Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0042A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0184/2007

Predkladané texty :

A6-0184/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.30
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0318

Prijaté texty
PDF 291kWORD 76k
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) ***II
P6_TA(2007)0318A6-0184/2007
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) (16369/2/2006 – C6-0100/2007 –2005/0042A (COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0115)(2),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2006)0234)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do druhého čítania (A6-0184/2007),

–   so zreteľom na trojstranné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a vyhlásenie Komisie, ktoré sú v prílohe,

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 372.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2007/ES, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013)
P6_TC2-COD(2005)0042A

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, rozhodnutiu č 1350/2007/ES.)


TROJSTRANNÉ VYHLÁSENIE

Európsky parlament, Rada a Komisia:

   sa spoločne domnievajú, že na účely 2. akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) musia byť poskytnuté finančné prostriedky, ktoré umožnia jeho úplné vykonávanie;
   upozorňujú na článok 37 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), v ktorom sa ustanovuje, že rozpočtový orgán a Komisia sa zaväzujú, že sa neodchýlia od rozpočtu o viac ako 5 %, ak sa nevyskytnú nové, objektívne, dlhodobé okolnosti, pre ktoré sú dané osobitné dôvody. Akékoľvek navýšenie spôsobené takouto odchýlkou musí zostať v rámci existujúceho stropu príslušného okruhu;
   ubezpečujú o svojej ochote vhodným spôsobom hodnotiť osobitné potreby a okolnosti programu zdravia v ročnom rozpočtovom postupe.

VYHLÁSENIE KOMISIE

1.  Komisia prijala 24. mája 2006 pozmenený návrh o druhom akčnom programe Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2007 – 2013(2). V článku 7 bola navrhnutá referenčná suma 365,6 milióna EUR na obdobie, ktorá sa začína v roku 2007 a končí sa v roku 2013.

2.  Kvôli oneskoreniam v legislatívnom postupe informovala Komisia 23. marca 2007 rozpočtový orgán, že začiatok nového programu v oblasti verejného zdraví sa bude musieť odložiť na rok 2008(3). Ako dôsledok uvedenej skutočnosti bude potrebné prispôsobiť finančné krytie nového programu v oblasti verejného zdravia (2008 - 2013) na úroveň 321,5 miliónov EUR.

3.  Suma 44,1 milióna EUR sa použije v rozpočtovom roku 2007 v rámci súčasného programu v oblasti verejného zdravia(4) s cieľom zabezpečiť maximálnu kontinuitu s ohľadom na akcie v oblasti verejného zdravia. Celkové finančné krytie pre akcie v oblasti verejného zdravia financované programami, ktoré siahajú za obdobie 2007 - 2013 predstavuje preto 365,6 milióna EUR.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006.
(2) KOM (2006)0234.
(3) KOM (2007)0150.
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) (Ú. v. EÚ L 271, 9.10.2002.).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia