Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0153/2007

Predkladané texty :

A6-0153/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0320

Prijaté texty
PDF 438kWORD 149k
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I
P6_TA(2007)0320A6-0153/2007
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm (KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0423),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0258/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0153/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm
P6_TC1-COD(2006)0143

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy(2),

keďže:

(1)  Voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín je základným aspektom vnútorného trhu a významne prispieva k zdraviu a blahu občanov a k ich ekonomickým a sociálnym záujmom.

(2)  Pri vykonávaní politiky Spoločenstva je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života, zdravia a životného prostredia.

(3)  V záujme ochrany ľudského zdravia musí byť používanie prísad, enzýmov a aróm v ľudskej výžive podriadené posudzovaniu ich neškodnosti pred tým, ako sa uvedú na trh Spoločenstva.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2007 z …. [o potravinárskych prísadách](3), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. YYY/2007 z …. [o potravinárskych enzýmoch](4) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ZZZ/2007 z …. [o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami](5) stanovujú █kritériá a požiadavky týkajúce sa hodnotenia a povoľovania týchto látok.

(5)  Keďže sa potravinárske arómy musia predkladať na posúdenie bezpečnosti v súlade s nariadením (ES) č. ZZZ/2007, ustanovuje sa najmä, že potravinárske prísady, potravinárske enzýmy a potravinárske arómy sa nesmú uviesť na trh a používať v ľudskej výžive v súlade s podmienkami stanovenými všetkými právnymi predpismi pre jednotlivé potravinárske odvetvia, pokiaľ nie sú zahrnuté do zoznamu Spoločenstva, týkajúceho sa schválených látok.

(6)  Transparentnosť pri výrobe potravín a zaobchádzaní s nimi je absolútne nevyhnutná na dosiahnutie dôvery spotrebiteľov.

(7)  V tejto súvislosti je vhodné ustanoviť jednotný postup posudzovania a schvaľovania týchto troch kategórií látok v Spoločenstve, ktorý by bol účinný, časovo obmedzený a transparentný s cieľom podporiť ich voľný pohyb na trhu Spoločenstva.

(8)  Tento jednotný postup sa musí zakladať na zásadách dobrej správy a právnej istoty a musí byť zavedený pri dodržaní týchto zásad.

(9)  Kritériá na udelenie povolenia uvedené v nariadeniach (ES) č. XXX/2007, (ES) č. YYY/2007 a (ES) č. ZZZ/2007 by mali byť splnené aj pre udelenie povolenia podľa tohto nariadenia.

(10)  Toto nariadenie tak dopĺňa regulačný rámec schvaľovania látok určením jednotlivých etáp postupu, lehôt s nimi súvisiacich, úloh zúčastnených aktérov a uplatniteľných zásad. Pre niektoré aspekty postupu je však nevyhnutné zohľadniť špecifiká všetkých právnych predpisov pre jednotlivé potravinárske odvetvia.

(11)  V súlade s rámcom hodnotenia rizík vo veci bezpečnosti potravín určeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(6), možno uvedenie látok na trh schváliť až po dôkladnom nezávislom vedeckom hodnotení rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie. Po tomto hodnotení, ktoré sa musí vykonať pod záštitou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len "úrad"), musí nasledovať rozhodnutie o riadení rizík prijaté Komisiou v rámci regulačného postupu zabezpečujúceho úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi.

(12)  Je zrejmé, že samotné vedecké hodnotenie rizík nemôže █poskytnúť všetky informácie, na ktorých by sa malo zakladať rozhodnutie o riadení rizík, a že musia byť zohľadnené ďalšie opodstatnené faktory, ktoré sú relevantné pre skúmanú otázku.

(13)  S cieľom nepretržite informovať prevádzkovateľov v príslušných odvetviach a verejnosť o platných povoleniach, musia byť schválené látky uvedené na zozname Spoločenstva, ktorý zostavuje, spravuje a uverejňuje Komisia.

(14)  Jednou zo základných zásad fungovania úradu je fungovanie v sieti medzi úradom a orgánmi členských štátov pôsobiacich v oblastiach, ktoré mu podliehajú. Na základe toho môže úrad pri vypracúvaní svojho stanoviska využiť sieť, ktorá mu bola daná k dispozícii podľa článku 36 nariadenia (ES) č. 178/2002 a podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia ║ (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín(7).

(15)  Jednotný postup povoľovania látok musí spĺňať požiadavky transparentnosti a informovanosti verejnosti, pričom musí žiadateľovi v odôvodnených prípadoch a pri uvedení dôvodov zaručiť právo na zachovanie dôvernosti niektorých informácií.

(16)  Podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(8) uplatňuje na dokumenty v držbe úradu.

(17)  V článkoch 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa ustanovujú postupy prijímania mimoriadnych opatrení, pokiaľ ide o potraviny pôvodom zo Spoločenstva alebo dovezené z tretích krajín. Oprávňujú Komisiu prijať takéto opatrenia, pokiaľ by potraviny mohli predstavovať závažné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie, a pokiaľ by sa také riziko nedalo uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých príslušným(-i) členským(-i) štátom(-tmi).

(18)  V snahe o účinnosť a zjednodušenie právnych predpisov je potrebné zo strednodobého hľadiska preskúmať a poradiť sa so zúčastnenými stranami, či by bolo vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti jednotného postupu na ďalšie predpisy existujúce v potravinárskej oblasti.

(19)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov pre rozdiely medzi vnútroštátnymi legislatívami a právnymi predpismi a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(20)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(9). Komisia by sa pri príprave opatrení, ktoré sa predkladajú výboru uvedenému v spomínanom rozhodnutí, mala poradiť podľa potreby so zúčastnenými stranami.

(21)  Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizáciu a zmenu zoznamu Spoločenstva obsahujúceho potravinárske prísady, enzýmy a arómy, ktorý sa má vypracovať na základe tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie určuje jednotný postup hodnotenia a povoľovania (ďalej len "jednotný postup") potravinárskych prísad, ║enzýmov, ║aróm a východiskových materiálov pre potravinárske arómy používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (ďalej len "látky"), ktorý podporuje lepšiu ochranu spotrebiteľa a verejné zdravie a voľný pohyb potravín v Spoločenstve.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na výrobky povolené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách(10).

2.  Jednotný postup určuje procedurálne podmienky, ktorými sa riadi aktualizácia zoznamov látok, ktorých uvedenie na trh je v Spoločenstve schvaľované podľa nariadení (ES) č. XXX/2007, nariadení (ES) č. YYY/2007 a nariadení (ES) č. ZZZ/2007 (ďalej len "právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia").

3.  Kritériá, podľa ktorých môžu byť látky zahrnuté do zoznamu Spoločenstva ustanoveného v článku 2, obsah nariadenia uvedeného v článku 7 a v prípade potreby prechodné ustanovenia týkajúce sa prebiehajúcich postupov určujú právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia.

Článok 2

Zoznam Spoločenstva s látkami

1.  V rámci právnych predpisov pre jednotlivé potravinárske odvetvia sú látky, ktorých uvedenie na trh v Spoločenstve je povolené, uvedené na zozname, ktorého obsah určujú uvedené právne predpisy (ďalej len "zoznam Spoločenstva"). Zoznam Spoločenstva aktualizuje Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Látky zaradené na zoznam Spoločenstva môžu používať všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v súlade s podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a za predpokladu, že ich použitie nie je obmedzené podľa článku 12 ods. 7.

2.  Aktualizáciou sa rozumie:

   a) pridanie látky do zoznamu Spoločenstva;
   b) vypustenie látky zo zoznamu Spoločenstva;
   c) pridanie alebo zmena a doplnenie podmienok, spresnení alebo obmedzení v súvislosti s prítomnosťou niektorej látky v zozname Spoločenstva.

KAPITOLA II

JEDNOTNÝ POSTUP

Článok 3

Hlavné etapy jednotného postupu

1.  Jednotný postup vedúci k aktualizácii zoznamu Spoločenstva môže začať buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti. Túto žiadosť môže predložiť členský štát alebo zainteresovaná osoba, pričom táto osoba môže zastupovať viaceré zainteresované osoby za podmienok stanovených vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) (ďalej len "žiadateľ").

2.  Komisia vopred požiada o stanovisko Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len "úrad") v súlade s článkom 5.

Pokiaľ však ide o aktualizácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a písm. c), Komisia požiada úrad o stanovisko, iba ak by tieto aktualizácie mohli mať vplyv na verejné zdravie.

3.  Jednotný postup sa končí prijatím nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva aktualizácia v súlade s článkom 7.

4.  Odchylne od odseku 3 môže Komisia ukončiť jednotný postup v ktorejkoľvek etape postupu a upustiť od vykonania plánovanej aktualizácie, pokiaľ usúdi, že takáto aktualizácia nie je odôvodnená. V prípade potreby zohľadní stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

V takom prípade █Komisia uverejní svoje rozhodnutie s prihliadnutím na ustanovenia článku 12 a informuje priamo žiadateľa a vo svojom liste uvedie dôvody, pre ktoré usudzuje, že aktualizácia nie je odôvodnená.

Článok 4

Začatie konania

1.  Ak je Komisii adresovaná žiadosť, ktorej predmetom je aktualizácia zoznamu Spoločenstva, Komisia:

   a) zašle žiadateľovi písomné potvrdenie prijatia do štrnástich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti;
   b) █odovzdá žiadosť úradu a požiada ho o stanovisko.

Komisia sprístupní žiadosť Európskemu parlamentu, členským štátom a zúčastneným stranám.

2.  Ak Komisia začne konanie na vlastný podnet, informuje o tom členské štáty, túto skutočnosť uverejní a v prípade potreby požiada úrad o stanovisko.

Článok 5

Stanovisko úradu

1.  Úrad predloží svoje stanovisko do deviatich mesiacov od prijatia platnej žiadosti.

2.  Úrad oznámi svoje stanovisko Komisii a členským štátom a █ žiadateľovi. Stanovisko sa tiež uverejní s prihliadnutím na ustanovenia článku 12.

Článok 6

Doplňujúce informácie o posudzovaní rizík

1.   █Ak úrad požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie, môže sa lehota uvedená v článku 5 ods. 1 predĺžiť. Po porade so žiadateľom úrad stanoví lehotu, v ktorej majú byť tieto informácie poskytnuté, a informuje Komisiu o potrebnej dodatočnej lehote. Ak Komisia v lehote ôsmich pracovných dní od oznámenia informácie úradom nevznesie námietku, lehota uvedená v článku 5 ods. 1 sa automaticky predĺži o dodatočnú lehotu.

2.  Pokiaľ nie sú doplňujúce informácie odovzdané v dodatočnej lehote uvedenej v odseku 1, úrad vypracuje svoje stanovisko na základe už poskytnutých informácií.

3.  Ak žiadateľ predloží doplňujúce informácie z vlastnej iniciatívy, predloží ich úradu a Komisii. V tomto prípade úrad predloží svoje stanovisko v pôvodnej lehote, okrem prípadov, ak existujú mimoriadne dôvody na predĺženie tejto lehoty.

4.  Úrad sprístupní doplňujúce informácie členským štátom.

Článok 7

Aktualizácia zoznamu Spoločenstva

Komisia do šiestich mesiacov od vydania stanoviska úradom predloží výboru uvedenému v článku 14 ods. 1 návrh nariadenia, ktorým sa aktualizuje zoznam Spoločenstva, zohľadňujúci stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

Komisia odôvodní svoj návrh nariadenia a vysvetlí úvahy, na ktorých sa tento návrh zakladá.

Pokiaľ návrh nariadenia nie je v súlade so stanoviskom úradu, Komisia poskytne vysvetlenie dôvodov svojho rozhodnutia.

Nariadenie sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.

Článok 8

Doplňujúce informácie o riadení rizík

1.  V prípade, ak Komisia požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie o aspektoch týkajúcich sa riadenia rizík, určí po dohode so žiadateľom lehotu, v ktorej je potrebné tieto informácie predložiť. V tomto prípade █môže Komisia lehotu uvedenú v článku 7 predĺžiť a informuje o tom členské štáty.

2.  Pokiaľ sa doplňujúce informácie neodovzdajú v dodatočnej lehote uvedenej v odseku 1, Komisia koná na základe už poskytnutých informácií.

KAPITOLA III

RôZNE USTANOVENIA

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

1.  V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 sa v lehote najviac dvadsaťštyri mesiacov od prijatia každej legislatívy pre jednotlivé potravinárske odvetvia prijmú vykonávacie opatrenia tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide:

   a) o obsah, vypracovanie a predloženie žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 1;
   b) o podrobné podmienky kontroly platnosti žiadosti;
   c) o charakter informácií, ktoré musí obsahovať stanovisko úradu uvedené v článku 5.

2.  Na účely prijatia vykonávacích opatrení uvedených v ods. 1 písm. a) sa Komisia poradí s úradom, ktorý jej v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží návrh týkajúci sa údajov potrebných na posúdenie rizík príslušných látok.

Článok 10

Predĺženie lehôt

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v článku 5 ods. 1 a v článku 7 na vlastný podnet alebo v prípade potreby na žiadosť úradu, pokiaľ to odôvodňuje charakter žiadosti bez toho, aby bol dotknutý príslušný článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1. V tomto prípade █Komisia informuje žiadateľa a členské štáty o tomto predĺžení, ako aj o jeho dôvodoch.

Článok 11

Transparentnosť

Úrad zabezpečí transparentnosť svojej činnosti v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 178/2002. Hlavne bezodkladne uverejňuje svoje stanoviská. Okrem toho uverejní žiadosti o stanoviská, ako aj predĺženia lehôt uvedené v článku 6 ods. 1.

Článok 12

Dôvernosť

1.   █Informácie, ktoré poskytujú žiadatelia, môžu byť predmetom dôverného spracovania len vtedy, ak by ich uverejnenie mohlo významne poškodiť postavenie žiadateľov v rámci hospodárskej súťaže.

V žiadnom prípade sa za dôverné nemôžu nikdy pokladať tieto informácie:

   a) meno a adresa žiadateľa a názov látky;
   b) zreteľný opis látky a podmienky jej používania v špecifických potravinách alebo na nich, alebo v kategóriách potravín alebo na nich;
   c) informácie s významom pre posúdenie bezpečnosti látok;
   d) v prípade potreby metóda(-y) rozboru.

2.  Na uplatňovanie odseku 1 žiadateľ uvedie, s ktorou z oznámených informácií by sa malo zaobchádzať ako s dôvernou. V takom prípade sa musí poskytnúť dôveryhodné odôvodnenie.

3.  Komisia určí, ktoré informácie môžu zostať dôverné, a informuje o tom žiadateľa a členské štáty.

4.  Po oboznámení sa so stanoviskom Komisie má žiadateľ tri týždne na stiahnutie svojej žiadosti v záujme zachovania dôvernosti poskytnutých informácií. Do uplynutia tejto lehoty je dôvernosť zachovaná.

5.  Komisia, úrad a členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na zabezpečenie požadovanej dôvernosti informácií, ktoré sú im poskytnuté podľa tohto nariadenia, s výnimkou tých informácií, ktoré musia byť uverejnené, pokiaľ si to vyžadujú okolnosti, v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia.

6.  Ak žiadateľ stiahne alebo stiahol svoju žiadosť, úrad, Komisia a členské štáty rešpektujú dôverný charakter obchodných a priemyselných informácií, a to aj v oblasti výskumu a rozvoja vrátane informácií, ktorých dôverný charakter je premetom rozdielnych názorov medzi Komisiou a žiadateľom.

7.  Vedecké údaje a ostatné informácie uvedené žiadateľmi sa nesmú využiť v prospech iného žiadateľa počas piatich rokov od dátumu vydania povolenia, pokiaľ sa iný žiadateľ na použití týchto údajov a informácií a príslušnom zdieľaní nákladov s predchádzajúcim žiadateľom nedohodol, ak

   a) boli vedecké údaje a ostané informácie označené predchádzajúcim žiadateľom pri podaní jeho žiadosti ako údaje ku ktorým má vlastnícke právo; a
   b) predchádzajúci žiadateľ mal výlučné práva odkazovať na údaje chránené vlastníckym právom v čase podania jeho žiadosti; a
   c) látka nemohla byť povolená bez poskytnutia údajov chránených vlastníckym právom predchádzajúceho žiadateľa.

8.  Vykonávanie odsekov 1 až 6 neohrozuje prenos informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a úradom.

Článok 13

Mimoriadne situácie

V prípade mimoriadnej situácie vo veci látky uvedenej v zozname Spoločenstva, najmä vzhľadom na stanovisko úradu, sa opatrenia prijímajú v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Článok 14

Výbor

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.  Pri odkaze na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom ║ jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 15

Zodpovedné orgány členských štátov

Najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oznámia členské štáty Komisii a úradu, v rámci každej legislatívy pre jednotlivé potravinárske odvetvia, meno a adresu, ako aj kontaktné miesto vnútroštátneho orgánu zodpovedného vo veci jednotného postupu.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na všetky právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia ku dňu uplatňovania opatrení uvedených v článku 9 ods. 1.

Článok 9 sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ║

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 34.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 10. júla 2007.
(3) Ú. v. EÚ L ...
(4) Ú. v. EÚ L ...
(5) Ú. v. EÚ L ...
(6) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).
(7) Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 64.
(8) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
(9) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(10) Ú. v. EÚ L 309, 26.11.2003, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia