Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0147(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0185/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0185/2007

Debates :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Balsojumi :

PV 10/07/2007 - 8.35
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0323

Pieņemtie teksti
PDF 531kWORD 272k
Otrdiena, 2007. gada 10. jūlijs - Strasbūra
Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem ***I
P6_TA(2007)0323A6-0185/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem (COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0427)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 37. un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C6-0259/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-0185/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlija, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007, par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem
P6_TC1-COD(2006)0147

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši 37. un 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,║

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,(1)

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru,(2)

tā kā:

(1)  Ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, jāaktualizē Padomes 1988. gada 22. jūnija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aromatizētājiem izmantošanai pārtikas produktos un izejmateriāliem to ražošanai(3). Skaidrības un efektivitātes labad Direktīvu 88/388/EEK jāaizstāj ar šo regulu.

(2)  Padomes 1988. gada 22. jūnija Lēmums 88/389/EEK par izejmateriālu un vielu, ko izmanto aromatizētāju gatavošanā, inventāru, kuru ievieš Komisija(4) paredz šī inventāra ieviešanu 24 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas. Šobrīd šis lēmums ir novecojis un ir jāatceļ.

(3)  Komisijas 1991. gada 16. janvāra Direktīva 91/71/EEK, ar kuru papildina Padomes Direktīvu 88/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz garšvielām, ko izmanto pārtikas produktos, un izejmateriāliem to ražošanai(5) paredzēti noteikumi par aromatizētāju marķējumu. Šos noteikumus aizvietos šī regula un šī direktīva ir jāatceļ.

(4)  Drošu un veselīgu pārtikas produktu brīva aprite ir nozīmīgs iekšējā tirgus aspekts un kam ir būtiska ietekme uz pilsoņu veselību, labklājību, kā arī viņu sociālajām un ekonomiskajām interesēm.

(5)  Lai aizsargātu cilvēku veselību, šī regula attiecas aromatizētājiem, aromatizētāju izejvielām un pārtikas produktiem, kas satur aromatizētājus. Tā attiecas arī uz dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām, kas ir pievienotas pārtikas produktiem, galvenokārt aromāta piedošanai un kas ievērojami veicina noteiktu nevēlamu vielu klātbūtni, ko tie dabīgi satur ("pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām"), to izejmateriālos un pārtikas produktos, kas tos satur.

(6)  Aromatizētājus un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām var izmantot tikai tad, ja tās atbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem. Izmantojot aromatizētājus, tiem ir jābūt drošiem, un tāpēc, pirms noteiktiem aromatizētājiem piešķirt atļauju izmantošanai pārtikas produktos, tiem jāveic riska novērtēšana. Cik vien iespējams, ir jāpievērš uzmanība tam, vai minētās vielas neizraisa negatīvas sekas neaizsargātām grupām, tostarp uz garšas izjūtas attīstību bērniem. Tie nedrīkst maldināt patērētājus, un tāpēc vienmēr ar atbilstošu marķējumu jānorāda, ka tie ir pievienoti pārtikas produktos. Patērētāju maldināšana attiecas uz jautājumiem (bet neaprobežojas ar tiem) saistībā ar izmantoto sastāvdaļu veidu, svaigumu, kvalitāti, produkta vai ražošanas procesa dabīgumu vai produkta uzturvērtību.

(7)  No 1999. gada Pārtikas Zinātniskā komiteja un vēlāk Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir sniegusi atzinumus par daudzām vielām, ko dabīgi satur aromatizētāju izejmateriāli un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām(6), kas saskaņā ar Eiropas Padomes Aromātvielu ekspertu komitejas atzinumu ir toksiskas. Vielas, kuras Pārtikas Zinātniskā komiteja atzinusi par toksiskām, tiek uzskatītas par nevēlamām un tās nedrīkst pievienot pārtikas produktiem.

(8)  Tā kā augi var dabīgi saturēt nevēlamas vielas, tās var nokļūt aromatizējošos preparātos un pārtikas produktu sastāvdaļās ar aromatizētāju īpašībām. Parasti šos augus izmanto kā pārtikas produktus vai pārtikas produktu sastāvdaļas. Jānosaka nevēlamo vielu maksimāli pieļaujamais saturs tajos pārtikas produktos, ar kuriem cilvēki visvairāk uzņem šīs vielas, ņemot vērā gan cilvēku veselības aizsardzības nepieciešamību, gan arī to neizbēgamu klātesamību tradicionālajos pārtikas produktos.

(9)  Noteikumi būtu jānosaka Kopienas līmenī, lai aizliegtu vai ierobežotu noteiktu augu vai dzīvnieku materiālu izmantošanu, kuri rada bažas cilvēku veselībai aromatizētāju un pārtikas produktu sastāvdaļu ar aromatizējošām īpašībām ražošanā un to piemērošanā pārtikas produktu ražošanā.

(10)  Riska novērtējums jāveic tikai Eiropas Pārtikas Nekaitīguma iestādei, turpmāk tekstā "Iestāde", kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(7).

(11)  Saskaņotības nodrošināšanai riska novērtēšana, kā arī aromatizētāju un izejvielu apstiprināšana, kurām nepieciešams novērtējums, jāveic saskaņā ar piesardzības principu un saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regulā (EK) Nr. .../2007, [ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem](8).

(12)  Aromātvielas ir vielas ar noteiktu ķīmisku sastāvu un aromatizētāju īpašībām. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96, ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai, pašlaik tiek īstenota aromātvielu novērtēšanas programma(9). Piecu gadu laikā no šīs programmas pieņemšanas saskaņā ar šo regulu ir jāapstiprina aromātvielu saraksts. Šī saraksta pieņemšanai ir jānosaka jauns termiņš. Šo sarakstu paredzēts iekļaut sarakstā, kas minēts Regulas (EK) Nr. .../2007 [ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem] (10)+ 2. panta 1. punktā.

(13)  Aromatizējoši preparāti ir aromatizētāji, izņemot vielas ar noteiktu ķīmisku sastāvu, kuras iegūtas no augu, dzīvnieku vai minerālvielu izcelsmes materiāliem, izmantojot atbilstošus fizikālus, fermentatīvus vai mikrobioloģiskus procesus vai nu neapstrādātā veidā, vai pēc apstrādes patēriņam. No pārtikas produktiem ražotajiem aromatizējošiem preparātiem nav jāveic novērtēšana vai apstiprināšana izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, ja nav šaubu par to drošumu. Tomēr no nepārtikas materiāliem ražotu aromatizējošu preparātu drošums ir jānovērtē pirms to apstiprināšanas.

(14)  Regulā (EK) Nr. 178/2002 "pārtika" (jeb "pārtikas produkts") ir jebkura apstrādāta, daļēji apstrādāta vai neapstrādāta viela vai produkts, kas paredzēts cilvēkiem uzturam vai ko saprātīgi paredzamos apstākļos cilvēki varētu lietot uzturā. Augu, dzīvnieku vai mikrobioloģiskas izcelsmes materiālus, kurus līdz šim lielā mērā izmanto aromatizētāju ražošanai, uzskata par pārtikas produktu materiāliem minētajam mērķim, pat ja kādi no šiem izejmateriāliem, piemēram, rozes koksne, ozola koksnes skaidas vai zemeņu lapas, nevar tikt izmantoti kā pārtikas produkti. Tie nav jānovērtē.

(15)  Līdzīgi termiskā procesa aromatizētājiem, kas iegūti no pārtikas produktiem apstiprinātos apstākļos, nav jāveic novērtēšana vai apstiprināšana izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, ja nerodas bažas par to drošumu. Tomēr tādu termiskā procesa aromatizētāju drošums, kas iegūti no nepārtikas materiāliem vai ražoti neapstiprinātos apstākļos, ir jānovērtē pirms apstiprināšanas.

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Regula (EK) Nr. 2065/2003 par kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem(11) nosaka drošības novērtējuma un kūpināšanas aromatizētāju apstiprinājuma procedūru un tiecas izveidot primāro dūmu kondensātu un primāro darvas daļu izsmeļošu sarakstu, kuru izmantošana ir atļauta.

(17)  Aromāta prekursori piešķir aromātu pārtikas produktiem ar ķīmiskām reakcijām, kas notiek pārtikas produktu apstrādes laikā. No pārtikas produktiem ražotajiem aromātu prekursoriem nav jāveic novērtēšana vai apstiprināšana izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, ja netiek apšaubīts to drošums. Tomēr no nepārtikas materiāliem ražotu aromātu prekursoru drošums ir jānovērtē pirms to apstiprināšanas.

(18)  Citi aromatizētāji, kas netiek iekļauti iepriekšminēto aromatizētāju definīcijās, var izmantot pārtikas produktos vai uz tiem pēc novērtēšanas un apstiprināšanas.

(19)  Augu, dzīvnieku, mikrobioloģiskas vai minerālvielu izcelsmes materiāls, kas nav pārtikas produkts, var tikai tikt apstiprināts aromatizētāju ražošanai pēc tam, kad zinātniski novērtēts tā drošums. Varētu būt nepieciešams apstiprināt tikai noteiktu materiāla daļu izmantošanu vai noteikt izmantošanas nosacījumus.

(20)  Aromatizētāji vai izejmateriāli, kas tiek iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(12) piemērošanas jomā, jāapstiprina saskaņā ar minēto regulu, kā arī saskaņā ar šo regulu.

(21)  Aromātvielas vai aromatizējošus preparātus marķē kā "dabīgus" tikai tad, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem, kas nodrošina, ka patērētāji netiek maldināti.

(22)  Īpašas informācijas prasības nodrošina, lai patērētāji netiek maldināti par dabīgu aromatizētāju ražošanai izmantotiem izejmateriāliem. █

(23)  Attiecībā uz pārtikas aromatizētājiem jāsaglabā vispārējās marķēšanas prasības, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu(13) un attiecīgos gadījumos Regulā (EK) Nr. 1829/2003. Turklāt šajā regulā jāiekļauj īpaši marķēšanas noteikumi attiecībā uz aromatizētājiem, kurus kā tādus pārdod ražotājiem vai gala patērētājiem.

(24)  Patērētājiem ir jābūt informētiem, vai noteiktu pārtikas produktu kūpinājuma garša ir tāpēc, ka tiem pievienoti kūpināšanas aromatizētāji. Saskaņā ar ║ Direktīvas 2000/13/EK ║5. pantu, nosaukums, ar kuru pārtikas produkts tiek pārdots, nevar maldināt patērētāju par to, vai pārtikas produkts ir tradicionāli kūpināts ar svaigiem dūmiem, vai apstrādāts ar kūpināšanas aromatizētājiem. Šī direktīva ir jāpiemēro aromatizētāju, kūpināšanas aromatizētāju un termina "dabīgs" definīcijai, lai raksturotu tos aromatizētājus, kas ir noteikti šajā regulā.

(25)  Aromātvielu drošuma novērtēšanai attiecībā uz nekaitīgumu cilvēku veselībai ļoti būtiska ir informācija par patēriņu un aromātvielu izmantošanu. Tāpēc regulāri jāpārbauda pārtikas produktiem pievienoto aromatizētāju daudzums.

(26)  Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar kuru nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(14).

(27)  Konkrēti, Komisiju ir jābūt pilnvarotai, inter alia, pielāgot ║II līdz V pielikumu zinātnes un tehnikas attīstībai un izveidot metodoloģiju informācijas apkopošanai par aromātvielu patēriņu un izmantošanu. Tā kā tie ir vispārēji pasākumi ar nolūku grozīt nebūtiskus šās regulas elementus, svītrojot vai papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie būtu jānosaka saskaņā ar Lēmumu 1999/468/EK 5.a pantā regulatīvo kontroles procedūru.

(28)  Lai proporcionāli un efektīvi izstrādātu un aktualizētu Kopienas tiesību aktus par aromatizētājiem, jāapkopo dati, jādalās ar informāciju un jākoordinē darbs dalībvalstu starpā. Lai aplūkotu īpašus jautājumus lēmumu pieņemšanas procesa sekmēšanai, šim mērķim varētu veikt pētījumu. Ieteicams, ka šādus pētījumus kā savas budžeta procedūras daļu finansē Komisija. .Šādu pasākumu finansēšana ir paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem(15), un tāpēc juridiskais pamats iepriekšminēto pasākumu finansēšanai būs Regula (EK) Nr. 882/2004.

(29)  Līdz laikam, kamēr nosaka Kopienas sarakstu, ir jānosaka to aromātvielu novērtēšanas un apstiprināšanas kārtība, kas nav iekļautas Regulā (EK) Nr. 2232/96 paredzētajā novērtēšanas programmā. Tāpēc ir jānosaka pagaidu režīms. Saskaņā ar šo režīmu tādas aromātvielas novērtē un apstiprina, ņemot vērā Regulā (EK) Nr. .../2007 [ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem] (16) noteikto procedūru. Tomēr šajā regulā nenosaka termiņu, kas paredzēts Iestādes atzinuma pieņemšanai, un Komisijai regulas, ar kuru aktualizē Kopienas sarakstu, priekšlikuma iesniegšanai Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejai, jo jādod priekšroka pašlaik īstenojamajai novērtēšanas programmai.

(30)  Tā kā šīs rīcības mērķis – noteikt Kopienas noteikumus par aromatizētāju un konkrētu pārtikas produktu sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem – dalībvalstis nevar atbilstoši sasniegt un lai panāktu tirgus vienotību un augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, kas labāk sasniedzama Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas ir noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar tajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai tādus noteikumus, kas ir nepieciešami šī mērķa sasniegšanai.

(31)  Padomes 1989. gada 29. maija Regulai (EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu(17), un Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulai (EEK) Nr. 1601/91, kas nosaka vispārīgus noteikumus attiecībā uz aromatizēto vīnu, uz vīna bāzes gatavoto aromātisko dzērienu un aromatizēto vīna kokteiļu definīciju, nosaukumu un noformējumu(18), ir jāpieņem noteiktas jaunas definīcijas, kas ir noteiktas šajā regulā.

(32)  Atbilstoši Regula (EEK) Nr. 1576/89, (EEK) Nr. 1601/91 un (EK) Nr. 2232/96, un Direktīva 2000/13/EK ir jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU:

1.NODAĻA

PRIEKŠMETS, PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Temats

Šajā regulā paredzēti noteikumi par aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, lai nodrošinātu cilvēku veselības un patērētāju tiesību augsta līmeņa aizsardzību un efektīvu iekšējā tirgus funkcionēšanu █.

Šim mērķim regulā noteikti:

   a) aromatizētāju un izejvielu, kas ir apstiprinātas izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, Kopienas saraksts 1. pielikumā ("Kopienas saraksts");
   b) noteikumi par aromatizētāju un pārtikas produktu sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām izmantošanu pārtikas produktos un uz tiem;
   c) noteikumi par aromatizētāju marķējumu.

2. pants

Piemērošanas joma

1.  Šī regula attiecas uz:

   a) aromatizētājiem, kurus izmanto vai kas paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, neskarot sīkāk izstrādātus nosacījumus, kurus paredz Regula (EK) Nr. 2065/2003;
   b) pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām;
   c) pārtikas produktiem ar aromatizētājiem un/vai pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām;
   d) aromatizētāju un pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām izejmateriāliem.

2.  Šī regula neattiecas uz:

   a) vielām, kurām ir tikai salda, skāba vai sāļa garša;
   b) pārtikas produktu izejvielām un pārtikas produktiem ar tikai vienu sastāvdaļu, tādiem kā ‐ bet ne tikai ‐ svaigiem, kaltētiem vai saldētiem garšaugiem un garšvielām vai tējas/zāļu uzlējumiem kā tādiem.

3.  Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 18. panta 3 punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru var pieņemt lēmumu par to, vai minētā viela, vielas maisījums, pārtikas produkta sastāvdaļa vai veids iekļaujams jomā, uz kuru attiecas šī regula.

3. pants

Definīcijas

1.  Šajā regulā izmanto definīcijas, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 178/2002 un (EK) Nr. 1829/2003.

2.  Izmanto arī šādas definīcijas:

  a) "aromatizētāji" ir produkti:
   i) kas nav paredzēti patēriņam tīrā veidā, bet tiek pievienoti pārtikas produktiem, lai tiem piešķirtu smaržu un/vai garšu;
   ii) izgatavoti vai sastāv no aromatizējošām vielām, aromatizējošiem preparātiem, termiskā procesa aromatizētājiem, kūpināšanas aromatizētājiem, aromātu prekursoriem, citiem aromatizētājiem vai to maisījumiem;
   iii) kuru sastāvā ir pārtika, tostarp pārtikas piedevas, kā atļauts Regulā (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas piedevām] (19);
   b) "aromātviela" ir viela ar noteiktu ķīmisku sastāvu ar aromatizējošām īpašībām, un kuru iegūst atbilstīgos dabīgos procesos vai ķīmiskās sintēzes ceļā;
   c) "dabīga aromātviela" ir tāda aromātviela, kas ir iegūtu atbilstošos fizikālos, fermentatīvos vai mikrobioloģiskos procesos no augu, dzīvnieku vai mikrobioloģiskas izcelsmes materiāla vai nu neapstrādātā veidā, vai pēc apstrādes cilvēka patēriņam, izmantojot vienu vai vairākus tradicionālus pārtikas produktu sagatavošanas procesus, kas ir minēti II pielikumā;
  d) "aromatizējoši preparāti" ir produkti, izņemot aromātvielas, kas iegūti no:

un/vai
   i) pārtikas produkta atbilstošos fizikālos, fermentatīvos vai mikrobioloģiskos procesos neapstrādā veidā, vai pēc apstrādes cilvēka patēriņam, izmantojot vienu vai vairākus tradicionālus pārtikas produktu sagatavošanas procesus, kas ir minēti II pielikumā, un/vai atbilstošos fizikālos procesos;
   ii) augu, dzīvnieku vai mikrobioloģiskas izcelsmes materiāla, izņemot pārtikas produktus, kas iegūti vienā vai vairākos tradicionālos pārtikas produktu sagatavošanas procesos, kas ir minēti II pielikumā, un/vai atbilstošos fizikālos, fermentatīvos vai mikrobioloģiskos procesos;
  e) "termiskās apstrādes aromatizētāji" ir produkti, kas ir iegūti termiskā apstrādē no tādu sastāvdaļu maisījuma, kurām nav noteikti jāpiemīt aromatizējošām īpašībām, no kurām vismaz viena satur slāpekli (amino-), bet otra ir reducējošais cukurs; termiskā procesa aromatizētāju ražošanas sastāvdaļas var būt:

un/vai
   i) pārtikas produkti;
   ii) izejmateriāli, kas nav pārtikas produkti;
   f) "kūpināšanas aromatizētāji" ir produkti, kas iegūti no dūmu kondensātiem frakcionētas destilācijas un attīrīšanas procesos, pie kuriem pieder primārie dūmu kondensāti, primārās darvas frakcijas, un/vai gatavi kūpināšanas aromatizētāji saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2065/2003 3. panta 1., 2. un 4. punktu;
  g) "aromatizētāju prekursori" ir produkti, kuriem var nebūt aromatizējošu īpašību, un ko pievieno pārtikas produktiem ar nolūku iegūt aromatizētāju pārtikas produktu pārstrādes laikā, sašķeļot citas sastāvdaļas vai reakcijās ar tām; tos var iegūt no:

un/vai
   i) pārtikas produktiem;
   ii) izejmateriāliem, kas nav pārtikas produkti;
   h) "citur neminēti aromatizētāji" ir aromatizētāji, kas pievienoti vai paredzēti pievienošanai pārtikas produktiem, lai tiem piedotu smaržu un/vai garšu, un kas nav iekļauti definīcijas b) līdz g) apakšpunktā;
   i) "pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām" ir pārtikas produktu tādas sastāvdaļas, kas nav aromatizētāji un kurus var pievienot pārtikas produktiem tikai tāpēc, lai piedotu tiem aromātu, vai to izmainītu, un kuru lietojums ievērojami ietekmē to vielu klātesamību salikta sastāva pārtikas produktos, kā norādīts III pielikuma B daļā;
  j) "izejmateriāli" ir augu, dzīvnieku, mikrobioloģiskas vai minerālvielu izcelsmes izejvielas, no kurām tiek ražoti aromatizētāji vai pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām; tie var būt:

vai
   i) pārtikas produkti;
   ii) izejmateriāli, kas nav pārtikas produkti;
   k) "ĢMO radīti" ir izejmateriāli, kuri iegūti, izmantojot ĢMO kā pēdējo dzīvo organismu ražošanas procesā, bet kuri nesatur ĢMO vai nesastāv no tiem un nav ražoti no ĢMO;
   l) "atbilstošs fizikāls process" ir tāds fizikāls process, kurā nenotiek aromatizētāju sastāvdaļu apzināta ķīmiskā sastāva pārveidošana, neskarot tos pārtikas produktu gatavošanas tradicionālos procesus II pielikuma sarakstā, kuros neizmanto skābekli (O2), ozonu, neorganisku vielu █katalizatorus, metālorganiskus reaģentus un/vai UV starojumu.

3.  Definīcijās šā panta 2. punkta e), g) un j) apakšpunktā izejmateriāli, kurus līdz šim lielā mērā izmantoja aromatizētāju ražošanā, tiek uzskatīti par pārtikas produktiem.

II NODAĻA

AROMATIZĒTĀJU, PĀRTIKAS SASTĀVDAĻU AR AROMATIZĒTĀJU ĪPAŠĪBĀM UN IZEJMATERIĀLU IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

4. pants

Aromatizētāju un pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām izmantošanas vispārīgi noteikumi

Pārtikas produktos vai uz tiem var izmantot tikai tādus aromatizētājus vai pārtikas produktus ar aromatizētāju īpašībām, kas atbilst šādām prasībām:

   a) pamatojoties uz esošiem zinātniskajiem pierādījumiem un piesardzības principu, tie ir patērētāju veselībai nekaitīgi;
   b) to izmantošana nemaldina patērētājus;
   c) patērētāji gūst priekšrocības un labumu no to lietojuma;
   d) ir radusies pamatota tehnoloģiska nepieciešamība.

5. pants

Noteiktu vielu klātesamība

1.  Pārtikas produktiem nedrīkst pievienot III pielikuma A daļā minētās vielas.

2.  Ja pastāv zinātniski pamatotas bažas, ka dažas tādas vielas, █kas ir aromatizētāju un pārtikas produktu ar aromatizētāju īpašībām dabīga sastāvdaļa, salikta sastāva pārtikas produktos var radīt risku patērētāju veselībai, Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju vai pēc savas ierosmes, saskaņā ar Iestādes atzinumu var noteikt šo vielu maksimālo saturu un iekļaut tās sarakstā III pielikuma B daļā.

Maksimāli pieļaujamo saturu nosaka salikta sastāva pārtikas produktiem, kurus piedāvā patēriņam gatavā veidā, vai saskaņā ar ražotāja norādījumiem sagatavotā veidā.

3.  Atkāpjoties no 2. punkta, maksimālais saturs neattiecas uz salikta sastāva pārtikas produktiem, kuriem nav pievienoti aromatizētāji un kuros kā vienīgās pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ir pievienoti svaigi, kaltēti vai saldēti garšaugi un garšvielas.

4.  Sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 2. punkta īstenošanu var pieņemt saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. pants

Noteiktu izejmateriālu izmantošana

1.  Izejmateriālus, kas ir minēti IV pielikuma A daļā, nedrīkst izmantot aromatizētāju un pārtikas produktu sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām ražošanai.

2.  Aromatizētājus un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām, kas ražotas no IV pielikuma B daļā minētajiem izejmateriāliem, var izmantot, tikai ievērojot šajā pielikumā paredzētos noteikumus.

7. pants

Aromatizētāji, kuriem nav nepieciešama novērtēšana un apstiprināšana

1.  Saskaņā ar šo regulu pārtikas produktos vai uz tiem bez apstiprinājuma var izmantot šādus aromatizētājus, ja tie atbilst 4. panta noteikumiem:

   a) aromatizējošus preparātus, kas ir minēti 3. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) iedaļā;
   b) termiskās apstrādes aromatizētājus, kas ir minēti 3. panta 2. punkta e) apakšpunkta i) iedaļā un kas atbilst termiskās apstrādes aromatizētāju ražošanas noteikumiem, un dažu V pielikumā noteikto vielu saturs termiskās apstrādes aromatizētājos nepārsniedz tajā norādītos līmeņus;
   c) aromatizētāju prekursorus, kas ir minēti 3. panta 2. punkta g) apakšpunkta i) iedaļā;
   d) pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām.

2.  Neskarot 1. punktu, ja Komisija, dalībvalstis vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") pauž bažas par 1. punktā minēto aromatizētāju vai pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām drošumu, Iestāde veic šādu aromatizētāju vai pārtikas produktu sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām riska novērtēšanu. Tad mutatis mutandis piemēro Regulas (EK) Nr. .../2007 [ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem] (20) 4. līdz 6. pantu.

Nepieciešamības gadījumos pēc Iestādes atzinuma Komisija saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem atbilstošus pasākumus. Šādus pasākumus nosaka attiecīgi III, IV un/vai V pielikumā.

III NODAĻA

IZMANTOŠANAI PĀRTIKAS PRODUKTOS UN UZ TIEM APSTIPRINĀTO AROMATIZĒTĀJU UN IZEJMATERIĀLU KOPIENAS SARAKSTS

8. pants

Aromatizētāji un izejmateriāli, kuri ir jānovērtē un jāapstiprina

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz:

   a) aromātvielām;
   b) aromatizējošiem preparātiem, kas ir minēti 3. panta 2. punkta d) apakšpunkta ii) iedaļā;
   c) termiskās apstrādes aromatizētājiem, kas iegūti, termiski apstrādājot sastāvdaļas, kuras daļēji vai pilnībā atbilst 3. panta 2. punkta e) apakšpunkta ii) iedaļas noteikumiem, vai attiecībā uz kuriem nav ievēroti termiskās apstrādes aromatizētāju ražošanas nosacījumi, vai arī V pielikumā noteikto nevēlamo vielu maksimāli pieļaujamais līmenis;
   d) aromatizētāju prekursoriem, kas minēti 3. panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) iedaļā;
   e) ║citur neminēti aromatizētājiem, kas ir minēti 3. panta 2. punkta h) apakšpunktā;
   f) izejmateriāliem, izņemot pārtikas produktus, kas minēti 3. panta 2. punkta j) apakšpunkta ii) iedaļā.

9. pants

Aromatizētāju un izejvielu Kopienas saraksts

Laist tirgū un izmantot pārtikas produktos vai uz tiem var tikai tos 8. pantā minētos aromatizētājus un izejmateriālus, kas ir iekļauti Kopienas sarakstā.

10. pants

Aromatizētāju un izejmateriālu iekļaušana Kopienas sarakstā

1.  Saskaņā ar Regulā (EK) Nr. .../2007 [ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem] (21) minēto procedūru aromatizētājus un izejmateriālus var iekļaut Kopienas sarakstā tikai tad, ja tie atbilst 4. panta noteikumiem.

2.  Ierakstā Kopienas sarakstā par katru aromatizētāju vai izejmateriālu konkrēti norāda:

   a) apstiprinātā aromatizētāja vai izejmateriāla identifikāciju;
   b) nepieciešamības gadījumos aromatizētāju var izmantošanas noteikumus.

3.  Kopienas sarakstu groza saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulā (EK) Nr. .../2007, [ar kuru izveido kopēju atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem]+.

11. pants

Aromatizētāji vai izejmateriāli, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003

Aromatizētājus un izejmateriālus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003 un kuri vēl nav iekļauti Kopienas sarakstā šīs regulas I pielikumā , var iekļaut šajā sarakstā saskaņā ar šo regulu tikai tad, ja atļaujas piešķiršana notiek saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003█.

IV NODAĻA

MARĶĒJUMS

1.IEDAĻA

AROMATIZĒTĀJU MARĶĒJUMS, KAS NAV PAREDZĒTI PĀRDOŠANAI GALA PATĒRĒTĀJAM

12. pants

Aromatizētāju marķējums, kas nav paredzēti pārdošanai gala patērētājam

Aromatizētājus, kas nav paredzēti pārdošanai gala patērētājam, var tikt pārdot tikai tad, ja uz to iepakojuma, taras vai pavaddokumentos ir 13. un 14. pantā paredzētā informācija, kurai ir jābūt labi redzamai, salasāmai un neizdzēšamai.

13. pants

Vispārīgas prasības par informāciju aromatizētāju marķējumā

1.  Uz aromatizētāju iepakojuma vai konteineriem, kas nav paredzēti pārdošanai gala patērētājam, jābūt šādai informācijai:

   a) preces apraksts: vārds "aromatizētājs" vai konkrētāks aromatizētāja nosaukums vai apraksts;
   b) Kopienā reģistrēta ražotāja, iepakotāja vai pārdevēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese;
   c) uzraksts – "izmantošanai pārtikas produktos", vai – "ierobežota izmantošana pārtikas produktos", vai konkrētāka norāde par tā paredzēto izmantošanas veidu pārtikai;
  d) dilstošā secībā pēc masas jānorāda:
   i) izmantoto aromatizētāju kategorijas un
   ii) visu pārējo vielu vai materiālu nosaukumi, kas ietilpst produktā, █ to E numurs un attiecīgos gadījumos norāde "ražoti no ĢMO";
   e) katras tādas sastāvdaļas vai sastāvdaļu grupas maksimālais daudzums, uz ko attiecas kvantitatīvi ierobežojumi pārtikas produktā, un/vai attiecīga informācija skaidrā un viegli saprotamā veidā, kas ļauj pircējam nodrošināt, lai netiktu pārkāpta šī regula vai kādi citi Kopienas tiesību akti, kas uz to attiecas, tostarp Regula (EK) Nr. 1829/2003;
   f) nepieciešamības gadījumos īpaši glabāšanas un izmantošanas noteikumi;
   g) minimālais derīguma termiņš;
   h) ražošanas partija vai sērija;
   i) neto masa.

2.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta noteikumiem, informāciju, kas noteikta tā c) līdz g) apakšpunktā, var norādīt tikai uz tiem preču sūtījuma pavaddokumentiem, ko saņem reizē ar sūtījumu vai pirms tā, ja uz attiecīgā produkta iepakojuma vai taras labi redzamā vietā ir norāde "paredzēts pārtikas produktu ražošanai, nevis mazumtirdzniecībai".

14. pants

Īpašas informācijas prasības attiecībā uz aromatizētāju preces aprakstu

1.  Terminu "dabīgs" var izmantot tikai aromatizētāja raksturošanai preces aprakstā, kas minēts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ievērojot šā panta 2. līdz 6. punkta noteikumus.

2.  Aromatizētāja raksturošanai apzīmētāju "dabīgs" var izmantot tikai tad, ja aromatizējošā sastāvdaļa satur tikai aromatizējošus preparātus un/vai dabīgas aromātvielas.

3.  Terminu "dabīgas aromātvielas" var izmantot tikai tiem aromatizētājiem, kuros aromatizējošās sastāvdaļa satur tikai dabīgas aromātvielas.

4.  Terminu "dabīgs" var izmantot, tikai norādot pārtikas produktu, pārtikas produktu kategoriju, augu vai dzīvnieku izcelmes aromatizētāju izejmateriālu, ja vismaz 95 % (pēc masas) aromatizējošās sastāvdaļas iegūti no attiecīgi norādītā izejmateriāla.

Aromatizējoša sastāvdaļa var saturēt aromatizējošus preparātus un/vai dabīgas aromātvielas.

Aprakstam jābūt šādam: "Dabīgs <<pārtikas produkta, pārtikas produktu kategorijas, vai izejmateriālu avota nosaukums>> aromatizētājs".

5.  Apraksts "Dabīgs <<pārtikas produkta, pārtikas produktu kategorijas, vai izejmateriālu avota nosaukums>> aromatizētājs ar citiem dabīgiem aromatizētājiem" izmantojams tikai tad, ja aromatizējošā sastāvdaļa ir daļēji iegūta no attiecīgi norādītā izejmateriāla un to var viegli atpazīt.

Aromatizējoša sastāvdaļa var saturēt aromatizējošus preparātus un dabīgas aromātvielas.

6.  Terminu "dabīgs aromatizētājs" var izmantot tikai tad, ja aromatizētāja sastāvdaļa ir iegūta no dažādiem izejmateriāliem gadījumos, kad norādītie izejmateriāli neraksturo to smaržu vai garšu, kā arī 4. un 5. punktā minētajos nosacījumos.

Aromatizējoša sastāvdaļa var saturēt aromatizējošus preparātus un/vai dabīgas aromātvielas.

2.IEDAĻA

PĀRDOŠANAI GALA PATĒRĒTĀJIEM PAREDZĒTU AROMATIZĒTĀJU MARĶĒJUMS

15. pants

Pārdošanai gala patērētājiem paredzētu aromatizētāju marķējums

1.  Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, Direktīvu 89/396/EEK(22) un attiecīgos gadījumos Regulu (EK) Nr. 1829/2003, aromatizētājus, kas paredzēti pārdošanai gala patērētājam, var laist tirgū, ja uz to iepakojuma ir labi redzams, salasāms un neizdzēšams uzraksts "izmantošanai pārtikas produktos" vai uzraksts "ierobežotai izmantošanai pārtikas produktos", vai konkrētāka norāde par paredzēto izmantošanas veidu pārtikā.

2.  Terminu "dabīgs" izmanto aromatizētāja raksturošanai 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā preces aprakstā tikai kā paredzēts 14. pantā.

V NODAĻA

PROCEDŪRAS NOTEIKUMI UN ĪSTENOŠANA

16. pants

Pārtikas produktu ražotāju ziņojumi

1.  Aromātvielu ražotāji vai lietotāji nekavējoties informē Komisiju par viņiem zināmu un pieejamu jebkādu zinātnisku vai tehnisku informāciju, kas varētu ietekmēt attiecīgās aromātvielas nekaitīguma novērtējumu.

2.  Pārtikas produktu ražotāji, kuri izmanto aromatizētājus, kuri satur aromātvielas, sadarbībā ar aromatizētāju ražotājiem pēc Komisijas pieprasījuma to informē par aromātvielas faktisko lietojumu. Šajā sakarā sniegtā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

3.  Sīki izstrādāti noteikumi par 1. punkta īstenošanu jāpieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

17. pants

Dalībvalstu veiktā uzraudzība un ziņojumi

1.  Dalībvalstis izveido sistēmas, saskaņā ar kurām uzrauga Kopienas sarakstā iekļauto aromatizētāju patēriņu un lietojumu, III pielikumā minēto vielu patēriņu, un iegūtos rezultātus katru gadu paziņo Komisijai un Iestādei.

2.  Pēc konsultācijām ar Iestādi saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem visām dalībvalstīm kopīgu informācijas apkopošanas metodoloģiju par Kopienas sarakstā minēto aromatizētāju un III pielikumā minēto vielu patēriņu un lietojumu.

18. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja ║.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir trīs mēneši.

3.   Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

19. pants

II līdz V pielikuma grozījumi

Pielāgojoties zinātnes un tehnikas attīstībai, saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru jāizdara ║II līdz V pielikuma grozījumi.

20. pants

Kopienas finansējums saskaņotām politikām

Juridiskais pamats no minētās regulas izrietošo pasākumu finansēšanai ir Regulas (EK) Nr. 882/2004 66. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

VI NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Atcelšana

1.  Direktīvu 88/388/EEK, Lēmumu 88/389/EEK un Direktīvu 91/71/EEK atceļ.

Regulu (EK) Nr. 2232/96 atceļ no šīs regulas 2. panta 2. punktā minētā saraksta piemērošanas dienas.

2.  Atsauces uz atceltajiem tiesību aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

22. pants

Aromatizētāju un izejmateriālu Kopienas saraksta izveide un pārejas režīms

1.  Kopienas sarakstu izveido, šīs regulas pieņemšanas laikā ievietojot Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minēto aromātvielu sarakstu šīs regulas I pielikumā.

2.  Līdz Kopienas saraksta izveidei Regulu (EK) Nr. .../2007 [ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem] (23) piemēro to aromātvielu novērtēšanai un apstiprināšanai, kuras nav iekļautas Regulas (EK) Nr. 2232/96 4. pantā paredzētajā novērtēšanas programmā un kopējā apstiprinājuma procedūrā.

Atkāpjoties no šīs procedūras, Regulas (EK) Nr. .../2007 [ar kuru izveido kopēju apstiprinājuma procedūru pārtikas produktu piedevām, pārtikas produktu fermentiem un pārtikas produktu aromatizētājiem] (24) 5. panta 1. punktā un 7. pantā minēto sešu mēnešu un deviņu mēnešu laikposmu nepiemēro šāda veida novērtējumam un apstiprinājumam.

3.  Saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru var tikt pieņemti vajadzīgie pārejas pasākumi.

23. pants

Regulas (EEK) Nr. 1576/89 grozījumi

Regulu (EEK) Nr. 1576/89 ar šo groza šādi:

1.   1. panta 4. punkta m) apakšpunkts ir grozīts šādi:

a)   1. punkta a) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"

Papildus var izmantot citas aromātvielas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām]*(25)+ 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un/vai aromātiskus augus vai aromātisko augu daļas, bet kadiķa organoleptiskajām īpašībām jābūt jūtamām, pat ja dažreiz tās ir vāji izteiktas.

___________

* OV...

"

b)   2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šo:

"

Dzērienu var saukt "džins", ja to ražo, organoleptiski piemērotam lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam pievienojot aromātvielas, kas definētas Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām](26)++ 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un/vai aromatizējošus preparātus, kas definēti šīs regulas 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā, lai dominētu kadiķogu garša.

"

c)   2. punkta d) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"

Dzērienu var saukt "destilēts džins", ja to ražo, tikai atkārtoti destilējot organoleptiski piemērotu atbilstošas kvalitātes lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, kura sākotnējais alkohola saturs ir vismaz 96 % tilp., destilācijas aparātos, ko tradicionāli izmanto džinam, pievienojot kadiķogas un citas savvaļas augu daļas, ar nosacījumu, ka dominē kadiķogu garša. Terminu "destilēts džins" var attiecināt arī uz šādas destilācijas produkta un lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta maisījumu, kuram ir tāds pats sastāvs, tīrība un alkohola saturs. Destilētajam džinam var pievienot arī aromātvielas, kas ir definētas Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām](27) 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un/vai aromatizējošus preparātus, kā norādīts a) apakšpunktā. Destilētā džina veids ir "Londonas džins."

"

2.  Regulas 1. panta 4. punkta n) apakšpunkta 1. daļas otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"

Papildus var izmantot citas aromātvielas, kas definētas Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām]+ 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un/vai aromatizējošus preparātus, kas definēti šīs regulas 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā, bet ķimeņu garšai jābūt dominējošai.

"

3.  Regulas 1. panta 4. punkta p) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kam dominē rūgta garša un ko ražo, aromatizējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu ar aromātvielām, kas definētas Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām]+ 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un/vai aromatizējošiem preparātiem, kas definēti šīs regulas 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā.

"

4.  Regulas 1. panta 4. punkta u) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"

Stiprie alkoholiskie dzērieni, ko ražo, aromatizējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu ar krustnagliņu un/vai kanēļa aromātu, izmantojot vienu no šādiem procesiem: macerāciju un/vai destilēšanu; spirta atkārtotu destilēšanu, pievienojot tam augu daļas, kas precizētas iepriekš; krustnagliņu vai kanēļa aromātvielu, kas definētas Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām](28) 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pievienošanu vai šo metožu apvienojumu.

"

5.  Regulas 4. panta 5. punktā pirmo un otro daļu, izņemot uzskaitījumu a) un b) apakšpunktā, aizstāj ar šādu tekstu:

"

To alkoholisko dzērienu gatavošanā, kuri definēti 1. panta 4. punktā, izņemot dzērienus, kas definēti 1. panta 4. punkta m), n) un p) apakšpunktā, var izmantot tikai dabīgās aromātvielas un aromatizējošus preparātus, kas definēti Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām](29) 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā un d) apakšpunktā.

Liķieros, izņemot liķierus, kas nosaukti turpmāk, tomēr atļauj izmantot aromātvielas, kas definētas Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām]+ 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un aromatizējošus preparātus, kas ir definēti šīs regulas 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā:

"

24. pants

Regulas (EEK) Nr. 1601/91 grozījumi

Regulas 2. panta 1. punkts ir grozīts šādi:

1.   a) apakšpunkta trešā ievilkuma pirmo atkāpi aizvieto ar šādu tekstu:

"
   ar aromātvielām un/vai aromatizējošiem preparātiem, kas definēti ... Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām]*++ 3. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā, un/vai
  

___________

  

* OV...

"

2.   b) punkta otrā ievilkuma pirmo atkāpi aizvieto ar šādu tekstu:

"
   ar aromātvielām un/vai aromatizējošiem preparātiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām](30) 3. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā, un/vai
"

3.   c) punkta otrā ievilkuma pirmo atkāpi aizvieto ar šādu tekstu:

"
   ar aromātvielām un/vai aromatizējošiem preparātiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām]+ 3. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā, un/vai
"

25. pants

Regulas (EK) Nr. 2232/96 grozījumi

Regulas (EK) Nr. 2232/96 5. panta 1. punktu aizvieto ar šādu tekstu:

"

1.   2. panta 2. punktā minēto aromātvielu sarakstu pieņem saskaņā ar 7. pantā minēto procedūru līdz vēlākais 2008. gada 31. decembrim.

"

26. pants

Direktīvas 2000/13/EK grozījumi

Direktīvas 2000/13/EK III pielikumu aizvieto ar šādu tekstu:

"

III pielikums

AROMATIZĒTĀJU APZĪMĒŠANA SASTĀVDAĻU SARAKSTĀ

1.  Neskarot 2. punktu, aromatizētājus apzīmē ar šādiem terminiem:

   "aromatizētāji" vai konkrētāks aromatizētāja nosaukums vai apraksts, ja aromatizējoša sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regulas (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas produktos un uz tiem izmantojamiem aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām]* 3. panta 2. punkta b), c), d), e), f), g) un h) apakšpunktā;
   "kūpināšanas aromatizētāji" vai konkrētāks kūpināšanas aromatizētāja nosaukums vai apraksts, ja aromatizējoša sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas definēti Regulas (EK) Nr. .../2007 [par aromatizētājiem]+(31) 3. panta 2. punkta f) apakšpunktā un piešķir dūmu aromātu pārtikas produktiem.

2.  Aromatizētāju aprakstam terminu "dabīgs" izmanto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../2007 [║par aromatizētājiem](32)+ 14. pantu.║

3.  Aromatizētāji, kas ražoti no izejmateriāliem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003**, jāmarķē ar norādi "ražoti no ĢMO".

Aromatizētājiem, ko radījuši organismi, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, nav vajadzīgs īpašs marķējums.

____________

* OV L ...

** OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1981/2006 (OV L 368, 23.12.2006, 99 lpp.)"

"

27. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ...(33). Tomēr 9. pantu piemēro...(34)*.

Aromatizētājus un pārtikas produktus, kuri likumīgi laisti tirgū pirms iepriekšminētajiem datumiem, var turpināt izmantot, kamēr beidzas to krājumi.

Šī regula uzliek saistības un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

║,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Pārtikas produktos un uz tiem izmantojamo aromatizētāju un izejmateriālu Kopienas saraksts

II PIELIKUMS

Pārtikas produktu gatavošanas tradicionālo procesu saraksts, kuros iegūst dabīgas aromātvielas un dabīgus aromatizēšanas preparātus

Kapāšana

Pārklāšana

Vārīšana, cepšana, cepšana eļļā (līdz 240°C)

Dzesēšana

Griešana

Destilēšana / rektifikācija

Žāvēšana

Emulgācija

Tvaicēšana

Ekstrakcija, t. sk. ekstrakcija ar šķīdinātājiem

Fermentēšana

Filtrēšana

Malšana

Karsēšana

Uzlējumu gatavošana

Macerācija

Mikrobioloģiski procesi

Sajaukšana

Mizošana

Perkolācija

Presēšana

Atvēsināšana/saldēšana

Grauzdēšana / grilēšana

Spiešana

Mērcēšana

III PIELIKUMS

Dažas vielas pārtikas produktu sastāvā

A daļa: Vielas, kuras var nebūt īpaši pievienotas pārtikas produktiem

agaricīnskābe

kapsaicīns

hipericīns

beta-asarons

1-alil-4-metoksibenzols

ciānūdeņražskābe

mentofurāns

4-alil-1,2-dimetoksibenzols

pulegons

kvasīns

1-alil-3,4-metilēndioksibenzols, safrols

teikrīns A

tujons (alfa un beta)

B daļa: Dažu vielu, ko dabīgi satur aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām, maksimāli pieļaujamais saturs noteiktos salikta sastāva pārtikas produktos, kuriem pievienoti aromatizētāji un/vai pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām

Viela

Salikta sastāva pārtikas produkti, kuros vielas klātbūtne tiek ierobežota

Maksimālais saturs

[mg/kg]

IV PIELIKUMS

Izejmateriālu saraksts, kuriem noteikti ierobežojumi izmantošanai aromatizētāju un pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām ražošanā

A daļa: Izejmateriāli, kurus nedrīkst izmantot aromatizētāju un pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām ražošanā

Izejmateriāls

Nosaukums latīņu valodā

Ikdienas nosaukums

Acorus calamus tetraploīdā forma

Kalme, tetraploīdā forma

B daļa: No dažiem izejmateriāliem iegūtu aromatizētāju un pārtikas produktu sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām lietošanas noteikumi

Izejmateriāls

Lietošanas noteikumi

Nosaukums latīņu valodā

Ikdienas nosaukums

Quassia amara L. un

Picrasma excelsa (Sw)

kvasija

Aromatizētājus un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām, kas iegūti no šiem izejmateriāliem, var izmantot tikai dzērienu un maizes izstrādājumu ražošanai

Laricifomes officinalis (Vill.: Fr) Kotl. et Pouz

vai

Fomes officinalis

ārstniecības piepe

Aromatizētājus un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām, kas iegūti no šiem izejmateriāliem, var izmantot tikai alkoholisko dzērienu ražošanai

Hypericum perforatum

divšķautņu asinszāle

Teucrium chamaedrys

ozollapu embotiņš

V PIELIKUMS

Termiskās apstrādes aromatizētāju ražošanas noteikumi un dažu vielu maksimāli pieļaujamais saturs termiskās apstrādes aromatizētājos

A daļa: Ražošanas noteikumi:

a)  Produktu temperatūra apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 180°C.

b)  Termiskās apstrādes ilgums 180°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 15 min, vai attiecīgi ilgāk zemākās temperatūrās, t.i., pazeminot temperatūru par 10°C, apstrādes ilgumu var palielināt divas reizes, bet ne vairāk kā līdz 12 stundām.

c)  Apstrādes laikā pH nedrīkst pārsniegt 8,0.

B daļa: Dažu vielu maksimāli pieļaujamais saturs

Viela

Maksimālais saturs

µg / kg

2-amino-3,4,8-trimetilidazo[4,5-f]hinoksalīns (4,8-DiMeIQx)

50

2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridīns (PhIP)

50

(1) OV C 168, 20.7.2007., 34. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija Nostāja.
(3) OV L 184, 15.7.1988., 61. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003, 1. lpp.).
(4) OV L 184, 15.7.1988, 67. lpp.
(5) OV L 42, 15.2.1991, 25. lpp.
(6) http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/flavouring/scientificadvice_en.htm
(7) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).
(8)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas OV atsauci.
(9) OV L 299, 23.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.
(10)++ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(11) OV L 309, 26.11.2003., 1. lpp.
(12) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1981/2006 (OV L 368, 23.12.2006., 99. lpp.).
(13) OV L 109, 6.5.2000, 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/142/EK (OV L 368, 23.12.2006., 110. lpp.).
(14) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
(15) OV L 165, 30.04.2004., 1. lpp. ║ Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).
(16)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(17) OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās līgumu.
(18) OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās līgumu.
(19)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas OV atsauci.
(20)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(21)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(22) Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīva 89/396/EEK par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (OV L 186, 30.6.1989., 21. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/11/EEK (OV L 65, 11.3.1992., 32. lpp.).
(23)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(24)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(25)++ OV: Lūgums ievietot šīs regulas OV atsauci.
(26)+++ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(27)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(28)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(29)++ OV: Lūgums ievietot šīs regulas OV atsauci.
(30)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(31)+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas OV atsauci.
(32)++ OV: Lūgums ievietot šīs regulas numuru.
(33)* 24 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(34)** 18 mēnešus pēc Kopienas saraksta stāšanās spēkā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika