Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0276(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0270/2007

Внесени текстове :

A6-0270/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.37
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0325

Приети текстове
PDF 508kWORD 188k
Вторник, 10 юли 2007 г. - Страсбург
Установяване и обозначаване на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита *
P6_TA(2007)0325A6-0270/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по предложението за директива на Съвета относно установяването и обозначаването на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0787)(1),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0053/2007),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 1 и 2 декември 2005 г. относно принципите за европейска програма за критичната инфраструктура,

–   като взе предвид своята препоръка от 7 юни 2005 г. до Европейския съвет и до Съвета за защита на критични инфраструктури в рамките на борбата срещу тероризма (2),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0270/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в своето предложение, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента;

5.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията(3)   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Заглавие
Proposal for a directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection
Директива на Съвета относно определянето и обозначаването на приоритетни сектори на Европейска критична инфраструктура и оценка на необходимостта от подобряване на тяхната защита
Изменение 2
Съображение 2
(2)  On 17 November 2005 the Commission adopted a Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection which provided policy options on the establishment of the programme and the Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN). The responses received to the Green Paper clearly showed the need to set up a Community framework concerning critical infrastructure protection. The need to increase the critical infrastructure protection capability in Europe and to help reduce vulnerabilities concerning critical infrastructures was acknowledged. The importance of the principle of subsidiarity and of stakeholder dialogue was emphasised.
(2)  На 17 ноември 2005 г. Комисията прие Зелена книга относно Европейска програма за защита на критичната инфраструктура, която предвижда политически възможности за изготвяне на програмата и за Мрежа за предупредителна информация за критичната инфраструктура (CIWIN). Получените отзиви за Зелената книга откроиха възможната добавена стойност на общностна рамка за защитата на критичната инфраструктура. Бе призната необходимостта от повишаване на способността за защита на критичната инфраструктура в Европа и от помощ за намаляване на уязвимостта, що се отнася до критичната инфраструктура. Бе изтъкната важността на ключовите принципи на субсидиарност, пропорционалност и допълняемост, както и на диалога със заинтересованите страни.
Изменение 3
Съображение 3
(3)  In December 2005 the Justice and Home Affairs Council called upon the Commission to make a proposal for a European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) and decided that it should be based on an all-hazards approach while countering threats from terrorism as a priority. Under this approach, manmade, technological threats and natural disasters should be taken into account in the critical infrastructure protection process, but the threat of terrorism should be given priority. If the level of protection measures against a particular high level threat is found to be adequate in a critical infrastructure sector, stakeholders should concentrate on other threats to which they are still vulnerable.
(3)  През декември 2005 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи прикани Комисията да изготви предложение за Европейска програма за защита на критичната инфраструктура (ЕПЗКИ) и реши, че тя следва да се основава на подход, вземащ предвид всички опасности и същевременно противопоставящ се приоритетно на тероризма като заплаха. При този подход, в процеса на защита на критичната инфраструктура, следва да се вземат предвид причинените от хора технологични заплахи и природните бедствия, като наред с това следва да бъдат обхванати структурно обусловени заплахи. Заплахата от тепоризъм обаче следва да има приоритет.
Изменение 4
Съображение 4
(4)  The primary responsibility for protecting critical infrastructures currently falls on the Member States and the owners/operators of critical infrastructures. This should not change.
(4)  Главната и крайна отговорност за защита на критичната инфраструктура се поема от държавите-членки и собствениците/операторите на критична инфраструктура. При положение, че националните служби са най-добре запознати със случващото се в техните страни, следва да се възприеме обектно ориентиран подход, насочен към защита на Европейската критична инфраструктура (ЕКИ).
Изменение 5
Съображение 4а (ново)
(4а) Защитата на критична инфраструктура е жизнено важно за вътрешната сигурност на Съюза и за благополучието на гражданите на Съюза. В окончателните анализи е видно, че разрушаването или повреждането на определена инфраструктура може да доведе до загуба на човешки живот и унищожаване на околната среда и на икономическите активи, както и да причини трайно накърняване на общественото доверие в осъществяваните от държавата защита и грижа.
Изменение 6
Съображение 5
(5)  There are a certain number of critical infrastructures in the Community, the disruption or destruction of which would affect two or more Member States or a Member State other than that in which the critical infrastructure is located. This may include transboundary cross-sector effects resulting from interdependencies between interconnected infrastructure. Such European critical infrastructures should be identified and designated by means of a common procedure. The need to improve the protection of such critical infrastructures should be assessed under a common framework. Bilateral schemes for cooperation between Member States in the field of critical infrastructure protection constitute a well established and efficient means of dealing with transboundary critical infrastructure. EPCIP should build on such cooperation:
(5)  В Общността има редица важни инфраструктури, чието повреждане или разрушаване би засегнало три или повече държави-членки или най-малко две държави-членки, освен тази, в която се намира критичната инфраструктура. Това може да включи трансгранични, засягащи няколко сектора последици, които произтичат от зависимости между взаимосвързана инфраструктура. Такава европейска критична инфраструктура следва да бъде установена посредством обща процедура. Въз основа на общи критерии следва да се състави списък на приоритетните сектори с Европейска критична инфраструктура. Следва да се създаде обща рамка за действие за защита на такава Европейска критична инфраструктура, която позволява на държавите-членки да намалят потенциалните опасности за критична инфраструктура на тяхна територия чрез вземане на необходимите мерки. Двустранното сътрудничество между държавите-членки в областта на защитата на критичните инфраструктури представлява добре утвърдено и ефикасно средство за защита на трансгранична критична инфраструктура. Европейската програма за защита на критичните инфраструктури следва да се развива въз основа на това сътрудничество.
Изменение 7
Съображение 5а (ново)
(5а) Редица мерки, уреждащи установяването, обозначаването и защитата на европейски критични инфраструктури, вече съществуват в някои сектори. Нито един бъдещ регламент на Общността не следва да води до дублиране на уредбата в тези сектори при липсата на повишена сигурност.
Изменение 8
Съображение 6
(6)  Since various sectors have particular experience, expertise and requirements concerning critical infrastructure protection, a Community approach to critical infrastructure protection should be developed and implemented taking into account sector specificities and existing sector based measures including those already existing at EU, national or regional level, and where relevant cross-border mutual aid agreements between owners/operators of critical infrastructure already in place. Given the very significant private sector involvement in overseeing and managing risks, business continuity planning and post-disaster recovery, a Community approach will need to encourage full private sector involvement. The establishment of a common list of critical infrastructure sectors is necessary in order to facilitate the implementation of the sector-by-sector approach to critical infrastructure protection.
(6)  Тъй като различни отрасли имат конкретен опит, експертни познания и изисквания за защита на критичната инфраструктура, следва да се начертае общностен подход към защитата на критичната инфраструктура, който да се прилага при отчитане на особеностите на отрасъла и съществуващите отраслови мерки, в т.ч. и вече наличните на равнище ЕС, на национално или регионално равнище, както и по целесъобразност – споразумения за трансгранична взаимопомощ между собственици/ оператори на критична инфраструктура. Като се има предвид значителната ангажираност на частния сектор в надзора и управлението на риска, в планирането на непрекъснатостта на работата и възстановяването след бедствия и аварии, общностният подход следва да гарантира пълно включване на частния сектор. Създаването на единен списък на отраслите на критична инфраструктура е необходимо, за да се улесни прилагането на отраслов подход към защитата на Европейската критична инфраструктура.
Изменение 9
Съображение 6а (ново)
(6а) Европейската критична инфраструктура следва да бъде проектирана по начин, че да се сведат до минимум всякакви връзки с и местонахождение в трети страни. Местонахождението на елементи от европейски критични инфраструктури извън ЕС увеличава риска от терористични нападения с ефект, който може да засегне цялата инфраструктура, достъп на терористи до данни, съхранявани извън ЕС, както и рискове от несъответствие със законодателството на Общността, като по този начин цялата инфраструктура става по-уязвима.
Изменение 10
Съображение 7
(7)  Each owner/operator of European critical infrastructure should establish an Operator Security Plan identifying critical assets and laying down relevant security solutions for their protection. The Operator Security Plan should take into account vulnerability, threat and risk assessments, as well as other relevant information provided by Member State authorities.
(7)  Всеки собственик/оператор на Европейска критична инфраструктура следва да изготви план на оператора за безопасност, в който се определят критичните структури и се набелязват съответни решения за тяхната защита, свързани с безопасността. Планът на оператора за безопасност взема предвид оценките на уязвимостта, заплахите и риска, както и друга съответна информация, предоставена от органите на държавата-членка. Тези планове на операторите за безопасност следва да бъдат предавани на пунктовете за връзка за защита на Европейската критична инфраструктура (ЗЕКИ) в държавите-членки. Спазването на съществуващите секторни мерки за защита следва да бъде разглеждано като евентуално удовлетворяващо изискването за изготвяне и актуализиране на план на оператора за безопасност.
Изменение 11
Съображение 8
(8)  Each owner/operator of European critical infrastructure should designate a Security Liaison Officer in order to facilitate cooperation and communication with relevant national critical infrastructure protection authorities.
(8)  Всеки собственик/оператор на Европейска критична инфраструктура следва да определи служител за връзка по въпросите на сигурността, с цел да се улесни сътрудничеството и комуникацията със съответните национални органи по защита на критичната инфраструктура. Спазването на съществуващите секторни мерки за защита следва да се разглежда като евентуално удовлетворяващо изискването за определяне на служител за връзка по въпросите на сигурността.
Изменение 12
Съображение 10
(10)  In order to facilitate improvements in the protection of European critical infrastructures, common methodologies should be developed for the identification and classification of vulnerabilities, threats and risks to infrastructure assets.
(10)  За да се улеснят подобрения в защитата на европейските критични инфраструктури, се създават и прилагат общи методологии за установяване и класифициране на заплахи и рискове за инфраструктурите, и структурни уязвимости, които имат ефект върху тях.
Изменение 13
Съображение 11
(11)  Only a common framework can provide the necessary basis for a coherent implementation of measures to protect European critical infrastructure and clearly define the respective responsibilities of all relevant stakeholders. Owners/operators of European critical infrastructure should be given access to best practices and methodologies concerning critical infrastructure protection.
(11)  Като определя съответните отговорности на всички заинтересовани страни, общата рамка може да предостави необходимата основа за последователно прилагане на мерките за защита на Европейската критична инфраструктура. На държавите-членки и на собствениците/операторите на Европейска критична инфраструктура следва да се предостави достъп до най-добри практики и методология, свързани със защитата на критичната инфраструктура.
Изменение 14
Съображение 12
(12)  Effective protection of critical infrastructure requires communication, coordination, and cooperation at national and Community levels. This is best achieved through the nomination of CIP Contact Points in each Member State, which should coordinate CIP issues internally, as well as with other Member States and the Commission.
(12)  Ефективната защита на Европейската критична инфраструктура изисква комуникация, координиране и сътрудничество на национално и общностно равнище. Това се постига най-добре чрез определянето на пунктове за връзка за ЗЕКИ във всяка държава-членка, които да координират въпросите на ЗЕКИ на национално равнище, както и с други държави-членки и Комисията.
Изменение 15
Съображение 13
(13)  In order to develop Critical Infrastructure Protection activities in areas which require a degree of confidentiality, it is appropriate to ensure a coherent and secure information exchange in the framework of this Directive. Certain Critical Infrastructure Protection information is of such nature that its disclosure would undermine the protection of the public interest as regards public security. Specific facts about a critical infrastructure asset, which could be used to plan and act with a view to causing unacceptable consequences for critical infrastructure installations should be classified and access granted only on a need-to-know basis, both at Community level and at Member State level.
(13)  За разгръщане на дейности за защита на Европейската критична инфраструктура в области, които изискват определена степен на поверителност, е целесъобразно да се гарантира последователен и сигурен обмен на информация в рамките на настоящата директива. Определена информация относно защитата на Европейската критична инфраструктура е от такова естество, че разкриването й би уронило защитата на обществения интерес по отношение на обществената сигурност. Специфични факти относно имущество, представляващо критична инфраструктура, които биха могли да се използват за планиране и действия с оглед причиняване на неприемливи последствия за инсталации на критичната инфраструктура, следва да бъдат класифицирани и достъпът до тях да бъде предоставен само в съответствие с принципа "необходимост да се знае", както на общностно равнище, така и на равнище държави-членки.
Изменение 16
Съображение 14
(14)  Information sharing regarding Critical Infrastructure should take place in an environment of trust and security. The sharing of information requires a relationship of trust such that companies and organisations know that their sensitive data will be sufficiently protected. To encourage information sharing, it should be clear for the industry that the benefits of providing Critical Infrastructure related information outweigh the costs for the industry and society in general. Critical Infrastructure Protection information exchange should therefore be encouraged.
(14)  Обменът на информация, свързана с Европейската критична инфраструктура, следва да се извършва при условия на доверие и сигурност. Обменът на информация изисква отношение на доверие, при което дружествата и организациите знаят, че техните поверителни данни ще са достатъчно защитени.
Изменение 17
Съображение 15
(15)  This Directive complements existing sectoral measures at Community level and in the Member States. Where Community mechanisms are already in place, they should continue to be used and will contribute to the overall implementation of this Directive.
(15)  Настоящата директива следва да допълва съществуващите отраслови мерки на общностно равнище и в държавите-членки. Когато на общностно равнище вече съществуват такива механизми и законодателство, те следва да се осъществяват и прилагат, за да допринесат за подобряване на обществената сигурност, като се избягват припокривания и противоречия с настоящата директива, както и налагането на допълнителни разходи, без с това да се повиши сигурността.
Изменение 18
Съображение 17
(17)  Since the objectives of this Directive, namely the creation of a procedure for the identification and designation of European Critical Infrastructures, and a common approach to the assessment of the needs to improve the protection of such infrastructures, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.
(17)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно създаването на процедура за определяне и обозначаване на приоритетни сектори на Европейска критична инфраструктура и единният подход за оценяване на необходимостта от подобряване на защитата на такава инфраструктура, не могат във всички случаи да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба на последиците на предприеманото действие, могат да бъдат по-добре осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е определен в същия член, съдържащите се в настоящата директива мерки не надхвърлят необходимото за постигане на тези цели, но следва да се обърне особено внимание на финансовата приемливост за собствениците или операторите и за държавите-членки.
Изменение 19
Член 1
This directive establishes a procedure for the identification and designation of European Critical Infrastructures, and a common approach to the assessment of the needs to improve the protection of such infrastructures.
С настоящата директива се създава процедура за определяне и обозначаване на приоритетни сектори на Европейска критична инфраструктура, както и общ подход за оценка на необходимостта от подобряване на тяхната защита:
Изменение 20
Член 2, буква б)
b)  "European Critical Infrastructure" means critical infrastructures the disruption or destruction of which would significantly affect two or more Member States, or a single Member State if the critical infrastructure is located in another Member State. This includes effects resulting from cross-sector dependencies on other types of infrastructure;
б) "Европейска критична инфраструктура" означава критична инфраструктура, чието повреждане или разрушаване би имало значителни последствия за три или повече държави-членки, или най-малко две държави-членки, освен държавата, в която се намира критичната инфраструктура. Това включва последствия, които са резултат от междуотраслови зависимости върху други видове инфраструктура;
Изменение 21
Член 2, буква г)
d) "vulnerability" means a characteristic of an element of the critical infrastructure's design, implementation, or operation that renders it susceptible to disruption or destruction by a threat and includes dependencies on other types of infrastructure;
г) "структурна уязвимост": признак на съставна част на проекта, на използването или функционирането на критична инфраструктура, въз основа на който е възможно повреждане или разрушаване посредством заплаха, включително чрез зависимост от други инфраструктури;
(Това изменение е в сила за целия нормативен текст и при неговото приемане ще се наложат технически промени в целия текст.)
Изменение 22
Член 3, параграф 1
1.  The cross-cutting and sectoral criteria to be used to identify European Critical Infrastructures shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 11(3). They may be amended in accordance with the procedure referred to in Article 11(3).
1.  Междуотрасловите и отраслови критерии, които следва да се използват за определяне на Европейската критична инфраструктура, се основават на съществуващи критерии за защита и се приемат и изменят в съответствие с член 308 от Договора за ЕО и член 203 от Договора за Евратом.
The cross-cutting criteria having a horizontal application to all critical infrastructure sectors shall be developed taking into account the severity of the effect of the disruption or destruction of a particular infrastructure. They shall be adopted by [one year after the entry into force of this Directive] at the latest.
Междуотрасловите критерии с хоризонтално приложение към цялата Европейска критична инфраструктура се определят при отчитане на сериозността на отражението, което би имало спирането или разрушаването на конкретно инфраструктурно съоръжение. Те се приемат най-късно до [една година след влизането в сила на настоящата директива].
The sectoral criteria shall be developed for priority sectors while taking into account the characteristics of individual critical infrastructure sectors and involving, as appropriate, relevant stakeholders. They shall be adopted for each priority sector at the latest one year following the designation as a priority sector.
Отрасловите критерии се определят за приоритетни отрасли и се основават на съществуващи секторни защитни мерки, като се вземат предвид характеристиките на отделните отрасли на критичната инфраструктура и като се включат всички заинтересовани страни, при условие, че във всеки отрасъл има специфичен опит, експертни познания и изисквания по отношение на защитата на тяхната критична инфраструктура. Критериите се приемат за всеки приоритетен сектор най-късно до една година след определянето на отрасъла за приоритетен.
Когато вече са налице общностни механизми, те продължават да се използват. При всички случаи се избягва дублиране на или противоречия между различни актове или разпоредби.
Изменение 23
Член 3, параграф 2
2.  The priority sectors to be used for the purposes of developing the criteria provided for in paragraph 1 shall be identified by the Commission on an annual basis from among those listed in Annex I.
заличава се
Annex I may be amended in accordance with the procedure referred to in Article 11(3) in so far as this does not broaden the scope of this Directive.
Изменение 24
Член 3, параграф 3
3.  Each Member State shall identify the critical infrastructures located within its territory as well as critical infrastructures outside its territory that may have an impact on it, which satisfy the criteria adopted pursuant to paragraphs 1 and 2.
3.  Всяка държава-членка определя възможните Европейски критични инфраструктури на нейна територия, както и възможни Европейски критични инфраструктури извън нейна територия, които биха могли да я засегнат и които отговарят на критериите, приети съгласно параграф 1, най-късно една година след приемането на съответните критерии и редовно след това.
Each Member State shall notify the Commission of the critical infrastructures thus identified at the latest one year after the adoption of the relevant criteria and thereafter on an ongoing basis.
Изменение 25
Член 4, Заглавие
Designation of European Critical Infrastructure
Идентификация и обозначаване на приоритетни сектори
Изменение 26
Член 4, параграф -1 (нов)
-1.  Всяка държава-членка идентифицира приоритетните сектори на нейна територия, както и такива извън нейната територия, които могат да имат въздействие върху нея, които се използват за целите за изработване на критериите, приети по член 3, параграф 1.
Всяка държава-членка нотифицира Комисията за така идентифицираните приоритетни сектори най-късно една година след приемането на съответните критерии, а след това - редовно.
Изменение 27
Член 4, параграф 1
1.  On the basis of the notifications made pursuant to the second paragraph of Article 3(3) and any other information at its disposal, the Commission shall propose a list of critical infrastructures to be designated as European Critical Infrastructures.
1.  Въз основа на предоставите й съгласно параграф -1 от настоящия член уведомления, както и на всяка друга информация, с която разполага, Комисията предлага списък на приоритетни сектори на Европейска критична инфраструктура.
Изменение 28
Член 4, параграф 1а (нов)
1а. Европейски критични инфраструктури се проектират така, че да се сведат до минимум всякакви връзки с и местонахождение в трети страни.
Изменение 29
Член 4, параграф 2
2.  The list of critical infrastructures designated as European Critical Infrastructure shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 11(3).
2.  Списъкът на приоритетните сектори на Европейска критична инфраструктура се приема и изменя от Съвета.
The list may be amended in accordance with the procedure referred to in Article 11(3).
Изменение 30
Член 4а (нов)
Член 4а
Обработка на лични данни
Обработката на лични данни, извършвана пряко или чрез посредник, която е необходима за дейността по защита на Европейска критична инфраструктура, се извършва в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1 и приложимите принципи за защита на данните. Обработката на данни се извършва на територията на Съюза и от съображения за сигурност не се разрешава копиране на данни в трети страни.
___________________
ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
Изменение 31
Член 5, параграфи 1 и 2
1.  Each Member State shall require the owners/operators of each European Critical Infrastructure located on its territory to establish and update an Operator Security Plan and to review it at least every two years.
1.  Всяка държава-членка изисква от собствениците/ операторите на всяко съоръжение на Европейска критична инфраструктура, намиращо се на нейна територия, да изготвят и да актуализират Операторски план за безопасност и да го преразглеждат най-малко на всеки две години.
Комисията и Съветът приемат списък на съществуващите защитни мерки, приложими за конкретните отрасли, изброени в приложение І. Спазването на една или повече от изброените в списъка защитни мерки удовлетворява изискването за изготвяне и актуализиране на план на оператор за безопасност.
2.  The Operator Security Plan shall identify the assets of the European Critical Infrastructure and establish relevant security solutions for their protection in accordance with Annex II. Sector specific requirements concerning the Operator Security Plan taking into account existing Community measures may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 11(3).
Acting in accordance with the procedure referred to in Article 11(2), the Commission may decide that compliance with measures applicable to specific sectors listed in Annex I satisfies the requirement to establish and update an Operator Security Plan.
2.  В Операторския план за безопасност се посочват съоръженията на Европейската критична инфраструктура и се определят съответните мерки за сигурност за тяхната защита съгласно Приложение II. Вземайки предвид съществуващите в Общността мерки, Съветът може да приеме специфични за сектора изисквания към операторския план за безопасност.
Изменение 32
Член 5, параграф 3
3.  The owner/operator of a European Critical Infrastructure shall submit the Operator Security Plan to the relevant Member State authority within one year following designation of the critical infrastructure as a European Critical Infrastructure.
3.  Собственикът/ операторът на Европейска критична инфраструктура представя Операторския план за безопасност на съответния пункт за връзка за ЗЕКИ в срок от една година след определянето на съоръжението на критична инфраструктура за Европейска критична инфраструктура.
Where sector specific requirements concerning the Operator Security Plan are adopted based on paragraph 2, the operator security plan shall only be submitted to the relevant Member State authority within 1 year following the adoption of the sector specific requirements.
Когато отрасловите изисквания по отношение на Операторския план за безопасност се приемат на основание параграф 2, операторският план за безопасност се представя на съответния пункт за връзка за ЗЕКИ едва в срок от една година след приемането на отрасловите изисквания.
Изменение 33
Член 5, параграф 5
5.  Compliance with Directive 2005/65/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on enhancing port security satisfies the requirement to establish an Operator Security Plan.
заличава се
Изменение 34
Член 6, параграф 1
1.  Each Member State shall require the owners/operators of European Critical Infrastructures on their territory to designate a Security Liaison Officer as the point of contact for security related issues between the owner/operator of the infrastructure and the relevant critical infrastructure protection authorities in the Member State. The Security Liaison Officer shall be designated within one year following the designation of the critical infrastructure as a European Critical Infrastructure.
1.  Всяка държава-членка изисква от собствениците/оператори на Европейска критична инфраструктура да определят служител за връзка по въпросите на сигурността, като точка на контакт по въпросите на сигурността между собственика/оператора на инфраструктурата и пункта за връзка за ЗЕКИ в държавата-членка. Служителят за връзка по въпросите на сигурността се определя в срок от една година след определянето на съоръжението на критична инфраструктура за Европейска критична инфраструктура.
Спазването на една или повече от изброените в списъка по член 5, параграф 1 защитни мерки удовлетворява изискването за определяне на служител за връзка по въпросите на сигурността.
Изменение 35
Член 6, параграф 2
2.  Each Member State shall communicate relevant information concerning identified risks and threats to the Security Liaison Officers of the European Critical Infrastructure concerned.
2.  Чрез националния пункт за връзка за ЗЕКИ всяка държава-членка съобщава на служителя за връзка по въпросите на сигурността на съответното съоръжение на Европейската критична инфраструктура относимата информация за установените рискове и заплахи.
Изменение 36
Член 7, параграф 2
2.  Each Member State shall report to the Commission on a summary basis on the types of vulnerabilities, threats and risks encountered in each sector referred to in Annex I within 18 months following the adoption of the list provided for in Article 4(2) and thereafter on an ongoing basis every two years.
2.  В срок от 12 месеца след приемането на списъка по член 4, параграф 2, а впоследствие - на всеки две години, всяка държава-членка представя на Комисията обобщаващ доклад за различните видове структурни уязвимости, заплахи и рискове, открити в европейски критични инфраструктури.
A common template for these reports shall be developed in accordance with the procedure referred to in Article 11(3).
Единен образец за гореспоменатите доклади се изработва от Комисията и се одобрява от Съвета.
Изменение 37
Член 7, параграф 3
3.  The Commission shall assess, on a sectoral basis, whether specific protection measures are required for European Critical Infrastructures.
3.  Комисията и държавите-членки извършват секторна оценка, която да установи дали са необходими специфични защитни мерки за съоръженията на Европейската критична инфраструктура. В този контекст се вземат под внимание съществуващите добри практики и методологии.
Изменение 38
Член 7, параграф 4
4.  Common methodologies for carrying out vulnerability, threat and risk assessments in respect of European Critical Infrastructures may be developed on a sectoral basis in accordance with the procedure referred to in Article 11(3).
4.  Ако бъде счетено за необходимо, на ниво отрасъл могат да се изготвят единни методологии за извършване на оценка на уязвимостта, заплахите и риска по отношение на Европейска критична инфраструктура. Тези единни методологии вземат под внимание съществуващите методологии.
Изменение 39
Член 8
The Commission shall support the owners/operators of designated European Critical Infrastructures by providing access to available best practices and methodologies related to critical infrastructure protection.
Комисията и държавите-членки подкрепят собствениците/операторите на обозначени европейски критични инфраструктури, като им осигуряват достъп до наличните най-добри практики и методологии, свързани със защитата на критичните инфраструктури.
Изменение 40
Член 10, параграф 2
2.  Any person handling confidential information pursuant to this Directive on behalf of a Member State shall have an appropriate level of security vetting by the Member State concerned.
2.  Всяко лице, обработващо поверителна информация по настоящата директива от името на държава-членка, е предмет на оптимално равнище на проверка за сигурност, извършвана от заинтересованата държава-членка.
Изменение 41
Член 10, параграф 3
3.  Member States shall ensure that Critical Infrastructure Protection Information submitted to the Member States or to the Commission, is not used for any purpose other than the protection of critical infrastructures.
3.  Държавите-членки и Комисията гарантират, че предоставената им информация относно защита на Европейска критична инфраструктура не се използва за никакви други цели освен за защита на Европейска критична инфраструктура и че се отделя необходимото внимание на принципа на пропорционалност от материална гледна точка и на основните права и институции, които следва да бъдат защитени.
Изменение 42
Член 11
Article 11
Committee
заличава се
1.  The Commission shall be assisted by a Committee composed of a representative of each CIP Contact Point.
2.  Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply having regard to the provisions of Article 8 thereof.
3.  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at one month.
4.  The Committee shall adopt its Rules of Procedure.
Изменение 43
Член 12, параграф 1, алинея 1
1.  Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 31 December 2007 at the latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
1.  Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 31 декември 2008 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.
Изменение 44
Приложение I, Заглавие
List of critical infrastructure sectors
Списък на възможни сектори на критични инфраструктури
Изменение 45
Приложение I, раздел ІІІ, подраздел 9
Radio communication and navigation
Радиокомуникация, навигация и радиочестотна идентификация (RFID)
Изменение 46
Приложение I, раздел VІI, подраздел 19
Payment and securities clearing and settlement infrastructures and systems
Инфраструктури и системи за клиринг и уреждане на сметки и ценни книжа и доставчиците на тези услуги.
Изменение 47
Приложение I, раздел VІI, подраздел 19a (нов)
19а Банково и застрахователно дело

(1) Все още непубликувано в ОВ.
(2) OВ C 124 E, 25.5.2006 г., стр. 250.
(3)* Този текст не е на разположение на български език и се публикува на английски език с цел информация.

Правна информация - Политика за поверителност