Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0276(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0270/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0270/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.37
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0325

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 513kWORD 319k
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας *
P6_TA(2007)0325A6-0270/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 –2006/0276 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0787)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0053/2007),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις αρχές ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποδομών Ζωτικής Σημασίας,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 7ης Ιουνίου 2005, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0270/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της
Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό τομέων προτεραιότητας με Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Στις 17 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία περιελάμβανε επιλογές πολιτικής για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος και του Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ). Από τα σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με την εν λόγω πράσινη βίβλο προκύπτει σαφώς η ανάγκη σύστασης ενός κοινοτικού πλαισίου για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ). Η ανάγκη αύξησης των δυνατοτήτων προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη και περιορισμού των τρωτών σημείων των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αναγνωρίσθηκε. Εδόθη δε έμφαση στη σπουδαιότητα της αρχής της επικουρικότητας και στον διάλογο των εμπλεκομένων παραγόντων.
(2)  Στις 17 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία περιελάμβανε επιλογές πολιτικής για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος και του Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ). Από τα σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με την εν λόγω πράσινη βίβλο επισημαίνεται η ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία ενός κοινοτικού πλαισίου για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ). Η ανάγκη αύξησης των δυνατοτήτων προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη και περιορισμού των τρωτών σημείων των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αναγνωρίσθηκε. Εδόθη δε έμφαση στη σπουδαιότητα των κομβικών αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της συμπληρωματικότητας, καθώς και στον διάλογο των εμπλεκομένων παραγόντων.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, αλλά η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές. Εάν το επίπεδο των μέτρων προστασίας έναντι μιας απειλής υψηλού επιπέδου κριθεί κατάλληλο για έναν τομέα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλες απειλές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία.
(3)  Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, ενώ θα πρέπει να καταγραφούν και οι δομικής αιτιολογίας απειλές. Ωστόσο, η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει.
(4)  Η πρωταρχική και ύπατη ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει. Έχοντας υπόψη ότι οι εθνικές υπηρεσίες γνωρίζουν καλύτερα αυτό που συμβαίνει στις χώρες τους, πρέπει να υιοθετηθεί μια εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Η προστασία υποδομής ζωτικής σημασίας έχει ουσιώδη σημασία για την εσωτερική ασφάλεια στην Ένωση και την ευημερία των πολιτών της. Σε τελευταία ανάλυση μπορεί η καταστροφή ή η επιδείνωση ορισμένων υποδομών να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και οικονομικά αγαθά καθώς και να κλονίσει σε μόνιμη βάση την εμπιστοσύνη του κοινού στην κρατική προστασία και πρόνοια.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται και να χαρακτηρίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Η ανάγκη βελτίωσης της προστασίας αυτών των έργων υποδομής θα πρέπει να αξιολογείται εντός κοινού πλαισίου. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.
(5)  Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη θα επηρέαζε τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη άλλα από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Θα πρέπει να καταρτισθεί, στη βάση κοινών κριτηρίων, κατάλογος τομέων προτεραιότητας με Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας. Για την προστασία αυτών των έργων υποδομής, πρέπει να διαμορφωθεί κοινό σχέδιο δράσης που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους για τις Υποδομές Ζωτικής Σημασίας στο έδαφός του, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Σε ορισμένους τομείς εφαρμόζεται ήδη σειρά μέτρων που ρυθμίζουν την καταγραφή, τον χαρακτηρισμό και την προστασία σημαντικών υποδομών. Μια μελλοντική ρύθμιση σε κλίμακα ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει στους τομείς αυτούς σε διπλή ρύθμιση χωρίς αναβάθμιση της ασφάλειας.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Επειδή σε ορισμένους τομείς διατίθεται ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και απαιτήσεις σχετικά με την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, η κοινοτική προσέγγιση στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί με γνώμονα τις κατά τομέα ιδιαιτερότητες και υφιστάμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη υφίστανται σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των συμφωνιών διασυνοριακής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κυρίων/διαχειριστών έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που ήδη υπάρχουν. Με δεδομένη την ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εποπτεία και διαχείριση των κινδύνων, στον σχεδιασμό της συνέχισης της λειτουργίας και στην αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, η κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της κατά τομέα προσέγγισης της Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
(6)  Επειδή σε ορισμένους τομείς διατίθεται ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και απαιτήσεις σχετικά με την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, η κοινοτική προσέγγιση στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί με γνώμονα τις κατά τομέα ιδιαιτερότητες και υφιστάμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη υφίστανται σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των συμφωνιών διασυνοριακής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κυρίων/διαχειριστών έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που ήδη υπάρχουν. Με δεδομένη την ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εποπτεία και διαχείριση των κινδύνων, στον σχεδιασμό της συνέχισης της λειτουργίας και στην αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, η κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της κατά τομέα προσέγγισης της Προστασίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας πρέπει να εκπονηθεί κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιεί την ύπαρξη συνδέσμων με και εντοπισμό σε χώρες εκτός της ΕΕ όπου αυτό δεν είναι αναγκαίο. Ο εντοπισμός στοιχείων υποδομών ζωτικής σημασίας εκτός της ΕΕ αυξάνει τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων με αποτέλεσμα διάχυσης στο σύνολο της υποδομής, πρόσβαση από τρομοκράτες σε δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί εκτός της ΕΕ, καθώς και κινδύνους μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ με αποτέλεσμα να καθιστά ευάλωτο το σύνολο της υποδομής.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να εκπονήσει Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας, όπου να προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σημασίας και να εκτίθενται οι λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των τρωτών σημείων, των απειλών και των κινδύνων καθώς και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που διατίθενται από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους.
(7)  Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να εκπονήσει Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας, όπου να προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σημασίας και να εκτίθενται οι λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των τρωτών σημείων, των απειλών και των κινδύνων καθώς και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που διατίθενται από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Αυτά τα Σχέδια Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η συμμόρφωση προς τα υφιστάμενα κατά τομέα προστατευτικά μέτρα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για καθιέρωση και επικαιροποίηση ενός Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να υποδεικνύει έναν Σύνδεσμο Ασφαλείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
(8)  Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να υποδεικνύει έναν Σύνδεσμο Ασφαλείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Η συμμόρφωση στα υφιστάμενα προστατευτικά κατά τομέα μέτρα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για ορισμό ενός Συνδέσμου Ασφαλείας.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των τρωτών σημείων, κινδύνων και απειλών για τα έργα υποδομής.
(10)  Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν και να εφαρμοσθούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των κινδύνων και απειλών και διαρθρωτικών τρωτών σημείων για τα έργα υποδομής.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Μόνο ένα κοινό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία βάση για τη συνεκτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΕΥΖΣ και να ορίσει σαφώς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Οι κύριοι/διαχειριστές των έργων ΕΥΖΣ θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους σχετικά με την προστασία της ΕΥΖΣ.
(11)  Με τον καθορισμό των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων, ένα κοινό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία βάση για τη συνεκτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΕΥΖΣ. Τα κράτη μέλη και οι κύριοι/διαχειριστές των έργων ΕΥΖΣ θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους σχετικά με την προστασία της ΕΥΖΣ.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η αποτελεσματική Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ) απαιτεί επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του καθορισμού υπευθύνων επαφών ΠΥΖΣ σε καθένα από τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να συντονίζουν τη διαχείριση των ζητημάτων ΠΥΖΣ τόσο στο εσωτερικό όσο και με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή.
(12)  Η αποτελεσματική Προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ) απαιτεί επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του καθορισμού υπευθύνων επαφών ΕΠΥΖΣ σε καθένα από τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να συντονίζουν τη διαχείριση των ζητημάτων ΕΠΥΖΣ τόσο στο εσωτερικό όσο και με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για να σχεδιασθούν δραστηριότητες Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας σε τομείς που απαιτούν εμπιστευτικότητα, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί συνεκτική και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Ορισμένες πληροφορίες για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με έργο Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την πρόκληση απαράδεκτων συνεπειών για το έργο αυτό θα πρέπει να διαβαθμίζονται, η δε πρόσβαση σε αυτά να επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
(13)  Για να σχεδιασθούν δραστηριότητες Προστασίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας σε τομείς που απαιτούν εμπιστευτικότητα, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί συνεκτική και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Ορισμένες πληροφορίες για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με έργο Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την πρόκληση απαράδεκτων συνεπειών για το έργο αυτό θα πρέπει να διαβαθμίζονται, η δε πρόσβαση σε αυτά να επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς. Για να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να είναι σαφές για τις επιχειρήσεις ότι τα οφέλη από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας υπερκαλύπτουν τα κόστος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εν γένει. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή πληροφοριών για την ΠΥΖΣ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.
(14)  Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς.
Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για να συμβάλουν στην εν γένει εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
(15)  Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί και νομοθετικές διατάξεις, αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν και εφαρμοσθούν στο εθνικό δίκαιο για να συμβάλουν στην εν γένει βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας. Εν προκειμένω θα πρέπει να αποφεύγονται επικαλύψεις και αντιφάσεις με την παρούσα οδηγία καθώς και η δημιουργία πρόσθετων δαπανών χωρίς πρόσθετη μεγαλύτερη ασφάλεια.
Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ιδίως η θέσπιση διαδικασίας για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των έργων ΕΥΖΣ και η κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, οπότε, λόγω και του εύρους των σχετικών ενεργειών, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κατά το ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της.
(17)  Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ιδίως η θέσπιση διαδικασίας για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό τομέων προτεραιότητας με ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας και η κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών, δεν μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, οπότε, λόγω και του εύρους των σχετικών ενεργειών, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κατά το ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Όσον αφορά την αναλογικότητα, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική σκοπιμότητα για τους κυρίους ή διαχειριστές και τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 19
Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, καθώς και την κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των τομέων προτεραιότητας με ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας καθώς και την κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών.
Τροπολογία 20
Άρθρο 2, στοιχείο β)
β) Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής.
β) Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής.
Τροπολογία 21
Άρθρο 2, στοιχείο δ)
δ) Ως "τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής.
δ) Ως "διαρθρωτικά τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής.
(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο και η έγκρισή της συνεπάγεται τεχνικές προσαρμογές σε όλο το κείμενο).
Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 1
1.  Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3, είναι δε δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.
1.  Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας βασίζονται στα υφιστάμενα κριτήρια προστασίας και υιοθετούνται και τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ.
Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και με τη συμμετοχή, εφόσον τούτο ενδείκνυται, των εκάστοτε εμπλεκόμενων παραγόντων. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα.
Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας και βασίζονται στα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα προστασίας, με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και με τη συμμετοχή όλων των εκάστοτε εμπλεκόμενων παραγόντων, καθόσον οι τομείς διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και τις προϋποθέσεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα.
Όπου υπάρχουν ήδη κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται. Πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία οι αντιφάσεις και οι επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων πράξεων ή διατάξεων.
Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 2
2.  Οι τομείς προτεραιότητας προς συνεκτίμηση για την εκπόνηση των κριτηρίων της παραγράφου 1 προσδιορίζονται από την Επιτροπή σε ετήσια βάση, μεταξύ των τομέων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
Διαγράφεται
Το παράρτημα Ι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3, ενόσω τούτο δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 3
3.  Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του καθώς και τα έργα ΥΖΣ πέραν του εδάφους του που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις σε αυτό, έργα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που υιοθετούνται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.
3.  Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τα ενδεχόμενα ευρωπαϊκά έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του καθώς και τα ενδεχόμενα έργα ΕΥΖΣ πέραν του εδάφους του που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις σε αυτό, έργα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που υιοθετούνται δυνάμει της παραγράφου 1, τουλάχιστον ένα έτος μετά την υιοθέτηση των κριτηρίων, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση.
Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα προσδιοριζόμενα κατά τα ανωτέρω έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας τουλάχιστον ένα έτος μετά την υιοθέτηση των κριτηρίων, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση.
Τροπολογία 25
Άρθρο 4, τίτλος
Χαρακτηρισμός της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας
Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός τομέων προτεραιότητας
Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τους τομείς προτεραιότητας εντός της επικράτειάς του και αυτούς εκτός της επικράτειάς του, που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στο έδαφός του, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3.
Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους κατ' αυτόν τον τρόπο προσδιοριζόμενους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την υιοθέτηση των σχετικών κριτηρίων και κατόπιν σε μόνιμη βάση.
Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 1
1.  Βάσει των κριτηρίων που γνωστοποιούνται δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή προτείνει κατάλογο των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας προς χαρακτηρισμό ως έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
1.  Βάσει των κριτηρίων που γνωστοποιούνται δυνάμει της παραγράφου -1 και κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή προτείνει κατάλογο των τομέων προτεραιότητας Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
Τροπολογία 28
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί την ύπαρξη συνδέσμων και τον εντοπισμό σε χώρες εκτός της ΕΕ.
Τροπολογία 29
Άρθρο 4, παράγραφος 2
2.  Ο κατάλογος των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.
2.  Ο κατάλογος των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εγκρίνεται και τροποποιείται από το Συμβούλιο.
Ο ως άνω κατάλογος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.
Τροπολογία 30
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας άμεσα ή μέσω μεσάζοντος, που είναι αναγκαία για τις δραστηριότητές τους, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 και κατ' εφαρμογή των αρχών όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται στο έδαφος της ΕΕ και η διαβίβαση οιωνδήποτε δεδομένων δεν επιτρέπεται εκτός του εδάφους της ΕΕ για λόγους ασφαλείας.
________________
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
Τροπολογία 31
Άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2
1.  Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τους κύριους/διαχειριστές των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να εκπονούν και να ενημερώνουν Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και να το αναθεωρούν τουλάχιστον ανά διετία.
1.  Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τους κύριους/διαχειριστές των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να εκπονούν και να ενημερώνουν Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και να το αναθεωρούν τουλάχιστον ανά διετία.
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καταρτίζουν κατάλογο ισχυόντων μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς και καταγράφονται στο Παράρτημα Ι. Η συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέτρα προστασίας ικανοποιεί την απαίτηση εκπόνησης και ενημέρωσης ενός Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.
2.  Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και καθορίζει λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Κατά τομέα συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και με γνώμονα τα ισχύοντα κοινοτικά μέτρα είναι δυνατόν να υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3.
Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2, η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφανθεί ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα που έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένους τομείς του παραρτήματος Ι ικανοποιεί την απαίτηση εκπόνησης και ενημέρωσης Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.
2.  Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και καθορίζει λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Κατά τομέα συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και με γνώμονα τα ισχύοντα κοινοτικά μέτρα είναι δυνατόν να υιοθετούνται από το Συμβούλιο.
Τροπολογία 32
Άρθρο 5, παράγραφος 3
3.  Ο κύριος/διαχειριστής έργου Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υποβάλλει το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
3.  Ο κύριος/διαχειριστής έργου Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υποβάλλει το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας στο σημείο επαφής της αρμόδιας ΕΥΖΣ εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
Οσάκις κατά τομέα απαιτήσεις ως προς το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υιοθετούνται βάσει της παραγράφου 2, το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εντός ενός έτους μετά την υιοθέτηση των κατά τομέα απαιτήσεων.
Οσάκις κατά τομέα απαιτήσεις ως προς το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υιοθετούνται βάσει της παραγράφου 2, το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υποβάλλεται στο σημείο επαφής της οικείας ΕΥΖΣ στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εντός ενός έτους μετά την υιοθέτηση των κατά τομέα απαιτήσεων.
Τροπολογία 33
Άρθρο 5, παράγραφος 5
5.  Η συμμόρφωση με την οδηγία 2005/65/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, ικανοποιεί την απαίτηση εκπόνησης Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.
Διαγράφεται
Τροπολογία 34
Άρθρο 6, παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από του κυρίους/διαχειριστές έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να καθορίσουν Σύνδεσμο Ασφαλείας ως υπεύθυνο επαφών για τα ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ του εκάστοτε κυρίου/διαχειριστή έργου υποδομής και των αρμόδιων αρχών Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας του κράτους μέλους. Ο Σύνδεσμος Ασφαλείας καθορίζεται εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
1.  Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από του κυρίους/διαχειριστές έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να καθορίσουν Σύνδεσμο Ασφαλείας ως υπεύθυνο επαφών για τα ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ του εκάστοτε κυρίου/διαχειριστή έργου υποδομής και του σημείου επαφής της ΕΥΖΣ του κράτους μέλους. Ο Σύνδεσμος Ασφαλείας καθορίζεται εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
Η συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα από τα μέτρα προστασίας που περιέχονται στον κατάλογο του άρθρου 5, παράγραφος 1, ικανοποιεί την απαίτηση ορισμού ενός Συνδέσμου Ασφαλείας.
Τροπολογία 35
Άρθρο 6, παράγραφος 2
2.  Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται σε προσδιορισμένους κινδύνους και απειλές στον Σύνδεσμο Ασφαλείας της οικείας Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
2.  Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται σε προσδιορισμένους κινδύνους και απειλές στον Σύνδεσμο Ασφαλείας της οικείας Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας μέσω του εθνικού σημείου επαφής ΕΥΖΣ.
Τροπολογία 36
Άρθρο 7, παράγραφος 2
Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 18 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία.
Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες διαρθρωτικών τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας, κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 12 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παράγραφος 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία.
Για τις εκθέσεις αυτές καταρτίζεται κοινό υπόδειγμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.
Για τις εκθέσεις αυτές καταρτίζεται κοινό υπόδειγμα από την Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.
Τροπολογία 37
Άρθρο 7, παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή αξιολογεί κατά τομέα κατά πόσο απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την ΕΥΖΣ.
3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά τομέα κατά πόσο απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την ΕΥΖΣ. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες.
Τροπολογία 38
Άρθρο 7, παράγραφος 4
4.  Για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι κατά τομέα και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3.
4.  Αν κριθεί σκόπιμο, για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι κατά τομέα. Τέτοιες κοινές μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες μεθοδολογίες.
Τροπολογία 39
Άρθρο 8
Η Επιτροπή συνδράμει τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνδράμουν τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας
Τροπολογία 40
Άρθρο 10, παράγραφος 2
2.  Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.
2.  Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει την βέλτιστη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 41
Άρθρο 10, παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΠΥΖΣ που παρέχονται στα κράτη μέλη ή στην Επιτροπή να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ΠΥΖΣ.
3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΠΥΖΣ που τους παρέχονται να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την προστασία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και να λαμβάνεται απαραιτήτως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας από υλική άποψη, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεσμοί που πρέπει να προστατευθούν.
Τροπολογία 42
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Διαδικασία επιτροπής
1.  Την Επιτροπή συνδράμει επιτροπή επαφών συγκροτούμενη από τους υπεύθυνους επαφών ΠΥΖΣ.
Διαγράφεται
2.  Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, με βάση το άρθρο 8 αυτής.
3.  Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, με βάση το άρθρο 8 αυτής.
Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ καθορίζεται σε ένα μήνα.
4.  Η προαναφερόμενη επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.
Τροπολογία 43
Άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο. Στη συνέχεια κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και πίνακα συσχετισμού των διατάξεων αυτών με την παρούσα οδηγία.
1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο. Στη συνέχεια κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και πίνακα συσχετισμού των διατάξεων αυτών με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, τίτλος
Κατάλογος των τομέων υποδομής ζωτικής σημασίας
Κατάλογος των πιθανών τομέων υποδομής ζωτικής σημασίας
Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, τομέας ΙΙΙ, υποτομέας 9
Ασύρματες τηλεπικοινωνίες και πλοήγηση
Ασύρματες τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση και φάσματα ραδιοσυχνοτήτων αναγνώρισης (RFID)
Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, τομέας VΙΙ, υποτομέας 19
Υποδομή και συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης αξιογράφων και διακανονισμού
Υποδομή και συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης αξιογράφων και διακανονισμού και οι φορείς παροχής τέτοιων υπηρεσιών
Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, τομέας VΙΙ, υποτομέας 19α (νέος)
19α. Τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 124 E, 25.5.2006, σ. 250.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου