Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0276(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0270/2007

Predkladané texty :

A6-0270/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.37
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0325

Prijaté texty
PDF 545kWORD 179k
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry *
P6_TA(2007)0325A6-0270/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu (KOM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0787)(1),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0053/2007),

–   so zreteľom na závery Rady z 1. a 2. decembra 2005 o zásadách európskeho programu kritickej infraštruktúry,

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Európskej rade a Rade zo 7. júna 2005 o ochrane najdôležitejšej infraštruktúry v rámci boja proti terorizmu(2),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0270/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov
Smernica Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu
Návrh smernice o identifikácii a označení prioritných sektorov európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2
2)  Dňa 17. novembra 2005 Komisia prijala Zelenú knihu o Európskom programe na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry, v ktorej predstavila možné scenáre uskutočnenia programu a Varovnej informačnej siete kritickej infraštruktúry (CIWIN). Odpovede, ktoré získala v súvislosti so zelenou knihou, jasne poukázali na nevyhnutnosť vytvorenia rámca Spoločenstva týkajúceho sa ochrany kritickej infraštruktúry. Uznala sa potreba zvýšenia schopnosti ochrany kritickej infraštruktúry v Európe a zníženia zraniteľnosti týchto infraštruktúr. Zdôraznil sa význam princípu subsidiarity a dialógu so zainteresovanými stranami.
(2)  Dňa 17. novembra 2005 Komisia prijala Zelenú knihu o Európskom programe na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry, v ktorej predstavila možné scenáre uskutočnenia programu a Varovnej informačnej siete kritickej infraštruktúry (CIWIN). Odpovede, ktoré získala v súvislosti so zelenou knihou, zdôraznili možnú pridanú hodnotu rámca Spoločenstva týkajúceho sa ochrany kritickej infraštruktúry. Uznala sa potreba zvýšenia schopnosti ochrany kritickej infraštruktúry v Európe a zníženia zraniteľnosti týchto infraštruktúr. Zdôraznil sa význam kľúčových zásad subsidiarity, proporcionality a komplementárnosti, ako aj dialógu so zainteresovanými stranami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3
(3)  V decembri 2005 Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti požiadala Komisiu, aby predložila návrh Európskeho programu na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry (EPCIP) a rozhodla, že by mal byť založený na prístupe, ktorý by pokrýval nebezpečenstvá každého druhu a ktorý by prednostne čelil hrozbám plynúcim z terorizmu. Tento prístup by v procese ochrany kritickej infraštruktúry zohľadňoval človekom spôsobené a technologické hrozby a prírodné katastrofy, ale prioritou by bola hrozba terorizmu. Ak sa v sektore kritickej infraštruktúry považuje úroveň ochranných opatrení za adekvátnu vo vzťahu k obzvlášť vážnej hrozbe, zainteresované strany by sa mali sústrediť na iné hrozby, voči ktorým sú stále zraniteľné.
(3)  V decembri 2005 Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti požiadala Komisiu, aby predložila návrh Európskeho programu na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry (EPCIP) a rozhodla, že by mal byť založený na prístupe, ktorý by pokrýval nebezpečenstvá každého druhu a ktorý by prednostne čelil hrozbám plynúcim z terorizmu. Tento prístup by v procese ochrany kritickej infraštruktúry zohľadňoval hrozby spôsobené človekom, technologické hrozby a prírodné katastrofy a zároveň by mal zaznamenávať aj hrozby v dôsledku štrukturálnej zraniteľnosti. Prioritou by však mala byť hrozba terorizmu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 4
(4)  Primárnu zodpovednosť za ochranu kritických infraštruktúr v súčasnosti nesú členské štáty a vlastníci/prevádzkovatelia kritických infraštruktúr. Toto by sa nemalo zmeniť.
(4)  Primárnu a konečnú zodpovednosť za ochranu kritických infraštruktúr nesú členské štáty a vlastníci/prevádzkovatelia kritických infraštruktúr. Vzhľadom na to, že národné útvary vedia najlepšie, čo sa deje v ich krajinách, v rámci ochrany európskej kritickej infraštruktúry by sa mal využiť prístup zdola nahor.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Ochrana kritickej infraštruktúry má zásadný význam pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie a pre blaho jej obyvateľov. Zničenie či narušenie činnosti určitej infraštruktúry môže napokon zničiť životy ľudí, životné prostredie či hospodárske statky a môže trvalo narušiť dôveru verejnosti v štátnu ochranu a podporu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 5
(5)  V Spoločenstve existuje určitý počet kritických infraštruktúr, ktorých narušenie alebo zničenie by ovplyvnilo dva alebo viaceré členské štáty alebo iný členský štát ako je štát, v ktorom sa nachádza kritická infraštruktúra. Toto môže zahŕňať cezhraničné medzisektorové účinky vyplývajúce zo závislostí medzi vzájomne prepojenými infraštruktúrami. Uvedené európske kritické infraštruktúry by sa mali identifikovať a označiť podľa spoločného postupu. Potreba zvýšenia ochrany takýchto kritických infraštruktúr by sa mala hodnotiť na základe spoločného rámca. Bilaterálne schémy spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry predstavujú osvedčený a účinný prostriedok na ochranu cezhraničnej kritickej infraštruktúry. EPCIP by mal z takejto spolupráce vychádzať.
(5)  V Spoločenstve existuje určitý počet kritických infraštruktúr, ktorých narušenie alebo zničenie by ovplyvnilo tri alebo viaceré členské štáty alebo aspoň dva iné členské štáty ako je štát, v ktorom sa nachádza kritická infraštruktúra. Toto môže zahŕňať cezhraničné medzisektorové účinky vyplývajúce zo závislostí medzi vzájomne prepojenými infraštruktúrami. Uvedené európske kritické infraštruktúry by sa mali identifikovať podľa spoločného postupu. Na základe spoločných kritérií by sa mal vypracovať zoznam prioritných sektorov európskej kritickej infraštruktúry. Na ochranu takýchto európskych kritických infraštruktúr by sa mal stanoviť spoločný akčný rámec, ktorý členským štátom umožní znížiť možné nebezpečenstvá pre kritickú infraštruktúru na ich území prostredníctvom primeraných opatrení. Bilaterálne schémy spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry predstavujú osvedčený a účinný prostriedok na ochranu cezhraničnej kritickej infraštruktúry. EPCIP by mal z takejto spolupráce vychádzať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  V určitých sektoroch už existuje viacero opatrení, ktoré upravujú identifikáciu, označovanie a ochranu európskej kritickej infraštruktúry. Budúca úprava platná v celom Spoločenstve by nemala v týchto sektoroch viesť k zdvojenej úprave bez toho, aby priniesla zvýšenú bezpečnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 6
(6)  Keďže existujú rôzne sektory s osobitnými skúsenosťami, odbornými znalosťami a požiadavkami v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry, mal by sa vytvoriť a implementovať prístup k ochrane kritickej infraštruktúry na úrovni Spoločenstva, ktorý by zohľadňoval špecifiká sektorov a existujúce sektorovo špecifické opatrenia, vrátane tých, ktoré už existujú na úrovni EÚ, na národnej a regionálnej úrovni a v prípade potreby vrátane cezhraničných dohôd o vzájomnej pomoci medzi vlastníkmi/prevádzkovateľmi už existujúcej kritickej infraštruktúry. Vzhľadom na veľmi dôležitú úlohu súkromného sektora pri kontrole a riadení rizika, plánovaní kontinuity činností a obnove po katastrofách, bude musieť prístup Spoločenstva podporovať plné zapojenie súkromného sektora. Vypracovanie spoločného zoznamu sektorov kritickej infraštruktúry je nevyhnutné na to, aby sa uľahčilo presadenie sektorovo špecifického prístupu k ochrane kritickej infraštruktúry.
(6)  Keďže existujú rôzne sektory s osobitnými skúsenosťami, odbornými znalosťami a požiadavkami v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry, mal by sa vytvoriť a implementovať prístup k ochrane kritickej infraštruktúry na úrovni Spoločenstva, ktorý by zohľadňoval špecifiká sektorov a existujúce sektorovo špecifické opatrenia vrátane tých, ktoré už existujú na úrovni EÚ, na národnej a regionálnej úrovni a v prípade potreby vrátane cezhraničných dohôd o vzájomnej pomoci medzi vlastníkmi/prevádzkovateľmi už existujúcej kritickej infraštruktúry. Vzhľadom na veľmi dôležitú úlohu súkromného sektora pri kontrole a riadení rizika, plánovaní kontinuity činností a obnove po katastrofách, by prístup na úrovni Spoločenstva mal zabezpečiť plné zapojenie súkromného sektora. Vypracovanie spoločného zoznamu sektorov kritickej infraštruktúry je nevyhnutné na to, aby sa uľahčilo uplatňovanie sektorovo špecifického prístupu k ochrane európskej kritickej infraštruktúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Európska kritická infraštruktúra by mala byť navrhnutá tak, aby boli prepojenia s tretími krajinami a lokalizácia v nich čo najnižšie. Lokalizácia prvkov európskej kritickej infraštruktúry mimo Európskej únie zvyšuje riziko teroristických útokov s následkami, ktoré sa prenesú na celú infraštruktúru, riziko prístupu teroristov k údajom uloženým mimo Európskej únie, ako aj riziko nesúladu s právnymi predpismi Spoločenstva, čím sa celá infraštruktúra stane zraniteľnejšou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 7
(7)  Každý vlastník/prevádzkovateľ európskej kritickej infraštruktúry by mal vypracovať bezpečnostný plán, v ktorom by identifikoval kritické infraštruktúry a uviedol príslušné bezpečnostné riešenia na ich ochranu. V bezpečnostnom pláne by sa mali brať do úvahy hodnotenia zraniteľnosti, hrozieb a rizík, ako aj iné relevantné informácie poskytnuté orgánmi členských štátov.
(7)  Každý vlastník/prevádzkovateľ európskej kritickej infraštruktúry by mal vypracovať bezpečnostný plán prevádzkovateľa, v ktorom by identifikoval kritické infraštruktúry a uviedol príslušné bezpečnostné riešenia na ich ochranu. V bezpečnostnom pláne prevádzkovateľa by sa mali brať do úvahy hodnotenia zraniteľnosti, hrozieb a rizík, ako aj iné relevantné informácie poskytnuté orgánmi členských štátov. Tieto bezpečnostné plány prevádzkovateľa by sa mali postúpiť kontaktným miestam pre ochranu európskej kritickej infraštruktúry (ECIP) v členských štátoch. Súlad s existujúcimi sektorovými ochrannými opatreniami by sa mal považovať za pravdepodobné splnenie požiadavky na vytvorenie a aktualizáciu bezpečnostného plánu prevádzkovateľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 8
(8)  Každý vlastník/prevádzkovateľ európskej kritickej infraštruktúry by mal menovať styčného úradníka pre bezpečnosť, aby sa tak uľahčila spolupráca a komunikácia s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu kritickej infraštruktúry.
(8)  Každý vlastník/prevádzkovateľ európskej kritickej infraštruktúry by mal menovať styčného úradníka pre bezpečnosť, aby sa tak uľahčila spolupráca a komunikácia s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu kritickej infraštruktúry. Dodržiavanie existujúcich sektorových ochranných opatrení by sa malo považovať za pravdepodobné splnenie požiadavky na určenie styčného úradníka pre bezpečnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom uľahčiť zvýšenie ochrany európskych kritických infraštruktúr by sa mala vypracovať metodológia identifikácie a klasifikácie zraniteľných miest, hrozieb a rizík, ktoré vznikajú vo vzťahu k týmto infraštruktúram.
(10)  S cieľom uľahčiť zvýšenie ochrany európskych kritických infraštruktúr by sa mali vypracovať a používať spoločné metodiky identifikácie a klasifikácie hrozieb a rizík, ktoré vznikajú vo vzťahu k týmto infraštruktúram, a štrukturálnych zraniteľných miest, ktoré ich ovplyvňujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 11
(11)  Len spoločný rámec môže tvoriť nevyhnutný základ koherentnej implementácie opatrení na ochranu európskej kritickej infraštruktúry a jasne definovať príslušné povinnosti všetkých relevantných zainteresovaných strán. Vlastníci/prevádzkovatelia európskej kritickej infraštruktúry by mali mať prístup k osvedčeným postupom a metódam ochrany kritickej infraštruktúry.
(11)  Vymedzením príslušnej zodpovednosti všetkých relevantných zainteresovaných strán môže spoločný rámec vytvoriť nevyhnutný základ koherentnej implementácie opatrení na ochranu európskej kritickej infraštruktúry. Členské štáty a vlastníci/prevádzkovatelia európskej kritickej infraštruktúry by mali mať prístup k osvedčeným postupom a metódam ochrany kritickej infraštruktúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 12
(12)  Účinná ochrana kritickej infraštruktúry vyžaduje komunikáciu, koordináciu a spoluprácu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Spoločenstva. Toto sa dá najlepšie dosiahnuť formou ustanovenia kontaktných miest CIP v každom členskom štáte, ktoré by mali koordinovať záležitosti CIP na internej úrovni, ako aj s inými členskými štátmi a Komisiou.
(12)  Účinná ochrana európskej kritickej infraštruktúry si vyžaduje komunikáciu, koordináciu a spoluprácu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Spoločenstva. Toto sa dá najlepšie dosiahnuť formou ustanovenia kontaktných miest ECIP v každom členskom štáte, ktoré by mali koordinovať záležitosti ECIP na internej úrovni, ako aj s inými členskými štátmi a Komisiou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom rozvinúť činnosti ochrany kritickej infraštruktúry v oblastiach, ktoré si vyžadujú stupeň dôvernosti, je vhodné zabezpečiť koherentnú a bezpečnú výmenu informácií v rámci tejto smernice. Niektoré informácie o ochrane kritickej infraštruktúry sú takej povahy, že ich zverejnenie by ohrozilo ochranu verejného záujmu pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť. Určité informácie o kritických infraštruktúrach, ktoré by mohli byť zneužité na naplánovanie alebo vykonanie takej činnosti, ktorá by mala neprijateľné dôsledky pre kritickú infraštruktúru, by sa teda mali utajiť a prístup k nim by sa mal udeliť len na základe potreby vedomosti o nich, a to na úrovni Spoločenstva aj na úrovni členských štátov.
(13)  S cieľom rozvinúť činnosti ochrany európskej kritickej infraštruktúry v oblastiach, ktoré si vyžadujú stupeň dôvernosti, je vhodné zabezpečiť koherentnú a bezpečnú výmenu informácií v rámci tejto smernice. Niektoré informácie o ochrane európskej kritickej infraštruktúry sú takej povahy, že ich zverejnenie by ohrozilo ochranu verejného záujmu pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť. Určité informácie o kritických infraštruktúrach, ktoré by mohli byť zneužité na naplánovanie alebo vykonanie takej činnosti, ktorá by mala neprijateľné dôsledky pre zariadenia kritickej infraštruktúry, by sa teda mali utajiť a prístup k nim by sa mal udeliť len na základe potreby vedomosti o nich, a to na úrovni Spoločenstva aj na úrovni členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 14
(14)  Výmena informácií o kritickej infraštruktúre by sa mala uskutočňovať v atmosfére dôvery a istoty. Výmena informácií si vyžaduje vzťah dôvery, aby tak dotknuté spoločnosti a organizácie vedeli, že ich citlivé údaje sú dostatočne chránené. S cieľom podporiť uvedenú výmenu informácií by sa malo podnikom vysvetliť, že výhody poskytnutia informácií súvisiacich s kritickou infraštruktúrou prevažujú nad nákladmi, ktoré tým priemyslu a spoločnosti všeobecne vznikajú. Výmena informácií o ochrane kritickej infraštruktúry by sa preto mala podporiť.
(14)  Výmena informácií o európskej kritickej infraštruktúre by sa mala uskutočňovať v atmosfére dôvery a istoty. Výmena informácií si vyžaduje vzťah dôvery, aby tak dotknuté spoločnosti a organizácie vedeli, že ich citlivé údaje sú dostatočne chránené.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 15
(15)  Táto smernica dopĺňa existujúce sektorovo špecifické opatrenia na úrovni Spoločenstva a v členských štátoch. Existujúce mechanizmy Spoločenstva by sa mali naďalej používať a mali by napomôcť celkovej implementácii tejto smernice.
(15)  Táto smernica dopĺňa existujúce sektorovo špecifické opatrenia na úrovni Spoločenstva a v členských štátoch. Existujúce mechanizmy a právne predpisy Spoločenstva by sa mali uplatňovať a vykonávať tak, aby napomáhali zlepšovanie verejnej bezpečnosti. V tejto súvislosti je treba sa vyhnúť prekrývaniu a rozporom s touto smernicou, ako aj vzniku dodatočných nákladov bez zvýšenia úrovne bezpečnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 17
(17)  Keďže ciele tejto smernice, a to vytvorenie postupu identifikácie a označovania európskych kritických infraštruktúr a zavedenie spoločného prístupu k zhodnoteniu potrieb zvýšenia ochrany takýchto infraštruktúr, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť sami a z dôvodov rozsahu tejto činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.
(17)  Keďže ciele tejto smernice, a to vytvorenie postupu identifikácie a označovania prioritných sektorov európskej kritickej infraštruktúry a zavedenie spoločného prístupu k zhodnoteniu potrieb zvýšenia ochrany takýchto infraštruktúr, nemôžu vo všetkých prípadoch členské štáty uspokojivo dosiahnuť sami a z dôvodov rozsahu tejto činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov, avšak osobitná pozornosť by sa mala venovať finančnej únosnosti z pohľadu vlastníkov alebo prevádzkovateľov a členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 1
Touto smernicou sa stanovuje postup identifikácie a označenia európskych kritických infraštruktúr a spoločný prístup k zhodnoteniu potrieb zlepšiť ochranu týchto infraštruktúr.
Touto smernicou sa stanovuje postup identifikácie a označenia prioritných sektorov európskej kritickej infraštruktúry a spoločný prístup k zhodnoteniu potrieb zlepšiť ochranu týchto infraštruktúr.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 písmeno b)
b) "európska kritická infraštruktúra" – kritické infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by významne ovplyvnilo dva alebo viaceré členské štáty alebo jeden členský štát v prípade, že sa kritická infraštruktúra nachádza v inom členskom štáte. Toto zahŕňa účinky vyplývajúce zo závislostí medzi sektormi na iné typy infraštruktúry,
b) "európska kritická infraštruktúra" – kritické infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by významne ovplyvnilo tri alebo viaceré členské štáty alebo aspoň dva členské štáty iné ako členský štát, v ktorom sa nachádza kritická infraštruktúra. Toto zahŕňa účinky vyplývajúce zo závislostí medzi sektormi na iné typy infraštruktúry,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 písmeno d)
d) "zraniteľnosť" – vlastnosť základného prvku koncepcie, realizácie alebo fungovania kritickej infraštruktúry, ktorá ju robí náchylnou na narušenie alebo zničenie hrozbou a zahŕňa závislosti na iných typoch infraštruktúry,
d) "štrukturálna zraniteľnosť" – vlastnosť základného prvku koncepcie, realizácie alebo fungovania kritickej infraštruktúry, ktorá ju vystavuje narušeniu alebo zničeniu v dôsledku hrozby a zahŕňa závislosti na iných typoch infraštruktúry,
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh platí pre celý legislatívny text; po jeho prijatí budú potrebné technické úpravy celého textu.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 odsek 1
1.  Prierezové a sektorovo špecifické kritériá, ktoré sa majú použiť na identifikáciu európskych kritických infraštruktúr sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3. Môžu sa zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3
1.  Prierezové a sektorovo špecifické kritériá, ktoré sa majú použiť na identifikáciu európskych kritických infraštruktúr, vychádzajú z existujúcich kritérií ochrany a prijmú sa a zmenia a doplnia sa v súlade s článkom 308 Zmluvy o ES a článkom 203 Zmluvy o Euratome.
Pri vypracúvaní prierezových kritérií, ktoré sa horizontálne uplatňujú na všetky sektory kritickej infraštruktúry, sa zohľadní závažnosť účinku narušenia alebo zničenia určitej infraštruktúry. Budú prijaté najneskôr do [jedného roka po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].
Pri vypracúvaní prierezových kritérií, ktoré sa horizontálne uplatňujú na všetky sektory európskej kritickej infraštruktúry, sa zohľadní závažnosť účinku narušenia alebo zničenia určitej infraštruktúry. Budú prijaté najneskôr do [jedného roka po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].
Sektorovo špecifické kritériá sa vypracujú pre prioritné sektory, pričom sa zoberú do úvahy charakteristiky jednotlivých sektorov kritickej infraštruktúry a ak to je vhodné, zapoja sa relevantné zainteresované strany. Prijmú sa pre každý prioritný sektor najneskôr do jedného roka po označení sektora za prioritný.
Sektorovo špecifické kritériá sa vypracujú pre prioritné sektory a budú vychádzať z existujúcich sektorových ochranných opatrení, berúcich do úvahy charakteristiky jednotlivých sektorov kritickej infraštruktúry a týkajúcich sa všetkých relevantných zainteresovaných strán s tým, že každý sektor bude mať osobité skúsenosti, odborné znalosti a  rôzne požiadavky v súvislosti s ochranou svojej kritickej infraštruktúry. Prijmú sa pre každý prioritný sektor najneskôr do jedného roka po označení sektora za prioritný.
Ak sa mechanizmy Spoločenstva už používajú, budú sa používať i naďalej. Za každú cenu je potrebné sa vyhnúť duplicite rôznych právnych aktov alebo ustanovení, respektíve rozporom medzi nimi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 odsek 2
1.  Prioritné sektory, ktoré sa majú použiť na účely vypracovania kritérií ustanovených v odseku 1, každoročne určuje Komisia spomedzi tých, ktoré sú uvedené v prílohe 1.
Prílohu 1 možno zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3, pokiaľ sa tým nerozširuje rozsah pôsobnosti tejto smernice.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 odsek 3
3.  Každý členský štát identifikuje kritické infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú na jeho území, ako aj kritické infraštruktúry mimo jeho územia, ktoré ho môžu ovplyvniť, ktoré spĺňajú kritériá prijaté podľa odsekov 1 a 2.
3.  Každý členský štát identifikuje možné európske kritické infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú na jeho území, ako aj možné európske kritické infraštruktúry mimo jeho územia, ktoré ho môžu ovplyvniť, ktoré spĺňajú kritériá prijaté podľa odseku 1, najneskôr jeden rok po prijatí príslušných kritérií a potom priebežne.
Každý členský štát oznámi Komisii takto identifikované kritické infraštruktúry najneskôr jeden rok po prijatí príslušných kritérií a potom priebežne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 4 názov
Označenie európskej kritickej infraštruktúry
Identifikácia a označenie prioritných sektorov
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4 odsek -1 (nový)
-1.  Každý členský štát identifikuje prioritné sektory na vlastnom území a prioritné sektory mimo svojho územia, ktoré ho môžu ovplyvniť a ktoré sa majú použiť na účely vypracovania kritérií prijatých podľa článku 3 ods. 1.
Každý členský štát oznámi Komisii takto identifikované prioritné sektory najneskôr jeden rok po prijatí príslušných kritérií a potom priebežne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 4 odsek 1
1.  Na základe oznámení podľa druhého pododseku článku 3 ods. 3 a akýchkoľvek iných informácií, ktoré má k dispozícii, Komisia navrhne zoznam kritických infraštruktúr, ktoré sa majú označiť ako európske kritické infraštruktúry.
1.  Na základe oznámení podľa odseku -1 a akýchkoľvek iných informácií, ktoré má k dispozícii, Komisia navrhne zoznam prioritných sektorov európskej  kritickej infraštruktúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 4 odsek 1 a (nový)
1a.  Európska kritická infraštruktúra sa navrhne tak, aby boli prepojenia s tretími krajinami a lokalizácia v nich čo najnižšie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 4 odsek 2
2.  Zoznam kritických infraštruktúr označených ako európska kritická infraštruktúra sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.
2.  Zoznam prioritných sektorov európskej  kritickej infraštruktúry sa prijme a zmení a doplní Rada.
Zoznam sa môže zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné pre ochranu európskych kritických infraštruktúr a ktoré sa vykonávajú priamo alebo pomocou prostredníkov, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a platnými zásadami týkajúcimi sa ochrany údajov. Z bezpečnostných dôvodov sa údaje musia spracovávať v rámci Európskej únie a je zakázané zhotovovať akékoľvek kópie údajov v tretích krajinách.
_____________________
1 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 5 odseky 1 a 2
1.  Každý členský štát uloží vlastníkom/prevádzkovateľom všetkých európskych kritických infraštruktúr na svojom území povinnosť vypracovať a aktualizovať bezpečnostný plán a revidovať ho prinajmenšom každé dva roky.
1.  Každý členský štát uloží vlastníkom/prevádzkovateľom všetkých európskych kritických infraštruktúr na svojom území povinnosť vypracovať a aktualizovať bezpečnostný plán prevádzkovateľa a revidovať ho prinajmenšom každé dva roky.
Komisia a Rada prijmú zoznam existujúcich ochranných opatrení uplatniteľných na konkrétne sektory uvedené v prílohe I. Súlad s jedným alebo viacerými uvedenými ochrannými opatreniami spĺňa požiadavky na vytvorenie a aktualizáciu bezpečnostného plánu prevádzkovateľa.
2.  V bezpečnostnom pláne sa určia časti európskej kritickej infraštruktúry a stanovia príslušné bezpečnostné opatrenia na ich ochranu v súlade s prílohou II. V súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 možno prijať sektorovo špecifické požiadavky týkajúce sa bezpečnostného plánu, ktoré zohľadňujú existujúce opatrenia Spoločenstva.
Komisia môže v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 2 rozhodnúť, že dodržiavanie opatrení uplatniteľných na špecifické sektory uvedené v prílohe I spĺňa požiadavku na vytvorenie a aktualizáciu bezpečnostného plánu.
2.  V bezpečnostnom pláne prevádzkovateľa sa určia časti európskej kritickej infraštruktúry a stanovia príslušné bezpečnostné opatrenia na ich ochranu v súlade s prílohou II. Rada môže prijať sektorovo špecifické požiadavky týkajúce sa bezpečnostného plánu prevádzkovateľa, ktoré zohľadňujú existujúce opatrenia Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 5 odsek 3
3.  Vlastník/prevádzkovateľ európskej kritickej infraštruktúry predloží bezpečnostný plán príslušnému orgánu členského štátu v priebehu jedného roka po označení kritickej infraštruktúry za kritickú európsku infraštruktúru.
3.  Vlastník/prevádzkovateľ európskej kritickej infraštruktúry predloží bezpečnostný plán prevádzkovateľa príslušnému kontaktnému miestu ECIP v priebehu jedného roka po označení kritickej infraštruktúry za kritickú európsku infraštruktúru.
Ak sa na základe odseku 2 prijmú sektorovo špecifické požiadavky týkajúce sa bezpečnostného plánu, predloží sa tento bezpečnostný plán príslušnému orgánu členského štátu v priebehu jedného roka po prijatí sektorovo špecifických požiadaviek.
Ak sa na základe odseku 2 prijmú sektorovo špecifické požiadavky týkajúce sa bezpečnostného plánu prevádzkovateľa, predloží sa tento bezpečnostný plán prevádzkovateľa príslušnému kontaktnému miestu ECIP v priebehu jedného roka po prijatí sektorovo špecifických požiadaviek.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 5 odsek 5
5.  Súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov spĺňa požiadavku na vypracovanie bezpečnostného plánu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 6 odsek 1
1.  Každý členský štát bude od vlastníkov/prevádzkovateľov európskych kritických infraštruktúr nachádzajúcich sa na jeho území vyžadovať, aby vymenovali styčného úradníka pre bezpečnosť ako kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa bezpečnosti medzi vlastníkom/prevádzkovateľom infraštruktúry a príslušnými orgánmi na ochranu kritickej infraštruktúry v členskom štáte. Styčný úradník pre bezpečnosť bude vymenovaný v priebehu jedného roka po označení kritickej infraštruktúry ako európskej kritickej infraštruktúry.
1.  Každý členský štát bude od vlastníkov/prevádzkovateľov európskych kritických infraštruktúr nachádzajúcich sa na jeho území vyžadovať, aby vymenovali styčného úradníka pre bezpečnosť ako kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa bezpečnosti medzi vlastníkom/prevádzkovateľom infraštruktúry a kontaktným miestom ECIP v členskom štáte. Styčný úradník pre bezpečnosť bude vymenovaný v priebehu jedného roka po označení kritickej infraštruktúry ako európskej kritickej infraštruktúry.
Súlad s jedným alebo viacerými ochrannými opatreniami uvedenými v zozname uvedenom v článku 5 ods. 1 musí spĺňať požiadavky na určenie styčného úradníka pre bezpečnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 6 odsek 2
2.  Každý členský štát oznámi relevantné informácie o identifikovaných rizikách a hrozbách styčným úradníkom pre bezpečnosť dotknutej európskej kritickej infraštruktúry.
2.  Každý členský štát oznámi prostredníctvom vnútroštátneho kontaktného miesta ECIP relevantné informácie o identifikovaných rizikách a hrozbách styčným úradníkom pre bezpečnosť dotknutej európskej kritickej infraštruktúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 7 odsek 2
2.  Každý členský štát podáva Komisii súhrnné správy o druhoch zraniteľných miest, hrozieb a rizík v jednotlivých sektoroch uvedených v prílohe 1 v lehote 18 mesiacov po prijatí zoznamu ustanoveného v článku 4 ods. 2 a potom priebežne každé dva roky.
2.  Každý členský štát podáva Komisii súhrnné správy o druhoch štrukturálnych zraniteľných miest, hrozieb a rizík v európskych kritických infraštruktúrach v lehote 12 mesiacov po prijatí zoznamu ustanoveného v článku 4 ods. 2 a potom priebežne každé dva roky.
Pre tieto správy sa v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 vypracuje spoločný vzor.
Komisia pre tieto správy vypracuje spoločný vzor, ktorý schváli Rada.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 7 odsek 3
3.  Komisia pre každý jednotlivý sektor posúdi, či sú na ochranu európskych kritických infraštruktúr potrebné špecifické ochranné opatrenia.
3.  Komisia a členské štáty pre každý jednotlivý sektor posúdia, či sú na ochranu európskych kritických infraštruktúr potrebné špecifické ochranné opatrenia. V tejto súvislosti sa zohľadnia existujúce osvedčené postupy a metodiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 7 odsek 4
4.  Spoločné metódy vykonávania hodnotení zraniteľnosti, hrozieb a rizík, vzhľadom na európske kritické infraštruktúry možno podľa jednotlivých sektorov vypracovať v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3
4.  Ak sa to bude považovať za potrebné, možno podľa jednotlivých sektorov vypracovať spoločné metodiky vykonávania hodnotení štrukturálnej zraniteľnosti, hrozieb a rizík, vzhľadom na európske kritické infraštruktúry. Takéto spoločné metodiky zohľadnia existujúce metodiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 8
Komisia podporuje vlastníkov/prevádzkovateľov označených európskych kritických infraštruktúr tak, že im umožní prístup k dostupným osvedčeným postupom a metódam týkajúcim sa ochrany kritickej infraštruktúry.
Komisia a členské štáty podporujú vlastníkov/prevádzkovateľov označených európskych kritických infraštruktúr tak, že im umožnia prístup k dostupným osvedčeným postupom a metodikám týkajúcim sa ochrany kritickej infraštruktúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 10 odsek 2
2.  Každá osoba, ktorá podľa tejto smernice v mene členského štátu prichádza do styku s dôvernými informáciami, musí prejsť bezpečnostnou previerkou primeraného stupňa, ktorú vykonáva dotknutý členský štát.
2.  Každá osoba, ktorá podľa tejto smernice v mene členského štátu prichádza do styku s dôvernými informáciami, musí prejsť bezpečnostnou previerkou optimálneho stupňa, ktorú vykonáva dotknutý členský štát.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 10 odsek 3
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o ochrane kritickej infraštruktúry predložené členským štátom alebo Komisii nezneužili na iné účely ako je ochrana kritickej infraštruktúry.
3.  Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa informácie o ochrane európskej kritickej infraštruktúryb, ktoré im budú predložené, nezneužili na iné účely ako je ochrana európskej kritickej infraštruktúry, a aby sa primerane zohľadnila zásada proporcionality, pokiaľ ide o materiálne hľadisko, a základné práva a inštitúcie, ktoré by sa mali chrániť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 11
Článok 1
Výbor
1.  Komisii pomáha výbor zložený z jedného zástupcu za každé kontaktné miesto CIP.
vypúšťa sa
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto nariadenia.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.
Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.
4.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 12 odsek 1 pododsek 1
1.  Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2007 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
1.  Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2008 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha I názov
Zoznam sektorov kritickej infraštruktúry.
Zoznam možných sektorov kritickej infraštruktúry
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha I sektor III podsektor 9
Rádiová komunikácia a navigácia
Rádiová komunikácia, navigácia a identifikácia prostredníctvom rádiovej frekvencie (RFID)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha I sektor VII podsektor 19
Infraštruktúry a systémy zúčtovania a vyrovnania platieb a cenných papierov
Infraštruktúry a systémy zúčtovania a vyrovnania platieb a cenných papierov a ich poskytovatelia
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha I sektor VII podsektor 19 a (nový)
19a.  Bankovníctvo a poisťovníctvo

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 250.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia