Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2089(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0249/2007

Předložené texty :

A6-0249/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Hlasování :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0326

Přijaté texty
PDF 464kWORD 116k
Úterý, 10. července 2007 - Štrasburk
Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou
P6_TA(2007)0326A6-0249/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o perspektivách vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (2007/2089(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise "Energetická politika pro Evropu" (KOM(2007)0001),

-   s ohledem na sdělení Komise "Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou" (KOM(2006)0841),

-   s ohledem na sdělení Komise "Šetření podle článku 17 nařízení (ES) č. 1/2003 v odvětvích zemního plynu a elektrické energie v Evropě" (KOM(2006)0851) a doprovodný pracovní dokument zaměstnanců Komise - zprávu GŘ pro hospodářskou soutěž (SEK(2006)1724),

-   s ohledem na sdělení Komise "Prioritní plán propojení" (KOM(2006)0846),

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise "Zpráva o perspektivách vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou" (SEK(2006)1709), průvodní dokument ke sdělení Komise (KOM(2006)0841),

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise "Údaje EU o energetické politice" (SEK(2007)0012),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2006 o Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – zelená kniha(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o zajištění dodávek energií v Evropské unii(2),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1364/2006/ES ze dne 6. září 2006, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě(3) ,

-   s ohledem na svůj postoj k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí, přijatý ve druhém čtení dne 23. května 2007(4),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních na zachování bezpečných dodávek elektrické energie a investic do infrastruktury(5),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k přepravním soustavám zemního plynu(6),

-   s ohledem na směrnici Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zachování bezpečnosti dodávek zemního plynu(7),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou(8),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem(9),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie(10),

-   s ohledem na výroční zprávu evropských regulačních orgánů pro elektřinu a zemní plyn za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 určenou všem členům Rady evropských regulačních orgánů pro elektřinu a zemní plyn (CEER) a Evropských regulačních orgánů pro energetiku a plynárenství (ERGEG), Evropskému parlamentu, Radě ministrů a Evropské komisi, jež byla vypracována v souladu s čl. 3 odst. 8 rozhodnutí Komise 2003/796/ES ze dne 11. listopadu 2003 o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů pro elektřinu a zemní plyn(11),

-   s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady ze dne 8.–9. března 2007, pokud jde o schválení dokumentu "Akční plán Evropské rady (2007–2009) – Energetická politika pro Evropu",

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A6-0249/2007),

A.   vzhledem k tomu, že nová energetická strategie EU pro udržitelnou, bezpečnou a konkurenceschopnou energii musí být ambiciózní, musí usilovat o dlouhodobý přínos a zejména se musí zaměřit na boj proti změně klimatu, omezení vnější zranitelnosti EU v oblasti dovozu a podporu růstu a zaměstnanosti,

B.   vzhledem k tomu, že aby bylo dosaženo tohoto ambiciózního a dlouhodobého přínosu, je nutno včas vytvořit vhodný legislativní rámec v souladu se zásadou subsidiarity,

C.   vzhledem k tomu, že základní podmínkou pro zabezpečení dodávek energie a ekonomické efektivity je dokončení vnitřního trhu EU s elektrickou energií a vytvoření funkčních mechanismů solidarity;

D.   vzhledem k tomu, že pro usnadnění přeshraničního obchodu, zvyšování hospodářské účinnosti a zlepšování likvidity trhu je liberalizace trhu stejně důležitá jako jeho integrace, neboť vede k dokončení vnitřního trhu EU s energií,

E.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí o energetickém mixu v jednom členském státě má důsledky pro celou EU v oblasti konkurenceschopnosti, zabezpečení dodávek energie a udržitelnosti životního prostředí,

F.   vzhledem k tomu, že zásady sociálního začlenění a rovných příležitostí pro všechny znamenají, že je nezbytné, aby měl každý občan Unie přístup k cenově dostupné energii,

G.   vzhledem k tomu, že 20 z 27 členských států musí ještě plně provést směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES ve vnitrostátním právu, jak v duchu, tak v liteře,

H.   vzhledem k tomu, že ze výše uvedené sdělení Komise o perspektivách vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou a ze zprávy GŘ pro hospodářskou soutěž o šetření v odvětví energetiky vyplývá, že současná pravidla a liberalizační opatření vedla ke zlepšení efektivity dodávek energie a přinesla spotřebitelům úspory, že však dosud nedošlo k úplnému otevření trhů a že stále existují překážky omezující volnou hospodářskou soutěž;

I.   vzhledem k tomu, že nutným předpokladem pro vstup nových subjektů na trh je zavedení pevných a účinných harmonizovaných pravidel ze strany vnitrostátních regulačních orgánů pro přístup k sítím a skutečné oddělení výroby a distribuce energie,

J.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech se na podstatnou část trhu vztahují dlouhodobé smlouvy, čímž se narušen rozvoj volné hospodářské soutěže a dobudování vnitřního energetického trhu,

K.   vzhledem k tomu, že stávající předpisy a předpisové rámce EU o oddělení výroby a distribuce energie jsou v členských státech uplatňovány značně rozdílně, což má závažné důsledky pro rozvoj vnitřního trhu s elektrickou energií,

L.   vzhledem k tomu, že jediným způsobem, jak dosáhnout pokroku při dobudování vnitřního trhu s energií, je sbližování a koordinace činnosti členských států v souvislosti s předpisy o oddělení výroby a distribuce energií,

M.   vzhledem k tomu, že většina zisků plynárenských podniků pochází zejména z obchodní činnosti, a nikoli z těžby plynu,

N.   vzhledem k tomu, že jen málo členských států otevřelo své trhy se zemním plynem; vzhledem k tomu, že nižší ceny a kvalitní služby v dodávkách na trh se zemním plynem mají klíčový význam pro celý systém – pro spotřebitele i pro podniky,

O.   vzhledem k tomu, že pokud se má omezit přetížení při přenosu elektrické energie, jsou zapotřebí rozsáhlé investice do rozšíření a modernizace elektrorozvodných sítí a účinnější mechanismy řízení přetížení založené na tržních principech,

P.   vzhledem k tomu, že každý nově navrhovaný právní předpis se musí zabývat specifickými problémy, kterým čelí průmyslová odvětví s vysokou energetickou náročností, jako jsou vysoké ceny energií způsobené nedostatkem konkurence na trhu,

Q.   vzhledem k tomu, že propojení sítí mezi členskými státy je dosud nedostatečné a zůstává daleko za dohodami přijatými na barcelonské schůzce na nejvyšší úrovni konané ve dnech 15. a 16. března 2002; v mnoha případech se jejich budování zpožďuje především kvůli politickým a administrativním překážkám,

R.   vzhledem k tomu, že předtím, než předloží návrh předpisu o povinném zřízení zařízení pro skladování zemního plynu v každém členském státě, by Komise měla vypracovat studii nákladů a přínosů a důkladné posouzení dopadu,

S.   vzhledem k tomu, že pro dokončení vnitřního trhu s energiemi je stejně důležitá liberalizace a integrace trhu,

T.   vzhledem k tomu, že v poslední větě bodu 33 výše uvedených závěrů předsednictví ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 8. a 9. března 2007 se hovoří o velkém významu energeticky náročných průmyslových odvětví a je zde zdůrazněno, že je třeba přijmout nákladově efektivní opatření na zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení vlivu těchto evropských průmyslových odvětví na životní prostředí,

U.   vzhledem k tomu, že Komise označila za překážku prosazování hospodářské soutěže na vnitřním trhu nedostatek průhlednosti,

V.   vzhledem k tomu, že je zapotřebí vytvořit jednoznačný, stabilní a předvídatelný předpisový rámec pro dlouhodobé investice, které jsou zapotřebí v energetickém odvětví,

W.   vzhledem k tomu, že veřejné orgány EU v oblasti energetiky by mohly pomoci při financování výzkumu a vývoje obnovitelných zdrojů energie, zachovávat cenové vyrovnání a zajišťovat rovný přístup k energiím pro všechny občany,

X.   vzhledem k tomu, že podle dostupných údajů využily členské státy cílených závazků veřejné služby u ohrožených spotřebitelů pouze v omezené míře,

1.   znovu zdůrazňuje, že Lisabonská strategie může být úspěšná, pouze bude-li vyvinuto další úsilí o vytvoření společné energetické politiky založené na širší vizi společného evropského zájmu v oblasti energetiky, přičemž budou respektována vnitrostátní specifika a členským státům bude umožněno, aby si zachovaly svou skladbu zdrojů energie za účelem co největší diverzifikace zdrojů a výrobců energie;

Oddělení infrastruktury výroby a přenosu energie

2.   domnívá se, že oddělení vlastnictví infrastruktury pro přenos energie od výrobních zařízení je účinným nástrojem, jak nediskriminačním způsobem podporovat investice do infrastruktur, zajistit spravedlivý přístup nových účastníků k síti a zvýšit transparentnost trhu; zdůrazňuje však, že tento model možná nevyřeší všechny stávající problémy, jako je například propojení sítí nebo problémy přetížení určitých míst;

3.   chápe, že opatření směřující k dalšímu rozdělení infrastruktury v odvětví zemního plyny není jednoduché uplatňovat; vyzývá proto k vytváření specifických řešení, díky nimž bude možné dokončit vnitřní trh se zemním plynem s přihlédnutím k rozdílům mezi trhy na začátku a na konci řetězce;

4.   vyzývá Komisi, aby předložila rozbor, v němž doloží očekávané náklady oddělení vlastnictví a nezávislých provozovatelů přenosové soustavy pro členské státy, očekávaný účinek na investice do sítí, jakož i prospěch pro vnitřní trh a spotřebitele; zdůrazňuje, že tento rozbor by měl řešit otázku, zda v případě, že stát neprovede oddělení vlastnictví, vzniknou problémy a náklady – a pokud ano, jaké –, a zda se negativní dopady liší na straně státu a soukromého vlastnictví; dále navrhuje, aby tento rozbor posoudil výhody oddělení vlastnictví ve srovnání s přístupem nezávislého regionálního provozovatele trhu z hlediska dosažení cílů;

5.   vyzývá Komisi, aby posoudila strukturální rozdíly mezi odvětvím elektrické energie a zemního plynu v EU, a to včetně toho, že v některých členských státech energii z těchto zdrojů samy nevyrábějí a že na významných trzích se zemním plynem v dalších článcích ekonomického řetězce není v současné době zaručena plná ekonomická reciprocita; vyzývá proto Komisi, aby předložila vyvážený návrh, který umožní plynárenským podnikům v EU využívat jak investic do nových přívodních plynovodů a ropovodů, tak i souvisejících dlouhodobých smluv k posílení své pozice při jednání s třetími zeměmi;

6.   trvá na tom, že žádná společnost třetí země by neměla mít možnost koupit energetickou infrastrukturu, pokud s touto zemí není zajištěna reciprocita;

Regulační orgány

7.   vítá návrh Komise na posílení spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány na úrovni EU prostřednictvím orgánu EU, což je jedním ze způsobů, jak více rozvíjet evropské metody regulace přeshraničních záležitostí; domnívá se, že vyšší konvergence a harmonizace kompetencí vnitrostátních regulačních orgánů má zásadní význam k překonání technických a regulačních rozdílů, které představují vážné překážky pro přeshraniční obchod a propojení sítí; zdůrazňuje, že Komise by zde měla hrát rozhodující úlohu, aniž by však přitom jednala v rozporu s nezávislostí vnitrostátních regulačních orgánů; je přesvědčen o tom, že regulační orgány by měly rozhodovat o konkrétně vymezených technických a obchodních otázkách na základě dostatečných informací, a případně by přitom měly přihlížet ke stanoviskům provozovatelů přenosových soustav a jiných významných zúčastněných stran, a rozhodnutí těchto orgánů by měla být právně závazná;

8.   zdůrazňuje, že vnitrostátní regulační orgány by měly zůstat jediným orgánem, který rozhoduje o opatřeních týkajících se pouze příslušného vnitrostátního trhu; vyslovuje se pro rozšíření jejich pravomocí i na vypracovávání seznamů požadovaných investic a na aktivní prosazování jejich uplatňování;

9.   je přesvědčen o tom, že regulační orgány musí zajistit, aby se všechny společnosti vlastnící energetickou infrastrukturu, zejména přenosové sítě nebo plynovody a ropovody, zavázaly ke splnění jasně definovaných investičních cílů; tímto způsobem se zamezí spekulacím v dané oblasti;

10.   domnívá se, že vnitrostátní regulační orgány by měly být nezávislé, silné a měly by mít přesně vymezené pravomoci, aby se zajistilo, že v praxi budou plně uplatňovány všechny předpisy, že tyto předpisy budou dodržovat všechny subjekty na trhu a že budou k dispozici nutné investice a bude zaručena nutná míra průhlednosti; je dále přesvědčen, že jejich pravomoci by měly být na úrovni EU harmonizovány stanovením společných předpisů o průhlednosti, zveřejňování informací a odpovědnosti, čímž se zajistí jejich plná nezávislost na vnitrostátních orgánech a podnicích;

11.   je přesvědčen, že vnitrostátní regulační orgány v oblasti energetiky by měly mít pravomoc uvalit sankce na podniky, které nedodržují jejich rozhodnutí, nebo na provozovatele přenosových sítí, kteří neplní své povinnosti, pokud jde o údržbu svých sítí; tyto orgány by měly dále zajišťovat, aby energetické podniky měly ze zákona povinnost poskytovat zákazníkům poradenství o úsporách energie ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách(12), a měly by mít pravomoc stanovovat programy uvolňování zemního plynu a elektřiny; je dále přesvědčen, že je třeba rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi regulačními orgány a orgány pro hospodářskou soutěž na úrovni členských států i EU;

12.   vyzývá Komisi, aby vypracovala řešení problémů nezávislosti/střetu zájmů a průhlednosti s ohledem na TSO; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, které umožní provozovatelům přenosových soustav nést svou odpovědnost subjektů napomáhajících trhu, a návrhy k harmonizaci mezinárodních nařízení pro provozovatele přenosových soustav s cílem zlepšit přeshraniční přepravu;

13.   vítá návrh udělit stávajícím sdružením provozovatelů přenosové nebo přepravní soustavy oficiální roli, do které by byly začleněny formální povinnosti a cíle (řešení ETSO+\GTE+);

14.   kritizuje nadměrné zasahování některých vlád do rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů, protože tím oslabují nezávislost těchto orgánů;

15.   poukazuje na rozvoj některých regionálních trhů; zdůrazňuje, že musíme přijmout přiměřená opatření, abychom zabránili vzniku větších "energetických ostrovů", a požaduje, aby tyto regionální struktury neohrozily dobudování vnitřního energetického trhu;

Regulované sazby

16.   důrazně vyzývá členské státy, aby postupně přestaly používat všeobecné regulované sazby – s výjimkou sazeb používaných v krajních případech, jak je uvedeno ve směrnici 2003/54/ES – a současně zajistily, že budou existovat přiměřená opatření na ochranu nedostatečně chráněných zákazníků, včetně mimotržních mechanismů, zejména pokud jde o ty, kteří nemají dostatek prostředků na energii; lituje, že ve výše uvedeném sdělení Komise o energetické politice pro Evropu nejsou zmíněny cenové mechanismy; připomíná, že cenové intervence by měly být povoleny pouze jako krajní východisko a jen tehdy, snaží-li se vnitrostátní regulační orgány kontrolovat uměle stimulované vzestupy cen, aby nebyli poškozeni spotřebitelé, podniky a noví účastníci na trhu, rovněž upozorňuje na to, že by měly vždy odrážet skutečné náklady;

17.   domnívá se, že by dotace pro neobnovitelné zdroje energie měly být zrušeny, čímž by se zajistily rovné podmínky, že by vnější ekologické náklady měly být promítnuty do ceny energie a že by pro dosažení cílů environmentální a energetické politiky měly být využívány tržní nástroje;

18.   konstatuje, že cílené závazky univerzální a veřejné služby vysoké úrovně by měly splňovat pravidla pro poskytování státní podpory a že právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže se vztahují na cenovou diskriminaci a omezení opětovného prodeje; zdůrazňuje, že je maximálně důležité zhodnotit dopad zbývajících regulovaných sazeb za dodávky na vývoj hospodářské soutěže a odstranit případy narušení trhu.

Sociální dopady a ochrana spotřebitelů

19.   žádá Komisi, aby předložila vyčerpávají hodnocení dopadu včetně posouzení sociálních dopadů různých svých návrhů a aby podpořila podniky při vytváření mechanismů pro vzdělávání a přesuny zaměstnanců;

20.   je přesvědčen, že je nezbytné dodávat spotřebitelům energii nutnou k uspokojení jejich základních potřeb a že proti "energetické chudobě" je třeba bojovat všemi dostupnými prostředky, zejména podporou úspor energie a zvyšováním energetické účinnosti; dále požaduje, aby byla přijata vhodná a transparentní cílená opatření v sociální oblasti na ochranu nedostatečně chráněných a znevýhodněných zákazníků, která však nenaruší spravedlivou hospodářskou soutěž;

21.   žádá Komisi, aby svůj návrh "charty spotřebitelů energie" předložila do konce roku 2007;

Propojení sítí

22.   vítá orientační cíl dosáhnout desetiprocentní úrovně propojení v členských státech;

23.   vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí – včetně posilování bilaterální spolupráce – o odstranění technických, administrativních a politických překážek, které brání dokončení stávajících a připravovaných projektů, a to zejména čtyř projektů, které Komise označila jako projekty evropského zájmu; žádá členské státy, aby zjednodušily postupy schvalování výstavby vedení, které zajistí propojení, a aby zkrátily jejich délku; domnívá se však, že vždy je nutno vzít v úvahu i obecné zájmy;

24.   opětovně potvrzuje potřebu navýšení rozpočtu přiděleného transevropským energetickým sítím např. na odstranění environmentálních překážek;

25.   vyzývá Komisi, aby urychlila jmenování evropských koordinátorů pro projekty zájmu pro Společenství, jejichž provádění se potýká s problémy;

26.   upozorňuje na naléhavou potřebu zlepšit investiční prostředí v oblasti kapacit elektráren a infrastruktury dodávek energie zjednodušením a urychlením schvalovacích postupů a urychlením právních postupů; v této souvislosti zdůrazňuje, že decentralizovaná energetická infrastruktura a výroba může napomoci vyšší míře bezpečnosti energetických dodávek a měla by být podporována při přípravě strategií energetické politiky;

Dlouhodobé smlouvy

27.   uznává, že dlouhodobé smlouvy s prvotními producenty, zejména v odvětví zemního plynu, jsou nutné pro vytváření pozitivního investičního prostředí, a že významně přispívají k zabezpečení dodávek a nepoškozují integritu vnitřního energetického trhu, ovšem pokud nejsou vyloučeni noví účastníci;

28.   domnívá se, že musí být zajištěno vyrovnané, účinné uplatňování zásady "ztráty v případě nevyužití", aby tak nové subjekty získaly tam, kde není kapacita využita, přístup do sítí;

29.   je přesvědčen, že pokud dvoustranné dlouhodobé smlouvy s odběrateli nezabírají významnou část trhu a nebrání zákazníků přejít k jiným poskytovatelům, umožňují tyto smlouvy podnikům v odvětvích náročných na energii vyjednávat konkurenceschopnější a stabilnější ceny s poskytovatelem, jehož si zvolí, a měly by tudíž být povoleny, pokud příslušné orgány uplatňují řádný dohled, sítím nevznikají další náklady, nedochází k uzavření trhu pro nové subjekty nebo není narušen rozvoj trhu;

30.   vyzývá Komisi, aby navrhla definici uživatele s vysokou spotřebou energie a aby věnovala zvláštní pozornost uživatelům s vysokou spotřebou energie v EU, kteří si konkurují na globální úrovni;

31.   žádá Komisi, aby k podobným dlouhodobým smlouvám s velkoodběrateli poskytla jasné pokyny, aby se tak snížila míra nejistoty na trhu, a usilovala o standardizaci smluv;

32.   připomíná, že výrobní, přenosové, skladovací a distribuční zařízení jsou životně důležité infrastruktury, jejichž bezpečnost musí být za všech okolností plně zachována;

Elektrorozvodné sítě a plynárenské soustavy

33.   opakuje své znepokojení nad rozsahem nezbytných investic do modernizace elektrických a plynárenských sítí, která jsou nutné pro zabezpečení dodávek energie v EU; trvá na tom, že předpisový rámec musí být stabilní, koherentní a transparentní, aby vzniklo prostředí příznivé pro investice, a proto vyzývá k rozvoji takového předpisového rámce v zájmu spotřebitelů i podniků v EU;

34.   lituje, že v členských státech i nadále přetrvává mnoho překážek, které způsobují nepřiměřená zpoždění při vytváření nových infrastruktur pro dovoz energie a při připojování nových výrobních kapacit do hlavní elektrorozvodné sítě; vyzývá proto národní, regionální i místní orgány, aby přijaly všechna opatření, kterými budou tato zpoždění omezena na nezbytné minimum a která zajistí, že všechny vzdálené a nedostupné oblasti, jsou-li obydleny (včetně ostrovů a horských oblastí), budou připojeny k hlavní elektrorozvodné síti;

35.   naléhavě vyzývá členské státy, aby napomohly zvyšování kapacity elektrorozvodné sítě, aby se tak umožnilo zapojit do sítě velké množství nově vyráběné energie z obnovitelných pevninských i mořských zdrojů; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, zda je možné vybudovat v EU inteligentní síť, která by plně využívala nejnovějších informačních a komunikačních technologií, které jsou k dispozici, a která by zahrnovala široký výběr možností výroby elektřiny, poskytla by spotřebitelům více možností a byla by schopna rychle odhalit a analyzovat poruchy, reagovat na ně a obnovit původní stav; vyzývá členské státy, aby podporovaly příslušné investice a daly svým regulačním orgánů jasný mandát k podpoře těchto cílů;

36.   zdůrazňuje potřebu technické harmonizace sítí v EU;

37.   vyzývá Komisi, aby vypracovala pracovní plán vytvoření jednotné elektroenergetické a plynárenské soustavy v EU;

38.   vítá nedávný technologický pokrok při dodávání bioplynu do plynárenské soustavy; naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní opatření k výraznějšímu využití tohoto potenciálu, a tak přispěla k bezpečnosti dodávek plyn a zejména zaručila přístup k plynárenské soustavě, do které je bioplyn dodáván;

Strategické zásoby

39.   souhlasí s hodnocením Komise, že vzhledem k současným technologiím je v případě plynu lepší diverzifikovat dodavatelské trasy a technologie, jako jsou odplyňovací zařízení a terminály zkapalněného zemního plynu, než vytvářet obrovské zásoby plynu; vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy lepšího využívání stávajících zásob plynu, aniž by se narušila rovnováha mezi bezpečností dodávek a podporou vstupu nových subjektů na trh;

40.   zdůrazňuje, že elektrorozvodné a plynárenské soustavy se doplňují; v této souvislosti zdůrazňuje, že skladování je nedílnou součástí plynárenské soustavy a mělo by být řízeno v duchu vnitrostátní a unijní solidarity; rovněž se domnívá, že skladování by mohlo podporovat záložní generátory elektřiny a tím i bezpečnost dodávek;

41.   konstatuje, že strategické zásoby plynu mohou jednotlivé členské státy navrhovat a rozvíjet podle svých hospodářských a technických možností;

Průhlednost

42.   je přesvědčen, že základní podmínkou rozvoje hospodářské soutěže je průhlednost a že informace je nutno vždy zveřejňovat včas a srozumitelnou a snadno dostupnou formou a bez jakékoli diskriminace;

43.   poukazuje na obtíže, s nimiž se potýkají domácnosti, pokud jde o využívání výhod liberalizovaných trhů; naléhá na Komisi, aby předložila konkrétní návrhy, jak zvýšit průhlednost pro spotřebitele, aby zajistila úplnost a přehlednost informací poskytovaných zákazníkům (včetně různých dostupných sazeb, energetického portfolia dané společnosti a jiných užitečných informací, jako je například označování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES) a aby zvýšila úlohu spotřebitelských organizací na vnitřním energetickém trhu;

44.   souhlasí s Komisí, že je třeba zavést závazná pravidla pro průhlednost platná pro trh s elektřinou i zemním plynem; je přesvědčen, že vysoká, harmonizovaná míra průhlednosti zvyšuje účinnost hospodářské soutěže a pomáhá novým účastníkům na trhu;

45.   proto vítá, že se Komise zavázala k zvyšování průhlednosti trhů;

Provádění právních předpisů ES

46.   vyjadřuje obavu nad počtem členských států, které ještě musí provést směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES ve vnitrostátním právu a které je dosud řádně neuplatňují; vyzývá členské státy, aby tyto směrnice bezodkladně provedly ve vnitrostátním právu a začaly je plně uplatňovat;

47.   domnívá se, že směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES obsahují dostatečná ustanovení, která – budou-li řádně prováděna –, zajistí konkurenční vývoj a dobudování vnitřního trhu s energiemi;

48.   souhlasí s názorem Komise, že k liberalizačnímu procesu neexistuje alternativa, a vyzývá členské státy, aby zajistily úplné a účinné provedení stávajících liberalizačních směrnic; kromě toho schvaluje návrh Komise řešit špatné fungování trhu prostřednictvím nápravných opatření zaměřených jak na hospodářskou soutěž, tak na regulaci trhu;

49.   vyzývá Komisi, aby zveřejňovala veškeré výsledky svých studií posouzení dopadu a odpovědí přijatých v rámci provádění těchto studií a aby o nich informovala Parlament před předložením nových legislativních návrhů;

50.   v tomto ohledu vítá iniciativu Komise zahájit s těmi členskými státy, které neprovedly směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES nebo je nesprávně uplatňují, řízení pro nesplnění povinnosti;

51.   varuje před nadměrnou koncentrací na trzích a soudí, že tento problém by mohl být nejlépe vyřešen dalším pokrokem v integraci trhů a v rozvoji regulačních opatření, neboť spotřebitel by měl mít možnost zvolit si dodavatele v otevřeném konkurenčním prostředí; opakuje svou výzvu, aby Komisi přijala další opatření proti koncentraci na energetickém trhu, pokud dochází ke zneužívání dominantního postavení;

52.   upozorňuje na skutečnost, že ačkoli je vývoj v koordinaci distribuce přeshraničních kapacit povzbudivý, představuje nízká úroveň průhlednosti při výpočtu čisté přenosové kapacity potřebné při aukcích a pro stanovení dostupné přenosové kapacity vážnou překážku hospodářské soutěže, kterou je třeba řešit zavedením přísnějších pravidel, týkajících se zvyklostí uplatňovaných při aukcích a posílením antimonopolního sledování;

53.   naléhavě vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala dopad koncentrace na hospodářskou soutěž jak na vnitrostátní, tak na úrovni EU, přičemž by rovněž měla vzít v úvahu stávající proces upevňování, který dává vzniknout novým velkým nadnárodním energetickým podnikům, které působí ve značném počtu členských států s vysokou mírou vertikální integrace a integrace odvětví plynu a elektřiny;

54.   domnívá se, že veřejné vlastnictví na trhu s elektřinou a zemním plynem je jednou z hlavních příčin narušení trhu na úrovni EU a že stimulace hospodářské soutěže na těchto trzích je v případě veřejných podniků slabší, neboť ve většině případů kvůli jejich statutu je míra transparentnosti a informací pro případné investory nižší a tyto podniky jsou závislé na politických rozhodnutích přijatých vládami členských států;

55.   žádá Komisi, aby ve všech svých akcích a návrzích zohledňovala důležitost úlohy malých a středních energetických podniků pro fungování konkurenceschopných trhů s energiemi;

56.   vyzývá vlády členských států, aby přestaly propagovat tzv. národní favority a neschvalovaly ochranářské právní předpisy, které brání rozvoji skutečně integrovaného trhu s energiemi v EU; žádá zavedení aktivních programů na uvolnění elektřiny a plynu a vznik likvidních vyrovnávacích trhů s cílem podpořit nové subjekty na trhu;

57.   domnívá se, že je nezbytné, aby byl budoucí upravený systém obchodování s emisemi plně a průhledně integrován do liberalizovaného trhu s energiemi, a to pod dohledem regulačních orgánů, aby se tak předešlo narušení tržních mechanismů;

58.   opět zdůrazňuje důležitost dosažení plně liberalizovaného trhu s energiemi v EU v co nejkratší době a trvá na tom, aby Komise předložila balík dodatečných opatření pro vnitřní trh koncem září roku 2007, jak ohlásila;

o
o   o

59.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0603.
(2) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 112.
(3) Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 1
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0198.
(5) Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 22.
(6) Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 1.
(7) Úř. věst. L 127, 294.2004, s. 92.
(8) Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37
(9) Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57
(10) Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 1
(11)7 Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 34.
(12) Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.

Právní upozornění - Ochrana soukromí