Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2089(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0249/2007

Indgivne tekster :

A6-0249/2007

Forhandlinger :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Afstemninger :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0326

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 161k
Tirsdag den 10. juli 2007 - Strasbourg
Det indre gas- og elmarked
P6_TA(2007)0326A6-0249/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om udsigterne for det indre gas- og elmarked (2007/2089 (INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse - En energipolitik for Europa (KOM(2007)0001),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse - Udsigterne for det indre gas- og elmarked (KOM(2006)0841),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse - Undersøgelse i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 af den europæiske gas- og elsektor (KOM(2006)0851) og til ledsagedokumentet fra Generaldirektoratet for Konkurrence (SEK(2006)1724),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse - Plan for hovedopgaverne i sammenkoblingen af forsyningsnet (KOM(2006)0846),

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument - "Implementation report on electricity and gas EU regulatory framework: country reviews" (SEK(2006)1709), ledsagedokument til Kommissionens meddelelse (KOM(2006)0841),

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "EU Energy Policy data" (SEK(2007)0012),

-   der henviser til sin beslutning af 14. december 2006 om en europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed - Grønbog(1),

-   der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om energiforsyningssikkerhed i Den Europæiske Union(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF af 6. september 2006 om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet(3),

-   der henviser til sin holdning ved andenbehandlingen den 23. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet(4),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF af 18. januar 2006 om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer(5),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1775/2005 af 28. september 2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet(6),

-   der henviser til Rådets direktiv 2004/67/EF af 26. april 2004 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden(7),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet(8),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas(9),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling(10),

-   der henviser til årsrapporten for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 fra De Europæiske Energiregulatorer til alle medlemmer af Rådet af Europæiske Energiregulatorer (CEER) og af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG), Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jfr. artikel 3, stk. 8 i Kommissionens afgørelse 2003/796/EF af 11. november 2003 om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas(11),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 2007 om Det Europæiske Råds godkendelse af "Det Europæiske Råds handlingsplan (2007-2009) - En energipolitik for Europa",

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6-0249/2007),

A.   der henviser til, at Den Europæiske Unions nye energipolitik om bæredygtighed, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne skal være ambitiøs og rettet mod langsigtede fordele med hovedfokus på at bekæmpe klimaændringer, begrænse EU's eksterne sårbarhed over for import og fremme vækst og beskæftigelse,

B.   der henviser til, at der rettidigt skal fastsættes en passende lovgivningsramme i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet for at realisere disse ambitiøse og langsigtede fordele,

C.   der henviser til, at fuldførelsen af det indre energimarked samt oprettelse af effektive solidaritetsmekanismer mellem medlemsstaterne er forudsætninger for forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet,

D.   der henviser til, at liberalisering og markedsintegration er lige vigtige for at fremme den grænseoverskridende handel, opnå større økonomisk effektivitet og øge markedets likviditet og dermed fuldføre det indre energimarked,

E.   der henviser til, at beslutningerne om energisammensætningen i en medlemsstat har følger for hele EU, hvad angår konkurrence, forsyningssikkerhed og miljømæssig bæredygtighed,

F.   der henviser til, at principperne om social integration og lige muligheder for alle betyder, at det er vigtigt for enhver unionsborger at have adgang til energi til overkommelige priser,

G.   der henviser til, at 20 ud af 27 medlemsstater endnu ikke har omsat direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF fuldt ud i ånd og bogstav,

H.   der henviser til, at i henhold til konklusionerne i Kommissionens ovennævnte meddelelse om udsigterne for det indre gas- og elmarked og rapporten fra Generaldirektoratet for Konkurrence om sektorundersøgelsen af energisektoren har de nuværende regler og liberaliseringsforanstaltninger medført effektivitetsforbedringer i energiforsyningen og sikret forbrugerne besparelser, men markederne er endnu ikke åbnet fuldt ud, og der er fortsat barrierer for den frie konkurrence,

I.   der henviser til, at de nationale tilsynsmyndigheders udarbejdelse af stærke og effektive harmoniserede regler om netværksadgang samt effektiv adskillelse er forudsætninger for, at nye operatører kan få adgang til markedet,

J.   der henviser til, at der i nogle medlemsstater anvendes langsigtede kontrakter på en betydelig del af markedet, hvilket bringer udviklingen af fri konkurrence og dermed fuldførelsen af det indre energimarked i fare,

K.   der henviser til, at gennemførelsen af de eksisterende EU-regler om adskillelse og reguleringsrammerne varierer betydeligt i medlemsstaterne, hvilket har alvorlige indvirkninger på udviklingen af det indre marked for elektricitet,

L.   der henviser til, at konvergens og synkronisering af de nationale foranstaltninger med hensyn til bestemmelserne om adskillelse er den eneste vej frem mod det indre energimarked,

M.   henviser til, at de fleste gasvirksomheders fortjenester primært hidrører fra deres handelsaktiviteter og ikke fra gasudvinding,

N.   der henviser til, at kun nogle få EU-medlemslande har åbnet deres gasmarkeder; der henviser til, at lavere priser og kvalitet i leveringen på gasmarkedet er af afgørende betydning for hele systemet, både for forbrugerne og for virksomhederne;

O.   der henviser til, at reduktion af kapacitetsbegrænsninger i elektricitetstransmissionen kræver både massive investeringer i udvidelse og modernisering af elforsyningsnettet og mere effektive markedsbaserede mekanismer til håndtering af kapacitetsbegrænsninger,

P.   der henviser til, at forslag til ny lovgivning bør tage hånd om de specifikke problemer, som energiintensive industrier står over for, såsom de høje energipriser som følge af den manglende konkurrence på markederne,

Q.   der henviser til, at sammenkoblingerne mellem medlemsstaterne stadig er utilstrækkelige i forhold til de aftaler, der blev indgået på topmødet i Barcelona den 15. og 16. marts 2002, og at en række politiske og administrative hindringer i mange tilfælde er den grundlæggende årsag til, at de endnu ikke er bygget,

R.   der henviser til, at Kommissionen bør forelægge en cost-benefit-analyse og en grundig konsekvensanalyse, før den foreslår lovgivning om den obligatoriske oprettelse af gaslagerfaciliteter i hver enkelt medlemsstat,

S.   der henviser til, at liberalisering og markedsintegration er lige vigtige for at fuldføre det indre energimarked,

T.   der henviser til, at det sidste punktum i punkt 33 i ovennævnte formandskabskonklusioner fra Det Europæiske Råd den 8. og 9. marts 2007 anerkender den energiintensive sektors store betydning, ligesom det fremhæves, at der er behov for omkostningseffektive foranstaltninger til at forbedre sådanne industriers konkurrenceevne og indvirkning på miljøet,

U.   der henviser til, at Kommissionen har identificeret manglende gennemsigtighed som en hindring for fremme af konkurrencen på det indre marked,

V.   der henviser til, at der er behov for en klar, stabil og forudsigelig rammelovgivning om de langsigtede investeringer, der er nødvendige i energisektoren,

W.   der henviser til, at en offentlig EU-energimyndighed kunne bidrage til at finansiere forskning og udvikling af vedvarende energikilder, opretholde tarifudligning og sikre lige adgang til energi for alle borgere,

X.   der henviser til, at medlemsstaterne ifølge de tilgængelige oplysninger tilsyneladende kun i begrænset omfang har gjort brug af målrettede, offentlige serviceforpligtelser over for sårbare forbrugere;

1.   gentager, at Lissabon-strategien kun kan blive en succes, hvis der gøres en større indsats for at udvikle en fælles energipolitik, der er baseret på et bredere syn på den fælles europæiske interesse på energiområdet ved at respektere de nationale karakteristika og ved at give medlemsstaterne mulighed for at holde fast i deres energimix for at sprede energikilderne og energiproducenterne mest muligt;

Adskillelse af transmission

2.   mener, at ejendomsretlig adskillelse af transmission er et effektivt middel til at sikre investeringer i infrastrukturer på en ikke-diskriminerende måde, fair netadgang for nytilkomne virksomheder og gennemsigtighed i markedet; understreger dog, at denne model måske ikke omfatter alle aktuelle spørgsmål, f.eks. sammenkoblinger og overbelastning;

3.   erkender, at gennemførelsen af yderligere adskillelsesforanstaltninger for gassektoren ikke er uproblematisk; henstiller derfor, at der udvikles specifikke løsninger, så det indre marked for gas kan gennemføres, idet der tages hensyn til forskellene mellem opstrøms- og nedstrømsmarkeder;

4.   opfordrer Kommissionen til at fremlægge en analyse, hvor de forventede omkostninger til ejendomsretlig adskillelse og etableringen af uafhængige systemoperatører for medlemsstaterne, den forventede indvirkning på investeringer i nettene samt fordelene for det indre marked og forbrugerne påvises; påpeger, at analysen bør omhandle spørgsmålet om, hvorvidt og hvilke problemer eller omkostninger der måtte opstå, hvis staten ikke gennemfører en adskillelse, samt spørgsmålet om, hvorvidt de negative konsekvenser er forskellige ved statsligt og privat ejerskab; foreslår endvidere, at analysen bør overveje, hvad fordelene ved ejendomsretlig adskillelse vil være i forhold til fremgangsmåden med en uafhængig regional markedsoperatør med hensyn til opfyldelse af målene;

5.   henstiller til Kommissionen at tage hensyn til de strukturelle forskelle mellem el- og gassektorerne i EU, herunder det forhold at nogle medlemsstater ikke har nogen egen produktion, og at uindskrænket økonomisk gensidighed for øjeblikket ikke er sikret på vigtige opstrømsmarkeder for gas; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et afbalanceret forslag, der tillader gasselskaberne i EU kan udnytte nye opstrømsinvesteringer i rørledninger og langtidskontrakter til at styrke deres forhandlingsposition over for tredjelande;

6.   fastholder, at ingen tredjelandsselskaber bør få adgang til at købe energiinfrastruktur, medmindre der er etableret gensidighed med det pågældende land;

Reguleringsmyndigheder

7.   bifalder Kommissionens forslag om at forbedre samarbejdet mellem de nationale reguleringsmyndigheder på EU-plan, via en EU-enhed, for på den måde at fremme en mere europæisk tilgang til regulering i forbindelse med grænseoverskridende spørgsmål; mener, at øget konvergens og harmonisering af nationale reguleringsmyndigheders beføjelser er afgørende for at overvinde tekniske og lovgivningsmæssige forskelle, som lægger alvorlige hindringer i vejen for grænseoverskridende handel og sammenkoblinger; understreger, at Kommissionen bør spille en afgørende rolle, uden at dette berører de nationale reguleringsmyndigheders uafhængighed; mener, at reguleringsmyndighederne bør træffe afgørelse om specifikt definerede tekniske og handelsmæssige spørgsmål på et kvalificeret grundlag, i givet fald efter høring af transmissionssystemoperatørerne (TSO'erne) og andre relevante aktører, og at beslutningerne bør være retlig bindende;

8.   påpeger, at de nationale reguleringsmyndigheder fortsat bør være de eneste myndigheder, der har beføjelse til at træffe afgørelser, der udelukkende vedrører deres nationale marked; går ind for, at deres beføjelser udvides til også at omfatte udarbejdelse af oversigter over påkrævede investeringer og efterfølgende aktiv fremme af gennemførelsen heraf;

9.   mener, at reguleringsmyndighederne skal sikre, at selskaber, der ejer energiinfrastruktur, herunder navnlig transmissionsnetværk eller rørledninger, forpligter sig til at opfylde nøje fastlagte investeringsmål for at undgå spekulation på dette område;

10.   mener, at reguleringsmyndighederne bør være uafhængige, stærke og have veldefinerede beføjelser, så det sikres, at markedsaktørerne gennemfører lovgivningen fuldt ud i praksis og overholder den, og at der er de fornødne investeringer og den nødvendige gennemsigtighed; mener endvidere, at disse beføjelser bør harmoniseres på EU-plan ved hjælp af fælles regler om gennemsigtighed, åbenhed og ansvarlighed for at sikre, at reguleringsmyndighederne er fuldstændig uafhængige i forhold til de nationale myndigheder og erhvervslivet;

11.   mener, at de nationale energireguleringsmyndigheder bør have til opgave at træffe forholdsregler over for en operatør, der ikke respekterer deres afgørelser, eller en transmissionsoperatør, der ikke opfylder sin pligt til at vedligeholde netværket, og sikre, at energiselskaber rådgiver slutbrugerne om energi og energieffektivitet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester(12) og fastlægge el- og gasfrigivelsesprogrammer; mener endvidere, at gensidigt samarbejde mellem reguleringsmyndigheder og de relevante konkurrencemyndigheder bør styrkes både på nationalt plan og EU-plan;

12.   opfordrer Kommissionen til at finde en løsning på problemerne med uafhængighed/interessekonflikter og gennemsigtighed med hensyn til TSO'er; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag, som vil give TSO'erne mulighed for at opfylde deres forpligtelser som formidlere på markedet, og harmonisere de internationale bestemmelser om TSO'er med henblik på at styrke den grænseoverskridende transport;

13.   glæder sig over forslaget om at tildele de nuværende TSO-sammenslutninger en officiel rolle med formelle pligter og mål (løsning ETSO+\GTE+);

14.   kritiserer visse regeringers overdrevne indgriben i afgørelser truffet af nationale reguleringsmyndigheder, da det undergraver disses uafhængighed;

15.   bemærker udviklingen på visse regionale markeder; understreger, at der kræves passende foranstaltninger for at forhindre, at der skabes større "energienklaver", og kræver, at disse regionale strukturer ikke bremser færdiggørelsen af det indre energimarked;

Regulerede tariffer

16.   opfordrer medlemsstaterne til gradvist at gå bort fra anvendelsen af generelle regulerede tariffer - bortset fra tariffer i forbindelse med forsyningspligt, som omhandlet i direktiv 2003/54/EF - samtidig med at det sikres, at der træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af sårbare kunder, navnlig med hensyn til brændstoffattigdom, herunder ikke-markedsbaserede mekanismer; beklager, at der i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om en energipolitik for Europa ikke henvises til prismekanismer; minder om, at prisinterventioner kun bør tillades som sidste udvej i de tilfælde, hvor nationale reguleringsmyndigheder forsøger at kontrollere kunstigt oppustede priser for at afværge skader for forbrugerne, erhvervslivet og nye operatører, men henviser til, at priserne under alle omstændigheder bør dække de reelle omkostninger;

17.   mener, at statsstøtten til ikke-vedvarende energikilder bør fjernes, hvorved der sikres ensartede konkurrencevilkår, at de eksterne miljøomkostninger bør internaliseres i prisen på energi, og at der bør anvendes markedsbaserede instrumenter til at nå de miljø- og energipolitiske målsætninger;

18.   bemærker, at målrettede, høje standarder for forsyningspligten og offentlige serviceforpligtelser bør opfylde bestemmelserne om statsstøtte, og at konkurrencereglerne finder anvendelse i forbindelse med prisdiskriminering og videresalgsrestriktioner; understreger, at det er yderst vigtigt at vurdere konsekvenserne af de tilbageværende regulerede forsyningstariffer for konkurrencen og at fjerne markedsforvridninger;

Sociale konsekvenser og forbrugerbeskyttelse

19.   anmoder Kommissionen om at udarbejde en fuldstændig konsekvensanalyse, herunder en evaluering af de sociale konsekvenser af dens forskellige forslag og bistå branchen med at udvikle mekanismer til videreuddannelse og omplacering;

20.   mener, at det er absolut nødvendigt at forsyne forbrugerne med energi til at dække de basale behov, og at energifattigdom skal bekæmpes med alle midler, navnlig ved at fremme energibesparelser og energieffektivitet; kræver endvidere målrettede og gennemsigtige sociale foranstaltninger, der, uden at hindre en loyal konkurrence, er nødvendige for at beskytte sårbare og ugunstigt stillede forbrugere;

21.   henstiller til Kommissionen at forelægge et charter for energiforbrugere inden udgangen af 2007;

Sammenkoblinger

22.   bifalder den vejledende målsætning om at nå et sammenkoblingsniveau på 10 % i medlemsstaterne;

23.   opfordrer medlemsstaterne til at øge bestræbelserne, herunder styrkelse af det bilaterale samarbejde, for at fjerne de tekniske, administrative og politiske hindringer for fuldførelse af eksisterende og fremtidige projekter, navnlig de fire projekter, som Kommissionen har udpeget som projekter af fællesskabsinteresse; opfordrer medlemsstaterne til at fremme godkendelsesprocedurer for bygningen af sammenkoblingslinjer samt begrænse længden af sådanne procedurer; mener imidlertid, at almene hensyn altid bør tages i betragtning;

24.   gentager behovet for at tildele flere budgetmidler til transeuropæiske energinet, herunder især til fjernelse af miljømæssige hindringer;

25.   opfordrer Kommissionen til at fremskynde udnævnelsen af EU-koordinatorer for projekter af fællesskabsinteresse, hvor gennemførelsen i øjeblikket giver problemer;

26.   understreger, at en decentral energiinfrastruktur og -produktion kan bidrage til at skabe en større energiforsyningssikkerhed og bør støttes i forbindelse med udarbejdelsen af energipolitiske strategier;

Langtidskontrakter

27.   erkender, at langfristede opstrømskontrakter, navnlig inden for gassektoren, er nødvendige for at skabe et positivt investeringsklima, og at de bidrager væsentligt til forsyningssikkerhed og ikke skader integrationen af det indre energimarked i Europa, under forudsætning af at nye operatører ikke udelukkes fra markedet;

28.   mener, at en afbalanceret og effektiv anvendelse af princippet om "forbrug eller fortab" skal sikres, således at nye operatører kan få adgang til de net, hvor kapaciteten ikke udnyttes;

29.   mener, at bilaterale langfristede nedstrømskontrakter, så længe de ikke udgør en væsentlig andel af markedet, og ikke hindrer forbrugerne i at skifte leverandør, giver energiintensive virksomheder mulighed for at forhandle sig frem til mere konkurrencedygtige og stabile energipriser med deres foretrukne leverandør, og de bør derfor være tilladte, under forudsætning af at de overvåges korrekt af de relevante myndigheder, og under forudsætning af at de ikke skaber meromkostninger for nettene, udelukker nye operatører fra markedet eller hæmmer markedsudviklingen;

30.   anmoder Kommissionen om at foreslå en definition af, hvad en stor energiforbruger er og om at tage særligt hensyn til store energiforbrugere i EU, som konkurrerer i den globale økonomi;

31.   anmoder Kommissionen om at give klare retningslinjer for disse langfristede nedstrømskontrakter for at mindske usikkerheden på markedet og bevæge sig hen imod en standardisering af kontrakterne;

32.   minder om, at faciliteter til energiproduktion, -transmission, -lagring og -distribution er vigtig infrastruktur, hvis sikkerhed skal opretholdes fuldt ud og garanteres under alle omstændigheder;

El- og gasnet

33.   gentager sin bekymring over de investeringer, der er behov for til modernisering af el- og gasnettene for at sikre forsyningssikkerheden i EU; understreger, at der er behov for stabilitet, konsistens og gennemsigtighed i regelrammen for at skabe et investeringsvenligt klima og opfordrer derfor til, at en sådan ramme tilvejebringes til fordel for såvel forbrugerne som erhvervslivet i EU;

34.   beklager, at der stadig er mange hindringer i medlemsstaterne, som forårsager uforholdsmæssigt store forsinkelser i udviklingen af nye energiimportinfrastrukturer samt i tilslutningen af ny produktion til hovedforsyningsnettet; opfordrer derfor de nationale, regionale og lokale myndigheder til at tage alle nødvendige skridt for at sikre, at disse forsinkelser begrænses til et absolut minimum, og at alle beboede fjerntliggende og svært tilgængelige områder (herunder øer og bjergrige områder) tilsluttes hovedforsyningsnettet;

35.   opfordrer medlemsstaterne til at øge netkapaciteten for at give mulighed for tilslutning af ny, omfattende produktion af vedvarende energi fra onshore- og offshorekilder; opfordrer EU til at vurdere muligheden for at skabe et europæisk intelligent forsyningsnet, hvor den nyeste informations- og kommunikationsteknologi udnyttes optimalt, et net, der giver en lang række produktionsmuligheder, styrker forbrugeren og hurtigt kan spore og analysere forstyrrelser og reagere på og overvinde deres virkninger; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme investeringer heri og give deres reguleringsmyndigheder et udtrykkeligt mandat til at fremme opnåelsen af disse mål;

36.   fremhæver behovet for teknisk harmonisering af EU-nettene;

37.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde en køreplan for oprettelsen af et fælles EU elektricitets- og gasnet;

38.   bifalder de nylige teknologiske fremskridt med hensyn til anvendelse af biogas i gasnettet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå konkrete foranstaltninger til at udnytte dette potentiale yderligere med henblik på at bidrage til forsyningssikkerheden for gas, særlig for at garantere adgang til biogasnettet;

Strategiske lagre

39.   er enig i Kommissionens vurdering af, at det i forbindelse med gas og i betragtning af den eksisterende teknologi er bedre at sprede forsyningsveje og -teknologier som f.eks. afgasningsanlæg og terminaler for flydende naturgas (LNG) end at oprette enorme gaslagre; opfordrer Kommissionen til at forelægge konkrete forslag til at forbedre brugen af de eksisterende gaslagre uden at forstyrre balancen mellem forsyningssikkerhed og begunstigelse af nye operatører på markedet;

40.   fremhæver komplementariteten mellem el- og gasnettet; påpeger i denne forbindelse, at lagring er en integreret del af gasnettet og bør forvaltes med udgangspunkt i national og europæisk solidaritet; mener endvidere, at lagring kan anvendes til nødstrømsgeneratorer og dermed bidrage til forsyningssikkerheden;

41.   bemærker, at strategiske gaslagre kan foreslås og udvikles af de enkelte medlemsstater i forhold til deres økonomiske og tekniske muligheder;

Gennemsigtighed

42.   finder, at gennemsigtighed er en forudsætning for yderligere konkurrence, og at oplysningerne altid skal stilles til rådighed i rette tid, være klare og lettilgængelige og gives uden nogen forskelsbehandling;

43.   bemærker, at de private forbrugere har vanskeligt ved at drage fordel af de liberaliserede markeder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge konkrete forslag om, hvordan gennemsigtigheden over for forbrugerne kan forbedres, til at gøre forbrugerinformationerne fuldstændige og entydige (herunder oplysninger om de forskellige takster, selskabets energimix og andre relevante oplysninger som mærkning, jf. direktiv 2003/54/EF); og til at styrke forbrugerorganisationernes rolle på det indre energimarked;

44.   er enig med Kommissionen i, at der er behov for bindende retningslinjer for gennemsigtighed på såvel el- som gasmarkederne; mener, at et højt, harmoniseret niveau for gennemsigtighed fremmer reel konkurrence og bringer nye operatører på markedet;

45.   glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens tilsagn om at tilvejebringe større gennemsigtighed på markederne;

Gennemførelse af fællesskabslovgivningen

46.   er bekymret over antallet af medlemsstater, som endnu ikke har gennemført direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF i national ret, og over dem, der ikke har gennemført dem korrekt; opfordrer medlemsstaterne til omgående at omsætte direktiverne i national ret og gennemføre dem fuldt ud;

47.   mener, at direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF indeholder tilstrækkelige bestemmelser, som, hvis de anvendes korrekt, vil sikre konkurrencedygtigheden og fuldførelsen af det indre energimarked;

48.   er enig med Kommissionen i, at der ikke findes noget alternativ til liberaliseringsprocessen, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig og effektiv gennemførelse af de eksisterende liberaliseringsdirektiver; støtter endvidere Kommissionens forslag om at tage fat på problemet med det utilstrækkeligt fungerende marked, både ved hjælp af konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige foranstaltninger;

49.   opfordrer Kommissionen til at offentliggøre resultatet af og de modtagne svar på sin konsekvensanalyse samt til at orientere Parlamentet herom, inden den fremsætter nye lovgivningsforslag;

50.   bifalder i denne forbindelse Kommissionens initiativ til at indlede traktatbrudsprocedure mod de medlemsstater, som ikke har gennemført direktiv 2003/54/EF eller 2003/55/EF korrekt i national ret;

51.   advarer mod overdreven markedskoncentration og finder, at denne bedst kan hindres ved hjælp af mere markedsintegration og flere reguleringsforanstaltninger, idet forbrugerne bør have mulighed for at vælge leverandør i et åbent, konkurrencebaseret miljø; gentager sin opfordring til Kommissionen om at tage yderligere skridt over for markedskoncentrationer på energimarkedet i tilfælde af misbrug af en dominerende stilling;

52.   henleder opmærksomheden på, at, selv om udviklingen med hensyn til koordinering af distributionen af grænseoverskridende kapacitet er opmuntrende, udgør den beskedne gennemsigtighed i beregningen af nettooverførselskapaciteten, der er nødvendig i forbindelse med auktioner, og i fastlæggelsen af den tilgængelige overførselskapacitet en alvorlig hindring for konkurrencen, et problem der skal løses ved at indføre strengere bestemmelser vedrørende den samordnede praksis, der har vist sig at forekomme ved auktioner, og ved at skærpe overvågningen af karteller;

53.   opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at overvåge den indvirkning, som koncentration har på konkurrencen på både nationalt og EU-plan, idet der også tages hensyn til den aktuelle konsolideringsproces, hvor der opstår nye, store multinationale energiselskaber, som er aktive i et stort antal medlemsstater og har en høj grad af vertikal integration samt integration mellem gas og elektricitet;

54.   mener, at offentligt ejerskab på el- og gasmarkederne er en af de vigtigste årsager til forvridninger på EU-plan, og at tilskyndelsen til konkurrence på disse markeder er mindre, hvis der er offentlige virksomheder, fordi de som oftest, i kraft af deres selskabsvedtægter, har en mindre grad af gennemsigtighed og giver mindre information til potentielle investorer, og fordi de er afhængige af politiske beslutninger, der træffes af medlemsstaternes regeringer;

55.   opfordrer Kommissionen til i alle sine foranstaltninger og forslag at tage hensyn til den vigtige rolle, som de små og mellemstore energivirksomheder spiller for konkurrencedygtige energimarkeders måde at fungere på;

56.   opfordrer medlemsstaternes regeringer til at ophøre med at fremme egne nationale energivirksomheder og afstå fra at vedtage protektionistisk lovgivning, der hindrer udviklingen af et virkelig integreret EU-energimarked; kræver, at der etableres effektive programmer for frigivelse af gas og elektricitet og mere likvide afbalancerede markeder for at begunstige nye markedsaktører;

57.   mener, at det er afgørende, at en fremtidig emissionshandelsordning integreres fuldt ud i det liberaliserede energimarked på en gennemsigtig måde, som er underlagt nationale reguleringsmyndigheders tilsyn, således at forvridninger i markedsmekanismerne undgås;

58.   gentager, at det er vigtigt at skabe et fuldt liberaliseret EU-energimarked så hurtigt som muligt; fastholder, at Kommissionen skal fremlægge sin pakke med yderligere foranstaltninger for det indre marked sidst i september 2007, som den har bebudet;

o
o   o

59.   opfordrer sin formand til at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0603.
(2) EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 112.
(3) EUT L 262 af 22.9.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0198.
(5) EUT L 33 af 4.2.2006, s. 22.
(6) EUT L 289 af 3.11.2005, s. 1.
(7) EUT L 127 af 29.4.2004, s. 92.
(8) EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37.
(9) EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.
(10) EUT L 176 af 15.7.2003, s. 1.
(11) EUT L 296 af 14.11.2003, s. 34.
(12) EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik