Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2089(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0249/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0249/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0326

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 442kWORD 117k
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
P6_TA(2007)0326A6-0249/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (2007/2089(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη (COM(2007)0001),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (CΟΜ(2006)0841),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας (CΟΜ(2006)0851) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - έκθεση της ΓΔ ανταγωνισμού (SEC(2006)1724),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Σχέδιο διασυνδέσεων προτεραιότητας (CΟΜ(2006)0846),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας - SEC(2006)1709 - Συνοδευτικό έγγραφο στην ανακοίνωση της Επιτροπής (CΟΜ(2006)0841),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με δεδομένα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ (SEC(2007)0012),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, που καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας(3),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 23 Μαΐου 2007 ενόψει έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής(5),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου(6),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο(7),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας(8),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου(9),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας(10),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 προς όλα τα μέλη της CEER και της ERGEG, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών και την Επιτροπή, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 8, της απόφασης 2003/796/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο(11),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8 και 9 Μαρτίου 2007 σχετικά με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενός "Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2007-2009) - Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0249/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη, ασφαλή και ανταγωνιστική ενέργεια χρειάζεται να είναι φιλόδοξη και να στοχεύει σε μακροπρόθεσμα οφέλη, εστιάζοντας κυρίως την προσοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στον περιορισμό της εξωτερικής τρωτότητας της ΕΕ στις εισαγωγές και στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί έγκαιρα το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ώστε να επιτευχθούν τα φιλόδοξα και μακροπρόθεσμα αυτά οφέλη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και η δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών αποτελούν προϋποθέσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την οικονομική απόδοση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση και η ολοκλήρωση της αγοράς είναι εξίσου σημαντικές για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής αποδοτικότητας, και την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς, κατά συνέπεια δε για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις για ένα μικτό πρόγραμμα ενέργειας σε ένα κράτος μέλος έχουν συνέπειες για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών για όλους συνεπάγονται ότι είναι απαραίτητο η πρόσβαση στην ενέργεια να είναι οικονομικά προσιτή για όλους τους πολίτες της Ένωσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 από τα 27 κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει πλήρως το πνεύμα και το γράμμα των οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία τους,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και η έκθεση της ΓΔ Ανταγωνισμού σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ενέργειας καταλήγουν ότι ναι μεν οι ισχύοντες κανόνες και τα μέτρα ελευθέρωσης οδήγησαν σε βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας του ενεργειακού εφοδιασμού και επέτυχαν εξοικονομήσεις για τους καταναλωτές, αλλά οι αγορές δεν έχουν ακόμη ανοίξει πλήρως, εξακολουθούν δε να υφίστανται φραγμοί στον ελεύθερο ανταγωνισμό,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ισχυρών και αποτελεσματικών εναρμονισμένων κανόνων για την πρόσβαση σε δίκτυο καθώς και η αποτελεσματική αποσύνδεση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέους παράγοντες να εισέλθουν στην αγορά,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις σε σημαντικό τμήμα της αγοράς, διακυβεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού και κατά συνέπεια τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ για το διαχωρισμό και τα κανονιστικά πλαίσια στα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά και τούτο έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση και ο συγχρονισμός της εθνικής δράσης σε σχέση με τις διατάξεις περί διαχωρισμού αποτελούν μονόδρομο για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αερίου δημιουργούν τα κέρδη τους κυρίως από τις εμπορικές δραστηριότητές τους και όχι από την εξαγωγή φυσικού αερίου,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανοίξει τις αγορές αερίου και ότι οι χαμηλότερες τιμές και οι ποιοτικές υπηρεσίες στην αγορά της παροχής αερίου αποτελούν βασικό στοιχείο για το όλο σύστημα, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη μείωση της συμφόρησης κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται αφενός μαζικές επενδύσεις για την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου αποτελεσματικότεροι αγοροκεντρικοί μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νέα πρόταση νομοθεσίας πρέπει να επιλαμβάνεται των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας, όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας οι οποίες αποτελούν απόρροια της έλλειψης ανταγωνισμού στις αγορές,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα διασύνδεσης μεταξύ διαφόρων κρατών μελών παραμένουν ανεπαρκή, παρά τις συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, σε πολλές δε περιπτώσεις η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως σε διάφορα εμπόδια πολιτικής και διοικητικής φύσης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν υποβάλει η Επιτροπή νομοσχέδιο για την υποχρεωτική δημιουργία μονάδων αποθήκευσης αερίου σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη κόστους-ωφελειών και διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση και η ολοκλήρωση της αγοράς είναι εξίσου σημαντικές για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία πρόταση του σημείου 33 των προαναφερθέντων συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 αναφέρεται στη μεγάλη σημασία του τομέα έντασης ενέργειας και υπογραμμίζει ότι για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιων βιομηχανιών απαιτείται η λήψη οικονομικά αποδοτικών μέτρων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την έλλειψη διαφάνειας ως εμπόδιο για την προαγωγή του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για σαφές, σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που απαιτούνται στον ενεργειακό τομέα,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μία δημόσια αρχή ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να συντελέσει στη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στη διατήρηση της εξίσωσης των τιμών και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην ενέργεια για όλους τους πολίτες,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα κράτη μέλη έχουν κάνει μόνο περιορισμένη χρήση στοχοθετημένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ευάλωτων πελατών,

1.   επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας μπορεί να είναι επιτυχής μόνον εάν αναληφθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να θεσπιστεί κοινή ενεργειακή πολιτική που να βασίζεται σε ένα ευρύτερο όραμα του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος στον ενεργειακό τομέα, με σεβασμό των εθνικών χαρακτηριστικών και ελευθερία των κρατών μελών να χρησιμοποιούν τα δικά τους ενεργειακά μίγματα προκειμένου να διαφοροποιούνται οι πηγές και η παραγωγή ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο·

Διαχωρισμός

2.   θεωρεί ότι ο διαχωρισμός της μεταφοράς από την ιδιοκτησία αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση των επενδύσεων σε υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι με το πρότυπο αυτό δεν αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα, όπως οι διασυνδέσεις και τα σημεία συμφόρησης·

3.   αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή περαιτέρω μέτρων διαχωρισμού στον τομέα του αερίου δεν είναι απλή υπόθεση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη ειδικών λύσεων που να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο συγκεκριμένο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των αγορών αρχικών και τελικών σταδίων παραγωγής·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση στην οποία θα παρατίθενται το αναμενόμενο κόστος της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων και των ISO για τα κράτη μέλη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στις επενδύσεις σε δίκτυα, καθώς και τα οφέλη για την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα του κατά πόσο θα ανακύψουν προβλήματα ή κόστος και ποια θα είναι αυτά εάν το κράτος δεν προβεί σε αποσύνδεση, καθώς και το ζήτημα του εάν διαφέρουν οι αρνητικές επιπτώσεις στις περιπτώσεις κρατικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας· προτείνει επίσης η ανάλυση να εξετάσει ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων σε σύγκριση με την προσέγγιση του ανεξάρτητου διαχειριστή περιφερειακής αγοράς όσον αφορά την επίτευξη των στόχων·

5.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν εγχώρια παραγωγή ενέργειας από τέτοιες πηγές και του ότι σε σημαντικές αγορές των αρχικών σταδίων παραγωγής δεν διασφαλίζεται αυτή τη στιγμή πλήρως η οικονομική αμοιβαιότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, να υποβάλει ισόρροπη πρόταση που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις αερίου της ΕΕ να χρησιμοποιούν επενδύσεις για νέους προς ανάντη αγωγούς και μακροπρόθεσμες συμβάσεις ως μέσο αύξησης της διαπραγματευτικής τους ισχύος έναντι τρίτων χωρών·

6.   επιμένει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε καμία εταιρεία τρίτης χώρας να αγοράζει ενεργειακές υποδομές, παρά μόνο εάν υπάρχει αμοιβαιότητα με την εν λόγω χώρα·

Ρυθμιστικές αρχές

7.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών κανονιστικών φορέων σε επίπεδο ΕΕ, μέσω οργανισμού της ΕΕ, ως μέσο για την προώθηση ευρωπαϊκότερης προσέγγισης στην κανονιστική ρύθμιση διασυνοριακών προβλημάτων· θεωρεί την αυξημένη σύγκλιση και εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων τους ουσιαστική προϋπόθεση για την υπέρβαση τεχνικών και κανονιστικών διαφορών που θέτουν σοβαρά εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και τις διασυνδέσεις· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο, χωρίς ωστόσο να υπονομεύει την ανεξαρτησία των κανονιστικών φορέων· πιστεύει ότι οι αποφάσεις των κανονιστικών φορέων θα πρέπει να λαμβάνονται για καθορισμένα τεχνικά και εμπορικά προβλήματα και με πλήρη ενημέρωση, με την απαιτούμενη συνεκτίμηση των απόψεων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (TSO) και άλλων ενδιαφερομένων, και να είναι νομικά δεσμευτικές·

8.   επισημαίνει ότι οι εθνικοί κανονιστικοί φορείς θα πρέπει να παραμείνουν η μόνη αρμόδια αρχή λήψης των αποφάσεων που αφορούν μόνο την εθνική τους αγορά· τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους ώστε να περιλάβει την καταγραφή των απαιτούμενων επενδύσεων και στη συνέχεια την ενεργή προώθηση της υλοποίησής τους·

9.   πιστεύει ότι οι κανονιστικοί φορείς πρέπει να διασφαλίζουν την υποχρέωση των επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργειακή υποδομή, ιδιαίτερα δε δίκτυα ή αγωγούς μεταφοράς, να επιτυγχάνουν σαφείς στόχους επενδύσεων για την αποφυγή φαινομένων κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο τομέα·

10.   πιστεύει ότι οι κανονιστικοί φορείς θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και ισχυροί, και να διαθέτουν σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση του νόμου στην πράξη και η συμμόρφωση των συμμετεχόντων στην αγορά, και να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επενδύσεις και τα αναγκαία επιπέδων διαφάνειας· πιστεύει, ακόμη, ότι οι αρμοδιότητές τους θα πρέπει να εναρμονιστούν σε επίπεδο ΕΕ με τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια, την υποβολή στοιχείων και την απόδοση ευθύνης, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία των κανονιστικών φορέων από τις εθνικές αρχές και τη βιομηχανία·

11.   πιστεύει ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να αναλάβουν αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνονται στις αποφάσεις τους ή των φορέων μεταφοράς που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους για συντήρηση του δικτύου, θέσπισης καταστατικής υποχρέωσης των επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας σχετικά με την παροχή συμβουλών για εξοικονόμηση ενέργειας στους πελάτες, όπως ορίζει η οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες(12) και την επιβολή προγραμμάτων αποδέσμευσης ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου· πιστεύει, επίσης, ότι η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των κανονιστικών αρχών και των αρμόδιων για τον ανταγωνισμό αρχών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

12.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει λύση στα προβλήματα ανεξαρτησίας/συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνειας σε σχέση με τους TSO· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στους TSO να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως διαμεσολαβητές της αγοράς και να εναρμονίσουν τις διεθνείς ρυθμίσεις για τους TSO, προκειμένου να βελτιωθεί η διασυνοριακή μεταφορά·

13.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση να ανατεθεί στις υφιστάμενες ενώσεις διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ένας επίσημος ρόλος με επίσημες υποχρεώσεις και επίσημους στόχους ("λύση ETSO+\GTE+")·

14.   επικρίνει τον υπερβολικό παρεμβατισμό ορισμένων κυβερνήσεων στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, επειδή κάτι τέτοιο υπονομεύει το ρόλο τους ως ανεξαρτήτων αρχών·

15.   επισημαίνει την ανάπτυξη ορισμένων περιφερειακών αγορών· επισημαίνει ότι θα απαιτηθεί να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της δημιουργίας μεγαλύτερων "ενεργειακών νησίδων" και ζητεί, οι περιφερειακές αυτές διαρθρώσεις να μην θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

Ρυθμισμένα τιμολόγια

16.   ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σταδιακά τέρμα στην εφαρμογή των γενικευμένων ρυθμιζόμενων τιμολογίων –με εξαίρεση τα τιμολόγια του ύστατου προμηθευτή, όπως ορίζεται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ– διασφαλίζοντας παράλληλα την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την προστασία των ευπαθών καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ένδεια σε καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών άσχετων με την αγορά· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία αναφοράς σε μηχανισμούς τιμών στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι η επέμβαση στις τιμές θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο ως ύστατη λύση στις περιπτώσεις όπου οι εθνικές κανονιστικές αρχές επιδιώκουν τον έλεγχο τεχνητά διογκωμένων τιμών, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους νεοεισερχομένους, αλλά και ότι οι τιμές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτουν το πραγματικό κόστος·

17.   θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έπρεπε να καταργηθούν, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι, ότι το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην τιμή της ενέργειας, και ότι για την επίτευξη στόχων σχετικά με το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται μέσα προσανατολισμένα στην αγορά·

18.   επισημαίνει ότι οι στοχοθετημένες υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου για την παροχή καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να συμμορφώνονται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι στη διαφοροποίηση των τιμών και τους περιορισμούς στη μεταπώληση εφαρμόζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού τα τιμολόγια ενεργειακού εφοδιασμού που εξακολουθούν να ρυθμίζονται, και να αρθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

Κοινωνικός αντίκτυπος και προστασία των καταναλωτών

19.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πλήρεις αξιολογήσεις αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων των διαφόρων προτάσεών της, και να υποστηρίξει τη βιομηχανία στην ανάπτυξη μηχανισμών κατάρτισης και ανακατανομής·

20.   πιστεύει ότι η παροχή ενέργειας στους καταναλωτές για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών τους είναι απολύτως αναγκαία και ότι η ενεργειακή φτώχεια πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο, ιδιαίτερα δε με την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· ζητεί, επίσης, τη λήψη κατάλληλα προσανατολισμένων και διαφανών κοινωνικών μέτρων τα οποία να προστατεύουν τους ευπαθείς και μειονεκτούντες καταναλωτές χωρίς να εμποδίζουν το θεμιτό ανταγωνισμό·

21.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για έναν Ενεργειακό Χάρτη των Καταναλωτών έως το τέλος του 2007·

Διασυνδέσεις

22.   εκφράζει ικανοποίηση για τον ενδεικτικό στόχο της επίτευξης επιπέδου διασύνδεσης 10% στα κράτη μέλη·

23.   ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και μέσω της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, για την εξάλειψη των τεχνικών, διοικητικών και πολιτικών εμποδίων στην ολοκλήρωση των τρεχόντων και των επικείμενων έργων, ιδιαίτερα δε των τεσσάρων έργων τα οποία επισημαίνονται από την Επιτροπή ως έργα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις διαδικασίες για την έγκριση της κατασκευής γραμμών διασύνδεσης και να μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη το δημόσιο συμφέρον·

24.   επιβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού που διατίθεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας για την κατάργηση, ιδίως, των περιβαλλοντικών εμποδίων·

25.   καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τον διορισμό ευρωπαίων συντονιστών σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υλοποίηση·

26.   υπογραμμίζει σχετικά ότι οι αποκεντρωμένες υποδομές και η παραγωγή ενέργειας μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και θα πρέπει να ενθαρρύνονται κατά την κατάρτιση των στρατηγικών ενεργειακής πολιτικής·

Μακροπρόθεσμες συμβάσεις

27.   αναγνωρίζει ότι οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις στις αγορές χονδρικής, ιδιαίτερα στον τομέα του αερίου, είναι αναγκαίες για τη δημιουργία θετικού επενδυτικού κλίματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια του εφοδιασμού και δεν βλάπτουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν αποκλείονται από αυτές οι νεοεισερχόμενοι·

28.   πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπημένη και αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της στέρησης της καταμερισθείσας δυναμικότητας σε περίπτωση μη εκμετάλλευσης, ώστε οι νεοεισερχόμενοι να έχουν πρόσβαση σε δίκτυα των οποίων η δυναμικότητα δεν αξιοποιείται·

29.   πιστεύει ότι οι διμερείς μακροπρόθεσμες συμβάσεις στις αγορές λιανικής επιτρέπουν στους κλάδους έντασης ενέργειας, στο βαθμό που δεν απορροφούν σημαντικό ποσοστό της αγοράς και δεν εμποδίζουν τους καταναλωτές να αλλάζουν προμηθευτή, να διαπραγματεύονται ανταγωνιστικότερες και σταθερότερες τιμές ενέργειας με τους προμηθευτές της επιλογής τους και θα πρέπει συνεπώς να επιτρέπονται, εφόσον υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές και δεν δημιουργούν πρόσθετο κόστος για τα δίκτυα, δεν αποκλείουν την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά και δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς·

30.   ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ορισμό σχετικά με την έννοια του μεγάλου καταναλωτή ενέργειας· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας στην ΕΕ που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια οικονομία·

31.   ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τέτοιες μακροπρόθεσμες διμερείς συμβάσεις στην αγορά λιανικής, προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα στην αγορά και να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της τυποποίησης των συμβάσεων·

32.   υπενθυμίζει ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ενέργειας είναι υποδομές ζωτικής σημασίας, η ασφάλεια των οποίων πρέπει να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται πλήρως υπό οποιεσδήποτε συνθήκες·

Ηλεκτρικό δίκτυο και δίκτυα αερίου

33.   εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του σχετικά με τις ανάγκες σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροδότησης και παροχής αερίου προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ· επιμένει ότι απαιτείται σταθερότητα, συνοχή και διαφάνεια του κανονιστικού πλαισίου για τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επενδύσεις, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό την ανάπτυξη σχετικού κανονιστικού πλαισίου προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων·

34.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στα κράτη μέλη παραμένουν πολλά εμπόδια τα οποία προκαλούν δυσανάλογες καθυστερήσεις στη σύνδεση νέων σταθμών παραγωγής με το κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο· καλεί, επομένως, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι καθυστερήσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό και ότι κάθε κατοικημένη απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη περιοχή (συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών) θα συνδέεται με το κύριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας·

35.   ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου προκειμένου να επιτρέψουν την ενσωμάτωση νέων, χερσαίων ή πλωτών μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας "νοήμονος" δικτύου της ΕΕ αξιοποιώντας πλήρως την πιο σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών· ένα τέτοιο δίκτυο πρέπει να προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παραγωγής, να παρέχει ισχύ στους καταναλωτές και να μπορεί να εντοπίζει γρήγορα και να αναλύει τις δυσλειτουργίες, να αντιδρά και να διορθώνει τα αποτελέσματά τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να ευνοήσουν τις επενδύσεις και να δώσουν στους κανονιστικούς φορείς τους σαφή εντολή για τη στήριξη της επίτευξης αυτών των στόχων·

36.   υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνικής εναρμόνισης των ευρωπαϊκών δικτύων·

37.   καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου·

38.   χαιρετίζει την πρόσφατη τεχνολογική πρόοδο στην τροφοδότηση του δικτύου αερίου με βιοαέριο· προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ακόμα πιο εκτεταμένη αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, ώστε να συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο, και συγκεκριμένα να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο δίκτυο βιοαερίου·

Στρατηγικά αποθέματα

39.   συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, όσον αφορά το αέριο, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα τεχνολογία, είναι καλύτερα να διαφοροποιηθούν οι διαδρομές εφοδιασμού και οι τεχνολογίες, όπως οι δεξαμενές απαερίωσης και οι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, από το να δημιουργηθούν μαζικά αποθέματα αερίου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων αερίου χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της ασφάλειας του εφοδιασμού, η οποία να ευνοεί την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά·

40.   υπογραμμίζει τα συμπληρωματικά στοιχεία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και του δικτύου αερίου· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η αποθήκευση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δικτύου αερίου και ότι η διαχείρισή της θα πρέπει να γίνεται με εθνική και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη· πιστεύει επίσης ότι η αποθήκευση θα μπορούσε να στηρίξει εφεδρικές γεννήτριες ηλεκτρισμού και κατά συνέπεια να συντελέσει στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

41.   επισημαίνει ότι τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν και να αναπτύσσουν στρατηγικά αποθέματα αερίου σύμφωνα με την οικονομική και τεχνική τους δυνατότητα·

Διαφάνεια

42.   πιστεύει ότι η διαφάνεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνισμού και ότι οι πληροφορίες θα πρέπει πάντα να ανακοινώνονται έγκαιρα, με σαφήνεια και με τρόπο προσιτό, χωρίς διακρίσεις·

43.   επισημαίνει τις δυσκολίες που συναντούν οι οικιακοί καταναλωτές στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που τους προσφέρουν οι ελευθερωμένες αγορές· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης της διαφάνειας για τους καταναλωτές· να καταστήσει την ενημέρωση των καταναλωτών πλήρη και σαφή (συμπεριλαμβανομένων των προσφερόμενων τιμολογίων, του ενεργειακού μίγματος της επιχείρησης και άλλων χρήσιμων πληροφοριών όπως η επισήμανση σύμφωνα με τον ορισμό της οδηγίας 2003/54/ΕΚ), και να ενισχύσουν το ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών στην αγορά ενέργειας της ΕΕ·

44.   συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη για καθιέρωση δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου· πιστεύει ότι ένα υψηλό, εναρμονισμένο επίπεδο διαφάνειας προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά·

45.   στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσήλωση της Επιτροπής στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις αγορές·

Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας

46.   ανησυχεί για τον αριθμό των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει τις οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία τους, καθώς και για εκείνα που δεν τις έχουν εφαρμόσει ορθά· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν πλήρως τις εν λόγω οδηγίες χωρίς καθυστέρηση·

47.   πιστεύει ότι οι οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ περιέχουν επαρκείς διατάξεις οι οποίες, εάν εφαρμοστούν ορθά, θα διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας·

48.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική επιλογή στη διαδικασία ελευθέρωσης και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη και αποτελεσματική μεταφορά στο εσωτερικό τους δίκαιο, των υφιστάμενων οδηγιών ελευθέρωσης· επιπλέον, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας της αγοράς με την εφαρμογή αφενός διορθωτικών μέτρων που θα βασίζονται στον ανταγωνισμό και αφετέρου ρυθμιστικών διορθωτικών μέτρων·

49.   καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει όλα τα αποτελέσματα και τις απαντήσεις που έλαβε κατά τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και να το ενημερώσει σχετικά πριν από την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων·

50.   χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πρωτοβουλία της Επιτροπής να κινήσει διαδικασίες προσφυγής επί παραβάσει κατά των προαναφερθέντων κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει ή εφαρμόσει ορθά τις οδηγίες 2003/54/ΕΚ ή 2003/55/ΕΚ·

51.   προειδοποιεί ότι μπορεί να υπάρξει υπέρμετρη συγκέντρωση στην αγορά και θεωρεί ότι τούτο αντιμετωπίζεται καλύτερα με την περαιτέρω πρόοδο της ολοκλήρωσης της αγοράς και με κανονιστικά μέτρα, δεδομένου ότι θα έπρεπε να προσφέρεται στους καταναλωτές επιλογή ως προς τον προμηθευτή, σε ανοικτό ανταγωνιστικό περιβάλλον, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, να αναλάβει περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης στην αγορά ενέργειας σε περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης·

52.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρόλο που οι εξελίξεις στον τομέα του συντονισμού της διανομής της διασυνοριακής παραγωγικότητας είναι ενθαρρυντικές, ο χαμηλός βαθμός διαφάνειας του υπολογισμού της καθαρής ικανότητας μεταφοράς που απαιτείται για τους πλειστηριασμούς και του καθορισμού της διαθέσιμης ικανότητας μεταφοράς, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τον ανταγωνισμό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με τις εναρμονισμένες πρακτικές που έχει διαπιστωθεί ότι απαντώνται στους πλειστηριασμούς και με την ενίσχυση του αντιμονοπωλιακού ελέγχου·

53.   προτρέπει την Επιτροπή να επιβλέπει στενά τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την τρέχουσα διαδικασία ενοποίησης που οδηγεί στην εμφάνιση νέων, μεγάλων, πολυεθνικών επιχειρήσεων ενέργειας που δραστηριοποιούνται σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών και με υψηλό βαθμό καθετοποίησης και ολοκλήρωσης αερίου-ηλεκτρικής ενέργειας·

54.   εκτιμά ότι η δημόσια ιδιοκτησία στις αγορές ηλεκτρισμού και αερίου είναι ένας από τους κύριους παράγοντες στρεβλώσεων στην ΕΕ και ότι το κίνητρο για ανταγωνισμό στις αγορές αυτές μειώνεται στην περίπτωση ύπαρξης δημόσιων επιχειρήσεων που ως επί το πλείστον εμφανίζουν, μέσω του εταιρικού τους καθεστώτος, χαμηλότερο επίπεδο διαφάνειας και ενημέρωσης για πιθανούς επενδυτές και εξαρτώνται από τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών·

55.   καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της σε όλες τις δράσεις και τις προτάσεις της τη σημασία του ρόλου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ενέργειας στη λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας·

56.   καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να σταματήσουν την προώθηση των λεγομένων εθνικών πρωταθλητών και να μην θεσπίζουν προστατευτική νομοθεσία παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη μιας όντως ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας· ζητεί τη θέσπιση ενεργών προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και περισσότερο ευέλικτων αγορών εξισορρόπησης προκειμένου να ευνοηθούν νέοι παράγοντες της αγοράς·

57.   θεωρεί απαραίτητο να ενταχθεί πλήρως στην ελευθερωμένη αγορά ενέργειας ένα μελλοντικό, τροποποιημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών, με τρόπο διαφανή, υποκείμενο στις ρυθμιστικές αρχές ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση στρέβλωσης στους μηχανισμούς της αγοράς·

58.   επαναλαμβάνει τη σημασία της επίτευξης, το συντομότερο δυνατόν, μιας πλήρως ελευθερωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, και επιμένει να παρουσιάσει η Επιτροπή τη δέσμη πρόσθετων μέτρων της για την εσωτερική αγορά στα τέλη Σεπτεμβρίου 2007, όπως έχει αναγγελθεί·

o
o   o

59.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2006)0603.
(2) ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, σ. 112.
(3) ΕΕ L 262, 22.9.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2007)0198.
(5) ΕΕ L 33, 4.2.2006, σ. 22.
(6) ΕΕ L 289, 3.11.2005, σ. 1.
(7) ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 92.
(8) ΕΕ L 176, 15.7.2003, σ. 37.
(9) ΕΕ L 176, 15.7.2003, σ. 57.
(10) ΕΕ L 176, 15.7.2003, σ. 1.
(11)7 ΕΕ L 296, 14.11.2003, σ. 34.
(12) ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 64.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου