Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2089(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0249/2007

Predkladané texty :

A6-0249/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0326

Prijaté texty
PDF 306kWORD 120k
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou
P6_TA(2007)0326A6-0249/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o vyhliadkach vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (2007/2089(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energetická politika pre Európu (KOM(2007)0001),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou (KOM(2006)0841),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 v odvetviach plynárenstva a elektrickej energie v Európe (KOM(2006)0851) a na pracovný dokument útvarov Komisie - správu Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž (SEK(2006)1724),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Prioritný plán pre vzájomné prepojenie (KOM(2006)0846),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Implementačná správa o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou (SEK(2006)1709), sprievodný dokument k oznámeniu Komisie (KOM(2006)0841),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o údajoch k energetickej politike EÚ (SEK(2007)0012),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu – Zelená kniha(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o bezpečnosti dodávky energie v Európskej únii(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES zo 6. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete(3),

–   so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v druhom čítaní 23. mája 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí(4),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry(5),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn(6),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu(7),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou(8),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom(9),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26.júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie(10),

–   so zreteľom na výročnú správu európskych energetických regulačných orgánov za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 pre všetkých členov Rady európskych energetických regulačných orgánov (CEER) a Európskej skupiny regulačných orgánov pre elektrickú energiu a zemný plyn (ERGEG), Európsky parlament, Radu ministrov a Európsku komisiu, vypracovanú podľa článku 3 ods. 8 rozhodnutia Komisie 2003/796/ES z 11. novembra 2003o založení Európskej skupiny regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn(11),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 8. a 9. marca 2007 týkajúce sa jej schválenia Akčného plánu Európskej rady (2007 – 2009) – Energetická politika pre Európu,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0249/2007),

A.   keďže nová energetická politika EÚ pre trvalo udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energiu musí byť ambiciózna a zameraná na dlhodobý prínos s hlavným dôrazom na boj proti klimatickým zmenám, na znižovanie vonkajšej zraniteľnosti EÚ v oblasti dovozu a na podporu rastu a zamestnanosti,

B.   keďže na dosiahnutie týchto ambicióznych a dlhodobých prínosov je potrebné včas vytvoriť primeraný legislatívny rámec v súlade so zásadou subsidiarity,

C.   keďže dokončenie vnútorného trhu s energiou a vytvorenie účinných mechanizmov solidarity medzi členskými štátmi sú predpokladmi zaručenia bezpečnosti dodávok a ekonomickej účinnosti,

D.   keďže liberalizácia a integrácia trhu majú rovnakú dôležitosť v rámci uľahčovania cezhraničného obchodu, dosahovania väčšej ekonomickej účinnosti a zvyšovania trhovej likvidity, a teda aj v rámci dokončenia vnútorného trhu s energiou,

E.   keďže rozhodnutia o energetickom mixe v členskom štáte majú dôsledky pre celú EÚ, pokiaľ ide o hospodársku súťaž, bezpečnosť dodávok a trvalú udržateľnosť životného prostredia,

F.   keďže zásady sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí pre všetkých znamenajú, že pre každého občana EÚ je nevyhnutné, aby mal prístup k energii za dostupné ceny,

G.   keďže 20 z 27 členských štátov ešte musí v plnej miere transponovať smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES, pokiaľ ide o znenie aj myšlienkovú náplň,

H.   keďže z hore uvedeného oznámenia Komisie o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou a správy GR pre hospodársku súťaž o prieskume energetického odvetvia vyplýva, že súčasné pravidlá a liberalizačné opatrenia viedli k zlepšeniu účinnosti v rámci dodávok energie a zákazníkom prinášajú úspory, ale trh zatiaľ nie je úplne otvorený a stále existujú prekážky pre slobodnú hospodársku súťaž,

I.   keďže pevné a efektívne harmonizované pravidlá týkajúce sa prístupu do siete vytvorené vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a účinné oddelenie sú predpokladmi na umožnenie vstupu nových účastníkov na trh,

J.   keďže v niektorých členských štátoch sa dlhodobé zmluvy vzťahujú na značnú časť trhu a tým ohrozujú rozvoj slobodnej hospodárskej súťaže, a teda aj dokončenie vnútorného trhu s energiou,

K.   keďže vykonávanie existujúcich ustanovení a regulačných rámcov EÚ týkajúcich sa oddelenia je v členských štátoch veľmi rozdielne, čo má vážne dôsledky pre rozvoj vnútorného trhu s elektrickou energiou,

L.   keďže zbližovanie a synchronizácia vnútroštátnych postupov, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa oddelenia, je jediným spôsobom ako postúpiť smerom k dokončeniu vnútorného trhu s energiou,

M.   keďže zisky väčšiny plynárenských podnikov vytvára najmä ich obchodná činnosť, a nie ťažba plynu,

N.   keďže len niekoľko členských štátov otvorilo svoj trh s plynom; keďže nižšie ceny a kvalita dodávok na trh s plynom majú kľúčový význam pre celý systém, tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky,

O.   keďže na zníženie preťaženia pri prenose elektrickej energie sú nevyhnutné rozsiahle investície na účely rozšírenia a zlepšenia siete na rozvod elektrickej energie a účinnejšie trhové mechanizmy na riadenie preťaženia,

P.   keďže každý nový legislatívny návrh by sa mal zaoberať konkrétnymi problémami, ktorým čelia priemyselné energeticky náročné odvetvia, ako sú napríklad vysoké ceny energie vyplývajúce z nedostatku hospodárskej súťaže na trhu,

Q.   keďže stupeň vzájomného prepojenia medzi niektorými členskými štátmi stále nie je dostatočný a vôbec nezodpovedá dohodám prijatým na samite v Barcelone 15. a 16. marca 2002 a v mnohých prípadoch sú hlavnou príčinou oneskorenia jeho výstavby politické a administratívne prekážky,

R.   keďže pred návrhom akýchkoľvek právnych predpisov o povinnom vytvorení zariadení na skladovanie plynu v každom členskom štáte by Komisia mala predložiť štúdiu nákladov a výnosov a dôkladné hodnotenie vplyvu,

S.   keďže liberalizácia a integrácia trhu majú pri dokončovaní vnútorného trhu s energiou rovnakú dôležitosť,

T.   keďže v záverečnej vete bodu 33 uvedených záverov predsedníctva Európskej rady z 8. a 9. marca 2007 sa uvádza význam energeticky náročných odvetví a zdôrazňuje sa, že opatrenia účinné z hľadiska nákladov sú potrebné na zlepšenie tak konkurencieschopnosti, ako aj environmentálneho dosahu týchto odvetví,

U.   keďže Komisia zistila, že nedostatok transparentnosti je prekážkou podpore hospodárskej súťaže na vnútornom trhu,

V.   keďže je potrebný jasný, stabilný a predvídateľný regulačný rámec pre dlhodobé investície, ktoré sú v energetickom odvetví nevyhnutné,

W.   keďže verejný orgán pre energetiku EÚ by mohol pomôcť pri financovaní výskumu a vývoja v oblasti obnoviteľných energií, udržať vyrovnanie poplatkov a zabezpečiť rovnaký prístup k energii pre všetkých občanov,

X.   keďže podľa dostupných údajov využili členské štáty cielené záväzky verejnej služby len v obmedzenej miere, aby zohľadnili situáciu spotrebiteľov zo zraniteľných skupín,

1.   pripomína, že Lisabonská stratégia môže byť úspešná len vtedy, ak sa vynaloží ďalšie úsilie na zavedenie spoločnej energetickej politiky založenej na širšej vízii spoločného európskeho záujmu v oblasti energetiky pri rešpektovaní národných osobitností a s tým, že sa členským štátom umožní zachovať ich energetický mix, aby tak čo najviac diverzifikovali zdroje energie a výrobcov energie;

Oddelenie prenosu

2.   domnieva sa, že oddelenie vlastníctva prenosu je najúčinnejší prostriedok, ktorým sa nediskriminačným spôsobom podporia investície do infraštruktúr, spravodlivý prístup nových účastníkov trhu k prepravným sústavám a transparentnosť na trhu; zdôrazňuje však, že tento model pravdepodobne nerieši všetky relevantné otázky, napríklad vzájomné prepojenia alebo body preťaženia;

3.   berie na vedomie, že uplatňovanie ďalších opatrení, ktoré sa týkajú oddelenia prenosu, nie je v plynárenskom odvetví priamočiare; naliehavo preto žiada vypracovanie osobitného riešenia, ktoré by umožnilo dosiahnuť dokončenie vnútorného trhu pri súčasnom zohľadnení rozdielov medzi trhom v dodávateľskej oblasti a v oblasti druhotnej výroby;

4.   žiada Komisiu, aby predložila analýzu, v ktorej uvedie predpokladané náklady členských štátov na oddelenie vlastníctva a na vznik nezávislých prevádzkovateľov siete, predpokladaný dosah na investície do siete, ako aj výhody pre vnútorný trh a spotrebiteľov; poukazuje na to, že analýza by sa mala týkať otázky, či v prípade, že štát nevykoná oddelenie, vzniknú problémy alebo náklady, a ak vzniknú, aké problémy alebo náklady by to boli, a otázky, či sa negatívne dôsledky odlišujú pri štátnom a súkromnom vlastníctve; ďalej navrhuje, aby analýza posúdila, aké výhody by malo oddelenie vlastníctva v porovnaní s prístupom nezávislého regionálneho trhového prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov;

5.   naliehavo žiada Komisiu, aby posúdila štrukturálne rozdiely medzi odvetviami elektrickej energie a plynárenstva EÚ vrátane skutočnosti, že niektoré členské štáty nemajú vlastnú výrobu týchto zdrojov energie a že na významných trhoch v dodávateľskej oblasti v súčasnosti nie je v plnej miere zaručená hospodárska reciprocita; vyzýva preto Komisiu, aby predložila vyvážený návrh, ktorý umožní plynárenským podnikov v EÚ používať investície do nových prepájajúcich plynovodov a dlhodobé zmluvy tak, aby mohli zlepšiť svoju pozíciu pri rokovaniach s tretími krajinami;

6.   trvá na tom, aby žiadna spoločnosť z tretej krajiny nedostala povolenie na nákup energetickej infraštruktúry, ak s touto krajinou nebude zabezpečená reciprocita;

Regulačné orgány

7.   víta návrh Komisie na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi na úrovni EÚ prostredníctvom subjektu EÚ ako možnosť podporiť európskejší prístup k regulácii cezhraničných otázok; domnieva sa, že väčšie zbližovanie a harmonizácia právomocí vnútroštátnych regulačných orgánov je nevyhnutná na prekonanie technických a regulačných rozdielov, ktoré predstavujú vážne prekážky pre cezhraničný obchod a vzájomné prepojenia; zdôrazňuje, že Komisia by mala zohrávať rozhodujúcu úlohu a pritom neoslabovať nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov; je presvedčený, že rozhodnutia regulačných orgánov by sa mali robiť na základe osobitne definovaných technických a obchodných otázok a na základe dobrých informácií s prihliadnutím, podľa možnosti, na názory prevádzkovateľov prenosovej sústavy a ostatných zúčastnených strán a mali by byť právne záväzné;

8.   upozorňuje, že vnútroštátne regulačné orgány by mali zostať jedinými orgánmi zodpovednými za rozhodnutia, ktoré ovplyvnia len vnútroštátny trh; je zástancom rozšírenia ich právomocí tak, aby zahŕňali aj vypracovanie zoznamu potrebných investícií a aktívne presadzovanie realizácie investícií;

9.   domnieva sa, že regulačné orgány musia zabezpečiť, aby sa každá spoločnosť, ktorá vlastní energetickú infraštruktúru, a najmä prenosové siete alebo plynovody, zaviazala, že splní jasne stanovené investičné ciele, aby sa zabránilo špekuláciám v tejto oblasti;

10.   domnieva sa, že vnútroštátne regulačné orgány by mali byť nezávislé, silné a mali by mať riadne vymedzené právomoci s cieľom zabezpečiť vykonávanie právnych predpisov v praxi v plnom rozsahu a ich dodržiavanie subjektmi na trhu a taktiež zabezpečiť potrebné investície a úrovne transparentnosti; ďalej sa domnieva, že ich právomoci by mali byť harmonizované na úrovni EÚ prostredníctvom stanovenia spoločných pravidiel o transparentnosti, zverejňovaní a zodpovednosti s cieľom zabezpečiť ich úplnú nezávislosť od vnútroštátnych orgánov a priemyslu;

11.   domnieva sa, že vnútroštátne regulačné orgány by mali byť poverené úlohou ukladať pokuty prevádzkovateľom, ktorí nedodržiavajú ich rozhodnutia, alebo prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorí si neplnia záväzky v oblasti údržby siete, a zabezpečiť, aby energetické spoločnosti poskytovali konečným zákazníkom rady o energetickej účinnosti konečného využitia energie, ako je ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách(12), a zostavovať programy uvoľňovania elektrickej energie a plynu; domnieva sa, že vzájomná spolupráca medzi regulačnými orgánmi a príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž by sa mala posilniť tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ;

12.   vyzýva Komisiu, aby poskytla riešenie problému nezávislosti/konfliktu záujmov a transparentnosti v súvislosti s prevádzkovateľmi prenosových sústav; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy, ktoré umožnia prevádzkovateľom prenosových sústav, aby splnili svoju povinnosť pomáhať trhu, a návrhy na harmonizáciu medzinárodných pravidiel pre prevádzkovateľov prenosových sústav v záujme zlepšenia cezhraničnej prepravy;

13.   víta návrh, aby sa súčasným združeniam prevádzkovateľov prenosových sietí zaručila oficiálna úloha s formálne stanovenými povinnosťami a cieľmi (riešenie ETSO+\GTE+);

14.   kritizuje prílišné zasahovanie niektorých vlád do rozhodovania vnútroštátnych regulačných orgánov, keďže to ohrozuje ich pôsobenie ako nezávislých orgánov;

15.   uvedomuje si vývoj na niektorých regionálnych trhoch; poukazuje na to, že budú potrebné vhodné opatrenia, aby sa zabránilo vytvoreniu väčších tzv. energetických ostrovov, a požaduje, že tieto regionálne štruktúry neohrozovali dokončenie vnútorného trhu s energiou;

Regulované sadzby

16.   nalieha na členské štáty, aby postupne ukončili uplatňovanie všeobecných regulovaných sadzieb s výnimkou sadzieb poslednej inštancie, definovaných v smernici 2003/54/ES a aby pritom zabezpečili primerané opatrenia na ochranu spotrebiteľov zo zraniteľných skupín, najmä pokiaľ ide o energetickú chudobu vrátane netrhových mechanizmov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v uvedenom oznámení Komisie o energetickej politike pre Európu sa nevenovala žiadna pozornosť cenovým mechanizmom; pripomína, že cenová intervencia by sa mala povoliť ako posledná možnosť len vtedy, ak sa vnútroštátne regulačné orgány usilujú o reguláciu umelo vzniknutých prudko rastúcich cien s cieľom zabrániť poškodeniu spotrebiteľov, podnikov a nových subjektov na trhu, ale aj to, že ceny by v každom prípade mali pokrývať reálne náklady;

17.   domnieva sa, že dotácie pre neobnoviteľné zdroje energie by sa mali zrušiť, čím by sa zaistili rovnaké podmienky pre všetkých, že vonkajšie environmentálne náklady by sa mali premietnuť do ceny energie a že na dosiahnutie cieľov environmentálnej a energetickej politiky by sa mali použiť trhové nástroje;

18.   poznamenáva, že cielené povinnosti všeobecnej služby a verejnej služby na vysokej úrovni by mali byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci a že v súvislosti s cenovou diskrimináciou a obmedzením pre opätovný predaj sa uplatňujú právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže; zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité, aby sa posúdil vplyv zostávajúcich regulovaných taríf dodávky na rozvoj hospodárskej súťaže a aby sa odstránilo narušovanie trhu;

Sociálny vplyv a ochrana spotrebiteľa

19.   žiada Komisiu, aby predložila úplné hodnotenia vplyvov vrátane hodnotenia sociálneho dosahu svojich rôznych návrhov a aby podporila priemyselné odvetvia pri vývoji mechanizmov pre vzdelávanie a presun pracovníkov;

20.   domnieva sa, že dodávanie energie na uspokojenie základných potrieb spotrebiteľov je nevyhnutné a že energetickú chudobu je potrebné potlačiť všetkými dostupnými prostriedkami, predovšetkým podporovaním úspor energie a energetickej účinnosti; žiada aj o vhodne cielené transparentné sociálne opatrenia, ktoré nebudú brániť spravodlivej hospodárskej súťaži a ktoré sú nutné na ochranu spotrebiteľov zo zraniteľných a znevýhodnených skupín;

21.   nalieha na Komisiu, aby do konca roku 2007 predložila svoj návrh Charty spotrebiteľov energie;

Vzájomné prepojenia

22.   víta indikatívny cieľ predstavujúci dosiahnutie úrovne vzájomného prepojenia v členských štátoch v rozsahu 10 %;

23.   vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie, a to vrátane posilnenia dvojstrannej spolupráce, na odstránenie technických, administratívnych a politických prekážok dokončenia súčasných a budúcich projektov, najmä štyroch projektov, ktoré Komisia určila ako projekty záujmu Spoločenstva; vyzýva členské štáty, aby uľahčili postup udeľovania povolení na budovanie prípojok a obmedzili dĺžku tohto postupu; domnieva sa však, že by sa vždy mali zohľadniť aspekty všeobecného záujmu;

24.   znovu potvrdzuje potrebu zvýšenia rozpočtu vyčleneného na transeurópske energetické siete, a to najmä na odstránenie environmentálnych prekážok;

25.   vyzýva Komisiu, aby urýchlila vymenovanie koordinátorov EÚ pre projekty záujmu Spoločenstva, ktorých realizácia naráža na problémy;

26.   zdôrazňuje, že decentralizovaná energetická infraštruktúra a výroba energie môže napomôcť zvýšiť úroveň bezpečnosti dodávok energie a mala by byť podporovaná pri vytváraní stratégií energetickej politiky;

Dlhodobé zmluvy

27.   uvedomuje si, že dlhodobé zmluvy s dodávateľmi, najmä v plynárenstve, sú potrebné na zabezpečenie pozitívneho investičného prostredia a že výrazne prispievajú k bezpečnosti dodávok a nepoškodzujú integráciu vnútorného trhu s energiou za predpokladu, že sa nevylúči vstup nových subjektov na trh;

28.   domnieva sa, že sa musí zabezpečiť vyrovnané a účinné uplatňovanie zásady "využi, lebo o to prídeš" (use-it-or-lose-it), aby mohli nové subjekty získať prístup k sieťam, ktorých kapacity nie sú využité;

29.   domnieva sa, že dlhodobé zmluvy s užívateľmi (smerom nadol v dodávateľskom reťazci), pokiaľ sa netýkajú podstatnej časti trhu a nebránia zákazníkom zmeniť dodávateľov, umožňujú energeticky náročným odvetviam, aby dohodli s dodávateľom podľa vlastného výberu konkurenčnejšie a stabilnejšie ceny energie a mali by byť preto povolené, a to za predpokladu, že budú pod riadnym dohľadom príslušných orgánov, a pokiaľ si nevyžiadajú dodatočné náklady na siete, neuzatvárajú trh pred vstupom nových subjektov alebo nebránia rozvoju trhu;

30.   žiada Komisiu, aby navrhla vymedzenie pojmu veľký spotrebiteľ energie a aby osobitne posúdila otázku veľkých spotrebiteľov energie v EÚ, ktorí súťažia v rámci celosvetového hospodárstva;

31.   žiada Komisiu, aby poskytla jasné usmernenia pre dlhodobé dvojstranné zmluvy s užívateľmi s cieľom znížiť neistotu na trhu a dosiahnuť pokrok smerom k štandardizácii zmlúv;

32.   pripomína, že zariadenia na výrobu energie, prenos, skladovanie a distribúciu sú rozhodujúce infraštruktúry, ktorých bezpečnosť a ochrana sa musí v plnej miere zachovať a zaručiť za všetkých okolností;

Elektrická rozvodná sieť a plynárenské siete

33.   opätovne pripomína svoje znepokojenie nad investíciami potrebnými na zlepšenie elektrickej rozvodnej siete a plynárenských sietí, aby sa dosiahla bezpečnosť dodávok v EÚ; trvá na tom, že regulačný rámec musí byť stabilný, koherentný a transparentný, aby sa vytvorilo prostredie priaznivé pre investície a vyzýva preto na vytvorenie takéhoto regulačného rámca, z ktorého budú mať spoločný úžitok spotrebitelia a podnikateľský sektor EÚ;

34.   ľutuje, že v členských štátoch stále existujú mnohé prekážky, ktoré spôsobujú neprimerané oneskorenia pri tvorbe novej infraštruktúry na dovoz energie a pri pripájaní novej výroby k hlavnej elektrickej rozvodnej sieti; vyzýva preto vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby podnikli všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto oneskorenia obmedzili na úplné minimum a aby sa každá neobývaná a nedostupná oblasť (vrátane ostrovov a horských oblastí) pripojila k hlavnej elektrickej rozvodnej sieti;

35.   nalieha na členské štáty, aby pomohli zvýšiť kapacitu rozvodnej siete s cieľom umožniť pripojenie veľkého množstva novovyrábanej energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na pobreží; vyzýva Komisiu, aby posúdila uskutočniteľnosť vytvorenia inteligentnej rozvodnej siete EÚ s plným využitím najnovších výhod dostupných informačných a komunikačných technológií, ktorá by zahŕňala širokú paletu výrobných možností, poskytla spotrebiteľom viac možností a umožnila by rýchle zistiť a zanalyzovať výkyvy a reagovať na ne a odstrániť ich účinky; nabáda členské štáty, aby podporovali tomu relevantné investície a poskytli svojim regulačným orgánom výslovný mandát s cieľom podporiť dosiahnutie týchto cieľov;

36.   zdôrazňuje, že je potrebná technická harmonizácia sietí EÚ;

37.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán na vytvorenie jednotnej elektrickej a plynovej siete v EÚ;

38.   víta nedávny technologický pokrok pri plnení plynovej rozvodnej siete bioplynom; naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na rozsiahlejšie využitie uvedeného potenciálu a prispela tak k bezpečnosti dodávok plynu; najmä zaručenie prístupu ku sieti s bioplynom;

Strategické zásoby

39.   súhlasí s hodnotením Komisie, že vo vzťahu k plynu je vzhľadom na súčasné technológie lepšie diverzifikovať dodávateľské cesty a technológie, napríklad odplyňovacie prevádzky a terminály skvapalneného zemného plynu, ako vytvárať masívne zásoby plynu; vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na lepšie využívanie existujúcich zásob plynu bez toho, aby sa narušila rovnováha medzi bezpečnosťou dodávok a podporou vstupu nových subjektov na trh;

40.   zdôrazňuje komplementárnosť elektrickej rozvodnej siete a plynárenskej siete; v tejto súvislosti poukazuje na to, že skladovanie je neoddeliteľnou súčasťou plynárenskej siete a jeho riadenie by malo prebiehať v duchu národnej a európskej solidarity; rovnako je presvedčený, že skladovanie by mohlo podporovať núdzové elektrické generátory, a tak pomáhať bezpečnosti zásobovania;

41.   berie na vedomie, že jednotlivé členské štáty môžu navrhnúť a vypracovať plány strategických zásob plynu v závislosti od ich hospodárskej a technickej uskutočniteľnosti;

Transparentnosť

42.   je presvedčený, že transparentnosť je nevyhnutnou podmienkou rozvoja hospodárskej súťaže a že informácie by sa mali vždy poskytovať včas, jasným a ľahko prístupným spôsobom a na nediskriminačnom základe;

43.   berie na vedomie ťažkosti, s ktorými sa stretávajú domácnosti pri využívaní výhod liberalizovaných trhov; nalieha na Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zvýšenie transparentnosti pre spotrebiteľov, aby zabezpečila, aby boli informácie pre spotrebiteľa úplné a jasné (vrátane rozličných dostupných sadzieb, energetického mixu podnikov a iných užitočných informácií ako je napríklad označovanie, ako je uvedené v smernici 2003/54/ES) a aby posilnila úlohu spotrebiteľských organizácií na vnútornom trhu s energiou;

44.   súhlasí s Komisiou, že je potrebné zaviesť pre trh s elektrickou energiou a pre trh s plynom záväzné pravidlá týkajúce sa transparentnosti; je presvedčený, že vysoká, harmonizovaná úroveň transparentnosti podporuje účinnú hospodársku súťaž a účasť nových účastníkov na trhu;

45.   v tejto súvislosti víta záväzok Komisie zabezpečiť vyššiu úroveň transparentnosti na trhoch;

Vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva

46.   je znepokojený počtom členských štátov, ktoré ešte majú transponovať smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES a ktoré ich náležite nevykonávajú; vyzýva členské štáty, aby tieto smernice bez meškania transponovali a vykonávali v plnom rozsahu;

47.   je presvedčený, že smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES obsahujú dostatočné ustanovenia, ktoré, ak sa budú riadne uplatňovať, zabezpečia konkurenčné prostredie a dokončenie vnútorného trhu s energiou;

48.   súhlasí s Komisiou, že pre liberalizačný proces nejestvuje žiadna alternatíva a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplnú a účinnú transpozíciu platných smerníc v oblasti liberalizácie; okrem toho podporuje návrh Komisie riešiť nesprávne fungovanie trhu uplatnením nápravných opatrení v oblasti hospodárskej súťaže a aj v oblasti regulácie;

49.   vyzýva Komisiu, aby zverejnila všetky výsledky svojej štúdie o hodnotení vplyvu a odpovede získané v rámci nej a aby ho informovala predtým, než predloží nové legislatívne návrhy;

50.   v tejto súvislosti víta iniciatívu Komisie začať konanie o porušení povinností voči tým členským štátom, ktoré netransponovali alebo správne nevykonali smernice 2003/54/ES alebo 2003/55/ES;

51.   varuje pred prílišnou koncentráciou na trhu a domnieva sa, že takáto koncentrácia by sa mala riešiť najlepšie prostredníctvom ďalšieho pokroku pri integrácii trhu a regulačných opatreniach, keďže pre spotrebiteľa by mala existovať možnosť výberu dodávateľa v otvorenom konkurenčnom prostredí; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vykonala ďalšie opatrenia na vyriešenie otázky koncentrácie na trhu s energiou v prípade zneužitia dominantného postavenia na trhu;

52.   upozorňuje na skutočnosť, že hoci je vývoj v oblasti koordinovania distribúcie v rámci cezhraničnej kapacity povzbudzujúci, nízka úroveň transparentnosti pri výpočte čistej prenosovej kapacity požadovaná pri dražbách a pri určení dostupnej prenosovej kapacity predstavujú vážnu prekážku hospodárskej súťaže, ktorú treba vyriešiť zavedením prísnejšej úpravy týkajúcej sa zosúladených postupov, ktoré sa vyskytujú na dražbách, a zvýšením monitorovania zameraného proti trustom;

53.   naliehavo žiada Komisiu, aby dôsledne dohliadala na vplyv koncentrácie na hospodársku súťaž, tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ a vzala pritom do úvahy aj súčasný proces konsolidácie vedúci k vzniku nových, veľkých, mnohonárodných energetických podnikov, ktoré pôsobia v značnom počte členských štátov, a ktoré majú vysoký stupeň vertikálnej integrácie týkajúcej sa odvetví plynárenstva a energetiky;

54.   je presvedčený, že verejné vlastníctvo na trhu s elektrickou energiou a plynom je jednou z hlavných príčin narušenia trhu na úrovni EÚ a že stimuly pre hospodársku súťaž sú na týchto trhoch menšie, ak sa tam nachádzajú verejné podniky, pretože vo väčšine prípadov vykazujú v dôsledku svojho postavenia nižšiu mieru transparentnosti a poskytovania informácií potenciálnym investorom a pretože sú závislé od politických rozhodnutí vlád členských štátov;

55.   vyzýva Komisiu, aby vo všetkých svojich krokoch a návrhoch zohľadnila význam úlohy malých a stredných energetických podnikov pre fungovanie konkurencieschopných energetických trhov;

56.   vyzýva vlády členských štátov, aby prestali podporovať najvýznamnejšie energetické podniky vo vnútroštátnom meradle a zdržali sa prijímania protekcionárskych právnych predpisov, ktoré bránia rozvoju skutočne integrovaného trhu EÚ s energiou; žiada vytvorenie akčných programov uvoľňovania plynu a elektrickej energie a lepšie vyvážených trhov, aby sa podporili noví účastníci trhu;

57.   považuje za dôležité, aby sa budúci upravený systém obchodovania s emisiami v plnej miere začlenil do liberalizovaného trhu s energiou transparentným spôsobom a pod dohľadom vnútroštátnych regulačných orgánov, aby sa tak predišlo narušeniu trhových mechanizmov;

58.   pripomína význam vzniku plne liberalizovaného trhu EÚ s energiou v čo najkratšom čase a trvá na tom, aby Komisia predložila balík dodatočných opatrení pre vnútorný trh podľa toho, ako to bolo oznámené koncom septembra 2007;

o
o   o

59.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0603.
(2) Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 112.
(3) Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2007)0198.
(5) Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 22.
(6) Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 92.
(8) Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 37.
(9) Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57.
(10) Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 1.
(11)7 Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 34.
(12) Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia