Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0279/2007

Внесени текстове :

A6-0279/2007

Разисквания :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0328

Приети текстове
PDF 285kWORD 91k
Сряда, 11 юли 2007 г. - Страсбург
Свикване на Междуправителствена конференция: Становище на Европейския парламент
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно свикването на междуправителствена конференция (МПК): Становище на Европейския парламент (член 48 от Договора за ЕС) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, съгласно който, Съветът се консултира с Парламента (C6-0206/2007),

–   като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност,

–   като взе предвид Договора за създаване на Конституция за Европа, подписан в Рим на 29 октомври 2004 г. (наричан по-долу Конституционния договор),

–   като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз, подписана и прогласена в Ница на 7 декември 2000 г.,

–   като взе предвид Декларацията от Лаакен от 15 декември 2001 г. относно бъдещето на Европейския съюз,

–   като взе предвид Берлинската декларация от 25 март 2007 г. по случай 50-ата годишнина от подписването на Римските договори,

–   като взе предвид резолюциите си от 12 януари 2005 г. относно Договора за създаване на Конституция за Европа(1) и от 7 юни 2007 г. относно пътната карта за конституционния процес на Съюза(2),

–   като взе предвид резолюцията на Европейския икономически и социален комитет от 30 май 2007 г. относно пътната карта на конституционния процес и становището на Комитета на регионите от 6 юни 2007 г. относно новото стартиране на процеса на реформиране на Европейския съюз, предшестващи Европейския съвет от 21 и 22 юни 2007 г.,

–   като взе предвид съвместната парламентарна среща относно бъдещето на Европа, проведена на 11 и 12 юни 2007 г. в Брюксел,

–   като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет, проведен в Брюксел на 21 и 22 юни 2007 г., които съдържат мандата за МПК,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A6-0279/2007),

– като има предвид, че:

А.   двете години размисъл относно бъдещето на Европа потвърдиха необходимостта от съхраняване на запазване на новите положения, на Конституционния договор по отношение на демокрацията, ефективността и прозрачността, за да се осигури подходящо функциониране на Европейския съюз и да се укрепят правата на неговите граждани;

Б.   този възглед е широко споделян в националните парламенти на държавите-членки и в Европейския парламент, чиито представители разработиха основата за тези нови положения в рамките на Конвента, натоварен с изготвянето на Хартата за основните права и на Конвента относно бъдещето на Европа;

В.   Европейският съвет от юни 2007 г. се съгласи да свика МПК с мандат, целящ трансформирането на новите положения, съдържащи се в Конституционния договор, в изменения на действащите договори;

Г.   мандатът е много прецизен и позволява на МПК да постигне бързо съгласие по изменението на някои от новите положения в Конституционния договор, без да застрашава неговата същност;

Д.   мандатът, обаче, представлява отказ от амбицията да се създаде единен конституционен договор, който да замести съществуващите договори, и отказ от терминология, която би дала на гражданите ясна представа за актовете на Съюза; мандатът не запазва набора от символи, които биха помогнали на гражданите да се идентифицират с Европейския съюз и включва няколко случая на възможност за неучастие (opt-out) в области, в които отделни държави-членки са посочили, че имат затруднения;

Е.   мандатът не посреща в достатъчна степен новите предизвикателства, пред които е изправен Съюзът след подписването на Конституционния договор;

Ж.   Европейският парламент, като единствената институция на Съюза, която се избира пряко от гражданите, е длъжен да изрази общия интерес на Европейския съюз с цел да предотврати разпадането на европейската структура и на нейния общностен метод, които са източник на мир и благосъстояние в продължение на повече от 50 години;

1.  Приветства положените усилия от немското председателство на Съвета за постигане на единодушно споразумение на Европейския съвет от 21 и 22 юни 2007 г.;

2.  Отбелязва мандата за МПК, одобрен от Европейския съвет; приветства неговата прецизност и стегнат график за приключването на МПК и призовава държавите-членки да не се оттеглят от поетите ангажименти по време на Европейския съвет; изразява становище в полза на свикването на МПК;

3.  Изразява съжаление обаче, че този мандат предполага както изоставяне на някои важни елементи, които бяха договорени по време на МПК през 2004 г., като например концепцията за Конституционен договор, символите на Съюза, разбираеми наименования на нормативните актове на Съюза, ясно установяване на принципа на върховенство на правото на Съюза и определението на ЕС като съюз на граждани и държави, така и голямата отсрочка при въвеждането на други;

4.  Изразява загриженост относно факта, че мандатът предоставя възможност за предоставянето на нарастващ брой дерогации на определени държави-членки от изпълнението на основни разпоредби на предвидените договори, което би могло да доведе до отслабване на кохезията на Съюза;

5.  Изразява съжаление, че мандатът допуска различни текстови промени в сравнение с Конституционния договор, които оставят впечатление за недоверие към Съюза и неговите институции и така изпращат погрешен сигнал към общественото мнение;

6.  Изразява съжаление относно факта, че европейската воля и политическа смелост на представителствата на държавите-членки отслабват и изразява безпокойство по повод еволюирането на възгледи, противопоставящи се на европейските идеали за солидарност и интеграция;

7.  Подчертава, че мандатът позволява изменение на номенклатурата на нормативните актове, но не дава възможност за каквито и да било същностни промени в тяхната структура и йерархия и изразява намерението си да наблюдава внимателно начина, по който това ще бъде въведено в съответните свързани с това разпоредби, за да се увери, че това не накърнява законодателните му правомощия, особено по отношение на контрола върху делегирани актове;

8.  Приветства все пак факта, че мандатът запазва същността на Конституционния договор, и по-специално единната юридическа правосубектност на Съюза и премахването на структурата на стълбовете, почти универсалния характер на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета и съвместно вземане на решения от Парламента и Съвета, елементите на демокрация на участието, правно-задължителния характер на Хартата за основните права, засилването на вътрешната непротиворечивост на външните действия на Съюза и балансирания институционален пакет;

9.  Отбелязва, че всички положителни резултати, свързани със засилване на демократичните процедури и правата на гражданите, разширяването на компетенциите и дефинирането на ценностите и целите на ЕС, са резултат изключително от работата на Конвента за бъдещето на Европа;

10.  Приветства факта, че икономическият и паричният съюз ще бъде признат в Договора за Европейския съюз като цел на ЕС;

11.  Приветства факта, че мандатът предвижда въвеждане на някои нови елементи в договорите, като изричното споменаване на изменението на климата, солидарността в сферата на енергетиката;

12.  Припомня, че ЕС се обявява, както пред своите граждани, така и пред целия свят, за общност на ценности, че основните права и свободи са сърцевината на тази общност от ценности, както и че те са широко залегнали в Хартата на основните права и са официално признати от институциите на ЕС и всички държави-членки по редица поводи; ето защо счита, че ако в настоящия момент една или повече държави изтъкнат възможността си за неучастие в Хартата на основните права, това би представлявало драматично връщане назад и нанесло значителна вреда на най-основното възприятие за идентичността на ЕС; поради тази причина, настоятелно призовава всички държави-членки да положат всички възможни усилия, за да преодолеят това вътрешно разделение и да постигнат консенсус относно пълното действие на Хартата;

13.  Приканва МПК да завърши работата си преди 2007 г., за да даде възможност на новия договор да влезе в сила достатъчно навреме преди изборите за Европейски парламент през 2009 г.;

14.  Приветства укрепването на начините за участие в МПК на всички равнища, одобрено от Европейския съвет през юни 2007  г.;

15.  Запазва правото си да изпрати до МПК конкретни предложения по специфични въпроси в рамките на мандата;

16.  Ще отговори своевременно на поканата на Европейския съвет да разгледа въпроса за собствения си състав;

17.  Подчертава намерението си да наблюдава внимателно резултатите от МПК, за да прецени дали реформите, договорени по време на преговорите, отговарят по задоволителен начин на неговото тълкувание на мандата;

18.  Призовава държавите-членки и собствените си представители да осигурят пълната прозрачност на работата на МПК, по-специално като публикуват всички документи, внесени за обсъждане на тази конференция;

19.  Потвърждава отново намерението си да поддържа тясна връзка с националните парламенти и с гражданското общество до приключване на процеса на ревизия на договорите;

20.  Призовава МПК да осигури, с цел прозрачност, публикуване на резултатите от своята работа под формата на консолидиран проект за договорите;

21.  Изразява твърдата си решителност след изборите през 2009 г. да направи нови предложения за по-нататъшно конституционно устройство на Съюза в съответствие с клаузата за преразглеждане на договора(3), тъй като Европейският съюз е общ проект, който се подновява постоянно;

22.  Призовава институциите на Съюза да излязат с конкретни предложения с оглед приобщаването още веднъж на европейските граждани към диалог в рамките на продължаването на конституционния процес;

23.  Призовава компетентната си комисия да проучи възможностите за евентуално изменение на Правилника за дейността на Парламента, целящо да се придаде официален характер на предвидените в Конституционния договор знаме и химн на Европейския съюз, в дейностите и сградите на Парламента;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, която представлява становището на Парламента относно свикването на МПК, на Съвета, на Комисията, на държавните глави или правителствени ръководители и на парламентите на държавите-членки, както и на Европейската централна банка.

(1) OВ C 247 E, 6.10.2005 г., стр. 88.
(2) Приети текстове, P6_TA(2007)0234.
(3) Виж член IV-443 от Конституционния договор.

Правна информация - Политика за поверителност