Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0279/2007

Předložené texty :

A6-0279/2007

Rozpravy :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Hlasování :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0328

Přijaté texty
PDF 287kWORD 54k
Středa, 11. července 2007 - Štrasburk
Svolání mezivládní konference
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o svolání mezivládní konference: stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 48 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, na základě kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0206/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,

-   s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu podepsanou v Římě dne 29. října 2004 (dále jen "Ústavní smlouva"),

-   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie podepsanou a vyhlášenou dne 7. prosince 2000 v Nice,

-   s ohledem na prohlášení z Laekenu ze dne 15. prosince 2001 o budoucnosti Unie,

-   s ohledem na Berlínské prohlášení ze dne 25. března 2007 při příležitosti padesátého výročí podpisu Římských smluv,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu(1) a ze dne 7. června 2007 o pokračování v ústavním procesu Evropské unie(2),

-   s ohledem na usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. května 2007 k pokračování ústavního procesu a na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. června 2007 k obnovení procesu reformy Evropské unie vydaná před zasedáním Evropské rady ve dnech 21. a 22. června 2007,

-   s ohledem na společné parlamentní zasedání o budoucnosti Evropy, které se konalo ve dnech 11. a 12. června 2007 v Bruselu,

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. a 22. června 2007, jež obsahovaly mandát pro mezivládní konferenci,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0279/2007),

vzhledem k tomu, že:

A.   dva roky reflexe o budoucnosti Evropy potvrdily, že je třeba zachovat a zlepšit obsah nových prvků Ústavní smlouvy v souvislosti s demokracií, účinností a transparentností, aby se tak zajistilo řádné fungování Evropské unie a posílila se práva jejích občanů a její úloha ve světě,

B.   tento názor široce sdílejí národní parlamenty členských států a Evropský parlament, jejichž představitelé vypracovali základ pro tyto nové prvky v Konventu pro přípravu Listiny základních práv a v Evropském konventu,

C.  Evropská rada v červnu 2007 souhlasila se svoláním mezivládní konference s mandátem převést většinu nových prvků obsažených v Ústavní smlouvě do změn platných smluv,

D.   tento mandát je velmi přesný, a konferenci tedy umožní, aby se urychleně dohodla na změně některých nových prvků obsažených v Ústavní smlouvě, aniž by byla ohrožena její podstata,

E.   mandát se však zříká ambice vytvořit jedinou ústavní smlouvu, jež by nahradila stávající smlouvy, opouští terminologii, která by umožnila občanům jasně pochopit povahu právních aktů Unie, nezachovává soubor symbolů, které by občanům umožnily se s Evropskou unií lépe identifikovat, a zahrnuje několik doložek o neúčasti na určitých oblastech, které pro konkrétní členské státy představují problém,

F.   tento mandát dostatečně neřeší nové výzvy, kterým Unie čelí od podpisu Ústavní smlouvy,

G.   jako jediný orgán Unie, který je volen přímo občany, má Evropský parlament povinnost postavit se za společný zájem Evropské unie, aby tak posílil budování Evropy a její metodu Společenství, jež jsou po více než 50 let zdrojem míru, stability a prosperity;

1.   vítá snahu německého předsednictví Rady o dosažení jednomyslné dohody na zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. června 2007;

2.   bere na vědomí mandát pro mezivládní konferenci, jež byl dohodnut na zasedání Evropské rady; vítá jeho přesnost i pevný harmonogram pro dokončení činnosti mezivládní konference a vyzývá členské státy, aby neustupovaly od závazků, které učinily na zasedání Evropské rady; vyjadřuje kladné stanovisko ke svolání mezivládní konference;

3.   lituje však, že tento mandát znamená ztrátu některých důležitých prvků dohodnutých na mezivládní konferenci v roce 2004, jako je koncepce ústavní smlouvy, symboly Unie, srozumitelné označení právních aktů Unie, jasné prohlášení o nadřazenosti právních předpisů Unie a definice Unie jakožto unie občanů a států Evropy, a také velké zpoždění při zavádění dalších prvků;

4.   vyslovuje obavy ohledně skutečnosti, že tento mandát umožňuje stále větší počet odchylek poskytovaných některým členským státům z provádění důležitých ustanovení plánovaných smluv a že by tyto odchylky mohly vést k oslabení soudržnosti Unie;

5.   lituje, že mandát umožňuje různé redakční úpravy Ústavní smlouvou, které vyvolají dojem nedůvěry vůči Unii a jejím orgánům, a vyšlou tak špatný signál pro veřejné mínění;

6.   lituje, že ubývá proevropské vůle a politické odvahy zástupců členských států, a vyjadřuje obavu nad vývojem postojů namířených proti evropským myšlenkám solidarity a integrace;

7.   zdůrazňuje, že mandát sice umožňuje změnit pojmenování právních aktů, neumožňuje však žádné významné změny jejich struktury a hierarchie, a vyjadřuje svůj záměr podrobně sledovat způsob, jakým bude tento fakt začleněn do příslušných ustanovení s cílem zaručit politickou odpovědnost a ochránit legislativní pravomoci Parlamentu, zejména pokud jde o kontrolu delegovaných aktů;

8.   vítá nicméně skutečnost, že mandát zachovává mnoho z podstaty Ústavní smlouvy, zejména jednotnou právní subjektivitu Unie a zrušení pilířové struktury, rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě a spolurozhodování Parlamentu a Rady, prvky participační demokracie, právně závazný status Listiny základních práv, posílení soudržnosti vnější činnosti Unie a vyváženou institucionální strukturu;

9.   konstatuje, že všechny pozitivní výsledky, jako je posílení demokratických postupů a práv občanů, rozšíření pravomocí a definice hodnot a cílů EU, vycházejí výlučně z činnosti Konventu o budoucnosti Evropy;

10.   vítá skutečnost, že hospodářská a měnová unie byla ve Smlouvě o Evropské unii uznána jako jeden z cílů EU;

11.   vítá skutečnost, že mandát umožňuje začlenit do smluv některé nové prvky, jako je výslovná zmínka o klimatických změnách a solidaritě v oblasti energetiky;

12.   připomíná, že se EU před vlastními občany i před celým světem prohlásila za společenství hodnot, že nejhlubší jádro tohoto společenství představují základní práva a svobody, že tato práva a svobody byly obsáhle vyjádřeny v Listině základních práv a byly při mnoha příležitostech uznány orgány EU a všemi členskými státy; pokud nyní jeden nebo více členských států požadují možnost Listinu základních práv neuplatňovat, znamenalo by to dramatický krok zpět a vážné narušení vnitřní identity EU; naléhavě proto žádá všechny členské státy, aby se ještě jednou pokusily tento vnitřní rozpor překonat a dosáhnout nakonec konsensu o plné platnosti této listiny;

13.   vyzývá mezivládní konferenci, aby dokončila svou činnost do konce roku 2007, aby tak nová smlouva mohla vstoupit v platnost v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009;

14.   vítá zlepšení možností své účasti na mezivládní konferenci na všech úrovních, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady v červnu 2007;

15.   vyhrazuje si právo předložit mezivládní konferenci konkrétní návrhy ke specifickým otázkám v rámci působnosti mandátu;

16.   bude včas reagovat na výzvu Evropské rady, aby vyřešil otázku svého složení;

17.   zdůrazňuje svůj záměr pečlivě přezkoumat výsledek mezivládní konference, aby zhodnotil, zda jsou reformy dohodnuté během jednání v uspokojivém souladu s výkladem mandátu;

18.   vyzývá členské státy a své vlastní zástupce, aby zajistily plnou průhlednost činnosti mezivládní konference, a to zejména zveřejněním všech dokumentů, jež budou na této konferenci předloženy k diskusi;

19.   opakuje svůj záměr udržovat po dobu revize smluv velmi úzký vztah s národními parlamenty a občanskou společností;

20.   vyzývá mezivládní konferenci, aby z důvodu průhlednosti zajistila, že výsledky její činnosti budou zveřejněny také v podobě návrhu konsolidované verze smluv;

21.   oznamuje své pevné odhodlání předložit po volbách v roce 2009 nové návrhy na další ústavní uspořádání Unie v souladu s doložkou o změnách smlouvy(3), protože Evropská unie představuje společný projekt, který je neustále inovován;

22.   žádá orgány Unie, aby předložily zvláštní návrhy na opětovné zapojení občanů Unie do dialogu během pokračování ústavního procesu;

23.   vyzývá svůj příslušný výbor, aby zvážil možnou změnu jednacího řádu EP tak, aby vlajce Evropské unie a hymně uvedeným v Evropské ústavě propůjčil při svých činnostech a ve svých prostorách oficiální charakter;

24.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení, jež představuje jeho stanovisko ke svolání mezivládní konference, předal Radě, Komisi, hlavám států nebo vlád, parlamentům členských států a Evropské centrální bance.

(1) Úř.věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0234.
(3) Viz článek IV-443 Ústavní smlouvy.

Právní upozornění - Ochrana soukromí