Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0279/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0279/2007

Συζήτηση :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0328

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 284kWORD 59k
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης : η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΕ) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0206/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπη που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004 (εφεξής "Συνταγματική Συνθήκη"),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως υπεγράφη και διακηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Λάακεν της 15ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το μέλλον της Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 2007 με την ευκαιρία της 50ής επετείου από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης(1) και της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης, καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την αναθέρμανση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν αναμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη μικτή κοινοβουλευτική συνάντηση για το μέλλον της Ευρώπης που διεξήχθη στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 στις Βρυξέλλες,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη στις Βρυξέλλες την 21η και 22α Ιουνίου 2007 στα οποία περιέχεται η εντολή για τη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0279/2007),

Εκτιμώντας ότι:

Α.   δύο χρόνια προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης επιβεβαίωσαν την ανάγκη να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί το περιεχόμενο των καινοτομιών της Συνταγματικής Συνθήκης από άποψη δημοκρατίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών της και ο ρόλος της στον κόσμο,

Β.   την άποψη αυτή συμμερίζονται ευρέως τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αντιπρόσωποι του οποίου διατύπωσαν τη βάση για τις καινοτομίες αυτές στη Συνέλευση για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση,

Γ.   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2007 συμφώνησε για τη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης με εντολή να μετασχηματίσει τις περισσότερες καινοτομίες που εμπεριέχονται στη Συνταγματική Συνθήκη σε τροποποιήσεις στις ισχύουσες Συνθήκες,

Δ.   η εντολή είναι πολύ συγκεκριμένη και επιτρέπει επίσης στη Διακυβερνητική Διάσκεψη να συμφωνήσει ταχέως για την τροποποίηση ορισμένων εκ των καινοτομιών που περιέχονται στη Συνταγματική Συνθήκη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ουσία της,

Ε.   η εντολή, ωστόσο, αποποιείται τη φιλοδοξία να θεσπίσει ενιαία συνταγματική συνθήκη που θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες, εγκαταλείπει την ορολογία η οποία θα μπορούσε να δώσει στους πολίτες σαφή αντίληψη της φύσης των πράξεων της Ένωσης, δεν διατηρεί σειρά συμβόλων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολίτες να ταυτιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει αρκετές ρήτρες εξαίρεσης σε κάποιους τομείς στους οποίους ορισμένα επιμέρους κράτη μέλη ήγειραν δυσκολίες,

ΣΤ.   η εντολή δεν ασχολείται επαρκώς με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση αφότου υπεγράφη η Συνταγματική Συνθήκη,

Ζ.   το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο όργανο της Ένωσης το οποίο εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, δεσμεύεται να εκφράζει το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και της κοινοτικής οργάνωσής της, που για περισσότερα από 50 χρόνια έχουν αποτελέσει πηγή ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας,

1.   επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου για επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 και 22 Ιουνίου 2007·

2.   λαμβάνει υπό σημείωση την εντολή για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη η οποία συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επιδοκιμάζει την επιμελημένη ακρίβεια και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· εκφράζει θετική γνώμη για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης·

3.   εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι αυτή η εντολή συνεπάγεται την απώλεια μερικών σημαντικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη το 2004, όπως είναι η έννοια της Συνταγματικής Συνθήκης, τα σύμβολα της Ένωσης, η συνολική ονομασία των νομικών πράξεων της Ένωσης, η σαφής δήλωση της πρωτοκαθεδρίας του δικαίου της Ένωσης και ο ορισμός της ΕΕ ως Ένωσης πολιτών και κρατών, καθώς και η μακρά καθυστέρηση για την ενσωμάτωση άλλων στοιχείων·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εντολή επιτρέπει αυξανόμενο αριθμό παρεκκλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή σημαντικών διατάξεων των προβλεπόμενων Συνθηκών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξασθένιση της συνοχής της Ένωσης·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εντολή επιτρέπει διάφορες αλλαγές διατύπωσης στη Συνταγματική Συνθήκη, οι οποίες δίνουν την εντύπωση έλλειψης εμπιστοσύνης έναντι της Ένωσης και των οργάνων της και εκπέμπουν ως εκ τούτου λανθασμένο μήνυμα στην κοινή γνώμη·

6.   λυπάται για τη μείωση της ευρωπαϊκής καλής θέλησης και του πολιτικού θάρρους των εκπροσώπων των κρατών μελών και εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη στάσεων αντίθετων προς τις ευρωπαϊκές ιδέες της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης·

7.   τονίζει ότι η εντολή επιτρέπει την τροποποίηση της ονομασίας των νομοθετικών πράξεων, αλλά δεν επιφέρει καμία σημαντική αλλαγή στη δομή και την ιεραρχία τους, και εκφράζει την πρόθεσή του να ελέγχει εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο η τροποποίηση αυτή θα εισαχθεί στις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πολιτική λογοδοσία και να διασφαλισθούν οι νομοθετικές αρμοδιότητες του Σώματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο των κατ' ανάθεση πράξεων·

8.   χαιρετίζει παρά ταύτα το γεγονός ότι η εντολή διασφαλίζει πολλά από τα ουσιαστικά στοιχεία της Συνταγματικής Συνθήκης, κυρίως την ενιαία νομική προσωπικότητα της Ένωσης και την κατάργηση της δομής των πυλώνων, την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο και τη συναπόφαση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα στοιχεία της συμμετοχικής δημοκρατίας, το νομικά δεσμευτικό καθεστώς του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ενίσχυση της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και την ισορροπία των θεσμικών οργάνων εν συνόλω·

9.   παρατηρεί ότι όλα τα θετικά αποτελέσματα από πλευράς ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών και των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και από πλευράς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και ορισμού των αξιών και στόχων της ΕΕ προέρχονται αποκλειστικά από το έργο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης·

10.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η οικονομική και νομισματική ένωση πρόκειται να αναγνωριστεί με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στόχος της ΕΕ·

11.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η εντολή προβλέπει την εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων στις Συνθήκες, όπως η ρητή αναφορά στις κλιματικές αλλαγές και στην αλληλεγγύη στον τομέα της ενέργειας·

12.   υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δηλώσει, τόσο στους πολίτες της όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι αποτελεί κοινότητα αξιών, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες συνιστούν τον πυρήνα αυτής της κοινότητας αξιών, και ότι αυτές έχουν εκφρασθεί εκτενώς στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ έχουν αναγνωρισθεί επανειλημμένα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη μέλη· φρονεί, συνεπώς, ότι εάν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προβάλλουν την απαίτηση να εξαιρεθούν από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αυτό θα αποτελέσει τραγική αποτυχία και θα προκαλέσει σοβαρή ζημία στην βαθύτερη αίσθηση της ταυτότητας της ΕΕ· ζητεί, για το λόγο αυτό, επειγόντως από όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν εκ νέου κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσουν αυτήν την εσωτερική διαίρεση και να καταλήξουν τελικά σε συναίνεση για την απεριόριστη εγκυρότητα του Χάρτη·

13.   καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να ολοκληρώσει τις εργασίες της πριν από τα τέλη του 2007, κατά τρόπον ώστε η νέα Συνθήκη να τεθεί σε ισχύ έγκαιρα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

14.   χαιρετίζει την ενίσχυση των όρων συμμετοχής του στη Διακυβερνητική Διάσκεψη σε όλα τα επίπεδα, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2007·

15.   επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απευθύνει συγκεκριμένες προτάσεις στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο της εντολής·

16.   προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ασχοληθεί με το θέμα της δικής του σύνθεσης εν ευθέτω·

17.   τονίζει την πρόθεσή του να ελέγξει προσεκτικά το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συνάδουν σε ικανοποιητικό βαθμό προς την ερμηνεία της εντολής·

18.   καλεί τα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους του να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια των εργασιών της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, κυρίως με τη δημοσίευση όλων των εγγράφων που υποβάλλονται προς συζήτηση·

19.   επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να διατηρήσει πολύ εντατική επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια και με την κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών·

20.   καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να εξασφαλίσει, για λόγους διαφάνειας, ότι τα αποτελέσματα των εργασιών της θα δημοσιευθούν επίσης υπό μορφή σχεδίου ενοποιημένης μορφής των Συνθηκών·

21.   ανακοινώνει τη σταθερή απόφασή του να υποβάλει, μετά τις εκλογές του 2009, νέες προτάσεις για περαιτέρω συνταγματική ρύθμιση για την Ένωση, σύμφωνα με τη ρήτρα για την αναθεώρηση της Συνθήκης(3), δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κοινή προσπάθεια η οποία ανανεώνεται συνεχώς·

22.   ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για να επιτύχουν την ανανεωμένη συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης σε διάλογο κατά τη συνέχιση της συνταγματικής διαδικασίας·

23.   καλεί την αρμόδια επιτροπή του να μελετήσει το ενδεχόμενο εισαγωγής τροποποίησης στον Κανονισμό του ώστε να δοθεί, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και στα κτίριά του, επίσημος χαρακτήρας στη σημαία και τον ύμνο της ΕΕ που προβλέπονται στη Συνταγματική Συνθήκη·

24.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τη γνώμη του για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ C 247 Ε, 6.10.2005, σ. 88.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2007)0234.
(3) Βλ. Άρθρο IV-443 της Συνταγματικής Συνθήκης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου