Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0279/2007

Pateikti tekstai :

A6-0279/2007

Debatai :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Balsavimas :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0328

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 57k
Trečiadienis, 2007 m. liepos 11 d. - Strasbūras
Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas: Europos Parlamento nuomonė
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0206/2007),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai (toliau – Konstitucinė sutartis), pasirašytą 2004 m. spalio 29 d. Romoje,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, pasirašytą ir paskelbtą Nicoje 2000 m. gruodžio 7 d.,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 15 d. Lakeno deklaraciją dėl Europos Sąjungos ateities,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 25 d. Berlyno deklaraciją, kuri priimta minint Romos sutarčių pasirašymo penkiasdešimtmetį,

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai(1) ir 2007 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos konstitucinio proceso gairių(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliuciją dėl konstitucinio proceso gairių ir į 2007 m. birželio 6 d. Regionų komiteto nuomonę dėl Europos Sąjungos reformų proceso atnaujinimo, priimtas prieš 2007 m. birželio 21 ir 22 d. vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą,

–   atsižvelgdamas į bendrą parlamentinį posėdį Europos ateities klausimais, kuris vyko 2007 m. birželio 11 ir 12 d. Briuselyje,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21 ir 22 d. Briuselyje vykusios Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas, numatančias TVK įgaliojimus,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0279/2007)

kadangi:

A.   dvejus metus trukę svarstymai Europos ateities tema patvirtino, jog, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga galėtų tinkamai veikti, ir sustiprinti jos piliečių teises ir jos vaidmenį pasaulyje, reikia išsaugoti Konstitucinėje sutartyje pateikiamų su demokratija, veiksmingumu ir skaidrumu susijusių naujovių turinį ir jį patobulinti,

B.   valstybių narių nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas, kurių atstovai parengė šių naujovių pagrindą Konvente dėl Pagrindinių teisių chartijos ir Europos Konvente, plačiai pritaria šiai nuomonei,

C.  2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba sutiko sušaukti TVK su įgaliojimais daugelį Konstitucinėje sutartyje teikiamų naujovių paversti galiojančių sutarčių pakeitimais,

D.   minėti įgaliojimai apibrėžti labai tiksliai ir, be to, leidžia TVK greitai sutarti iš dalies pakeisti kai kurias į Konstitucinę sutartį įtrauktas naujoves, nepažeidžiant jos esmės;

E.   vis dėlto pagal šiuos įgaliojimus atsisakyta užmojų parengti vieną konstitucinę sutartį, kuri pakeistų dabar galiojančias sutartis, ir terminijos, iš kurios piliečiai susidarytų aiškų vaizdą apie Sąjungos teisės aktų pobūdį, nebeliko simbolių, kurie padėtų piliečiams lengviau pajusti Europos Sąjungos tapatybę, rinkinio ir įtraukta keletas galimybių nedalyvauti tam tikrose srityse, kuriose pavienės valstybės narės nurodė esant sunkumų,

F.   įgaliojimai nepakankamai atspindi naujus iššūkius, su kuriais, pasirašius Konstitucinę sutartį, susidūrė Sąjunga,

G.  Europos Parlamento, kaip vienintelės tiesiogiai piliečių renkamos Sąjungos institucijos pareiga – ginti bendruosius Europos Sąjungos interesus siekiant sustiprinti Europos kūrimą ir Bendrijos metodą, kurie daugiau nei 50 metų buvo taikos, stabilumo ir gerovės šaltinis,

1.   džiaugiasi Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos pastangomis pasiekti vienbalsį susitarimą per 2007 m. birželio 21 ir 22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą;

2.   atkreipia dėmesį į TVK įgaliojimus, dėl kurių susitarė Europos Vadovų Taryba; džiaugiasi tuo, kad TVK įgaliojimai nuodugniai apsvarstyti ir tikslūs bei numatytas griežtas grafikas jos darbui baigti, ir ragina valstybes nares neatsisakyti per Europos Vadovų Tarybos susitikimą prisiimtų įsipareigojimų; reiškia palankią nuomonę dėl TVK sušaukimo;

3.   tačiau apgailestauja dėl to, kad šie įgaliojimai lemia tai, jog nebus įtraukti kai kurie svarbūs aspektai, dėl kurių susitarta per 2004 m. TVK, pvz., konstitucinės sutarties idėja, Sąjungos simboliai, suprantamas Sąjungos teisės aktų įvardijimas ir aiškus Sąjungos teisės viršenybės konstatavimas bei Sąjungos kaip piliečių ir valstybių sąjungos apibrėžtis, ir taip pat lemia tai, jog ilgai užtruks naujų aspektų įtraukimas;

4.   reiškia nerimą dėl to, kad įgaliojimai leidžia suteikti daugiau tam tikroms valstybėms narėms taikomų nuo esminių numatytų sutarčių nuostatų nukrypti leidžiančių nuostatų, nes tai gali susilpninti Sąjungos sanglaudą;

5.   apgailestauja dėl to, kad įgaliojimai leidžia atlikti įvairius Konstitucinės sutarties teksto pakeitimus, kurie sudaro įspūdį, kad trūksta pasitikėjimo Sąjunga bei jos institucijomis, ir taip klaidinama visuomenė;

6.   apgailestauja dėl to, kad mažėja valstybių narių atstovų geranoriškumas Europos atžvilgiu bei politinė drąsa, ir reiškia susirūpinimą dėl to, kad įsitvirtina Europos solidarumo ir integracijos idėjoms prieštaraujančios nuomonės;

7.   pabrėžia, kad minėti įgaliojimai leidžia keisti teisės aktų pavadinimus, bet nesuteikia galimybės iš esmės pakeisti jų struktūros ar hierarchijos, ir pareiškia, kad ketina atidžiai išnagrinėti, kaip bus pakeistos atitinkamos nuostatos, siekdamas užtikrinti politinę atskaitomybę ir išsaugoti savo teisėkūros galias, ypač susijusias su deleguotųjų aktų tikrinimu;

8.   vis dėlto džiaugiasi tuo, kad įgaliojimai padeda išsaugoti didžiąją dalį Konstitucinės sutarties esmės, ypač Sąjungos kaip vieno juridinio asmens statusą ir ramsčių struktūros panaikinimą, kvalifikuotos daugumos balsavimo Taryboje bei Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūros taikymo išplėtimą, dalyvaujamosios demokratijos aspektus, privalomąjį Pagrindinių teisių chartijos pobūdį, Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumo padidinimą ir darnią institucinę sandarą;

9.   pažymi, kad visus teigiamus rezultatus, susijusius su demokratinių procedūrų ir žmogaus teisių stiprinimu, kompetencijos sričių plėtimu ir ES vertybių bei tikslų apibrėžimu, išimtinai lėmė Europos Konvento darbas;

10.   džiaugiasi tuo, kad Europos Sąjungos sutartyje ekonominė ir pinigų sąjunga bus pripažįstama kaip ES tikslas;

11.   džiaugiasi tuo, kad įgaliojimuose numatyta įtraukti į sutartis tam tikrų naujų elementų, pvz., aiškiai paminėti klimato kaitą ir solidarumą energetikos srityje;

12.   primena, kad ES ir savo piliečiams, ir visam pasauliui skelbė esanti vertybių bendrija, kad pagrindinės teisės bei laisvės sudaro giliausią vertybių bendrijos branduolį ir kad jos išsamiai išreikštos Pagrindinių teisių chartijoje bei pripažįstamos ES institucijų ir daugeliu atvejų visų valstybių narių; todėl mano, kad tai, jog dabar viena ar daugiau valstybių narių reikalauja, kad jai (joms) Pagrindinių teisių chartija būtų netaikoma, reiškia didžiulį žingsnį atgal ir didelę žalą giliausiam ES tapatybės suvokimui; todėl skubiai ragina visas valstybes nares dar kartą dėti visas pastangas siekiant įveikti šį vidinį susiskirstymą ir dar kartą pasiekti bendrą sutarimą dėl chartijos galiojimo be jokių apribojimų;

13.   ragina TVK baigti savo darbą iki 2007 m. pabaigos, kad nauja sutartis galėtų įsigalioti likus pakankamai laiko iki 2009 m. europinių rinkimų;

14.   džiaugiasi tuo, kad Europos Vadovų Taryba nutarė sustiprinti Parlamento dalyvavimą TVK visais lygmenimis;

15.   pasilieka teisę pateikti TVK konkrečių pasiūlymų dėl tam tikrų su įgaliojimais susijusių klausimų;

16.   deramu laiku atsilieps į Europos Vadovų Tarybos raginimą apsvarstyti Parlamento sandaros klausimą;

17.   pabrėžia savo ketinimą atidžiai išnagrinėti TVK veiklos rezultatus, kad galėtų įvertinti, ar reformos, dėl kurių buvo susitarta derybų metu, užtenkamai atitinka Parlamento TVK įgaliojimų supratimą;

18.   ragina valstybes nares ir jų atstovus užtikrinti visišką TVK atliekamo darbo skaidrumą, ypač skelbiant visus jos diskusijoms pateiktus dokumentus;

19.   dar kartą patvirtina savo ketinimą sutarčių persvarstymo proceso metu plėtoti labai glaudžius ryšius su nacionaliniais parlamentais ir su pilietine visuomene;

20.   ragina TVK, siekiant skaidrumo, užtikrinti, kad jos darbo rezultatai taip pat būtų paskelbti kaip Sutarčių suvestinės redakcijos projektas;

21.   pažymi savo tvirtą apsisprendimą po 2009 m. rinkimų pateikti naujų pasiūlymų dėl tolesnės Sąjungos konstitucinės sąrangos pagal sutarties persvarstymo sąlygą(3), nes Europos Sąjunga – tai bendras projektas, kuris nuolat atnaujinamas;

22.   ragina ES institucijas pateikti konkrečių pasiūlymų vėl įtraukti Sąjungos piliečius į dialogą tęstinio konstitucinio proceso metu;

23.   prašo savo kompetentingą komitetą apsvarstyti galimus Darbo tvarkos taisyklių dalinius pakeitimus siekiant, kad Parlamento veikloje ir patalpose Konstitucinėje sutartyje pasirinktiems Europos Sąjungos vėliavai ir himnui būtų suteiktas oficialus statusas;

24.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją, kuri atspindi jo nuomonę dėl TVK sušaukimo, Tarybai, Komisijai, valstybių narių valstybės ar vyriausybės vadovams bei parlamentams ir Europos centriniam bankui.

(1) OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0234.
(3) Žr. Konstitucinės sutarties IV-443 straipsnį.

Teisinė informacija - Privatumo politika