Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0808(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0279/2007

Texte depuse :

A6-0279/2007

Dezbateri :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Voturi :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0328

Texte adoptate
PDF 213kWORD 60k
Miercuri, 11 iulie 2007 - Strasbourg
Convocarea Conferinţei Interguvernamentale: avizul Parlamentului European
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din Tratatul UE) (11222/2007 – C6-0206/2007 –2007/0808 (CNS))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0206/2007),

–   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

–   având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa semnat la Roma la 29 octombrie 2004 (denumit în continuare "Tratatul Constituţional"),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnată şi proclamată la Nisa la 7 decembrie 2000,

–   având în vedere Declaraţia de la Laeken din 15 decembrie 2001 privind viitorul Uniunii,

–   având în vedere Declaraţia de la Berlin din 25 martie 2007 cu ocazia aniversării a cincizeci de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma,

–   având în vedere rezoluţiile sale din 12 ianuarie 2005 privind Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa(1) şi din 7 iunie 2007 privind foaia de parcurs a procesului constituţional al Uniunii(2),

–   având în vedere rezoluţia Comitetului Economic şi Social European din 30 mai 2007 privind foaia de parcurs a procesului constituţional şi avizul Comitetului Regiunilor din 6 iunie 2007 privind relansarea procesului de reformare a Uniunii Europene în perspectiva Consiliului European din 21 şi 22 iunie 2007,

–   având în vedere reuniunea parlamentară comună privind viitorul Europei din 11 şi 12 iunie 2007 care a avut loc la Bruxelles,

–   având în vedere concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 21 şi 22 iunie 2007, de instituire a mandatului pentru CIG,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0279/2007),

întrucât:

A.  Doi ani de reflecţie privind viitorul Europei au confirmat nevoia de a garanta şi îmbunătăţi conţinutul inovator al Tratatului Constituţional în materie de democraţie, eficienţă şi transparenţă, pentru a asigura funcţionarea adecvată a Uniunii Europene, precum şi consolidarea drepturilor cetăţenilor ei şi a rolului acesteia în lume,

B.  Această perspectivă este împărtăşită în mare măsură de către parlamentele naţionale ale statelor membre şi de către Parlamentul European, ai căror reprezentanţi au pus bazele acestor înnoiri în cadrul Convenţiei privind Carta drepturilor fundamentale şi al Convenţiei privind viitorul Europei,

C.  Consiliul European din iunie 2007 a fost de acord cu convocarea unei CIG cu un mandat menit să transforme majoritatea înnoirilor cuprinse în Tratatul Constituţional în amendamente la tratatele în vigoare,

D.  Mandatul este foarte precis şi permite, în egală măsură, CIG să convină rapid asupra modificării unor înnoiri cuprinse în Tratatul Constituţional, fără a afecta substanţa acestuia,

E.  Mandatul renunţă, totuşi, la ambiţia de a crea un singur tratat constituţional menit să le înlocuiască pe cele existente, abandonează o terminologie care ar fi în măsură să le dea cetăţenilor o percepţie clară asupra naturii acţiunilor Uniunii, nu păstrează un set de simboluri care le-ar permite cetăţenilor să se identifice mai uşor cu Uniunea Europeană şi cuprinde câteva clauze de excludere voluntară (opt-out) în anumite domenii cu privire la care unele state membre au ridicat obiecţii,

F.  Mandatul nu ia în considerare în mod suficient noile provocări cu care se confruntă Uniunea de la semnarea Tratatului Constituţional,

G.  Parlamentul European, în calitate de unică instituţie a Uniunii aleasă în mod direct de cetăţeni, are datoria de a exprima interesul comun al Uniunii Europene, pentru a consolida construcţia europeană şi metoda comunitară, care au generat pace, stabilitate şi prosperitate de peste 50 de ani,

1.   salută eforturile depuse de Preşedinţia germană a Consiliului în vederea obţinerii unui acord unanim cu ocazia Consiliului European din 21şi 22 iunie 2007;

2.   ia act de mandatul CIG stabilit de către Consiliul European; salută precizia elaborată a acestuia şi calendarul strâns stabilit pentru încheierea CIG şi solicită statelor membre să nu îşi retragă angajamentele la care au subscris în cadrul Consiliului European; îşi dă avizul favorabil pentru convocarea CIG;

3.   regretă totuşi că acest mandat presupune pierderea câtorva elemente importante, asupra cărora se convenise în timpul CIG din 2004, cum ar fi ideea unui singur tratat constituţional, simbolurile Uniunii, o denumire inteligibilă a actelor juridice ale Uniunii, o declaraţie clară privind prioritatea dreptului Uniunii şi definirea UE ca Uniune a cetăţenilor şi a statelor, precum şi o întârziere prelungită în introducerea altora;

4.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mandatul permite acordarea, pentru anumite state membre, a unui număr sporit de derogări de la punerea în aplicare a unor dispoziţii importante ale tratatelor avute în vedere, derogări care ar putea duce la slăbirea coeziunii Uniunii;

5.   regretă faptul că mandatul permite diverse schimbări în elaborare, în comparaţie cu Tratatul Constituţional, care dau impresia unei neîncrederi faţă de Uniune şi instituţiile ei şi transmit astfel un semnal greşit opiniei publice;

6.   regretă bunăvoinţa şi curajul politic tot mai scăzute ale reprezentanţilor statelor membre şi îşi exprimă îngrijorarea cu privire la evoluţia atitudinilor opuse ideilor europene de solidaritate şi integrare;

7.   subliniază faptul că mandatul permite modificarea denumirii actelor juridice, dar nu prevede nicio schimbare substanţială în structura şi ierarhia lor şi îşi exprimă intenţia de a urmări cu atenţie felul în care aceasta va fi introdusă în dispoziţiile aferente, pentru a garanta responsabilitatea politică şi a-şi proteja puterile legislative, în special în ceea ce priveşte controlul actelor delegate;

8.   salută, cu toate acestea, faptul că mandatul păstrează mult din substanţa Tratatului Constituţional, în special personalitatea juridică unică a Uniunii şi eliminarea structurii bazate pe piloni, extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului şi a codeciziei Parlamentului şi Consiliului, elementele de democraţie participativă, statutul obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei drepturilor fundamentale, sporirea coerenţei acţiunii externe a Uniunii şi pachetul instituţional echilibrat;

9.   observă că toate rezultatele pozitive în ceea ce priveşte consolidarea procedurilor democratice şi a drepturilor cetăţenilor privind extinderea competenţelor şi definirea valorilor şi obiectivelor UE îşi au originea exclusiv în lucrările Convenţiei privind viitorul Europei;

10.   salută faptul că uniunea economică şi monetară va fi recunoscută în Tratatul privind Uniunea Europeană ca un obiectiv al UE;

11.   salută faptul că mandatul prevede introducerea anumitor elemente noi tratatelor, cum ar fi menţionarea explicită a schimbărilor climatice şi a solidarităţii în domeniul energiei;

12.   reaminteşte faptul că UE s-a proclamat, atât în faţa propriilor cetăţeni, cât şi a întregii lumi, ca fiind o comunitate de valori, că drepturile şi libertăţile fundamentale constituie esenţa acestei comunităţi de valori şi că acestea au fost exprimate în mod exhaustiv în Carta drepturilor fundamentale şi recunoscute în repetate rânduri de către instituţiile UE şi de către statele membre; consideră, prin urmare, că dacă acum unul sau mai multe state membre pretind o clauză de excludere voluntară (opt-out) de la Carta drepturilor fundamentale, acest lucru ar reprezenta un serios pas înapoi şi ar aduce un grav prejudiciu sensului celui mai profund de identitate a UE; din acest motiv, solicită de urgenţă tuturor statelor membre să depună, încă o dată, toate eforturile, în vederea depăşirii acestei diviziuni interne şi a ajungerii, în cele din urmă, la un consens cu privire la validitatea nelimitată a acestei Carte;

13.   invită CIG să îşi încheie activitatea înainte de sfârşitul anului 2007, astfel încât să permită noului tratat intrarea în vigoare la timp, înaintea alegerilor europene din 2009;

14.   salută consolidarea modalităţilor sale de participare la CIG la toate nivelurile, după cum a convenit Consiliul European din iunie 2007;

15.   îşi rezervă dreptul de a adresa CIG propuneri concrete privind aspecte specifice, în limitele mandatului său;

16.   va răspunde în timp util invitaţiei Consiliului European de a-şi reglementa problema componenţei sale;

17.   subliniază intenţia de a examina atent rezultatele CIG pentru a evalua dacă reformele asupra cărora s-a convenit în timpul negocierilor corespund în mod satisfăcător propriei sale interpretări a mandatului;

18.   invită statele membre şi pe reprezentanţii săi să asigure transparenţa totală a activităţii CIG, în special prin publicarea tuturor documentelor depuse în vederea examinării;

19.   îşi reafirmă intenţia de a menţine o relaţie strânsă cu parlamentele naţionale şi cu societatea civilă în timpul procesului de revizuire a tratatelor;

20.   solicită CIG să asigure, din motive de transparenţă, publicarea rezultatelor Conferinţei interguvernamentale şi sub forma unui proiect de versiune consolidată a tratatelor;

21.   îşi anunţă hotărârea fermă de a prezenta, după alegerile din 2009, noi propuneri cu privire la un alt acord constituţional privind Uniunea, în conformitate cu clauza privind revizuirea tratatului(3), ţinând cont de faptul că Uniunea Europeană este un proiect comun, care este în permanenţă reînnoit;

22.   solicită instituţiilor UE să prezinte propuneri specifice, menite să implice din nou cetăţenii Uniunii într-un dialog în continuarea procesului constituţional;

23.   invită comisia competentă în fond să analizeze introducerea unei modificări a Regulamentului său de procedură, astfel încât să confere un caracter oficial drapelului şi imnului Uniunii Europene prevăzute în Tratatul Constituţional în activităţile şi sediile sale;

24.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, ce constituie avizul său privind convocarea CIG, Consiliului, Comisiei, şefilor de stat sau de guvern, parlamentelor statelor membre şi Băncii Centrale Europene.

(1) JO C 247 E, 6.10.2005, p. 88
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0234
(3) A se vedea articolul IV-443 din Tratatul Constituţional.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate