Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0808(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0279/2007

Predkladané texty :

A6-0279/2007

Rozpravy :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0328

Prijaté texty
PDF 223kWORD 68k
Streda, 11. júla 2007 - Štrasburg
Zvolanie medzivládnej konferencie
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Európsky parlament

–   so zreteľom na článok 48 ods. 2 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0206/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o EÚ a Zmluvu o založení ES,

–   so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu, ktorá bola podpísaná 29. októbra 2004 v Ríme (ďalej len "Ústavná zmluva"),

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie podpísanú a vyhlásenú 7. decembra 2000 v Nice,

–   so zreteľom na Laekenskú deklaráciu z 15. decembra 2001 o budúcnosti Európskej únie,

–   so zreteľom na Berlínsku deklaráciu z 25. marca 2007 pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 12. januára 2005 o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu(1) a zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej únie(2),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. mája 2007 o pláne ústavného procesu a stanovisko Výboru regiónov zo 6. júna 2007 o obnovení reformného procesu Európskej únie pred zasadnutím Európskej rady 21. a 22. júna 2007,

–   so zreteľom na spoločnú parlamentnú schôdzu o budúcnosti Európy, ktorá sa konala 11. a 12. júna 2007 v Bruseli,

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 21. a 22. júna 2007, ktoré stanovujú mandát medzivládnej konferencie,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0279/2007),

keďže:

A.   dva roky úvah o budúcnosti Európy potvrdili, že je potrebné zachovať a zlepšiť obsah inovácií Ústavnej zmluvy, pokiaľ ide o demokraciu, efektívnosť a transparentnosť, aby sa zaručilo riadne fungovanie EÚ a posilnili sa práva jej občanov, ako aj jej úloha vo svete,

B.   tento pohľad zdieľajú vo veľkom rozsahu národné parlamenty členských štátov a Európsky parlament, ktorých zástupcovia vypracovali základ týchto inovácií počas konventu venovanému vypracovaniu Charty základných práv a Európskeho konventu,

C.  Európska rada v júni 2007 súhlasila so zvolaním medzivládnej konferencie s mandátom na transformáciu väčšiny inovácií obsiahnutých v Ústavnej zmluve na návrhy zmien platných zmlúv,

D.   tento mandát je veľmi presne vymedzený a medzivládnej konferencii tiež umožňuje rýchlo sa dohodnúť na zmenách niektorých inovácií obsiahnutých v Ústavnej zmluve bez toho, aby bola ohrozená jej podstata,

E.   mandát však upúšťa od ambície vytvoriť jedinú ústavnú zmluvu, ktorá by nahradila existujúce zmluvy, upúšťa aj od terminológie, ktorá by občanom poskytla jasné porozumenie povahy aktov EÚ, a upustila i od súboru symbolov, ktoré by občanom umožnili ľahšie sa identifikovať s EÚ, a zahŕňa niekoľko výnimiek v určitých oblastiach, s ktorými majú jednotlivé členské štáty ťažkosti,

F.   mandát sa dostatočne nezaoberá novými výzvami, ktorým EÚ čelí od podpísania Ústavnej zmluvy,

G.  Európsky parlament je ako jediná inštitúcia EÚ priamo volená občanmi viazaný povinnosťou vyjadrovať sa v spoločnom záujme EÚ, aby posilnil európsky dom a metódu Spoločenstva, ktorá bola po viac ako 50 rokov zdrojom mieru, stability a prosperity,

1.   víta úsilie vynaložené nemeckým predsedníctvom Rady na dosiahnutie jednomyseľnej dohody na zasadnutí Európskej rady 21. a 22. júna 2007;

2.   berie na vedomie mandát medzivládnej konferencie, ktorý bol odsúhlasený Európskou radou; víta jeho dôsledné určenie a prísny časový plán na ukončenie medzivládnej konferencie a vyzýva členské štáty, aby neustúpili od záväzkov, ku ktorým sa prihlásili na zasadnutí Európskej rady; vyjadruje súhlasné stanovisko ku zvolaniu medzivládnej konferencie;

3.   s poľutovaním však konštatuje, že tento mandát znamená stratu niektorých dôležitých prvkov, ktoré boli odsúhlasené počas medzivládnej konferencie v roku 2004, napríklad koncepcie Ústavnej zmluvy, symbolov EÚ, zrozumiteľného názvoslovia právnych aktov EÚ, jasného vymedzenia prednosti práva EÚ a pojmu EÚ ako únie občanov a štátov, a taktiež vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento mandát znamená veľké oneskorenie pri zavádzaní ďalších prvkov;

4.   vyjadruje svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že mandát umožňuje rastúci počet výnimiek udelených určitým členským štátom z vykonávania hlavných ustanovení zamýšľaných zmlúv, čo by mohlo viesť k oslabeniu súdržnosti EÚ;

5.   s poľutovaním konštatuje, že mandát umožňuje rôzne návrhy zmien Ústavnej zmluvy, čo vyvoláva dojem nedôvery voči EÚ a jej inštitúciám, a tak vysiela zlý signál verejnosti;

6.   vyjadruje poľutovanie nad ubúdajúcou dobrou vôľou v prospech Európy a politickou odvahou predstaviteľov členských štátov a taktiež vyjadruje znepokojenie nad vývojom stanovísk, ktoré nesúhlasia s európskymi myšlienkami solidarity a integrácie;

7.   zdôrazňuje, že mandát umožňuje úpravu názvov právnych aktov, ale neumožňuje žiadnu podstatnú zmenu v ich štruktúre a hierarchii, a vyjadruje svoj zámer podrobne preskúmať spôsob, akým sa to zavedie do príslušných ustanovení s cieľom zabezpečiť politickú zodpovednosť a zachovať svoje legislatívne právomoci, najmä pokiaľ ide o kontrolu delegovaných aktov;

8.   víta však skutočnosť, že mandát zachováva do veľkej miery podstatu Ústavnej zmluvy, najmä jednotnú právnu subjektivitu EÚ a zrušenie pilierovej štruktúry, rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade a spolurozhodovacieho postupu medzi Európskym parlamentom a Radou, prvky participatívnej demokracie, právne záväzný charakter Charty základných práv, posilnenie súdržnosti vonkajšej akcie EÚ a vyvážený inštitucionálny balík;

9.   konštatuje, že všetky pozitívne výsledky v oblasti posilňovania demokratických postupov a občianskych práv, rozširovania právomocí a vymedzenia hodnôt a cieľov EÚ sú výsledkom práce Európskeho konventu;

10.   víta skutočnosť, že hospodárska a menová únia sa uzná v Zmluve o EÚ ako cieľ EÚ;

11.   víta skutočnosť, že mandát umožňuje zaviesť do zmlúv určité nové prvky, napríklad výslovnú zmienku o klimatických zmenách a solidarite v oblasti energetiky;

12.   pripomína, že EÚ sa pred svojimi občanmi, ako aj pred celým svetom, vyhlásila za spoločenstvo hodnôt, ktorého najvnútornejšiu podstatu predstavujú základné práva a slobody, ktoré sú podrobne vyjadrené v Charte základných práv a ktoré boli mnohokrát uznané inštitúciami EÚ a všetkými členskými štátmi; preto, ak sa teraz jeden alebo viacero členských štátov rozhodne odstúpiť od uplatňovania Charty základných práv, považuje to za dramatický krok späť a závažné narušenie vnímania najvnútornejšej identity EÚ; z toho dôvodu ešte raz naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie v záujme prekonania tohto vnútorného rozporu a dosiahnutia dohody o uplatňovaní Charty v plnom rozsahu;

13.   vyzýva medzivládnu konferenciu, aby svoju prácu ukončila do konca roka 2007 a umožnila tak nadobudnutie účinnosti novej zmluvy v dostatočnom predstihu pred európskymi voľbami v roku 2009;

14.   víta posilnenie foriem svojej účasti na medzivládnej konferencii na všetkých úrovniach, ako odsúhlasila Európska rada v júni 2007;

15.   vyhradzuje si právo predložiť medzivládnej konferencii konkrétne návrhy k špecifickým bodom v rámci rozsahu mandátu;

16.   v pravý čas zareaguje na výzvu Európskej rady, aby sa zaoberal otázkou svojho zloženia;

17.   zdôrazňuje svoj zámer starostlivo preskúmať výsledok medzivládnej konferencie s cieľom zhodnotiť, či sa reformy odsúhlasené v priebehu rokovaní dostatočne zhodujú s jeho výkladom mandátu;

18.   vyzýva členské štáty a svojich zástupcov, aby zabezpečili úplnú transparentnosť práce medzivládnej konferencie, najmä zverejňovaním všetkých dokumentov, ktoré sa jej predložia na diskusiu;

19.   potvrdzuje svoj zámer udržiavať veľmi úzky vzťah s národnými parlamentmi a občianskou spoločnosťou v priebehu procesu revízie zmlúv;

20.   vyzýva medzivládnu konferenciu, aby v záujme transparentnosti zabezpečila, že výsledky jej práce budú zverejnené aj vo forme návrhu konsolidovaného znenia zmlúv;

21.   oznamuje svoje pevné odhodlanie predložiť po voľbách v roku 2009 nové návrhy na budúce ústavné usporiadanie EÚ v súlade s doložkou o revízii zmluvy(3), keďže EÚ je spoločným projektom, ktorý sa neustále obnovuje;

22.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby predložili konkrétne návrhy na opätovné zapojenie občanov EÚ do dialógu v rámci pokračovania ústavného procesu;

23.   vyzýva svoj príslušný výbor, aby preskúmal možnosť zmeny rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu s cieľom poskytnúť vo svojich činnostiach a priestoroch oficiálny rámec vlajke a hymne EÚ stanoveným v Ústavnej zmluve;

24.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie, ktoré predstavuje stanovisko Európskeho parlamentu k zvolaniu medzivládnej konferencie, postúpil Rade, Komisii, hlavám štátov alebo predsedom vlád a parlamentom členských štátov a Európskej centrálnej banke.

(1) Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0234.
(3) Pozri článok IV-443 Ústavnej zmluvy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia