Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0035(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0252/2007

Внесени текстове :

A6-0252/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0329

Приети текстове
PDF 278kWORD 33k
Сряда, 11 юли 2007 г. - Страсбург
Сливания и разделяне на акционерните дружества ***I
P6_TA(2007)0329A6-0252/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/855/ЕИО на Съвета относно сливанията на акционерни дружества и Директива 82/891/ЕИО на Съвета относно разделянето на акционерните дружества по отношение на изискванията за доклад от независим експерт при сливане или разделяне (COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0091)(1)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 44, 2, буква ж) от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (С6-0082/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0252/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета във връзка с изискването за доклад от независим експерт при сливане или разделяне на акционерни дружества
P6_TC1-COD(2007)0035

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2007/63/EО.)

Правна информация - Политика за поверителност