Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0246/2007

Внесени текстове :

A6-0246/2007

Разисквания :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0336

Приети текстове
PDF 595kWORD 224k
Сряда, 11 юли 2007 г. - Страсбург
Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността ***I
P6_TA(2007)0336A6-0246/2007
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0594)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член 47, параграф 2 и членове 55 и 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0354/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и Комисията по регионално развитие (A6-0246/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността
P6_TC1-COD(2006)0196

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 и членове 55 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Съветът в своята резолюция от 7 февруари 1994 г. относно развитието на пощенските услуги в Общността(4) определи като една от основните цели на политиката на Общността в областта на пощенските услуги съгласуването на постепенното, контролирано отваряне за конкуренцията на пазара на пощенските услуги с устойчиво гарантиране на предоставянето на универсална услуга.

(2)  Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата(5) установи регулаторна рамка за пощенския сектор на равнището на Общността, включително мерки за осигуряване на универсалната услуга и определяне на максимални граници за пощенските услуги, които държавите-членки могат да запазят за своя доставчик или своите доставчици на универсална услуга с оглед на поддържането на универсалната услуга и които трябва да се снижават постепенно и непрекъснато, както и график за вземане на решения относно по-нататъшното отваряне на пазара за конкуренция, за целите на създаване на единен пазар на пощенските услуги.

(3)  Член 16 от Договора ║ изтъква ролята, изпълнявана от услугите от общ икономически интерес, във връзка с общите ценности на Европейския Съюз, както и тяхната роля при насърчаване на социалното и териториално сближаване. В него се посочва, че трябва да се следи за това подобни услуги да се предоставят въз основа на принципите и условията, които им позволяват да изпълняват техните ангажименти.

(4)  Положителната роля на услугите от общ икономически интерес бе подчертана в Специален Евробарометър 219 от октомври 2005 г., където се посочва, че според потребителите в ЕС, пощенските услуги са най-високо ценените услуги от общ икономически интерес, като 77 % от анкетираните дават положителен отговор на този въпрос.

(5)  Поради факта, че пощенските услуги представляват основно средство за комуникация и обмен на информация, те играят важна роля за приноса към социалното, икономическо и териториално сближаване в ЕС.

(6)  Мерките в тази област следва да се изготвят по такъв начин, че задачите на Общността съгласно член 2 от Договора ║, а именно насърчаване в рамките на Общността на хармонично, уравновесено и устойчиво развитие на икономическите дейности, високо равнище на заетост и социална закрила, устойчив растеж без инфлационни последици, висока степен на конкурентноспособност и сближаване на икономическите показатели, повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот, както и икономическо и социално сближаване и солидарност между държавите-членки, да бъдат цели, които се постигат.

(7)  Европейските пощенски пазари претърпяха драстични промени през последните години, промени, настъпили в резултат на технологичния прогрес и засилената конкуренция вследствие на дерегулацията на пазара. Предвид глобализацията, е необходима активна позиция в подкрепа на промените, за да не бъдат лишени гражданите на ЕС от благата, произтичащи от тези промени.

(8)  В своите заключения относно междинния преглед на Лисабонската стратегия, Европейският съвет от 22 и 23 март 2005 г. отново изтъкна значението на доизграждането на вътрешния пазар като инструмент за подпомагане на растежа и създаването на повече и по-добри работни места, както и важната роля, която ефективните услуги от общ икономически интерес трябва да играят ║ в конкурентноспособната и динамична икономика. Тези заключения продължават да бъдат приложими за пощенските услуги като основен инструмент за съобщенията, търговията и социалното и териториално сближаване.

(9)  В резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2006 г. относно прилагането на Пощенската Директива(6) се изтъкна социалното и икономическо значение на ефективните пощенски услуги и тяхната важна роля в рамките на Лисабонската стратегия, като се посочи, че предприетите досега мерки за реформа са довели до значително положително развитие в пощенския сектор, придружено от подобрено качество, по-голяма ефективност и насоченост към потребностите на клиентите. С оглед на понякога осезаемите различия по отношение на задълженията за предоставяне на универсална услуга в държавите-членки, в своята резолюция Европейският парламент призова Комисията, при изготвяне на своето проучване на перспективите, да обърне по-специално внимание на качеството на предоставяната универсална услуга и на бъдещото й финансиране, и в контекста на това проучване, да предложи определение, приложно поле и подходящо финансиране за универсалната услуга. Парламентът също така отбеляза незаменимото териториално и социално измерение на пощенските мрежи, което позволява универсален достъп до основни местни услуги.

(10)  В съответствие с Директива 97/67/ЕО се проведе проучване на перспективите, оценяващо за всяка държава-членка въздействието върху универсалната услуга на доизграждането на вътрешния пазар на пощенски услуги през 2009 г. Комисията също предприе пълен преглед на пощенския отрасъл в Общността, включително възлагането на проучвания на икономическото, социалното и технологичното развитие в отрасъла, и проведе широк кръг от консултации със заинтересованите страни.

(11) █В проучването на перспективите се твърди, че основната цел - защита на трайното предоставяне на универсална услуга, отговаряща на стандарта за качество, определен от държавите-членки в съответствие с Директива 97/67/ЕО - може да бъде постигната в цялата Общност до 2009 г., без при това да е необходим резервиран сектор.

(12)  При непрекъснатото и постепенно отваряне за конкуренция║ на пазарите на пощенски услуги доставчиците на универсална услуга са разполагали с достатъчно време, за да въведат необходимите мерки за модернизация и преструктуриране, изисквани за гарантиране на тяхната дългосрочна жизнеспособност при нови║ пазарни условия, а държавите-членки са имали възможност да приспособят своите регулаторни системи към по-отворената среда. Държавите-членки освен това могат да се възползват от срока за транспониране и значителния период от време, необходим за въвеждане на ефективна║ конкуренция, за да пристъпят при необходимост към допълнителна модернизация и преструктуриране на доставчиците на универсална услуга.

(13)  Проучването на перспективите показва, че резервираният сектор вече не трябва да бъде предпочитаното решение за финансиране на универсалната услуга. Тази оценка взема предвид интересите на Общността и нейните държави-членки при осъществяването на вътрешния пазар и неговия потенциал за осигуряване на растеж и работни места, както и за гарантиране на предлагането на ефективна услуга от общ икономически интерес за всички потребители.█

(14)  Съществуват редица движещи сили за промяна в пощенския сектор, именно търсене и развитие на потребностите на клиентите, организационни промени, автоматизация и въвеждането на нови технологии, заместващи електронни средства за съобщения и отваряне на пазара. В отговор на конкуренцията, за да посрещнат новите изисквания на потребителите и да осигурят нови източници на финансиране, доставчиците на пощенски услуги могат да разнообразят дейността си, като предоставят електронни бизнес услуги или други услуги, свързани с информационното общество.

(15)  Доставчиците на пощенски услуги, в това число и посочените доставчици на универсалната услуга, са принудени да подобряват ефективността си в резултат на новите предизвикателства на конкуренцията, които се различават от традиционните пощенски услуги (като например цифровизацията и електронните съобщения) и това само по себе си ще доведе до голямо повишаване на конкурентноспособността.

(16)  Постепенното отваряне на пазарите на пощенски услуги може, при внимателна подготовка, да благоприятства увеличаването на общия им обем; то може също така, при наличието на условия, обезпечаващи неутралността на конкуренцията, да допринесе за поддържане на устойчива и качествена заетост в рамките на доставчиците на универсални услуги, както и за улесняване на създаването на нови работни места в други оператори, в новите участници в пазара и в свързаните с тях икономически дейности. Настоящата директива не накърнява компетентността на държавите-членки да регулират трудовите условия в сектора на пощенските услуги, което обаче не трябва да води до нелоялна конкуренция. При подготовката за отварянето на пощенския пазар, социалните съображения следва да се вземат предвид, като се обърне по-специално внимание на персонала, който преди това е бил ангажиран при доставката на пощенски услуги.

(17)  Повишената конкурентноспособност следва да даде възможност за интегриране║ на пощенския отрасъл с алтернативни методи за комуникация и за ║ подобряване на качеството на услугата, предоставяна на все по-взискателните ползватели. По-нататъшното отваряне на пазара ще продължи да е от полза за потребителите и особено за малките и средни предприятия, както като податели, така и като получатели на поща, като доведе до подобряване на качеството, по-широк избор, намаления на цените, новаторски услуги и стопански модели. Съвременният пощенски пазар е част от по-големия пазар за съобщения, включващ електронните съобщения, които следва да се вземат предвид, когато се оценява пазарът.

(18)  Пощенската мрежа в селските райони, в планинските и, inter alia, в островните райони, играе съществена роля за интегрирането на предприятията в националната/глобалната икономика и за поддържането на единство от социална гледна точка и от гледна точка на заетостта. Освен това, пощенските клонове в селските, планински и островни райони могат да предоставят инфраструктурна мрежа за универсален достъп до нови телекомуникационни технологии.

(19)  Развитието на съседните пазари на съобщенията е оказало различно въздействие в отделните региони на Общността и групи от населението, както и върху използването на пощенски услуги. Териториалното и социално сближаване следва да продължи и като се има предвид, че държавите-членки могат да приспособят някои специфични аспекти на услугите към местното търсене чрез прилагане на гъвкавостта, предвидена в Директива 97/67/ЕО, уместно е да се запазят изцяло универсалната услуга и свързаните с нея изисквания за качеството, предвидени в тази директива. С цел да се гарантира, че отварянето на пазара продължава да е от полза за всички ползватели, по-специално за потребителите и малките и средни предприятия, държавите-членки трябва да наблюдават и извършват надзор върху развитието на пазара. Те трябва да предприемат подходящи регулаторни мерки, предвидени в директивата, с цел да се гарантира, че достъпът до пощенски услуги продължава да задоволява потребността на ползвателите, включително чрез гарантиране по целесъобразност на минимален брой услуги в една и съща точка за достъп и по-специално, че няма намаляване на гъстотата на точките за достъп до пощенски услуги в селските и отдалечените области. Същевременно, държавите-членки следва да въведат и прилагат подходящи санкции за доставчиците на услуги, в случай че последните не спазват задълженията си.

(20)  Универсалната услуга, обезпечена с Директива 97/67/ЕО, гарантира едно събиране и една доставка до дома или помещенията на всяко физическо или юридическо лице всеки работен ден, дори в отдалечени или рядко населени райони.

(21)  Понятието "ползватели" включва отделните потребители и търговските субекти, ползващи универсалните услуги, освен ако не е предвидено друго в Директива 97/67/ЕО.

(22)  Предоставянето на висококачествени пощенски услуги допринася значително за постигането на целите на социалното и териториалното сближаване. По-специално, електронната търговия предлага на отдалечените и рядко населените райони нови възможности да участват в икономическия живот, важна предпоставка за което е предоставянето на добри пощенски услуги.

(23)  Директива 97/67/ЕО предвижда предпочитание за предоставянето на универсална услуга чрез определянето на доставчици на универсална услуга. Развитието на по-силна конкуренция и повече избор означава, че на държавите-членки следва да ║ се даде допълнителна гъвкавост при определяне на най-ефективния и подходящ механизъм за осигуряване на предоставянето на универсалната услуга, като същевременно се зачитат принципите за обективност, прозрачност, недискриминация, пропорционалност и минимално нарушаване на пазара, необходими за гарантиране на свободното предоставяне на пощенски услуги във вътрешния пазар. Държавите-членки могат да прилагат една или съчетание от следните възможности: предоставянето на универсална услуга в съответствие с пазарните сили, определянето на едно или няколко предприятия за предоставяне на различни аспекти на универсалната услуга или за покриване на различни части от националната територия║ и възлагането на обществени поръчки за услуги. В случай че държава-членка реши да определи едно или повече предприятия, които да предоставят универсалната услуга или които да предоставят отделните елементи на универсалната услуга, трябва да се гарантира, че изискванията за качество на универсалната услуга се спазват и от другите доставчици на универсалната услуга.

(24)  Важно е ползвателите да бъдат напълно осведомени за предоставяната универсална услуга, както и предприятията, предоставящи пощенски услуги, да бъдат осведомени относно правата и задълженията на доставчика(ците) на универсална услуга. Държавите-членки гарантират, че потребителите продължават да бъдат напълно осведомявани относно характеристиките и достъпа до предоставяните конкретни услуги. Националните регулаторни органи следва да следят цялата тази информация да бъде предоставяна. При все това е целесъобразно, в съзвучие с подобрената гъвкавост на държавите-членки, да се гарантира предоставянето на универсална услуга по начини, различаващи се от определянето на доставчик(ци) на универсална услуга, за да могат държавите-членки да разполагат с гъвкавост при решаване на това как тази информация да бъде предоставяна на обществеността.

(25)  Предвид проведените проучвания и с оглед на освобождаването на целия потенциал на вътрешния пазар за пощенски услуги, е уместно да се преустанови използването на резервирания сектор и специалните права като начин за гарантиране на финансирането на универсалната услуга. С оглед на ситуацията в държавите-членки, е целесъобразно да се приеме края на 2010 г. като крайна дата за премахване на изключителните права в пощенския сектор.

(26)  Външното финансиране на остатъчните нетни разходи за универсалната услуга може все още да бъде необходимо за някои държави-членки. Поради това е целесъобразно изрично да се изяснят наличните възможности за гарантиране на финансирането на универсалната услуга, доколкото това е необходимо и достатъчно обосновано, като държавите-членки имат свобода на избор относно използваните инструменти за финансиране. Тези възможности включват използването на процедури за възлагане на обществени поръчки, включително пряко договорени процедури, и във всички случаи, в които задълженията, свързани с универсалната услуга, предполагат нетни разходи за универсалната услуга и представляват несправедлива тежест за определените предприятия - обществени обезщетения и поделяне на разходите между доставчиците на услуги и/или потребителите по прозрачен начин чрез вноски в компенсационен фонд. Държавите-членки могат да използват други начини за финансиране в рамките на правото на Общността, например използване на печалбите, произтичащи от други дейности на доставчиците на универсална услуга извън обхвата на универсалната услуга, за финансиране изцяло или отчасти на нетните разходи за универсалната услуга, при условие, че те са съвместими с директива 97/67/ЕО. Без да се засяга задължението на държавите-членки да спазват правилата на Договора за ЕС, приложими към държавните помощи, държавите-членки следва да осведомяват Комисията за плановете си относно финансирането на евентуални нетни разходи за универсалната услуга, което следва да бъде отразено в редовния доклад, който Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането на директива 97/67/ЕО.

(27)  От предприятията, предоставящи услуги, които могат да заместват универсалната услуга, следва да се изисква да допринасят за финансирането на универсалната услуга в случаи, когато е предвиден компенсационен фонд. За да определят кои предприятия са засегнати, държавите-членки следва да обмислят дали услугите, предоставяни от подобни предприятия, могат да се разглеждат от гледна точка на ползвателя като заместващи универсалните услуги, като се вземат предвид отличителните черти на услугите, включително тяхната добавена стойност и предназначение. За да бъдат счетени за заместващи, не е необходимо услугите да покриват всички аспекти на универсалната услуга, като ежедневна доставка или пълно национално покритие, при условие че могат да покрият поне един от аспектите на услугите, предоставяни в рамките на универсалната услуга; експресните и куриерските услуги не се считат за услуги, които могат да заместят универсалната услуга. За да бъдат в съответствие с принципа на пропорционалност при определяне на приноса на тези предприятия към разходите по предоставяне на универсална услуга в дадена държава-членка, държавите-членки следва да използват прозрачни и недискриминационни критерии. █

(28)  Принципите на прозрачност, недискриминация и пропорционалност, предвидени в Директива 97/67/ЕО, трябва да продължат да се прилагат към всеки механизъм за финансиране и всяко решение в тази област трябва да се основава на прозрачни, обективни и подлежащи на проверка критерии. По-специално нетните разходи за универсалната услуга следва да се изчисляват, под ръководството на националния регулаторен орган, като разлика между нетните разходи на предприятие, осъществяващо дейност, свързана със задължения за предоставяне на универсална услуга, и неговите нетни разходи при осъществяване на дейност без задължения за предоставяне на такава услуга. При изчисляването следва да се отчитат всички значими елементи, включително нараснала търговска полза за предприятието, определено да предоставя универсална услуга, право на разумна печалба и стимули за постигане на ефективност на разходите. За да се избегне правната несигурност и да се осигури равнопоставеност, Комисията следва да даде подробни насоки относно изчисляването на нетните разходи за универсалната услуга.

(29)  Уместно е да се даде възможност за допълнителен преходен период от две години за премахване на изключителни и специални права на държавите-членки, които са се включили в пощенската реформа по-късно, или на държави-членки с особено труден релеф, особено тези с голям брой острови, при условие, че те известят Комисията за това. Като се има предвид този извънреден период, е уместно също така да се позволи, в ограничен период от време и за ограничен кръг услуги, на държави-членки, които са отворили напълно пазара си, да откажат на монополистите, действащи в друга държава-членка, разрешение за действие на тяхната собствена територия.

(30)  На държавите-членки следва да се позволи да използват общи разрешителни и индивидуални лицензи във всички обосновани и съобразени с целта случаи. Въпреки това, както се подчертава в третия доклад относно прилагането на Директива 97/67/ЕО, по-нататъшната хармонизация на условията, които могат да бъдат въведени, изглежда необходима за намаляване на необоснованите пречки пред предоставянето на услуги на вътрешния пазар. В този контекст държавите-членки могат, например, да разрешат на предприятията, които предлагат услуги в рамките на универсалната услуга или услуги, считани за възможни заместители, да направят избор между задължението да предоставят услуга и възможността да участват финансово в разходите по тази услуга, предоставяна от друго предприятие. Не следва обаче да се допуска налагането на едновременно изискване за участие в механизъм за поделяне на разходите и за предоставяне на универсална услуга или изпълнение на задължения във връзка с качеството, насочени към постигане на същата цел. Целесъобразно е също да се поясни, че някои от разпоредбите относно издаването на общи разрешителни и лицензи не следва да се прилагат за точно посочени доставчици на универсална услуга.

(31)  В среда, в която няколко пощенски предприятия предлагат услуги в сферата на универсалната услуга, е целесъобразно да се въведе изискване към държавите-членки за извършване на оценка на необходимостта от предоставяне на достъп до някои елементи на пощенската инфраструктура или до някои обичайно предоставяни услуги от доставчици на универсална услуга за други оператори, предоставящи подобни услуги, с цел насърчаване на ефективна конкуренция и/или защита на ползвателите и потребителите чрез гарантиране на цялостното качество на пощенските услуги. При наличието на няколко доставчика на универсална услуга с регионални пощенски мрежи, държавите-членки следва също да извършат оценка на тяхната оперативна съвместимост и при необходимост да я гарантират с цел предотвратяване възникването на пречки за бързия транспорт на пощенски пратки. Предвид факта, че правното и пазарно положение на тези елементи или услуги е различно в отделните държави-членки, е целесъобразно да съществува изискване към държавите-членки да приемат информирано решение единствено относно необходимостта, обхвата и избора на регулаторен инструмент, включително по целесъобразност относно поделянето на разходите. Настоящата разпоредба не накърнява правото на държавите-членки да приемат мерки за гарантиране на достъп до публичната пощенска мрежа при условия║ на прозрачност и недискриминация.

(32)  Предвид значението на пощенските услуги за незрящите и слабовиждащите лица, е целесъобразно да се потвърди, че в един конкурентен и либерализиран пазар следва да има задължение за държавите-членки да гарантират предоставянето на безплатни услуги за незрящи и слабовиждащи лица.█

(33)  В една силно конкурентна среда е от значение да се гарантира, че доставчиците на универсална услуга разполагат с възможността за гъвкав подход при определянето на цените, която е необходима, за да се осигури финансовата жизнеспособност на предоставянето на универсална услуга. Ето защо е от значение да се гарантира, че държавите-членки налагат тарифи, които са в отклонение от принципа, съгласно който цените отразяват обичайното търговско търсене и разходи, само в ограничен брой случаи. Тази цел се постига като на държавите-членки продължава да се разрешава да поддържат единни тарифи за единични пратки - услугата, която най-често се използва от потребителите, както и от малките и средните предприятия. Отделните държави-членки могат също да поддържат единни тарифи за някои други пощенски пратки по причини, свързани с обществените интереси, като достъп до култура, регионално и социално сближаване. Принципът за определяне на цените в зависимост от разходите не следва да възпрепятства операторите, отговарящи за предоставянето на универсална услуга, да прилагат единни тарифи за услугите, доставяни в рамките на тази универсална услуга.

(34)  Необходимо е доставчиците на универсална услуга да се ползват от по-гъвкави тарифни условия за предоставянето на услуги за предприятията, експедиторите на едро и посредниците, които обединяват пощенските пратки на различни клиенти.

(35)  С оглед на прехода към напълно конкурентен пазар, както и за да се гарантира, че кръстосаното субсидиране от универсалните към неуниверсалните услуги не се отразява неблагоприятно върху конкурентното преимущество на последните, е целесъобразно да се запази изискването към държавите-членки да оставят в сила задължението за водене на отделно и прозрачно счетоводство по отношение на доставчиците на универсални услуги с необходимите корекции. Посоченото задължение следва да се изразява в предоставяне на необходимата информация на националните регулаторни органи, органи по защита на конкуренцията и Комисията за приемане на решения, свързани с универсалните услуги, и контролиране на наличието на справедливи пазарни условия до реализирането на ефективна конкуренция. Сътрудничеството между националните регулаторни органи за продължаващото разработване на критерии и насоки в тази област следва да допринася за хармонизираното прилагане на тези правила.

(36)  Съгласно съществуващите правила в други сектори на услугите и с цел увеличаване на закрилата на потребителите, е целесъобразно да не се ограничава приложното поле на минималните стандарти относно процедурите за рекламация само до доставчиците на универсални услуги. С оглед увеличаване на ефективността на процедурите за разглеждане на рекламации е целесъобразно Директива 97/67/EО да насърчи използването на извънсъдебни споразумения, определени в Препоръка 98/257/EО на Комисията от 30 март 1998 г. относно принципите, прилагани за органите, отговорни за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове(7) и Препоръката на Комисията 2001/310/EО от 4 април 2001 г. относно принципите, прилагани за органите, участващи в извънсъдебното уреждане на потребителски спорове по взаимно съгласие(8). Интересите на потребителите биха били допълнително защитени чрез увеличена║ оперативна съвместимост между операторите в резултат║ от достъпа до някои елементи на инфраструктурата и услугите, както и от изискването за сътрудничество между националните регулаторни органи и органите за защита на потребителите. Държавите-членки следва да въведат система за възстановяване на разходите и/или обезщетяване с цел защита на интересите на ползвателите в случай на кражба, загуба или повреда на пощенски пратки.

(37)  Необходимо е да се изменят разпоредбите относно изпълнителните правомощия, така че да бъдат отразени измененията към Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(9).

(38)  Комитетът, който сътрудничи при прилагането на Директива 97/67/ЕО следва да следи за развитието на мерките, взети от държавите-членки за гарантиране на универсалната услуга и в частност за настоящето и предполагаемо въздействие на тези мерки върху социалното и териториалното сближаване. Като се има предвид особеното значение, което отварянето на пазара на пощенските услуги има за регионалното сближаване, този комитет следва да включва представители не само на държавите-членки, а също и на местните и регионалните органи на властта на всяка държава-членка.

(39)  Ролята на националните регулаторни органи вероятно ще остане водеща, по-специално в тези държави-членки, в които все още трябва да бъде завършен процесът на преход към конкуренция. В съответствие с принципа за разделение на регулаторните и оперативни функции, държавите-членки следва да гарантират независимостта на съответните национални регулаторни органи, като осигурят безпристрастността на техните решения. Изискването за независимост не накърнява институционалната автономност и конституционни задължения на държавите-членки и принципа за неутралност по отношение на действащите в държавите-членки правила, уреждащи системата на собственост върху имущество, установен в член 295 от Договора. Националните регулаторни органи следва да бъдат снабдени с всички необходими средства за изпълнение на своите задачи от гледна точка на персонал, експертен опит и финансови средства.

(40)  Предвид честото участие на различни национални органи в упражняването на регулаторни функции е целесъобразно да се въведе прозрачност в разпределението на задачите и да се въведе изискване органите, отговарящи за регулирането в сектора, прилагането на правилата на конкуренцията и въпросите на потребителите, да сътрудничат с оглед гарантиране на ефективното изпълнение на своите задачи.

(41)  Всеки субект, адресат на решение на национален регулаторен орган, следва да има право на обжалване пред орган, който е независим от регулаторния орган. Този орган може да бъде и съд. Процедурата по обжалване не накърнява разделението на компетенциите в рамките на националните съдебни системи, както и правата на юридическите или физическите лица съгласно националното право. С цел гарантиране на правната и пазарна сигурност е необходимо да се осигури спиране на изпълнението на решенията на националните регулаторни органи до приключване на тези процедури.

(42)  При изпълнение на задачите им съгласно директива 97/67/ЕО, националните регулаторни органи следва да █съгласуват действията си с регулаторните органи на други държави-членки и с Комисията. Това би насърчило развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги и би спомогнало за постигане на последователно прилагане във всички държави-членки на установените в същата директива разпоредби, по-специално в области, в които националното законодателство по прилагане на общностното законодателство предоставя на националните регулаторни органи значителна оперативна самостоятелност в прилагането на съответните правила. Сътрудничеството може, наред с другото, да се осъществи в рамките на създадения с Директива 97/67/EО Комитет или група, включваща европейски регулаторни органи. Държавите-членки следва да решат кои органи са национални регулаторни органи по смисъла на същата директива.

(43)  Необходимо е националните регулаторни органи да събират информация от участниците в пазара с оглед на ефективното изпълнение на своите задачи. Исканията за информация следва да бъдат съразмерни и да не налагат ненужно бреме върху предприятията. Комисията може също да се нуждае от събиране на подобна информация, за да може да изпълнява задълженията си съгласно правото на Общността.

(44)  С цел Европейският парламент и Съветът да бъдат непрекъснато информирани относно развитието на вътрешния пазар на пощенски услуги, Комисията следва редовно да представя доклади на тези институции относно прилагането на Директива 97/67/ЕО.

(45)  Комисията следва да предостави на държавите-членки помощ по отношение на различните аспекти на прилагането на настоящата Директива.

(46)  Настоящата директива не засяга нито условията на работа, включително максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивките, минималния платен годишен отпуск, минималните ставки на заплащане, както и здравето, безопасността и хигиената на работното място, които държавите-членки прилагат в съответствие с правото на Общността, нито отношенията между социалните партньори, включително правото на договаряне и сключване на колективни споразумения, правото на стачка и стачен протест в съответствие с националното законодателство и установените, съобразени с правото на Общността практики, нито се отнася до услугите, предоставяни от агенции за временна заетост. По целесъобразност, държавите-членки могат да посочат условията на работа в своите процедури за издаване на разрешителни.

(47)  Държавите-членки следва да гарантират създаването на достатъчно на брой и контактни точки и места за достъп, като се отчитат нуждите на потребителите в селските райони и тези с ниска гъстота на населението. Държавите-членки следва да определят минимален брой пунктове за достъп и за контакт в тези райони, с оглед гарантиране на универсалната услуга.

(48)  С цел потвърждаване на регулаторната рамка, приложима за сектора, следва да се заличи датата, на която изтича срокът на действие на Директива 97/67/ЕО. Разпоредбите, които не са изменени от настоящата директива, продължават да се прилагат. Услугите, които държавите-членки могат да продължат да запазват, по време на преходния период, са тези, определени в член 7а от Директива 97/67/ЕО.

(49)  Доколкото целите на предложените действия и по-специално завършването на вътрешния пазар на пощенските услуги при запазване на общо равнище на универсални услуги за всички потребители и установяване на хармонизирани принципи на регулиране на пощенските услуги, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки, действащи сами, и следователно, поради мащаба на последиците на предприеманото действие, могат да бъдат по-добре осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, съдържащите се в настоящата директива мерки не надхвърлят необходимото за постигане на тези цели.

(50)  Следователно, Директива 97/67/EО следва да бъде съответно изменена.

(51)  Настоящата директива е съвместима с други действащи общностни инструменти, касаещи услугите. Ако настоящата директива влезе в противоречие с разпоредба на друг общностен инструмент, в частност Директива 2006/123/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар(10), настоящата директива и нейните разпоредби имат предимство и се прилагат в пълна степен спрямо пощенския сектор.

(52)  Настоящата директива не засяга прилагането на правилата от Договора относно конкуренцията и свободата за предоставяне на услуги. Доколкото механизмите на финансиране биха включили помощи, отпуснати от държава-членки или от средства за държавни помощи под каквато и да е форма по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора, настоящата директива не засяга задължението на държавите-членки да спазват правилата за държавни помощи в Договора,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 97/67/EО се изменя, както следва:

1)  В член 1 второто тире се заменя със следния текст:

"
   условията, уреждащи предоставянето на пощенски услуги,
"

2)  Член 2 се изменя, както следва:

   а) точка 6 се заменя със следния текст:"
   6. пощенска пратка: адресирана пратка в окончателния вид, в който тя трябва да бъде пренесена от доставчика на пощенска услуга. Освен кореспондентските пратки, тези пратки включват също например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност;

б)   Точка 19, параграф 1 се заменя със следния текст:
19. основни изисквания: общи основания, които не са от икономическо естество и под въздействие на които държава-членка може да наложи условия за предоставянето на пощенски услуги. Такива основания са поверителността на кореспонденцията, сигурността на мрежата във връзка с превоза на опасни стоки и зачитането на условията на работа и схеми на социалната сигурност, предвидени в закон, подзаконови или административна разпоредба и/или колективно споразумение, договорено между националните социални партньори, и, когато това е оправдано, защитата на данните и на околната среда, и регионалното планиране"
   в) добавя се следната точка:"
   20. услуги, предоставяни по тарифа за единични пратки: пощенски услуги, за които тарифата е определена в общите условия за доставчиците на универсална услуга за пренасяне на единични пощенски пратки.
"

3)  В първата алинея на член 3, параграф 3, уводният текст се заменя със следното:

"

3.  Държавите-членки предприемат мерки, за да гарантират, че универсалната услуга е осигурена през всички работни дни и не по-малко от пет дни седмично, освен при обстоятелства или географски условия, които се смятат за извънредни от националните регулаторни органи, и че тя включва като минимум:

"

4)  Член 4 се заменя със следния текст:

"

Член 4

1.  Всяка държава-членка гарантира, че предоставянето на универсалната услуга е осигурено и уведомява Комисията за мерките, които е предприела, за да изпълни това задължение. Комитетът, създаден съгласно член 21, се уведомява и той следи за развитието на мерките, въведени от държавите-членки за гарантиране на предоставянето на универсалната услуга.

2.  Държавите-членки могат да решат да определят едно или повече предприятия за доставчици на универсална услуга за цялата национална територия или част от нея и за различни елементи на универсалната услуга. В такива случаи те определят, в съответствие с правото на Общността, техните задължения и права и ги публикуват. По-специално държавите-членки предприемат мерки, за да гарантират, че условията, при които се възлагат универсалните услуги, се основават на обективни, недискриминационни, пропорционални и насочени към минимално нарушаване на пазара принципи, и че определянето на предприятия за доставчици на универсална услуга е за ограничен период от време. Държавите-членки уведомяват Комисията относно идентичността на доставчика(ците) на универсална услуга, който(които) са определили.

"

5)  В член 5, параграф 2 "членове 36 и 56" се заменя с "членове 30 и 46".

6)  Член 6 се заменя със следния текст:

"

Член 6

Държавите-членки вземат мерки, за да гарантират, че на ползвателите и предприятията, предоставящи пощенски услуги, редовно се предоставя от доставчика(ците) на универсалната услуга достатъчно подробна и актуализирана информация относно характеристиките на предлаганите универсални услуги, в частност относно общите условия на достъп до тази услуга, както и цените и нивото на стандартите за качество. Тази информация се публикува по подходящ начин.

Държавите-членки уведомяват Комисията за начините, по които се предоставя информацията, която трябва да се публикува в съответствие с първия параграф.

"

7)  В глава 3 заглавието се заменя със следното:

"

ГЛАВА 3

Гарантирано финансиране на универсални услуги

"

8)  Член 7 се заменя със следния текст:

"

Член 7

1.  Считано от 31 декември 2010 г., държавите-членки не предоставят, нито запазват в сила изключителни или специални права за въвеждането и предоставянето на пощенски услуги. Държавите-членки могат да финансират предоставянето на универсални услуги чрез едно или повече от средствата, предвидени в параграфи 3, 4 и 5, или чрез каквито и да е други средства, съвместими с Договора║.

2.  Всяка държава-членка гарантира, че финансирането на универсалната услуга е осигурено по всяко време на изцяло либерализирания пазар на пощенски услуги. Всяка държава-членка уведомява Комисията за стъпките, които възнамерява да предприеме, за да изпълни това задължение.

3.  Държавите-членки могат да гарантират предоставянето на универсалните услуги, като ги възлагат в съответствие с приложимите правила и норми за обществените поръчки, включително възможността за пряко договаряне и сключване на договори за услуги с доставчиците на услуги.

4.  Когато държава-членка установи, че задълженията за универсална услуга, предвидени в настоящата директива, водят до нетни разходи и представляват несправедлива финансова тежест за доставчика(ците) на универсалната услуга, тя прилага един от механизмите, описани подробно в нейния националния план, нотифициран на Комисията не по-късно от 1 януари 2010 г. и съставляващ част от доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета.

Националните планове могат:

   а) да въведат механизъм за обезщететяване на засегнатото(ите) предприятие(я) с публични средства;
   б) да въведат механизъм за разпределянето на нетните разходи по задълженията за универсална услуга между доставчиците на услуги и/или ползвателите.

5.  Когато нетните разходи се разпределят съгласно параграф 4, буква б), държавите-членки могат да създадат компенсационен фонд, който може да се финансира с такси от доставчиците на услуги и/или ползвателите и се управлява за тази цел от орган, независим от бенефициера(ите). Държавите-членки могат да обвържат предоставянето на разрешителни за доставчици на услуги съгласно член 9, параграф 2 със задължение за финансова вноска в посочения фонд или с изпълнение на задължения за универсална услуга. Само услугите, посочени в член 3, могат да бъдат финансирани по този начин.

6.  Държавите-членки трябва да гарантират, че принципите за прозрачност, недискриминация и пропорционалност са спазени при създаването на компенсационния фонд и при определянето на размера на финансовите вноски по параграфи 4 и 5. Взетите съгласно параграфи 4 и 5 решения се основават на обективни и проверими критерии и се огласяват публично.

"

9)  Добавя се следният член 7а:

"

Член 7a

В степен, необходима за гарантиране запазването на универсалната услуга, държавите-членки, които са се присъединили към ЕС след влизането в сила на Директива 2002/39/ЕО* или държавите-членки с малобройно население или ограничен географски размер и поради това имащи специфични характеристики, които са особени за пощенските услуги, или държави-членки с особено сложна топография, особено онези с голям брой острови, могат да продължат да запазват услуги за доставчиците на универсални услуги до 31 декември 2012 г. в рамките на следните ограничения и условия:

   a) тези услуги се ограничават събирането, сортирането, пренасянето и доставката на вътрешни и входящи презгранични кореспондентски пратки, независимо дали се касае за ускорена доставка или не, в рамките на двете долупосочени ограничения за тегло и цена.. Ограничението за тегло е 50 грама. Това ограничение за тегло не се прилага ако цената е равна на или два пъти по-висока от обществената тарифа, прилагана за кореспондентска пратка от първото теглово стъпало от най-бързата категория.

В степен, необходима за осигуряване предоставянето на универсалната услуга, пряката пощенска реклама може да продължи да бъде резервирана в рамките на същите ограничения за тегло и цени.

В степен, необходима за осигуряване предоставянето на универсалната услуга, например в случай, когато някои сектори на пощенска дейност вече са били либерализирани или поради специфичните характеристики за пощенските услуги за дадена държава-членка, изходящата презгранична поща може да продължи да бъде резервирана рамките на същите ограничения за тегло и цени.

   б) Държавите-членки, които възнамеряват да използват този изключителен преходен инструмент, уведомяват Комисията за своето намерение най-малко три месеца преди датата, установена от член 2, параграф 1 на Директива ... [за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността]
   в) Държави-членки, които премахват своите резервирани сектори след (11) и преди 31 декември 2012 г., могат да откажат предоставянето на разрешителното, предвидено в член 9, параграф 2, по време на този преходен период, за услуги в рамките на въпросния отменен сектор на пощенските оператори, предоставящи услуги в рамките на приложното поле на универсалната услуга, както и на дружествата, контролирани от тях, на които е предоставен резервиран сектор в друга държава-членка
  

----------

  

*ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 21.

"

10)  Член 8 се заменя със следния текст:

"

Член 8

Разпоредбите на член 7 не засягат правото на държавите-членки да:

   включват специални разпоредби в националното си законодателство, приложимо за доставчиците на универсална услуга съгласно обективни, пропорционални и недискриминационни критерии, необходими за изпълнението на универсалната услуга.
   организират, в съответствие с националното си законодателство, поставянето на пощенски кутии на обществени места, издаването на пощенски марки, както и услугата за препоръчани пратки, използвана по време на съдебни и административни производства, необходими за предоставянето на универсална услуга.".

"

11)  В глава 4 заглавието се заменя със следното:

"

"ГЛАВА 4

Изисквания относно предлагането на пощенски услуги и достъпа до мрежата

"

12)  Член 9 се заменя със следния текст:

"

Член 9

1.  За услугите, които са извън обхвата на универсалната услуга, както е определена в член 3, държавите-членки могат да въведат "общи разрешителни", доколкото това е необходимо, за да се гарантира спазването на основните изисквания.

2.  За услугите, които попадат в обхвата на универсалната услуга, както е определена в член 3, и услуги, които се считат за възможни заместители, държавите-членки могат да въведат разрешителни процедури, включително индивидуални лицензи, доколкото това е необходимо, за да се гарантира спазването на основните изисквания и да се осигури универсалната услуга.

Издаването на разрешителни може:

   по целесъобразност, да бъде подчинено на задълженията за универсална услуга,
   при необходимост, да наложи изисквания относно качеството, достъпността и резултатите на съответните услуги, дори и когато в известна степен те се припокриват със задълженията за универсалната услуга,
   по целесъобразност, да е предмет на задължение за финансова вноска в механизма за разпределяне на нетните разходи, посочен в член 7, ако предоставянето на универсална услуга води до нетни разходи за доставчика или доставчиците на универсална услуга, определени в съответствие с член 4.

3.  Издаването на разрешителни за доставчици на услуга, различни от определените доставчици на универсална услуга, може, при целесъобразност, да подлежи на задължение за финансова вноска в механизма за разпределяне на нетните разходи, посочен в член 7.

Държавите-членки могат да позволят на тези предприятия да избират между задължението за участие в механизма за разпределяне или спазването на задълженията за универсална услуга.

Освен в случай на предприятия, които са били определени за доставчици на универсална услуга в съответствие с член 4, разрешителните не могат:

   да са ограничени по брой,
  

   да налагат технически или оперативни условия, различни от необходимите за изпълнение на задълженията по настоящата директива.

4.  Процедурите, задълженията и изискванията, упоменати в параграфи 1 и 2, са прозрачни, достъпни, недискриминационни, пропорционални, точни и недвусмислени, предварително оповестени и основани върху обективни критерии. Държавите-членки гарантират, че причините за отказ на разрешително в цялост или отчасти се представят пред заявителя, и трябва да установят процедура на обжалване.

5.  Държавите-членки изискват всички оператори да спазват трудовото законодателство, приложимо към тях, както и всички законови ли договорни разпоредби относно условията за наемане на работа и условията на труд, включително здравословни и безопасни условия на работното място и взаимоотношения между работодатели и заети лица, които държавите-членки прилагат в съответствие с националното законодателство, което спазва общностното законодателство. Държавите-членки също така изискват избрания орератор да спазва законодателството в областта на социалната сигурност, приложимо към него, и колективните споразумения, сключени между социалните партньори.

"

13)  В Член 10, параграф 1 се заменя със следния текст:

"

1.  Европейският парламент и Съветът, произнасяйки се по предложение на Комисията и на основание член 47, параграф 2, и членове 55 и 95 от Договора, приемат необходимите мерки за съгласуването на процедурите, посочени в член 9, които уреждат търговското предлагане на пощенски║ услуги на обществеността.

"

14)  В член 11 "член 57, параграф 2, и членове 66 и 100а" се заменя с "член 47, параграф 2, и членове 55 и 95".

15)  Добавят се следните членове 11а и 11б:

"

Член 11а

Когато е необходимо да се защити интересът на ползвателите и/или да се насърчи ефективната конкуренция, и с оглед на националните условия, държавите-членки гарантират, че прозрачни и недискриминационни условия за достъп са на разположение за следните елементи от пощенската инфраструктура или услугите: система на пощенските кодове, база данни от адреси, пощенски кутии в пощенските клонове, пощенски кутии за събиране и доставка, информация относно промяна на адреса, услуга на пренасочване, услуга за връщане на пратката на подателя.

Член 11б

Настоящата директива не засяга съответните национални законови разпоредби относно защитата на личните данни, както не засяга и правото на държавите-членки да приемат мерки за гарантиране, при целесъобразност, на достъп до пощенската мрежа на доставчици на универсална услуга до пощенската мрежа или други елементи от пощенската инфраструктура в условия на прозрачност и недискриминация.

"

16)  Член 12 се заменя със следния текст:

"

Член 12

Държавите-членки предприемат стъпки, за да гарантират, че тарифите за всяка от услугите, които са част от предоставянето на универсалната услуга, отговарят на следните принципи:

   цените трябва да бъдат достъпни и трябва да бъдат такива, че всички ползватели, независимо от географското си местоположение и в светлината на специфични национални условия, да имат достъп до предлаганите услуги. Държавите-членки публикуват правилата и критериите за гарантиране на достъпност на цените на национално равнище. Националните регулаторни органи извършват контрол върху всички промени в цените и публикуват редовни доклади. Държавите-членки гарантират предоставянето на безплатни пощенски услуги, които могат да се използват от незрящи и слабовиждащи лица,
   █когато е необходимо, от съображения за обществения интерес, държавите-членки могат да вземат решение за прилагане на единна тарифа за цялата национална територия и/или на териториите на други държави-членки, единствено по отношение на услуги, предоставяни по тарифа за единични пратки █,
   прилагането на единни тарифи не изключва правото на доставчика/ците на универсална услуга да сключват с клиенти индивидуални споразумения за цените,
   тарифите трябва да са прозрачни и недискриминиращи,
   когато доставчиците на универсална услуга прилагат специални тарифи, например за услуги за предприятия, експедитори на едро и посредници, които обединяват пощенски пратки на различни клиенти, те прилагат принципите на прозрачност и недискриминация и към тарифите, и към свързаните с тях условия. Тарифите отчитат избегнатите разходи в сравнение със стандартната услуга, която покрива пълен набор от характеристики, предлагани за събирането, транспорта, сортирането и доставката на индивидуални пощенски пратки. Тарифите и свързаните с тях условия се прилагат еднакво както между различни трети страни, така и между трети страни и доставчици на универсална услуга, предоставящи еквивалентни услуги. Всички подобни тарифи се предоставят и на всички други клиенти, по-специално индивидуални клиенти и малки и средни предприятия , които изпращат пратки при подобни условия.

"

17)  Член 14 се заменя със следния текст:

"

Член 14

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че счетоводството на доставчиците на универсална услуга се води в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2.  Доставчиците на универсалната услуга, в рамките на своите системи за вътрешно счетоводство, водят отделни сметки с цел ясно разграничение между услугите и продуктите, които са част от универсалната услуга и получават финансово обезщетение за нетните разходи за универсалната услуга или допринасят за такова обезщетение от една страна, и, от друга, услугите и продуктите, които не са. Такива системи за вътрешно счетоводство се основават на принципи║ на аналитичното счетоводство, които се прилагат последователно и могат да бъдат обективно обосновани.

3.  Без да се засяга параграф 4, чрез счетоводните системи, посочени в параграф 2, разходите се разпределят по следния начин:

   а) разходите, които могат да бъдат пряко начислени към конкретна услуга или продукт, се начисляват;
  б) общите разходи, т.е. разходите, които не могат да бъдат пряко начислени към конкретна услуга, се разпределят както следва:
   i) винаги, когато това е възможно, общите разходи се разпределят въз основа на пряк анализ на произхода на самите разходи;
   ii) когато пряк анализ не е възможен, категориите общи разходи се разпределят въз категории разходи, които е възможно да бъдат пряко начислени или разпределени; непрякото свързване се основава на сравними структури на разходите;
   iii) когато не съществуват нито преки, нито непреки мерки за разпределяне на разходите, категорията разходи се разпределя въз основа на фактор за общо разпределяне, който се изчислява като се използва съотношението на всички разходи, пряко или непряко начислени или разпределени, към всяка от универсалните услуги, от една страна, и към другите услуги, от друга;
   iv) общите разходи, необходими едновременно за предоставяне на универсални и неуниверсални услуги, не се разпределят изцяло за универсалните услуги; еднакви носители на разход трябва да се прилагат за универсалните и неуниверсалните услуги.

4.  Други системи за аналитично счетоводно отчитане могат да се прилагат само ако са съвместими с параграф 2 и са били одобрени от националния регулаторен орган. Комисията се осведомява за това преди тяхното прилагане.

5.  Националните регулаторни органи следят за това съответствието с една от системите за аналитично счетоводство, описани в параграфи 3 и 4, да се проверява от компетентен орган, който е независим от доставчика на универсалната услуга. Държавите-членки гарантират, че декларация относно съответствието се публикува периодично.

6.  Националният регулаторен орган разполага с достатъчно подробна информация за универсална услуга, и предава тази информация на Комисията по нейно искане.

7.  При поискване се предоставя подробна счетоводна информация, произтичаща от тези системи, на националния регулаторен орган и на Комисията в условията на поверителност, в съответствие с член 22a.

8.  Когато дадена държава-членка не е установила механизъм за финансиране за предоставяне на универсална услуга, както го допуска член 7, и ако националният регулаторен орган е убеден, че никой от доставчиците на универсална услуга, определени в тази държава-членка, не получава държавна подкрепа под прикрита или друга форма и че пазарната конкуренция е напълно действаща, националният регулаторен орган може да реши изискванията на настоящия член да не се прилагат. Независимо от това, настоящият член се прилага за настоящите доставчици на универсална услуга, докато не бъдат определени други доставчици на универсални услуги. Националният регулаторен орган информира предварително Комисията за всички такива решения.

"

18)  Член 19 се заменя със следния текст:

"

Член 19

1.  Държавите-членки следят за прилагането на прозрачни, опростени и не скъпо струващи процедури от всички предприятия, предоставящи пощенски услуги, за обработка на рекламациите на ползвателите, по-конкретно в случаите на загубване, кражба, повреда или неспазване на стандартите за качество на услугата (включително процедури за установяване на отговорността в случаи, засягащи повече от един оператор).

2.  Държавите-членки приемат мерки, за да гарантират, че процедурите, упоменати в параграф 1, позволяват справедливо и бързо уреждане на споровете, като предвидят █система за възстановяване на разходите и/или обезщетяване.

3.  Държавите-членки насърчават също така развитието на независими извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове между предприятията, предоставящи пощенски услуги, и потребителите.

4.  Без да се засягат другите възможности за обжалване или средства за правна защита, предвидени от националното законодателство и от това на Общността, държавите-членки, действайки индивидуално или, когато националното право го предвижда, съвместно с организациите, които представляват интересите на ползвателите и/или потребителите, следят ползвателите да могат да представят пред компетентния национален орган случаите, в които рекламации на ползватели пред компании, предоставящи услуги в рамките на универсалната услуга, не са били разрешени по задоволителен начин.

5.  Съобразно член 16, държавите-членки следят доставчиците на универсалната услуга и, ако това е целесъобразно, предприятията, предоставящи услуги в рамките на универсалната услуга, да публикуват, заедно с годишния доклад относно контрола на техните резултати, ║информация относно броя на рекламациите и начина, по който те са били обработени.

"

19)  Член 21 се заменя със следния текст:

"

Член 21

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия член, се прилагат член , параграф 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

"

20)  Член 22 се заменя със следния текст:

"

Член 22

1.  Всяка държава-членка определя един или няколко национален(ни) регулаторен(ни) орган(и) за пощенския сектор, които са юридически различни и функционално независими от пощенските оператори. Държавите-членки, които запазват собствеността или контрола над предприятията, предоставящи пощенски услуги, осигуряват ефективно║ структурно отделяне на регулаторната функция от дейностите, свързани със собствеността и контрола.

Държавите-членки осведомяват Комисията за националните регулаторни органи, които са определили за изпълнение на задачите, произтичащи от настоящата директива. Те публикуват задачите, които ще се изпълняват от националните регулаторни органи, в лесно достъпна форма, особено когато тези задачи са възложени на повече от един орган. По целесъобразност държавите-членки гарантират за консултирането и сътрудничеството по въпроси от общ интерес между тези органи и националните органи, на които е поверено прилагането на законодателството относно конкуренцията и потребителите.

2.  Националните регулаторни органи имат по-специално за задача да осигурят спазването на задълженията, произтичащи от настоящата директива, в частност посредством установяване на контролни и регулаторни процедури за гарантиране на предоставянето на универсалната услуга. Те могат също така да бъдат натоварени с гарантиране на спазването на правилата за конкуренция в пощенския сектор.

Националните регулаторни органи на държавите-членки работят в тясно сътрудничество и си предоставят взаимопомощ с цел улесняване на прилагането на настоящата директива.

3.  Държавите-членки следят за наличието на ефективни механизми на национално равнище, даващи правото на всеки ползвател или предприятие, предоставящо пощенски услуги, засегнати от решение на национален регулаторен орган, да обжалват решението пред апелативен орган, който е независим от заинтересованите страни. В очакване на изхода от съответното обжалване е валидно решението на националния регулаторен орган, освен ако апелативният орган не постанови обратното.

"

21)   След член 22 се добавя следната глава:

"

ГЛАВА 9а

Предоставяне на информация

"

22)  Добавя се следният член 22а:

"

Член 22а

1.  Държавите-членки гарантират, че доставчиците на пощенски услуги предоставят цялата информация на националния регулаторен орган, включително финансова информация и информация относно предоставянето на универсалната услуга, за да могат националните регулаторни органи да гарантират изпълнението на разпоредбите на настоящата директива или на решенията, взети в съответствие с нея;

2.  При поискване и при необходимост при условия на поверителност всички предприятия предоставят тази информация своевременно, съблюдавайки сроковете и степента на подробност на данните, изисквани от националния регулаторен орган.Информацията, изисквана от националния регулаторен орган, съответства на потребностите му във връзка с изпълнението на неговите задачи и тя не се използва за цели, различни от тези, за които е била изискана. Националният регулаторен орган мотивира своята молба за информация.

"

23)  Член 23 се заменя със следния текст:

"

Член 23

На всеки четири години, като първият път е не по-късно от 31 декември 2011 г., Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива, включително съответната информация за развитието в сектора, по-конкретно що се отнася до икономическите и социални аспекти, заетостта и технологичните аспекти, както и качеството на услугата. Докладът се придружава, когато е уместно, от предложения до Европейския парламент и Съвета.

Отделен доклад за тенденциите на общата заетост в сектора и за условията на труд, прилагани от всички оператори, във всяка една държава-членка, се подава не по-късно от три години след датата на отваряне на пазара към конкуренцията. Докладът дава също така отчет за приетите мерки чрез гласуване на закони или водене на преговори между социалните партньори. Ако докладът разкрива нарушения на конкуренцията, при необходимост в него се правят и предложения.

"

24)  Добавя се следният член 23а:

"

Член 23a

Комисията осигурява помощ на държавите-членки относно прилагането на настоящата директива, включително насоки за изчисляването на всякакви нетни разходи, преди 1 януари 2009 г. Държавите-членки представят на Комисията своите проекти за финансиране, както е посочено в член 7, параграф 4 и могат също така да представят и проучвания.

"

25)  Член 26 се заличава.

26)  Член 27 се заличава.

Член 2

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 2009 г.. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или те са придружени от това позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ║,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 74.
(2) OВ C 197, 24.8.2007 г., стр. 37.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г.
(4) OВ С 48, 16.2.1994 г., стр. 3.
(5) ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 ║ (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
(6) ОВ С 288 Е, 25.11.2006 г., стр. 77.
(7) ОВ L 115, 17.4.1998 г., стр. 31.
(8) ОВ L 109, 19.4.2001 г., стр. 56.
(9) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (OВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).
(10) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(11)+ ОВ: дата на влизане в сила на настоящата Директива.

Правна информация - Политика за поверителност