Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0246/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0246/2007

Συζήτηση :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 590kWORD 345k
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ***I
P6_TA(2007)0336A6-0246/2007
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0594)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 47, παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0354/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0246/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουλίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών
P6_TC1-COD(2006)0196

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Συμβούλιο, με ψήφισμα της 7ης Φεβρουαρίου 1994 σχετικά με την ανάπτυξη των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών(4), επισήμανε ως έναν από τους κύριους στόχους της κοινοτικής ταχυδρομικής πολιτικής το συνδυασμό του περαιτέρω σταδιακού, ελεγχόμενου ανοίγματος της ταχυδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό με τη διηνεκή εγγύηση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

(2)  Η οδηγία 97/67/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών(5), καθόρισε το κανονιστικό πλαίσιο για τον ταχυδρομικό τομέα σε κοινοτικό επίπεδο, πλαίσιο που περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας και τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν κατ' αποκλειστικότητα στο δικό τους ή στους δικούς τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, με στόχο τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, τα οποία θα μειώνονται βαθμιαία και σταδιακά, και τον καθορισμό ║χρονοδιαγράμματος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό, με σκοπό τη δημιουργία ║ενιαίας αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(3)  Το άρθρο 16 της Συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. το ίδιο άρθρο ορίζει ακόμη ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

(4)  Ο θετικός ρόλος που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) υπογραμμίσθηκε από το ειδικό Ευρωβαρόμετρο 219 του Οκτωβρίου 2005 το οποίο σημειώνει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, με 77% θετικές γνώμες, αποτελούν την ΥΓΟΣ που χαίρει μεγαλύτερης εκτίμησης μεταξύ των χρηστών της ΕΕ.

(5)  Καθόσον αποτελούν ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες επιτελούν ουσιώδη ρόλο, ο οποίος εντάσσεται στους στόχους της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ.

(6)  Τα μέτρα στον τομέα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ως στόχοι τα καθήκοντα της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 2 της Συνθήκης ║, δηλαδή να προάγουν την αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την αειφόρο και μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και την οικονομική και κοινωνική συνοχή καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

(7)  Οι αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές κατά το πρόσφατο παρελθόν, εξέλιξη στην οποία έχουν δώσει ώθηση οι πρόοδοι της τεχνολογίας και ο αυξημένος ανταγωνισμός που προήλθε από την κατάργηση των κανονιστικών διατάξεων. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, η υιοθέτηση προορατικής και υπέρ των εξελίξεων στάσης είναι ουσιώδης προκειμένου να μη στερηθούν οι πολίτες της ΕΕ τα οφέλη από τις αλλαγές αυτές.

(8)  Στα συμπεράσματά τους σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 τόνισε εκ νέου τη σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ως μέσου για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αποτελεσματικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος σε ║ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία. Τα συμπεράσματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ως ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, εμπορίου και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

(9)  Με ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(6) τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Με το εν λόγω ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένων των ενίοτε αισθητά διαφορετικών εξελίξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις επί θεμάτων καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη, ζητούσε από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, κατά την σύνταξη της μελέτης προγνώσεων, ειδικότερα στην ποιότητα της παροχής της καθολικής υπηρεσίας και της μελλοντικής της χρηματοδότησης και να προτείνει, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, ορισμό, πεδίο εφαρμογής και κατάλληλη χρηματοδότηση για την καθολική υπηρεσία. Σημειώνει επίσης ότι τα ταχυδρομικά δίκτυα έχουν αναντικατάστατες εδαφικές και κοινωνικές διαστάσεις που καθιστούν δυνατή την παγκόσμια πρόσβαση σε ουσιαστικές τοπικές υπηρεσίες.

(10)  Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, πραγματοποιήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης διεξοδική επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, στην οποία περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

█Στη μελέτη προγνώσεων διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής ║ καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα ║ καθορισμένα από τα κράτη μέλη πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα.

(12)  Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό έδωσε επαρκή χρόνο στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς και έδωσε επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους παρέχει η περίοδος μεταφοράς, καθώς και το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καθιέρωση ουσιαστικού ανταγωνισμού, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες.

(13)  Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το συμφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ║ αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών.█

(14)  Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες προώθησης των αλλαγών στο εσωτερικό του ταχυδρομικού τομέα, και συγκεκριμένα η ζήτηση και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, οι οργανωτικές αλλαγές, η αυτοματοποίηση και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η υποκατάσταση από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών και το άνοιγμα της αγοράς. Για να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός, να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και να εξασφαλισθούν νέες πηγές χρηματοδότησης, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους παρέχοντας ηλεκτρονικές επιχειρηματικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

(15)  Οι νέες προκλήσεις του ανταγωνισμού που διαφέρουν από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες (όπως η ψηφιακή τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες) ωθούν τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των καθορισμένων φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και τούτο θα συμβάλει από μόνο του σε μεγάλη αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

(16)  Το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς μπορεί, εάν προετοιμασθεί προσεκτικά, να συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν ουδετερότητα ως προς τον ανταγωνισμό στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία ωστόσο δεν πρέπει να οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά την προετοιμασία του ανοίγματος της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κοινωνικές παράμετροι, ιδίως όσον αφορά το ήδη προσληφθέν προσωπικό για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(17)  Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς. Το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς θα εξακολουθήσει να είναι ευεργετικό, ιδίως για τους καταναλωτές και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο ως αποστολείς όσο και ως παραλήπτες αλληλογραφίας, επιφέροντας βελτίωση της ποιότητας, μεγαλύτερη επιλογή, μειώσεις τιμών, καινοτόμους υπηρεσίες και επιχειρηματικά πρότυπα. Η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί σήμερα μέρος της ευρύτερης αγοράς επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση της αγοράς.

(18)  Το ταχυδρομικό δίκτυο της υπαίθρου, μεταξύ άλλων σε ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες, επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στην ένταξη των επιχειρήσεων στην εθνική/ παγκόσμια οικονομία και στη διατήρηση της συνοχής υπό την έννοια της κοινωνίας και της απασχόλησης. Επιπλέον, τα ταχυδρομεία της υπαίθρου στις ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες μπορούν να εξασφαλίσουν ουσιαστικό δίκτυο υποδομών για παγκόσμια πρόσβαση στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών.

(19)  Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπει η οδηγία 97/67/EΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, τον ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης και κυρίως ότι δεν θα ζημιωθεί η πυκνότητα των σημείων πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να επιβάλλουν ανάλογες ποινές προς τους παρόχους υπηρεσιών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους.

(20)  Η καθολική υπηρεσία την οποία διασφαλίζει η οδηγία 97/67/ΕΚ εγγυάται ανά μία συλλογή και μία διανομή στην οικία ή στις εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου κάθε εργάσιμη ημέρα, ακόμη και στις απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές.

(21)  Ο όρος "χρήστες" περιλαμβάνει επιμέρους καταναλωτές και εμπορικές οντότητες που χρησιμοποιούν καθολικές υπηρεσίες, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στην οδηγία 97/67/EΚ.

(22)  Η διάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα προσφέρει ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές νέες δυνατότητες για να συμμετάσχουν στην οικονομική ζωή, βασική προϋπόθεση του οποίου είναι η ύπαρξη καλών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(23)  Η οδηγία 97/67/EΚ καθιέρωσε ║προτίμηση για παροχή της καθολικής υπηρεσίας μέσω του καθορισμού φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού και επιλογών σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερη ευελιξία να καθορίζουν τον πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της ελάχιστης στρέβλωσης της αγοράς που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμό τους: παροχή της καθολικής υπηρεσίας από τις δυνάμεις της αγοράς, καθορισμό μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων που θα παρέχουν διαφορετικές συνιστώσες της καθολικής υπηρεσίας ή που θα καλύπτουν διαφορετικά μέρη της επικράτειας και παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικασιών δημόσιων προμηθειών. Εφόσον κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις για την παροχή καθολικής υπηρεσίας ή για την παροχή των ποικίλων συνιστωσών της καθολικής υπηρεσίας, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι απαιτήσεις περί ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας θα τηρούνται και από άλλους παρόχους καθολικής υπηρεσίας.

(24)  Είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις καθολικές υπηρεσίες που παρέχονται και για τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες να έχουν πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Ενδείκνυται ωστόσο, σε συμφωνία με την αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας με τρόπους διαφορετικούς από τον καθορισμό του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα ευελιξίας να αποφασίζουν με ποιο τρόπο οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στο κοινό.

(25)  Έχοντας υπόψη τις καταρτισθείσες μελέτες και με σκοπό την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενδείκνυται να καταργηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας. Ενόψει τη κατάστασης των κρατών μελών, ενδείκνυται η κατάργηση της χρήσης του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων μέχρι το τέλος του 2010.

(26)  Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Στις εναλλακτικές αυτές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπόκεινται σε άμεση διαπραγμάτευση, και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την ║οδηγία 97/67/ΕΚ. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών να υποστηρίξουν τους κανόνες της Συνθήκης που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση οιωνδήποτε καθαρών δαπανών της καθολικής υπηρεσίας, γεγονός που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην τακτική έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/ΕΚ.

(27)  Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες είναι δυνητικά υποκατάστατα καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να καλούνται να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας οσάκις προβλέπεται ταμείο αποζημιώσεων. Για να προσδιορισθούν αυτές οι επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν εάν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν, από την πλευρά των χρηστών, να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα των καθολικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας και τη σκοπούμενη χρήση τους. Για να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα, οι υπηρεσίες δεν πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, όπως η καθημερινή διανομή ή η πλήρης κάλυψη της χώρας, εφόσον καλύπτουν ένα από τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας· οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών δεν θεωρούνται υπηρεσίες που είναι δυνητικά υποκατάστατα για την καθολική υπηρεσία. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κριτήριο της αναλογικότητας κατά τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που θα απαιτείται από αυτές τις επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν κριτήρια με διαφάνεια που θα αποφεύγουν τις διακρίσεις.█

(28)  Οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας που περιέχονται στην οδηγία 97/67/EΚ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και όλες οι αποφάσεις στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. Συγκεκριμένα, το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται, υπό την ευθύνη της εθνικής κανονιστικής αρχής, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους που βαρύνει μια καθορισμένη επιχείρηση που λειτουργεί με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται τα τυχόν οφέλη της αγοράς που αποκομίζει μία επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος. Για να αποφευχθεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και να εξασφαλισθούν ίσοι όροι, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς θα υπολογίζεται το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας.

(29)  Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν αποδεχθεί τη μεταρρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε μεταγενέστερο στάδιο, ή τα κράτη μέλη με ιδιαίτερα δύσκολη τοπογραφία, ειδικότερα τα κράτη με πολυάριθμα νησιά, η δυνατότητα πρόσθετης διετούς μεταβατικής προθεσμίας για την κατάργηση των ισχυόντων και ειδικών δικαιωμάτων τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη αυτή προθεσμία, κρίνεται επίσης σκόπιμο εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου και για ορισμένες υπηρεσίες, να επιτραπεί στα κράτη μέλη που έχουν ανοίξει πλήρως τις αγορές τους να αρνούνται την άδεια σε μονοπώλια που λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος να λειτουργήσουν στη δική τους επικράτεια.

(30)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν γενικές εγκρίσεις και ατομικές άδειες όποτε ║είναι δικαιολογημένο και αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Ωστόσο, όπως τονίστηκε με την τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ, φαίνεται ότι απαιτείται η εναρμόνιση των όρων που μπορούν να επιβληθούν για να μειωθούν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν για παράδειγμα να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εντός του πεδίου της υπό εξέτασης καθολικής υπηρεσίας ή υπηρεσιών να λειτουρούν ενδεχομένως ως αντικαταστάτες, να επιλέγουν ανάμεσα στην υποχρέωση παροχής μιας υπηρεσίας ή στην οικονομική συνεισφορά για κάλυψη του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας που παρέχεται από άλλη επιχείρηση, αλλά δεν θα πρέπει πλέον να τους επιτρέπεται να επιβάλλουν ταυτόχρονα την απαίτηση για συνεισφορά σε ║μηχανισμό επιμερισμού του κόστους και υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας ή ποιότητας, που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι ορισμένες από τις διατάξεις για τη γενική έγκριση και την αδειοδότηση δεν θα πρέπει να ισχύουν για τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(31)  Σε ║περιβάλλον στο οποίο πολλές ταχυδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, ενδείκνυται να απαιτηθεί από όλα τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν ορισμένες συνιστώσες της ταχυδρομικής υποδομής ή ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμα σε άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, προκειμένου να προωθηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, ή/και να προστατευθούν οι χρήστες και οι καταναλωτές με την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας. Εφόσον υπάρχουν διάφοροι φορείς καθολικής υπηρεσίας με περιφερειακά ταχυδρομικά δίκτυα, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εκτιμούν και να διασφαλίζουν, κατά περίπτωση, τη διαλειτουργικότητά τους, για να αποτρέπουν εμπόδια στην έγκαιρη μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων. Δεδομένου ότι η νομική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς αυτών των στοιχείων ή των υπηρεσιών είναι διαφορετικοί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενδείκνυται να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, με πλήρη γνώση των στοιχείων, αποφάσεις μόνο σχετικά με την ανάγκη, την έκταση και την επιλογή του κανονιστικού μέσου, όπου θα περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο σε συνθήκες διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων.

(32)  Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι στην ανταγωνιστική και απελευθερωμένη αγορά θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση, για τα κράτη μέλη, να εξασφαλίσουν την παροχή ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης █.

(33)  Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι στους παρόχους καθολικής υπηρεσίας δίδεται η ευελιξία ορισμού τιμών που απαιτείται για να υπάρχουν εχέγγυα παροχής οικονομικά βιώσιμης καθολικής υπηρεσίας. Έχει, κατά συνέπεια, σημασία να εξασφαλίζεται αφενός ότι τα κράτη μέλη επιβάλλουν μόνο τιμολόγια που αποκλίνουν από την αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τη συνήθη εμπορική ζήτηση και το κόστος μόνον σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Η αρχή ορισμού τιμών που αντικατοπτρίζουν το κόστος δεν εμποδίζει τους φορείς που φέρουν την ευθύνη της παροχής της καθολικής υπηρεσίας από την εφαρμογή ενιαίων τιμολογίων για υπηρεσίες που παρέχονται ως τμήμα αυτής της καθολικής υπηρεσίας.

(34)  Η εκ μέρους των παρόχων καθολικής υπηρεσίας παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, σε όσους προβαίνουν σε μαζικές αποστολές και στους ενδιαμέσους που συγκεντρώνουν τις ταχυδρομικές αποστολές διαφόρων πελατών είναι αναγκαίο να υπόκειται σε πιο ευέλικτους όρους τιμολόγησης.

(35)  Εν όψει της μετάβασης προς ║πλήρως ανταγωνιστική αγορά και για να διασφαλιστεί ότι οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις από τις καθολικές υπηρεσίες στις μη καθολικές υπηρεσίες δεν επιδρούν αρνητικά στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των τελευταίων, καλό θα είναι να συνεχιστεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διατηρούν την υποχρέωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας να τηρούν ξεχωριστούς και διαφανείς λογαριασμούς, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές. Η υποχρέωση αυτή αναμένεται ότι θα προσφέρει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, στις αρχές τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καθολική υπηρεσία και την παρακολούθηση των θεμιτών συνθηκών της αγοράς έως ότου αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο ανταγωνισμός. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

(36)  Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των ελάχιστων αρχών σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής με τρόπο ώστε να μην καλύπτονται μόνο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να ενθαρρύνει η οδηγία 97/67/EK τη χρήση διαδικασιών εξώδικης διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης(7) και στη σύσταση της Επιτροπής 2001/310/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών(8). Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης περαιτέρω με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των καταναλωτών. Για να προστατεύονται τα συμφέροντα των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

(37)  Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί η διάταξη σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9).

(38)  Η επιτροπή που συμβάλλει στην εφαρμογή της οδηγίας 97/67/ΕΚ εποπτεύει την ανάπτυξη των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη, για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, ιδίως των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεπειών τους επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών για την περιφερειακή συνοχή, στην εν λόγω επιτροπή πρέπει να εκπροσωπούνται όχι μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών κάθε κράτους μέλους χωριστά.

(39)  Ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών είναι πιθανό να παραμείνει καίριος, ειδικότερα στα κράτη μέλη στα οποία η μετάβαση στον ανταγωνισμό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού κανονιστικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία της εθνικής κανονιστικής αρχής ή αρχών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η απαίτηση αυτή ανεξαρτησίας εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της θεσμικής αυτονομίας και των συνταγματικών υποχρεώσεων των κρατών μελών και της αρχής της ουδετερότητας όσον αφορά τους κανόνες των κρατών μελών που διέπουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, που ορίζει το άρθρο 295 της Συνθήκης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους πόρους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρία και τα οικονομικά μέσα, για να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους.

(40)  Λόγω της συχνής εμπλοκής διαφορετικών εθνικών φορέων στην άσκηση κανονιστικών λειτουργιών, ενδείκνυται να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην κατανομή των καθηκόντων και να απαιτείται από τους διάφορους αρμόδιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με κανονιστικές αρμοδιότητες, την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και τα ζητήματα καταναλωτών να συνεργάζονται ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(41)  Κάθε μέρος που υπόκειται σε απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής θα πρέπει να έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον οργάνου ανεξάρτητου από την εν λόγω αρχή. Το όργανο αυτό μπορεί να είναι δικαστήριο. Η εν λόγω διαδικασία προσφυγής δεν θίγει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων εντός των εθνικών δικαστικών συστημάτων και τα δικαιώματα νομικών ή φυσικών προσώπων βάσει του εθνικού δικαίου. Όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί ο προσωρινός χαρακτήρας των αποφάσεων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών προκειμένου να υπάρχει νομική ασφάλεια και ασφάλεια της αγοράς.

(42)  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της ║οδηγίας 97/67/ΕΚ, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει █να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους ρυθμιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας, ιδίως στους τομείς όπου η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιτροπή που έχει συσταθεί με την εν λόγω οδηγία║ ή σε ║ομάδα που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας.

(43)  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τους φορείς της αγοράς προκειμένου να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπέρμετρα βάρη στις επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί επίσης να χρειασθεί να συλλέγονται από την Επιτροπή, προκειμένου αυτή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει του κοινοτικού δικαίου.

(44)  Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στα όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ.

(45)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(46)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων περιόδων εργασίας και ελάχιστων περιόδων ανάπαυσης, ελάχιστης πληρωμένης ετήσιας άδειας, ελάχιστα ποσοστά αμοιβής καθώς και την υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, τους οποίους εφαρμόζουν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ούτε θίγει τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, του δικαιώματος για απεργία και για συνδικαλιστική δράση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτικές που συμμορφούνται με την κοινοτική νομοθεσία και δεν ισχύει για υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, τα κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν τους όρους εργασίας στις διαδικασίες έγκρισης.

(47)  Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη δημιουργία επαρκών σημείων πρόσβασης και παραλαβής, που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τον ελάχιστο αριθμό σημείων πρόσβασης και παραλαβής στις περιοχές αυτές για να μπορεί να είναι εγγυημένη η καθολική υπηρεσία.

(48)  Για να επιβεβαιωθεί το πλαίσιο για τη κανονιστική ρύθμιση του τομέα, η ημερομηνία λήξης της οδηγίας 97/67/EΚ πρέπει να καταργηθεί. Οι διατάξεις που δεν έχουν τροποποιηθεί με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν. Οι υπηρεσίες τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναθέτουν κατ' αποκλειστικότητα κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, προσδιορίζονται στο άρθρο 7a της οδηγίας 97/67/ΕΚ.

(49)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, και συγκεκριμένα η υλοποίηση ║εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η διαφύλαξη ║κοινού επιπέδου καθολικών υπηρεσιών για όλους τους χρήστες και ο καθορισμός εναρμονισμένων αρχών για την κανονιστική ρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη ║του στόχου αυτού.

(50)  Η οδηγία 97/67/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(51)  Η παρούσα οδηγία είναι συνεκτική με άλλα τρέχοντα κοινοτικά μέσα σχετικά με τις υπηρεσίες. Σε περίπτωση σύγκρουσης της παρούσας οδηγίας με διάταξη άλλης κοινοτικής νομοθετικής πράξης, ιδίως της οδηγίας 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(10), προβλέπεται υπεροχή της παρούσας οδηγίας και πλήρης εφαρμογή των διατάξεών της στον ταχυδρομικό τομέα.

(52)  Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων της συνθήκης σχετικά με τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Εφόσον η λειτουργία χρηματοδοτικών μηχανισμών συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεων από τα κράτη μέλη ή με πόρους κρατικών ενισχύσεων οποιασδήποτε μορφής κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1, της Συνθήκης, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την υποχρέωση των κρατών μελών να τηρούν τους κανόνες της συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 97/67/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   - οι όροι που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,
"

2)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής,

   a) α) το σημείο 6 αντικαθίσταται από το εξής:"
   6. ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία·

β)   Το σημείο 19, πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:
19. βασικές απαιτήσεις: γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν ένα κράτος μέλος στην επιβολή όρων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, η ασφάλεια του δικτύου όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το νόμο, τους κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία των δεδομένων, η προστασία του περιβάλλοντος και η χωροταξία."
   c) γ) προστίθεται το εξής σημείο:"
   20. υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους των φορεών παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη μεταφορά επιμέρους ταχυδρομικών αντικειμένων.
"

3)   στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3, παράγραφος 3, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παροχή της καθολικής υπηρεσίας να είναι εγγυημένη όλες τις εργάσιμες ημέρες, τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή γεωγραφικών συνθηκών οι οποίες αξιολογούνται ως τέτοιες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

"

4)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

Άρθρο 4

1.  Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τις διαφορετικές συνιστώσες της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

"

5)  Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, οι λέξεις "άρθρα 36 και 56" αντικαθίστανται από τις λέξεις "άρθρα 30 και 46".

6)  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες από τον(τους) φορέα(είς) καθολικής υπηρεσίας για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται δεόντως.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ποιο τρόπο καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

"

7)  Στο κεφάλαιο 3, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εγγυημένη χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών

"

8)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 7

1.  Με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2010, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπουν οι παράγραφοι 3, 4 και 5, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο ║συμβατό με τη Συνθήκη ΕΚ.

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή σε πλήρως ελεύθερη αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και κανονιστικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άμεσης διαπραγμάτευσης και σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φορείς παροχής υπηρεσίας.

4.  Όταν ║κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται με την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, θέτει σε λειτουργία έναν από τους μηχανισμούς που προβλέπονται ενδελεχώς στο εθνικό σχέδιο που θα έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2010 και ο οποίος έχει περιληφθεί στην έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το εθνικό σχέδιο ενδέχεται:

   a) α) Να καθιερώσει ║μηχανισμό για την αποζημίωση της ή των εν λόγω επιχειρήσεων με κρατικά οικονομικά μέσα·
   b) β) Να επιμερίσει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών.

5.  Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 4, στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από φορέα ║ανεξάρτητο από τον ή τους δικαιούχους. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδέσουν τη χορήγηση αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2, με την υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς στο ταμείο αυτό ή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Μόνο οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 3 μπορούν να χρηματοδοτούνται με τον τρόπο αυτό.

6.  Κατά την ίδρυση του ταμείου αποζημιώσεων και κατά τον καθορισμό του επιπέδου των οικονομικών συνεισφορών κατά τις παραγράφους 4 και 5, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 4 και 5 βασίζονται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και δημοσιεύονται.

"

9)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 7α:

"

Άρθρο 7α

Στον αναγκαίο βαθμό για να εξασφαλισθεί η διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει στην ΕΕ μετά την έναρξη της ισχύος της οδηγίας 2002/39/EΚ* ή τα κράτη μέλη με μικρό πληθυσμό και περιορισμένο γεωγραφικό μέγεθος και ως εκ τούτου με ειδικά χαρακτηριστικά που συνιστούν γνώρισμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή τα κράτη μέλη με ιδιαίτερα δύσκολη τοπογραφία, ειδικότερα εκείνα που έχουν πάρα πολλά νησιά, μπορούν να συνεχίσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, να αναθέτουν υπηρεσίες σε φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εντός των εξής ορίων και προϋποθέσεων:

   α) Οι υπηρεσίες αυτές περιορίζονται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων της αλληλογραφίας εσωτερικού και της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, σύμφωνα με τα εξής όρια βάρους και τιμών. Το όριο βάρους καθορίζεται σε 50 γραμμάρια. Το εν λόγω όριο βάρους δεν ισχύει εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από δυόμισι φορές το δημόσιο τέλος για αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

Εφόσον απαιτείται για την εξασφάλιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας, το διαφημιστικό ταχυδρομείο μπορεί να παραμείνει στα ίδια όρια τιμών και βάρους.

Εφόσον απαιτείται για την εξασφάλιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας, λ.χ. σε περίπτωση που ορισμένοι τομείς της δραστηριότητας των ταχυδρομείων έχουν ήδη ελευθερωθεί ή λόγω της ιδιαιτερότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών κράτους μέλους, η εξερχόμενη διαμεθοριακή αλληλογραφία μπορεί να συνεχίσει να είναι αποκλειστική εντός των αυτών ορίων τιμής και βάρους.

   β) Τα κράτη μέλη που προτίθενται να κάνουν χρήση της έκτακτης αυτής μεταβατικής δυνατότητας, κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω πρόθεσή τους το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται με το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας ... [για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών].
   γ) Τα κράτη μέλη που καταργούν τους αποκλειστικούς τομείς τους μετά τις ...(11) και πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 μπορούν, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να αρνούνται να χορηγήσουν την άδεια που προβλέπει το άρθρο 9, παράγραφος 2, για υπηρεσίες εντός του εν λόγω καταργηθέντος αποκλειστικού τομέα σε ταχυδρομικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εντός του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και εταιρίες που ελέγχονται από αυτούς, στους οποίους διατίθεται αποκλειστικός τομέας σε άλλο κράτος μέλος.
  

_______________

  

* ΕΕ L 176, 5.7.2002, σ. 21.

"

10)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

"

Άρθρο 8

Οι διατάξεις του άρθρου 7 ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών:

   να θεσπίζουν στην εθνική τους νομοθεσία ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις ανάγκες της παροχής της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, αναλογικά και τα οποία και δεν εισάγουν διακρίσεις.
   Οι διατάξεις του άρθρου 7 δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων σε δημόσιο χώρο, την έκδοση γραμματοσήμων και την υπηρεσία συστημένων η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, για τις ανάγκες παροχής καθολικής υπηρεσίας.

"

11)  Στο κεφάλαιο 4, ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Όροι που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την πρόσβαση στο δίκτυο

"

12)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

Άρθρο 9

1.  Για τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας κατά το άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν γενικές άδειες στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις.

2.  Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας κατά το άρθρο 3, και για υπηρεσίες που θεωρούνται πιθανά υποκατάστατα, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες χορήγησης αδειών, περιλαμβανομένων των ειδικών αδειών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία.

Η χορήγηση αδειών μπορεί:

   κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,
   εφόσον απαιτείται, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών, ακόμα και όταν επικαλύπτουν μέχρι ενός ορισμένου βαθμού τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,
   κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους κατά το άρθρο 7, εάν η παροχή της καθολικής υπηρεσίας ενέχει καθαρή δαπάνη για τον/τους φορέα/φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που ορίσθηκε κατά το άρθρο 4.

3.  Η χορήγηση αδειών για φορείς παροχής υπηρεσιών άλλους από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, αν χρειαστεί, να υπόκειται στην υποχρέωση χρηματοοικονομικής συνεισφοράς στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους κατά το άρθρο 7.

Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αυτές να επιλέξουν ανάμεσα στην υποχρέωση να συνεισφέρουν στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους ή στη συμμόρφωση προς την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που έχουν καθοριστεί ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4, οι άδειες δεν μπορούν:

   να είναι περιορισμένες σε αριθμό,
  

   να επιβάλουν τεχνικούς ή λειτουργικούς όρους εκτός από αυτούς που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας.

4.  Οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις κατά τις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι διαφανείς, προσιτές, αμερόληπτες, αναλογικές, ακριβείς και σαφείς, να δημοσιεύονται εκ των προτέρων και να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα ανακοινώνονται στον αιτούντα οι λόγοι για τους οποίους δεν χορηγήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, η τυχόν ζητηθείσα άδεια και πρέπει να καθιερώσουν διαδικασία προσφυγής.

5.  Τα κράτη μέλη ζητούν από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης να τηρούν πλήρως το εργατικό δίκαιο στο οποίο υπάγονται, ήτοι οιεσδήποτε νομικές ή συμβατικές διατάξεις αφορούν όρους απασχόλησης ή συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων της υγείας και ασφαλείας κατά την εργασία και τη σχέση εργοδοτών εργαζομένων, το οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σύμφωνα τόσο με την εσωτερική τους όσο και με την κοινοτική νομοθεσία. Επίσης τα κράτη μέλη ζητούν από τον επιλεγέντα φορέα εκμετάλλευσης να τηρεί πλήρως την περί κοινωνικών ασφαλίσεων νομοθεσία στην οποία υπόκειται και τις συλλογικές συμβάσεις ή τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

"

13)  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και βάσει του άρθρου 47, παράγραφος 2, του άρθρου 55 και του άρθρου 95 της Συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα εναρμόνισης των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 για την εμπορική προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το κοινό.

"

14)  Στο άρθρο 11, οι λέξεις "άρθρα 57, παράγραφος 2, 66 και 100α" αντικαθίστανται από τις λέξεις "άρθρα 47, παράγραφος 2, 55 και 95".

15)  Παρεμβάλλονται τα εξής άρθρα 11α και 11β:

"

Άρθρο 11α

Εφόσον απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών ή/και για την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, στις εξής συνιστώσες της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών: σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, βάση δεδομένων διευθύνσεων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια συλλογής και διανομής, πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία επαναπροώθησης, υπηρεσία επιστροφής στον αποστολέα.

Άρθρο 11β

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατάξεις των κρατών μελών ούτε τα δικαιώματα των κρατών μελών να εγκρίνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, την πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ή σε άλλες συνιστώσες της ταχυδρομικής υποδομής υπό συνθήκες διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης.

"

16)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

"

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια καθεμίας από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας να πληρούν τις εξής αρχές:

   οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και με γνώμονα τις ειδικές εθνικές συνθήκες, στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους κανόνες και τα κριτήρια για να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τις αλλαγές τιμών και δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή δωρεάν ταχυδρομικής υπηρεσίας προς χρήση από άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.
   εφόσον απαιτείται για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, μόνο για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα█,
   η εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου δεν αποκλείει το δικαίωμα του (των) παρέχοντος(-ων) την καθολική υπηρεσία να συνάπτει(-ουν) με ορισμένους πελάτες μεμονωμένες συμφωνίες όσον αφορά τις τιμές,
   τα τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή και χωρίς διακρίσεις.
   όταν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εφαρμόζουν ειδικά τιμολόγια, π.χ. για υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων πελατών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων όσον αφορά τόσο τις τιμές όσο και τους σχετικούς όρους. Οι τιμές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος που αποφεύγεται, σε σύγκριση με την τυποποιημένη υπηρεσία που καλύπτει το πλήρες φάσμα χαρακτηριστικών που προσφέρονται για τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή μεμονωμένων ταχυδρομικών αντικειμένων και, όπως και οι σχετικοί όροι, πρέπει να ισχύουν επίσης τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ τρίτων μερών και φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις ισοδύναμες υπηρεσίες. Κάθε ║τιμολόγιο πρέπει να είναι επίσης στη διάθεση οιωνδήποτε άλλων πελατών, ιδίως των μεμονωμένων πελατών και των ΜΜΕ, που κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες.

"

17)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 14

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η λογιστική των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2.  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που αποτελούν μέρος της καθολικής υπηρεσίας και εισπράττουν από ή συμβάλλουν στην οικονομική αποζημίωση για το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας, αφενός, και, αφετέρου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που δεν είναι μέρος της.Τα εσωτερικά αυτά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

3.  Τα λογιστικά συστήματα κατά την παράγραφο 2, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κατανέμουν το κόστος ως εξής:

   a) α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν·
  b) β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής:
   i) όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους·
   ii) εάν η άμεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα καταμερίζονται σε κατηγορίες με βάση την έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία εξόδων ή με ομάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση απόδοση ή καταμερισμός. Η έμμεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση εξόδων·
   iii) όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους καταλογίζεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφενός προς καθεμία από τις καθολικές υπηρεσίες, και αφετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες·
   iv) τα κοινά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για την παροχή τόσο καθολικών όσο και μη καθολικών υπηρεσιών δεν καταλογίζονται εξολοκλήρου στις καθολικές υπηρεσίες· τόσο στις καθολικές όσο και στις μη καθολικές υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος.

4.  Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν είναι συμβατά με την παράγραφο 2 και έχουν εγκριθεί από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Η Επιτροπή ενημερώνεται πριν από την εφαρμογή τους.

5.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν ώστε η συμμόρφωση με ένα από τα λογιστικά συστήματα τα περιγραφόμενα στις παραγράφους 3 και 4 να επαληθεύεται από ένα αρμόδιο όργανο ανεξάρτητο του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την περιοδική δημοσίευση δήλωσης ως προς τη συμμόρφωση.

6.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή τηρεί διαθέσιμες επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζει κάθε φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως.

7.  Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 22α.

8.  Όταν ║συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει ιδρύσει χρηματοδοτικό μηχανισμό για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, όπως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 7, και εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι κανένας από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στο εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση, κρυφή ή φανερή, και ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους κατεστημένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, στο βαθμό που δεν έχουν οριστεί άλλοι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η εθνική ρυθμιστική αρχή πληροφορεί εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη της σχετικής απόφασης.

"

18)  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 19

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών των χρηστών║, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς).

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες κατά την παράγραφο 1 επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας █την ύπαρξη συστήματος επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

3.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη ανεξάρτητων εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και καταναλωτών.

4.  Με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων προσφυγής που προβλέπει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες, ενεργώντας μεμονωμένα ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηστών ή/και των καταναλωτών, να δύνανται να υποβάλουν στην αρμόδια εθνική αρχή τις περιπτώσεις όπου τα παράπονα των χρηστών προς φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 16, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας δημοσιεύουν, παράλληλα με την ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των επιδόσεών τους, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό καταγγελιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν.

"

19)  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

Άρθρο 21

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από ║επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

"

20)  Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

Άρθρο 22

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τον τομέα των ταχυδρομείων, νομικώς και λειτουργικώς ανεξάρτητες από τους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διαρθρωτικό διαχωρισμό της κανονιστικής λειτουργίας από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή ποιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ορίσει για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα καθήκοντα που ανατίθενται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα προσιτά, ιδίως στην περίπτωση που τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε δύο ή περισσότερους φορείς. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, διαβουλεύσεις και συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών και των εθνικών αρχών που έχουν επιφορτισθεί με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της νομοθεσίας περί καταναλωτών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

2.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ως συγκεκριμένο καθήκον την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, ιδίως με τη δημιουργία διαδικασιών παρακολούθησης και κανονιστικών διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Δύνανται επίσης να επιφορτισθούν με τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα των ταχυδρομείων.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών, σε εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή επιχείρηση που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες έχει, όταν επηρεάζεται από απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής, δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης, ενώπιον οργάνου προσφυγής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα μέρη. Εφόσον εκκρεμεί το αποτέλεσμα της εν λόγω προσφυγής, ισχύει η απόφαση της εθνικής κανονιστικής αρχής, εκτός αν το όργανο προσφυγής αποφασίσει διαφορετικά.

"

21)  Μετά το άρθρο 22, παρεμβάλλεται το εξής κεφάλαιο:

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9α

Παροχή πληροφοριών

"

22)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 22α:

"

Άρθρο 22α

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών παρέχουν στη ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους όλες τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων των οικονομικών πληροφοριών και των πληροφοριών σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

2.  Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και εμπιστευτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν του σκοπού για τον οποίο ζητήθηκαν. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.

"

23)  Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

Άρθρο 23

Κάθε τέσσερα έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το αργότερο τρία έτη μετά το ουσιαστικό άνοιγμα, υποβάλλεται χωριστή έκθεση για τη συνολική εξέλιξη της απασχόλησης στον τομέα και τις συνθήκες εργασίας που εφαρμόζουν όλοι οι φορείς σε κάθε κράτος μέλος. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση των μέτρων που έχουν εγκριθεί βάσει ρύθμισης ή με κοινωνική διαπραγμάτευση. Εφόσον η έκθεση διαπιστώνει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις.

"

24)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 23α:

"

Άρθρο 23a

Η Επιτροπή παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης και καθοδήγησης για τον υπολογισμό οιασδήποτε καθαρής δαπάνης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια χρηματοδότησης κατά το άρθρο 7, παράγραφος 4, και μπορούν να υποβάλουν και μελέτες.

"

25)  Το άρθρο 26 διαγράφεται.

26)  Το άρθρο 27 διαγράφεται.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στους τομείς που διέπονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 168, 20.7.2007, σ. 74.
(2) ΕΕ C 197, 24.8.2007, σ. 37.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007.
(4) ΕΕ C 48, 16.2.1994, σ. 3.
(5) ΕΕ L 15, 21.1.1998, σ. 14. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 ║ (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
(6) ΕΕ C 288 E, 25.11.2006, σ. 77.
(7) ΕΕ L 115, 17.4.1998, σ. 31.
(8) ΕΕ L 109, 19.4.2001, σ. 56.
(9) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(10) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.
(11)+ Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου