Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0246/2007

Predkladané texty :

A6-0246/2007

Rozpravy :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0336

Prijaté texty
PDF 597kWORD 237k
Streda, 11. júla 2007 - Štrasburg
Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I
P6_TA(2007)0336A6-0246/2007
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0594)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 47 ods. 2 a články 55 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0354/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0246/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva
P6_TC1-COD(2006)0196

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2, článok 55 a článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie ║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Rada vo svojom uznesení zo 7. februára 1994 o rozvoji poštových služieb Spoločenstva(4) označila za jeden z hlavných cieľov poštovej politiky Spoločenstva zosúladenie postupného, kontrolovaného otvorenia trhu poštových služieb hospodárskej súťaži s udržateľným zaručením poskytovania univerzálnych služieb.

(2)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb(5) sa vytvoril regulačný rámec pre sektor poštových služieb na úrovni Spoločenstva vrátane opatrení na zaručenie univerzálnych služieb a stanovenia maximálnych limitov pre poštové služby, ktoré členské štáty môžu vyhradiť ich poskytovateľovi(-om) univerzálnych služieb s ohľadom na zachovanie univerzálnych služieb, ktoré sa majú postupným a progresívnym spôsobom obmedziť a časový harmonogram pre rozhodovanie o ďalšom otvorení trhu hospodárskej súťaži na účely vytvorenia jednotného trhu poštových služieb.

(3)  Článkom 16 zmluvy ║sa zdôrazňuje miesto, ktoré majú služby všeobecného hospodárskeho záujmu pri spoločných hodnotách Európskej únie, ako aj ich úloha pri podpore sociálnej a územnej kohézie. Uvádza sa v ňom, že by sa malo dbať na to, aby sa služby vykonávali na základe zásad a podmienok, ktoré im umožňujú plniť ďalšie úlohy.

(4)  "Special Eurobarometer 219" z októbra 2005 zdôraznil pozitívnu úlohu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a ukázal, že spomedzi služieb všeobecného hospodárskeho záujmu užívatelia v celej EÚ najviac oceňujú poštové služby, keď 77 % respondentov odpovedalo kladne.

(5)  Poštové služby plnia neodmysliteľnú úlohu v oblasti cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti EÚ, keďže sú hlavným nástrojom komunikácie a výmeny informácií.

(6)  Opatrenia v tejto oblasti by mali byť navrhnuté takým spôsobom, aby Spoločenstvo splnilo svoje úlohy podľa článku 2 zmluvy ║ spočívajúce v dosiahnutí stanovených cieľov, najmä podporovať harmonický, vyvážený a udržateľný rozvoj hospodárskych činností, vysokú úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, udržateľný a neinflačný rast, vysoký stupeň konkurencieschopnosti a konvergenciu výkonu hospodárstva, rast životnej úrovne a kvality života a hospodársku a sociálnu kohéziu a solidaritu medzi členskými štátmi.

(7)  Európske trhy poštových služieb prekonali v poslednom období dramatické zmeny, čo bol vývoj poháňaný technickým pokrokom a zvýšenou konkurenciou v dôsledku deregulácie. Z dôvodu globalizácie je nutné zaujať proaktívny a prorozvojový postoj, aby občania EÚ neboli zbavení výhod vyplývajúcich z takýchto zmien.

(8)  Európska rada z 22. a 23. marca 2005 vo svojich záveroch týkajúcich sa priebežného prehodnotenia Lisabonskej stratégie opätovne zdôraznila význam dokončenia vnútorného trhu ako nástroja pre podporu rastu a vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest a dôležitú úlohu, ktorú efektívne služby vo všeobecnom hospodárskom záujme musia zohrávať v konkurenčnom a dynamickom hospodárstve. Tieto závery sa stále uplatňujú na poštové služby, ako základný nástroj komunikácie, obchodu a sociálnej a územnej kohézie.

(9)  V uznesení Európskeho parlamentu z 2. februára 2006 o uplatňovaní poštovej smernice(6) sa zdôrazňuje sociálny a hospodársky význam efektívnych poštových služieb a ich významná úloha v rámci Lisabonskej stratégie, pričom sa v nej naznačuje, že doteraz prijaté reformné opatrenia významnou mierou pozitívne ovplyvnili vývoj sektora poštových služieb spolu so zvýšením kvality, vyššou efektívnosťou a lepším zameraním sa na spotrebiteľa. V uvedenom uznesení vyzval Európsky parlament Komisiu, aby sa vzhľadom na niekedy zreteľne odlišné vývojové trendy v oblasti požiadaviek na povinnosti vyplývajúce z univerzálnych služieb v členských štátoch, zamerala pri vypracovávaní štúdie budúceho vývoja predovšetkým na kvalitu poskytovania univerzálnych služieb a ich budúceho financovania a aby v rámci tejto štúdie navrhla definíciu, rozsah pôsobnosti a vhodný spôsob financovania univerzálnych služieb. Konštatoval tiež, že poštové siete majú nenahraditeľný územný a sociálny rozmer, keďže umožňú univerzálny prístup k základným miestnym službám.

(10)  V súlade so smernicou 97/67/ES bola vypracovaná štúdia budúceho vývoja, v ktorej sa hodnotil vplyv úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb v roku 2009 na univerzálne služby v každom členskom štáte. Komisia tiež dôkladne preskúmala sektor poštových služieb Spoločenstva, vrátane objednania štúdií o hospodárskom, sociálnom a technologickom rozvoji v sektore a vo veľkom rozsahu konzultovala zainteresované strany.

V štúdii budúceho vývoja sa uvádza, že základný cieľ ochrany stáleho poskytovania univerzálnych služieb, ktorá zodpovedá kvalitatívnej norme, definovanej členskými štátmi v súlade so smernicou 97/67/ES možno zabezpečiť v celom Spoločenstve do roku 2009 bez potreby uplatňovania vyhradenej oblasti.

(12)  Postupné a pozvoľné otváranie trhov poštových služieb hospodárskej súťaži poskytlo poskytovateľom univerzálnych služieb dostatočný čas na prijatie modernizačných a reštrukturalizačných opatrení potrebných na zabezpečenie ich dlhodobého prežitia za nových trhových podmienok a členským štátom umožnilo prispôsobiť ich regulačné systémy otvorenejšiemu prostrediu. Členské štáty môžu ďalej sami využívať príležitosť, ktorú ponúka prechodné obdobie, ako aj značný čas potrebný na zavedenie účinnej hospodárskej súťaže na pokračovanie, v prípade potreby, v ďalšej modernizácii a reštrukturalizácii poskytovateľov univerzálnych služieb.

(13)  Štúdia budúceho vývoja ukazuje, že vyhradená oblasť by už nemala byť uprednostňovaným riešením financovania univerzálnych služieb. V Tomto hodnotení sa zohľadňuje záujem Spoločenstva a jeho členských štátov na dokončení vnútorného trhu a jeho potenciálu pre zaručenie rastu a zamestnanosti, ako aj zabezpečenie dostupnosti účinných služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme pre všetkých užívateľov. █

(14)  Existuje množstvo faktorov, ktoré podporujú zmenu v poštovom sektore, najmä dopyt a meniace sa spotrebiteľské potreby, organizačná zmena, automatizácia a zavádzanie nových technológií, nahrádzanie elektronických prostriedkov komunikácie a otváranie trhu. Z hľadiska konkurencieschopnosti, plnenia nových zákazníckych požiadaviek a zabezpečovania zdrojov financovania môžu poskytovatelia poštových služieb diverzifikovať svoje aktivity poskytovaním služieb elektronického obchodu či iných služieb informačnej spoločnosti.

(15)  Poskytovatelia poštových služieb vrátane určených poskytovateľov univerzálnych služieb sú nabádaní zvyšovať efektívnosť ako dôsledok nových konkurenčných výziev, ktoré sa líšia od tradičných poštových služieb (ako napríklad digitalizácia alebo elektronická komunikácia), čo prispeje k výraznému zvýšeniu konkurencieschopnosti.

(16)  Postupné otvorenie trhu, ak bude starostlivo pripravené, môže pomôcť rozšíriť celkovú veľkosť poštových trhov; ďalej môže pod podmienkou, že sa zabezpečí spravodlivá hospodárska súťaž, prispieť k trvalo udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti u poskytovateľov univerzálnych služieb, ako aj k uľahčeniu tvorby nových pracovných miest u ostatných prevádzkovateľov, nových účastníkov trhu a v súvisiacich hospodárskych činnostiach. Táto smernica sa nedotýka právomocí členských štátov regulovať pracovné podmienky v sektore poštových služieb, ktoré by však nemali viesť k nespravodlivej hospodárskej súťaži. Pri príprave otvorenia trhu s poštovými službami by sa mali dôkladne zvážiť sociálne faktory, najmä s ohľadom na zamestnancovpôvodne zamestnaných v oblasti poskytovania poštových služieb.

(17)  Vyššia konkurencieschopnosť by mala ďalej umožniť prepojenie sektora poštových služieb s alternatívnymi spôsobmi komunikácie a umožniť zlepšenie kvality služieb poskytovanej stále náročnejším užívateľom. Ďalšie otvorenie trhu bude ďalej prinášať úžitok predovšetkým spotrebiteľom a malým a stredným podnikom, a to tak odosielateľom, ako aj príjemcom poštových zásielok prostredníctvom zlepšenia kvality, širšieho výberu, následného znižovania cien, inovatívnych služieb a podnikateľských modelov. Dnešný trh s poštovými službami je časťou väčšieho informačného trhu, ktorý zahŕňa aj elektronické správy, čo by sa malo pri hodnotení trhu zohľadniť.

(18)  Poštová sieť na vidieku, okrem iného aj v hornatých a ostrovných regiónoch, hrá zásadnú úlohu pri integrácii do národného/celosvetového hospodárstva a pri udržiavaní sociálnej súdržnosti a súdržnosti zamestnanosti. Miesta, kde sa poskytujú poštové služby v hornatých a ostrovných regiónoch okrem toho môžu poskytovať dôležitú sieť infraštruktúry na všeobecný prístup k novým telekomunikačným technológiám.

(19)  Vývoj na susedných komunikačných trhoch rôznym spôsobom ovplyvnil rôzne regióny Spoločenstva a segmenty obyvateľstva a využívanie poštových služieb. Vzhľadom na to, že by sa mala zachovať územná a sociálna súdržnosť a pri zohľadnení, že členské štáty môžu prispôsobiť niektoré špecifické charakteristiky služieb s cieľom uspokojiť miestny dopyt, uplatnením flexibility stanovenej v smernici 97/67/ES je vhodné zachovať v plnom rozsahu univerzálne služby a súvisiace požiadavky na kvalitu služieb uvedené v danej smernici. S cieľom zabezpečiť, aby otvorenie trhu naďalej prinášalo prospech všetkým užívateľom, najmä spotrebiteľom a malým a stredným podnikom, musia členské štáty monitorovať a dohliadať na vývoj trhu. Musia prijať vhodné regulačné opatrenia, ktoré sú k dispozícii na základe smernice s cieľom zabezpečiť, aby prístupnosť poštových služieb naďalej uspokojovala potreby užívateľov vrátane prípadného zaručenia minimálneho množstva služieb poskytovaných na jednom prístupovom mieste, a aby najmä nedošlo k zníženiu hustoty prístupových miest k poštovým službám vo vidieckych a odľahlých regiónoch. Členské štáty by mali zároveň zaviesť primerané pokuty pre poskytovateľov poštových služieb za nesplnenie ich povinností.

(20)  Univerzálne služby zaručené smernicou 97/67/ES zaručujú jedno vyberanie a jedno doručenie domov alebo do priestorov každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby každý pracovný deň, dokonca aj vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach.

(21)  Ak smernica 97/67/ES nestanovuje inak, pojem "užívatelia" zahŕňa individuálnych spotrebiteľov a podnikateľské subjekty, ktorí využívajú univerzálne služby.

(22)  Poskytovanie vysoko kvalitných poštových služieb výrazne prispieva k dosiahnutiu cieľa sociálnej a územnej súdržnosti. Elektronický obchodný styk ponúka predovšetkým odľahlým a riedko osídleným oblastiam nové možnosti ako sa zúčastňovať na hospodárskom živote, čoho dôležitým predpokladom je práve poskytovanie spoľahlivých poštových služieb.

(23)  V smernici 97/67/ES sa za prioritu považuje poskytovanie univerzálnych služieb prostredníctvom určeného(-ých) poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb. Vytvorenie širšej hospodárskej súťaže a väčších možností výberu znamená, že by členské štáty mali mať ešte väčšiu flexibilitu pri výbere najúčinnejšieho a najvhodnejšieho mechanizmu na zaručenie dostupnosti univerzálnych služieb, pričom sa zachovajú zásady objektivity, transparentnosti, nediskriminácie, proporcionality a najmenšieho narušenia trhu, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezplatného poskytovania poštových služieb na vnútornom trhu. Členské štáty môžu uplatňovať jeden z týchto mechanizmov alebo ich kombináciu: poskytovanie univerzálnych služieb trhovými silami, určenie jedného alebo viacerých podnikov na poskytovanie rôznych súčastí univerzálnych služieb alebo pokrytie rôznych častí národného územia a verejné obstarávanie služieb. V prípade, že sa členský štát rozhodne poveriť jeden alebo viaceré podniky poskytovaním univerzálnych služieb alebo ich jednotlivých súčastí, musí sa zaručiť, aby aj ostatní poskytovatelia univerzálnych služieb dodržiavali požiadavky na kvalitu univerzálnych služieb.

(24)  Je dôležité, aby boli užívatelia plne informovaní o poskytovaných univerzálnych službách, a aby podniky, ktoré poskytujú poštové služby, boli informované o právach a povinnostiach poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia boli stále plne informovaní o charakteristikách a prístupnosti konkrétnych poskytovaných služieb. Národné regulačné orgány by mali dohliadať na to, aby tieto informácie boli dostupné. V súlade s väčšou flexibilitou členských štátov je však vhodné zabezpečiť poskytovanie univerzálnych služieb iným spôsobom ako určením poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb, čo členským štátom umožní flexibilitu pri rozhodovaní, ako tieto informácie sprístupniť verejnosti.

(25)  V zmysle vykonaných štúdií a vzhľadom na uvoľnenie plného potenciálu vnútorného trhu poštových služieb je vhodné, aby sa zrušilo používanie vyhradenej oblasti a osobitných práv ako spôsob zabezpečenia financovania univerzálnych služieb. Vzhľadom na situáciu v členských štátoch je vhodné, aby sa za konečný dátum odstránenia exkluzívnych práv v poštovom sektore určil koniec roka 2010.

(26)  V niektorých členských štátoch môže byť naďalej potrebné vonkajšie financovanie čistých zostatkových nákladov univerzálnych služieb. Je preto vhodné objasniť alternatívy, ktoré sú k dispozícii na zabezpečenie financovania univerzálnych služieb v rozsahu, ktorý je potrebný a náležite odôvodnený, pričom sa výber finančných mechanizmov, ktoré sa majú používať, ponechá na členské štáty. Medzi tieto alternatívy patrí využitie postupov verejného obstarávania vrátane postupov priameho prerokovania a, ak povinnosti vyplývajúce z univerzálnych služieb znamenajú čisté náklady univerzálnych služieb a predstavujú neprimeranú záťaž pre určený podnik, aj štátna kompenzácia a zdieľanie nákladov s poskytovateľmi služieb a/alebo používateľmi transparentným spôsobom prostredníctvom príspevkov do kompenzačného fondu. Členské štáty môžu využívať iné prostriedky na financovanie, ktoré povoľujú právne predpisy Spoločenstva, ako je rozhodnutie o tom, že zisky z iných činností poskytovateľov univerzálnych služieb mimo rámca týchto služieb sa musia v plnej výške alebo čiastočne použiť na financovanie čistých nákladov univerzálnych služieb, ak sú v súlade so smernicou 97/67/ES. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov dodržiavať články zmluvy týkajúceh sa štátnej pomoci, členské štáty by mali oznamovať Komisii ich plány na financovanie všetkých čistých nákladov univerzálnych služieb, ktoré by sa mali odrážať v pravidelných správach o uplatňovaní smernice 97/67/ES, ktoré Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade.

(27)  Podniky poskytujúce služby, ktoré môžu nahrádzať univerzálne služby, by mali prispievať na financovanie univerzálnych služieb v prípadoch, keď je vytvorený kompenzačný fond. S cieľom stanoviť príslušné podniky, by mali členské štáty zvážiť, či sa služby poskytované týmito podnikmi môžu z hľadiska užívateľov považovať za náhradu za univerzálne služby, a to s ohľadom na vlastnosti služieb, vrátane charakteristík pridanej hodnoty a ich plánované použitie. Na to, aby sa služby mohli považovať za náhradu, nemusia nevyhnute spĺňať všetky vlastnosti univerzálnych služieb, ako sú denné doručovanie alebo pokrytie celého územia štátu, stačí, ak spĺňajú aspoň jednu z vlastností služieb poskytovaných v rámci univerzálnych služieb. S cieľom dosiahnuť súlad so zásadou proporcionality pri určovaní výšky príspevku od týchto podnikov na náklady súvisiace s poskytovaním univerzálnych služieb v členskom štáte, musia členské štáty používať transparentné a nediskrimačné kritériá. █

(28)  Zásady transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality obsiahnuté v smernici 97/67/ES sa musia naďalej uplatňovať na akýkoľvek finančný mechanizmus a akékoľvek rozhodnutie prijaté v tejto oblasti musí byť založené na transparentných, objektívnych a overiteľných kritériách. Konkrétne, čisté náklady univerzálnych služieb sa musia vypočítať v rámci zodpovednosti národného regulačného orgánu, a to ako rozdiel medzi čistými nákladmi na určený podnik, ktorý vykonáva povinnosti univerzálnych služieb a podnik, ktorý nevykonáva povinnosti univerzálnych služieb. Pri výpočte sa musia zohľadniť všetky relevantné prvky vrátane výhod trhu, ktoré získa podnik určený na poskytovanie univerzálnych služieb, práva na primeraný zisk a stimulov spojených s efektívnosťou nákladov. S cieľom vyhnúť sa právnej neistote a zaručiť rovnaké podmienky by mala Komisia vypracovať podrobné usmernenia o spôsobe výpočtu čistých nákladov.

(29)  Je vhodné poskytnúť členským štátom, ktoré sa k procesu poštovej reformy pridali neskôr, alebo členským štátom s osobitne náročnou topografiou, konkrétne s veľkým počtom ostrovov, možnosť možnosť dodatočného prechodného obdobia v trvaní dvoch rokov na odstránenie exkluzívnych a osobitných práv, o čom treba informovať Komisiu. Vzhľadom na toto výnimočné obdobie je vhodné, aby sa v obmedzenom časovom rámci a pre obmedzený počet služieb umožnilo tým členským štátom, ktoré úplne otvorili svoje trhy, odmietnuť udeliť povolenie pôsobiť, na ich vlastnom území, monopolným prevádzkovateľom podnikajúcim v inom členskom štáte.

(30)  Členským štátom by sa naďalej malo umožniť používanie všeobecných povolení a individuálnych licencií, ak je to odôvodnené a primerané sledovaným cieľom. Ako sa však zdôraznilo v tretej správe o uplatňovaní smernice 97/67/ES, ďalšia harmonizácia podmienok, ktoré sa môžu zaviesť, sa zdá potrebná na zníženie neodôvodnených prekážok poskytovania služieb na vnútornom trhu. V tomto kontexte môžu členské štáty napríklad umožniť podnikom, ktoré poskytujú služby v rozsahu univerzálnych služieb či služieb považovaných za ich možné náhrady, aby si vybrali medzi povinnosťou poskytovať služby alebo finančne prispievať na náklady služieb poskytovaných iným podnikom, nemožno im už však povoliť súbežnú požiadavku prispievať do mechanizmu zdieľania nákladov a uložiť povinnosti vyplývajúce z univerzálnych služieb alebo kvality, ak tieto povinnosti majú rovnaký účel. Treba tiež vysvetliť, že niektoré ustanovenia o všeobecných povoleniach a udeľovaní licencií by sa nemali vzťahovať na určených poskytovateľov univerzálnych služieb.

(31)  V prostredí, kde viacero poštových podnikov poskytuje služby v oblasti univerzálnych služieb, je vhodné požadovať, aby všetky členské štáty posúdili, či by sa niektoré súčasti poštovej infraštruktúry alebo niektoré služby zvyčajne poskytované poskytovateľmi univerzálnych služieb, nemali sprístupniť ostatným prevádzkovateľom, ktorí poskytujú podobné služby, s cieľom podporiť účinnú hospodársku súťaž a/alebo chrániť užívateľov a spotrebiteľov zabezpečením celkovej kvality poštových služieb. V prípade viacerých poskytovateľov univerzálnych služieb s regionálnymi poštovými sieťami by členské štáty mali tiež vyhodnotiť a podľa potreby zabezpečiť ich interoperabilitu s cieľom vyhnúť sa prekážkam v rýchlej preprave poštových zásielok. Keďže právna a trhová situácia v prípade týchto súčastí alebo služieb je v členských štátoch rozdielna, je vhodné požiadať členské štáty, aby na základe dostatočných informácií určili potrebu, rozsah a výber regulačného nástroja, vrátane prípadného zdieľania nákladov. Toto ustanovenie nemá vplyv na právo členských štátov prijať opatrenia na zabezpečenie prístupu k verejnej poštovej sieti za podmienok transparentnosti a nediskriminácie.

(32)  Vzhľadom na význam poštových služieb pre nevidiace a čiastočne zrakovo postihnuté osoby, je vhodné potvrdiť, že na konkurenčnom a voľnom trhu by mala existovať povinnosť členských štátov zabezpečiť poskytovanie bezplatných služieb pre nevidiace a čiastočne zrakovo postihnuté osoby. █

(33)  Vo vysoko konkurenčnom prostredí je dôležité zabezpečiť poskytovateľom univerzálnych služieb cenovú pružnosť potrebnú na zaručenie finančne realizovateľného poskytovania univerzálnych služieb. Je preto dôležité na zaručiť, aby členské štáty len v obmedzených prípadoch stanovovali sadzby odlišujúce sa od zásady, že ceny odrážajú bežný dopyt na trhu a náklady. Tento cieľ sa dosiahne tým, že sa členským štátom povolí naďalej uplatňovať jednotné sadzby pre zásielky, pri ktorých je určená sadzba za kus, najčastejšie využívané spotrebiteľmi a malými a strednými podnikmi. Jednotlivé členské štáty môžu zachovať jednotné sadzby aj pre niektoré iné poštové zásielky z dôvodu ochrany všeobecného hospodárskeho záujmu, ako je prístup ku kultúre, regionálna a sociálna kohézia. Zásada výpočtu ceny podľa nákladov nezabráni prevádzkovateľom zodpovedným za poskytovanie univerzálnych služieb uplatňovať jednotné sadzby za služby poskytované ako súčasť univerzálnych služieb.

(34)  Poskytovanie služieb poskytovateľmi univerzálnych služieb podnikateľom, subjektom, ktoré zhromažďujú hromadné zásielky a odosielateľom hromadných zásielok od rôznych zákazníkov si vyžaduje, aby existovali pružnejšie tarifné podmienky.

(35)  Vzhľadom na prechod k úplne konkurenčnému trhu a s cieľom zabezpečiť, aby krížové dotácie z univerzálnych služieb do služieb, ktoré nemajú univerzálny charakter, nepriaznivo nevplývali na konkurenčnú výhodu služieb, ktoré nemajú univerzálny charakter je vhodné naďalej požadovať, aby členské štáty zachovali povinnosť poskytovateľov univerzálnych služieb viesť oddelené a transparentné účty, ktoré budú predmetom potrebných úprav. Na základe tejto povinnosti by sa národným regulačným orgánom, orgánom hospodárskej súťaže a Komisii poskytli informácie potrebné na prijatie rozhodnutí týkajúcich sa univerzálnych služieb a na monitorovanie spravodlivých trhových podmienok, kým sa hospodárska súťaž nestane účinnou. Spolupráca medzi národnými regulačnými orgánmi pri vypracovávaní štandardov a usmernení v tejto oblasti by mala prispieť k harmonizovanému uplatňovaniu týchto pravidiel.

(36)  V súlade s pravidlami existujúcimi v iných oblastiach služieb a s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov je vhodné rozšíriť uplatňovanie minimálnych zásad týkajúcich sa riešenia sťažností aj na iné subjekty než sú poskytovatelia univerzálnych služieb. S cieľom zvýšiť efektívnosť vybavovania sťažností je vhodné, aby sa smernicou 97/67/ES podporovali postupy mimosúdneho riešenia sporov, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998 o zásadách platných pre orgány príslušné pre mimosúdne urovnávanie spotrebiteľských sporov(7) a v odporúčaní Komisie 2001/310/ES zo 4. apríla 2001 o zásadách pre mimosúdne orgány, ktoré sa zaoberajú urovnaním sporov spotrebiteľov vzájomnou dohodou(8). Záujmy spotrebiteľov by sa podporovali aj prostredníctvom väčšej inetroperability prevádzkovateľov, ktorá je výsledkom prístupu k niektorým súčastiam infraštruktúry a službám, a požiadavky na spoluprácu národných regulačných orgánov s orgánmi ochrany spotrebiteľov. S cieľom ochrany záujmov užívateľov poštových služieb v prípade krádeže, straty či poškodenia poštových zásielok by mali členské štáty zaviesť systém náhrad a/alebo odškodnenia.

(37)  Je potrebné zmeniť a doplniť ustanovenie týkajúce sa vykonávacích právomocí, aby sa zohľadnili zmeny a doplnenia rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(9).

(38)  Výbor, ktorý pomáha pri vykonávaní smernice 97/67/ES monitoruje vývoj opatrení prijatých členskými štátmi na zabezpečenie poskytovania univerzálnych služieb, predovšetkým ich súčasné a predpokladané dôsledky na sociálnu a územnú súdržnosť. Z dôvodu osobitného významu, ktorý má liberalizácia poštových služieb v zmysle územnej súdržnosti, by mali byť v tomto výbore zastúpení nielen zástupcovia členských štátov, ale aj zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov každého členského štátu.

(39)  Úloha národných regulačných orgánov pravdepodobne zostane rozhodujúcou, najmä v tých členských štátoch, v ktorých sa ešte musí ukončiť prechod na hospodársku súťaž. V súlade so zásadou oddelenia regulačných a prevádzkových funkcií by členské štáty mali zaručiť nezávislosť národných regulačných orgánov, čím sa zabezpečí nestrannosť ich rozhodnutí. Táto požiadavka nezávislosti nemá vplyv na inštitucionálnu autonómiu a ústavné povinnosti členských štátov a na zásadu neutrality so zreteľom na pravidlá, ktorými sa v členských štátoch riadi systém majetku alebo vlastníctva, uvedené v článku 295 zmluvy. Národné regulačné orgány by mali byť vybavené všetkými zdrojmi, pokiaľ ide o zamestnancov, expertízy a finančné prostriedky, potrebnými na výkon ich úloh.

(40)  V dôsledku častého zapojenia rôznych národných orgánov do výkonu regulačných funkcií je vhodné zaviesť do prideľovania úloh transparentnosť a požadovať, aby rôzne zodpovedné orgány, poverené riadením sektoru, pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže a v spotrebiteľských záležitostiach spolupracovali s cieľom zabezpečiť účinné dokončenie ich úloh.

(41)  Akákoľvek strana, ktorá podlieha rozhodnutiu národného regulačného orgánu, by mala mať právo odvolať sa na orgán, ktorý je od tohto regulačného orgánu nezávislý. Takýmto orgánom môže byť súd. Uvedené odvolacie konanie nemá vplyv na rozdelenie kompetencií vo vnútroštátnych súdnych systémoch a na práva právnických alebo fyzických osôb na základe vnútroštátneho právneho systému. V očakávaní záveru týchto konaní treba zabezpečiť dočasné pozastavenie rozhodnutí národných regulačných orgánov, aby sa zaručila právna a trhová bezpečnosť.

(42)  Národné regulačné orgány by █mali koordinovať svoju činnosť s regulačnými orgánmi iných členských štátov a s Komisiou pri výkone úloh vyplývajúcich zo ║ smernice 97/67/ES. Podporil by sa tým rozvoj vnútorného trhu poštových služieb a pomohlo dosiahnuť dôsledné uplatňovanie ustanovení uvedenej smernice vo všetkých členských štátoch, najmä v tých oblastiach, kde vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú právne predpisy Spoločenstva poskytujú národným regulačným orgánom podstatné právo plného uváženia pri uplatňovaní príslušných pravidiel. Táto spolupráca by sa okrem iného mohla uskutočňovať vo výbore ustanovenom v uvedenej smernici ║ alebo v skupine, ktorú by tvorili európske regulačné orgány. Členské štáty by mali rozhodnúť o tom, ktoré orgány sú národnými regulačnými orgánmi na účely tejto smernice.

(43)  Národné regulačné orgány potrebujú získať informácie od účastníkov trhu, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy. Žiadosti o informácie by mal byť primerané, nemali by predstavovať neprimeranú záťaž pre podniky. Takéto informácie môže potrebovať aj Komisia, aby mohla plniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Spoločenstva.

(44)  S cieľom informovať Európsky parlament a Radu o rozvoji vnútorného trhu poštových služieb by Komisia mala týmto inštitúciám pravidelne predkladať správy o uplatňovaní smernice 97/67/ES.

(45)  Komisia by mala pomáhať členským štátom pri rozličných aspektoch vykonávania tejto smernice.

(46)  Táto smernica neovplyvňuje požiadavky a podmienky zamestnávania vrátane maximálnej dĺžky pracovného času a minimálnej dĺžky času na odpočinok, minimálnej dĺžky ročnej platenej dovolenky, minimálnej mzdy ani bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny pri práci, ktoré členské štáty uplatňujú v súlade s právom Spoločenstva. Neovplyvňuje ani vzťahy medzi sociálnymi partnermi vrátane práva na rokovanie a uzatváranie kolektívnych dohôd, práva na štrajk a protestné akcie zamestnancov v súlade s vnútroštátnym právom a postupy, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva a neovplyvňuje ani služby poskytované agentúrami na dočasné zamestnávanie. Členské štáty môžu podľa potreby v konaniach o povolení zohľadňovať pracovné podmienky.

(47)  Členské štáty by mali zabezpečiť zriadenie dostatočného množstva prístupových a kontaktných miest, ktoré budú zohľadňovať potreby používateľov vo vidieckych a v riedko obývaných regiónoch. S cieľom zaručiť poskytovanie univerzálnych služieb by členské štáty mali v týchto oblastiach určiť minimálny počet prístupových a kontaktných miest.

(48)  S cieľom potvrdiť rámec na reguláciu sektora by sa mal zrušiť dátum skončenia platnosti smernice 97/67/ES. Ustanovenia, ktoré neboli zmenené a doplnené touto smernicou sa uplatňujú naďalej. Služby, ktoré si členské štáty môžu počas prechodného obdobia naďalej vyhradiť sú služby uvedené v článku 7a smernice 97/67/ES.

(49)  Keďže ciele navrhovaných opatrení, a to dosiahnutie vnútorného trhu poštových služieb, zabezpečovanie jednotnej úrovne univerzálnych služieb pre všetkých užívateľov a stanovenie harmonizovaných zásad pre reguláciu poštových služieb, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov opatrení, ktoré treba podniknúť, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný pre dosiahnutie uvedených cieľov.

(50)  Smernica 97/67/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(51)  Táto smernica je v súlade s ostatnými súčasnými nástrojmi Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na služby. V prípade rozporu tejto smernice s niektorým ustanovením iného nástroja Spoločenstva, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu(10), táto smernica a jej ustanovenia má prednosť a v plnej miere sa uplatňuje v sektore poštových služieb.

(52)  Táto smernica sa nedotýka uplatňovania pravidiel zmluvy o hospodárskej súťaži a o slobode poskytovania služieb. Pokiaľ by finančné mechanizmy zahŕňali pomoc poskytnutú členským štátom alebo prostredníctvom zdrojov štátnej pomoci v akejkoľvek forme v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy, táto smernica sa nedotýka povinnosti členských štátov rešpektovať pravidlá o štátnej pomoci zmluvy,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 97/67/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.  V článku 1 sa druhá zarážka nahrádza takto:

"
   podmienky, ktorými sa spravuje poskytovanie poštových služieb,
"

2.  Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

   a) bod 6 sa nahrádza takto:"
   6. poštová zásielka: zásielka adresovaná v konečnej podobe, v ktorej ju má prepraviť poskytovateľ poštových služieb. Okrem korešpondencie tieto zásielky zahŕňajú napríklad aj knihy, katalógy, noviny, periodickú tlač a poštové balíky, ktoré obsahujú tovar s komerčnou hodnotou alebo bez nej,

b)  Článok 19 ods. 1 sa nahrádza takto:
19. podstatné požiadavky: všeobecné, iné ako ekonomické dôvody, ktoré môžu spôsobiť, že členský štát zavedie podmienky na poskytovanie poštových služieb. Medzi tieto dôvody patrí: dôvernosť korešpondencie, bezpečnosť siete, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru a dodržiavanie požiadaviek a podmienok zamestnávania a systémov sociálneho zabezpečenia, stanovených zákonom, iným právnym predpisom či správnym opatrením a/alebo kolektívnou zmluvou dohodnutou medzi vnútroštátnymi sociálnymi partnermi a v odôvodnených prípadoch ochrana údajov, ochrana životného prostredia a regionálne plánovanie."
   c) pridáva sa tento bod:"
   20. služby poskytované za sadzbu na kus: poštové služby, pre ktoré je sadzba uvedená vo všeobecných podmienkach poskytovateľov univerzálnych služieb pre prepravu jednotlivých poštových zásielok.
"

3.  V ║ článku 3 ods. 3 prvý pododsek sa úvodný text nahrádza takto:

"

3.  Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, že univerzálne služby sú zaručené každý pracovný deň a nie menej ako päť dní v týždni, s výnimkou okolností a geografických podmienok, ktoré národné regulačné orgány považujú za výnimočné a zahŕňa to minimálne:

"

4.  Článok 4 sa nahrádza takto:

"

Článok 4

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby bolo zaručené poskytovanie univerzálnych služieb a oznámi Komisii opatrenia, ktoré prijal na splnenie tejto povinnosti. Výbor vytvorený na základe článku 21 je informovaný o opatreniach prijatých členskými štátmi na zabezpečenie poskytovania univerzálnych služieb a dohliada na ich vývoj.

2.  Členské štáty môžu určiť jeden alebo viac podnikov ako poskytovateľov univerzálnych služieb pre časť svojho územia alebo celé územie ako aj pre rôzne súčasti univerzálnych služieb. Pritom stanovia povinnosti a práva poskytovateľov univerzálnych služieb v súlade s právom Spoločenstva uverejnia ich. Členské štáty predovšetkým prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby podmienky, na základe ktorých sa zveruje poskytovanie univerzálnych služieb, vychádzali zo zásady objektivity, nediskriminácie, proporcionality a čo najmenšieho narušenia trhu, a aby určenie podnikov ako poskytovateľov univerzálnych služieb bolo časovo obmedzené. Členské štáty oznámia Komisii totožnosť poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb, ktorých menovali.

"

5.  V článku 5 ods. 2 sa text "článkoch 36 a 56" nahrádza textom "článkoch 30 a 46". ║

6.  Článok 6 sa nahrádza takto:

"

Článok 6

Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby užívatelia a podniky, ktoré poskytujú poštové služby, pravidelne dostávali od poskytovateľov univerzálnych služieb dostatočne podrobné a aktuálne informácie o určitých charakteristikách ponúkaných univerzálnych služieb s osobitným odkazom na všeobecné podmienky prístupu k týmto službám, ako aj úroveň cien a kvality. Tieto informácie sa vhodným spôsobom uverejnia.

Členské štáty oznámia Komisii, ako budú sprístupnené informácie, ktoré majú byť uverejnené v súlade s prvým odsekom.

"

7.  V kapitole 3 sa názov nahrádza takto:

"

KAPITOLA 3

Garantované financovanie univerzálnych služieb

"

8.  Článok 7 sa nahrádza takto:

"

Článok 7

1.  S účinnosťou od 31. decembra 2010 členské štáty neposkytnú ani neponechajú v platnosti exkluzívne alebo osobitné práva pre vytvorenie a poskytovanie poštových služieb. Členské štáty môžu financovať poskytovanie univerzálnych služieb v súlade s jedným alebo viacerými z prostriedkov stanovených v odsekoch 3, 4 a 5 alebo v súlade s ďalšími prostriedkami zlučiteľnými so zmluvou ║.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby bolo v rámci plne liberalizovaného trhu poštových služieb vždy zaručené financovanie univerzálnych služieb. Každý členský štát oznámi Komisii kroky, ktoré zamýšľa podniknúť na splnenie tohto záväzku.

3.  Členské štáty môžu zabezpečovať poskytovanie univerzálnych služieb obstaraním týchto služieb v súlade s uplatniteľnými pravidlami verejného obstarávania a inými právnymi predpismy vrátane možnosti priamo rokovať a uzatvárať s poskytovateľmi zmluvy na poskytovanie služieb.

4.  Ak členský štát stanoví, že povinnosti vyplývajúce z univerzálnych služieb, uvedené v tejto smernici, spôsobujú čisté náklady a predstavujú neprimeranú finančnú záťaž pre poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb, zavedie jeden z mechanizmov podrobne vypracovaných v jeho národnom pláne, ktorý oznámil Komisii do 1. januára 2010 a ktorý tvoril súčasť správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade.

Národné plány môžu:

   a) zaviesť mechanizmus na kompenzáciu príslušného(-ých) podniku(-ov) z verejných finančných prostriedkov;
   b) zaviesť mechanizmus pre zdielanie čistých nákladov povinností vyplývajúcich z univerzálnych služieb s poskytovateľmi služieb a/alebo užívateľmi.

5.  Ak sa čisté náklady zdieľajú na základe odseku 4 písm. b), môžu členské štáty zriadiť kompenzačný fond, ktorý možno financovať z poplatkov poskytovateľov a/alebo užívateľov služieb a ktorý na tento účel riadi orgán nezávislý od príjemcu alebo príjemcov. Členské štáty môžu poskytnutie povolení poskytovateľom služieb na základe článku 9 ods. 2 podmieniť povinnosťou finančne prispievať do tohto fondu alebo byť v súlade s povinnosťami univerzálnych služieb. Týmto spôsobom možno financovať len služby uvedené v článku 3.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri zriaďovaní kompenzačného fondu a pri stanovení výšky finančných príspevkov uvedených v odsekoch 4 a 5 dodržiavali zásady transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality. Rozhodnutia prijaté na základe odsekov 4 a 5 sa zakladajú na objektívnych a overiteľných kritériách a uverejnia sa.

"

9.  Pridáva sa tento článok 7a:

"

Článok 7a

Členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ po nadobudnutí účinnosti smernice 2002/39/ES*, najmä členské štáty s osobitne náročnou topografiou, konkrétne s veľkým počtom ostrovov, môžu do 31. decembra 2012 v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zachovania univerzálnych služieb, naďalej vyhradzovať služby poskytovateľom univerzálnych služieb v týchto hraniciach za týchto podmienok:

   a) Služby sa obmedzujú iba na vyberanie, rozdeľovanie, prepravu a doručovanie vnútroštátnej korešpondencie a prichádzajúcej cezhraničnej korešpondencie, či už ide o zrýchlené doručovanie, alebo nie, v rámci týchto hmotnostných a cenových limitov. Hmotnostný limit je 50 gramov. Tento hmotnostný limit sa neuplatňuje, keď sa cena rovná dvaapolnásobku verejnej sadzby za korešpondenciu v prvej hmotnostnej triede najrýchlejšej kategórie alebo je vyššia.

Priame zásielky môžu byť naďalej vyhradené v rámci rovnakých hmotnostných a cenových limitov v rozsahu potrebnom na zabezpečenie poskytovania univerzálnych služieb.

Odchádzajúce cezhraničné zásielky môžu byť naďalej vyhradené v rámci rovnakých hmotnostných a cenových limitov v rozsahu potrebnom na zabezpečenie poskytovania univerzálnych služieb, napríklad ak už určité oblasti poštových činností boli liberalizované alebo z dôvodu osobitných charakteristík vzťahujúcich sa na poštové služby v členskom štáte.

   b) Členské štáty, ktoré chcú využívať výnimočné prechodné možnosti, oznámia Komisii svoj zámer najneskôr do troch mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 2 ods. 1 smernice ... [ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva].
   c) Členské štáty, ktoré zrušia svoje vyhradené oblasti po ...(11) a do 31. decembra 2012, môžu počas prechodného obdobia odmietnuť vydať povolenie uvedené v článku 9 ods. 2 na služby vnútri príslušnej zrušenej vyhradenej oblasti poštovým prevádzkovateľom poskytujúcim služby v rámci rozsahu univerzálnych služieb a spoločnostiam, ktoré títo prevádzkovatelia kontrolujú, ktorí majú povolenie vyhradenej oblasti v inom členskom štáte.
  

_____________

  

* Ú. v. ES L 176, 5.7.2002, s. 1.

"

10.  Článok 8 sa nahrádza takto:

"

Článok 8

Ustanovenia článku 7 sa nedotýkajú práva členských štátov:

   prijímať vo vnútroštátnych právnych predpisoch osobitné ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie univerzálnych služieb a ktoré sa uplatňujú na poskytovateľov univerzálnych služieb podľa objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritérií;
   v súlade s vnútroštátnymi predpismi a podľa potrieb univerzálnych služieb umiestňovať poštové schránky na verejných komunikáciách, vydávať poštové známky a zabezpečovať službu doporučených zásielok, používanú v priebehu súdneho alebo správneho konania.

"

11.  V kapitole 4 sa názov nahrádza takto:

"

KAPITOLA 4

Podmienky poskytovania poštových služieb a prístup k sieti

"

12.  Článok 9 sa nahrádza takto:

"

Článok 9

1.  Pre služby, ktoré nespadajú do rámca univerzálnych služieb, uvedeného v článku 3, môžu členské štáty zaviesť všeobecné povolenia v rozsahu potrebnom na zabezpečenie súladu s podstatnými požiadavkami.

2.  Pre služby, ktoré spadajú do rámca univerzálnych služieb uvedeného v článku 3 a pre služby, ktoré možno považovať za náhradu, môžu členské štáty zaviesť schvaľovacie postupy vrátane individuálnych licencií v rozsahu potrebnom na zabezpečenie súladu so základnými požiadavkami a zachovanie univerzálnych služieb.

Poskytovanie povolení môže:

   ak je to vhodné, podliehať povinnostiam vyplývajúcim z univerzálnych služieb,
   ak je to nevyhnutné ,stanoviť požiadavky týkajúce sa kvality, dostupnosti a vykonávania príslušných služieb, a to aj vtedy, keď sa do určitej miery prekrývajú s povinnosťami univerzálnych služieb,
   ak je to vhodné, podliehať povinnosti finančne prispievať do mechanizmov zdieľania nákladov uvedených v článku 7, ak poskytovanie univerzálnych služieb so sebou prináša čisté náklady poskytovateľovi či poskytovateľom univerzálnych služieb určeným v súlade s článkom 4.

3.  Udelenie povolení iným poskytovateľom služieb, ako sú určení poskytovatelia univerzálnych služieb, môže podľa potreby podliehať povinnosti odvádzať finančný príspevok na mechanizmus zdieľania nákladov uvedený v článku 7.

Členské štáty môžu týmto podnikom umožniť, aby sa rozhodli medzi povinnosťou prispievať na mechanizmus zdieľania nákladov alebo dodržiavať povinnosti vyplývajúce z univerzálnych služieb.

S výnimkou podnikov, ktoré boli určené ako poskytovatelia univerzálnych služieb v súlade s článkom 4, poskytovanie povolení nesmie:

   byť obmedzené v počte,
  

   ukladať technické alebo prevádzkové podmienky iné ako tie, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

4.  Postupy, povinnosti a požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť transparentné, prístupné, nediskriminačné, primerané, presné a jednoznačné, uverejňujú sa vopred a zakladajú sa na objektívnych kritériách. Členské štáty zabezpečia, aby dôvody na celkové alebo čiastočné zamietnutie povolenia boli oznámené žiadateľovi a musia zaviesť odvolacie konanie.

5.  Členské štáty požiadajú všetkých poskytovateľov, aby plne dodržiavali pracovné právo, ktoré sa na nich vzťahuje, t. j. všetky právne alebo zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú podmienok zamestnávania, pracovných podmienok vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, a vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ktoré členské štáty uplatňujú v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré je v súlade s právom Spoločenstva. Členské štáty tiež požiadajú vybraného poskytovateľa, aby plne dodržiaval právo sociálneho zabezpečenia, ktorému podlieha, a kolektívne zmluvy uzavreté medzi sociálnymi partnermi.

"

13.  Článok 10 ods. 1 sa nahrádza takto:

"

1.  Európsky parlament a Rada, konajúc na návrh Komisie a na základe článku 47 ods. 2, článkov 55 a 95 zmluvy prijmú opatrenia potrebné pre harmonizáciu postupov, uvedených v článku 9, ktorými sa riadi komerčné poskytovanie poštových služieb verejnosti.

"

14.  V článku 11 sa text "článku 57 ods. 2, 66 a 100a" nahrádza textom "článku 47 ods. 2 a článkov 55 a 95".

15.  Vkladajú sa články 11a a 11b:

"

Článok 11a

Vždy, keď je potrebné ochrániť záujem užívateľov a/alebo podporiť účinnú hospodársku súťaž a s ohľadom na vnútroštátne podmienky, členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii transparentné a nediskriminačné podmienky prístupu k týmto súčastiam poštovej infraštruktúry alebo službám: systém poštových smerovacích čísiel, databáza adries, poštové schránky, zber a doručovanie schránok, informácie o zmene adresy, presmerovacie služby, služba vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 11b

Táto smernica sa nedotýka príslušných vnútroštátnych ustanovení o ochrane osobných údajov ani práva členských štátov v prípade potreby prijímať opatrenia na zabezpečenie prístupu k poštovej sieti poskytovateľov univerzálnych služieb či iných článkov poštovej infraštruktúry za podmienok transparentnosti a nediskriminácie.

"

16.  Článok 12 sa nahrádza takto:

"

Článok 12

Členské štáty podniknú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sadzby za každú službu, ktorá je súčasťou poskytovania univerzálnych služieb, boli v súlade s nasledovnými zásadami:

   ceny musia byť prijateľné a musia byť také, aby poskytované služby boli dostupné všetkým užívateľom bez ohľadu na geografickú situáciu a na základe osobitných vnútroštátnych podmienok. Členské štáty uverejnia pravidlá a kritériá, ktorými sa zabezpečí cenová prijateľnosť na vnútroštátnej úrovni. Národné regulačné orgány neustále sledujú vývoj cien a pravidelne uverejňujú správy. Členské štáty zaistia poskytovanie bezplatných poštových služieb pre nevidiace a čiastočne zrakovo postihnuté osoby,
   keď je to potrebné z dôvodov vzťahujúcich sa na verejné záujmy, môžu členské štáty rozhodnúť, že na ich území a/alebo pri zásielkach smerujúcich do iných členských štátov sa budú uplatňovať jednotné sadzby iba na služby poskytované za sadzbu na kus ,
   uplatňovanie jednotnej sadzby nevylučuje právo poskytovateľa (poskytovateľov) univerzálnych služieb uzatvárať so zákazníkmi individuálne zmluvy o cenách,
   sadzby musia byť prehľadné a nediskriminačné,
   keď poskytovatelia univerzálnej služby uplatňujú osobitné sadzby, napríklad za služby obchodným zákazníkom, odosielateľom hromadných zásielok alebo subjektom, ktoré zhromažďujú poštové zásielky od rôznych zákazníkov, uplatňujú zásady transparentnosti a nediskriminácie, pokiaľ ide o sadzby ako aj príslušné podmienky. Sadzby zohľadňujú usporené náklady v porovnaní so štandardnými službami pokrývajúcimi úplný rozsah funkcií ponúkaných pri zbere, triedení a doručovaní jednotlivých zásielok a spolu s pridruženými podmienkami sa uplatňujú rovnako voči rôznym tretím osobám, ako aj voči tretím osobám a poskytovateľom univerzálnej služby dodávajúcim rovnocenné služby. Akékoľvek takéto sadzby musia byť dostupné aj iným zákazníkom, ktorí zásielky posielajú za podobných podmienok, najmä individuálnym zákazníkom a malým a stredným podnikom.

"

17.  Článok 14 sa nahrádza takto:

"

Článok 14

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby bolo účtovníctvo poskytovateľov univerzálnych služieb vedené v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.  Poskytovatelia univerzálnych služieb vedú v rámci svojich vnútorných systémov účtovníctva oddelené účtovníctvo s cieľom jasne rozlíšiť na jednej strane služby a produkty, ktoré sú súčasťou univerzálnych služieb, a na ktoré sa prispieva, alebo z ktorých sú hradené príspevky na čisté náklady univerzálnych služieb, a na strane druhej ostatné služby a produkty.█ Takéto vnútorné systémy účtovníctva fungujú na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva.

3.  V systémoch účtovníctva uvedených v odseku 2 bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, sa náklady prideľujú týmto spôsobom:

   a) náklady, ktoré možno priamo priradiť k určitej službe alebo produktu, sa takto priraďujú;
  b) spoločné náklady, t.j. náklady, ktoré nemožno priamo priradiť k určitej službe alebo produktu, sa priraďujú takto:
   i) kedykoľvek je to možné, spoločné náklady sa priradia na základe priamej analýzy pôvodu samotných nákladov;
   ii) ak priama analýza nie je možná, kategórie spoločných nákladov sa priradia na základe nepriamej súvislosti s inou nákladovou kategóriou alebo skupinou nákladových kategórií, pri ktorých je priame priradenie alebo vyčlenenie možné; nepriama súvislosť sa zakladá na porovnateľných štruktúrach nákladov;
   iii) ak nemožno použiť priame ani nepriame priradenie nákladov, nákladová kategória sa priradí na základe všeobecného prideľovacieho koeficientu vypočítaného ako pomer všetkých výdavkov priamo alebo nepriamo pridelených alebo priradených k jednotlivým univerzálnym službám na jednej strane a k ostatným službám na strane druhej;
   iv) spoločné náklady, ktoré sú potrebné na poskytovanie tak univerzálnych služieb, ako aj ostatných služieb, sa nesmú priradiť ako celok k univerzálnym službám; tak na univerzálne služby, ako aj ostatné služby sa musia uplatniť rovnaké nákladové faktory.

4.  Iné systémy nákladového účtovníctva možno uplatňovať len vtedy, ak sú zlučiteľné s odsekom 2, a ak ich schválil národný regulačný orgán. Pred ich uplatnením je potrebné informovať Komisiu.

5.  Národné regulačné orgány zabezpečia, aby súlad s jedným zo systémov nákladového účtovníctva, ktoré sú opísané v odsekoch 3 a 4, overil príslušný orgán, ktorý je nezávislý od poskytovateľa univerzálnych služieb. Členské štáty zabezpečia pravidelné uverejňovanie správy o súlade.

6.  Národný regulačný orgán uchováva dostatočne podrobné informácie o systémoch nákladového účtovníctva, ktoré uplatňuje poskytovateľ univerzálnych služieb a na požiadanie predloží takéto informácie Komisii.

7.  Podrobné účtovné informácie vyplývajúce z týchto systémov sa na požiadanie poskytujú národnému regulačnému orgánu a Komisii v súlade s článkom 22a, pričom sa zachováva dôvernosť týchto informácii.

8.  Ak daný členský štát nevytvoril finančný mechanizmus na poskytovanie univerzálnych služieb, ako sa to umožňuje na základe článku 7, a ak sa národný regulačný orgán presvedčí o tom, že žiadny z určených poskytovateľov univerzálnych služieb v tomto členskom štáte nie je príjemcom štátnej pomoci, či už v skrytej podobe alebo inak, a že hospodárska súťaž na trhu je účinná v plnej miere, národný regulačný orgán môže rozhodnúť o neuplatňovaní požiadaviek uvedených v tomto článku. Tento článok sa však uplatňuje na súčasných poskytovateľov univerzálnych služieb až do vymenovania ďalšieho poskytovateľa univerzálnych služieb. Národný regulačný orgán informuje Komisiu pred prijatím takéhoto rozhodnutia.

"

18.  Článok 19 sa nahrádza takto:

"

Článok 19

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky podniky, ktoré poskytujú poštové služby, mali k dispozícii transparentné, jednoduché a finančne nenáročné postupy na riešenie sťažností užívateľov ║najmä v prípadoch straty, krádeže, poškodenia alebo nesúladu s kvalitatívnymi normami služieb (vrátane postupov pre určenie zodpovednosti v prípadoch, na ktorých sa podieľa viac ako jeden prevádzkovateľ).

2.  Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby postupy uvedené v odseku 1 umožňovali spravodlivé a rýchle vyriešenie sporov a █ vytvorenie systému náhrady a/alebo kompenzácie.

3.  Členské štáty tiež podnietia vytvorenie nezávislých mimosúdnych systémov na riešenie sporov medzi podnikmi poskytujúcimi poštové služby a spotrebiteľmi.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté iné možnosti odvolania alebo opravné prostriedky podľa vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty zabezpečia, aby užívatelia, ktorí konajú samostatne alebo v prípadoch, povolených vnútroštátnymi právnymi predpismi, spoločne s organizáciami, zastupujúcimi záujmy užívateľov a/alebo spotrebiteľov, mohli začať pred príslušným vnútroštátnym orgánom konanie v prípadoch, keď sťažnosti užívateľov proti podnikom poskytujúcim služby v rozsahu univerzálnych služieb, neboli uspokojivo vyriešené.

5.  V súlade s článkom 16 členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia univerzálnych služieb a prípadne podniky, ktoré poskytujú služby v rozsahu univerzálnych služieb, spolu s výročnou správou o monitorovaní ich výkonu uverejňovali aj informácie o počte sťažností a spôsobe, akým boli riešené.

"

19.  Článok 21 sa nahrádza takto:

"

Článok 21

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

"

20.  Článok 22 sa nahrádza takto:

"

Článok 22

1.  Každý členský štát určí pre sektor poštových služieb jeden národný regulačný orgán alebo viac, tieto orgány sú právne oddelené a prevádzkovo nezávislé od prevádzkovateľov poštových služieb. Členské štáty, ktoré zostanú vlastníkmi podnikov, ktoré poskytujú poštové služby alebo si ponechajú kontrolu nad nimi, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie regulačných funkcií od činností súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou.

Členské štáty oznámia Komisii, ktoré národné regulačné orgány určili pre vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto smernice. Uverejnia úlohy, ktoré národné regulačné orgány majú vykonávať, spôsobom. ktorý je ľahko dostupný, najmä ak sú tieto úlohy pridelené viacerým orgánom. Členské štáty prípadne zabezpečia, aby tieto orgány konzultovali vnútroštátne orgány poverené implementáciou práva hospodárskej súťaže a spotrebiteľského práva a spolupracovali s nimi v záležitostiach spoločného záujmu.

2.  Osobitnou úlohou národných regulačných orgánov je zabezpečenie súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z tejto smernice, najmä vytvorením monitorovacích a regulačných postupov na zabezpečenie poskytovania univerzálnych služieb. Taktiež im môže byť uložená povinnosť zabezpečiť súlad s pravidlami hospodárskej súťaže v sektore poštových služieb.

Národné regulačné orgány členských štátov úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc s cieľom uľahčiť uplatňovanie tejto smernice.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali účinné mechanizmy, na základe ktorých užívateľ alebo podnik poskytujúci poštové služby, ktorého sa týka rozhodnutie národného regulačného orgánu, má právo odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán. V očakávaní výsledku takéhoto odvolania sa rozhodnutie národného regulačného orgánu pozastaví, pokiaľ odvolací orgán nerozhodne inak.

"

21.  Táto kapitola sa pridáva po článku 22:

"

KAPITOLA 9a

Poskytovanie informácií

"

22.  Vkladá sa tento článok 22a:

"

Článok 22a

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia poštových služieb, poskytovali všetky informácie národnému regulačnému orgánu vrátane finančných informácií a informácií o poskytovaní univerzálnych služieb, s cieľom , aby národné regulačné orgány ║ zabezpečili súlad s ustanoveniami tejto smernice alebo rozhodnutiami prijatými v súlade s touto smernicou.

2.  Všetky podniky poskytujú tieto informácie na požiadanie bezodkladne a v prípade potreby pri zachovaní dôvernosti, a to v časových lehotách a s uvedením podrobností, ktoré požaduje národný regulačný orgán. Informácie požadované národným regulačným orgánom musia byť primerané výkonu jeho úloh a nepoužijú sa na iné účely ako na tie, na ktoré boli vyžiadané. Národný regulačný orgán uvedie dôvody, ktoré oprávňujú jeho žiadosť o informácie.

"

23.  Článok 23 sa nahrádza takto:

"

Článok 23

Komisia predloží každé štyri roky, pričom prvýkrát najneskôr 31. decembra 2011, Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice vrátane príslušných informácií o rozvoji v danom sektore, predovšetkým pokiaľ ide o hospodárske a sociálne aspekty, zamestnanosť a technické aspekty, ako aj kvalitu služieb. K správe budú v prípade potreby priložené návrhy pre Európsky parlament a Radu.

Osobitná správa o všeobecných trendoch zamestnanosti v odvetví a o pracovných podmienkach, ktoré uplatňujú všetci poskytovatelia v každom členskom štáte, sa predkladá najneskôr do troch rokov od otvorenia trhu hospodárskej súťaži. Táto správa rovnako poskytuje prehľad o opatreniach prijatých v rámci právnych predpisov či rokovaní so sociálnymi partnermi. Ak odhalí narušenia hospodárskej súťaže, ak je to potrebné navrhne ďalšie kroky.

"

24.  Vkladá sa tento článok 23a:

"

Článok 23a

Komisia pomáha členským štátom pri implementácii tejto smernice, vrátane poskytovania rád pri výpočte všetkých čistých nákladov, pred 1. januárom 2009. Členské štáty predkladajú Komisii svoje plány financovania ako sa uvádza v článku 7 ods. 4 a môžu predkladať štúdie.

"

25.  Článok 26 sa vypúšťa.

26.  Článok 27 sa vypúšťa.

Článok 2

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2009. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení a predložia tabuľku zhody daných opatrení s touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu ║. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V ║

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 74
(2) Ú. v. EÚ C 197, 24.8.2007, s. 37.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. júla 2007.
(4) Ú. v. ES C 48, 16.2.1994, s. 3.
(5) Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 ║ (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(6) Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, p. 77.
(7) Ú. v. ES L 115, 17.4.1998, s. 31.
(8) Ú. v. ES L 109, 19.4.2001, s. 56.
(9) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(10) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
(11)+ Ú. v.: vložte prosím dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia