Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0130(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0178/2007

Indgivne tekster :

A6-0178/2007

Forhandlinger :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Afstemninger :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0337

Vedtagne tekster
PDF 361kWORD 442k
Onsdag den 11. juli 2007 - Strasbourg
Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I
P6_TA(2007)0337A6-0178/2007
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (omarbejdet) (KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0396)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0248/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0178/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   anmoder Kommissionen om at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til retsakt om de sociale forhold og arbejdsforholdene i den europæiske luftfartssektor og anmoder i mellemtiden, indtil en sådan retsakt træder i kraft, luftfartsselskaberne til at overholde reglerne vedrørende udstationering for deres ansatte;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (omarbejdning)
P6_TC1-COD(2006)0130

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Der skal foretages en række væsentlige ændringer i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber(4), Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for fællesskabet(5) og Rådets forordning (EØF) nr. 2409/92 af 23. juli 1992 om billetpriser og rater inden for luftfart(6). Af klarhedshensyn bør disse forordninger omarbejdes og konsolideres i én forordning.

(2)  Med vedtagelsen af disse tre forordninger blev lufttransport liberaliseret i Fællesskabet. Trods det, at liberaliseringen lykkedes for så vidt angår vækst, konkurrence og lavere billetpriser, forvrides det indre luftfartsmarked af en uensartet anvendelse af disse forordninger i medlemsstaterne.

(3)  For at sikre en mere effektiv og ensartet anvendelse af fællesskabslovgivningen for det indre luftfartsmarked må der foretages en række tilpasninger af den nugældende retsramme.

(4)  I erkendelse af, at der kan være sammenhæng mellem et luftfartsselskabs finansielle soliditet og sikkerheden, bør der etableres et strengere tilsyn med luftfartsselskabers finansielle situation.

(5)  Da luftfartsselskaber med faste driftssteder i flere medlemsstater får stadig større betydning, og det er nødvendigt at sikre et effektivt tilsyn med disse luftfartsselskaber, bør ansvaret for tilsynet med AOC (air operator's certificate) og licensen ligge hos én og samme medlemsstat.

(6)  For at sikre en konsekvent overvågning af, at licenskravene opfyldes af alle EF-luftfartsselskaber, bør de licensudstedende myndigheder regelmæssigt vurdere luftfartsselskabernes finansielle situation. Luftfartsselskaberne bør derfor forelægge tilstrækkelige oplysninger om deres finansielle situation, navnlig i de to første driftsår, idet disse er særligt kritiske for et luftfartsselskabs overlevelse på markedet. For at undgå konkurrenceforvridning forårsaget af anvendelse af forskellige bestemmelser på nationalt niveau er det nødvendigt at sikre gennemskuelighed og at forelægge oplysninger om den økonomiske situation i alle EF-luftfartsselskaber med henblik på fælles kontrol fra Kommissionens og medlemsstaternes side.

(7)  For at mindske risikoen for passagerer bør EF-luftfartsselskaber, der ikke opfylder kravene for at opretholde en gyldig licens, ikke gives lov til at fortsætte driften. Den licensudstedende myndighed bør i disse tilfælde tilbagekalde eller suspendere licensen. Hvis den kompetente licensudstedende myndighed undlader at gøre dette, bør Kommissionen have mulighed for at tilbagekalde eller suspendere licensen for at sikre en ensartet anvendelse af fællesskabslovgivningen.

(8)  For at undgå overdreven brug af aftaler om leasing af luftfartøjer registreret i tredjelande, navnlig med besætning (wet lease), bør sådanne aftaler kun undtagelsesvist tillades, f.eks. når der er mangel på egnede luftfartøjer på fællesskabsmarkedet, være tidsbegrænsede og opfylde sikkerhedsnormer svarende til kravene om sikkerhed i fællesskabslovgivningen ║.

(9)  For så vidt angår ansatte i et EF-luftfartsselskab, der driver virksomhed fra et fast driftssted uden for den medlemsstats territorium, hvor EF-luftfartsselskabet har sit hovedforretningssted, bør medlemsstaterne sikre, at Fællesskabets og national sociallovgivning finder korrekt anvendelse.

(10)  Af hensyn til et sikkert og velfungerende indre luftfartsmarked er det ønskeligt, at Fællesskabet får til opgave at forhandle trafikrettigheder inden for Fællesskabet med tredjelande. Dermed undgås eventuelle uoverensstemmelser mellem det indre marked og medlemsstaternes individuelle forhandlinger.

(11)  Med henblik på at fuldføre det indre luftfartsmarked bør man ophæve de begrænsninger, som stadig eksisterer mellem medlemsstater, f.eks. begrænsninger for code sharing på ruter til tredjelande eller for prisfastsættelse på ruter til tredjelande med mellemlanding i en anden medlemsstat (den sjette frihed).

(12)  Det bør på en klar og utvetydig måde fastlægges, på hvilke betingelser der kan pålægges forpligtelse til offentlig tjeneste, og den tilknyttede udbudsrunde bør gøre det muligt for et tilstrækkeligt antal konkurrerende selskaber at deltage i udbuddet. Kommissionen bør kunne indhente alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere den økonomiske begrundelse for at indføre forpligtelse til offentlig tjeneste i hvert enkelt tilfælde.

(13)  De gældende regler for fordeling af trafikken på lufthavne, der trafikmæssigt dækker samme by eller bygruppe, bør tydeliggøres og forenkles.

(14)  Medlemsstaterne bør sikres mulighed for at gribe ind over for pludseligt opståede problemer, der skyldes uforudseelige og uafvendelige forhold, som gør det teknisk eller praktisk meget vanskeligt at udføre trafikflyvningen.

(15)  Passagerer bør have adgang til samme billettakster for samme flyvninger, uanset hvor de bor i Fællesskabet, deres nationalitet, og hvor i Fællesskabet deres rejseagent er etableret.

(16)  Passagerer bør have mulighed for at sammenligne luftfartsselskabernes billettakster. De offentliggjorte billettakster bør derfor angive den endelige pris inklusive alle skatter, afgifter og gebyrer, som passageren skal betale.

(17)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28.juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7).

(18)  Målet for dette direktiv, nemlig en mere ensartet anvendelse af fællesskabslovgivningen for det indre luftfartsmarked, kan ikke i tilstrækkelig grad ║opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af lufttransportens internationale karakter bedre ║nås på fællesskabsplan;║ Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(19)  Det er derfor nødvendigt at ophæve forordning (EØF) nr. 2407/92, 2408/92 og 2409/92 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

1.  Denne forordning indeholder regler for udstedelse af licenser til EF-luftfartsselskaber, for EF-luftfartsselskabers ret til at drive trafikflyvning i Fællesskabet og for prisfastsættelse for trafikflyvning i Fællesskabet. Bestemmelserne om information og ikke-diskrimination i priserne skal gælde for flyvninger, der afgår fra en medlemsstats territorium, og for flyvninger, som EF-luftfartsselskaber har indgået kontrakt om, og som afgår fra en lufthavn i et tredjeland til en lufthavn på en medlemsstats territorium, medmindre luftfartsselskaberne er omfattet af samme forpligtelser i dette tredjeland.

2.  Anvendelsen af kapitel III i denne forordning på Gibraltar lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges retlige stilling i forbindelse med deres uoverensstemmelse med hensyn til suveræniteten over det område, hvor lufthavnen er beliggende ║.

3.  Anvendelsen af bestemmelserne i kapitel III i denne forordning på Gibraltar lufthavn suspenderes, indtil de ordninger, der er fastlagt i den fælles erklæring af 2. december 1987 fra udenrigsministrene for Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige, bliver iværksat. Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges regeringer underretter Rådet om ║denne iværksættelsesdato.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

   1) "licens": en tilladelse udstedt af den kompetente licensudstedende myndighed til et foretagende til at udføre lufttransport med passagerer, post og/eller fragt som angivet i licensen mod vederlag og/eller lejeafgift
   2) "kompetent licensudstedende myndighed": en myndighed med ret til at udstede, afslå, tilbagekalde eller suspendere en licens i henhold til kapitel II
   3) "foretagende": enhver fysisk eller juridisk person, uanset om denne driver virksomhed med gevinst for øje, eller ethvert officielt organ, uanset om det har selvstændig status som juridisk person
   4) "trafikflyvning": en flyvning eller en række flyvninger med transport af passagerer, fragt og/eller post mod vederlag og/eller lejeafgift
   5) "flyvning": en afgang fra en nærmere angivet lufthavn til en nærmere angivet bestemmelseslufthavn
   6) "lufthavn": et område inden for en medlemsstat, der er åben for erhvervsmæssig lufttransport
   7) "air operator's certificate (AOC)": et certifikat udstedt til et foretagende til bekræftelse af, at vedkommende foretagende har den fornødne fagkundskab og struktur til at varetage driften af luftfartøjer på betryggende måde ved de former for luftfartsvirksomhed, der er angivet i certifikatet , jf. fællesskabslovgivningens relevante bestemmelser
  8) "effektiv kontrol": et forhold, der bygger på rettigheder, aftaler eller andre midler, som enkeltvis eller tilsammen, under hensyn til alle faktiske og retlige forhold, giver mulighed for, direkte eller indirekte at få afgørende indflydelse på foretagendet, særlig ved:
   a) brugsret til foretagendets aktiver eller dele deraf
   b) rettigheder eller aftaler, som sikrer afgørende indflydelse på sammensætningen af foretagendets organer, på deres afstemninger eller beslutninger, eller som på anden måde sikrer afgørende indflydelse på foretagendets drift
   9) "luftfartsselskab": et lufttrafikforetagende med en gyldig licens
   10) "EF-luftfartsselskab": et luftfartsselskab med en gyldig licens tildelt af en kompetent licensudstedende myndighed i overensstemmelse med kapitel II
   11) "forretningsplan": en detaljeret beskrivelse af luftfartsselskabets planlagte erhvervsmæssige aktiviteter for den pågældende periode, især med hensyn til den forventede markedsudvikling og fremtidige investeringer og de finansielle og økonomiske følger af disse aktiviteter
   12) "trafikflyvning inden for Fællesskabet": trafikflyvning mellem EF-lufthavne
   13) "transit": retten til at overflyve Fællesskabets eller et tredjelands territorium uden at lande og til at foretage teknisk landing
   14) "trafikrettighed": retten til at udøve trafikflyvning mellem to EF-lufthavne
  

   15) "seat only-salg": et luftfartsselskabs eller dets autoriserede bureauers eller en chartrers salg direkte til offentligheden af pladser, uden anden form for tjenesteydelse, såsom indkvartering, inkluderet
  16) "ruteflyvning": en række flyvninger, der har samtlige følgende kendetegn:
   a) de gennemføres med luftfartøjer til transport af passagerer, fragt og/eller post mod vederlag, således at der for hver flyvning udbydes pladser til salg på individuel basis til offentligheden (enten direkte hos luftfartsselskabet eller hos dets autoriserede bureauer)
  b) de gennemføres mellem de samme to eller flere lufthavne:
   - enten i henhold til en offentliggjort fartplan, eller
   - med en sådan regelmæssighed eller hyppighed, at der tydeligt er tale om en systematisk række flyvninger
   17) "kapacitet": det antal sæder, der udbydes til publikum på en ruteflyvning i et givet tidsrum
   18) "flybilletpriser": de priser i euro eller i lokal valuta, som passagerer skal betale luftfartsselskaber eller deres agenter for at transportere passagererne og deres bagage ad luftvejen, og de betingelser, hvorunder disse priser gælder, herunder vederlag og betingelser, der tilbydes bureauer og andre mellemled█
   19) " luftfragtrater ": de priser i euro eller i lokal valuta, der skal betales for transport af fragt, og de betingelser, hvorunder disse priser gælder, herunder vederlag og betingelser, der tilbydes bureauer og andre mellemled█

20)   "berørt(e) medlemsstat(er)": de(n) medlemsstat(er), mellem hvilke eller inden for hvilken der drives trafikflyvning

21)   "involveret medlemsstat/involverede medlemsstater": den (de) berørte medlemsstat(er) og den (de) medlemsstat(er), hvori det (de) luftfartsselskab(er), der driver trafikflyvning, har licens

   22) "bygruppe": et byområde med et antal større eller mindre byer, som i kraft af befolkningstilvækst og udbygning er blevet til et sammenhængende bebygget område
   23) "driftsregnskab": en detaljeret opgørelse over et luftfartsselskabs indtægter og omkostninger for den pågældende periode fordelt på luftfartsmæssig virksomhed og anden virksomhed og på materielle og immaterielle poster
   24) "aftale om dry lease": en aftale mellem luftfartsselskaber, hvor flyvemaskinen opereres under indlejerens AOC
   25) "aftale om wet lease": en aftale mellem luftfartsselskaber, hvor flyvemaskinen opereres under udlejerens AOC
   26) "hovedforretningssted": det sted, hvor et EF-luftfartsselskabs hovedkontor findes og, eventuelt, dets vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, som dette EF-luftfartsselskab udfører en væsentlig del af sine forretningsaktiviteter til eller fra.

Kapitel II

Licens

Artikel 3

Licens

1.  Intet foretagende, der er etableret i Fællesskabet, må udøve lufttransport med passagerer, post og/eller fragt mod vederlag og/eller lejeafgift inden for Fællesskabets område, medmindre det har fået udstedt den dertil nødvendige licens.

Et foretagende, der opfylder kravene i dette kapitel, har ret til at få udstedt en licens.

2.  Den kompetente licensudstedende myndighed må ikke udstede licens, hvis kravene i dette kapitel ikke er opfyldt.

3.  Uden at dette berører andre gældende bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national og international lovgivning, er følgende typer trafikflyvning ikke underlagt kravet om en gyldig licens:

   a) trafikflyvning, der udføres med ikke-motorfremdrevne luftfartøjer og/eller ultralette motorfremdrevne luftfartøjer, og
   b) rundflyvninger, der ikke indebærer befordring af passagerer, post og/eller fragt mellem forskellige lufthavne.

Artikel 4

Betingelser for tildeling af en licens

Den kompetente licensudstedende myndighed udsteder licens til et foretagende, når følgende betingelser er opfyldt:

   a) dets hovedforretningssted skal være beliggende i Fællesskabet, og det skal udføre hovedparten af sine flyvninger i, til eller fra Fællesskabet
   b) foretagendet skal være indehaver af et gyldigt AOC
   c) hvor ansøgningen om en licens er rettet til myndigheden i en medlemsstat, skal foretagendets hovedforretningssted være beliggende i denne medlemsstat█
   d) det råder over et eller flere luftfartøjer, enten form af ejerskab eller i form af en aftale om dry lease
   e) foretagendets hovedbeskæftigelse skal være trafikflyvning alene eller kombineret med anden erhvervsmæssig udnyttelse af luftfartøjer eller reparation og vedligeholdelse deraf
   f) foretagendets selskabsstruktur skal gøre det muligt for den kompetente licensudstedende myndighed at gennemføre bestemmelserne i dette kapitel
   g) medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstaterne skal eje mere end 50 procent af foretagendet, og det skal være underlagt deres effektive kontrol, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender, medmindre andet fastsættes i en aftale med et tredjeland, som Fællesskabet er part i
   h) foretagendet skal opfylde de finansielle krav i artikel 5
   i) foretagendet skal opfylde forsikringskravene i artikel 11
   j) det dokumenterer, at det har tilstrækkelig forsikringsdækning til at kunne tilbagebetale indbetalte beløb og til at dække omkostningerne til hjemtransport af passagererne, hvis det ikke kan gennemføre sine flyvninger på grund af insolvens eller tilbagekaldelse af dets licens.

Artikel 5

Finansielle betingelser for tildeling af en licens

1.  Den kompetente licensudstedende myndighed vurderer nøje, om et foretagende, som for første gang ansøger om en licens, kan godtgøre:

   a) at det til enhver tid kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser, der skal være opgjort på et realistisk grundlag, i et tidsrum på 36 måneder fra driftens påbegyndelse║
   b) at det kan dække de faste og variable omkostninger i forbindelse med virksomhed ifølge dets forretningsplan, opgjort på et realistisk grundlag, i et tidsrum på tre måneder fra driftens påbegyndelse, uden at der tages hensyn til driftsindtægterne, samt
   c) c) at dets nettokapital andrager mindst 100 000 EUR.

2.  Ved anvendelse af stk. 1 skal hver ansøger forelægge en forretningsplan for i det mindste de første tre driftsår. Forretningsplanen skal ligeledes indeholde en udførlig beskrivelse af de økonomiske bånd mellem ansøgeren og enhver anden erhvervsmæssig virksomhed, som ansøgeren deltager i enten direkte eller gennem beslægtede foretagender. Ansøgeren skal i øvrigt meddele alle relevante oplysninger, herunder navnlig dem, der er nævnt i punkt1 i bilag I. Hver ansøger skal træffe foranstaltninger for at undgå negative sociale konsekvenser i forbindelse med insolvens.

3. Stk.  1 og 2 finder ikke anvendelse på luftfartsselskaber, der udelukkende opererer med luftfartøjer, hvis højeste tilladte startvægt er mindre end 10 tons, og/eller som har færre end 20 sæder. Disse luftfartsselskaber skal til enhver tid kunne godtgøre, at deres nettokapital andrager mindst 100 000 EUR, eller på anmodning kunne give de kompetente licensudstedende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for de i artikel 9, stk. 2, omhandlede formål.

En medlemsstat kan dog anvende stk. 1 og 2 på luftfartsselskaber, som den har udstedt licens til, og som driver rutefart, eller hvis årlige omsætning udgør over 3 mio. EUR.

Artikel 6

Air operator's certificate

1.  Det er til enhver tid en betingelse for udstedelse af en licens og for dennes gyldighed, at det pågældende foretagende er i besiddelse af et gyldigt AOC, der dækker den virksomhed, som licensen omfatter, og er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i henhold til den relevante fællesskabslovgivning.

2.  Enhver ændring af et EF-luftfartsselskabs AOC skal, hvor det er relevant, angives i luftfartsselskabets licens.

3.  Hvor AOC'er tildeles af en national myndighed, har de kompetente myndigheder i denne medlemsstat kompetence til at udstede, afslå, tilbagekalde og suspendere et EF-luftfartselskabs AOC og licens.

Artikel 7

Bevis for hæderlighed

1.  Hvor udstedelse af licens gøres betinget af, at de personer, der fortløbende og rent faktisk står for foretagendets drift, fremlægger vandelsattest eller bevis på, at de ikke er under konkurs, eller hvor dette kræves med henblik på en suspension eller tilbagekaldelse af licensen i tilfælde af grov forsømmelse eller skødesløshed eller overtrædelse af straffeloven, skal den kompetente licensudstedende myndighed for så vidt angår statsborgere fra medlemsstater som tilstrækkeligt bevis godkende dokumenter, der er udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der er den pågældende persons oprindelsesland , eller hvor vedkommende har fast bopæl, og hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt.

2.  Hvis den medlemsstat, der er den pågældende persons oprindelsesland, eller hvor vedkommende har fast bopæl, ikke udsteder de dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, erstattes de af en under ed afgivet erklæring eller - i de medlemsstater, hvor sådan edsaflæggelse ikke anvendes - af en højtidelig erklæring afgivet af den pågældende person for en kompetent retlig eller administrativ myndighed eller i givet fald for en notar eller et statsanerkendt fagligt organ i den medlemsstat, der er den pågældende persons oprindelsesland, eller hvor vedkommende har fast bopæl; myndigheden, notaren eller det statsanerkendte organ, udsteder en attestation med bekræftelse af denne ed eller højtidelige erklæring.

3.  Den kompetente licensudstedende myndighed kan kræve, at de dokumenter og attester, der er omhandlet i stk. 1 og 2, ved fremlæggelsen højst er tre måneder gamle.

Artikel 8

Licensens gyldighed

1.  En licens er gyldig, så længe EF-luftfartsselskabet opfylder kravene i dette kapitel.

Et EF-luftfartsselskab skal til enhver tid på anmodning kunne godtgøre over for den kompetente licensudstedende myndighed, at det opfylder alle krav i dette kapitel.

2.  Den kompetente licensudstedende myndighed skal føre nøje tilsyn med, at kravene i dette kapitel opfyldes. Den skal i alle tilfælde foretage en fornyet vurdering af opfyldelsen af kravene i følgende tilfælde:

   a) to år efter, at en licens er udstedt, eller
   b) når der er formodning om potentielle problemer, eller
   c) c) når Kommissionen anmoder herom.

Hvis den kompetente licensudstedende myndighed har mistanke om, at et EF-luftfartsselskabs finansielle vanskeligheder kunne påvirke driftssikkerheden, meddeler den øjeblikkeligt dette til den myndighed, der har ansvaret for udstedelsen af AOC.

3.  Licensen skal forelægges til fornyet godkendelse, hvis et EF-luftfartsselskab

   a) ikke har påbegyndt driften seks måneder efter licensens udstedelse, eller
   b) har indstillet driften i mere end seks måneder.

4.  Et EF-luftfartsselskab skal hvert regnskabsår forelægge de kompetente licensudstedende myndigheder et revideret regnskab for det foregående regnskabsår inden for de seks måneder, der følger efter regnskabsafslutningen. I et EF-luftfartsselskabs to første driftsår skal de i punkt 3 i bilag I, omhandlede data ajourføres og stilles til rådighed for den kompetente licensudstedende myndighed hver sjette måned.

Den kompetente licensudstedende myndighed kan til enhver tid vurdere de økonomiske resultater i et EF-luftfartsselskab, som det har udstedt licens til, ved at anmode om de relevante oplysninger og navnlig de data, der omhandles i punkt 3 i bilag I.

5.  Et EF-luftfartsselskab skal underrette den kompetente licensudstedende myndighed:

   a) forudgående om planer om beflyvning af nye ruter eller ny chartertrafik til et kontinent eller en del af verden, som det ikke tidligere har befløjet, ændringer med hensyn til de anvendte luftfartøjers type eller antal eller betydelige ændringer i omfanget af sin virksomhed
   b) forudgående om påtænkte fusioner eller overtagelser, og
   c) inden fjorten dage om ejerskifte, når der er tale om en enkelt aktiepost, der udgør 10 % eller derover af de samlede aktiebesiddelser i EF-luftfartsselskabet eller i dets moderselskab eller endelige holdingselskab.

6.  Hvis de kompetente licensudstedende myndigheder anser de ændringer, som meddeles i henhold til stk. 5, for at have en betydelig indvirkning på EF-luftfartsselskabets finansielle situation, skal de kræve at få forelagt en revideret forretningsplan, hvori de pågældende ændringer er indarbejdet, og som mindst dækker en tolvmåneders periode fra den dato, hvor planen iværksættes, herunder de data, der er nævnt i punkt 2 i bilag I, sammen med de oplysninger, der forelægges i henhold til stk. 4.

Den kompetente licensudstedende myndighed træffer afgørelse om den reviderede forretningsplan senest tre måneder efter, at den har fået forelagt alle nødvendige oplysninger.

7.  Den kompetente licensudstedende myndighed afgør, for så vidt angår EF-luftfartsselskaber, som den har udstedt licens til, om licensen skal forelægges til fornyet godkendelse i tilfælde af ændringer i et eller flere forhold, der berører EF-luftfartsselskabernes juridiske status, navnlig i tilfælde af fusion eller overtagelse.

8. Stk.  4, 5 og 6 finder ikke anvendelse på luftfartsselskaber, der udelukkende opererer med luftfartøjer, hvis højeste tilladte startvægt er mindre end 10 tons, og/eller som har færre end 20 sæder. Disse luftfartsselskaber skal til enhver tid kunne godtgøre, at deres nettokapital andrager mindst 100 000 EUR, eller på anmodning kunne give de kompetente licensudstedende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for de i artikel 9, stk. 2, omhandlede formål.

En medlemsstat kan dog anvende stk. 4, 5 og 6 på luftfartsselskaber, som den har udstedt licens til, og som driver rutefart, eller hvis årlige omsætning udgør over 3 mio. EUR.

Artikel 9

Suspension og tilbagekaldelse af en licens

1.  Den kompetente licensudstedende myndighed suspenderer eller tilbagekalder licensen, hvis der er begrundet mistanke om, at EF-luftfartsselskabet ikke kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser i en tolvmånedersperiode.

Den kompetente licensudstedende myndighed kan også udstede en midlertidig licens der højst må gælde i 12 måneder, indtil en finansiel rekonstruktion af EF-luftfartsselskabet har fundet sted, forudsat at sikkerheden ikke bringes i fare, at den midlertidige licens afspejler alle ændringer af AOC, og der er en realistisk mulighed for en tilfredsstillende finansiel rekonstruktion inden for dette tidsrum.

2.  Hvis der er tydelige tegn på finansielle problemer, eller der er indledt insolvensprocedure eller lignende procedure mod et EF-luftfartsselskab, iværksætter den kompetente licensudstedende myndighed, der har udstedt licens til luftfartsselskabet, omgående en grundig vurdering af den finansielle situation; på grundlag af resultaterne heraf vurderes licensen på ny i overensstemmelse med denne artikel og inden for en tremånedersperiode.

Den kompetente licensudstedende myndighed underretter Kommissionen om vurderingsproceduren og resultaterne heraf, samt om dens afgørelse angående licensen.

3.  Hvis det i artikel 8, stk. 4, omhandlede reviderede regnskab ikke er forelagt inden for de seks måneder, der følger efter afslutningen af regnskabet for det foregående regnskabsår, anmoder den kompetente licensudstedende myndighed EF-luftfartsselskabet om at forelægge dette reviderede regnskab omgående.

Forelægges det reviderede regnskab ikke inden en måned derefter, tilbagekaldes eller suspenderes licensen.

Den kompetente licensudstedende myndighed underretter Kommissionen om EF-luftfartsselskabets manglende forelæggelse af sine reviderede regnskaber inden for tidsfristen på seks måneder og om de foranstaltninger, der træffes efterfølgende.

4.  Hvis et EF-luftfartsselskabs AOC suspenderes eller inddrages, suspenderer eller tilbagekalder den kompetente licensudstedende myndighed øjeblikkeligt dette luftfartsselskabs licens.

Artikel 10

Afgørelser om licenser

1.  Den kompetente licensudstedende myndighed træffer snarest muligt og senest tre måneder efter, at de nødvendige oplysninger er indgivet, afgørelse om, hvorvidt en ansøgning kan imødekommes, under hensyntagen til alle foreliggende forhold. Afgørelsen meddeles ansøgeren. Afslag skal begrundes.

2.  Procedurerne for at udstede, suspendere og tilbagekalde licenser offentliggøres af de kompetente licensudstedende myndigheder, der underretter Kommissionen herom.

3.  En liste over de kompetente licensudstedende myndigheders afgørelser om at udstede , suspendere eller tilbagekalde en licens offentliggøres hvert år i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

Forsikringskrav

Luftfartsselskaber skal have tegnet en forsikring til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med uheld, specielt med hensyn til passagerer, bagage, fragt, post og tredjemand. Hvor det er relevant, skal forsikringsdækningen opfylde mindstekravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører(8).

Artikel 12

Registrering

1.  Et EF-luftfartsselskabs luftfartøjer registreres █inden for Fællesskabet, jf. dog artikel 13, stk. 2. Den medlemsstat hvis kompetente licensudstedende myndigheder har ansvaret for at udstede EF-luftfartsselskabets licens, kan kræve, at luftfartøjerne registreres i dens nationale register.

2.  I overensstemmelse med stk. 1 accepterer en kompetent licensudstedende myndighed umiddelbart og uden diskriminerende afgifter optagelse af luftfartøjer, der ejes af andre medlemsstaters statsborgere, samt overførsler fra andre medlemsstaters luftfartøjsregistre til sit nationale register i henhold til gældende love og bestemmelser. Ved overførsel af luftfartøjer kan der ikke opkræves anden afgift end den normale registreringsafgift.

Artikel 13

Leasing

1.  █Et foretagende, som anmoder om en licens, skal råde over et eller flere luftfartøjer, enten gennem ejerskab eller i form af en aftale om ║dry lease║.

Et EF-luftfartsselskab skal råde over et eller flere luftfartøjer, enten gennem ejerskab eller i form af en aftale om ║dry lease║.

Et EF-luftfartsselskab kan råde over et eller flere luftfartøjer i form af en aftale om ║wet lease║.

2.  I tilfælde af kortvarige aftaler om wet lease til opfyldelse af et EF-luftfartsselskabs midlertidige behov eller i andre tilfælde af ekstraordinære omstændigheder kan den kompetente licensudstedende myndighed give dispensation fra registreringskravet, jf. artikel 12, stk. 1, forudsat at:

   a) EF-luftfartsselskabet kan begrunde leasingaftalen med et ekstraordinært behov, i hvilket tilfælde der kan gives dispensation i en periode på højst syv måneder, som under særlige omstændigheder kan fornys for en ny periode på højst syv måneder
   b) EF-luftfartsselskabet godtgør, at leasingaftalen er nødvendig for at kunne opfylde et sæsonbestemt kapacitetsbehov, som ikke på rimelig måde kan opfyldes ved leasing af et luftfartøj, der er registreret i henhold til artikel 12, stk. 1, hvor dispensationen i så fald kan gives for en ny periode på højst syv måneder, der kan forlænges; eller
   c) EF-luftfartsselskabet godtgør, at leasingaftalen er nødvendig for at kunne løse uforudsete driftsvanskeligheder, som for eksempel tekniske problemer, og at det ikke er hensigtsmæssigt at lease fly, der er registreret i henhold til artikel 12, stk. 1, i hvilket tilfælde dispensationen skal gælde i en begrænset periode, der er strengt nødvendig for at kunne løse vanskelighederne.
  

Sådanne dispensationer forudsætter, at der foreligger en gyldig aftale med bestemmelser om gensidighed, hvad angår wet lease mellem den berørte medlemsstat eller Fællesskabet og det tredjeland, hvor det leasede luftfartøj er registreret.

3.  For at sikre overholdelsen af sikkerhedskrav skal et EF-luftfartsselskab, der benytter et luftfartøj fra eller stiller et luftfartøj til rådighed for et andet foretagende med eller uden besætning, indhente forhåndsgodkendelse hertil hos den kompetente licensudstedende myndighed. De betingelser, der knyttes til godkendelsen, skal udgøre en del af leasingaftalen mellem parterne.

4.  Den kompetente licensudstedende myndighed godkender ikke aftaler om wet lease eller dry lease for et luftfartsselskab, som det har udstedt licens til, medmindre myndigheden har slået fast og erklæret skriftligt over for det pågældende luftfartsselskab, at alle sikkerhedskrav svarende til kravene i den relevante fællesskabslovgivning er opfyldt.

Artikel 14

Kommissionsundersøgelse

1.  Kommissionen undersøger efter proceduren i artikel 28, stk. 2, på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ, om kravene i dette kapitel er opfyldt, og træffer om nødvendigt afgørelse om at suspendere eller tilbagekalde en licens.

2.  For at løse sine opgaver i medfør af denne artikel kan Kommissionen indhente alle nødvendige oplysninger fra den kompetente licensudstedende myndighed eller direkte fra det eller de berørte EF-luftfartsselskaber inden for en frist, der fastsættes af Kommissionen.

Artikel 15

Ret til forsvar

De kompetente licensudstedende myndigheder og Kommissionen sikrer i forbindelse med en afgørelse om at suspendere eller tilbagekalde et EF-luftfartselskabs licens, at det berørte EF-luftfartsselskab får mulighed for at blive hørt, idet der tages hensyn til behovet for i visse tilfælde at anvende en hasteprocedure.

Artikel 16

Sociallovgivning

For så vidt angår ansatte i et EF-luftfartsselskab, der udfører trafikflyvning fra et fast driftssted uden for den medlemsstats territorium, hvor EF-luftfartsselskabet har sit hovedforretningssted, sikrer medlemsstaterne, at Fællesskabets og national sociallovgivning finder korrekt anvendelse.

Kapitel III

Adgang til ruter

Artikel 17

Trafikflyvning inden for Fællesskabet

1.  EF-luftfartsselskaber har ret til at udøve trafikrettigheder på ruter inden for Fællesskabet.

2.  Medlemsstaterne må ikke gøre et EF-luftfartsselskabs udøvelse af trafikrettigheder betinget af nogen form for tilladelse eller bevilling. Hvis en medlemsstat har grund til at betvivle gyldigheden af en licens, som er udstedt til et EF-luftfartsselskab, forelægger den dette anliggende for den kompetente licensudstedende myndighed. Medlemsstaterne stiller ikke krav om forelæggelse af dokumenter eller oplysninger, som EF-luftfartsselskaberne allerede har forelagt den kompetente licensudstedende myndighed.

3.  Ved trafikflyvning inden for Fællesskabet har de enkelte EF-luftfartsselskaber tilladelse til at kombinere trafikflyvninger og indgå code share-aftaler, medmindre andet fremgår af Fællesskabets konkurrenceregler for virksomheder.

4.  Alle begrænsninger af EF-luftfartsselskabers frihed til at foretage trafikflyvning inden for Fællesskabet, som skyldes bilaterale aftaler mellem medlemsstater, bortfalder herved.

5.  Uanset bestemmelserne i de bilaterale aftaler mellem medlemsstater, og medmindre andet fremgår af Fællesskabets konkurrenceregler for virksomheder og af bestemmelser i bilaterale aftaler mellem medlemsstater og tredjelande, skal den eller de berørte medlemsstater give EF-luftfartsselskaber tilladelse til at kombinere trafikflyvninger og indgå code share-aftaler med et hvilket som helst luftfartsselskab for trafikflyvninger til, fra eller via alle lufthavne på deres territorium fra eller til et hvilket som helst punkt i tredjelande.

6.  Med forbehold af eksisterende rettigheder, der er tildelt før denne forordnings ikrafttræden, og uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 847/2004 af 29. april 2004 om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande(9) må ikke-EF-luftfartsselskaber ikke gives tilladelse til at udøve trafikrettigheder, kombinere trafikflyvninger og indgå code share-aftaler for trafikflyvninger på ruter inden for Fællesskabet, medmindre de har opnået en tilladelse til dette gennem en aftale, der er indgået af Fællesskabet med et tredjeland.

7.  Med forbehold af eksisterende rettigheder, der er tildelt før denne forordnings ikrafttræden, og uanset forordning (EF) 847/2004 må ikke-EF-luftfartsselskaber ikke gives tilladelse til at overflyve Fællesskabets territorium, medmindre det berørte tredjeland er part i overenskomsten om transitrettigheder for internationale luftruter, der er undertegnet i Chicago den 7. december 1944, eller det har indgået en aftale herom med Fællesskabet.

Artikel 18

Generelle principper for forpligtelse til offentlig tjeneste

1.  En medlemsstat kan efter konsultationer med de øvrige berørte medlemsstater og efter at have orienteret Kommissionen, de berørte lufthavne og de luftfartsselskaber, der beflyver ruten, indføre forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning til en █lufthavn på dens område, hvis ruten betragtes som vital for den økonomiske og sociale udvikling i det område, lufthavnen dækker. Denne forpligtelse pålægges kun i det omfang, det er nødvendigt for at sikre et minimum af ruteflyvning på ruten i overensstemmelse med fastsatte krav med hensyn til kontinuitet, regelmæssighed, prisfastsættelse eller mindstekapacitet, som luftfartsselskaberne ikke ville have påtaget sig, hvis de alene skulle tilgodese deres kommercielle interesser.

Vilkårene for beflyvningen af en rute, der er omfattet af denne forpligtelse til offentlig tjeneste, fastlægges på en gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde.

2.  I tilfælde, hvor der ikke med andre transportformer kan sikres regelmæssig forbindelse mindst to gange dagligt, kan de berørte medlemsstater lade forpligtelsen til offentlig tjeneste omfatte et krav om, at et luftfartsselskab, der agter at beflyve ruten, stiller garanti for, at det vil gøre dette i en bestemt, nærmere fastsat periode i overensstemmelse med de øvrige vilkår for forpligtelsen til offentlig tjeneste.

3.  Når der gælder forpligtelse til offentlig tjeneste i overensstemmelse med stk. 1 og 2, må luftfartsselskaberne kun tilbyde seat only-salg, hvis den pågældende trafikflyvning opfylder alle krav i forbindelse med forpligtelsen til offentlig tjeneste. Er det tilfældet, betragtes flyvningen som ruteflyvning.

4.  Hvis intet luftfartsselskab har påbegyndt eller står for at påbegynde ruteflyvning på en rute i overensstemmelse med den forpligtelse til offentlig tjeneste, der gælder for ruten, kan medlemsstaten begrænse adgangen til ruteflyvning på denne rute til blot ét luftfartsselskab i en periode på indtil fire år, hvorefter situationen vurderes på ny.

Denne periode kan vare op til fem år i tilfælde af, at der indføres en forpligtelse til offentlig tjeneste på en rute til en lufthavn i den yderste periferi, jf. definitionen i traktatens artikel 299, stk. 2.

5.  Retten til at drive den i stk. 4 omhandlede flyvning skal udbydes i offentligt udbud i overensstemmelse med artikel 19, enten for en rute eller , når det er absolut nødvendigt af driftsmæssige årsager, for et rutenet, til alle EF-luftfartsselskaber, som er berettiget til at drive sådan trafikflyvning.

6.  Når en medlemsstat ønsker at indføre forpligtelse til offentlig tjeneste, meddeler den hele teksten om den planlagte indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste til Kommissionen, de øvrige berørte medlemsstater, de berørte lufthavne og de luftfartsselskaber, der beflyver den pågældende rute.

Kommissionen offentliggør en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende med følgende indhold:

   a) de to lufthavne, der forbindes med den pågældende rute
   b) datoen, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste træder i kraft, og
   c) en angivelse af den fulde adresse, hvor teksten og øvrige relevante oplysninger og/eller dokumentation vedrørende forpligtelsen til offentlig tjeneste hurtigst muligt og gratis stilles til rådighed af den berørte medlemsstat.

7.  Om en påtænkt forpligtelse til offentlig tjeneste på en rute er nødvendig og passende, vurderes af medlemsstaterne på grundlag af:

   a) om den påtænkte forpligtelse står i et rimeligt forhold til den pågældende regions behov for økonomisk udvikling
   b) muligheden for at anvende andre transportformer og disse transportformers evne til at opfylde det pågældende transportbehov , navnlig når der allerede findes en togforbindelse på den pågældende rute med en rejsetid på under tre timer
   c) de flybilletpriser og vilkår, der kan tilbydes brugerne
   d) den samlede virkning af indsatsen fra alle luftfartsselskaber, der beflyver eller agter at beflyve ruten.

8.  En forpligtelse til offentlig tjeneste må ikke træde i kraft før dagen for offentliggørelsen af den i stk. 6, andet afsnit, omhandlede bekendtgørelse.

9.  En forpligtelse til offentlig tjeneste anses for at være bortfaldet, hvis der ikke er foretaget ruteflyvning i mere end 12 måneder på en rute, hvor der er pålagt en sådan forpligtelse.

10.  Hvis det luftfartsselskab, som er udvalgt i overensstemmelse med artikel 19, pludseligt afbryder beflyvningen, kan medlemsstaten i nødstilfælde efter fælles aftale udvælge et andet luftfartsselskab til at varetage forpligtelsen til offentlig tjeneste i en periode på højst seks måneder, der ikke kan forlænges, på følgende betingelser:

   a) medlemsstatens eventuelle udbetaling af kompensation foretages i overensstemmelse med artikel 19, stk. 8
   b) udvælgelsen foretages blandt EF-luftfartsselskaber i overensstemmelse med principperne om gennemskuelighed og ikke-diskriminering.

Kommissionen og medlemsstaten/medlemsstaterne underrettes straks om denne nødprocedure og begrundelsen herfor. På anmodning af en eller flere medlemsstater eller på eget initiativ kan Kommissionen efter proceduren i artikel 28, stk. 2, suspendere nødproceduren, hvis den mener, at proceduren ikke opfylder kravene i dette afsnit eller på anden måde strider mod fællesskabslovgivningen.

Artikel 19

Procedure for offentligt udbud af ruter med forpligtelse til offentlig tjeneste

1.  Det offentlige udbud, jf. artikel 18, stk. 5, gennemføres i henhold til proceduren i stk. 2 til 11.

2.  Den berørte medlemsstat meddeler Kommissionen hele udbudsteksten.

3.  Kommissionen informerer offentligheden om udbuddet ved at offentliggøre en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen for forelæggelse af bud må ikke være kortere end to måneder efter dagen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen. Vedrører udbuddet en rute, hvor adgangen allerede er begrænset til ét luftfartsselskab i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, offentliggøres udbuddet mindst seks måneder inden den nye koncession påbegyndes, for at det kan vurderes, om der fortsat er behov for at begrænse adgangen.

4.  Bekendtgørelsen skal indeholde følgende oplysninger:

a)   den eller de berørte medlemsstater

   b) ruten
   c) kontraktens løbetid
   d) den fulde adresse, hvor udbudsteksten og øvrige relevante oplysninger og/eller dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste stilles til rådighed af den berørte medlemsstat
   e) frist for fremsættelse af bud.

5.  Den eller de berørte medlemsstater udleverer hurtigst muligt og gratis alle relevante oplysninger og dokumenter, som parter, der er interesseret i det offentlige udbud, anmoder om.

6.  Det offentlige udbud og den senere kontrakt skal bl.a. omfatte følgende punkter:

   a) de krav, der er knyttet til forpligtelsen til offentlig tjeneste
   b) regler vedrørende ændring af kontrakten og dennes ophør, navnlig for at tage hensyn til uforudsete ændringer
   c) kontraktens gyldighedsperiode
   d) sanktioner ved misligholdelse af kontrakten
   e) objektive og gennemskuelige parametre, som danner grundlag for beregning af en eventuel kompensation for varetagelse af forpligtelsen til offentlig tjeneste.

7.  Udvælgelsen blandt buddene skal finde sted snarest muligt under hensyn til, om ydelsen er passende, herunder de priser og betingelser, der kan tilbydes brugerne, og udgifterne til en eventuel kompensation fra den eller de berørte medlemsstater.

8.  Den berørte medlemsstat kan yde et luftfartsselskab, som er blevet udvalgt i henhold til stk. 7, kompensation for udgifterne til dets opfyldelse af de krav, der er knyttet til en forpligtelse til offentlig tjeneste, jf. artikel 18. En sådan kompensation må ikke overstige det beløb, der er nødvendigt til dækning af nettoomkostningerne ved at opfylde den enkelte forpligtelse under hensyntagen til luftfartsselskabets indtægter herved samt en rimelig fortjeneste.

9.  Kommissionen underrettes hurtigst muligt om resultatet af den offentlige udbudsrunde og udvælgelsen via en meddelelse fra medlemsstaten med følgende indhold:

   a) antal, navne og selskabsoplysninger for de bydende
   b) driftsrelaterede elementer i buddene
   c) de kompensationsbeløb, der anmodes om i buddene
   d) navnet på den udvalgte tilbudsgiver.

10.  På anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om inden en måned at forelægge alle relevante dokumenter vedrørende udvælgelsen af et luftfartsselskab med henblik på opfyldelsen af en forpligtelse til offentlig tjeneste. Forelægges de ønskede dokumenter ikke inden fristen, kan Kommissionen beslutte at suspendere udbudsrunden efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

Artikel 20

Undersøgelse af forpligtelser til offentlig tjeneste

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at afgørelser, der træffes i medfør af artikel 18 og 19, effektivt og navnlig snarest muligt kan tages op til fornyet behandling i tilfælde af, at sådanne afgørelser har krænket fællesskabsretten eller nationale regler til gennemførelse heraf.

Kommissionen kan navnlig efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ anmode en medlemsstat inden for en frist på to måneder at forelægge:

   a) et dokument med en begrundelse for, at der er behov for forpligtelsen til offentlig tjeneste, og at den opfylder kriterierne i artikel 18
   b) en analyse af regionens økonomi
   c) en analyse af, om der er et rimeligt forhold mellem de påtænkte forpligtelser og de økonomiske udviklingsmål
   d) en analyse af den eventuelt eksisterende trafikflyvning og de øvrige disponible transportformer, der kunne overvejes som erstatning for den planlagte indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste.

2.  Kommissionen foretager på anmodning af en medlemsstat, som mener, at udviklingen på en rute begrænses i urimelig grad af bestemmelserne i artikel 18 og 19, eller på eget initiativ en undersøgelse og træffer inden seks måneder efter modtagelsen af anmodningen og efter proceduren i artikel 28, stk. 2, på grundlag af alle relevante faktorer beslutning om, hvorvidt artikel 18 og 19 fortsat skal gælde for den pågældende rute.

I afventning af en sådan beslutning kan Kommissionen indføre midlertidige forholdsregler, herunder hel eller delvis suspension af en forpligtelse til offentlig tjeneste.

Artikel 21

Fordeling af trafik på lufthavne og udøvelse af trafikrettigheder

1.  Udøvelse af trafikrettigheder er underkastet offentliggjorte fællesskabsbestemmelser samt nationale, regionale eller lokale bestemmelser om drift i henseende til sikkerhed, sikring og miljøbeskyttelse samt tildeling af afgangs- og ankomsttidspunkter.

2.  Når det sker uden forskelsbehandling mellem destinationer i Fællesskabet eller på grundlag af luftfartsselskabets nationalitet eller identitet kan en medlemsstat efter høring af de berørte luftfartsselskaber og lufthavne fastlægge fordelingen af lufttrafikken på lufthavne, hvor følgende betingelser er opfyldt:

   a) lufthavnene dækker trafikmæssigt samme by eller en bygruppe, hvor de alle er beliggende
   b) der findes en passende transportinfrastruktur omkring lufthavnene, der gør det muligt at nå frem til dem med offentlige transportmidler inden for en time; og
   c) der er pålidelige og effektive kollektive transportforbindelser med hyppige afgange mellem lufthavnene indbyrdes og mellem disse og de omkringliggende byer eller bygrupper.

Enhver beslutning om at regulere fordelingen af lufttrafikken mellem lufthavnene skal opfylde principperne om proportionalitet og gennemskuelighed, og de skal bygge på objektive kriterier.

3.  Uden at dette tilsidesætter regler for trafikfordeling, der eksisterede før vedtagelsen af denne forordning, underretter den berørte medlemsstat Kommissionen om sine planer om at regulere fordelingen af lufttrafikken eller ændre en eksisterende regel for fordeling af trafikken.

Kommissionen undersøger anvendelsen af stk. 1 og 2, og senest seks måneder efter modtagelsen af denne anmodning beslutter den efter proceduren i artikel 28, stk. 2, om medlemsstaten må anvende foranstaltningerne.

Kommissionen offentliggør sin beslutning i Den Europæiske Unions Tidende, og foranstaltningerne må ikke anvendes, før Kommissionens godkendelse er offentliggjort.

Artikel 22

Nødforanstaltninger

1.  En medlemsstat kan nægte, begrænse eller indføre betingelser for udøvelsen af trafikrettigheder for at løse et pludseligt opstået kortvarigt problem , der skyldes uforudseelige og uafvendelige forhold. En sådan foranstaltning skal opfylde principperne om proportionalitet og gennemskuelighed og bygge på objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes straks om sådanne foranstaltninger sammen med en passende begrundelse. Hvis de problemer, der nødvendiggør foranstaltningerne, fortsat gør sig gældende i mere end 14 dage, skal medlemsstaten underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom og kan efter aftale med Kommissionen forlænge foranstaltningerne i flere perioder på indtil 14 dage hver.

2.  På anmodning af den eller de involverede medlemsstater eller på eget initiativ kan Kommissionen suspendere foranstaltningerne, hvis de ikke opfylder kravene i stk. 1, eller hvis de på anden måde er i modstrid med fællesskabsretten.

Kapitel IV

Bestemmelser om prisfastsættelse

Artikel 23

Prisfastsættelse

Med forbehold af artikel 25 finder dette kapitel ikke anvendelse på:

   a) flybilletpriser og rater, der anvendes af andre luftfartsselskaber end EF-luftfartsselskaber
   b) flybilletpriser og rater, der fastsættes i henhold til en forpligtelse til offentlig tjeneste i overensstemmelse med kapitel III.

Artikel 24

Fri prisfastsættelse

1.  Med forbehold af artikel 18, stk. 1, og artikel 25 fastsætter EF-luftfartsselskaberne frit flybilletpriserne og raterne for trafikflyvninger inden for Fællesskabet.

2.  Uanset bestemmelserne i bilaterale aftaler mellem medlemsstater må medlemsstaterne ikke forskelsbehandle på grundlag af luftfartsselskabets nationalitet eller identitet, når de giver EF-luftfartsselskaber tilladelse til at fastsætte billetpriser og rater for trafikflyvning mellem deres territorium og et tredjeland. Alle tilbageværende begrænsninger for prisfastsættelsen, som skyldes bilaterale aftaler mellem medlemsstater, herunder på ruter til tredjelande, bortfalder herved.

Artikel 25

Information og ikke-diskrimination

1.  Denne artikel gælder for flyvninger, der afgår fra en lufthavn på en medlemsstats territorium, og for flyvninger, som EF-luftfartsselskaber har indgået kontrakt om, og som afgår fra en lufthavn i et tredjeland til en lufthavn på en medlemsstats territorium, medmindre luftfartsselskaberne er omfattet af samme forpligtelser i dette tredjeland.

2.  Luftfartsselskaber, der opererer inden for Fællesskabet, skal forelægge offentligheden fyldestgørende information om deres flybilletpriser og luftfragtrater, jf. artikel 2, nr. 18) og 19), om de tilknyttede betingelser og om alle de skatter, obligatoriske afgifter, tillæg og gebyrer, de opkræver for tredjepart.

Flybilletpriser, der offentliggøres, uanset i hvilken form, herunder på internettet, og som er rettet direkte eller indirekte til de rejsende, skal inkludere alle gældende skatter, obligatoriske afgifter, tillæg og gebyrer, der er kendt på tidspunktet for offentliggørelsen. Flybilletpriserne må ikke omfatte omkostninger, der ikke reelt afholdes af luftfartsselskaberne.

Ikke-obligatoriske tillæg meddeles på klar, gennemskuelig og entydig vis ved indledningen af enhver booking, og passagerens accept af dem sker på baggrund af et udtrykkeligt samtykke. Stiltiende aftaler om accept af sådanne tillæg er ugyldige.

Alle omkostninger, der indgår i flybilletprisen, og som ikke opkræves af luftfartsvirksomheder, der har aktiviteter i Fællesskabet, specificeres klart af "flybilletudstederen", som defineret i artikel 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet(10).

3.  Luftfartsselskaberne giver adgang til deres flybilletpriser uden forskelsbehandling på grundlag af passagerers nationalitet eller bopæl eller på grundlag af rejseagentens etableringssted inden for Fællesskabet.

Luftfartsselskaberne må ikke pålægge passagerer og rejsebureauer bestemmelser, som i praksis begrænser den frie og lige adgang til flybilletpriser.

4.  Med henblik på at opfylde de i stk. 2 og 3 anførte forpligtelser oplyser luftfartsselskaberne om de flybilletpriser og luftfragtrater, de opkræver, samt om de tilknyttede betingelser og alle de skatter, afgifter og gebyrer, de opkræver for tredjepart, fordelt på følgende kategorier:

   - skatter og andre statslige gebyrer og afgifter
   - gebyrer, afgifter, tillæg og øvrige omkostninger til luftfartsselskaber
   - gebyrer, afgifter, tillæg og øvrige omkostninger til lufthavne.

5.  Forbrugerne oplyses om alle skatter, afgifter og gebyrer, der lægges oven i billetprisen.

Artikel 26

Gennemskuelige gebyrer

Er gebyrer til lufthavne eller til sikkerhed om bord inkluderet i prisen på en flybillet, anføres disse omkostninger separat på billetten eller de meddeles passageren på anden vis. Sikkerhedsafgifter og -gebyrer skal, uanset om de opkræves af medlemsstater, luftfartsselskaber eller andre organer, være gennemskuelige og udelukkende anvendes til at dække sikkerhedsomkostninger i lufthavne eller om bord på flyene.

Artikel 27

Sanktioner

Medlemsstaterne sikrer overholdelse af bestemmelserne i dette kapitel og fastsætter sanktioner for overtrædelse af dem. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Kapitel V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 28

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF║, jf. dennes artikel 8.

Artikel 29

Samarbejde og ret til at indhente oplysninger

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder om anvendelsen og overvågningen af anvendelsen af denne forordning.

2.  For at løse sine opgaver i medfør af denne forordning kan Kommissionen indhente alle nødvendige oplysninger fra medlemsstaterne, som også skal sørge for at tilvejebringe oplysninger fra de luftfartsselskaber, som deres kompetente licensudstedende myndigheder har udstedt licens til.

3.  Medlemsstaterne træffer i henhold til deres nationale lovgivning de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre de oplysninger, de modtager i medfør af denne forordning, en passende fortrolig behandling.

Artikel 30

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 2407/92, forordning (EØF) nr. 2408/92 og forordning (EØF) nr. 2409/92 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 31

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft ║dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Oplysninger, som forelægges i forbindelse med artikel 5 og 8

1.  Oplysninger om økonomisk formåen, som en førstegangsansøger skal forelægge

1.1.  De seneste interne driftsregnskaber og de reviderede regnskaber, hvis sådanne foreligger, for det foregående regnskabsår.

1.2.  Forventet balance med resultatopgørelse for de kommende tre år.

1.3.  Grundlaget for de forventede udgifter og indtægter for så vidt angår poster som brændstof, priser og rater, lønninger, vedligeholdelse, afskrivninger, valutakurssvingninger, lufthavnsafgifter, forsikring, osv. Trafik/indtægtsprognoser.

1.4.  Udførlige oplysninger om igangsætningsomkostninger i perioden fra ansøgningens indgivelse til driftens påbegyndelse samt en redegørelse for, hvorledes disse omkostninger tænkes finansieret.

1.5.  Udførlige oplysninger om eksisterende og forventede finansieringskilder.

1.6.  Udførlige oplysninger om aktionærer, herunder angivelse af nationalitet og påtænkt aktietype, og om stiftelsesoverenskomsten. Hvis luftfartsselskabet indgår i en gruppe af foretagender, skal der gives oplysninger om det indbyrdes forhold mellem selskaberne.

1.7.  Forventede pengestrømsanalyser og likviditetsoversigter for de første tre driftsår.

1.8.  Udførlige oplysninger om finansieringen af køb/leasing af luftfartøjer, herunder, hvis der er tale om leasing, aftalevilkårene.

2.  Oplysninger, der skal forelægges til vurdering af den fortsatte økonomiske formåen hos allerede godkendte luftfartsselskaber, der har planer om ændringer i deres strukturer eller i deres virksomhed, som vil få en betydelig indvirkning på deres finansielle situation

2.1.  Efter behov den seneste interne balance samt de reviderede regnskaber for det foregående regnskabsår.

2.2.  Nøjagtige oplysninger om alle planlagte ændringer, såsom ændring af trafiktype, påtænkte overtagelser eller fusioner, ændringer i aktiekapitalen, ændringer i aktionærkredsen, osv.

2.3.  Forventet balance, med resultatopgørelse for det indeværende regnskabsår, herunder alle planlagte ændringer i struktur eller virksomhed, der vil få en betydelig indvirkning på den finansielle situation.

2.4.  Tidligere og forventede udgifter og indtægter for så vidt angår poster som brændstof, priser og rater, lønninger, vedligeholdelse, afskrivninger, valutakurssvingninger, lufthavnsafgifter, forsikring, osv. Trafik/indtægtsprognoser.

2.5.  Pengestrømsanalyser og likviditetsoversigter for det følgende år, herunder alle planlagte ændringer i struktur eller virksomhed, der vil få en betydelig indvirkning på den finansielle situation.

2.6.  Udførlige oplysninger om finansieringen af køb/leasing af luftfartøjer, herunder, hvis der er tale om leasing, aftalevilkårene.

3.  Oplysninger, der skal forelægges til vurdering af den fortsatte økonomiske formåen hos allerede godkendte luftfartsselskaber

3.1.  Reviderede regnskaber inden seks måneder efter den periode, regnskaberne vedrører, og efter behov den seneste interne balance.

3.2.  Forventet balance med resultatopgørelse for det kommende år.

3.3.  Tidligere og forventede udgifter og indtægter for så vidt angår poster som brændstof, priser og rater, lønninger, vedligeholdelse, afskrivninger, valutakurssvingninger, lufthavnsafgifter, forsikring, osv. Trafik/indtægtsprognoser.

3.4.  Pengestrømsanalyser og likviditetsoversigter for det følgende år.

BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 2407/92

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 1 første afsnit

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, litra f)

Artikel 4, stk. 3

-

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, litra f)

Artikel 4, stk. 5

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 8, stk. 5

Artikel 5, stk. 4

Artikel 8, stk. 6

Artikel 5, stk. 5

Artikel 9, stk. 1

Artikel 5, stk. 6

Artikel 8, stk. 4

Artikel 5, stk. 7

Artikel 5, stk. 3 og artikel 8, stk. 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 12, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 13, stk. 2

Artikel 8, stk. 4

Artikel 12, stk. 2

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10, stk. 1

Artikel 13, stk. 3

Artikel 10, stk. 2

Artikel 13, stk. 4

Artikel 11, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 8, stk. 7

Artikel 12

Artikel 9, stk. 2 – artikel 9, stk. 4

Artikel 13, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 13, stk. 2

Artikel 10, stk. 1

Artikel 13, stk. 3

-

Artikel 13, stk. 4

Artikel 10, stk. 3

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

-

Artikel 16

-

Artikel 17

-

Artikel 18, stk. 1

Artikel 29, stk. 1

Artikel 18, stk. 2

Artikel 29, stk. 3

Artikel 19

-

BILAG

BILAG I

Forordning (EØF) nr. 2408/92

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4

-

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 17, stk. 1 og artikel 17, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

-

Artikel 3, stk. 3

-

Artikel 3, stk. 4

-

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 18, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 18, stk. 6

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 18, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, litra d)

Artikel 18, stk. 4

-

Artikel 19, stk. 1

-

Artikel 19, stk. 2

-

Artikel 19, stk. 3

-

Artikel 19, stk. 4

-

Artikel 19, stk. 5

Artikel 4, stk. 1, litra e)

Artikel 19, stk. 6

Artikel 4, stk. 1 litra f)

Artikel 19, stk. 7

Artikel 4, stk. 1 litra g)

-

Artikel 4, stk. 1, litra h)

Artikel 19, stk. 8

-

Artikel 19, stk. 9

-

Artikel 19, stk. 10

Artikel 4, stk. 1 i

Artikel 20, stk. 1

Artikel 4, stk. 1 j

Artikel 18, stk. 3

Artikel 4, stk. 1 k

-

Artikel 4, stk. 2

-

Artikel 4, stk. 3

Artikel 20, stk. 2

Artikel 4, stk. 4

-

Artikel 5

-

Artikel 6, stk. 1 og artikel 6, stk. 2

-

Artikel 7

Artikel 17, stk. 3 – artikel 17, stk. 6

Artikel 8, stk. 1

Artikel 21, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 21, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 21, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

-

Artikel 8, stk. 5

-

Artikel 9, stk. 1

-

Artikel 9, stk. 2

-

Artikel 9, stk. 3

-

Artikel 9, stk. 4

-

Artikel 9, stk. 5

Artikel 22

Artikel 9, stk. 6

-

Artikel 9, stk. 7

-

Artikel 9, stk. 8

-

Artikel 10

-

Artikel 11

Artikel 28

Artikel 12, stk. 1

Artikel 29, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

-

Artikel 13

-

Artikel 14, stk. 1

Artikel 29, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 29, stk. 3

Artikel 15

-

Artikel 16

-

BILAG I

-

BILAG II

-

BILAG III

-

-

Forordning (EØF) nr. 2409/92

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 23

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

-

Artikel 4

Artikel 25

Artikel 5, stk. 1

Artikel 24

Artikel 5, stk. 2

-

Artikel 5, stk. 3

-

Artikel 5, stk. 4

-

Artikel 6

-

Artikel 7

-

Artikel 8

-

Artikel 9

-

Artikel 10, stk. 1

Artikel 29, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 29, stk. 3

Artikel 11

-

Artikel 12

-

-

Artikel 30

-

Artikel 31

(1) EUT C 175 af 27.7.2007, s. 85.
(2) EUT C
(3) Europa-Parlamentets holdning af 11.7.2007.
(4) EFT L 240 af 24.8.1992, s.1.
(5) EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).
(6) EFT L 240 af 24.8.1992, s.15.
(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s.11).
(8) EFT L 138 af 30.4.2004, s. 1.
(9) EFT L 157 af 30.4.2004, s. 7.
(10) EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik