Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0130(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0178/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0178/2007

Viták :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Szavazatok :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0337

Elfogadott szövegek
PDF 566kWORD 363k
2007. július 11., Szerda - Strasbourg
A Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályok ***I
P6_TA(2007)0337A6-0178/2007
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0396)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0248/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0178/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai légiközlekedési ágazat szociális és munkakörülményeiről, valamint amíg ez a jogszabály hatályba nem lép, felkéri a légi fuvarozókat, hogy a kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint járjanak el, amikor ez érinti munkavállalóikat;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P6_TC1-COD(2006)0130

(EGT-vonatkozású szöveg)

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa,

tekintettel az európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére ║,

tekintettel a Bizottság javaslatára║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére(2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(3),

mivel:

(1)  A légi fuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992. július 23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelet(4), a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet(5) és a légi szolgáltatások vitel- és tarifadíjairól szóló, 1992. július 23-i 2409/92/EGK tanácsi rendelet(6) számos ponton jelentős módosításra szorul. Az egyértelműség érdekében célszerű ezeket a rendeleteket átdolgozni és egyetlen rendeletben egységes szerkezetbe foglalni.

(2)  E három rendelet elfogadásával történt meg a közösségi légi közlekedés liberalizációja. A liberalizáció sikeres volt a növekedés, a verseny és az alacsonyabb díjak előidézése tekintetében, azonban a rendeletek alkalmazásának következetlensége az egyes tagállamok között torzítja a légiközlekedési belső piac működését.

(3)  A közösségi légiközlekedési belső piacon a közösségi jog hatékonyabb és egységesebb alkalmazása érdekében szükséges a jelenlegi jogi keretet kiigazítani.

(4)  A légi fuvarozók pénzügyi helyzete és a biztonság közötti lehetséges összefüggést felismerve indokolt a légi fuvarozók pénzügyi helyzetét szigorúbban ellenőrizni.

(5)  Mivel egyre jelentősebb az olyan fuvarozók jelenléte, amelyek több tagállamban rendelkeznek működési telephellyel, és szükséges az ilyen légi fuvarozók hatékony ellenőrzését biztosítani, célszerű, hogy mindig ugyanaz a tagállam feleljen az üzembentartási engedély és a működési engedély felügyeletéért.

(6)  A közösségi légi fuvarozók működési engedélyeiben rögzített követelményeknek való megfelelés következetes ellenőrzése érdekében indokolt, hogy az engedélyező hatóságok a légi fuvarozók pénzügyi helyzetét rendszeresen ellenőrizzék. Ezért célszerű, hogy a légi fuvarozók elegendő információt szolgáltassanak pénzügyi helyzetükről, különösen fennállásuk első két évében, mivel ez az időszak rendkívül kritikus a légi fuvarozó piaci fennmaradása szempontjából. A tagállami szinten alkalmazott szabályok által okozott versenytorzulások elkerülése érdekében szükséges biztosítani az átláthatóságot és az összes közösségi légi fuvarozó pénzügyi helyzetét a Bizottság és a tagállamok együttes ellenőrzése alá vonni.

(7)  Az utasok védelme érdekében nem szabad megengedni az olyan közösségi légi fuvarozók működését, amelyek nem képesek teljesíteni az érvényes működési engedélyre való jogosultság feltételeit. Ilyen esetben az illetékes engedélyező hatóságnak vissza kell vonnia vagy fel kell függesztenie a működési engedélyt. Amennyiben ezt az illetékes engedélyező hatóság nem teszi meg, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság függessze fel vagy vonja vissza a működési engedélyt, így szavatolva a közösségi jog egységes alkalmazását.

(8)  Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a légi járművek harmadik országoktól való kölcsönbérletének túl gyakori alkalmazása, különösen a teljes bérlet (személyzettel együtt bérelt járművek) esetében, az ilyen lehetőségeket csak kivételes esetekben, például a közösségi piacon a megfelelő járművek hiánya esetében, és csak korlátozott ideig szabad engedélyezni, mindig a közösségi jogban előírtakkal egyenértékű biztonsági normák teljesülése mellett.

(9)  A közösségi légi fuvarozók fő üzletviteli helye szerinti tagállam területén kívül található működési telephelyről járatokat üzemeltető közösségi légi fuvarozók alkalmazottai tekintetében a tagállamoknak kell biztosítaniuk a közösségi és a nemzeti szociális jogszabályok megfelelő alkalmazását.

(10)  A légiközlekedési belső piac biztonságos és egységes működése érdekében kívánatos, hogy a Közösség hatáskörébe tartozzon a Közösségen belüli légi útvonalakon érvényes forgalmi jogokról harmadik országokkal való tárgyalás. Ezzel elkerülhető volna az esetleges következetlenségek kialakulása a belső piac és a tagállamok által folytatott tárgyalások eredményei között.

(11)  A légiközlekedési belső piac kiteljesedése érdekében fel kell oldani a tagállamok között még alkalmazott korlátozásokat, például a harmadik országokba tartó járatok közös üzemeltetésére vagy a harmadik országokba tartó, de az utat egy másik tagállamban megszakító járatok (6. szabadságjog alkalmazása) díjszabására vonatkozóan.

(12)  A közszolgáltatási kötelezettség előírásának feltételeit világosan, egyértelműen kell meghatározni, a kapcsolódó pályázati eljárásban pedig lehetőséget kell biztosítani megfelelő számú pályázó részvételére. Ahhoz, hogy a Bizottság adott esetben megítélje egy közszolgáltatási kötelezettség kiírásának gazdasági indokoltságát, hozzá kell férnie a szükséges információkhoz.

(13)  Az egy várost vagy agglomerációt kiszolgáló repülőterek közötti forgalom megosztására alkalmazandó szabályokat egyértelműbbé és egyszerűbbé kell tenni.

(14)  Helyénvaló gondoskodni arról, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen az olyan hirtelen felmerülő problémák orvoslására, amelyet előre nem látható vagy ki nem védhető körülmények okoznak, és amelyek műszaki vagy gyakorlati okoknál fogva nagyon nehézkessé teszik a légi járatok üzemeltetését.

(15)  Gondoskodni kell arról, hogy a Közösségen belüli lakóhelyüktől és állampolgárságuktól függetlenül és az utazásszervező irodák Közösségen belüli székhelyére való tekintet nélkül az utasok egy adott járathoz azonos díjak mellett férjenek hozzá.

(16)  Lehetővé kell tenni, hogy az utasok valósan összehasonlíthassák a különböző légitársaságok díjait. Ennek érdekében a díjak közzétételekor az összes adó, illeték és pótdíj felszámításával kialakított, az utas által fizetendő teljes árat kell feltüntetni.

(17)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(7) összhangban kell elfogadni.

(18)  Mivel a légiközlekedési belső piacon a közösségi jog egységesebb alkalmazását a tagállamok a légi közlekedés nemzetközi jellege miatt nem tudják kielégítően megvalósítani, és ez a cél közösségi szinten jobban megvalósítható, a Szerződés 5. cikkében előírt szubszidiaritás elvével összhangban a Közösség elfogadhat intézkedéseket. Az arányosság elvének megfelelően, melyet ugyancsak az 5. cikk rögzít, ez a rendelet nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(19)  A 2407/92/EGK, a 2408/92/EGK és a 2409/92/EGK rendeleteket ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

(1)  Ez a rendelet a közösségi légi fuvarozók működési engedélyeinek kiadását, a közösségi légi fuvarozóknak a Közösségen belüli útvonalakon járatok üzemeltetésére vonatkozó jogait, valamint a Közösségen belül működtetett légi közlekedési szolgáltatások díjainak megállapítását szabályozza. Az árszabással kapcsolatos tájékoztatásra és megkülönböztetés-mentességre vonatkozó rendelkezések a tagállamok területén elhelyezkedő repülőterekről induló járatokra, valamint a közösségi légi fuvarozókkal kötött szerződés alapján harmadik országok repülőtereiről a tagállamok területén található repülőterekre induló járatokra alkalmazandók, kivéve, ha a légi fuvarozókat az adott harmadik országban ugyanezen kötelezettségek terhelik.

(2)  E rendelet III. fejezetét a gibraltári repülőtérre a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság jogi álláspontjának sérelme nélkül kell alkalmazni, tekintettel a repülőteret tartalmazó terület feletti fennhatóságra vonatkozó vitájukra.

(3)  E rendelet III. fejezetének alkalmazását a gibraltári repülőtérre mindaddig fel kell függeszteni, amíg a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság külügyminiszterei által 1987. december 2-án tett közös nyilatkozatban létrehozott rendszer nem működik. Spanyolország kormánya és az Egyesült Királyság kormánya tájékoztatja a Tanácsot ennek időpontjáról.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

   1. "működési engedély": az illetékes engedélyező hatóság által egy vállalkozás számára megadott engedély, amely a működési engedélyben rögzítettek szerint, díj és/vagy más térítés ellenében engedélyezi utas, postai küldemények és/vagy áru légi fuvarozását;
   2. "illetékes engedélyező hatóság": olyan hatóság, amely a II. fejezettel összhangban működési engedélyeket bocsáthat ki, tagadhat meg, vonhat vissza vagy függeszthet fel;
   3. "vállalkozás": bármely természetes vagy jogi személy, amely lehet nyereségtermelő vagy nem nyereségorientált jellegű, vagy bármely más hivatalos testület, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e saját jogi személyiséggel vagy sem;
   4. "légi járat": egy repülés vagy repülések sorozata, amely utasokat, árut és/vagy postai küldeményeket szállít díj és/vagy más térítés ellenében;
   5. "repülés": egy meghatározott repülőtérről történő indulás egy meghatározott célrepülőtér felé;
   6. "repülőtér": a tagállam bármely olyan területe, amelyen kereskedelmi légi szállítási tevékenység megengedett;
   7. "üzembentartási engedély": egy vállalkozás számára kiadott igazolás arról, hogy a kérdéses üzemeltető rendelkezik azokkal a szakmai képességekkel és szervezettel, amelynek révén a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően biztosítani tudja a légi jármű biztonságos üzemeltetését az engedélyben meghatározott repülési tevékenységekre;
  8. "tényleges ellenőrzés": jogok, szerződések, illetve bármely más eszközök által alkotott olyan kapcsolat, amelyben ezek elkülönülten vagy együttesen, az adott eset jogi és ténybeli körülményeinek figyelembe vételével lehetővé teszik egy vállalkozásra vonatkozó döntő befolyás közvetlen vagy közvetett módon való gyakorlását, különösen a következőknek köszönhetően:
   a) egy vállalkozás eszközeinek teljes vagy részleges használati joga;
   b) olyan jogok és szerződések, amelyek döntő befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetételére, szavazására vagy határozataira vonatkozóan, vagy egyébként biztosítanak döntő befolyást a vállalkozás üzletmenetére nézve;
   9. "légi fuvarozó": érvényes működési engedéllyel rendelkező légiközlekedési vállalkozás;
   10. "közösségi légi fuvarozó": olyan, érvényes működési engedéllyel rendelkező légi fuvarozó, amelynek engedélyét egy illetékes engedélyező hatóság adta ki a II. fejezetnek megfelelően;
   11. "üzleti terv": a légi fuvarozó tervezett kereskedelmi tevékenységeinek részletes leírása a kérdéses időszakra, különösen a várható piaci fejlemények és a megvalósítandó beruházások vonatkozásában, beleértve ezeknek a tevékenységeknek a pénzügyi és gazdasági vonzatait;
   12. "Közösségen belüli légi járat": a Közösségen belül működtetett légi járat;
   13. "tranzit": a Közösség vagy egy harmadik ország területe fölötti, leszállás nélküli átrepülés joga, illetve a nem forgalmi célú leszállás joga;
   14. "forgalmi jog": légi járat működtetésének joga két közösségi repülőtér között;
  

   15. "csak ülőhely-értékesítés": az ülőhelyek közvetlen értékesítése a nagyközönség számára a légi fuvarozón, annak meghatalmazott ügynökén vagy a bérlőn keresztül, egyéb kapcsolódó szolgáltatások, pl. ellátás nyújtása nélkül;
  16. "menetrendszerű légi járat": azok a repüléssorozatok, amelyek az alábbi jellemzők összességével rendelkeznek:
   a) utas, áru és/vagy postai küldemények légi járművel történő szállítása térítés ellenében olyan módon, hogy az egyes repülések alkalmával a férőhelyeket bárki egyénileg megvásárolhatja (közvetlenül a légi fuvarozótól vagy meghatalmazott ügynökeitől);
  b) úgy üzemeltetik, hogy ugyanazt a két vagy több repülőtér közötti forgalmat szolgálja ki, akár:
   közzétett menetrend alapján; akár
   olyan rendszeres vagy gyakori repülésekkel, hogy azok felismerhetően rendszeres járatsort képeznek;
   17. "kapacitás": a menetrendszerű légi járaton adott időszakon belül az utazóközönség számára felkínált ülőhelyek száma;
   18. "légi viteldíjak": azok az árak euróban vagy helyi valutában kifejezve, amelyeket az utasnak a légi fuvarozó vagy annak ügynöke részére kell fizetnie saját, valamint a poggyásza szállításáért, █ továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, beleértve az ügynökökkel és az egyéb kisegítő szolgáltatásokkal kapcsolatban nyújtott díjazást és feltételeket;
   19. "légi tarifák": azok az árak euróban vagy helyi valutában kifejezve, amelyeket áru fuvarozásáért fizetnek, █ továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, beleértve az ügynökökkel és az egyéb kisegítő szolgáltatásokkal kapcsolatban nyújtott díjazást és feltételeket;

20.   "érintett tagállam(ok)": az(ok) a tagállam(ok), amelyek között vagy amelyben a légi járatot üzemeltetik;

21.   "részt vevő tagállam(ok)": az érintett tagállam(ok) és azok a tagállamok, ahonnan a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó(k) működési engedélye származik;

   22. "agglomeráció": több város vagy település népességének gyarapodásával és területének terjeszkedésével létrejött egybefüggő beépített terület;
   23. "számviteli beszámoló": a légi fuvarozónak a kérdéses időszakra vonatkozó részletes bevétel- és költségkimutatása, a légi közlekedéssel összefüggő és egyéb tevékenységek szerinti bontásban, illetve pénzügyi és nem pénzügyi jellegű elemek szerinti bontásban;
   24. "sima bérleti megállapodás": olyan, légi fuvarozók közötti megállapodás, amelyben a légi jármű üzemeltetése a bérlő üzembentartási engedélye alapján történik;
   25. "teljes bérleti megállapodás": olyan légi fuvarozók közötti megállapodás, amelyben a légi jármű üzemeltetése a bérbeadó üzembentartási engedélye alapján történik;
   26. "fő üzleti telephely": a közösségi légi fuvarozó központja, illetve adott esetben létesítő okirat szerinti székhelye valamely tagállamban, amennyiben a közösségi légi fuvarozó erről a helyről vagy erre a helyre bonyolítja üzleti tevékenységének jelentős részét.

II. fejezet:

Működési engedély

3. cikk

Működési engedély

(1)  Egy, a Közösség területén létrehozott vállalkozás csak akkor fuvarozhat légi utast, postai küldeményeket és/vagy árut díj és/vagy más térítés ellenében a Közösség területén belül, ha megkapta a megfelelő működési engedélyt.

Minden olyan vállalkozás, amely eleget tesz e fejezet követelményeinek, jogosult működési engedély megszerzésére.

(2)  Az illetékes engedélyező hatóság nem adhat ki működési engedélyeket, ha az e fejezetben foglalt követelményeket nem teljesítik.

(3)  A közösségi, nemzeti vagy nemzetközi jog egyéb vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül a légi járatok következő kategóriaira nem vonatkozik az érvényes működési engedély birtoklásának feltétele:

   a) a motor nélküli és/vagy motoros ultra-könnyű légi járművek által teljesített járatok, valamint
   b) a különböző repülőterek közötti, utas, postai küldemények és/vagy áru fuvarozásával nem járó helyi repülések.

4. cikk

A működési engedély megadásának feltételei

Az illetékes engedélyező hatóság működési engedélyt egy adott vállalkozás részére csak akkor adhat ki, ha:

   a) a vállalkozás üzleti tevékenységének székhelye a Közösség területén található; továbbá légi szolgáltatásainak nagyobb részét a Közösségen belül, vagy úgy bonyolítja, hogy az oda irányuljon vagy onnan induljon ki;
   b) érvényes üzemben tartási engedéllyel rendelkezik;
   c) amennyiben az engedély iránti kérelmet egy tagállam hatóságához nyújtják be, és a vállalkozás üzleti tevékenységének fő helye a kérdéses tagállam területén található █;
   d) tulajdonosként vagy sima bérleti megállapodás formájában egy vagy több légi járművel rendelkezik;
   e) a vállalkozás fő tevékenysége a légi közlekedési szolgáltatások működtetése, kizárólagosan vagy légi jármű kereskedelmi üzemeltetésével vagy légi jármű javításával és karbantartásával kombinálva;
   f) vállalati struktúrája lehetővé teszi, hogy az illetékes engedélyező hatóság végrehajtsa e fejezet rendelkezéseit;
   g) a vállalat több mint 50 százaléka a tagállamok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, az a tagállamok vagy azok állampolgárai tényeleges ellenőrzése alatt áll, akár közvetlen, akár közvetett módon egy vagy több közvetítő vállalaton keresztül, kivéve ha erre harmadik országgal kötött olyan megállapodás vonatkozik, amelyben a Közösség aláíró fél;
   h) megfelel az 5. cikkben előírt pénzügyi feltételeknek;
   i) eleget tesz a 11. cikkben előírt biztosítási követelményeknek;
   j) bizonyítja, hogy rendelkezik megfelelő fedezettel a befizetett összegek visszatérítésének és az utasok hazatérésének biztosítására arra az esetre, ha nem tudná teljesíteni a lefoglalt utakat, fizetésképtelenség vagy üzembentartási engedélyének visszavonása miatt.

5. cikk

A működési engedély megadásának pénzügyi feltételei

(1)  Az illetékes engedélyező hatóság alaposan megvizsgálja, hogy a működési engedélyért először folyamodó vállalkozás igazolni képes azt, hogy:

   a) megalapozott feltételezés alapján megállapított tényleges és lehetséges kötelezettségeinek a működése megkezdésétől számított harminchat hónapig bármikor meg tud felelni,
   b) megalapozott feltételezés alapján megállapított, az üzleti tervnek megfelelő működésből eredő állandó és működési költségeit a működés megkezdésétől számított három hónapig fedezni tudja a működésből származó bárminemű bevétel számításba vétele nélkül; és
   c) nettó tőkéje legalább 100 000 EUR.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában minden engedélykérőnek üzleti tervet kell benyújtania legalább a működés első három évére vonatkozóan. Az üzleti tervnek többek között részletesen be kell mutatnia a kérelmező pénzügyi kapcsolatait olyan egyéb kereskedelmi tevékenységekkel, amelyeket a kérelmező közvetlenül vagy kapcsolódó vállalkozásokon keresztül folytat. Továbbá a kérelmezőnek rendelkezésre kell bocsátania minden hasznos információt, különösen az I. melléklet 1. pontjában említett adatokat. Minden kérelmező rendelkezéseket hoz a fizetésképtelenség hátrányos társadalmi következményeinek kiküszöbölése vagy mérséklése érdekében.

(3)  Ennek a cikknek az (1) és (2) bekezdése nem vonatkozik azokra a légi fuvarozókra, amelyek kizárólag 10 t maximális felszálló súlynál kevesebb és/vagy 20-nál kevesebb személy szállítására alkalmas légi járműveket üzemeltetnek. E légi fuvarozóknak mindenkor tudniuk kell igazolni azt, hogy nettó tőkéjük legalább 100 000 EUR, illetve az illetékes engedélyező hatóság kérésére a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásához szükséges információkat rendelkezésre kell bocsátaniuk.

Mindazonáltal a tagállamoknak jogukban áll az (1) és a (2) bekezdést alkalmazni olyan légi fuvarozókra, amelyeknek engedélyt adtak, és amelyek menetrendszerű járatokat üzemeltetnek, illetve amelyek forgalma meghaladja az évi 3 millió EUR-t.

6. cikk

Légifuvarozói üzembentartási engedély

(1)  A működési engedély megadása vagy érvényessége annak függvénye, hogy a fuvarozó rendelkezik-e a működési engedélyben foglalt tevékenységi köröket megállapító és a közösségi jog értelmében megállapított feltételeknek megfelelő érvényes üzembentartási engedéllyel (AOC).

(2)  A légi fuvarozó üzembentartási engedélyében bekövetkezett változásokat – szükség szerint – fel kell tüntetni működési engedélyében.

(3)  Ahol az üzembentartási engedélyt nemzeti hatóság állítja ki, az adott tagállam hatóságai felelősek a közösségi légi fuvarozó üzembentartási engedélyének és működési engedélyének kiadásáért, elutasításáért, bevonásáért vagy felfüggesztéséért.

7. cikk

A jó hírnév igazolása

(1)  Ha működési engedély kiadása céljából a vállalkozás működését a jövőben folyamatosan és ténylegesen irányító személyektől bizonyítékot követelnek meg arról, hogy jó hírnévnek örvendenek, és nem nyilvánították őket fizetésképtelennek, illetve ha súlyos szakmai hiba vagy bűncselekmény esetén az engedélyt felfüggesztik vagy visszavonják, az illetékes engedélyező hatóság a tagállamok állampolgáraitól elegendő bizonyítékként elfogadja a származási tagállam vagy az állandó lakóhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által kibocsátott azon okiratokat, amelyek igazolják, hogy e követelményeknek megfelelnek.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett okiratokat a származási tagállam vagy az állandó lakóhely szerinti tagállam nem bocsátja ki, ezeket az okiratokat eskü alatt tett nyilatkozattal – vagy, azokban a tagállamokban, ahol az eskü alatt tett nyilatkozatra nincs rendelkezés, ünnepélyes nyilatkozattal – kell helyettesíteni, amelyet az illető személy a származási tagállam vagy az állandó lakóhely szerinti tagállam illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, vagy adott esetben annak közjegyzője vagy minősített szakmai testülete előtt tesz; ez a hatóság, közjegyző vagy minősített szakmai testület igazolást ad ki, amellyel bizonyítja az eskü alatt vagy ünnepélyesen tett nyilatkozat hitelességét.

(3)  Az illetékes engedélyező hatóság megkövetelheti azt, hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett okiratokat és igazolásokat a kiállításuktól számított legfeljebb három hónapon belül nyújtsák be.

8. cikk

A működési engedély érvényessége

(1)  A működési engedély mindaddig érvényben marad, amíg a közösségi légi fuvarozó megfelel e fejezet követelményeinek.

A közösségi légi fuvarozónak kérésre bármikor tudnia kell igazolni az illetékes engedélyező hatóság számára azt, hogy az e fejezetben ismertetett valamennyi követelménynek eleget tesz.

(2)  Az illetékes engedélyező hatóság szigorúan felügyeli az e fejezet követelményeinek való megfelelést. Mindenképpen ellenőrzi az e követelményeknek való megfelelést az alábbi esetekben:

   a) új működési engedély kiadása után két évvel, vagy
   b) amennyiben potenciális problémát sejt, vagy
   c) a Bizottság kérésére.

Amennyiben az illetékes engedélyező hatóság azzal a gyanúval él, hogy egy közösségi légi fuvarozó anyagi gondjai kihatással lehetnek működésének biztonságára, erről késedelem nélkül tájékoztatja az üzembentartási engedély kiadásáért felelős hatóságot.

(3)  A működési engedélyt ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra, amennyiben a közösségi légi fuvarozó

   a) a működési engedély kiadását követő hat hónapon belül nem kezdte meg működését,
   b) több mint hat hónapig szünetelteti működését.

(4)  A közösségi légi fuvarozók minden pénzügyi évben eljuttatják az engedélyező hatósághoz az előző pénzügyi év ellenőrzött elszámolásait a számlazárást követő hat hónapon belül. Egy közösségi légi fuvarozó működésének első két évében az I. melléklet 3. pontjában említett adatokat hat havonta frissíteni kell és az illetékes engedélyező hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Az illetékes engedélyező hatóságnak bármikor jogában áll a vonatkozó adatok, különösen az I. melléklet 3. pontjában említett adatok kérése segítségével ellenőrizni egy olyan közösségi légi fuvarozó pénzügyi teljesítményét, amely számára engedélyt bocsátott ki.

(5)  A közösségi légi fuvarozók kötelesek előzetesen értesíteni az illetékes engedélyező hatóságot

   a) olyan tervekről, amelyek a korábbiakban ki nem szolgált földrészre vagy térségbe irányuló új, menetrendszerű vagy nem menetrendszerű járat elindításáról szólnak, az üzemeltetett légi járművek típusának vagy számának megváltozásával járnak, illetve lényeges változással járnak tevékenységük volumenében;
   b) minden tervezett egyesülésről vagy felvásárlásról, illetve
   c) kötelesek 14 napon belül tájékoztatni az engedélyező hatóságot minden olyan, a tulajdonrészben bekövetkező tulajdonosi változásról, amely a közösségi légi fuvarozó vagy az anyavállalkozása, illetve a legfőbb vagyonkezelő vállalkozása teljes részvénytulajdonának 10 %-át vagy nagyobb hányadát érinti.

(6)  Amennyiben az illetékes engedélyező hatóság úgy ítéli meg, hogy az (5) bekezdésnek megfelelően bejelentett változások lényeges kihatással lesznek a közösségi légi fuvarozó pénzügyi helyzetére, az engedélyező hatóság egy átdolgozott üzleti terv benyújtását írja elő, amelynek tartalmaznia kell a kérdéses változtatásokat, le kell fednie a megvalósítás időpontjától számított legalább 12 hónapos időszakot, és tartalmaznia kell a (4) bekezdésben előírtakon felül az I. melléklet 2. részében ismertetett adatokat is.

Az illetékes engedélyező hatóságnak az átdolgozott üzleti tervről a benyújtásától számított három hónapon belül kell határoznia.

(7)  Az általuk engedélyezett közösségi légi fuvarozókkal kapcsolatosan az illetékes engedélyező hatóságoknak kell határozniuk arról, hogy a közösségi légi fuvarozó jogi helyzetére kiható, egy vagy több tényezőben bekövetkező változtatás esetén, különösen egyesülés vagy felvásárlás esetén, a működési engedélyt ismételten be kell-e nyújtani jóváhagyásra.

(8)  Ennek a cikknek a (4), (5) és (6) bekezdése nem vonatkozik azokra a légi fuvarozókra, amelyek kizárólag 10 t maximális felszálló súlynál kevesebb és/vagy 20-nál kevesebb személy szállítására alkalmas légi járműveket üzemeltetnek. E légi fuvarozóknak mindenkor tudniuk kell igazolni azt, hogy nettó tőkéjük legalább 100 000 EUR, illetve az illetékes engedélyező hatóság kérésére a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásához szükséges információkat rendelkezésre kell bocsátaniuk.

Mindazonáltal a tagállamoknak jogukban áll a (4), (5) és (6) bekezdést alkalmazni olyan légi fuvarozókra, amelyeknek engedélyt adtak, és amelyek menetrendszerű járatokat üzemeltetnek, illetve amelyek forgalma meghaladja az évi 3 millió eurót.

9. cikk

Működési engedély felfüggesztése vagy visszavonása

(1)  Az illetékes engedélyező hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja a működési engedélyt, amennyiben ésszerű oka van kételkedni abban, hogy a közösségi légi fuvarozó a tényleges és lehetséges kötelezettségeit 12 hónapos időtartamra teljesíteni tudja.

Az illetékes engedélyező hatóság kiadhat ideiglenes, legfeljebb 12 hónapra szóló engedélyt a közösségi légi fuvarozó pénzügyi átszervezésének időtartamára, feltéve hogy ez nem veszélyezteti a biztonságot, amennyiben ez az ideiglenes engedély tükrözi az üzembentartási engedélyben bekövetkezett esetleges változásokat, és 12 hónapon belül valós esély mutatkozik a pénzügyi helyzet kielégítő rendezésére.

(2)  Amennyiben egy közösségi légi fuvarozónál egyértelműen pénzügyi nehézségek mutatkoznak, illetve ha a közösségi légi fuvarozó ellen fizetésképtelenségi vagy hasonló eljárást indítanak, az illetékes engedélyező hatóság haladéktalanul elvégzi az általa engedélyezett közösségi légi fuvarozó pénzügyi helyzetének alapos vizsgálatát, és e cikkel összhangban a vizsgálat eredményei alapján három hónapon belül felülvizsgálja a működési engedély érvényességét.

Az illetékes engedélyező hatóság tájékoztatja a Bizottságot a vizsgálati eljárásról és annak eredményeiről, valamint a működési engedély érvényességével kapcsolatos döntéséről.

(3)  Amennyiben a 8. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzött elszámolásokat az előző pénzügyi év számlazárási időpontjától számított hat hónap elteltével a közösségi légi fuvarozó még nem közölte, az illetékes engedélyező hatóság felkéri azt az ellenőrzött elszámolások haladéktalan benyújtására.

Amennyiben a felszólítástól számított egy hónapon belül az ellenőrzött elszámolások nem érkeznek meg az engedélyező hatósághoz, a működési engedélyt vissza kell vonni vagy fel kell függeszteni.

Az illetékes engedélyező hatóság tájékoztatja a Bizottságot arról is, ha a közösségi légi fuvarozó a hat hónapos időszakon belül nem tett eleget az ellenőrzött elszámolásai közlésére vonatkozó kötelezettségnek, valamint a következésképpen tett lépéseiről.

(4)  Abban az esetben, ha egy közösségi légi fuvarozó üzembentartási engedélyét felfüggesztik vagy visszavonják, az illetékes engedélyező hatóság azonnali hatállyal felfüggeszti vagy visszavonja e légi fuvarozó működési engedélyét.

10. cikk

A működési engedélyekkel kapcsolatos döntéshozatal

(1)  Az illetékes engedélyező hatóság a lehető legrövidebb időn belül határoz a kérelemről, a valamennyi szükséges információ benyújtásától számított legfeljebb három hónapon belül, figyelembe véve minden rendelkezésre álló bizonyítékot. A határozatról tájékoztatnia kell a kérelmező t. A visszautasítást meg kell indokolni.

(2)  Az illetékes engedélyező hatóság nyilvánosságra hozza a működési engedély megadás ára, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó eljárásokat, és tájékoztatja azokról a Bizottságot.

(3)  Az illetékes engedélyező hatóságnak a működési engedélyek megadásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló határozatait évente közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

11. cikk

Biztosítási kötelezettség

A légi fuvarozónak biztosítással kell rendelkeznie baleset esetén fennálló polgári jogi felelőssége fedezésére, különösen az utasok, csomagok, áru és postai küldemények szállítása és harmadik felek vonatkozásában. A biztosításnak adott esetben meg kell felelnie a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló, 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(8) előírt minimumkövetelményeknek.

12. cikk

Nyilvántartásba vétel

(1)  A 13. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a közösségi légi fuvarozó által használt légi járműveket a Közösségben lajstromba kell venni. Az a tagállam, amelynek illetékes engedélyező hatósága felelős a közösségi légi fuvarozó működési engedélyének kiadásáért, előírhatja, hogy a légi járműveket fel kell venni a nemzeti lajstromba.

(2)  Az (1) bekezdéssel összhangban az illetékes engedélyező hatóságnak az alkalmazandó törvények és rendeletek függvényében hátrányos megkülönböztetést jelentő díj és késedelem nélkül a nemzeti lajstromába kell vennie a más tagállamok állampolgárai tulajdonában lévő légi járműveket és a más tagállamok lajstromából történő átvezetéseket. A rendes lajstromozási díjon túl egyéb díj nem róható ki a légi jármű lajstromba való átvezetése esetén.

13. cikk

Kölcsönbérlet

1)   █ A működési engedélyért folyamodó bármely vállalkozásnak tulajdonosként vagy személyzet nélküli kölcsönbérleti megállapodás formájában rendelkeznie kell egy vagy több légi járművel.

A közösségi légi fuvarozónak úgyszintén rendelkeznie kell tulajdonosként vagy személyzet nélküli kölcsönbérleti megállapodás formájában egy vagy több légi járművel.

A közösségi légi fuvarozók teljes kölcsönbérleti megállapodás útján is bérelhetnek egy vagy több repülőgépet.

(2)  Rövidtávú teljes kölcsönbérleti megállapodások esetén, amelyek célja a közösségi légi fuvarozó ideiglenes szükségleteinek megoldása, illetve egyéb kivételes körülmények között az illetékes engedélyező hatóság engedélyezheti a nyilvántartásba vétel 12. cikk (1) bekezdésében rögzített követelményeinek figyelmen kívül hagyását, feltéve ha:

   a) a közösségi légi fuvarozó ilyen kölcsönbérleti szerződést kivételes igény alapján indokolni tud, amely esetben legfeljebb hét hónapra felmentés adható, amelyet, kivételes körülmények fennállása esetén egy újabb hét hónapos időtartamra meg lehet hosszabbítani; vagy
   b) a közösségi légi fuvarozó bizonyítja, hogy a kölcsönbérleti szerződésre az idényjellegű kapacitási igények miatt van szükség, amelyeket nem lehet a 12. cikk (1) bekezdésének megfelelően regisztrált repülőgép kölcsönzésével kielégíteni, amely esetben legfeljebb hét hónapra felmentés adható, amelyet meg lehet hosszabbítani; vagy
   c) a közösségi légi fuvarozó bizonyítja, hogy a kölcsönbérleti szerződés előre nem látott működési nehézség, így például műszaki problémák miatt szükséges, és nem ésszerű a 12. cikk (1) bekezdésének megfelelően regisztrált repülőgép kölcsönzése, amely estben a felmentés időtartama szigorúan a nehézségek megoldásához szükséges időre korlátozódik.
  

█ Az ilyen eltérés feltétele, hogy az érintett tagállam vagy a Közösség és a bérelt repülőgépet nyilvántartó harmadik ország között a teljes bérlet tekintetében kölcsönösséget biztosító megállapodás legyen érvényben.

(3)  A biztonsági normák betartása érdekében annak a közösségi légi fuvarozónak, amely egy másik vállalkozás légi járművét használja, vagy légi járművet más vállalkozás rendelkezésére bocsát személyzettel együtt vagy a nélkül, előzetes jóváhagyást kell kérnie az illetékes engedélyező hatóságtól. A jóváhagyás feltételeinek a felek közti kölcsönbérleti megállapodás részét kell képezniük.

(4)  Az illetékes engedélyező hatóság csak abban az esetben hagyhatja jóvá az általa működési engedéllyel ellátott légi fuvarozó számára légi járművet személyzetével együtt vagy a nélkül bérbeadó kölcsönbérleti megállapodásokat, ha az engedélyező hatóság megállapította és írásos nyilatkozatban tudatta a szóban forgó légi fuvarozóval, hogy a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseiben előírt összes biztonsági normával egyenértékű biztonsági normákat teljesítik.

14. cikk

Bizottsági vizsgálat

(1)  A Bizottság a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére megvizsgálja az e fejezetnek való megfelelést, és szükség esetén határoz a működési engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

(2)  A Bizottság az e cikk értelmében fennálló kötelezettségei teljesítése céljából minden szükséges információt megszerezhet az általa megszabott határidőn belül az illetékes engedélyező hatóságtól vagy közvetlenül az érintett közösségi légi fuvarozó(k)tól.

15. cikk

Védekezési jog

Az illetékes engedélyező hatóság és a Bizottság biztosítja, hogy valamely közösségi légi fuvarozó működési engedélyének felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló határozat meghozatalakor az érintett közösségi légi fuvarozónak biztosítják a meghallgatás lehetőségét, figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben sürgősségi eljárásra van szükség.

16. cikk

Szociális jogszabályok

A közösségi légi fuvarozók üzleti tevékenységének székhelye szerinti tagállam területén kívül található működési telephelyről járatokat üzemeltető közösségi légi fuvarozók alkalmazottai tekintetében a tagállamok biztosítják a közösségi és a nemzeti szociális jogszabályok megfelelő alkalmazását.

III. fejezet

Az útvonalakhoz való hozzáférés

17. cikk

A Közösségen belüli légi járatok üzemeltetése

(1)  A közösségi légi fuvarozóknak jogukban áll a Közösségen belüli útvonalakon forgalmi jogokat gyakorlni.

(2)  A tagállamok a forgalmi jogok gyakorlását közösségi légi fuvarozók esetében nem köthetik semmilyen engedélyhez vagy jogosítványhoz. Amennyiben egy tagállam okkal feltételezi, hogy egy közösségi légi fuvarozó számára kiadott működési engedély nem érvényes, az illetékes engedélyező hatósággal veszi fel a kapcsolatot. A tagállamok nem kérhetik a közösségi légi fuvarozóktól olyan okiratok vagy információ bemutatását, amelyet azok az illetékes engedélyező hatóságnak már benyújtottak.

(3)  A Közösségen belüli légi járatok üzemeltetése során a közösségi légi fuvarozó számára megengedett légi járatok összevonása és közös üzemeltetési megállapodások kötése a vállalatokra vonatkozó közösségi versenyjog sérelme nélkül.

(4)  A tagállamok között fennálló kétoldalú megállapodásokból fakadó, a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli járatait érintő korlátozások megszűnnek.

(5)  A tagállamok között érvényben lévő kétoldalú megállapodások rendelkezései ellenére és a vállalkozásokra vonatkozó közösségi versenyszabályokra, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú megállapodásokra figyelemmel az érintett tagállam(ok) engedélyezi(k) a közösségi légi fuvarozók számára légi járatok összevonását és közös üzemeltetési megállapodások kötését bármely légi fuvarozóval a területükön található repülőtérről induló, oda érkező vagy azon áthaladó, egy harmadik ország bármely pontját kiszolgáló járatokra vonatkozóan.

(6)  Az e rendelet hatálybalépése előtt megadott bármely jog sérelme nélkül és a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) ellenére a Közösségen kívüli légi fuvarozók a kizárólag a Közösségen belüli útvonalak tekintetében nem gyakorolhatnak forgalmi jogokat, nem vonhatnak össze járatokat és nem köthetnek közös üzemeltetési megállapodásokat, hacsak erre a Közösség és a harmadik ország között létrejött megállapodás fel nem hatalmazza őket.

(7)  Az e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett jogok sérelme nélkül és a 847/2004/EK rendelet ellenére harmadik országok légi fuvarozói csak abban az esetben haladhatnak át a Közösség területén, ha a harmadik ország fél a Nemzetközi Átmenő Légi Járatokról szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírt egyezményben vagy ilyen értelmű megállapodást kötött a Közösséggel.

18. cikk

A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó általános szabályok

(1)  Egy tagállam a más érintett tagállamokkal folytatott konzultációkat, illetve a Bizottság és az adott vonalat működtető légi fuvarozók tájékoztatását követően, közszolgáltatási kötelezettséget írhat elő olyan repülőtérre irányuló menetrendszerű légi járatokra, amely az adott tagállam területén található, ha ezek az útvonalak abban a régióban, amelyet a repülőtér kiszolgál, a gazdasági és szociális fejlődés szempontjából létfontosságúnak tekinthetők. A szolgáltatási kötelezettséget a tagállam olyan mértékben írhatja elő, amely biztosítja az adott útvonalon nyújtott menetrendszerű légi járat kielégítő jellegét, amely megfelel a folyamatosság, rendszeresség, árképzés és minimális kapacitás rögzített normáinak, mely normáknak a légi fuvarozó kizárólag csak üzleti érdekeire figyelemmel nem felelne meg.

A közszolgáltatási kötelezettség alá eső adott útvonal vonatkozásában ezeket a rögzített normákat átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell megállapítani.

(2)  Azokban az esetekben, amikor egyéb közlekedési módok nem tudják biztosítani a folyamatos, legalább napi két alkalommal igénybe vehető szolgáltatást, az érintett tagállam a közszolgáltatási kötelezettségek keretében előírhatja, hogy az útvonalat üzemeltetni szándékozó légi fuvarozó köteles garantálni a vonal működtetését egy külön meghatározandó bizonyos időtartamra, a közszolgáltatási kötelezettség egyéb előírásainak megfelelően.

(3)  Amennyiben az (1) és a (2) bekezdés értelmében közszolgáltatási kötelezettséget írnak elő, a légi fuvarozók csak akkor ajánlhatnak fel "csak ülőhely-értékesítést", ha a kérdéses légi járat a közszolgáltatási kötelezettség valamennyi követelményének eleget tesz. Következésképpen ezt a légi járatot menetrendszerű légi járatnak kell tekinteni.

(4)  Ha a közszolgáltatási kötelezettség alá tartozó útvonalon a menetrendszerű légi járatok üzemeltetését még egyetlen légi fuvarozó sem kezdte meg, vagy nem áll a szolgáltatás megkezdése előtt, a tagállam jogosult egyetlen légi fuvarozóra korlátozni az ezen útvonalhoz történő menetrendszerű hozzáférést, maximum négy éves időtartamra, amelynek elteltével a helyzetet ismételten meg kell vizsgálni.

Ez az időszak öt évre hosszabbítható, ha a közszolgáltatási kötelezettséget olyan útvonalra írják elő, amely a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése szerinti legkülső régió repülőterét szolgálja ki.

(5)  A (4) bekezdésben említett járatok üzemeltetésének jogát a 19. cikknek megfelelő nyilvános pályázat alapján ítélik oda, akár egy útvonalra, akár – amennyiben üzemeltetési okokból ez elengedhetetlen – egy útvonalcsoportra, az olyan közösségi légi fuvarozók számára, amelyek jogosultak ilyen légi járatok üzemeltetésére.

(6)  Ha egy tagállam közszolgáltatási kötelezettséget óhajt előírni, a tervezett közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírást teljes terjedelmében közli a Bizottsággal, a többi érintett tagállammal, az érintett repülőterekkel és a kérdéses útvonalon járatokat üzemeltető légi fuvarozóval.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétesz egy tájékoztatót, amelyben

   a) megadja az útvonal két végpontjaként szolgáló repülőterek nevét,
   b) ismerteti a közszolgáltatási kötelezettség hatálybalépésének időpontját, és
   c) feltünteti azt a pontos címet, ahol a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos előírás szövegét, az azzal összefüggő lényeges információkat és/vagy dokumentumokat az érintett tagállam haladéktalanul és díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

(7)  A tervezett közszolgáltatási kötelezettség szükségességét és kielégítő jellegét a tagállamok az alábbiakat figyelembe véve értékelik:

   a) a tervezett kötelezettség arányban áll-e az érintett régió gazdasági szükségleteivel;
   b) egyéb közlekedési módok igénybevételének lehetősége, és hogy a megállapított közlekedési igényeket ezek képesek-e kielégíteni, különösen, ha az érintett útvonalat a vasút három óránál rövidebb menetidővel kiszolgálja;
   c) a felhasználóknak ajánlható viteldíjak és feltételek;
   d) az útvonalon járatokat működtető vagy működtetni szándékozó valamennyi légi fuvarozó együttes hatása az adott útvonalra.

(8)  A közszolgáltatási kötelezettség hatálybalépésének időpontja nem előzheti meg a (6) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztató közzétételének időpontját.

(9)  A közszolgáltatási kötelezettség lejártnak tekinthető, ha egy ilyen kötelezettség alá eső útvonalon több mint tizenkét hónapja nem indítottak menetrendszerű légi járatot.

(10)  Abban az esetben, ha a 19. cikkel összhangban kiválasztott légi fuvarozó hirtelen megszakítja egy szolgáltatás nyújtását, az érintett tagállam sürgős esetben közös megegyezés alapján legfeljebb hat hónapos időszakra – amely nem újítható meg – a közszolgáltatási kötelezettség alá eső útvonalon közlekedő járatok üzemeltetésére kijelölhet egy másik légi fuvarozót, a következő feltételek mellett:

   a) a tagállam által nyújtott ellentételezés a 19. cikk (8) bekezdésének megfelel;
   b) a kijelölendő fuvarozót közösségi légi fuvarozók közül választják ki az átláthatóság és a megkülönböztetés-mentesség elveinek tiszteletben tartásával.

A Bizottságot és a tagállamokat haladéktalanul tájékoztatni kell a sürgősségi eljárásról és annak okairól. A Bizottság a tagállamok kérésére vagy saját kezdeményezésére a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban felfüggesztheti a sürgősségi eljárást, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az nem tesz eleget e bekezdés követelményeinek, vagy egyéb okból ellentétes a közösségi joggal.

19. cikk

A közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére kiírandó nyilvános pályázati eljárás

(1)  A 18. cikk (5) bekezdésében előírt nyilvános pályázatot a (2)–(11) bekezdésekben ismertetett eljárás szerint kell bonyolítani.

(2)  A kiíró tagállam eljuttatja a pályázati felhívás teljes szövegét a Bizottsághoz.

(3)  A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő tájékoztató útján közzéteszi a pályázati felhívást. A tájékoztató megjelenésének időpontja és az ajánlatok benyújtására megadott határidő között legalább két hónapnak el kell telnie. Amennyiben a pályázati felhívás olyan útvonalra vonatkozik, amelyhez a hozzáférést a 18. cikk (4) bekezdésével összhangban egy fuvarozóra korlátozták, a pályázati felhívást az új koncesszió lejárta előtt legalább hat hónappal közzé kell tenni annak érdekében, hogy meg lehessen ítélni a hozzáférés korlátozásának további szükségességét.

(4)  A tájékoztatónak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a)   az érintett tagállam vagy tagállamok;

   b) az érintett légi útvonal;
   c) a szerződés érvényességi ideje;
   d) az a pontos cím, ahol a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos előírás szövegét, az azzal összefüggő lényeges információkat és/vagy dokumentumokat az érintett tagállam rendelkezésre bocsátja;
   e) a pályázati ajánlatok beadásának határideje.

(5)  Az érintett tagállam(ok) a nyilvános pályázat iránt érdeklődő felek számára haladéktalanul és díjmentesen rendelkezésre bocsát(anak) bármilyen vonatkozó információt vagy dokumentumot.

(6)  A pályázati felhívás és az ezt követő szerződés, többek között, az alábbi pontokat tartalmazza:

   a) a közszolgáltatási kötelezettségben előírt normák;
   b) a szerződés módosítására és megszüntetésre vonatkozó szabályok, különös tekintettel az előre nem látható változásokra;
   c) a szerződés érvényességének időtartama;
   d) a szerződés teljesítésének elmaradása esetén alkalmazható szankciók;
   e) azok az objektív és átlátható mutatók, amelyek alapján a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért esetlegesen fizetendő ellentételezést ki lehet számítani.

(7)  A benyújtott ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálják, figyelembe véve a szolgáltatás kielégítő voltát, beleértve a felhasználók számára közölhető árakat és feltételeket, és adott esetben az érintett tagállam(ok)tól kért ellentételezés összegét.

(8)  A (7) bekezdés értelmében kiválasztott légi fuvarozónak a tagállam ellentételezést nyújthat azért, hogy az megfelelj a 18. cikk értelmében rá háruló közszolgáltatási kötelezettség normáinak. Ez az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor felmerült nettó költségek fedezéséhez szükséges összeget, figyelembe véve a légi fuvarozónak a szolgáltatás nyújtása kapcsán keletkező bevételeit és ésszerű nyereségét.

(9)  A tagállamnak a Bizottságot haladéktalanul értesítenie kell tájékoztató formájában a nyilvános pályázati eljárás eredményeiről és a nyertes pályázó kiválasztásáról, a következők megadásával:

   a) a pályázók száma, neve, a vállalkozás adatai;
   b) az ajánlatokban szereplő műveletek;
   c) az ajánlatokban kért ellentételezés;
   d) a kiválasztott pályázó neve.

(10)  Egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy egy adott légi fuvarozónak a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére való kiválasztásával kapcsolatos iratokat egy hónapon belül nyújtsák be. Amennyiben a kért dokumentumok e határidőn belül nem jutnak el a Bizottsághoz, a Bizottság határozhat úgy, hogy felfüggeszti a pályázati eljárást a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

20. cikk

A közszolgáltatási kötelezettségek vizsgálata

(1)  A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a 18. és 19. cikk értelmében hozott bármely döntés hatékonyan felülvizsgálható legyen, és különösen a lehető legrövidebb időn belül olyan döntések esetében, amelyek megsértették a közösségi jogot és az azt végrehajtó nemzeti szabályokat.

Egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy két hónapon belül nyújtsák be a következőket:

   a) a közszolgáltatási kötelezettség előírásának szükségességét és a 18. cikkben szereplő feltételeknek való megfelelését indokoló dokumentumot;
   b) a régió gazdaságáról készült elemzést;
   c) a tervezett kötelezettségek és a gazdasági fejlesztési célok arányosságát bemutató elemzést;
   d) a már működő légi járatokkal (amennyiben van ilyen) és az egyéb rendelkezésre álló, a légiszolgáltatási kötelezettséget esetleg helyettesíteni képes közlekedési módokkal kapcsolatos elemzést.

(2)  Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy a 18. és 19. cikkben foglalt feltételek megengedhetetlen mértékben korlátozzák egy útvonal fejlődését, a Bizottság a tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére vizsgálatot folytat le, és a kérés kézhezvételétől számított hat hónapon belül, a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételével határozatot hoz arról, hogy a kérdéses útvonalra továbbra is alkalmazni kell-e a 18. és a 19. cikket.

Az erről szóló határozat megszületéséig a Bizottság átmeneti intézkedésekről is határozhat, ideértve a közszolgáltatási kötelezettség részleges vagy teljes megszüntetését.

21. cikk

A forgalom megosztása a repülőterek között, és a forgalmi jogok gyakorlása

(1)  A forgalmi jogok gyakorlása a biztonságra, a védelemre, a környezetvédelemre és a résidő elosztására vonatkozó közösségi, nemzeti, regionális vagy helyi üzemeltetési szabályoktól függ.

(2)  Egy tagállam az érintett légi fuvarozókkal és repülőterekkel folytatott konzultációt követően a légi fuvarozók állampolgársága vagy kiléte miatti hátrányos megkülönböztetéstől mentesen és a Közösségen belüli úti célokra való tekintet nélkül szabályozza a légi forgalom megosztását a következő feltételeknek megfelelő repülőterek között:

   a) a repülőterek ugyanazt a várost vagy azt az agglomerációt szolgálják ki, amelyben találhatóak;
   b) a repülőtereket megfelelő közlekedési infrastruktúra szolgálja ki, oly módon, hogy azok tömegközlekedéssel egy órán belül elérhetőek; és
   c) a repülőtereket gyakori, megbízható és hatékony tömegközlekedési szolgáltatás kapcsolja össze egymással és a kiszolgált várossal vagy agglomerációval;

A repülőterek közötti forgalom megosztását az arányosság és az átláthatóság elveit tiszteletben tartva, objektív szempontok alapján kell szabályozni.

(3)  Az e rendelet elfogadása előtt meglévő forgalommegosztási szabályok sérelme nélkül az érintett tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot arról, ha forgalommegosztási szabályokat szándékozik hozni, vagy az érvényben lévő forgalommegosztási rendet meg szeretné változtatni.

A Bizottság ekkor megvizsgálja az (1) és a (2) bekezdés alkalmazását, és a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határoz arról, hogy a tagállam alkalmazhatja-e a tervezett intézkedéseket.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi határozatát; az intézkedéseket a bizottsági jóváhagyás közzététele előtt nem szabad alkalmazni.

22. cikk

Sürgősségi intézkedések

(1)  Egy tagállamnak jogában áll rövid időtartamú, váratlan, előre nem látható és elkerülhetetlen problémák kezelése céljából megtagadni, korlátozni vagy feltételekhez kötni a forgalmi jogok gyakorlását. Az ilyen intézkedés tiszteletben tartja az arányosság és az átláthatóság elvét, és objektív, megkülönböztetéstől mentes feltételeken alapul.

Erről az intézkedésről haladéktalanul tájékoztatni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, kellően indokolva azt. Amennyiben az ilyen intézkedést szükségessé tevő problémák 14 napon túl is fennállnak, a tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot és a többi tagállamot, és a Bizottság beleegyezésével az intézkedés hatályát további 14 nappal meghosszabbíthatja.

(2)  A részt vevő tagállam(ok) kérésére vagy a saját kezdeményezésre, a Bizottság felfüggesztheti az intézkedést, amennyiben az nem felel meg az (1) bekezdés előírásainak, vagy egyéb módon ellentétes a közösségi joggal.

IV. fejezet

Árképzési előírások

23. cikk

Árképzés

A 25. cikk sérelme nélkül, ez a fejezet nem vonatkozik:

   a) a Közösségen kívüli légi fuvarozók részéről felszámított légi vitel- és tarifadíjakra;
   b) olyan légi vitel- és tarifadíjakra, amelyeket közszolgáltatási kötelezettség keretében határoztak meg a III. fejezetnek megfelelően.

24. cikk

Szabad árképzés

(1)  A 18. cikk (1) bekezdése, valamint a 25. cikk sérelme nélkül, a közösségi légi fuvarozók szabadon állapítják meg a légi vitel - és tarifa díjakat a Közösségen belüli járatokon.

(2)  A tagállamok között fennálló kétoldalú megállapodások rendelkezései ellenére a tagállamok nem tehetnek különbséget a légi fuvarozók között állampolgárságuk vagy kilétük alapján, amikor a közösségi légi fuvarozók számára jóváhagyják a területükről harmadik országokba vagy viszont közlekedő járatok vitel- és tarifadíjait. A vitel- és tarifadíjak megállapítására vonatkozó, a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokból fakadóan esetleg fennmaradt korlátozások – a harmadik országba irányuló útvonalak tekintetében is – ezennel hatályukat vesztik.

25. cikk

Tájékoztatás és megkülönböztetés-mentesség

(1)  Ez a cikk a tagállamok területén elhelyezkedő repülőterekről induló járatokra, valamint a közösségi légi fuvarozókkal kötött szerződés alapján harmadik országok repülőtereiről a tagállamok területén található repülőterekre induló járatokra alkalmazandók, kivéve, ha a légi fuvarozókat az adott harmadik országban ugyanezen kötelezettségek terhelik.

(2)  A Közösségen belül járatokat üzemeltető légi fuvarozóknak a 2. cikk 18. és 19. pontja értelmében, részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk a nyilvánosság számára a légi vitel- és fuvardíjaikról, az ezekhez kapcsolódó feltételekről, valamint az összes, általuk, harmadik felek számára szedett alkalmazandó adóról, valamint kötelező illetékről, pótlékról és díjról.

A közvetlenül vagy közvetve az utazóközönségnek szóló, bármilyen formában, így akár az interneten közzétett légi viteldíjaknak az összes, a közzétételkor ismert alkalmazandó adót, valamint kötelező illetéket, pótlékot és díjat tartalmazniuk kell. A légi viteldíjak nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek nem a légi fuvarozót terhelik.

A nem kötelező többletköltségeket bármilyen foglalási folyamat megkezdésekor világosan, átláthatóan és egyértelműen közölni kell, és ezek elfogadását az utas beleegyezésétől kell függővé tenni. Az ilyen többletköltségek elfogadására irányuló hallgatólagos megállapodás semmisnek tekintendő.

Minden olyan költséget, amely nem része a légi viteldíjnak, vagy amelyet nem a közösségen belüli járatot üzemeltető légi fuvarozó szed, a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(10) értelmében vett "jegyértékesítőnek" kell érthető módon az utas tudomására hoznia.

(3)  A légi fuvarozók az utas állampolgársága vagy Közösségen belüli lakóhelye szerinti megkülönböztetés nélkül, illetve az utazásszervező ügynökség Közösségen belüli székhelyétől függetlenül lehetővé teszik a légi díjaikhoz való hozzáférést.

A légi fuvarozók nem hozhatnak olyan szabályokat, amelyekkel az utasoknak és az utazási ügynökségeknek a légi díjakhoz történő gyakorlati szabad és egyenlő hozzáférését korlátoznák.

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a légi fuvarozók a következő kategóriák használatával ismertetik légi vitel- és fuvardíjaikat, valamint az ezekhez kapcsolódó feltételeket, továbbá a harmadik felek részére beszedett adókat, illetékeket, és vonatkozó közterheket:

   adók és az állam részére fizetendő egyéb illetékek és fizetési kötelezettségek,
   a légitársaságok részére levont illetékek, fizetési kötelezettségek, terhek és költségek,
   a repülőtér-üzemeltetők részére levont illetékek, fizetési kötelezettségek, terhek és költségek.

(5)  A fogyasztóknak meg kell kapniuk a jegy árához hozzáadott adók, közterhek és árak tételes listáját.

26. cikk

A díjak átláthatósága

Ha a repülőtéri vagy fedélzeti biztonsághoz kapcsolódó költségek szerepelnek a repülőjegy árában, azokat elkülönítve fel kell tüntetni a jegyen vagy más módon az utas tudomására kell hozni. Az adóknak és a biztonsághoz kapcsolódó költségeknek átláthatóaknak kell lenniük és azokat kizárólag repülőtéri vagy fedélzeti biztonsághoz kapcsolódó költségek fedezésére lehet felhasználni, függetlenül attól, hogy a tagállam, a légi fuvarozó vagy más szervezet szedi be.

27. cikk

Szankciók

A tagállamok biztosítják az e fejezetben foglalt szabályoknak való megfelelést, és meghatározzák az azok megsértése esetén kilátásba helyezett szankciókat. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

V. fejezet

Záró rendelkezések

28. cikk

Bizottság

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat║ 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, ║8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

29. cikk

Együttműködés és az információszerzés joga

(1)  A tagállamoknak és a Bizottságnak e rendelet alkalmazása és annak figyelemmel kísérése során együtt kell működniük.

(2)  A Bizottság az e rendelet értelmében fennálló kötelezettségei megvalósítása céljából minden szükséges információt megkérhet a tagállamoktól, amelyeknek biztosítaniuk kell azt is, hogy az illetékes engedélyező hatóságuk által engedélyezett légi fuvarozók rendelkezésre bocsátják a kért információkat.

(3)  A tagállamok nemzeti jogszabályaiknak megfelelően megtesznek minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az e rendelet alkalmazása során birtokukba jutott információkat megfelelő bizalmassággal kezeljék.

30. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2407/92/EGK, a 2408/92/EGK és a 2409/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályukat vesztő rendeletekre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásként kell érteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

31. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ║napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt, […]-án/-én.

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I.MELLÉKLET

Az 5. és a 8. cikkel összefüggésben benyújtandó információk

1.  Az első alkalommal engedélyért folyamodó fuvarozó pénzügyi alkalmasságának megállapításához szükséges információk

1.1.  A legfrissebb belső irányítási elszámolások és – amennyiben rendelkezésre állnak – az előző pénzügyi év ellenőrzött elszámolásai.

1.2.  A következő három év eredmény-kimutatását is tartalmazó prognosztizált mérlege.

1.3.  Prognosztizált kiadási és bevételi adatok alapja olyan tételek vonatkozásában, mint például üzemanyag, viteldíjak és fuvarozási díjak, fizetések, karbantartás, amortizáció, devizaárfolyam-ingadozások, repülőtéri díjak, biztosítás stb.

1.4.  A kérelem benyújtása és a működés megkezdése közötti időszak során felmerülő kezdőköltségek részletes ismertetése, illetve annak ismertetése, hogy ezek a költségek hogyan finanszírozandók.

1.5.  A jelenlegi és a tervezett finanszírozási források részletes ismertetése.

1.6.  A részvényesek adatai, az állampolgárságukkal, a birtokukban lévő részvények típusával, valamint a társasági alapszabállyal egyetemben. Ha a fuvarozó egy vállalkozáscsoport tagja, a köztük lévő kapcsolat ismertetése.

1.7.  Prognosztizált készpénzforgalmi kimutatások és likviditási tervek a működés első három évére.

1.8.  Légijármű-vásárlás/lízingelés finanszírozásának ismertetése, és lízing esetén a szerződési feltételek.

2.  A már engedéllyel rendelkező fuvarozók folyamatos pénzügyi alkalmasságának megállapításához benyújtandó információk abban az esetben, ha a vállalkozás szerkezetében vagy tevékenységében olyan változtatást terveznek, amely jelentős hatással lesz annak pénzügyi helyzetére

2.1.  Amennyiben szükséges, a legfrissebb belső irányítási elszámolások és az előző pénzügyi év ellenőrzött elszámolásai.

2.2.  Valamennyi tervezett változtatás részletes ismertetése, pl. a szolgáltatás típusának megváltoztatása, tervezett felvásárlás vagy egyesülés, módosítások a részvénytőkében, változások a részvénytulajdonosi összetételben stb.

2.3.  A folyó pénzügyi év prognosztizált mérlege eredmény-kimutatással, a vállalkozás szerkezetében vagy tevékenységében tervezett összes olyan változtatással, amelynek lényeges hatása van a vállalkozás pénzügyeire.

2.4.  Múltbeli és prognosztizált bevételi és kiadási adatok olyan tételek vonatkozásában, mint például üzemanyag, viteldíjak és fuvarozási díjak, fizetések, karbantartás, amortizáció, devizaárfolyam-ingadozások, repülőtéri díjak, biztosítás stb. Forgalom/árbevétel-előrejelzések.

2.5.  A következő évre vonatkozó készpénzforgalmi és likviditási tervek, ismertetve minden olyan javasolt változtatást a szerkezet és a tevékenység terén, amelynek lényeges pénzügyi hatása van.

2.6.  Légijármű-vásárlás/lízingelés finanszírozásának ismertetése, és lízing esetén a szerződési feltételek.

3.  A már engedéllyel rendelkező fuvarozók folyamatos pénzügyi megfelelőségének megállapításához benyújtandó információk

3.1.  Az érintett időszak végétől számított legfeljebb hat hónapon belüli ellenőrzött elszámolások és amennyiben szükséges a legfrissebb belső pénzügyi és könyvelési dokumentumok.

3.2.  A következő év prognosztizált mérlege az eredmény-kimutatással egyetemben.

3.3.  Múltbeli és prognosztizált bevételi és kiadási adatok olyan tételek vonatkozásában, mint például üzemanyag, viteldíjak és fuvarozási díjak, fizetések, karbantartás, amortizáció, devizaárfolyam-ingadozások, repülőtéri díjak, biztosítás stb. Forgalom/árbevétel-előrejelzések.

3.4.  A következő évre szóló készpénzforgalmi és likviditási tervek.

II.MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2407/92/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk

1. cikk (2) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

2. cikk

2. cikk

3. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés második albekezdése

3. cikk (3) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés első albekezdése

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk f) pont

4. cikk (3) bekezdés

-

4. cikk (4) bekezdés

4. cikk f) pont

4. cikk (5) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés második albekezdése

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés

8. cikk (5) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés

8. cikk (6) bekezdés

5. cikk (5) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés

5. cikk (6) bekezdés

8. cikk(4) bekezdés

5. cikk (7) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés és 8. cikk (8) bekezdés

6. cikk

7. cikk

7. cikk

11. cikk

8. cikk (1) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés

12. cikk (1) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

12. cikk (2) bekezdés

9. cikk

6. cikk

10. cikk (1) bekezdés

13. cikk (3) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

13. cikk (4) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

11. cikk (3) bekezdés

8. cikk (7) bekezdés

12. cikk

9. cikk (2) bekezdés – 9. cikk (4) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

10. cikk (1) bekezdés

13. cikk (3) bekezdés

-

13. cikk (4) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

14. cikk

14. cikk

15. cikk

-

16. cikk

-

17. cikk

-

18. cikk (1) bekezdés

29. cikk (1) bekezdés

18. cikk (2) bekezdés

29. cikk (3) bekezdés

19. cikk

-

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A 2408/92/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk

1. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

1. cikk (4) bekezdés

-

2. cikk

2. cikk

3. cikk (1) bekezdés

17. cikk (1) és (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

-

3. cikk (3) bekezdés

-

3. cikk (4) bekezdés

-

4. cikk (1) bekezdés a) pont

18. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés b) pont

18. cikk (6) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés c) pont

18. cikk (2) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés d) pont

18. cikk (4) bekezdés

-

19. cikk (1) bekezdés

-

19. cikk (2) bekezdés

-

19. cikk (3) bekezdés

-

19. cikk (4) bekezdés

-

19. cikk (5) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés e) pont

19. cikk (6) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés f) pont

19. cikk (7) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés g) pont

-

4. cikk (1) bekezdés h) pont

19. cikk (8) bekezdés

-

19. cikk (9) bekezdés

-

19. cikk (10) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés i) pont

20. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés j) pont

18. cikk (3) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés k) pont

-

4. cikk (2) bekezdés

-

4. cikk (3) bekezdés

20. cikk (2) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

-

5. cikk

-

6. cikk (1) és (2) bekezdés

-

7. cikk

17. cikk (3) – (6) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

21. cikk (2) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés

21. cikk (1) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

21. cikk (3) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

-

8. cikk (5) bekezdés

-

9. cikk (1) bekezdés

-

9. cikk (2) bekezdés

-

9. cikk (3) bekezdés

-

9. cikk (4) bekezdés

-

9. cikk (5) bekezdés

22. cikk

9. cikk (6) bekezdés

-

9. cikk (7) bekezdés

-

9. cikk (8) bekezdés

-

10. cikk

-

11. cikk

28. cikk

12. cikk (1) bekezdés

29. cikk (2) bekezdés

12. cikk (2) bekezdés

-

13. cikk

-

14. cikk (1) bekezdés

29. cikk (1) bekezdés

14. cikk (2) bekezdés

29. cikk (3) bekezdés

15. cikk

-

16. cikk

-

I. MELLÉKLET

-

II. MELLÉKLET

-

III. MELLÉKLET

-

-

A 2409/92/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk

1. cikk (2) bekezdés

23. cikk

1. cikk (3) bekezdés

2. cikk

2. cikk

3. cikk

-

4. cikk

25. cikk

5. cikk (1) bekezdés

24. cikk

5. cikk (2) bekezdés

-

5. cikk (3) bekezdés

-

5. cikk (4) bekezdés

-

6. cikk

-

7. cikk

-

8. cikk

-

9. cikk

-

10. cikk (1) bekezdés

29. cikk (1) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

29. cikk (3) bekezdés

11. cikk

-

12. cikk

-

-

30. cikk

-

31. cikk

(1) HL C 175., 2007.7.27., 85. o.
(2) HL C ...
(3) Az Európai Parlament 2007. július 11-i álláspontja.
(4) HL L 240., 1992.8.24., 1. o.
(5) HL L 240., 1992.8.24., 8. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.
(6) HL L 240., 1992.8.24., 15. o.
(7) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.
(8) HL L 138., 2004.4.30., 1.o.
(9) HL L 157., 2004.4.30., 7. o.
(10) HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat