Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0130(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0178/2007

Texte depuse :

A6-0178/2007

Dezbateri :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Voturi :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0337

Texte adoptate
PDF 567kWORD 444k
Miercuri, 11 iulie 2007 - Strasbourg
Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) ***I
P6_TA(2007)0337A6-0178/2007
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare) (COM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0396)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0248/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0178/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   solicită Comisiei să propună Parlamentului European şi Consiliului o propunere legislativ privind condiţiile sociale şi de muncă din sectorul aviaţiei europene şi, între timp, până la intrarea în vigoare a unei astfel de legislaţii, solicită respectarea, de către operatorii de transport aerian, a normelor privind detaşarea, aplicabile angajaţilor acestora;

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în scopul adoptării Regulamentului (CE) nr. ... /2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare)
P6_TC1-COD(2006)0130

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei║,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1)  Se impune adoptarea unor modificări substanţiale la Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licenţele operatorilor de transport aerieni(4), Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare(5) şi Regulamentul (CEE) nr. 2409/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind tarifele serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri şi de marfă(6). În scopul clarităţii, regulamentele menţionate anterior trebuie reformate şi consolidate într-un regulament unic.

(2)  Adoptarea acestor trei regulamente a permis liberalizarea transportului aerian în cadrul Comunităţii. În ciuda succesului pe care respectiva liberalizare îl reprezintă în materie de creştere economică, concurenţă şi tarife reduse, aplicarea neuniformă a regulamentelor susmenţionate în diferitele state membre denaturează funcţionarea pieţei interne în domeniul aviaţiei.

(3)  Este necesară o serie de modificări ale cadrului juridic actual pentru a asigura o aplicare mai eficientă şi uniformă a legislaţiei comunitare care reglementează piaţa internă din domeniul aviaţiei.

(4)  Recunoscând corelarea posibilă dintre sănătatea financiară a unui operator de transport aerian şi siguranţă, este necesară instituirea unei monitorizări mai riguroase a situaţiei financiare a transportatorilor aerieni.

(5)  Având în vedere importanţa crescută a operatorilor de transport aerian care deţin baze operaţionale în mai multe state membre şi necesitatea de a asigura monitorizarea eficientă a acestor transportatori aerieni, controlul activităţilor derulate în temeiul certificatului de operator aerian (COA) şi al licenţei de operare trebuie să ţină de responsabilitatea aceluiaşi stat membru.

(6)  Pentru asigurarea unei monitorizări coerente a respectării cerinţelor pentru licenţele de operare ale tuturor operatorilor de transport aerian comunitari, autorităţile responsabile cu acordarea licenţelor trebuie să realizeze evaluări periodice ale situaţiei financiare a transportatorilor aerieni. Prin urmare, aceştia din urmă trebuie să furnizeze informaţii suficiente legate de situaţia lor financiară, în special în cursul primilor doi ani de existenţă, o perioadă foarte delicată pentru supravieţuirea unui operator de transport aerian pe piaţă. În vederea evitării denaturării concurenţei rezultate din aplicarea unor norme diferite la nivel naţional, este necesar ca transparenţa să fie asigurată, iar situaţia financiară a tuturor operatorilor de transport aerian din Comunitate să facă obiectul controlului comun al Comisiei şi al statelor membre.

(7)  În vederea reducerii riscurilor pentru pasageri, operatorii de transport aerian comunitari care nu îndeplinesc condiţiile pentru păstrarea unei licenţe de operare valabile nu trebuie autorizaţi să-şi continue activităţile. În asemenea cazuri, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor trebuie să retragă sau să suspende licenţa de operare. În situaţiile în care autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor nu procedează astfel, Comisia trebuie să fie abilitată să retragă sau să suspende licenţa, în vederea asigurării aplicării omogene a legislaţiei comunitare.

(8)  Pentru a evita recurgerea excesivă la contracte de închiriere de aeronave înregistrate în ţări terţe, în special contractele de închiriere cu echipaj (închiriere în sistem wet lease), această opţiune trebuie autorizată numai în situaţii excepţionale, cum ar fi lipsa de pe piaţa comunitară a aeronavelor corespunzătoare, şi pentru o perioadă de timp delimitată strict şi trebuie să îndeplinească standarde de siguranţă echivalente normelor privind siguranţa prevăzute de legislaţia comunitară.

(9)  În ceea ce priveşte angajaţii unui operator de transport aerian comunitar care prestează servicii de transport aerian de la o bază operaţională din afara teritoriului statului membru în care operatorul de transport aerian comunitar respectiv îşi are sediul principal, statele membre asigură aplicarea corespunzătoare a legislaţiei sociale comunitare şi naţionale.

(10)  Pentru a asigura funcţionarea sigură şi coerentă a pieţei interne în domeniul aviaţiei, Comunitatea ar trebui să aibă competenţa de a negocia drepturi de trafic intracomunitar cu ţările terţe. Astfel s-ar permite evitarea posibilelor neconcordanţe între piaţa internă şi negocierile desfăşurate separat de statele membre.

(11)  Pentru realizarea pieţei interne în domeniul aviaţiei, este necesar să se ridice ultimele restricţii aplicate între statele membre, în special restricţiile în domeniul partajării codurilor privind rutele către ţările terţe sau în domeniul tarifării privind rutele către ţările terţe cu escală într-un alt stat membru (zboruri care ţin de cea de-a şasea libertate).

(12)  Trebuie definite clar şi fără ambiguitate condiţiile în care este permisă impunerea obligaţiilor de serviciu public, iar procedurile competitive de atribuire trebuie să permită participarea unui număr suficient de ofertanţi. Comisia ar trebui să fie în măsură să obţină toate informaţiile de care are nevoie pentru a putea evalua, de la caz la caz, justificarea economică a obligaţiilor de serviciu public.

(13)  Este necesară clarificarea şi simplificarea normelor în vigoare din domeniul repartiţiei traficului între aeroporturile care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie.

(14)  Este necesară garantarea posibilităţii statelor membre de a reacţiona la problemele neprevăzute care rezultă din situaţii imprevizibile şi de neocolit care fac prestarea serviciilor aeriene foarte dificilă din punct de vedere tehnic sau practic.

(15)  Pasagerii trebuie să aibă acces la aceleaşi tarife pentru aceleaşi zboruri, indiferent de locul de reşedinţă din Comunitate sau de naţionalitatea acestora şi indiferent de locul în care sunt stabiliţi agenţii de voiaj în cadrul Comunităţii.

(16)  Pasagerii trebuie să fie în măsură să realizeze o comparaţie reală între tarifele diverselor companii aeriene. Prin urmare, tarifele publicate trebuie să indice preţul final care va fi plătit de către pasager, care include toate taxele, impunerile şi redevenţele.

(17)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(7).

(18)  Întrucât aplicarea mai omogenă a legislaţiei comunitare care reglementează piaţa internă din domeniul aviaţiei nu poate fi realizată în mod satisfăcător de către statele membre din cauza caracterului internaţional al transportului aerian şi poate fi realizată, prin urmare, mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la respectivul articol respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor în cauză.

(19)  Prin urmare, este necesar ca Regulamentele (CEE) nr. 2407/92, 2408/92 şi 2409/92 să fie abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Obiect

(1)  Prezentul regulament are ca obiect autorizarea operatorilor comunitari de transport aerian, dreptul acestora de a presta servicii aeriene în cadrul Comunităţii şi preţul serviciilor aeriene prestate în cadrul Comunităţii Europene. Dispoziţiile privind informaţiile şi nediscriminarea referitoare la preţ se aplică zborurilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru şi zborurilor contractate de un operator de transport aerian comunitar care pleacă de pe un aeroport dintr-un stat terţ către un aeroport de pe teritoriul unui stat membru, cu excepţia cazului în care operatorii de transport aerian au aceleaşi obligaţii în respectivul stat terţ.

(2)  Aplicarea dispoziţiilor capitolului III din prezentul regulament aeroportului din Gibraltar nu aduce atingere niciuneia dintre poziţiile juridice respective ale Regatului Spaniei şi ale Regatului Unit cu privire la diferendul acestora referitor la suveranitatea asupra teritoriului pe care se află aeroportul în cauză.

(3)  Aplicarea dispoziţiilor capitolului III din prezentul regulament aeroportului din Gibraltar se suspendă până la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute în declaraţia comună a miniştrilor afacerilor externe ai Regatului Spaniei şi Regatului Unit din 2 decembrie 1987. Guvernele Spaniei şi Regatului Unit vor informa Consiliul cu privire la respectiva dată.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiţii:

   1) "licenţă de operare" înseamnă un document acordat de autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor unei întreprinderi, prin care acesteia i se dă dreptul să efectueze cu titlu oneros transport aerian de pasageri, de corespondenţă şi/sau de marfă, după cum se specifică în licenţa de operare;
   2) "autoritate competentă pentru acordarea licenţelor" înseamnă o autoritate împuternicită să acorde, să refuze, să retragă sau să suspende o licenţă de operare, în conformitate cu dispoziţiile capitolului II;
   3) "întreprindere" înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, şi orice organism oficial, cu sau fără personalitate juridică;
   4) "serviciu aerian" înseamnă un zbor sau o serie de zboruri pentru transportul de pasageri, marfă şi/sau corespondenţă cu titlu oneros;
   5) "zbor" înseamnă plecarea de la un aeroport determinat spre un aeroport de destinaţie determinat;
   6) "aeroport" înseamnă orice zonă dintr-un stat membru care este deschisă activităţilor comerciale de transport aerian;
   7) "certificat de operator aerian (COA)" înseamnă un certificat eliberat unei întreprinderi care atestă că operatorul de transport aerian în cauză dispune de capacitatea profesională şi organizatorică necesară pentru a asigura operarea aeronavelor în condiţii de siguranţă în cadrul activităţilor de transport aerian menţionate în certificat, conform dispoziţiilor de drept comunitar relevante;
  8) "control efectiv" înseamnă o relaţie constituită din drepturi, contracte şi alte mijloace care, fie separat, fie împreună şi pe baza circumstanţelor de drept şi de fapt ale situaţiei, conferă posibilitatea de exercitare în mod direct sau indirect a unei influenţe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin:
   a) dreptul de folosinţă, totală sau parţială, a activelor unei întreprinderi;
   b) drepturi sau contracte care conferă o influenţă decisivă asupra componenţei, votului sau deciziilor organelor unei întreprinderi sau care conferă în alt mod o influenţă decisivă asupra desfăşurării activităţii unei întreprinderi.
   9) "operator de transport aerian" înseamnă o întreprindere de transport aerian care deţine o licenţă de operare valabilă;
   10) "operator de transport aerian comunitar" înseamnă un operator de transport aerian care deţine o licenţă de operare valabilă acordată de o autoritate competentă pentru acordarea licenţelor în conformitate cu dispoziţiile capitolului II;
   11) "plan de afaceri" înseamnă o descriere detaliată a activităţilor comerciale pe care intenţionează să le desfăşoare operatorul de transport aerian în perioada în cauză, în special în ceea ce priveşte evoluţia preconizată a pieţei şi investiţiile pe care le va realiza, inclusiv implicaţiile financiare şi economice ale acestor activităţi;
   12) "serviciu aerian intracomunitar" înseamnă un serviciu aerian prestat în cadrul Comunităţii;
   13) "tranzit" înseamnă dreptul de a survola, fără a ateriza, teritoriul comunitar sau cel al unei ţări terţe şi dreptul de a ateriza în scopuri necomerciale;
   ( 14) "drept de trafic" înseamnă dreptul de a presta un serviciu aerian între două aeroporturi comunitare;
  

   15) "vânzarea de locuri" înseamnă vânzarea directă către public de locuri în avion, fără niciun alt serviciu asociat, cum ar fi cazarea, de către operatorul de transport aerian, agentul său autorizat sau un agent de charter;
  16) "serviciu aerian regulat" înseamnă o serie de zboruri care prezintă toate caracteristicile următoare:
   a) este efectuat, cu titlu oneros, pentru transportul de pasageri, marfă şi/sau corespondenţă, în astfel de condiţii încât la fiecare zbor să fie puse la dispoziţia publicului locuri pentru achiziţionare individuală (fie direct de la operatorul de transport aerian, fie de la agenţii săi autorizaţi);
  b) este astfel organizat încât să deservească traficul între aceleaşi două sau mai multe aeroporturi:
   în conformitate cu un orar public; sau
   cu zboruri a căror regularitate sau frecvenţă constituie o serie sistematică evidentă.
   17) "capacitate" înseamnă numărul de locuri oferite publicului larg în cadrul unui serviciu aerian regulat şi în cursul unei perioade determinate;
   18) "tarife pentru transportul aerian de pasageri" înseamnă preţurile exprimate în euro sau în moneda locală, pe care pasagerii trebuie să le achite operatorilor de transport aerian sau agenţilor acestora pentru transportul acestora şi al bagajelor lor, prin intermediul serviciilor aeriene, precum şi condiţiile de aplicare a acestor preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiilor şi alte servicii auxiliare █;
   19) "tarife pentru transportul aerian de marfă" înseamnă preţurile exprimate în euro sau în moneda locală care trebuie plătite pentru transportul mărfurilor şi condiţiile care se aplică acestor preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiilor şi alte servicii auxiliare █;

20)   "statul membru (statele membre) în cauză" înseamnă statul membru sau statele membre între care sau pe teritoriul cărora este asigurat un serviciu aerian;

21)   "statul membru (statele membre) implicat(e)" înseamnă statul membru sau statele membre în cauză şi statul membru sau statele membre în care operatorii de transport aerian care operează serviciul aerian respectiv deţin licenţă de operare;

   22) "conurbaţie" înseamnă o aşezare urbană constituită din mai multe oraşe sau localităţi care, sub efectul creşterii demografice şi al extinderii, s-au unit şi formează o singură zonă unitară;
   23) "cont de gestiune" înseamnă o descriere detaliată a veniturilor şi a costurilor suportate de un operator de transport aerian în perioada în cauză, inclusiv o defalcare pe activităţile legate de transportul aerian şi pe alte activităţi, precum şi pe elemente financiare şi non-financiare;
   24) "acord de închiriere fără echipaj" (în sistem dry lease) înseamnă orice acord între transportatori aerieni, conform căruia o aeronavă este exploatată în baza certificatului de operator aerian al locatarului;
   25) "acord de închiriere cu echipaj" (în sistem wet lease) înseamnă orice acord între transportatori aerieni, conform căruia o aeronavă este exploatată în baza certificatului de operator aerian al locatorului;
   26) "sediu principal" înseamnă locul în care se află sediul central şi, dacă este cazul, sediul social al unui operator de transport aerian comunitar dintr-un stat membru, în, către sau dinspre care operatorul de transport aerian respectiv desfăşoară o parte semnificativă a activităţilor sale operaţionale.

Capitolul II

Licenţă de operare

Articolul 3

Licenţă de operare

(1)  Nicio întreprindere cu sediul pe teritoriul Comunităţii nu este autorizată să desfăşoare, cu titlu oneros, activităţi de transport aerian de pasageri, corespondenţă şi/sau marfă, în interiorul Comunităţii, decât dacă a obţinut licenţa de operare corespunzătoare.

Orice întreprindere care îndeplineşte cerinţele prezentului capitol are dreptul de a primi o licenţă de operare.

(2)  Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor nu acordă licenţe de operare în cazul nerespectării cerinţelor prezentului capitol.

(3)  Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziţii aplicabile de drept comunitar, naţional sau internaţional, următoarele categorii de servicii aeriene nu fac obiectul obligaţiilor de deţinere a unei licenţe de operare valabile:

   a) servicii aeriene efectuate cu aeronave fără motor şi/sau cu aeronave ultrauşoare cu motor, şi
   b) zboruri locale ce nu implică activităţi de transport de pasageri, corespondenţă şi/sau mărfuri între diferite aeroporturi.

Articolul 4

Condiţii de acordare a unei licenţe de operare

Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor acordă licenţe de operare unei întreprinderi numai în cazul în care aceasta respectă următoarele condiţii:

   a) sediul său principal se află în Comunitate şi prestează cea mai mare parte a serviciilor aeriene în, către sau dinspre Comunitate;
   b) deţine un COA valabil;
   c) în cazul în care se solicită acordarea licenţei autorităţii unui stat membru, sediul principal se află în statul membru respectiv █;
   d) are la dispoziţie una sau mai multe aeronave, în proprietate sau ca urmare a unui acord de închiriere fără echipaj (în sistem dry lease);
   e) principala sa activitate este prestarea de servicii aeriene exclusiv sau în combinaţie cu orice altă utilizare comercială a aeronavei sau cu activităţi de reparare şi întreţinere a aeronavei;
   f) structura întreprinderii permite autorităţii competente pentru acordarea licenţelor să pună în aplicare dispoziţiile prezentului capitol;
   g) statele membre şi/sau resortisanţi ai acestora deţin peste 50% din întreprindere, precum şi controlul afectiv al acesteia, fie direct, fie indirect prin intermediul unei sau mai multor întreprinderi intermediare, cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute de un acord încheiat cu o ţară terţă la care Comunitatea este parte contractantă;
   h) îndeplineşte condiţiile financiare menţionate la articolul 5;
   i) respectă cerinţele privind asigurarea menţionate la articolul 11;
   j) face dovada că beneficiază de o asigurare suficient de mare pentru a fi capabilă să ramburseze sumele plătite şi să acopere costurile de repatriere a pasagerilor, în cazul în care nu poate să efectueze zborurile rezervate de către aceştia, din motive legate de insolvenţă sau revocare a licenţei de operare.

Articolul 5

Condiţii financiare de acordare a unei licenţe de operare

(1)  Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor analizează cu atenţie dacă întreprinderile care solicită pentru prima dată o licenţă de operare pot demonstra că:

   a) îşi pot îndeplini în orice moment obligaţiile actuale şi potenţiale, determinate pe baza unor ipoteze realiste, pe parcursul unei perioade de 36 de luni de la începerea operaţiunilor;
   b) îşi pot acoperi, pe parcursul unei perioade de trei luni de la începerea operaţiunilor, costurile fixe şi de funcţionare suportate în cadrul operaţiunilor în conformitate cu planul de afaceri, determinate pe baza unor ipoteze realiste, fără a folosi niciun venit din funcţionare; şi
   c) au un capital net de cel puţin 100 000 EUR.

(2)  În sensul alineatului (1), fiecare solicitant prezintă un plan de afaceri pentru cel puţin primii trei ani de funcţionare. Planul de afaceri detaliază, de asemenea, legăturile financiare ale solicitantului cu orice alte activităţi comerciale în care solicitantul este angajat, în mod direct sau prin întreprinderi conexe. Solicitantul pune, de asemenea, la dispoziţie toate informaţiile pertinente, în special datele menţionate la punctul 1 din anexa I. Fiecare solicitant prevede măsuri pentru evitarea sau atenuarea consecinţelor sociale negative în caz de insolvenţă.

(3)  Alineatele (1) şi (2) nu se aplică operatorilor de transport aerian care desfăşoară exclusiv operaţiuni cu aeronave care au o greutate maximă la decolare de 10 tone şi/sau o capacitate mai mică de 20 de locuri. Aceşti transportatori aerieni trebuie să poată demonstra în orice moment că au un capital net de cel puţin 100 000 EUR sau să furnizeze la solicitarea autorităţii competente pentru acordarea licenţelor informaţiile necesare în sensul articolului 9 alineatul (2).

Orice stat membru poate aplica, cu toate acestea, alineatele (1) şi (2) operatorilor de transport aerian cărora le-a acordat licenţe şi care asigură servicii regulate sau a căror cifră de afaceri depăşeşte 3 milioane de euro pe an.

Articolul 6

Certificatul de operator aerian

(1)  Acordarea şi valabilitatea unei licenţe de operare este condiţionată de deţinerea unui certificat de operator aerian valabil în care sunt specificate activităţile acoperite de licenţa de operare şi care îndeplineşte criteriile stabilite în temeiul legislaţiei comunitare aplicabile.

(2)  Orice modificare a certificatului de operator aerian se reflectă, dacă este cazul, în licenţa de operare.

(3)  În cazul în care certificatul de operator aerian este acordat de o autoritate naţională, autorităţile competente ale statului membru respectiv sunt responsabile pentru acordarea, refuzarea, revocarea sau suspendarea certificatului de operator aerian şi a licenţei de operare a unui operator de transport aerian comunitar.

Articolul 7

Dovada bunei reputaţii

(1)  În cazul în care, în vederea acordării unei licenţe de operare, sunt solicitate dovezi care să ateste că persoanele care vor gestiona permanent şi efectiv activităţile întreprinderii au o bună reputaţie şi nu sunt în faliment, sau în cazul suspendării sau retragerii licenţei din cauza unei culpe profesionale grave sau a unei infracţiuni, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor acceptă ca dovadă suficientă pentru resortisanţii altui stat membru prezentarea unor documente emise de autorităţile competente ale statului membru de origine sau ale statului membru în care persoanele îşi au reşedinţa permanentă şi care atestă îndeplinirea cerinţelor respective.

(2)  În cazul în care statul membru de origine sau statul membru în care persoanele îşi au reşedinţa permanentă nu emit documentele menţionate la primul paragraf, aceste documente sunt înlocuite cu o declaraţie sub jurământ – sau, pentru statele membre în care nu există dispoziţii privind declaraţia sub jurământ – cu o declaraţie solemnă a persoanei în cauză în faţa unei autorităţi judecătoreşti sau administrative competente sau, după caz, a unui notar sau a unui organism profesional calificat din statul membru de origine sau din statul membru în care persoanele îşi au reşedinţa permanentă, care să emită un certificat prin care să ateste autenticitatea declaraţiei sub jurământ sau a declaraţiei solemne.

(3)  Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor poate să ceară ca documentele şi certificatele menţionate la alineatele (1) şi (2) să nu aibă, la prezentare, mai mult de trei luni.

Articolul 8

Valabilitatea licenţei de operare

(1)  O licenţă de operare este valabilă atâta timp cât operatorul de transport aerian comunitar îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezentul capitol.

Un operator de transport aerian trebuie să poată demonstra în orice moment, la cererea autorităţii competente pentru acordarea licenţelor, că îndeplineşte condiţiile prezentului capitol.

(2)  Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor supraveghează îndeaproape respectarea cerinţelor din prezentul capitol. Aceasta revizuieşte, în orice caz, respectarea acestor cerinţe în următoarele situaţii:

   a) după doi ani de la acordarea unei noi licenţe de operare sau
   b) atunci când se suspectează existenţa unei posibile probleme sau
   c) la solicitarea Comisiei.

În cazul în care suspectează că problemele financiare ale unui operator de transport aerian comunitar ar putea afecta siguranţa operaţiunilor desfăşurate de acesta, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor informează de îndată autoritatea care răspunde de eliberarea COA.

(3)  Licenţa de operare trebuie prezentată din nou în vederea aprobării atunci când un operator de transport aerian comunitar:

   a) nu şi-a început activitatea în termen de şase luni de la acordarea unei licenţe de operare,
   b) şi-a întrerupt activităţile pe o perioadă mai mare de şase luni.

(4)  La fiecare exerciţiu financiar, toţi operatorii de transport aerian comunitari furnizează autorităţii competente pentru acordarea licenţelor conturile auditate pentru anul financiar anterior, în termen de şase luni de la data închiderii bilanţului. În cursul primilor doi ani de funcţionare a unui operator de transport aerian comunitar, datele menţionate la punctul 3 din anexa I trebuie actualizate şi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru acordarea licenţelor odată la şase luni.

Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor poate evalua în orice moment rezultatele financiare ale unui operator de transport aerian comunitar căruia i-a acordat o licenţă de operare, prin solicitarea informaţiilor pertinente şi, în special, a datelor menţionate la punctul 3 din anexa I.

(5)  Orice operator de transport aerian notifică autorităţii competente pentru acordarea licenţelor:

   a) anticipat, orice plan de a presta un nou serviciu regulat sau neregulat către un continent sau către o regiune care nu era deservită anterior, de a modifica tipul sau numărul de aeronave folosite sau de a modifica semnificativ dimensiunile activităţilor sale;
   b) în avans, orice fuziuni sau achiziţii preconizate, şi
   c) în termen de paisprezece zile, orice modificare în structura proprietăţii legată de deţinerea oricărei participaţii care reprezintă minimum 10% din participaţia totală în cadrul operatorului de transport aerian sau a societăţii-mamă sau a societăţii-mamă a grupului de societăţi din care face parte.

(6)  În cazul în care autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor consideră că modificările notificate în temeiul alineatului (5) au o influenţă considerabilă asupra situaţiei financiare a operatorului de transport aerian comunitar, aceasta solicită prezentarea unui plan de afaceri revizuit care să cuprindă modificările în cauză şi care să acopere cel puţin o perioadă de 12 luni începând de la data punerii sale în aplicare, precum şi datele menţionate la punctul 2 din anexa I, pe lângă informaţiile care trebuie furnizate în temeiul alineatului (4).

Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor ia o decizie cu privire la planul de afaceri revizuit în termen de cel mult trei luni de la data prezentării tuturor informaţiilor necesare.

(7)  În privinţa operatorilor de transport aerian comunitari cărora le-a acordat licenţe, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor decide dacă licenţele de operare trebuie prezentate din nou în vederea aprobării în cazul modificării unuia sau a mai multor elemente care afectează situaţia juridică a respectivilor transportatori aerieni şi, în special, în cazul fuziunilor şi al preluărilor.

(8)  Alineatele (4), (5) şi (6) nu se aplică operatorilor de transport aerian care desfăşoară exclusiv operaţiuni cu aeronave care au o greutate la decolare de cel mult 10 tone şi/sau o capacitate mai mică de 20 de locuri. Aceşti operatori de transport aerian trebuie să poată demonstra în orice moment că deţin un capital net de cel puţin 100 000 EUR sau să furnizeze la solicitarea autorităţii competente pentru acordarea licenţelor informaţiile necesare în sensul articolului 9 alineatul (2).

Orice stat membru poate aplica, cu toate acestea, alineatele (4), (5) şi (6) operatorilor de transport aerian cărora le-a acordat licenţe şi care asigură servicii regulate sau a căror cifră de afaceri depăşeşte 3 milioane de euro pe an.

Articolul 9

Suspendarea şi retragerea unei licenţe de operare

(1)  Autoritatea competentă pentru acordare a licenţelor suspendă sau revocă licenţa de operare în cazul în care există motive întemeiate pentru a suspectaoperatorul de transport aerian comunitar nu îşi poate satisface obligaţiile curente şi potenţiale, pentru o perioadă de 12 luni.

Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor poate acorda o licenţă temporară, pentru cel mult 12 luni, până la reorganizarea financiară a operatorului de transport aerian comunitar, cu condiţia ca siguranţa să nu fie periclitată, ca această licenţă temporară să reflecte orice modificări ale certificatului de operator aerian şi să existe o posibilitate reală de reconstrucţie financiară satisfăcătoare în acel interval de timp.

(2)  În cazul în care este clar că există probleme financiare sau în cazul în care a fost declanşată procedura insolvenţei sau proceduri similare împotriva unui operator de transport aerian comunitar autorizat, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor realizează imediat o evaluare amănunţită a situaţiei financiare şi, pe baza constatărilor, revizuieşte statutul licenţei de operare în conformitate cu prezentul articol, în termen de 3 luni.

Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor informează Comisia cu privire la procedura de evaluare şi la rezultatele acesteia, precum şi cu privire la decizia luată referitor la statutul licenţei de operare.

(3)  Atunci când conturile auditate menţionate la articolul 8 alineatul (4) nu sunt prezentate în termen de şase luni de la data închiderii bilanţului pentru exerciţiul financiar anterior, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor solicită operatorului de transport aerian comunitar prezentarea fără întârziere a respectivelor conturi auditate.

Licenţa de operare se retrage sau se suspendă în cazul în care conturile auditate nu sunt prezentate în termen de o lună.

Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor informează Comisia cu privire la nerespectarea de către operatorul de transport aerian comunitar a obligaţiei de a prezenta conturile sale auditate în termenul de şase luni, precum şi cu privire la măsurile adoptate ulterior.

(4)  În situaţia în care certificatul de operator aerian al unui operator de transport aerian comunitar este suspendat sau retras, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor suspendă sau retrage imediat licenţa de operare a respectivului operator de transport aerian.

Articolul 10

Decizii privind licenţele de operare

(1)  Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor adoptă o decizie privind fiecare cerere imediat ce este posibil şi în termen de cel mult trei luni de la data la care au fost prezentate toate informaţiile necesare, ţinând seama de toate elementele de care dispune. Decizia este comunicată solicitantului. În cazul unui refuz, se precizează motivele acestuia.

(2)  Procedurile de acordare, suspendare şi retragere a licenţelor de operare sunt făcute publice de către autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor, care informează Comisia.

(3)  În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică anual o listă a deciziilor autorităţii competente pentru acordarea licenţelor de a acorda, a suspenda sau a retrage licenţe de operare.

Articolul 11

Cerinţe privind asigurarea

Operatorii de transport aerian trebuie să fi încheiat asigurări de răspundere civilă în caz de accident, în special în ceea ce priveşte pasagerii, bagajele, mărfurile, efectele poştale şi terţii. După caz, asigurarea trebuie să respecte cerinţele minime prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave(8).

Articolul 12

Înmatriculare

(1)  Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (2), aeronavele utilizate de un operator de transport aerian comunitar sunt înmatriculate █în Comunitate. Statul membru a cărui autoritate competentă pentru acordarea licenţelor răspunde de acordarea licenţei de operare a operatorului de transport aerian comunitar poate solicita înmatricularea aeronavelor în registrul său naţional.

(2)  În conformitate cu alineatul (1), o autoritate competentă pentru acordarea licenţelor acceptă, sub rezerva actelor cu putere de lege şi normelor administrative aplicabile, înmatricularea în registrele sale naţionale, fără a percepe nicio taxă discriminatorie şi fără întârziere, a aeronavelor deţinute de resortisanţii altor state membre şi a transferurilor aeronavelor din registrele altor state membre. În cazul transferului de aeronave nu se aplică nicio taxă discriminatorie alta decât taxa normală de înmatriculare.

Articolul 13

Închiriere

(1)  █O întreprindere care solicită acordarea unei licenţe de operare trebuie să aibă la dispoziţie una sau mai multe aeronave, în proprietate sau pe baza unui contract de închiriere fără echipaj (sistem dry lease).

Un operator de transport aerian comunitar are la dispoziţie una sau mai multe aeronave, în proprietate sau pe baza unui contract de închiriere fără echipaj (în sistem dry lease).

Un operator de transport aerian comunitar poate să aibă la dispoziţie una sau mai multe aeronave, pe baza unui contract de închiriere cu echipaj (în sistem wet lease).

(2)  În cazul acordurilor de închiriere cu echipaj pe termen scurt, destinate satisfacerii unor necesităţi temporare ale operatorului de transport aerian comunitar sau în împrejurări excepţionale, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor poate acorda derogări de la cerinţele privind înmatricularea prevăzute la articolul 12 alineatul (1), cu condiţia ca:

   a) operatorul de transport aerian comunitar să poată justifica o astfel de închiriere pe baza unei necesităţi excepţionale, caz în care se poate acorda o derogare pentru o perioadă de până la şapte luni, care, în împrejurări excepţionale, poate fi reînnoită doar o singură dată, pentru o perioadă de cel mult şapte luni; sau
   b) operatorul de transport aerian comunitar să demonstreze că respectiva închiriere este necesară pentru a răspunde unor nevoi sezoniere, care nu pot fi satisfăcute în mod rezonabil prin închirierea unor aeronave înmatriculate în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), caz în care se poate acorda o derogare pentru o perioadă de cel mult şapte luni care poate fi reînnoită; sau
   c) operatorul de transport aerian comunitar să demonstreze că închirierea este necesară pentru a depăşi dificultăţi operaţionale neprevăzute, ca de exemplu probleme de ordin tehnic, şi că nu este justificată închirierea unor aeronave înmatriculate în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), caz în care derogarea se acordă pentru o perioadă limitată de timp, strict necesară pentru depăşirea respectivelor dificultăţi.
  

Astfel de derogări sunt condiţionate de existenţa unui acord în vigoare care asigură reciprocitatea cu privire la închirierea de aeronave cu echipaj între statul membru respectiv sau Comunitate şi statul terţ de înmatriculare a aeronavei închiriate.

(3)  În vederea garantării respectării standardelor de siguranţă, un operator de transport aerian comunitar care foloseşte aeronave ale altor întreprinderi sau care oferă spre închiriere aeronave altor întreprinderi, cu sau fără echipaj, este obligat să obţină o aprobare prealabilă privind această operaţiune de la autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor. Condiţiile aprobării sunt incluse în contractul de închiriere încheiat între părţi.

(4)  Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor nu aprobă acordurile de închiriere de aeronave cu sau fără echipaj, încheiate de un operator de transport aerian căruia i-a acordat o licenţă de operare, decât dacă autoritatea respectivă a stabilit şi a declarat în scris operatorului de transport aerian în cauză că sunt respectate toate standardele de siguranţă echivalente celor impuse de legislaţia comunitară.

Articolul 14

Examinarea de către Comisiei

(1)  În conformitate cu procedura menţionată la articolul 28 alineatul (2), acţionând la cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia examinează respectarea dispoziţiilor prezentului capitol şi, în cazul în care este necesar, ia o decizie privind suspendarea sau retragerea unei licenţe de operare.

(2)  În vederea îndeplinirii îndatoririlor care îi revin în temeiul prezentului articol, Comisia poate obţine, în decursul unei perioade de timp stabilite de aceasta, toate informaţiile necesare de la autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor sau direct de la transportatorul sau operatorii de transport aerian comunitari în cauză.

Articolul 15

Dreptul la apărare

Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor şi Comisia garantează că, la adoptarea unei decizii de suspendare sau retragere a licenţei de operare a unui operator de transport aerian comunitar, acestuia i se acordă posibilitatea de a fi audiat, luând în considerare necesitatea, în unele cazuri, a unei proceduri de urgenţă.

Articolul 16

Legislaţia socială

În ceea ce priveşte angajaţii unui operator de transport aerian comunitar care prestează servicii de transport aerian de la o bază operaţională din afara teritoriului unui stat membru în care operatorul de transport aerian comunitar respectiv îşi are sediul principal, statele membre garantează aplicarea corespunzătoare a legislaţiei sociale comunitare şi naţionale.

Capitolul III

Accesul la rute

Articolul 17

Prestarea de servicii aeriene intracomunitare

(1)  Operatorii de transport aerian comunitari sunt autorizaţi să exercite drepturi de trafic pe rute intracomunitare.

(2)  Statele membre nu condiţionează exercitarea drepturilor de trafic de către un operator de transport aerian comunitar de deţinerea unui permis sau a unei autorizaţii. În cazul în care au motive justificate de a contesta validitatea unei licenţe de operare eliberate unui operator de transport aerian comunitar, statele membre trimit problema spre soluţionare autorităţii competente pentru acordarea licenţelor. Statele membre nu solicită operatorilor de transport aerian comunitari furnizarea de documente sau informaţii care au fost deja prezentate autorităţii competente pentru acordarea licenţelor.

(3)  În procesul de prestare a serviciilor aeriene, operatorii de transport aerian comunitari sunt autorizaţi să combine serviciile aeriene şi să încheie acorduri de partajare a codurilor, fără a aduce atingere normelor comunitare în materie de concurenţă aplicabile întreprinderilor.

(4)  Se elimină orice restricţii care decurg din acordurile bilaterale dintre statele membre cu privire la libertatea operatorilor de transport aerian comunitari de a presta servicii aeriene intracomunitare.

(5)  Fără a aduce atingere dispoziţiilor acordurilor bilaterale dintre statele membre şi sub rezerva normelor comunitare în materie de concurenţă aplicabile întreprinderilor şi a dispoziţiilor acordurilor bilaterale dintre statele membre şi ţările terţe, operatorii de transport aerian comunitari sunt autorizaţi de către statul sau statele membre în cauză să combine servicii de transport aerian şi să încheie acorduri de partajare a codurilor cu orice operator de transport aerian cu privire la servicii aeriene către, dinspre sau cu escală în orice aeroport de pe teritoriul lor dinspre sau către orice destinaţie (destinaţii) din ţări terţe.

(6)  Fără a aduce atingere drepturilor existente acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi prin derogare de la dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 847/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor de reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre şi ţările terţe(9), operatorii de transport aerian necomunitari nu sunt autorizaţi să exercite drepturi de trafic, să combine servicii de transport aerian şi să încheie acorduri de partajare a codurilor în ceea ce priveşte rutele situate integral pe teritoriul comunitar, cu excepţia cazului în care acest lucru este autorizat printr-un acord încheiat între Comunitate şi o ţară terţă.

(7)  Fără a aduce atingere drepturilor existente acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi prin derogare de la dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 847/2004, operatorii de transport aerian din ţările terţe nu sunt autorizaţi să tranziteze teritoriul Comunităţii, cu excepţia cazului în care ţara terţă în cauză este parte la Acordul privind tranzitul serviciilor aeriene internaţionale, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 sau a încheiat cu Comunitatea un acord în acest sens.

Articolul 18

Principii generale privind obligaţiile de serviciu public

(1)  În urma consultărilor cu celelalte state membre interesate şi după informarea Comisiei, a aeroporturilor vizate şi a operatorilor de transport aerian care exploatează ruta respectivă, un stat membru poate impune obligaţii de serviciu public, referitoare la serviciile aeriene regulate, unui aeroport █aflat pe teritoriul său, dacă această rută este considerată vitală pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii pe care aeroportul o deserveşte. Această obligaţie se impune numai în măsura necesară pentru a asigura o prestare adecvată a serviciilor aeriene regulate pe această rută, cu respectarea unor standarde fixe de continuitate, regularitate, tarifare şi de capacitate minimă, standarde pe care operatorii de transport aerian nu şi le-ar asuma dacă ar ţine seama exclusiv de interesul lor comercial.

Standardele fixe impuse pentru ruta care face obiectul respectivei obligaţii de serviciu public se stabilesc în mod transparent şi nediscriminatoriu.

(2)  În cazurile în care alte moduri de transport nu pot asigura un serviciu continuu cu cel puţin două frecvenţe zilnice, statele membre interesate pot prevedea în cadrul obligaţiilor de serviciu public cerinţa ca orice operator de transport aerian care intenţionează să exploateze ruta să garanteze că o va exploata pe o perioadă de timp determinată şi precizată, în conformitate cu celelalte condiţii ale obligaţiilor de serviciu public.

(3)  Dacă o obligaţie de serviciu public a fost impusă în conformitate cu dispoziţiile alineatelor (1) şi (2), operatorii de transport aerian nu pot efectua vânzarea de locuri fără alte servicii conexe decât dacă serviciul aerian respectiv îndeplineşte toate criteriile stabilite în obligaţia de serviciu public. Prin urmare, respectivul serviciu aerian se consideră ca fiind un serviciu aerian regulat.

(4)  În cazul în care niciun operator de transport aerian nu a început sau nu este pe punctul de a începe prestarea de servicii aeriene regulate pe o anumită rută în conformitate cu obligaţiile de serviciu public care au fost impuse pe acea rută, statul membru interesat poate limita accesul la serviciile aeriene regulate pe ruta respectivă la un singur operator de transport aerian pe o perioadă ║ de cel mult patru ani, după care situaţia se reexaminează.

Această perioadă poate fi prelungită la cinci ani în cazul în care obligaţia de serviciu public este impusă pe o rută aferentă unui aeroport care deserveşte o regiune ultraperiferică, astfel cum este definită la articolul 299 alineatul (2) din tratat.

(5)  Dreptul de a presta serviciile menţionate la alineatul (4) se acordă printr-o procedură competitivă de atribuire în conformitate cu articolul 19, fie pentru o singură rută, fie, în situaţiile în care acest lucru este absolut necesar din motive operaţionale, pentru un grup de rute, operatorului de transport aerian comunitar autorizat să presteze astfel de servicii aeriene.

(6)  Atunci când un stat membru doreşte să impună o obligaţie de serviciu public, acesta comunică textul integral al măsurii preconizate de impunere a obligaţiei de serviciu public Comisiei, celorlalte state membre vizate, aeroporturilor vizate şi operatorilor de transport aerian care exploatează ruta respectivă.

Comisia publică un aviz de informare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în care:

   a) sunt identificate cele două aeroporturi legate de ruta în cauză;
   b) este menţionată data intrării în vigoare a obligaţiei de serviciu public; şi
   c) este indicată adresa completă la care statul membru în cauză va pune de îndată la dispoziţie, în mod gratuit, textul, precum şi orice informaţii şi/sau documentaţie relevante aferente obligaţiei de serviciu public.

(7)  Necesitatea şi caracterul adecvat al unei obligaţii de serviciu public preconizate sunt evaluate de statele membre luând în considerare:

   a) proporţionalitatea dintre obligaţia preconizată şi necesităţile regiunii în cauză în materie de dezvoltare economică;
   b) posibilitatea de a se recurge la alte moduri de transport şi de capacitatea acestor moduri de a răspunde necesităţilor de transport avute în vedere, în special atunci când timpul de călătorie utilizând serviciile feroviare existente care deservesc ruta preconizată este mai scurt de trei ore;
   c) tarifele şi condiţiile de transport aerian care pot fi propuse utilizatorilor;
   d) efectul conjugat al tuturor operatorilor de transport aerian care exploatează sau intenţionează să exploateze servicii pe ruta în cauză.

(8)  O obligaţie de serviciu public nu poate intra în vigoare la o dată anterioară datei publicării avizului de informare menţionat la alineatul (6) paragraful al doilea.

(9)  Se consideră că o obligaţie de serviciu public a expirat în cazul în care, pe ruta care face obiectul respectivei obligaţii, nu a fost exploatat niciun serviciu aerian regulat pe o perioadă mai mare de douăsprezece luni.

(10)  În cazul unei întreruperi neprevăzute a serviciului operatorului de transport aerian selectat în conformitate cu articolul 19, statul membru în cauză poate, în situaţie de urgenţă, să aleagă de comun acord un alt operator de transport aerian care să execute obligaţia de serviciu public pe o perioadă de cel mult şase luni,care nu poate fi reînnoită, în următoarele condiţii:

   a) orice compensaţie acordată de statul membru se plăteşte în conformitate cu dispoziţiile articolului 19 alineatul (8);
   b) alegerea operatorului de transport aerian comunitar se realizează conform principiilor transparenţei şi nediscriminării.

Comisia şi statele membre sunt informate fără întârziere cu privire la procedura de urgenţă şi motivele care justifică recurgerea la aceasta. În conformitate cu procedura menţionată la articolul 28 alineatul (2), acţionând la cererea unuia sau a mai multor state membre sau din proprie iniţiativă, Comisia poate suspenda procedura în cazul în care consideră că aceasta nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la prezentul alineat sau este în orice fel contrară legislaţiei comunitare.

Articolul 19

Procedura competitivă de atribuire pentru obligaţia de serviciu public

(1)  Procedura competitivă de atribuire prevăzută la articolul 18 alineatul (5) se desfăşoară în conformitate cu procedura descrisă la alineatele (2) – (11).

(2)  Statul membru în cauză comunică Comisiei textul integral al invitaţiei de participare la procedura de atribuire.

(3)  Comisia informează cu privire la lansarea invitaţiei de participare la procedura de atribuire prin publicarea unui anunţ de participare la procedura de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Termenul limită de depunere a ofertelor este de cel puţin două luni de la data publicării respectivului anunţ de participare la procedura de atribuire. În cazul în care procedura de atribuire se referă la o rută pentru care accesul a fost deja limitat la un singur transportator în conformitate cu articolul 18 alineatul (4), invitaţia de participare la procedura de atribuire este publicată cu cel puţin şase luni înainte de începerea noii concesiuni, pentru a permite evaluarea necesităţii menţinerii accesului limitat.

(4)  Anunţul de participare la procedura de atribuire conţine următoarele informaţii:

a)   statul sau statele membre în cauză;

   b) ruta aeriană în cauză;
   c) perioada de valabilitate a contractului;
   d) adresa completă la care statul membru în cauză va pune la dispoziţie textul invitaţiei de participare la procedura de atribuire, precum şi orice informaţii şi/sau documentaţie relevante aferente procedurii competitive de atribuire şi obligaţiei de serviciu public;
   e) dată limită de depunere a ofertelor.

(5)  Statul sau statele membre în cauză comunică fără întârziere şi în mod gratuit toate informaţiile şi documentele relevante solicitate de o parte interesată în procedura competitivă de atribuire.

(6)  Invitaţia de participare la procedura de atribuire şi contractul care se încheie ulterior cuprind, inter alia, următoarele puncte:

   a) standardele impuse de obligaţia de serviciu public;
   b) normele privind modificarea şi rezilierea contractului, în special pentru a ţine cont de modificările imprevizibile;
   c) perioada de valabilitate a contractului;
   d) sancţiunile în caz de nerespectare a contractului;
   e) parametri obiectivi şi transparenţi pe baza cărora se calculează compensarea acordată, dacă este cazul, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.

(7)  Selectarea din rândul ofertelor depuse se efectuează cât mai curând posibil, luându-se în considerare gradul de adecvare a serviciului, inclusiv tarifele şi condiţiile care pot fi propuse utilizatorilor, şi costul compensaţiei cerute din partea statului membru sau statelor membre interesate, dacă este cazul.

(8)  Statul membru interesat poate plăti o compensaţie unui operator de transport aerian, care a fost selecţionat în temeiul alineatului (7), pentru respectarea standardelor care decurg din obligaţia de serviciu public impusă în temeiul articolului 18. Valoarea acestei compensaţii nu poate depăşi suma necesară acoperirii costurilor nete legate de îndeplinirea fiecărei obligaţii de serviciu public, luând în considerare veniturile aferente acestora reţinute de operatorul de transport aerian şi un profit rezonabil.

(9)  Comisiei îi sunt comunicate fără întârziere rezultatele procedurii competitive de atribuire şi ale selecţiei, prin intermediul unei notificări transmise de statul membru respectiv, care cuprinde următoarele informaţii:

   a) numărul şi numele ofertanţilor, precum şi informaţii privind societăţile deţinute de aceştia;
   b) elemente operaţionale incluse în oferte;
   c) compensaţia solicitată în oferte;
   d) numele ofertantului declarat câştigător.

(10)  La cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia poate solicita statelor membre să transmită, în decurs de o lună, toate documentele pertinente aferente procedurii de selectare a unui operator de transport aerian în vederea îndeplinirii unei obligaţii de serviciu public. În cazul în care documentele solicitate nu sunt transmise în decursul perioadei stabilite, Comisia poate decide să suspende invitaţia de participare la procedura de atribuire, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 28 alineatul (2).

Articolul 20

Examinarea obligaţiilor de serviciu public

(1)  Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru ca orice decizie adoptată în temeiul articolelor 18 şi 19 să poată fi reexaminată în mod efectiv şi, în special, cât mai curând posibil, în situaţia în care se invocă faptul că decizia contravine dreptului comunitar sau normelor de drept intern de implementare a acestuia.

De exemplu, la cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia poate solicita statelor membre să transmită, în decurs de două luni:

   a) un document care să justifice necesitatea obligaţiei de serviciu public şi conformitatea acesteia cu criteriile menţionate la articolul 18;
   b) o analiză a situaţiei economice a regiunii;
   c) o analiză a proporţionalităţii dintre obligaţiile preconizate şi obiectivele de dezvoltare economică;
   d) o analiză a serviciilor aeriene existente, după caz, şi a altor moduri de transport disponibile care ar putea fi considerate o alternativă în ceea ce priveşte impunerea preconizată a unei obligaţii de serviciu public.

(2)  La cererea unui stat membru care consideră că dezvoltarea unei rute este restricţionată în mod nejustificat de dispoziţiile articolelor 18 şi 19 sau din proprie iniţiativă, Comisia efectuează o anchetă şi în termen de şase luni de la primirea cererii şi în conformitate cu procedura menţionată la articolul 28 alineatul (2) decide, pe baza tuturor factorilor pertinenţi, dacă articolele 18 şi 19 continuă să se aplice în cazul rutei respective.

În aşteptarea respectivei decizii, Comisia poate decide adoptarea unor măsuri tranzitorii, inclusiv suspendarea totală sau parţială a unei obligaţii de serviciu public.

Articolul 21

Repartizarea traficului între aeroporturi şi exercitarea drepturilor de trafic

(1)  Exercitarea drepturilor de trafic este reglementată de normele de exploatare comunitare, naţionale, regionale sau locale publicate referitoare la siguranţă, securitate, protecţia mediului şi alocarea sloturilor.

(2)  În urma consultării operatorilor de transport aerian şi a aeroporturilor în cauză, un stat membru poate reglementa, fără discriminare între destinaţiile situate în interiorul Comunităţii sau pe criterii de naţionalitate sau identitate a operatorului de transport aerian, repartizarea traficului aerian între aeroporturile care satisfac următoarele condiţii:

   a) aeroporturile deservesc acelaşi oraş sau deservesc o conurbaţie în care sunt toate situate;
   b) aeroporturile sunt deservite de o infrastructură de transport corespunzătoare, ceea ce face posibilă ajungerea la aeroport într-o oră, prin utilizarea mijloacelor de transport în comun; şi
   c) aeroporturile sunt legate între ele şi cu oraşul sau conurbaţia pe care acestea le deservesc prin servicii de transport în comun frecvente, fiabile şi eficiente.

Deciziile de reglementare a repartizării traficului aerian între aeroporturi respectă principiile proporţionalităţii şi transparenţei şi se bazează pe criterii obiective.

(3)  Fără a aduce atingere regulilor de repartizare a traficului existente înainte de adoptarea prezentului regulament, statul membru în cauză informează Comisia cu privire la intenţia sa de a reglementa repartizarea traficului aerian sau de a schimba o regulă de repartizare a traficului în vigoare.

Comisia analizează aplicarea alineatelor (1) şi (2) şi, în termen de şase luni de la primirea respectivei cereri şi în conformitate cu procedura menţionată la articolul 28 alineatul (2), decide dacă statul membru poate aplica măsurile în cauză.

Decizia Comisiei se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar măsurile nu se aplică înainte de publicarea aprobării Comisiei.

Articolul 22

Măsuri de urgenţă

(1)  Un stat membru poate refuza, limita sau impune condiţii privind exercitarea drepturilor de trafic pentru a face faţă problemelor inopinate de scurtă durată generate de împrejurări imprevizibile şi inevitabile. Aceste măsuri respectă principiile proporţionalităţii şi transparenţei şi se bazează pe criterii obiective şi nediscriminatorii.

Comisia şi celelalte state membre sunt informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri; informarea este însoţită de o justificare adecvată. În cazul în care problemele care impun aceste măsuri continuă să existe după încheierea unei perioade de 14 zile, statul membru trebuie să informeze Comisia şi celelalte state membre în consecinţă şi poate, cu acordul Comisiei, să prelungească măsurile respective pentru o perioadă suplimentară de cel mult 14 zile.

(2)  La cererea statului sau statelor membre implicate sau din proprie iniţiativă, Comisia poate suspenda aplicarea acestor măsuri în cazul în care acestea nu îndeplinesc cerinţele alineatului (1) sau contravin dreptului comunitar.

Capitolul IV

Dispoziţii privind stabilirea tarifarelor

Articolul 23

Stabilirea tarifelor

Fără a aduce atingere articolului 25, prezentul capitol nu se aplică:

   a) tarifelor aeriene pentru transportul de pasageri şi de marfă percepute de operatorii de transport aerian necomunitari;
   b) tarifelor aeriene pentru transportul de pasageri şi de marfă stabilite prin aplicarea unei obligaţii de serviciu public, în conformitate cu capitolul III.

Articolul 24

Libertatea de stabilire a tarifelor

(1)  Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (1) şi articolului 25, operatorii de transport aerian comunitari stabilesc în mod liber tarifele aeriene pentru serviciile aeriene intracomunitare.

(2)  Indiferent de dispoziţiile acordurilor bilaterale încheiate între statele membre, acestora din urmă li se interzice să aplice diferenţieri bazate pe naţionalitatea sau identitatea operatorilor de transport aerian atunci când autorizează anumiţi transportatori aerieni comunitari să fixeze tarifele pentru serviciile aeriene efectuate între teritoriul lor şi o ţară terţă. Se elimină orice restricţii existente care decurg din acordurile bilaterale dintre statele membre, cu privire la stabilirea tarifelor, inclusiv în ceea ce priveşte rutele cu destinaţii din ţări terţe.

Articolul 25

Informare şi nediscriminare

(1)  Prezentul articol se aplică zborurilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru şi zborurilor contractate de către un operator de transport aerian comunitar care pleacă de pe un aeroport dintr-o ţară terţă către un aeroport de pe teritoriul unui stat membru, cu excepţia cazului în care operatorii de transport aerian sunt supuşi aceloraşi obligaţii în acea ţară terţă.

(2)  Operatorii de transport aerian comunitari fac publice informaţii detaliate privind tarifele percepute în conformitate cu articolul 2 alineatele (18) şi (19) şi condiţiile aferente, precum şi toate taxele aplicabile, impunerile care nu pot fi evitate, suprataxele şi alte comisioane pe care aceştia le percep în beneficiul unor terţi.

Tarifele pentru transportul aerian publicate în orice formă, inclusiv pe internet, care se adresează direct sau indirect pasagerilor, includ toate taxele aplicabile, impunerile care nu pot fi evitate, suprataxele şi comisioanele cunoscute în momentul publicării. Tarifele pentru transportul aerian nu includ costurile care nu sunt realmente suportate de transportatorii aerieni.

Suplimentele de preţ pentru servicii opţionale se comunică în mod clar, transparent şi neechivoc la începutul fiecărei proceduri de rezervare, iar acceptarea lor de către pasager este rezultatul unui demers explicit. Orice acord implicit care are ca scop acceptarea unor astfel de suplimente este considerat nul şi neavenit.

Toate costurile care nu sunt incluse în tarifele pentru transportul aerian şi care nu sunt percepute de operatorii de transport aerian care operează în cadrul Comunităţii trebuie să fie prezentate în mod detaliat de către "vânzătorul de bilete" în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv(10).

(3)  Operatorii de transport aerian permit accesul la tarifele pentru transportul aerian fără discriminare pe criterii de naţionalitate, loc de reşedinţă al pasagerului sau sediul agentului de voiaj în cadrul Comunităţii.

Operatorii de transport aerian nu pot impune pasagerilor sau agenţiilor de voiaj reguli care să aibă ca rezultat limitarea accesului liber şi echitabil la tarifele percepute pentru transportul aerian.

(4)  Pentru aplicarea obligaţiilor prevăzute la alineatele (2) şi (3), operatorii de transport aerian trebuie să prezinte tarifele aplicabile pentru transportul de pasageri şi de marfă şi condiţiile aferente acestora, precum şi toate taxele, impunerile şi redevenţe aplicabile pe care aceştia le percep în beneficiul terţilor, în cadrul următoarelor categorii:

   - taxe şi alte impuneri şi contribuţii percepute de stat;
   - impuneri, contribuţii, redevenţe şi alte costuri percepute în beneficiul companiilor aeriene;
   - impuneri, contribuţii, redevenţe şi alte costuri percepute în beneficiul operatorilor aeroportuari.

(5)  Consumatorilor li se pune la dispoziţie o prezentare detaliată a tuturor taxelor, redevenţelor şi impunerilor adăugate la preţul biletului.

Articolul 26

Transparenţa tarifelor

În cazul în care costurile de securitate în aeroporturi sau la bordul aeronavei sunt incluse în preţul biletului de avion, acestea trebuie să fie menţionate separat pe bilet sau să fie comunicate, în orice alt mod, pasagerului. Indiferent dacă sunt percepute de statele membre, de operatorii de transport aerian sau de alte entităţi, taxele şi impunerile pentru securitate sunt transparente şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor în materie de securitate în aeroporturi şi la bordul aeronavelor.

Articolul 27

Sancţiuni

Statele membre asigură respectarea normelor prevăzute în prezentul capitol şi stabilesc sancţiuni pentru încălcarea acestora. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare.

Capitolul V

Dispoziţii finale

Articolul 28

Comitet

(1)  Comisia este asistată de un comitet.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

Articolul 29

Cooperare şi dreptul de a obţine informaţii

(1)  Statele membre şi Comisia cooperează în vederea aplicării şi monitorizării aplicării prezentului regulament.

(2)  Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, Comisia poate obţine toate informaţiile necesare de la statele membre care garantează, la rândul lor, furnizarea de către operatorii de transport aerian autorizaţi de către autorităţile competente pentru acordarea licenţelor din respectivele state a informaţiilor necesare.

(3)  În conformitate cu legislaţia lor naţională, statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta nivelul adecvat de confidenţialitate a informaţiilor pe care le primesc în aplicarea prezentului regulament.

Articolul 30

Abrogare

Regulamentele (CEE) nr. 2407/92, nr. 2408/92 şi nr. 2409/92 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se înţeleg ca trimiteri la prezentul regulament şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa II.

Articolul 31

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

ANEXA I

Informaţii care trebuie comunicate în sensul articolelor 5 şi 8

1.  Informaţii privind capacitatea financiară care trebuie furnizate de către transportatorul care solicită o licenţă pentru prima dată

1.1.  Cele mai recente documente financiare şi contabile interne şi, în cazul în care sunt disponibile, conturile auditate privind exerciţiul financiar anterior.

1.2.  Un bilanţ estimativ şi un cont de profit şi pierderi estimativ pentru următorii trei ani.

1.3.  Baza pe care sunt stabilite veniturile şi cheltuielile estimative privind combustibilul, tarifele, salariile, întreţinerea, amortizările, variaţiile cursului de schimb, taxele de aeroport, asigurările, etc. Prognoze privind traficul/veniturile.

1.4.  Detalii privind costurile iniţiale suportate pe parcursul perioadei dintre depunerea cererii şi începerea activităţii şi explicaţii asupra modului în care vor fi finanţate aceste costuri.

1.5.  Detalii privind sursele de finanţare curente şi anticipate.

1.6.  Detalii privind acţionarii, inclusiv naţionalitatea acestora şi tipul de acţiuni pe care le deţin şi statutul societăţii. În cazul în care transportatorul face parte dintr-un grup de întreprinderi, informaţii privind relaţiile dintre acestea.

1.7.  Fluxul de numerar anticipat şi proiecţia fluxului de lichidităţi pentru primii trei ani de activitate.

1.8.  Detalii privind modul în care vor fi finanţate achiziţionarea/închirierea aeronavelor inclusiv, în cazul contractului de închiriere, termenii şi condiţiile contractului.

2.  Informaţii care trebuie furnizate în vederea evaluării capacităţii financiare permanente a titularilor de licenţe care intenţionează să efectueze o modificare a structurii sau a activităţilor lor cu un impact considerabil asupra situaţiei lor financiare.

2.1.  În cazul în care este necesar, cele mai recente documente financiare şi contabile şi conturile auditate privind exerciţiul financiar anterior.

2.2.  Detalii exacte privind toate modificările propuse, de exemplu modificarea tipului de serviciu, proiecte de preluare sau fuziune, modificări ale capitalului social, schimbarea acţionarilor etc.

2.3.  Un bilanţ estimativ şi un cont de profit şi pierderi estimativ pentru exerciţiul financiar în curs, ţinând seama de toate modificările în structură şi activităţi preconizate care au un impact financiar important.

2.4.  Veniturile şi cheltuielile realizate şi cele prognozate privind combustibilul, tarifele, salariile, întreţinerea, amortizările, variaţiile cursului de schimb, taxele de aeroport, asigurările etc. Prognoze privind traficul/veniturile.

2.5.  Fluxul de numerar anticipat şi proiecţia fluxului de lichidităţi pentru anul următor, ţinând seama de toate modificările în structură şi activităţi preconizate care au un impact financiar important.

2.6.  Detalii privind modul în care vor fi finanţate achiziţionarea/închirierea aeronavelor inclusiv, în cazul contractului de închiriere, termenii şi condiţiile contractului.

3.  Informaţii care trebuie furnizate în vederea evaluării capacităţii financiare permanente a titularilor de licenţe.

3.1.  Conturi auditate la cel mult şase luni după încheierea perioadei la care se referă şi, în cazul în care este necesar, cel mai recente documente financiare şi contabile interne.

3.2.  Un bilanţ estimativ şi un cont de profit şi pierderi estimativ pentru anul financiar următor.

3.3.  Veniturile şi cheltuielile realizate şi cele prognozate privind combustibilul, tarifele, salariile, întreţinerea, amortizările, variaţiile cursului de schimb, taxele de aeroport, asigurările etc. Prognoze privind traficul/veniturile.

3.4.  Fluxurile de numerar anticipate şi proiecţia fluxului de lichidităţi pentru anul următor.

ANEXA II ║

Tabel de corespondenţă

Regulamentul (CEE) nr. 2407/92

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) paragraful al doilea

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 litera (f)

Articolul 4 alineatul (3)

-

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 litera (f)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (1) paragraful al doilea

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (3) şi articolul 8 alineatul (8)

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 11

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 6

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 12

Articolul 9 alineatele (2) - (4)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (3)

-

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

-

Articolul 16

-

Articolul 17

-

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 19

-

ANEXĂ

ANEXA I

Regulamentul (CEE) nr. 2408/92

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (4)

-

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 17 alineatele (1) şi (2)

Articolul 3 alineatul (2)

-

Articolul 3 alineatul (3)

-

Articolul 3 alineatul (4)

-

Articolul 4 alineatul (1) litera (a):

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 18 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 18 alineatul (4)

-

Articolul 19 alineatul (1)

-

Articolul 19 alineatul (2)

-

Articolul 19 alineatul (3)

-

Articolul 19 alineatul (4)

-

Articolul 19 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 19 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (1) litera (f)

Articolul 19 alineatul (7)

Articolul 4 alineatul (1) litera (g)

-

Articolul 4 alineatul (1) litera (h)

Articolul 19 alineatul (8)

-

Articolul 19 alineatul (9)

-

Articolul 19 alineatul (10)

Articolul 4 alineatul (1) litera (i)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (j)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (k)

-

Articolul 4 alineatul (2)

-

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4)

-

Articolul 5

-

Articolul 6 alineatele (1) şi (2)

-

Articolul 7

Articolul 17 alineatele (3) – (6)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (4)

-

Articolul 8 alineatul (5)

-

Articolul 9 alineatul (1)

-

Articolul 9 alineatul (2)

-

Articolul 9 alineatul (3)

-

Articolul 9 alineatul (4)

-

Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 22

Articolul 9 alineatul (6)

-

Articolul 9 alineatul (7)

-

Articolul 9 alineatul (8)

-

Articolul 10

-

Articolul 11

Articolul 28

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

-

Articolul 13

-

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 15

-

Articolul 16

-

ANEXA I

-

ANEXA II

-

ANEXA III

-

-

Regulamentul (CEE) nr. 2409/92

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 23

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

-

Articolul 4

Articolul 25

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 24

Articolul 5 alineatul (2)

-

Articolul 5 alineatul (3)

-

Articolul 5 alineatul (4)

-

Articolul 6

-

Articolul 7

-

Articolul 8

-

Articolul 9

-

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 11

-

Articolul 12

-

-

Articolul 30

-

Articolul 31

(1) JO C 175, 27.7.2005, p.85.
(2) JO C , , p. .
(3) Poziţia Parlamentului European din 11 iulie 2007.
(4) JO L 240, 24.8.1992, p. 1.
(5) JO L 240, 24.8.1992, p. 8. Regulament║ modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
(6) JO L 240, 24.8.1992, p. 15.
(7) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie ║modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
(8) JO L 138, 30.4.2004, p. 1.
(9) JO L 157, 30.4.2004, p. 7.
(10) JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate