Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0130(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0178/2007

Predkladané texty :

A6-0178/2007

Rozpravy :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0337

Prijaté texty
PDF 564kWORD 596k
Streda, 11. júla 2007 - Štrasburg
Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I
P6_TA(2007)0337A6-0178/2007
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (KOM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0396)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0248/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0178/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   žiada Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh právneho predpisu o sociálnych a pracovných podmienkach v európskom odvetví letectva, a dovtedy, kým tento právny predpis nadobudne účinnosť, žiada leteckých dopravcov, aby v prípade svojich zamestnancov dodržiavali predpisy o vysielaní pracovníkov;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie)
P6_TC1-COD(2006)0130

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  V nariadeniach Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov(4), (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva(5) a (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách(6) sa majú vykonať podstatné zmeny. V záujme jasnosti by sa tieto nariadenia mali prepracovať a konsolidovať do jedného nariadenia.

(2)  Prijatím týchto troch nariadení sa liberalizovala letecká doprava v Spoločenstve. Napriek úspechu tejto liberalizácie, pokiaľ ide o rast, hospodársku súťaž a nižšie cestovné, nejednotné uplatňovanie týchto nariadení v členských štátoch narúša fungovanie vnútorného leteckého trhu.

(3)  S cieľom zabezpečiť účinnejšie a jednotnejšie uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti vnútorného leteckého trhu je nevyhnutný rad úprav súčasného právneho rámca.

(4)  S prihliadnutím na možné prepojenie medzi finančným zdravím určitého leteckého dopravcu a bezpečnosťou by sa mal zaviesť prísnejší monitoring finančnej situácie leteckých dopravcov.

(5)  Vzhľadom na rastúcu dôležitosť leteckých dopravcov s prevádzkovými základňami v niekoľkých členských štátoch a potrebu zabezpečiť účinný dohľad nad týmito leteckými dopravcami by mal za činnosti dohľadu vykonávané v súlade s AOC (osvedčenie leteckého prevádzkovateľa) a prevádzkovou licenciou zodpovedať ten istý členský štát.

(6)  S cieľom zabezpečiť jednotné monitorovanie dodržiavania požiadaviek prevádzkových licencií zo strany všetkých leteckých dopravcov Spoločenstva by licenčné úrady mali pravidelne hodnotiť finančnú situáciu leteckých dopravcov. Leteckí dopravcovia by preto mali poskytovať dostatočné informácie o svojej finančnej situácii, a to najmä počas prvých dvoch rokov svojej existencie, keďže toto obdobie je obzvlášť kritické pre prežitie leteckých dopravcov na trhu. Aby sa zamedzilo narušeniu hospodárskej súťaže, ktoré vzniká pri uplatňovaní rôznych pravidiel na vnútroštátnej úrovni, je nevyhnutné zabezpečiť transparentnosť a podriadiť finančnú situáciu všetkých leteckých dopravcov Spoločenstva spoločnej kontrole Komisie a členských štátov.

(7)  S cieľom znížiť riziko pre cestujúcich by sa leteckým dopravcom Spoločenstva, ktorí nespĺňajú požiadavky na udržiavanie platnej prevádzkovej licencie, nemalo umožniť pokračovať v činnosti. V týchto prípadoch by mal príslušný licenčný úrad zrušiť alebo pozastaviť prevádzkovú licenciu. V prípade, že tak príslušný licenčný úrad neurobí, Komisia by mala mať právo zrušiť alebo pozastaviť prevádzkovú licenciu, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

(8)  V snahe predísť nadmernému čerpaniu pomoci vo forme dohôd o prenájme lietadiel zaregistrovaných v tretích krajinách, najmä pokiaľ ide o prenájom lietadiel s posádkou ("wet lease"), by sa táto možnosť mala povoliť len vo výnimočných prípadoch, ako je napr. nedostatok vhodných lietadiel na trhu Spoločenstva, mala by byť časovo prísne obmedzená a mala by spĺňať bezpečnostné normy rovnocenné s bezpečnostnými pravidlami právnych predpisov Spoločenstva.

(9)  Členské štáty by mali zabezpečiť riadne uplatňovanie sociálnych predpisov Spoločenstva a sociálnych vnútroštátnych predpisov na zamestnancov leteckého dopravcu Spoločenstva, ktorý prevádzkuje letecké služby z prevádzkovej základne nachádzajúcej sa mimo územia členského štátu, v ktorom má tento letecký dopravca Spoločenstva svoje hlavné sídlo.

(10)  S cieľom zabezpečiť bezpečné a plynulé fungovanie vnútorného leteckého trhu je žiaduce, aby bolo Spoločenstvo zodpovedné za rokovanie o prepravných právach v rámci Spoločenstva s tretími krajinami. Tým by sa predišlo možným nezrovnalostiam medzi vnútorným trhom a individuálnymi rokovaniami členských štátov.

(11)  V snahe dobudovať vnútorný letecký trh by sa mali zrušiť stále existujúce obmedzenia platné medzi členskými štátmi, ako sú napr. obmedzenia pri spoločnom označovaní liniek na trasách do tretích krajín alebo pri stanovovaní cien na trasách do tretích krajín s medzipristátím v inom členskom štáte (lety šiestej slobody).

(12)  Podmienky, za ktorých sa ukladajú záväzky služby vo verejnom záujme, by sa mali definovať jasne a jednoznačne a príslušné postupy verejnej súťaže by mali umožniť účasť na verejnej súťaži dostatočnému počtu konkurentov. Komisia by mala mať k dispozícii toľko informácií, aby mohla posúdiť ekonomické opodstatnenie záväzkov služby vo verejnom záujme v jednotlivých prípadoch.

(13)  Platné pravidlá súvisiace s rozložením prevádzky medzi letiskami, ktoré obsluhujú to isté mesto alebo mestskú aglomeráciu, by sa mali objasniť a zjednodušiť.

(14)  Je vhodné zabezpečiť, že členské štáty budú mať možnosť reagovať na neočakávané problémy vyplývajúce z nepredvídateľných a neodvratných situácií, ktoré technicky či prakticky veľmi sťažujú prevádzku leteckých služieb.

(15)  Cestujúci by mali mať prístup k rovnakým tarifám za rovnaké lety bez ohľadu na krajinu ich pobytu v rámci Spoločenstva alebo ich štátnu príslušnosť a bez ohľadu na krajinu sídla cestovnej kancelárie v rámci Spoločenstva.

(16)  Cestujúci by mali byť schopní efektívne porovnávať tarify jednotlivých leteckých spoločností. Uverejnené tarify by preto mali predstavovať konečnú sumu, ktorú má cestujúci zaplatiť, vrátane všetkých daní a poplatkov.

(17)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(7).

(18)  Vzhľadom na to, že členské štáty nemôžu z dôvodu medzinárodnej povahy leteckej dopravy dosiahnuť jednotnejšie uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti vnútorného leteckého trhu v dostatočnej miere a tento cieľ je možné lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(19)  Nariadenia (EHS) č. 2407/92, 2408/92 a 2409/92 by sa preto mali zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Týmto nariadením sa upravujú postupy udeľovania licencií leteckých dopravcov Spoločenstva, právo leteckých dopravcov Spoločenstva vykonávať letecké služby v rámci Spoločenstva a stanovovanie cien leteckých služieb prevádzkovaných v rámci Spoločenstva. Ustanovenia o informáciách a nediskriminácii pri stanovovaní cien sa uplatňujú na odlety z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a na lety zmluvne dohodnuté leteckým dopravcom Spoločenstva, ktoré smerujú z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu, pokiaľ leteckí dopravcovia nepodliehajú rovnakým záväzkom v príslušnej tretej krajine.

2.  Kapitola III tohto nariadenia sa uplatní na letisko Gibraltar bez toho, aby boli dotknuté možné právne stanoviská Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva vzhľadom na ich spor ohľadne suverenity územia, na ktorom sa letisko nachádza.

3.  Uplatnenie opatrení kapitoly III tohto nariadenia pre letisko Gibraltar bude pozastavené do začatia uplatňovania režimu uvedeného v spoločnej deklarácii ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády uvedených štátov informujú o tomto dátume Radu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

   1) "prevádzková licencia" znamená oprávnenie udelené príslušným licenčným úradom podniku, ktorým sa povoľuje vykonávať leteckú prepravu cestujúcich, pošty a/alebo nákladu, ako je uvedené v prevádzkovej licencii za úhradu a/alebo v prenájme;
   2) "príslušný licenčný úrad" znamená úrad, ktorý je oprávnený udeliť, zamietnuť, zrušiť alebo pozastaviť prevádzkovú licenciu v súlade s kapitolou II;
   3) "podnik" znamená akúkoľvek ziskovú alebo neziskovú fyzickú alebo právnickú osobu, akúkoľvek úradnú inštitúciu bez ohľadu na to, či má právnickú subjektivitu;
   4) "letecká dopravná služba" znamená let alebo sériu letov, pri ktorých sa prepravujú cestujúci, náklad a/alebo pošta za odplatu a/alebo v prenájme;
   5) "let" znamená odlet z určitého letiska smerom k určitému cieľovému letisku;
   6) "letisko" znamená každé miesto v členskom štáte, ktoré je otvorené obchodným leteckým dopravným činnostiam;
   7) "osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC)" znamená osvedčenie vydané podniku podľa príslušných ustanovení právnych predpisov Spoločenstva, v ktorom sa potvrdzuje, že príslušný prevádzkovateľ má profesionálnu spôsobilosť a organizáciu na zabezpečenie bezpečnej prevádzky lietadla pri leteckých činnostiach špecifikovaných v osvedčení;
  8) "účinná kontrola" znamená vzťah, ktorý tvoria práva, kontrakty alebo iné prostriedky, ktoré buď samostatne, alebo spoločne a s ohľadom na zahrnutú skutočnosť, alebo zákon, umožňujú priamo alebo nepriamo použiť rozhodujúci vplyv na podnik, hlavne:
   a) právo použiť všetok alebo časť majetku podniku;
   b) práva alebo zmluvy, ktoré poskytujú rozhodujúci vplyv na zloženie, voľby alebo rozhodnutia orgánov podniku, alebo inak poskytujú rozhodujúci vplyv na riadenie obchodnej činnosti podniku;
   9) "letecký dopravca" znamená letecký dopravný podnik s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy;
   10) "letecký dopravca Spoločenstva" znamená leteckého dopravcu s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy, udelenou príslušným licenčným úradom v súlade s kapitolou II;
   11) "podnikateľský plán" znamená podrobný popis zamýšľaných obchodných činností leteckého dopravcu v určenom období, hlavne čo sa týka očakávaného tržného vývoja a investícií, ktoré sa majú uskutočniť, vrátane finančných a ekonomických aspektov týchto činností;
   12) "letecká dopravná služba vnútri Spoločenstva" znamená leteckú dopravnú službu vykonávanú v rámci Spoločenstva;
   13) "tranzit" znamená právo lietať ponad územie Spoločenstva alebo tretej krajiny bez pristátia a pristáť z dôvodov nesúvisiacich s prevádzkou;
   14) "prepravné právo" znamená právo vykonávať leteckú dopravnú službu medzi dvoma letiskami Spoločenstva;
  

   15) "výlučný predaj miesta na sedenie" znamená, že sa predávajú len miesta na sedenie bez akejkoľvek inej služby s tým spojenej, napr. ubytovaním priamo verejnosti leteckým dopravcom, jeho oprávneným zástupcom alebo nájomcom;
  16) "pravidelná letecká dopravná služba" znamená sériu letov so všetkými týmito charakteristikami:
   a) vykonáva sa lietadlom na prepravu cestujúcich, nákladu a/alebo pošty za odplatu tak, že pri každom lete je každé sedadlo lietadla k dispozícii na individuálny nákup verejnosti (priamo od leteckého dopravcu alebo od jeho oprávnených zástupcov);
  b) slúži na prepravu medzi dvomi alebo viacerými letiskami, buď:
   podľa zverejneného letového poriadku, alebo
   letmi tak pravidelnými a frekventovanými, že vytvárajú zreteľne systematické série letov;
   17) "kapacita" znamená počet miest na sedenie ponúkaných verejnosti v pravidelnej leteckej dopravnej službe počas určitého obdobia;
   18) "letecké cestovné" znamená ceny vyjadrené v eurách alebo v miestnej mene, ktoré platia cestujúci leteckým dopravcom alebo ich zástupcom za svoju prepravu a za prepravu svojej batožiny v rámci leteckej dopravnej služby, a všetky podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú, vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iných doplnkových služieb █;
   19) "letecké sadzby" znamená ceny vyjadrené v eurách alebo v miestnej mene platené za prepravu nákladu a podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú, vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iných doplnkových █;

20)   "príslušný(-é) členský(-é) štát(-y)" znamená členský(-é) štát(-y), medzi ktorými alebo v rámci ktorého(-ých) sa vykonáva letecká dopravná služba;

21)   "zúčastnený(-é) členský(-é) štát(-y)" znamená príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) a členský(-é) štát(-y), v ktorom(-ých) letecký(-í) dopravca(-ovia) vykonávajúci leteckú dopravnú službu je/sú licencovaný(-í);

   22) "mestská aglomerácia" znamená mestskú oblasť zahŕňajúcu viacero miest, ktoré sa v dôsledku populačného rastu a expanzie zlúčili s cieľom vytvoriť jeden súvislý zastavaný priestor;
   23) "podnikový výkaz" znamená podrobný výkaz výnosov a nákladov leteckého dopravcu za dané obdobie vrátane podrobného členenia na letecké, dopravné a iné činnosti a takisto medzi peňažnými a nepeňažnými zložkami;
   24) "dohoda o prenájme lietadla bez posádky" je dohoda medzi leteckými prepravcami, keď sa lietadlo prevádzkuje podľa AOC nájomcu;
   25) "dohoda o prenájme lietadla s posádkou" je dohoda medzi leteckými prepravcami, keď sa lietadlo prevádzkuje podľa AOC prenajímateľa;
   26) "hlavné sídlo podniku" je sídlo hlavného úradu, prípadne sídlo registrovaného úradu leteckého dopravcu Spoločenstva v členskom štáte, v rámci ktorého letecký dopravca Spoločenstva vykonáva značnú časť svojich prevádzkových činností alebo ktorý je cieľovým alebo východiskovým miestom značnej časti svojich prevádzkových činností.

Kapitola II

Prevádzková licencia

Článok 3

Prevádzková licencia

1.  Žiaden podnik zriadený v Spoločenstve nesmie v rámci Spoločenstva prepravovať cestujúcich, poštu a/alebo náklad za úhradu a/alebo v prenájme, pokiaľ mu nebola udelená príslušná prevádzková licencia.

Podnik, ktorý spĺňa požiadavky tejto kapitoly, má právo získať prevádzkovú licenciu.

2.  Príslušný licenčný úrad neudelí prevádzkové licencie , ak nevyhovujú požiadavkám tejto kapitoly.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie uplatniteľné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva, vnútroštátnych či medzinárodných právnych predpisov, nepodliehajú požiadavkám držby platnej prevádzkovej licencie tieto kategórie leteckých dopravných služieb:

   a) letecké dopravné služby vykonávané bezmotorovým lietadlom a/alebo ultraľahkým motorovým lietadlom a
   b) lokálne lety, ktoré nezahŕňajú prepravu cestujúcich, pošty a/alebo nákladu medzi rozdielnymi letiskami.

Článok 4

Podmienky udelenia prevádzkovej licencie

Príslušný licenčný úrad udelí prevádzkovú licenciu podniku za predpokladu, že:

   a) jeho hlavné sídlo podniku sa nachádza v Spoločenstve a najväčšiu časť svojich leteckých služieb prevádzkuje v rámci Spoločenstva alebo je Spoločenstvo cieľom alebo východiskovým miestom najväčšej časti jeho leteckých služieb;
   b) je držiteľom platného AOC;
   c) v prípade, že sa o licenciu žiada úrad členského štátu, jeho hlavné sídlo podniku sa nachádza v danom členskom štáte█;
   d) má k dispozícii jedno alebo viac lietadiel na základe vlastníctva alebo na základe dohody o prenájme lietadla bez posádky;
   e) jeho hlavným predmetom podnikania je prevádzkovanie leteckých služieb samotné alebo v kombinácii spolu s akoukoľvek inou obchodnou činnosťou lietadla alebo opravou a údržbou lietadla;
   f) jeho podniková štruktúra umožňuje príslušnému licenčnému úradu implementovať ustanovenia tejto kapitoly;
   g) členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov vlastnia viac ako 50 percent podniku a účinne ho riadia, či už priamo, alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov, pokiaľ nie je ustanovené inak v dohode s treťou krajinou, ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou;
   h) spĺňa finančné podmienky špecifikované v článku 5;
   i) spĺňa požiadavky na poistenie špecifikované v článku 11.
   j) poskytne dôkaz, že má dostatočné poistné krytie na vrátenie uhradených súm a na pokrytie nákladov na repatriáciu cestujúcich v prípade, že z dôvodu platobnej neschopnosti alebo odobratia prevádzkovej licencie nie je schopný uskutočniť zarezervované lety.

Článok 5

Finančné podmienky udelenia prevádzkovej licencie

1.  Príslušný licenčný úrad dôkladne posúdi, či podnik, ktorý prvýkrát žiada o prevádzkovú licenciu, môže preukázať, že:

   a) môže kedykoľvek splniť svoje aktuálne a potenciálne záväzky založené na reálnych predpokladoch, v období 36 mesiacov od začatia prevádzky;
   b) môže pokryť svoje fixné a prevádzkové náklady, ktoré má z činností podľa svojho podnikateľského plánu a sú založené na reálnych predpokladoch, za obdobie troch mesiacov od začatia prevádzky, bez ohľadu na akýkoľvek príjem z týchto činností; a
   c) jeho čistý kapitál je najmenej 100 000 EUR.

2.  Na účely odseku 1 každý žiadateľ predloží plán podnikania minimálne na prvé tri roky prevádzky. Plán podnikania tiež podrobne uvádza finančné prehľady o akýchkoľvek iných obchodných činnostiach, na ktorých sa žiadateľ zúčastňuje, buď priamo, alebo prostredníctvom príbuzných podnikov. Žiadateľ tiež poskytne všetky relevantné informácie; hlavne údaje uvedené v bode 1 prílohy I. Každý žiadateľ určí ustanovenia s cieľom vyhnúť sa negatívnym sociálnym následkom platobnej neschopnosti alebo ich zmierniť.

3.  Odseky 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na leteckých dopravcov, ktorí používajú výhradne lietadlá ľahšie než 10 ton mtow (maximum take-off weight – maximálna vzletová hmotnosť) a/alebo menej než 20-miestne. Títo leteckí dopravcovia musia byť kedykoľvek schopní preukázať, že ich čistý kapitál je aspoň 100 000 EUR alebo na požiadanie príslušného licenčného úradu poskytnúť informácie relevantné podľa článku 9 ods. 2.

Členský štát môže aj napriek tomu aplikovať odseky 1 a 2 na leteckých dopravcov, ktorým sa udelila licencia na základe toho, že vykonávajú pravidelné dopravné prevádzky, alebo tým, ktorých obrat prevyšuje 3 milióny EUR ročne.

Článok 6

Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa

1.  Udelenie a platnosť prevádzkovej licencie závisí od vlastníctva platného AOC, ktorý špecifikuje činnosti, na ktoré sa vzťahuje prevádzková licencia, a ktorý je v súlade s kritériami stanovenými podľa príslušných právnych predpisov Spoločenstva.

2.  Akákoľvek zmena osvedčenia leteckého dopravcu Spoločenstva sa kde je to vhodné zohľadní v jeho prevádzkovej licencii.

3.  Ak AOC udeľuje vnútroštátny úrad, za udelenie, odmietnutie, zrušenie alebo pozastavenie AOC a prevádzkovej licencie leteckého dopravcu Spoločenstva sú zodpovedné úrady príslušného členského štátu.

Článok 7

Dôkaz o dobrej povesti

1.  Pokiaľ sa na účely vystavenia prevádzkovej licencie vyžaduje dôkaz, že osoby, ktoré budú nepretržite a účinne riadiť činnosti podniku, sú bezúhonné, alebo že na ne nebol vyhlásený konkurz, alebo na účely pozastavenia alebo zrušenia licencie z dôvodu profesijného pochybenia alebo trestného činu, príslušný licenčný úrad uzná v prípade príslušníkov členských štátov ako postačujúce doklady vydané príslušnými orgánmi v členskom štáte pôvodu alebo členského štátu, v ktorom má daná osoba trvalý pobyt, ktoré preukazujú, že tieto podmienky sú splnené.

2.  Kde členský štát pôvodu alebo členský štát, v ktorom má daná osoba trvalý pobyt, nevydávajú doklady uvedené v odseku 1, nahradia sa tieto doklady vyhlásením pod prísahou - alebo v členských štátoch, kde neexistuje žiadne ustanovenie pre vyhlásenie pod prísahou, čestným vyhlásením - vykonaným dotknutou osobou pred povereným príslušným súdnym alebo správnym úradom alebo notárom alebo kvalifikovaným profesijným orgánom členského štátu pôvodu alebo členského štátu, v ktorom má daná osoba trvalý pobyt; tento úrad, notár alebo kvalifikovaný profesijný orgán musí vydať osvedčenie o pravosti vyhlásenia pod prísahou alebo čestného vyhlásenia.

3.  Príslušný licenčný úrad môže vyžadovať, aby tieto doklady a osvedčenia uvedené v odseku 1 a 2 boli predložené najneskôr 3 mesiace po dátume ich vydania.

Článok 8

Platnosť prevádzkovej licencie

1.  Prevádzková licencia bude platná, pokiaľ letecký dopravca Spoločenstva spĺňa požiadavky tejto kapitoly.

Letecký dopravca Spoločenstva má byť kedykoľvek schopný preukázať na požiadanie príslušného licenčného úradu, že spĺňa všetky požiadavky tejto kapitoly.

2.  Príslušný licenčný úrad dôkladne monitoruje plnenie požiadaviek tejto kapitoly. V každom prípade preskúma plnenie týchto požiadaviek v týchto prípadoch:

   a) dva roky po udelení novej prevádzkovej licencie; alebo
   b) ak je podozrenie na možný problém; alebo
   c) na žiadosť Komisie.

V prípade, že príslušný licenčný úrad nadobudne podozrenie, že by finančné problémy leteckého dopravcu Spoločenstva mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho prevádzky, okamžite o tejto skutočnosti informuje orgán zodpovedný za vydávanie AOC.

3.  Prevádzková licencia sa opätovne postúpi na schválenie, keď letecký dopravca Spoločenstva

   a) nezačal prevádzku šesť mesiacov po udelení prevádzkovej licencie,
   b) pozastavil činnosť na viac ako šesť mesiacov.

4.  Letecký dopravca Spoločenstva má do šiestich mesiacov po účtovnej uzávierke poskytnúť príslušnému licenčnému úradu každý finančný rok overené účty vzhľadom na predchádzajúci finančný rok. V priebehu prvých dvoch rokov činnosti leteckého dopravcu Spoločenstva sa údaje uvedené v bode 3 prílohy I každých šesť mesiacov aktualizujú a predkladajú príslušnému licenčnému úradu.

Príslušný licenčný úrad môže kedykoľvek posúdiť finančnú výkonnosť leteckého dopravcu Spoločenstva, ktorému udelil prevádzkovú licenciu, požiadaním o relevantné informácie a najmä údaje uvedené v bode 3 prílohy I.

5.  Letecký dopravca Spoločenstva musí oznámiť príslušnému licenčnému úradu:

   a) vopred svoje plány prevádzkovať nové pravidelné alebo nepravidelné služby na svetadiel alebo do oblasti sveta, kde sa predtým neprevádzkovali, zmeniť typ alebo počet používaných lietadiel, alebo podstatne zmeniť rozsah svojich aktivít;
   b) vopred akékoľvek zamýšľané zlúčenia alebo zisky a
   c) v priebehu štrnástich dní akúkoľvek zmenu vlastníctva akejkoľvek priamej akciovej účasti, ktorá predstavuje 10 % alebo viac z celkovej akciovej účasti leteckého dopravcu Spoločenstva, alebo jeho materskej, alebo najvyššej holdingovej spoločnosti.

6.  Ak sa príslušný licenčný úrad domnieva, že zmeny uvedené podľa odseku 5 majú významný vplyv na financie leteckého dopravcu Spoločenstva, má požadovať predloženie revidovaného plánu podnikania, ktorý zahŕňa odporučené zmeny najmenej 12 mesiacov od dátumu jeho realizácie vrátane údajov uvedených v bode 2 prílohy I, okrem informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 4.

Príslušný licenčný úrad má rozhodnúť o revidovanom pláne podnikania najneskoršie tri mesiace po predložení všetkých potrebných informácií.

7.  Čo sa týka leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorým udelil licenciu, príslušný licenčný úrad rozhodne, či sa prevádzková licencia má opäť schvaľovať v prípade zmeny jedného alebo viacerých prvkov, ktoré majú vplyv na právnu situáciu leteckých dopravcov Spoločenstva a hlavne v prípade zlúčenia podnikov alebo ich prevzatia.

8.  Odseky 4, 5 a 6 sa nevzťahujú na leteckých dopravcov, ktorí používajú výhradne lietadlá ľahšie než 10 ton mtow (maximum take-off weight – maximálna vzletová hmotnosť) a/alebo menej než 20-miestne. Títo leteckí dopravcovia musia byť kedykoľvek schopní preukázať, že ich čistý kapitál je aspoň 100 000 EUR alebo na požiadanie príslušného licenčného úradu poskytnúť informácie relevantné podľa článku 9 ods. 2.

Členský štát môže aj napriek tomu aplikovať odseky 4, 5 a 6 na leteckých dopravcov, ktorým sa udelila licencia na základe toho, že vykonávajú pravidelné dopravné prevádzky, alebo tým, ktorých obrat prevyšuje 3 milióny EUR ročne.

Článok 9

Pozastavenie a zrušenie prevádzkovej licencie

1.  Príslušný licenčný úrad pozastaví alebo zruší prevádzkovú licenciu, ak má dôvodné podozrenie, že letecký dopravca Spoločenstva nie je schopný plniť svoje aktuálne a potenciálne záväzky za obdobie 12 mesiacov.

Príslušný licenčný úrad môže udeliť dočasnú licenciu maximálne na obdobie 12 mesiacov, počas toho, ako letecký dopravca Spoločenstva vykonáva finančnú reorganizáciu, za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, že sa v tejto dočasnej licencii zohľadnia akékoľvek zmeny AOC a že je počas tohto obdobia k dispozícii reálny plán uspokojivej finančnej rekonštrukcie.

2.  Ak je zrejmé, že existujú finančné problémy alebo ak bolo začaté konanie pre platobnú neschopnosť alebo podobné konanie, voči leteckému dopravcovi Spoločenstva, ktorému licenčný úrad udelil licenciu, tento úrad bezodkladne dôkladne posúdi finančnú situáciu a na základe svojich zistení preskúma stav prevádzkovej licencie v súlade s týmto článkom v priebehu troch mesiacov.

Príslušný licenčný úrad informuje Komisiu o postupe hodnotenia, o svojich zisteniach a o rozhodnutí, ktoré prijme v súvislosti so stavom prevádzkovej licencie.

3.  Ak overené účty uvedené v článku 8 ods. 4 neboli oznámené do šiestich mesiacov po účtovnej uzávierke predchádzajúceho finančného roka, príslušný licenčný úrad požiada leteckého dopravcu Spoločenstva, aby bezodkladne oznámil tieto overené účty.

Ak sa overené účty neoznámia do jedného mesiaca, prevádzková licencia sa zruší alebo pozastaví.

Príslušný licenčný úrad do šiestich mesiacov informuje Komisiu o tom, že letecký dopravca Spoločenstva neoznámil svoje overené účty, a o následných opatreniach, ktoré prijme.

4.  V prípade, že sa AOC leteckého dopravcu Spoločenstva pozastaví alebo stiahne, príslušný licenčný úrad okamžite pozastaví alebo zruší prevádzkovú licenciu tohto leteckého dopravcu.

Článok 10

Rozhodnutia o prevádzkových licenciách

1.  Príslušný licenčný úrad rozhodne o žiadosti čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov od predloženia všetkých potrebných informácií, berúc pri tom do úvahy všetky dostupné fakty. Rozhodnutie sa oznámi žiadateľovi. Zamietnutie bude obsahovať aj dôvody.

2.  Príslušný licenčný úrad zverejní postupy na udeľovanie, pozastavenie a zrušenie prevádzkovej licencie a bude informovať Komisiu.

3.  Zoznam rozhodnutí príslušných licenčných úradov o udelení, pozastavení alebo zrušení prevádzkových licencií sa každý rok uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Požiadavky na poistenie

Letecký dopravca musí byť poistený vzhľadom na zodpovednosť v prípade nehôd, najmä pokiaľ ide o cestujúcich, batožinu, náklad, poštu a tretie osoby. V prípade vhodnosti spĺňa poistné krytie minimálne požiadavky ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel(8).

Článok 12

Registrácia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 2, lietadlo, ktoré používa letecký dopravca Spoločenstva, musí byť registrované █ v rámci Spoločenstva. Členský štát, ktorého príslušný licenčný úrad udeľuje leteckému dopravcovi Spoločenstva prevádzkovú licenciu, môže žiadať, aby takéto lietadlo bolo registrované v jeho vnútroštátnom registri.

2.  V súlade s odsekom 1 má príslušný licenčný úrad podľa príslušných zákonov a nariadení prijať do svojho národného registra bez poplatku a bez odkladu lietadlo, ktoré vlastnia príslušníci iných členských štátov a previesť ho z leteckých registrov iných členských štátov. Okrem bežného registračného poplatku sa za tento prevod nemá platiť žiaden iný poplatok.

Článok 13

Prenájom

1.  █Podnik, ktorý žiada o udelenie prevádzkovej licencie, disponuje jedným alebo viacerými lietadlami na základe vlastníctva alebo dohody o prenájme bez posádky ("dry lease").

Letecký dopravca Spoločenstva disponuje jedným alebo viacerými lietadlami na základe vlastníctva alebo dohody o prenájme bez posádky ("dry lease").

Letecký dopravca Spoločenstva môže disponovať jedným alebo viacerými lietadlami na základe dohody o prenájme s posádkou ("wet lease").

2.  V prípade krátkodobých dohôd o prenájme lietadla s posádkou plniacich dočasné požiadavky leteckého dopravcu Spoločenstva alebo pri výnimočných okolnostiach sa môže príslušný licenčný úrad zrieknuť požiadavky na registráciu podľa článku 12 ods. 1, pokiaľ:

   a) letecký dopravca Spoločenstva môže takýto prenájom odôvodniť výnimočnou potrebou, v tomto prípade je možné udeliť výnimku najviac na obdobie siedmich mesiacov, ktorú je možné za výnimočných okolností jeden krát predĺžiť o ďalších najviac sedem mesiacov; alebo
   b) letecký dopravca Spoločenstva preukáže, že prenájom je potrebný na zabezpečenie sezónnych kapacitných potrieb, ktoré nie je možné zabezpečiť prenajatím lietadla registrovaného v súlade s článkom 12 ods. 1, v tomto prípade je možné udeliť výnimku najviac na obdobie siedmich mesiacov, ktorú je možné obnoviť; alebo
   c) letecký dopravca Spoločenstva preukáže, že prenájom je potrebný na prekonanie nepredvídateľných prevádzkových ťažkostí, ako sú technické problémy a nie je vhodné prenajať lietadlo registrované v súlade s článkom 12 ods. 1, v tomto prípade sa výnimka udelí na obmedzené obdobie, ktoré je nevyhnutne potrebné na prekonanie týchto ťažkostí.
  

Takéto výnimky sú podriadené existencii platnej dohody v ktorej je upravená reciprocita, pokiaľ ide o prenájom lietadla s posádkou medzi príslušným členským štátom alebo Spoločenstvom a treťou krajinou registrácie prenajatého lietadla.

3.  Pre zabezpečenie bezpečnostných noriem letecký dopravca Spoločenstva, ktorý s posádkou či bez posádky, používa lietadlo iného podniku alebo ho poskytuje ďalšiemu podniku, má najprv získať schválenie pre prevádzku od príslušného licenčného úradu. Podmienky schválenia majú byť súčasťou tejto dohody o prenájme medzi zúčastnenými stranami.

4.  Príslušný licenčný úrad neschváli zmluvy o prenájme lietadla s posádkou alebo bez nej v prípade leteckého dopravcu, ktorému udelil prevádzkovú licenciu, pokiaľ príslušnému leteckému dopravcovi nepredloží písomné stanovisko a vyhlásenie, že splnené všetky bezpečnostné normy rovnocenné tým, ktoré sú predpísané v príslušnom právnom predpise Spoločenstva.

Článok 14

Skúmanie Komisie

1.  Komisia konajúca v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 preskúma na žiadosť členského štátu alebo na základe vlastného podnetu plnenie požiadaviek tejto kapitoly a rozhodne o prípadnom pozastavení alebo zrušení prevádzkovej licencie.

2.  Komisia na splnenie svojich povinností podľa tohto článku môže získať všetky potrebné informácie od príslušného licenčného úradu alebo priamo od príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Spoločenstva, a to v lehote, ktorú sama stanoví.

Článok 15

Právo na obranu

Príslušný licenčný úrad a Komisia zabezpečia, aby pri prijímaní rozhodnutí o dočasnom pozastavení alebo zrušení prevádzkovej licencie leteckého dopravcu Spoločenstva mal dotknutý letecký dopravca možnosť vypočutia, pričom sa v niektorých prípadoch zohľadní potreba naliehavého postupu.

Článok 16

Sociálne právne predpisy

Členské štáty zabezpečia riadne uplatňovanie sociálnych predpisov Spoločenstva a sociálnych vnútroštátnych predpisov, pokiaľ ide o zamestnancov leteckého dopravcu Spoločenstva, ktorý prevádzkuje letecké služby z prevádzkovej základne nachádzajúcej sa mimo územia členského štátu, v ktorom má tento letecký dopravca Spoločenstva svoje hlavné sídlo podniku.

Kapitola III

Prístup k trasám

Článok 17

Poskytovanie leteckých dopravných služieb vnútri Spoločenstva

1.  Leteckí dopravcovia Spoločenstva smú vykonávať prepravné práva na trasách v rámci Spoločenstva.

2.  Členské štáty zabezpečia, že sa na výkon prepravných práv zo strany leteckého dopravcu Spoločenstva nebudú vzťahovať žiadne povolenia ani oprávnenia. Ak má členský štát dôvod spochybniť platnosť prevádzkovej licencie vydanej leteckému dopravcovi Spoločenstva, obráti sa v tejto veci na príslušný licenčný úrad. Členské štáty nevyžadujú od leteckých dopravcov Spoločenstva, aby predložili dokumenty alebo informácie, ktoré už poskytli príslušnému licenčnému úradu.

3.  Leteckí dopravcovia Spoločenstva môžu bez toho, aby boli dotknuté pravidlá súťaže Spoločenstva uplatniteľné na podniky, pri poskytovaní leteckých dopravných služieb vnútri Spoločenstva tieto služby spájať a spoločne označovať linky.

4.  Akékoľvek obmedzenia slobodného poskytovania leteckých dopravných služieb vnútri Spoločenstva zo strany leteckých dopravcov Spoločenstva, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi, sa týmto zrušujú.

5.  Bez ohľadu na ustanovenia dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a s výhradou pravidiel hospodárskej súťaže Spoločenstva týkajúcich sa podnikov, ako aj ustanovení dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, povolí(-ia) príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) leteckým dopravcom Spoločenstva spájať letecké dopravné služby a spoločne označovať linky s každým leteckým dopravcom v prípade leteckých dopravných služieb smerujúcich na letisko, z letiska alebo cez letisko, ktoré sa nachádza na jeho/ich území, z akéhokoľvek/akýchkoľvek bodu(-ov) alebo na akýkoľvek/akékoľvek bod(-y) v tretích krajinách.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté existujúce práva udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a bez ohľadu na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 z 29. apríla 2004 o rokovaniach a vykonávaní dohôd o leteckej dopravnej službe medzi členskými štátmi a tretími krajinami(9) nemôžu leteckí dopravcovia mimo Spoločenstva vykonávať prepravné práva, spájať letecké dopravné služby ani spoločne označovať linky v prípade trás, ktoré sa nachádzajú výlučne v rámci Spoločenstva, pokiaľ to nemajú povolené na základe dohody uzavretej medzi Spoločenstvom a treťou krajinou.

7.  Bez toho, aby boli dotknuté existujúce práva udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a bez ohľadu na nariadenie (ES) č. 847/2004, nemôžu leteckí dopravcovia tretích krajín prechádzať cez územie Spoločenstva, pokiaľ nie je príslušná tretia krajina zmluvnou stranou Dohody o tranzite medzinárodných leteckých dopravných služieb podpísanej v Chicagu 7. decembra 1944 alebo neuzavrela v tejto súvislosti so Spoločenstvom dohodu.

Článok 18

Všeobecné zásady záväzkov služby vo verejnom záujme

1.  Členský štát po konzultáciách s inými príslušnými členskými štátmi a po tom, ako informoval Komisiu, príslušné letiská a leteckých dopravcov vykonávajúcich prevádzku na danej trase, môže uložiť záväzok služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na letisko na jeho území, ak sa takáto trasa považuje za životne dôležitú pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu, ktorý letisko využíva. Tento záväzok sa uloží len v rozsahu potrebnom na minimálne zabezpečenie pravidelných leteckých dopravných služieb, aby na tejto trase z hľadiska plynulosti, pravidelnosti, cien alebo minimálnej kapacity vyhovovali štandardom, ktoré by si leteckí dopravcovia neosvojili, ak by sledovali výhradne svoje ekonomické záujmy.

Štandardy uložené v súvislosti s trasou, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok služby vo verejnom záujme, sa stanovujú transparentným a nediskriminačným spôsobom.

2.  V prípadoch, keď ostatné druhy dopravy nie sú schopné zabezpečiť nepretržitú službu s minimálne dvoma frekvenciami denne, môžu príslušné členské štáty začleniť do služby vo verejnom záujme požiadavku, aby každý letecký dopravca zamýšľajúci prevádzkovať túto trasu poskytol záruku, že ju bude prevádzkovať určitú dobu, ktorá sa stanoví v súlade s ostatnými podmienkami služby vo verejnom záujme.

3.  Ak sa uložila služba vo verejnom záujme podľa odsekov 1 a 2, leteckí dopravcovia môžu ponúkať výlučný predaj miesta na sedenie, až keď dotknutá letecká dopravná služba spĺňa všetky požiadavky služby vo verejnom záujme. Následne sa takáto letecká dopravná služba bude považovať za pravidelnú leteckú dopravnú službu.

4.  Ak žiadny letecký dopravca na trase nezačal alebo nezamýšľa začať s poskytovaním pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so službou vo verejnom záujme, určenou na danú trasu, môže členský štát obmedziť prístup k pravidelnej leteckej dopravnej službe na tejto trase len na jedného leteckého dopravcu, a to na obdobie najviac na štyri roky, po uplynutí ktorých bude situácia prehodnotená.

Toto obdobie môže byť päťročné, ak sa záväzok služby vo verejnom záujme vzťahuje na trasu smerujúcu na letisko, ktoré obsluhuje jeden z najodľahlejších regiónov, podľa článku 299 ods. 2 zmluvy.

5.  Právo vykonávať služby uvedené v odseku 4 na jednotlivej trase alebo v prípadoch, keď je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov, na skupine trás sa formou verejnej súťaže v súlade s článkom 19 ponúkne ktorémukoľvek leteckému dopravcovi Spoločenstva oprávnenému vykonávať takéto letecké dopravné služby.

6.  Ak členský štát zamýšľa uložiť záväzok služby vo verejnom záujme, oznámi úplné znenie tohto opatrenia Komisii, ostatným príslušným členským štátom, príslušným letiskám a leteckým dopravcom vykonávajúcim prevádzku na danej trase.

Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom sa:

   a) určia dve letiská spojené príslušnou trasou,
   b) uvedie deň nadobudnutia účinnosti záväzku služby vo verejnom záujme a
   c) uvedie úplná adresa, na ktorej príslušný členský štát bezodkladne a zdarma sprístupní dané znenie a relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu so záväzkom služby vo verejnom záujme.

7.  Potrebu a primeranosť plánovaného záväzku služby vo verejnom záujme posúdia členské štáty s ohľadom na:

   a) vyváženosť plánovaného záväzku a potrieb príslušného regiónu v oblasti hospodárskeho vývoja;
   b) možnosti napomáhať ostatným druhom dopravy a schopnosti týchto druhov dopravy uspokojiť daný dopyt po preprave, najmä ak sa na plánovanej trase už poskytujú železničné služby a cesta trvá menej ako tri hodiny;
   c) výšku leteckého cestovného a podmienky, uplatnené vo vzťahu k užívateľom;
   d) kombinovaný efekt všetkých leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú alebo zamýšľajú prevádzkovať na tejto trase.

8.  Záväzok služby vo verejnom záujme nenadobude účinnosť pred uverejnením oznámenia uvedeného v druhom pododseku odseku 6.

9.  Účinnosť záväzku služby vo verejnom záujme sa považuje za skončenú, ak sa v priebehu viac ako dvanástich mesiacov nevykonávala na trase, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok, pravidelná letecká dopravná služba.

10.  Ak letecký dopravca vybraný v súlade s článkom 19 náhle preruší službu, príslušný členský štát môže v núdzovom prípade vybrať na základe vzájomnej dohody iného leteckého dopravcu, aby v nepredĺžiteľnom období maximálne šiestich mesiacov prevádzkoval záväzok služby vo verejnom záujme za týchto podmienok:

   a) akúkoľvek kompenzáciu uhrádza členský štát v súlade s článkom 19 ods. 8;
   b) letecký dopravca sa vyberie spomedzi leteckých dopravcov Spoločenstva v súlade so zásadami transparentnosti a nediskriminácie.

O núdzovom postupe a jeho dôvodoch bezodkladne informuje Komisiu a členský(-é) štát(-y). Na žiadosť členského(-ých) štátu(-ov) alebo na základe vlastného podnetu môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 postup pozastaviť, ak sa domnieva, že nespĺňa požiadavky tohto odseku alebo je inak v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 19

Verejná súťaž v prípade záväzkov služby vo verejnom záujme

1.  Verejná súťaž, ktorá sa vyžaduje podľa článku 18 ods. 5, sa realizuje postupom stanoveným v odsekoch 2 až 11.

2.  Príslušný členský štát oznámi Komisii úplné znenie výzvy na predloženie ponúk.

3.  Komisia bude informovať o výzve na predloženie ponúk prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie. Termín na predloženie ponúk nie je skôr ako dva mesiace po dni uverejnenia tohto oznámenia. V prípade, že sa ponuka týka trasy, ku ktorej bol prístup už obmedzený na jedného dopravcu v súlade s článkom 18 ods. 4, výzva na predloženie ponúk sa uverejní minimálne šesť mesiacov pred začiatkom novej koncesie s cieľom zhodnotiť potrebu zachovania obmedzeného prístupu k trase.

4.  V oznámení sú obsiahnuté tieto informácie:

a)   príslušný(-é) členský(-é) štát(-y);

   b) príslušná letecká trasa;
   c) obdobie platnosti zmluvy;
   d) úplná adresa, na ktorej príslušný členský štát sprístupní znenie výzvy na predloženie ponúk a relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu s verejnou súťažou a so záväzkom služby vo verejnom záujme;
   e) termín na predloženie ponúk.

5.  Príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) bezodkladne a zdarma oznámi relevantné informácie a dokumenty, ktoré si vyžiada strana zainteresovaná vo verejnej súťaži.

6.  Výzva na predkladanie ponúk a následná zmluva musia okrem iných náležitostí zahŕňať nasledujúce body:

   a) štandardy požadované službou vo verejnom záujme;
   b) pravidlá pre zmenu a ukončenie zmluvy, najmä s ohľadom na nepredvídateľné zmeny;
   c) obdobie platnosti zmluvy;
   d) sankcie v prípade nedodržania zmluvy;
   e) objektívne a transparentné parametre, na základe ktorých sa počíta prípadná kompenzácia za výkon záväzkov služby vo verejnom záujme.

7.  Výber spomedzi ponúk sa vykoná čo najskôr, berúc do úvahy adekvátnosť služby vrátane cien a podmienok, ktoré sa môžu uplatniť voči užívateľom a náklady na kompenzácie požadované od príslušného(-ých) členského(-ých) štátu(-ov).

8.  Príslušný členský štát môže poskytnúť náhradu leteckému dopravcovi, ktorý bol vybraný podľa odseku 7, za dodržanie štandardov požadovaných službou vo verejnom záujme podľa článku 18. Takáto kompenzácia nemôže presiahnuť sumu nevyhnutnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli pri výkone jednotlivých záväzkov služby vo verejnom záujme, s prihliadnutím na súvisiaci výnos leteckého dopravcu a optimálny zisk.

9.  Členský štát bezodkladne informuje Komisiu o výsledkoch verejnej súťaže a výbere prostredníctvom oznámenia, v ktorom sú obsiahnuté tieto informácie:

   a) počet a názvy spoločností účastníkov verejnej súťaže a informácie o nich;
   b) prevádzkové informácie obsiahnuté v ponukách;
   c) kompenzácia požadovaná v ponukách;
   d) názov vybraného účastníka verejnej súťaže.

10.  Na žiadosť členského štátu alebo na základe vlastného podnetu môže Komisia požiadať členské štáty, aby do jedného mesiaca oznámili všetky relevantné dokumenty týkajúce sa výberu leteckého dopravcu na výkon záväzku služby vo verejnom záujme. V prípade, že sa požadované dokumenty neoznámia do termínu, môže Komisia rozhodnúť o pozastavení verejnej súťaže v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2.

Článok 20

Skúmanie záväzkov služby vo verejnom záujme

1.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s článkami 18 a 19 bolo opätovne efektívne prehodnotené a predovšetkým čo najskôr k dispozícii, najmä ak na základe týchto rozhodnutí boli porušené právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne pravidlá vykonávajúce tieto predpisy.

Na žiadosť členského štátu alebo na základe vlastného podnetu môže Komisia požiadať členské štáty, aby do dvoch mesiacov oznámili predovšetkým:

   a) dokument, v ktorom sa zdôvodňuje potreba záväzku služby vo verejnom záujme a jeho súlad s kritériami uvedenými v článku 18,
   b) ekonomickú analýzu regiónu,
   c) analýzu vyváženosti plánovaných záväzkov a cieľov hospodárskeho rozvoja,
   d) analýzu prípadných existujúcich leteckých dopravných služieb a iných dostupných druhov dopravy, ktoré by sa mohli považovať za náhradu plánovaného uloženia opatrenia.

2.  Na požiadanie členského štátu, ktorý považuje vývoj na trase za nadmieru obmedzený podmienkami článkov 18 a 19 alebo na základe vlastného podnetu Komisia vykoná vyšetrovanie a v priebehu šiestich mesiacov od obdržania žiadosti a v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 rozhodne na základe všetkých dostupných údajov o tom, či sa články 18 a 19 budú naďalej uplatňovať pre príslušnú trasu.

Do prijatia takéhoto rozhodnutia môže Komisia rozhodnúť o dočasných opatreniach vrátane úplného či čiastočného pozastavenia záväzku služby vo verejnom záujme.

Článok 21

Rozloženie prevádzky medzi letiskami a výkon prepravných práv

1.  Výkon prepravných práv podlieha uverejneným pravidlám Spoločenstva, štátu, regionálnym a miestnym pravidlám o bezpečnosti leteckej prevádzky, bezpečnostnej ochrane, ochrane životného prostredia a prideľovaní prevádzkových intervalov.

2.  Členský štát môže po porade s príslušnými leteckými dopravcami a letiskami bez diskriminácie medzi destináciami vnútri Spoločenstva alebo na základe štátnej príslušnosti alebo totožnosti leteckých dopravcov regulovať rozloženie leteckej prevádzky medzi jednotlivými letiskami, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

   a) letiská obsluhujú to isté mesto alebo obsluhujú mestskú aglomeráciu, v ktorej sa všetky nachádzajú;
   b) letiská disponujú optimálnou dopravnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje dopraviť sa na letisko verejnou dopravou do jednej hodiny; a
   c) letiská sú prepojené medzi sebou a s mestom alebo mestskou aglomeráciou, ktoré obsluhujú █ častými, spoľahlivými a efektívnymi službami verejnej dopravy.

V akomkoľvek rozhodnutí o regulácii rozloženia leteckej prevádzky medzi letiskami sa zohľadňujú zásady proporcionality a transparentnosti a jeho podkladom sú objektívne kritériá.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá rozloženia prevádzky existujúce pred prijatím tohto nariadenia, informuje príslušný členský štát Komisiu o svojom zámere regulovať rozloženie leteckej prevádzky alebo zmeniť existujúce pravidlo rozloženia prevádzky.

Komisia preskúma uplatňovanie odsekov 1 a 2 a do šiestich mesiacov od prijatia tejto žiadosti rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 o tom, či členský štát môže uplatňovať opatrenia.

Komisia uverejní svoje rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie a opatrenia sa budú uplatňovať až po uverejnení schválenia Komisie.

Článok 22

Núdzové opatrenia

1.  Členský štát môže zamietnuť, obmedziť alebo uložiť podmienky výkonu prepravných práv v prípade okamžitých krátkodobých problémov vyplývajúcich z nepredvídateľných a neodvratných situácií. V rámci tohto opatrenia sa zohľadnia zásady proporcionality a transparentnosti a jeho podkladom budú objektívne a nediskriminačné kritériá.

O opatreniach bezodkladne a s primeraným zdôvodnením informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Ak problémy vyžadujúce si také opatrenia trvajú viac ako 14 dní, členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty a môže so súhlasom Komisie predĺžiť opatrenia na ďalších14 dní.

2.  Na žiadosť členského(-ých) štátu(-ov) alebo z vlastného podnetu môže Komisia zrušiť tieto opatrenia, ak nie sú v súlade s požiadavkami podľa odseku 1, alebo sú inak v rozpore s právom Spoločenstva.

Kapitola IV

Ustanovenia o stanovovaní cien

Článok 23

Stanovovanie cien

Bez toho, aby bol dotknutý článok 25, táto kapitola sa nevzťahuje na:

   a) pre letecké cestovné a sadzby účtované leteckými dopravcami inými ako leteckými dopravcami Spoločenstva;
   b) pre letecké cestovné a sadzby stanovené na základe záväzku služby vo verejnom záujme v súlade s kapitolou III.

Článok 24

Sloboda v stanovovaní cien

1.  Bez toho, aby boli dotknuté článok 18 ods. 1 a článok 25, leteckí dopravcovia Spoločenstva voľne stanovujú letecké cestovné a sadzby v leteckých dopravných službách vnútri Spoločenstva.

2.  Bez ohľadu na ustanovenia bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi nemôžu členské štáty pri udeľovaní povolení leteckým dopravcom Spoločenstva na stanovenie cestovného a sadzieb v leteckých dopravných službách medzi svojím územím a treťou krajinou diskriminovať leteckého dopravcu na základe štátnej príslušnosti alebo totožnosti. Akékoľvek pokračujúce obmedzenia stanovovania cien, aj v súvislosti s trasami do tretích krajín, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi, sa týmto zrušujú.

Článok 25

Informovanosť a nediskriminácia

1.  Tento článok sa uplatňuje na odlety z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a na lety zmluvne dohodnuté leteckým dopravcom Spoločenstva, ktoré smerujú z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu, pokiaľ leteckí dopravcovia nepodliehajú rovnakým záväzkom v príslušnej tretej krajine.

2.  Leteckí dopravcovia pôsobiaci v rámci Spoločenstva poskytnú verejnosti komplexné informácie o ich leteckom cestovnom a sadzbách v súlade s článkom 2 ods. 18 a 19, o súvisiacich podmienkach a o príslušných daniach, nevyhnutných poplatkoch, príplatkoch a úhradách, ktoré vyberajú v prospech tretích strán.

Letecké cestovné uverejnené v akejkoľvek podobe vrátane na internete, ktoré je priamo alebo nepriamo určené cestovateľskej verejnosti, zahŕňa všetky príslušné dane, nevyhnutné poplatky, príplatky a úhrady, známe v čase uverejnenia. Letecké cestovné nezahŕňa tie náklady, ktoré leteckému dopravcovi skutočne nevznikli.

Možné cenové príplatky sa uvádzajú jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom na začiatku každej rezervácie a cestujúci sa slobodne rozhodujú, či ich prijmú. Implikovaný súhlas s prijatím takýchto príplatkov je neplatný.

Všetky náklady, ktoré nie sú súčasťou leteckého cestovného a nie sú vyberané leteckými dopravcami pôsobiacimi v rámci Spoločenstva, musia byť oznámené v plnej výške "predajcom leteniek" v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu(10).

3.  Leteckí dopravcovia umožnia prístup k leteckému cestovnému nediskriminačným spôsobom bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo krajinu pobytu cestujúcich alebo krajinu sídla cestovných kancelárií v rámci Spoločenstva.

Leteckí dopravcovia nesmú stanoviť pre cestujúcich a cestovné agentúry pravidlá, ktoré umožňujú obmedzenie ich voľného a rovného prístupu k leteckému cestovnému.

4.  Na splnenie povinností, stanovených v odsekoch 2 a 3, leteckí dopravcovia oznamujú výšku leteckého cestovného a sadzby a súvisiace podmienky, ako aj všetky príslušné dane, poplatky a úhrady, ktoré vyberajú v prospech tretích strán, pričom použijú nasledovné kategórie:

   dane a iné poplatky a odvody vyberané štátom,
   poplatky, odvody, úhrady a iné náklady v prospech aerolínií,
   poplatky, odvody, úhrady a iné náklady v prospech prevádzkovateľov letísk.

5.  Spotrebiteľovi sa poskytne úplný rozpis všetkých daní, úhrad a poplatkov, ktoré boli pripočítané k cene letenky.

Článok 26

Transparentnosť pri výpočte ceny

Ak sú letiskové či palubné bezpečnostné náklady zahrnuté v cene letenky, musia byť na letenke uvedené oddelene, alebo o nich musí byť cestujúci inak upovedomený. Bezpečnostné dane a poplatky, vyberané členským štátom, leteckými prepravcami alebo subjektmi, sú transparentné a použité výhradne na úhradu nákladov na zaistenie bezpečnosti letísk alebo lietadiel.

Článok 27

Sankcie

Členské štáty zabezpečia dodržiavanie pravidiel uvedených v tejto kapitole a stanovia sankcie za porušenie týchto pravidiel. Sankcie sú účinné, primerané a odradzujúce.

Kapitola V

Záverečné ustanovenia

Článok 28

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 29

Spolupráca a právo získavať informácie

1.  Členské štáty a Komisia spolupracujú pri uplatňovaní a monitorovaní uplatňovania tohto nariadenia.

2.  V záujme vykonávania svojich povinností podľa tohto nariadenia môže Komisia zhromažďovať všetky potrebné informácie od členských štátov, ktoré takisto zabezpečia poskytovanie informácií od leteckých dopravcov licencovaných ich príslušnými licenčnými úradmi.

3.  Členské štáty prijmú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi potrebné opatrenia na zabezpečenie optimálnej dôvernosti informácií prijatých pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 30

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 2407/92, 2408/92 a 2409/92 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 31

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ║

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s článkami 5 a 8

1.  Informácie, ktoré má poskytnúť žiadateľ, ktorý žiada o licenciu po prvýkrát, z hľadiska svojej finančnej spoľahlivosti

1.1.  Posledné interné podnikateľské výkazy, ak sú k dispozícii, overené účty za predchádzajúci finančný rok.

1.2.  Projekcia súvahy vrátane výkazu ziskov a strát na nasledujúce tri roky.

1.3.  Podklad pre plánované sumy nákladov a príjmov na také položky, ako sú palivo, cestovné a sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie zmenných kurzov, letiskové poplatky, poistenie, atď. Odhady prepráv a príjmov.

1.4.  Podrobnosti o počiatočných nákladoch v období od podania žiadosti po začiatok prevádzky a vysvetlenie, ako sa majú financovať tieto náklady.

1.5.  Údaje o existujúcich a navrhovaných zdrojoch financovania.

1.6.  Údaje o akcionároch vrátane ich štátnej príslušnosti a typu vlastnených akcií a článkoch asociácie. Ak ide o časť skupiny podnikov, informácie o ich vzájomnom vzťahu.

1.7.  Plánované vyúčtovania príjmov a likviditné plány na prvé tri roky prevádzky.

1.8.  Údaje o financovaní nákupu/prenájmu lietadla, v prípade prenájmu termíny a podmienky zmluvy.

2.  Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pre stanovenie trvajúcej finančnej spôsobilosti existujúcich držiteľov licencií, ktorí plánujú štrukturálne zmeny alebo zmeny činností s významným vplyvom na ich financovanie

2.1.  Ak je to potrebné, poslednú internú podnikateľskú súvahu a overené účty za predchádzajúci finančný rok.

2.2.  Presné údaje o všetkých navrhovaných zmenách, napr. zmena typu prepravy, navrhované prevzatie firmy alebo zlúčenie, zmeny v akciovom kapitáli, zmeny akcionárov atď.

2.3.  Navrhované bilancie s účtom hospodárskeho výsledku za tento finančný rok vrátane všetkých plánovaných zmien v štruktúre alebo činnostiach s významným vplyvom na financie.

2.4.  Predchádzajúce a navrhované sumy nákladov a príjmov pre také položky ako palivo, cestovné a sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie zmenných kurzov, letiskové poplatky, poistenie, atď. Odhady preprava/príjem.

2.5.  Výkazy cash flow a likviditné plány na nasledujúci rok vrátane všetkých navrhovaných zmien štruktúry alebo činností s významným dopadom na financovanie.

2.6.  Údaje o financovaní nákupu/prenajímania lietadla, v prípade prenájmu termíny a podmienky zmluvy.

3.  Informácie, ktoré sa majú poskytnúť na posúdenie trvajúcej finančnej spôsobilosti existujúcich držiteľov licencií.

3.1.  Overené účty nie staršie než šesť mesiacov po ukončení príslušnej lehoty a, ak je to potrebné, najnovšia interná podnikateľská súvaha.

3.2.  Projekcia súvahy vrátane výkazu ziskov a strát na nastávajúci rok.

3.3.  Predchádzajúce a navrhované sumy nákladov a príjmov na také položky ako palivo, cestovné a sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie zmenných kurzov, letiskové poplatky, poistenie atď. Odhad prepráv a príjmov.

3.4.  Prognóza cash flow a likviditné plány na nasledujúci rok.

PRÍLOHA II║

TabuĽka zhody

Nariadenie (EHS) č. 2407/92

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1

Článok 1 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 2

Článok 2

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 1 druhý pododsek

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 1 prvý pododsek

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 2

Článok 4 písm. f)

Článok 4 ods. 3

-

Článok 4 ods. 4

Článok 4 písm. f)

Článok 4 ods. 5

Článok 8 ods. 1 druhý odsek

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Článok 8 ods. 5

Článok 5 ods. 4

Článok 8 ods. 6

Článok 5 ods. 5

Článok 9 ods. 1

Článok 5 ods. 6

Článok 8 ods. 4

Článok 5 ods. 7

Článok 5 ods. 3 a článok 8 ods. 8

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 11

Článok 8 ods. 1

Článok 13 ods. 1

Článok 8 ods. 2

Článok 12 ods. 1

Článok 8 ods. 3

Článok 13 ods. 2

Článok 8 ods. 4

Článok 12 ods. 2

Článok 9

Článok 6

Článok 10 ods. 1

Článok 13 ods. 3

Článok 10 ods. 2

Článok 13 ods. 4

Článok 11 ods. 1

Článok 8 ods. 1

Článok 11 ods. 2

Článok 8 ods. 3

Článok 11 ods. 3

Článok 8 ods. 7

Článok 12

Článok 9 ods. 2 až ods. 4

Článok 13 ods. 1

Článok 10 ods. 2

Článok 13 ods. 2

Článok 10 ods. 1

Článok 13 ods. 3

-

Článok 13 ods. 4

Článok 10 ods. 3

Článok 14

Článok 14

Článok 15

-

Článok 16

-

Článok 17

-

Článok 18 ods. 1

Článok 29 ods. 1

Článok 18 ods. 2

Článok 29 ods. 3

Článok 19

-

PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Nariadenie (EHS) č. 2408/92

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 3

Článok 1 ods. 3

Článok 1 ods. 4

-

Článok 2

Článok 2

Článok 3 ods. 1

Článok 17 ods. 1 a ods. 2

Článok 3 ods. 2

-

Článok 3 ods. 3

-

Článok 3 ods. 4

-

Článok 4 ods. 1 písm. a)

Článok 18 ods. 1

Článok 4 ods. 1 písm. b)

Článok 18 ods. 6

Článok 4 ods. 1 písm. c)

Článok 18 ods. 2

Článok 4 ods. 1 písm. d)

Článok 18 ods. 4

-

Článok 19 ods. 1

-

Článok 19 ods. 2

-

Článok 19 ods. 3

-

Článok 19 ods. 4

-

Článok 19 ods. 5

Článok 4 ods. 1 písm. e)

Článok 19 ods. 6

Článok 4 ods. 1 písm. f)

Článok 19 ods. 7

Článok 4 ods. 1 písm. g)

-

Článok 4 ods. 1 písm. h)

Článok 19 ods. 8

-

Článok 19 ods. 9

-

Článok 19 ods. 10

Článok 4 ods. 1 písm. i)

Článok 20 ods. 1

Článok 4 ods. 1 písm. j)

Článok 18 ods. 3

Článok 4 ods. 1 písm. k)

-

Článok 4 ods. 2

-

Článok 4 ods. 3

Článok 20 ods. 2

Článok 4 ods. 4

-

Článok 5

-

Článok 6 ods. 1 a ods. 2

-

Článok 7

Článok 17 ods. 3 až ods. 6

Článok 8 ods. 1

Článok 21 ods. 2

Článok 8 ods. 2

Článok 21 ods. 1

Článok 8 ods. 3

Článok 21 ods. 3

Článok 8 ods. 4

-

Článok 8 ods. 5

-

Článok 9 ods. 1

-

Článok 9 ods. 2

-

Článok 9 ods. 3

-

Článok 9 ods. 4

-

Článok 9 ods. 5

Článok 22

Článok 9 ods. 6

-

Článok 9 ods. 7

-

Článok 9 ods. 8

-

Článok 10

-

Článok 11

Článok 28

Článok 12 ods. 1

Článok 29 ods. 2

Článok 12 ods. 2

-

Článok 13

-

Článok 14 ods. 1

Článok 29 ods. 1

Článok 14 ods. 2

Článok 29 ods. 3

Článok 15

-

Článok 16

-

PRÍLOHA I

-

PRÍLOHA II

-

PRÍLOHA III

-

-

Nariadenie (EHS) č. 2409/92

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1

Článok 1 ods. 2

Článok 23

Článok 1 ods. 3

Článok 2

Článok 2

Článok 3

-

Článok 4

Článok 25

Článok 5 ods. 1

Článok 24

Článok 5 ods. 2

-

Článok 5 ods. 3

-

Článok 5 ods. 4

-

Článok 6

-

Článok 7

-

Článok 8

-

Článok 9

-

Článok 10 ods. 1

Článok 29 ods. 1

Článok 10 ods. 2

Článok 29 ods. 3

Článok 11

-

Článok 12

-

-

Článok 30

-

Článok 31

(1) Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, s. 85.
(2) Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. júla 2007.
(4) Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).
(6) Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 15.
(7) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(8) Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 7.
(10) Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia