Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0130(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0178/2007

Predložena besedila :

A6-0178/2007

Razprave :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Glasovanja :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0337

Sprejeta besedila
PDF 529kWORD 379k
Sreda, 11. julij 2007 - Strasbourg
Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov (prenova) ***I
P6_TA(2007)0337A6-0178/2007
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenova) (KOM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0396)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0248/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0178/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga zakonodajo o socialnih in delovnih pogojih v evropskem letalskem sektorju, in medtem, do začetka veljavnosti takšne zakonodaje, poziva letalske prevoznike, naj upoštevajo pravila o dodelitvi dela, kjer ta zadevajo njihove uslužbence;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 11. julija 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev)
P6_TC1-COD(2006)0130

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov(4), (EGS) št. 2408/92 z dne 23 julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti(5) in (EGS) št. 2409/92 z dne 23. julija 1992 o prevozninah in tarifah za zračni prevoz(6) je treba bistveno spremeniti. Zaradi jasnosti bi bilo treba te uredbe prenoviti in strniti v eno samo uredbo.

(2)  S sprejetjem navedenih treh uredb se je letalski promet v Skupnosti liberaliziral. Kljub uspehu te liberalizacije glede gospodarske rasti, konkurence in cenejših prevoznin pa neusklajena uporaba zadevnih uredb v državah članicah ovira delovanje notranjega letalskega trga.

(3)  Za zagotovitev učinkovitejše in skladnejše uporabe zakonodaje Skupnosti za notranji letalski trg je potrebnih vrsta prilagoditev sedanjemu pravnemu okviru.

(4)  Zaradi priznavanja možnih povezav med dobrim finančnim položajem letalskega prevoznika in varnostjo bi bilo treba vzpostaviti strožji nadzor nad finančnim stanjem letalskih prevoznikov.

(5)  Zaradi vse večje pomembnosti, ki jo imajo letalski prevozniki z operativnimi sedeži v več državah članicah, in zaradi potrebe po zagotavljanju učinkovitega nadzora nad temi letalskimi prevozniki bi morala biti ista država članica odgovorna za pregled dejavnosti, izvedenih v skladu z AOC (║spričevalo letalskega prevoznika) in operativnimi licencami.

(6)  Za zagotavljanje usklajenega nadzora nad izpolnjevanjem zahtev v zvezi z operativnimi licencami vseh letalskih prevoznikov Skupnosti, bi morali organi za izdajo licenc redno ocenjevati finančno stanje letalskih prevoznikov. V ta namen bi morali letalski prevozniki predložiti ustrezne informacije o svojem finančnem stanju, zlasti v prvih dveh letih svojega delovanja, saj sta ti leti posebej odločilni za obstoj letalskega prevoznika na trgu. Za preprečitev izkrivljanja konkurence, ki izhaja iz uporabe različnih določb na nacionalni ravni je treba zagotoviti preglednost in predložiti finančno stanje vseh letalskih prevoznikov Skupnosti Komisiji in državam članicam v skupno kontrolo.

(7)  Za zagotovitev manjšega tveganja za potnike, letalski prevozniki Skupnosti, ki ne║izpolnjejo zahtev za podaljšanje veljavne operativne licence, ne bi smeli nadaljevati z opravljanjem prevozov. V takšnih primerih bi moral pristojni organ za izdajo licenc začasno odvzeti ali preklicati operativno licenco. Če pristojni organ za izdajo licenc tega ne stori, bi moralo biti Komisiji omogočeno, da začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, da se zagotovi enotna uporaba zakonodaje Skupnosti.

(8)  Da se prepreči pretirana uporaba zakupnih pogodb za zrakoplove, ki so registrirani v tretjih državah, zlasti s posadko (wet lease), bi bilo treba takšno možnost dopustiti le v izjemnih okoliščinah, kot je npr. pomanjkanje ustreznega zrakoplova na trgu Skupnosti, jih strogo časovno omejiti in zahtevati, da izpolnjujejo varnostne standarde, ki so enakovredni varnostnim pravilom v zakonodaji Skupnosti.

(9)  Glede zaposlenih pri letalskem prevozniku Skupnosti, ki opravlja zračne prevoze z operativnega sedeža zunaj ozemlja države členice, kjer ima letalski prevoznik Skupnosti glavno poslovno enoto, države članice bi morale zagotoviti pravilno izvajanje socialnih predpisov držav članic in Skupnosti.

(10)  Za varno in skladno delovanje notranjega letalskega trga je zaželeno, da je Komisija pristojna za pogajanja v zvezi s prometnimi pravicami na ozemlju Skupnosti s tretjimi državami. S tem bi se izognili morebitnim neskladnostim med notranjim trgom in posameznimi pogajanji držav članic.

(11)  Za dokončanje notranjega letalskega trga bi bilo treba odpraviti║veljavne omejitve, ki se uporabljajo med državami članicami, kot so npr. skupne oznake na progah do tretjih držav ali določanje cen na progah do tretjih držav z vmesnim pristankom v drugi državi članici (leti na podlagi šeste svoboščine).

(12)  Pogoji, pod katerimi je mogoče uveljaviti obveznost javnih služb, bi morali biti jasno in nedvoumno opredeljeni, postopki v zvezi z javnimi razpisi pa bi morali omogočati zadostno število konkurentov v razpisih. Komisija bi morala dobiti toliko informacij, da lahko v posameznih primerih oceni ekonomsko upravičenost obveznosti javnih služb.

(13)  Veljavna pravila v zvezi s porazdelitvijo prometa med letališči, ki služijo istemu mestu ali somestju, bi bilo treba pojasniti in poenostaviti.

(14)  Ustrezno je zagotoviti, da imajo vse države članice možnost odzvati se na nenadne težave, ki izhajajo iz nepredvidenih in neizogibnih okoliščin, zaradi katerih je tehnično ali praktično zelo težko opravljati letalske prevoze.

(15)  Potniki bi morali imeti dostop do enakih tarif za enake lete, ne glede na kraj svojega prebivališča v Skupnosti ali njihovo nacionalnost pripadnost in ne glede na kraj sedeža potovalnega agenta v Skupnosti.

(16)  Potniki bi morali imeti možnost učinkovite primerjave tarif med letalskimi prevozniki. Zato bi se morale objavljene tarife označevati končno ceno, ki jo plača potnik, vključno z vsemi davki, prispevki in pristojbinami.

(17)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(7).

(18)  Ker države članice same ne morejo zadovoljivo doseči enotnejše uporabe zakonodaje Skupnosti v zvezi z notranjim letalskim trgom zaradi mednarodnega značaja zračnega prometa in jih je zato mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. ║Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje teh ciljev.

(19)  Zato je treba razveljaviti uredbe (EGS) št. 2407/92, 2408/92 in 2409/92 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

Splošne določbe

Člen 1

Predmet

1.  Ta uredba ureja licenciranje letalskih prevoznikov Skupnosti, pravice za opravljanje zračnih prevozov letalskih prevoznikov Skupnosti znotraj Skupnosti in določanje cen zračnih prevozov, ki se izvajajo v Skupnosti. Določbe o obveščanju in enakem obravnavanju pri določanju cen veljajo za odhodne lete iz letališč na ozemlju države članice in za odhodne lete letalskega prevoznika Skupnosti iz letališč tretje države na letališče na ozemlju države članice, razen če v tej tretji državi za letalske prevoznike veljajo enake obveznosti.

2.  Pri uporabi Poglavja III te uredbe za gibraltarsko letališče se razume, da ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije in Združenega kraljestva v zvezi s sporom o suverenosti nad ozemljem, na katerem je letališče.

3.  Uporaba določb Poglavja III te uredbe za gibraltarsko letališče se odloži do začetka izvajanja dogovora, sklenjenega s skupno deklaracijo ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in Združenega kraljestva dne 2. decembra 1987. Vladi Španije in Združenega kraljestva obvestita Svet o tem datumu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve.

   1) "operativna licenca" pomeni dovoljenje, ki ga izda podjetju, pristojni organ za izdajo licenc in mu dovoljuje zračni prevoz potnikov, pošte in/ali tovora, kot je navedeno v operativni licenci, za plačilo in/ali najem;
   2) "pristojni organ za izdajo licenc" pomeni organ, ki je pristojen za izdajo, zavrnitev, preklic ali začasni odvzem operativnih licenc v skladu s Poglavjem II;
   3) "podjetje" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na to, ali ustvarja dobiček ali ne, ali vsako uradno telo, ne glede na to, ali ima pravno osebnost ali ne;
   4) "zračni prevoz" pomeni let ali serijo letov za prevoz potnikov, tovora in/ali poštnih pošiljk proti plačilu in/ali najemnini;
   5) "let" pomeni odhod z določenega letališča proti določenemu letališču;
   6) "letališče" pomeni vsako območje v državi članici, ki je odprto za komercialne zračne prevoze;
   7) "spričevalo letalskega prevoznika (AOC)" pomeni spričevalo, izdano podjetju, s katerim se potrjuje, da je prevoznik strokovno usposobljen in organiziran, da lahko zagotovi varno delovanje zrakoplova za letalske dejavnosti, ki so navedene v spričevalu, kot določajo zadevne določbe prava Skupnosti;
  8) "dejanski nadzor" pomeni odnos, vzpostavljen s pravicami, pogodbami ali drugimi sredstvi, ki posamezno ali skupaj ob upoštevanju dejstev ali zakonov dajejo možnost za izvajanje neposrednega ali posrednega odločilnega vpliva na podjetje, zlasti s:
   a) pravico do uporabe celotnega premoženja ali dela premoženja podjetja;
   b) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja ali kako drugače zagotavljajo odločilen vpliv na vodenje poslovanja podjetja;
   9) "letalski prevoznik" pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco;
   10) "letalski prevoznik Skupnosti" pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdal pristojni organ za izdajo licenc v skladu s Poglavjem II;
   11) "poslovni načrt" pomeni podroben opis načrtovanih poslovnih dejavnosti letalskega prevoznika za zadevno obdobje, zlasti v zvezi s pričakovanim razvojem trga in načrtovanimi investicijami, skupaj s finančnimi in ekonomskimi posledicami teh dejavnosti;
   12) "zračni prevoz v Skupnosti" pomeni zračni prevoz, opravljen znotraj Skupnosti;
   13) "tranzit" pomeni pravico do letenja čez ozemlje Skupnosti ali ozemlje tretje države brez pristanka in pravico do pristanka za nekomercialne namene;
   14) "prometna pravica" pomeni pravico opravljanja zračnega prevoza med dvema letališčema v Skupnosti;
  

   ( 15) "prodaja sedežev" pomeni prodajo sedežev brez vezane prodaje drugih storitev, kot je na primer nastanitev, ki jih letalski prevoznik ali njegov pooblaščeni predstavnik ali zakupnik letala prodaja neposredno javnosti;
  ( 16) "redni zračni prevoz" pomeni serijo letov z naslednjimi značilnostmi:
   a) opravlja se z zrakoplovi za prevoz potnikov, tovora in/ali poštnih pošiljk proti plačilu tako, da so na vsakem letu širši javnosti na voljo sedeži za individualni nakup (neposredno od letalskega prevoznika ali njegovih pooblaščenih agencij);
  b) se opravlja tako, da zagotavlja prevoz med dvema istima letališčema ali med več istimi letališči bodisi:
   v skladu z objavljenim voznim redom ali
   s toliko rednimi ali pogostimi leti, da so prepoznavni kot sistematična serija letov.
   ( 17) "zmogljivost" pomeni število sedežev, ki so na voljo širši javnosti za redne zračne prevoze v danem obdobju;
   ( 18) "letalske prevoznine" pomenijo cene, izražene v eurih ali lokalni valuti, ki jih morajo plačati potniki letalskim prevoznikom ali njihovim zastopnikom za zračni prevoz zadevnih potnikov in njihove prtljage, in kakršne koli pogoje, pod katerimi te cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agencijam in drugim pomožnim službam █;
   ( 19) "tarife zračnega prevoza " pomeni cene, izražene v eurih ali v lokalni valuti, ki jih je treba plačati za prevoz tovora, in pogoje, pod katerimi takšne cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agencijam in drugim pomožnim službam █;

(  20) "zadevna(-e) država(-e) članica(-e)" pomeni državo članico ali članice, v katerih ali med katerimi se opravlja zračni prevoz;

(  21) "vpletena(-e) država(-e) članica(-e)" pomeni zadevno državo članico ali članice, v katerih je letalskemu prevozniku, ki opravlja zračni prevoz, izdana licenca;

   ( 22) "somestje" pomeni urbano področje, ki ga sestavlja več velemest in mest, ki so se zaradi povečanja in širjenja prebivalstva fizično združila in oblikujejo eno neprekinjeno poseljeno področje;
   ( 23) "kratko finančno poročilo" pomeni podrobno poročilo o prihodkih in odhodkih letalskega prevoznika za zadevno obdobje, skupaj z razčlenitvijo na dejavnosti, ki so povezane z zračnimi prevozi, in druge dejavnosti, ter na denarne in nedenarne elemente;
   24) "zakupna pogodba za zrakoplov brez posadke" je sporazum med dvema letalskima prevoznikoma, na podlagi katerega zrakoplov leti pod AOC najemnika;
   25) "zakupna pogodba za zrakoplov s posadko" je sporazum med dvema letalskima prevoznikoma, na podlagi katerega zrakoplov leti pod AOC najemodajalca;
   26) "glavna poslovodna enota" pomeni kraj glavne uprave in, če obstaja, registriranega sedeža letalskega prevoznika Skupnosti v državi članici, v kateri ali iz katere opravi večji del svojih operativnih dejavnosti.

Poglavje II

Operativna licenca

Člen 3

Operativna licenca

1.  Podjetju, ustanovljenemu znotraj Skupnosti, na območju Skupnosti ni dovoljeno opravljati zračnega prevoza potnikov, pošte in/ali tovora proti plačilu in/ali najemnini, če podjetju ni bila izdana ustrezna operativna licenca.

Podjetje, ki izpolnjuje zahteve iz tega poglavja, ima pravico do pridobitve operativne licence.

2.  Pristojni organi za izdajo dovoljenj ne smejo izdati operativnih licenc, če niso izpolnjene zahteve iz tega poglavja.

3.  Za naslednje kategorije storitev ne veljajo zahteve glede pridobitve veljavnega operativnega dovoljenja ne glede na katere druge veljavne določbe Skupnosti, nacionalno ali mednarodno pravo:

   a) zračni prevoz, opravljen z zrakoplovi brez motorja in/ali ultralahkimi zrakoplovi z motorjem in
   b) lokalne lete, ki ne vključujejo prevoza potnikov, pošte in/ali tovora med dvema letališčema.

Člen 4

Pogoji za izdajo operativne licence

Pristojni organ za izdajo licenc izda podjetju operativno licenco, če:

   a) je njegov glavni sedež poslovanja v Skupnosti in večji del svojih zračnih prevozov izvaja znotraj, v ali iz Skupnosti;
   b) ima veljavno spričevalo letalskega prevoznika (AOC);
   c) se licenca uporablja za organ države članice, njegov glavni sedež poslovanja pa se nahaja v zadevni državi članici █;
   d) ima na razpolago enega ali več zrakoplovov, ki so njegova last ali jih pridobi z zakupno pogodbo za zrakoplov brez posadke;
   ( e) je njegova glavna dejavnost opravljanje zračnih prevozov samostojno ali v kombinaciji s katero koli drugo komercialno dejavnostjo zrakoplova ali popravilom in vzdrževanjem zrakoplova;
   ( f) struktura podjetja omogoča pristojnemu organu za izdajo licenc, da upošteva določbe iz tega poglavja;
   g) imajo države članice in/ali državljani držav članic v lasti več kot 50 odstotkov podjetja in ga učinkovito nadzorujejo, bodisi neposredno ali posredno prek enega ali več neposrednih podjetij, razen če je drugače določeno v sporazumu s tretjo državo, katere Skupnost je pogodbenica;
   h) izpolnjuje finančne pogoje iz člena 5;
   i) izpolnjuje zahteve v zvezi z zavarovanjem iz člena 11;
   j) predloži dokaze o zadostnem zavarovalnem kritju za vračanje vplačanih vsot in kritje stroškov vrnitve potnikov v domovino v primeru, da zaradi plačilne nesposobnosti ali odvzema operativne licence, ne more izvesti vplačanih poletov.

Člen 5

Finančni pogoji za izdajo operativne licence

1.  Pristojni organ za izdajo licenc natančno oceni, ali lahko podjetje, ki prvič zaprosi za operativno licenco, dokaže,

   a) da lahko kadar koli izpolni svoje dejanske in morebitne obveznosti, nastale v okviru realnih predvidevanj, v obdobju 36 mesecev od začetka opravljanja dejavnosti;
   b) da lahko v obdobju treh mesecev od začetka poslovanja pokriva svoje stalne in obratovalne stroške, ki nastanejo pri poslovanju, skladno s svojim poslovnim načrtom in so določeni na podlagi realnih predvidevanj, pri čemer se ne upošteva dohodek iz poslovanja; in
   c) da ima neto kapital v vrednosti najmanj 100 000 EUR.

2.  Za namene iz odstavka 1 vsak prosilec predloži poslovni načrt vsaj za prva tri leta poslovanja. V poslovnem načrtu se podrobno opišejo tudi finančne povezave, ki jih ima prosilec z drugimi komercialnimi dejavnostmi, v katerih sodeluje neposredno ali prek medsebojno povezanih podjetij. Prosilec priskrbi tudi vse pomembne informacije; še zlasti podatke, ki so navedeni v točki 1 Priloge I. Vsak prosilec ustvari določbe, da bi se izogne ali ublaži negativne posledice plačilne nesposobnosti.

3.  Odstavka 1 in 2 tega člena se ne uporabljata za letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze samo z zrakoplovi z manj kot 10 tonami MTOW (največje vzletne teže) in/ali z manj kot 20 sedeži. Taki letalski prevozniki morajo biti vedno sposobni dokazati, da znaša njihov čisti kapital najmanj 100 000 EUR, oziroma priskrbeti podatke, pomembne za namene člena 9(2), če to zahteva pristojni organ za izdajo licenc.

Država članica lahko vseeno uporabi določbe odstavkov 1 in 2 za letalske prevoznike, ki jim izda licenco in opravljajo redne zračne prevoze ali katerih skupni promet presega 3 milijone EUR na leto.

Člen 6

Spričevalo letalskega prevoznika

1.  Izdaja in stalna veljavnost operativne licence sta odvisni od veljavnega║AOC, ki opredeljuje dejavnosti, zajete v operativni licenci, in je skladna z merili, določenimi v okviru ustrezne zakonodaje Skupnosti.

2.  Vsaka sprememba║AOC Skupnosti pomeni, kadar je to ustrezno, spremembo v operativni licenci.

3.  Kjer AOC izda nacionalni organ, so pristojni organi te države članice odgovorni za izdajo, zavrnitev, preklic ali začasni odvzem operativne licence letalskega prevoznika Skupnosti.

Člen 7

Dokazilo o dobrem imenu

1.  Kadar se za izdajo operativne licence zahteva dokazilo o dobrem imenu oseb, ki bodo stalno in dejansko vodile poslovanje podjetja, ali dokazilo o tem, da zanje ni bil odrejen stečaj, ali se dokazilo zahteva za začasni odvzem ali preklic licence zaradi nestrokovnega ravnanja ali kaznivega dejanja, pristojni organ za izdajo licenc sprejme za državljane držav članic kot zadostni dokaz predložitev dokumentov, ki jih izdajo pristojni organi matične države članice ali države članice, kjer ima oseba svoje stalno prebivališče, in izkazujejo, da so te zahteve izpolnjene.

2.  Kadar matična država članica ali država članica, kjer ima oseba svoje stalno prebivališče, ne izda dokumentov, navedenih v prvem odstavku, take dokumente nadomesti izjava pod prisego – ali v državah, kjer izjava pod prisego ni predvidena, slovesna izjava, ki jo da zadevna oseba pred pristojnim sodnim ali upravnim organom ali, kadar je primerno, pred notarjem ali usposobljenim strokovnim organom matične države članice ali države članice, kjer ima oseba svoje stalno prebivališče; ta organ, notar ali usposobljen strokovni organ izda potrdilo o verodostojnosti izjave pod prisego ali svečane izjave.

3.  Pristojni organ za izdajo licenc lahko zahteva, da se dokumenti in potrdila, navedeni v odstavkih 1 in 2, predložijo najkasneje tri mesece po datumu njihove izdaje.

Člen 8

Veljavnost operativnih licenc

1.  Operativna licenca velja, dokler letalski prevoznik Skupnosti izpolnjuje zahteve iz tega poglavja.

Letalski prevoznik Skupnosti mora biti vedno sposoben dokazati, pristojnemu organu za izdajo licenc, da izpolnjuje vse zahteve iz tega poglavja.

2.  Pristojni organ za izdajo licenc natančno spremlja izpolnjevanje zahtev iz tega poglavja. V vsakem primeru pa preveri izpolnjevanje zahtev v naslednjih primerih:

   a) dve leti po izdaji operativne licence, ali
   b) če obstajajo težave ali
   c) na zahtevo Komisije.

Če pristojni organ za izdajo licenc sumi, da lahko finančne težave letalskega prevoznika Skupnosti vplivajo na varnost njegovega obratovanja, o tem takoj obvesti║organ, ki je pristojen za izdajanje║AOC.

3.  Operativna licenca se znova predloži v odobritev, če letalski prevoznik Skupnosti:

   a) še ni začel opravljati prevozov šest mesecev po izdaji operativne licence,
   b) je prenehal opravljati prevoze za več kot šest mesecev.

4.  Vsako obračunsko leto║letalski prevoznik Skupnosti v šestih mesecih po koncu poslovnega leta predloži pristojnemu organu za izdajo licenc revidirane zaključne račune za predhodno poslovno leto. V prvih dveh letih obratovanja letalskega prevoznika Skupnosti se║podatki iz točke 3 Priloge I posodabljajo in so na voljo pristojnemu organu za izdajo licenc vsakih šest mesecev.

Pristojni organ za izdajo licenc lahko kadar koli oceni finančno uspešnost letalskega prevoznika Skupnosti, kateremu je izdal operativno licenco, od njega zahteva ustrezne informacije in zlasti podatke iz točke 3 Priloge I.

5.  Letalski prevoznik Skupnosti obvesti pristojni organ za izdajo licenc:

   a) vnaprej o načrtih za uvedbo novih rednih ali posebnih zračnih povezav s celino ali območjem na svetu, ki jih dotlej še ni opravljal, spremembi vrste ali števila uporabljenih zrakoplovov ali bistvenih spremembah v obsegu svojih dejavnosti;
   b) vnaprej o vseh nameravanih združitvah ali prevzemih in
   c) v štirinajstih dneh o spremembi lastništva vsakega posameznega deleža, ki pomeni 10 % ali več celotnega deleža letalskega prevoznika Skupnosti ali njegovega matičnega podjetja ali osnovne holdinške družbe.

6.  Če pristojni organ za izdajo licenc meni, da spremembe, o katerih je bil uradno obveščen v skladu z odstavkom 5, pomembno vplivajo na finančni položaj letalskega prevoznika Skupnosti, zahteva predložitev popravljenega poslovnega načrta, ki vsebuje zadevne spremembe in zajema obdobje najmanj 12 mesecev od datuma njegove izvedbe, skupaj s podatki iz točke 2 Priloge 1 in informacijami, ki jih je treba predložiti v skladu z odstavkom 4.

Pristojni organ za izdajo licenc sprejme odločitev o popravljenem poslovnem načrtu najkasneje tri mesece po tem, ko so mu predloženi vsi potrebni podatki.

7.  Pristojni organ za izdajo licenc odloči, ali morajo letalski prevozniki Skupnosti znova predložiti v odobritev operativno licenco, ki jim je bila izdana, če se spremeni ena ali več okoliščin, ki vplivajo na pravni položaj letalskega prevoznika Skupnosti, še zlasti v primeru združitev ali prevzemov.

8.  Odstavki 4, 5 in 6 tega člena se ne uporabljajo za letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze samo z zrakoplovi z manj kot 10 tonami MTOW (največje vzletne teže) in/ali z manj kot 20 sedeži. Taki letalski prevozniki morajo biti vedno sposobni dokazati, da znaša njihov čisti kapital najmanj 100 000 EUR, oziroma priskrbeti podatke, pomembne za namene člena 9(2), če to zahteva pristojni organ za izdajo licenc.

Država članica lahko vseeno uporabi določbe odstavkov 4, 5 in 6 za letalske prevoznike, ki jim izda licenco in opravljajo redne zračne prevoze ali katerih skupni promet presega 3 milijone EUR na leto.

Člen 9

Začasni odvzem in preklic operativnih licenc

1.  Pristojni organ za izdajo licenc lahko začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da letalski prevoznik Skupnosti ne more izpolniti svoje dejanske in morebitne obveznosti v obdobju 12 mesecev.

Pristojni organ za izdajo licenc lahko do finančne sanacije letalskega prevoznika Skupnosti izda tudi začasno licenco, veljavno do 12 mesecev, vendar le pod pogojem, da varnost ni ogrožena, da ta začasna licenca odraža kakršne koli spremembe iz AOC in da obstajajo realne možnosti za zadovoljivo finančno sanacijo.

2.  Če obstajajo jasni dokazi o finančnih težavah ali če je proti letalskemu prevozniku Skupnosti sprožen postopek zaradi plačilne nesposobnosti ali podoben postopek, pristojni organ za izdajo licenc, ki je prevozniku izdal licenco, takoj opravi podrobno oceno finančnega stanja in na podlagi ugotovitev v roku treh mesecev pregleda stanje operativne licence v skladu s tem členom.

Pristojni organ za izdajo licenc o postopku ocenjevanja in ugotovitvah obvesti Komisijo, prav tako pa jo obvesti o odločitvi, ki jo sprejme v zvezi z operativno licenco.

3.  Če revidirani zaključni računi iz člena 8(4) niso bili predloženi za predhodno poslovno leto v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, pristojni organ za izdajo licenc od letalskega prevoznika Skupnosti zahteva, da nemudoma predloži te revidirane zaključne račune.

Če revidirani zaključni računi niso predloženi v enem mesecu, se operativna licenca začasno odvzame ali prekliče.

Pristojni organ za izdajo licenc obvesti Komisijo o neizpolnitvi obveznosti letalskega prevoznika Skupnosti glede predložitve revidiranih zaključnih računov v roku šestih mesecev, in o ukrepih, ki so bili sprejeti zaradi tega.

4.  Če je bilo spričevalo letalskemu prevozniku Skupnosti začasno odvzeto ali preklicano, mora pristojni organ za izdajo licenc takoj začasno odvzeti ali preklicati operativno licenco zadevnega letalskega prevoznika.

Člen 10

Odločitve o operativnih licencah

1.  Pristojni organ za izdajo licenc sprejme odločitev o vlogi čim prej, najkasneje pa v treh mesecih po predložitvi vseh potrebnih podatkov in ob upoštevanju vseh razpoložljivih dokazil. Odločitev sporoči prosilcu. V zavrnitvi navede razloge zanjo.

2.  Pristojni organ za izdajo licenc javno objavi postopke za izdajanje, začasni odvzem in preklic operativnih licenc in o tem obvesti Komisijo.

3.  Seznam odločitev pristojnih organov za izdajo licenc o izdaji, začasnem odvzemu ali preklicu operativnih licenc se letno objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 11

Zahteve v zvezi z zavarovanjem

Letalski prevoznik mora biti zavarovan za odgovornost v primeru nesreč, še zlasti za potnike, prtljago, tovor, pošto in tretje osebe. Zavarovalno kritje mora, kjer je primerno, izpolnjevati minimalne zahteve iz Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje(8).

Člen 12

Registracija

1.  Ne glede na člen 13(2) se zrakoplov, ki ga uporablja letalski prevoznik Skupnosti, vpiše v █register Skupnosti. Država članica, katere pristojni organ za izdajo licenc je odgovoren za izdajo operativnih licenc letalskemu prevozniku Skupnosti, lahko zahteva registracijo tega zrakoplova v svojem nacionalnem registru.

2.  Pristojni organ za izdajo licenc v skladu z odstavkom 1 in ob upoštevanju veljavnih zakonov in predpisov sprejme čim prej in brez diskriminatorne takse v svoj državni register zrakoplove v lasti državljanov drugih držav članic, in opravi prenos iz registra zrakoplovov drugih držav članic. Za prenos zrakoplovov se razen običajne takse za registracijo ne zaračuna nobena druga dodatna taksa.

Člen 13

Zakup

1.  █Podjetje, ki zaprosi za izdajo licence║ima na razpolago enega ali več zrakoplovov, ki izhaja(-jo) iz lastništva ali zakupne pogodbe brez posadke (dry lease).

Letalski prevoznik Skupnosti║ima na razpolago enega ali več zrakoplovov, ki izhaja(-jo) iz lastništva ali zakupne pogodbe brez posadke║.

Letalski prevoznik Skupnosti║ima na razpolago enega ali več zrakoplovov, ki izhaja(-jo) iz zakupne pogodbe s posadko (wet lease).

2.  Pri kratkoročnih zakupnih pogodbah s posadko lahko za zadostitev začasnih potreb letalskega prevoznika Skupnosti, sicer pa v izjemnih okoliščinah, pristojni organ za izdajo licenc prizna oprostitev zahtev za registracijo iz člena 12(1), če:

   a) lahko letalski prevoznik Skupnosti utemelji takšno pogodbo na podlagi izjemne potrebe, v tem primeru se oprostitev zahtev lahko odobri za obdobje do sedem mesecev, ki se v izjemnih okoliščinah lahko obnovi le enkrat za obdobje do sedem mesecev; ali
   b) če letalski prevoznik Skupnosti dokaže, da je zakupna pogodba potrebna zaradi sezonskih potreb po zmogljivostih, ki jih ni mogoče ustrezno zadostiti z zakupom zrakoplova, registriranega v skladu s členom 12(1), v tem primeru se oprostitev lahko odobri za obdobje do sedem mesecev in se lahko ponovno odobri; ali
   c) če letalski prevoznik Skupnosti dokaže, da je zakupna pogodba potrebna za odpravo nepredvidenih operativnih težav, kot so tehnični problemi, in da zato ni smiselno zakupiti zrakoplova, registriranega v skladu s členom 12(1), v tem primeru oprostitev velja omejen čas, ki je nujno potreben za odpravo težav.
  

█Za take oprostitve veljajo veljavni sporazumi, ki določajo vzajemnost zakupne pogodbe s posadko med zadevno državo članico ali Skupnostjo in tretjo državo registracije zakupljenega letala.

3.  Za zagotovitev varnostnih standardov mora letalski prevoznik Skupnosti, ki uporablja zrakoplov drugega podjetja ali zrakoplov priskrbi drugemu podjetju s posadko ali brez nje, za to pridobiti predhodno odobritev pristojnega organa za izdajo licenc. Pogoji za odobritev so del zakupne pogodbe med pogodbenima strankama.

4.  Pristojni organ za izdajo licenc ne odobri zakupnih pogodb za zrakoplov s posadko ali brez posadke letalskemu prevozniku, ki mu je izdal operativno licenco, če se zadevni organ ne odloči in pisno izjavi zadevnemu letalskemu prevozniku, da so izpolnjeni vsi varnostni standardi, enakovredni tistim, ki jih določa Skupnost.

Člen 14

Preverjanje Komisije

1.  Komisija v skladu s postopkom iz člena 28(2) na zahtevo države članice ali lastno pobudo preveri skladnost z zahtevami iz tega poglavja in, če je potrebno, sprejme odločitev o začasnem odvzemu ali preklicu operativne licence.

2.  Za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega člena lahko Komisija v roku, ki ga določi sama, pridobi vse potrebne informacije od pristojnih organov za izdajo licenc ali neposredno od zadevnega letalskega prevoznika Skupnosti.

Člen 15

Pravica do obrambe

Pristojni organ za izdajo licenc in Komisija zagotovita, da se pri sprejemanju odločitve o začasnem odvzemu ali preklicu operativne licence letalskemu prevozniku Skupnosti omogoči zagovor, upoštevajoč potrebo po nujnem postopku v določenih primerih.

Člen 16

Socialna zakonodaja

Iz spoštovanja do zaposlenih pri letalskem prevozniku Skupnosti, ki opravlja zračne prevoze iz operativnega sedeža zunaj ozemlja države členice, kjer ima letalski prevoznik Skupnosti glavno poslovodno enoto, države članice zagotovijo pravilno izvajanje nacionalne socialne zakonodaje in socialne zakonodaje Skupnosti.

Poglavje III

Dostop do letalskih prog

Člen 17

Zagotavljanje zračnih prevozov v Skupnosti

1.  Letalski prevozniki Skupnosti imajo pravico, da uresničujejo prometne pravice na letalskih progah v Skupnosti.

2.  Država članica izvrševanja prometnih pravic letalskega prevoznika Skupnosti ne omejuje s kakršnimi koli dovoljenji ali pooblastili. Če ima država članica razloge, da dvomi v veljavnost operativne licence, ki je bila izdana letalskemu prevozniku Skupnosti, sproži razpravo pri pristojnem organu za izdajo licenc. Država članica ne more zahtevati od letalskega prevoznika Skupnosti, da predloži kakršno koli dokumentacijo ali podatke, ki jih je že predložil pristojnemu organu za izdajo licence.

3.  Pri opravljanju zračnih prevozov v Skupnosti se letalskemu prevozniku Skupnosti dovoli, da poveže zračne prevoze in sklene dogovor o letih pod skupno oznako, ne da bi to vplivalo na pravila Skupnosti o konkurenci za podjetja.

4.  Kakršne koli omejitve glede svobode letalskih prevoznikov Skupnosti do zagotavljanja letalskih prevozov v Skupnosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med državami članicami, se s to uredbo ukinejo.

5.  Ne glede na določbe iz dvostranskih sporazumov med državami članicami in ob upoštevanju pravil Skupnosti o konkurenci za podjetja in določb dvostranskih sporazumov med državami članicami in tretjimi državami, zadevna država članica ali države članice dovolijo letalskim prevoznikom Skupnosti, da kombinirajo zračne prevoze in sklenejo dogovore o letih pod skupno oznako do vseh letališč, z njih ali preko njih na svojem ozemlju od ali do katere koli točke ali točk v tretjih državah s katerim koli letalskim prevoznikom.

6.  Ne glede na obstoječe pravice, ki so bile dodeljene pred začetkom veljavnosti te uredbe in ne glede na Uredbo (ES) št. 847/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med državami članicami in tretjimi državami(9), se letalskim prevoznikom izven Skupnosti ne dovoli uresničevanja prometnih pravic, združevanja zračnih prevozov ali sklenitve dogovorov o letih s skupno oznako za letalske proge, ki so v celoti v Skupnosti, razen če jim to dovoljuje sporazum, sklenjen med Skupnostjo in tretjo državo.

7.  Ne glede na obstoječe pravice, podeljene pred začetkom veljavnosti te uredbe in ne glede na Uredbo (ES) št. 847/2004, letalskim prevoznikom iz tretjih držav ni dovoljen tranzit območja Skupnosti, razen če je zadevna tretja država pogodbenica Sporazuma o tranzitu v mednarodnem zračnem prometu, ki je bil podpisan v Chicagu 7. decembra 1944, ali je v ta namen sklenila sporazum s Skupnostjo.

Člen 18

Splošna načela za obveznosti javnih služb

1.  Po posvetovanju z drugimi zadevnimi državami članicami in potem, ko je obvestila Komisijo, zadevno letališče ter letalske prevoznike, ki opravljajo prevoze na progi, lahko vsaka država članica uvede obveznost javnih služb za redne zračne prevoze do █letališča na njenem ozemlju, če taka proga velja kot izredno pomembna za gospodarski in socialni razvoj območja, kateremu letališče služi. Ta obveznost velja le do obsega, ki je nujno potreben, da se na tej progi zagotovi minimalno opravljanje rednih zračnih prevozov, ki izpolnjujejo ustaljene standarde neprekinjenosti, rednosti, določanja cen ali minimalne zmogljivosti, standardov, ki jih letalski prevozniki ne bi prevzeli, če bi upoštevali samo svoje komercialne interese.

Določeni standardi, ki veljajo za proge, za katere velja zadevna obveznost javnih služb, se uvedejo na transparentni in nediskriminatoren način.

2.  V primeru da druge oblike prevoza ne morejo zagotoviti neprekinjenega prevoza z najmanj dvema prevozoma na dan lahko zadevne države članice vključijo v obveznost javnih služb tudi zahtevo, da mora vsak letalski prevoznik, ki namerava opravljati prevoz na tej progi, jamčiti, da bo opravljal prevoz na progi določeno obdobje, ki se določi v skladu z drugimi pogoji v zvezi z obveznostmi javnih služb.

3.  Kadar je uvedena obveznost javnih služb v skladu z odstavkoma 1 in 2, lahko letalski prevozniki ponudijo prodajo sedežev le, če zadevni zračni prevoz izpolnjuje vse zahteve iz obveznosti javnih služb. Zato se taki zračni prevozi štejejo za redne zračne prevoze.

4.  Če noben letalski prevoznik še ni začel ali ne bo v kratkem začel z rednimi zračnimi prevozi na progi v skladu z obveznostjo javnih služb, ki je bila uvedena na tej progi, lahko država članica omeji dostop do rednih zračnih prevozov na tej progi na enega samega letalskega prevoznika za obdobje največ štirih let, potem pa stanje ponovno preuči.

To obdobje lahko traja največ pet let, če je obveznost javnih služb uvedena na progi do letališča, ki služi najbolj obrobni regiji, kot določa člen 299(2) Pogodbe.

5.  Pravica do opravljanja letov iz odstavka 4 se lahko pridobi z javnim razpisom v skladu s členom 19 za eno samo progo ali, kjer je to potrebno zaradi operativnih razlogov, za skupino takih prog kateremu koli letalskemu prevozniku Skupnosti, ki lahko opravlja take zračne prevoze.

6.  Če želi država članica uvesti obveznost javnih služb, predloži celotno besedilo predvidene obveznosti javnih služb Komisiji, drugim zadevnim državam članicam, zadevnim letališčem in letalskim prevoznikom, ki uporabljajo zadevno progo.

Komisija objavi informativno obvestilo v Uradnem listu Evropskih unije, v katerem:

   a) opredeli dve letališči, ki ju povezuje zadevna proga,
   b) navede datum začetka veljavnosti obveznosti javnih služb in
   c) navede popolni naslov, kjer da zadevna država članica takoj in brezplačno na voljo ustrezne informacije in/ali dokumentacijo v zvezi z obveznostjo javnih služb.

7.  Nujnost in primernost predvidenih obveznosti javnih služb presodijo države članice glede na:

   a) razmerje med predvideno obveznostjo in gospodarskimi razvojnimi potrebami zadevne regije;
   b) možnost uporabe drugih načinov prevoza in zmožnost, da ti načini prevoza zadostijo prevozne potrebe, zlasti kadar obstoječe storitve železniškega prevoza služijo predvideni progi s časom potovanja, krajšim od treh ur;
   c) cene vozovnic in pogoje, ki se ponudijo uporabnikom;
   d) skupni učinek vseh letalskih prevoznikov, ki opravljajo ali nameravajo opravljati prevoze na progi.

8.  Datum začetka veljavnosti obveznosti javnih služb se ne sme določiti pred datumom objave informativnega obvestila iz drugega pododstavka odstavka 6.

9.  Obveznost javnih služb se šteje za poteklo, če na progi, za katero velja taka obveznost, ni bilo opravljenih rednih zračnih prevozov več kot 12 mesecev.

10.  Če izbrani letalski prevoznik nenadoma prekine opravljanje letov v skladu s členom 19, lahko zadevna država članica v izjemnih primerih pod naslednjimi pogoji sporazumno izbere drugega letalskega prevoznika, da opravlja obveznosti javnih služb za obdobje do šest mesecev, ki se ne more podaljšati:

   a) vsako nadomestilo, ki ga izplača država članica, se izvrši v skladu s členom 19(8);
   b) izbira se opravi med letalskimi prevozniki Skupnosti v skladu z načeli transparentnosti in nerazlikovanja.

Komisijo in državo(-e) članico(-e) je treba nemudoma obvestiti o takem hitrem postopku in navesti razloge zanj. Komisija lahko na zahtevo države oz. držav članic ali na lastno pobudo v skladu s postopkom iz člena 28(2) začasno ustavi postopek, če meni, da ne izpolnjuje zahtev iz tega odstavka ali je kako drugače v nasprotju z zakonodajo Skupnosti.

Člen 19

Postopek javnega razpisa za obveznost javnih služb

1.  Javni razpis, ki se zahteva v členu 18(5), se izvede v skladu s postopkom iz odstavkov od 2 do 11.

2.  Država članic predloži Komisiji celotno besedilo javnega razpisa.

3.  Komisija v zvezi z razpisom objavi informativno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od dveh mesecev od dneva objave takega informativnega obvestila. Če se razpis nanaša na letalsko progo, do katere ima dostop samo en prevoznik v skladu s členom 18(4), se mora javni razpis objaviti najmanj šest mesecev pred začetkom nove koncesije, da se lahko oceni nadaljnja potreba po omejenem dostopu.

4.  Informativno obvestilo vključuje naslednje informacije:

a)   zadevno oz. zadevne države članice;

   b) zadevno letalsko progo;
   c) trajanje veljavnosti pogodbe;
   d) popolni naslov, kjer da zadevna država članica na voljo besedilo razpisa in ustrezne informacije in/ali dokumentacijo v zvezi z javnim razpisom in obveznostjo javnih služb;
   e) rok za oddajo ponudb.

5.  Zadevna oz. zadevne države članice takoj in brezplačno pošljejo pomembne informacije in dokumente, ki jih zahteva stranka, ki se zanima za javni razpis.

6.  Javni razpis in poznejša pogodba med drugim zajemata naslednje točke:

   a) standarde, ki se zahtevajo v okviru obveznosti javnih služb;
   b) pravila o spremembah in prenehanju pogodbe, zlasti ob upoštevanju nepredvidljivih sprememb;
   c) veljavnost pogodbe;
   d) sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbe;
   e) objektivne in transparentne parametre, na podlagi katerih se izračuna nadomestilo za opravljanje obveznosti javnih služb, če obstaja.

7.  Izbira med ponudniki se opravi čim prej ob upoštevanju primernosti prevoza, skupaj s cenami in pogoji, ki se lahko ponudijo uporabnikom, ter stroški za nadomestila, ki jih mora plačati država ali države članice, če se tako plačilo zahteva.

8.  Zadevna država članica lahko letalskemu prevozniku, ki je bil izbran glede na odstavek 7, nadomesti stroške, nastale zaradi izpolnjevanja standardov, ki jih zahtevajo obveznosti javnih služb iz člena 18. Pri takem nadomestilu ob upoštevanju prihodka iz obveznosti, ki ga zadrži letalski prevoznik, in razumnega dobička, ne sme biti presežen znesek, ki se zahteva za kritje neto stroškov, nastalih zaradi opravljanja vsake posamezne obveznosti javnih služb.

9.  Države članice morajo Komisijo takoj obvestiti o rezultatih javnega razpisa in izbiri ponudnika ter vključiti naslednje informacije:

   a) številke, imena in splošne informacije o ponudnikih;
   b) operativne elemente iz ponudb;
   c) zahtevana nadomestila iz ponudb;
   d) ime izbranega ponudnika.

10.  Komisija lahko na zahtevo države članice ali lastno pobudo zahteva od držav članic, da v enem mesecu predložijo vso pomembno dokumentacijo v zvezi z izbiro letalskega prevoznika za opravljanje obveznosti javnih služb. Če države članice zahtevane dokumentacije ne predložijo v roku, lahko Komisija začasno ustavi razpisni postopek v skladu s postopkom iz člena 28(2).

Člen 20

Pregled obveznosti javnih služb

1.  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se lahko vse odločitve, sprejete v skladu s členoma 18 in 19, učinkovito in zlasti čim prej pregledajo z vidika kršitev zakonodaje Skupnosti ali državnih predpisov, s katerimi se ta zakonodaja izvaja.

Komisija lahko zlasti na zahtevo države članice ali lastno pobudo zahteva od držav članic, da v dveh mesecih predložijo:

   a) dokument, ki upravičuje potrebo po obveznosti javnih služb in skladnost z merili iz člena 18,
   b) gospodarsko analizo regije,
   c) analizo o sorazmerju med predvidenimi obveznostmi in cilji gospodarskega razvoja,
   d) analizo obstoječih zračnih prevozov, če obstajajo, in druge načine razpoložljivega prevoza, ki bi se lahko šteli za nadomestilo predvideni uvedbi obveznosti javnih služb.

2.  Komisija na zahtevo države članice, ki meni, da pogoji iz členov 18 in 19 neupravičeno omejujejo razvoj proge, ali na lastno pobudo izvede preiskavo in na podlagi vseh pomembnih dejavnikov v šestih mesecih po prejemu zahteve ter v skladu s postopkom iz člena 28(2) sprejme odločitev o tem, ali se člena 18 in 19 še naprej uporabljata za zadevno progo.

Do sprejema take odločitve se Komisija lahko odloči sprejeti začasne ukrepe, vključno z začasno ustavitvijo obveznosti javnih služb v celoti ali delno.

Člen 21

Porazdelitev prometa med letališča in uresničevanje prometnih pravic

1.  Uresničevanje prometnih pravic je odvisno od objavljenih operativnih predpisov Skupnosti, nacionalnih, regionalnih ali lokalnih operativnih predpisov, ki se nanašajo na varnost, varovanje, varstvo okolja in dodelitev slotov.

2.  Država članica lahko po posvetovanju z zadevnim letalskim prevoznikom in letališčem brez diskriminacije med določenimi letališči v Skupnosti ali ne glede na državljanstvo ali identiteto letalskega prevoznika ureja porazdelitev zračnega prometa med letališči ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

   a) letališča služijo istemu mestu ali somestju, v katerem se vsa nahajajo;
   b) letališča imajo ustrezno prometno infrastrukturo, ki omogoča prihod na letališče z javnim prevozom v eni uri; in
   c) letališča so povezana med sabo in z mestom oz. somestjem, ki jim ta služijo, █s pogostimi, zanesljivimi in učinkovitimi javnimi prevoznimi storitvami.

Vsaka odločitev o urejanju porazdelitve zračnega prometa med letališča upošteva načela sorazmernosti in transparentnosti ter temelji na objektivnih merilih.

3.  Ne glede na pravila o porazdelitvi prometa, ki so veljala pred sprejetjem te uredbe, mora zadevna država članica obvestiti Komisijo o svojih namenih glede urejanja porazdelitve zračnega prometa ali glede spreminjanja veljavnih pravilih o porazdelitvi prometa.

Komisija pregleda uporabo odstavkov 1 in 2 ter v šestih mesecih po prejemu tega zahtevka in v skladu s postopkom iz člena 28(2) odloči, ali država članica lahko uporabi ukrepe.

Komisija objavi svojo odločitev v Uradnem listu Evropske unije in ukrepi se ne smejo začeti uporabljati pred objavo odobritve Komisije.

Člen 22

Izredni ukrepi

1.  Država članica lahko zavrne, omeji ali uvede pogoje za uresničevanje prometnih pravic, da razreši nenadne kratkotrajne težave, ki nastanejo zaradi nepredvidljivih in neizogibnih okoliščin. Pri uvedbi takih ukrepov je treba spoštovati načela sorazmernosti in transparentnosti, temeljiti pa morajo na objektivnih in nediskriminatornih merilih.

Komisijo in ostale države članice je treba nemudoma obvestiti o takih ukrepih in jim posredovati ustrezno utemeljitev. Če težave, ki zahtevajo take ukrepe, trajajo dlje kot 14 dni, država članica o tem obvesti Komisijo in druge države članice ter lahko v soglasju s Komisijo določen ukrep podaljša še za največ 14 dni.

2.  Na zahtevo zadevne(-ih) države(-) članice(-) ali na lastno pobudo lahko Komisija ukine ta ukrep, če ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1 ali je kako drugače v nasprotju s pravom Skupnosti.

Poglavje IV

Določbe o določanju cen

Člen 23

Določanje cen

Ne glede na člena 25 se to poglavje ne uporablja za:

   a) letalske prevoznine in tarife, ki jih zaračunavajo letalski prevozniki, ki niso letalski prevozniki Skupnosti;
   b) letalske prevoznine in tarife, določene z obveznostjo javnih služb v skladu s Poglavjem III.

Člen 24

Svoboda pri določanju cen

1.  Brez poseganja v člene 18(1) in 25 letalski prevozniki Skupnosti prosto določajo letalske prevoznine in tarife za letalske prevoze v Skupnosti.

2.  Ne glede na določbe iz dvostranskih sporazumov med državami članicami pa države članice ne smejo neupravičeno zapostavljati letalskih prevoznikov na podlagi njihove nacionalnosti ali identitete, da lahko letalski prevozniki Skupnosti prosto določajo prevoznine in tarife za zračne prevoze med njihovim ozemljem in tretjo državo. Vse ostale omejitve glede določanja cen, vključno glede prog do tretjih držav, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med državami članicami, se s to uredbo ukinejo.

Člen 25

Obveščanje in enaka obravnava

1.  Ta člen se uporablja za odhodne lete iz letališča, ki se nahaja na ozemlju države članice in za odhodne lete iz letališča v tretji državi do letališča v državi članici, ki jih izvede letalski prevoznik Skupnosti, razen če za letalske prevoznike v tej tretji državi veljajo enake obveznosti.

2.  Letalski prevozniki, ki opravljajo prevoze v Skupnosti, priskrbijo javnosti obsežne informacije o svojih letalskih prevozninah in tarifah v skladu s členom 2(18) in (19) ter in z njimi povezanih pogojih in o vseh povezanih davkih, neizogibnih prispevkih, pribitkih in pristojbinah, ki jih zaračunajo v imenu tretje strani.

Letalske prevoznine, objavljene v katerikoli obliki, tudi na internetu, ki so neposredno ali posredno naslovljene na potnike, vključujejo vse ustrezne davke, neizogibne prispevke, pribitke in pristojbine, ki so znane v času objave. Letalske prevoznine ne vsebujejo stroškov, ki jih ne povzročijo letalski prevozniki.

Možnost doplačila se sporoči na jasen, pregleden in nedvoumen način ob začetku kupovanja vozovnic, potnik pa sam izbere možnost doplačila. Dogovori, kjer je možnost doplačila že predhodno izbrana, so neveljavni in nični.

Vse stroške, ki niso del letalske prevoznine in jih ne zaračuna zračni prevoznik znotraj Skupnosti, mora prodajalec vozovnic v pomenu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let(10) objaviti v razumljivi obliki.

3.  Letalski prevozniki omogočijo dostop do letalskih prevoznin brez razlikovanja glede na nacionalnost, kraj prebivališča potnika ali kraj sedeža potovalnega agenta v Skupnosti.

Letalski prevoznik potnikom in potovalnim agencijam ne sme vsiljevati pravil, ki jim omejujejo prost in enak dostop do letalskih prevoznin.

4.  Za izvajanje obveznosti iz odstavkov 2 in 3 letalski prevozniki objavijo letalske prevoznine in tarife ter z njimi povezane pogoje in vse ustrezne davke, prispevke in pristojbine, ki jih zaračunajo v imenu tretjih strani, s pomočjo naslednjih kategorij:

   davki in druge državne dajatve in trošarine,
   prispevki, trošarine, pristojbine in drugi stroški v korist letalskih prevoznikov,
   prispevki, trošarine, pristojbine in drugi stroški v korist obratovalcev letališč.

5.  Potrošniki so natančno obveščeni o morebitnih davkih, prispevkih in pristojbinah, dodanih ceni vozovnice.

Člen 26

Preglednost pri zaračunavanju

Če so v ceno letalske vozovnice vključeni stroški za varnost na letališču ali med letom, se jih na vozovnici navede ločeno ali se jih potniku prikaže drugače. Takse in pristojbine za varnost so pregledne, ne glede na to, ali jih obračuna država članica, letalski prevoznik ali subjekt. Uporabljajo se izključno za kritje stroškov za varnost na letališču ali med letom.

Člen 27

Kazni

Države članice zagotovijo spoštovanje pravil, ki so določena v tem poglavju, in določijo kazni za njihovo kršitev. Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Poglavje V

Končne določbe

Člen 28

Odbor

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/EC║, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 29

Sodelovanje in pravica do informacij

1.  Države članice in Komisija sodelujejo pri izvajanju in spremljanju uporabe te uredbe.

2.  Komisija sme pri opravljanju svojih dolžnosti iz te uredbe pridobiti vse potrebne informacije od držav članic, ki tudi zagotovijo informacije o letalskih prevoznikih, katerim so podelili licenco njihovi pristojni organi

3.  Države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo primerno zaupnost informacij, ki so jih prejele z uporabo te uredbe.

Člen 30

Razveljavitev

Uredbe (EGS) št. 2407/92, 2408/92 in 2409/92 se razveljavijo.

Sklicevanje na razveljavljene uredbe se razlaga kot sklicevanje na to uredbo in razume skladno s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 31

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

Informacije, ki jih je treba predložiti v smislu členov 5 in 8

1.  Informacije o finančni sposobnosti, ki jih mora predložiti prosilec ob prvi vlogi.

1.1.  Zadnje kratko interno poslovno poročilo in revidirane zaključne račune za preteklo poslovno leto, če so na voljo.

1.2.  Prikaz bilance stanja in izkaza uspeha za naslednja tri leta.

1.3.  Izhodišče za podatke o predvidenih izdatkih in dohodkih za postavke, kot so gorivo, prevoznine in tarife, plače, vzdrževanje, amortizacija, nihanja menjalniških tečajev, letališke takse, zavarovanje itd. Napovedi za promet/prihodek.

1.4.  Podrobne podatke o zagonskih stroških, nastalih v obdobju med predložitvijo vloge in začetkom poslovanja, ter pojasnilo o načinufinanciranja teh stroškov.

1.5.  Podrobne podatke o sedanjih in načrtovanih virih financiranja.

1.6.  Podrobne podatke o delničarjih, tudi o državljanstvu, in vrsto zahtevanih deležev, ter statutom podjetja. Če gre za del kapitalsko povezanih podjetij, podatke o razmerju med temi podjetji.

1.7.  Prikaz izkazov denarnega toka (gotovinskih prilivov in odlivov) in načrtov likvidnosti za prva tri leta poslovanja.

1.8.  Podrobne podatke o financiranju nakupa/zakupa zrakoplovov, skupaj s pogodbenimi določili in pogoji v primeru zakupa.

2.  Informacije, ki jih je potrebno priskrbeti za presojo stalne finančne sposobnosti sedanjih imetnikov licenc, ki načrtujejo spremembo v svojih strukturah ali dejavnostih, ki pomembno vplivajo na finančno stanje.

2.1.  Po potrebi zadnjo interno bilanco stanja in revidirane zaključne račune za preteklo poslovno leto.

2.2.  Natančne podatke o vseh predlaganih spremembah, npr. o spremembi vrste storitve, predlaganem prevzemu ali združitvi, spremembah v delniškem kapitalu, spremembah delničarjev itd.

2.3.  Prikaz bilance stanja in izkaza uspeha za tekoče poslovno leto, skupaj z vsemi predlaganimi spremembami v strukturi ali dejavnostih, ki pomembno vplivajo na finančni položaj.

2.4.  Podatke o preteklih izdatkih in prihodkih ter prikaz podatkov o izdatkih in prihodkih za postavke, kot so gorivo, prevoznine in tarife, plače, vzdrževanje, amortizacija, nihanja menjalniških tečajev, letališke takse, zavarovanje itd. Napovedi za promet/prihodek.

2.5.  Izkaze denarnega toka in načrte likvidnosti za prihodnje leto, skupaj z vsemi predlaganimi spremembami v strukturi ali dejavnostih, ki pomembno vplivajo na finančni položaj.

2.6.  Podrobne podatke o financiranju nakupa/zakupa zrakoplovov, skupaj s pogodbenimi določili in pogoji v primeru zakupa.

3.  Informacije, ki jih je potrebno priskrbeti za presojo trajne finančne sposobnosti sedanjih imetnikov licence.

3.1.  Revidirane zaključne račune najpozneje šest mesecev po koncu obdobja, na katerega se nanašajo, in po potrebi zadnjo interno bilanco stanja.

3.2.  Prikaz bilance stanja, skupaj z izkazom uspeha za prihodnje leto.

3.3.  Podatke o preteklih izdatkih in prihodkih ter prikaz podatkov o izdatkih in prihodkih za postavke, kot so gorivo, prevoznine in tarife, plače, vzdrževanje, amortizacija, nihanja menjalniških tečajev, letališke takse, zavarovanje itd. Napovedi za promet/prihodek.

3.4.  Izkaze denarnega toka in načrte likvidnosti za prihodnje leto.

PRILOGA II

primerjalna razpredelnica

Uredba (EGS) št. 2407/92

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1

Člen 1(2)

Člen 3(3)

Člen 2

Člen 2

Člen 3(1)

Člen 3(2)

Člen 3(2)

Člen 3(1), drugi odstavek

Člen 3(3)

Člen 3(1), prvi odstavek

Člen 4(1)

Člen 4(1)

Člen 4(2)

Člen 4 f

Člen 4(3)

-

Člen 4(4)

Člen 4 f

Člen 4(5)

Člen 8(1), drugi odstavek

Člen 5(1)

Člen 5(1)

Člen 5(2)

Člen 5(2)

Člen 5(3)

Člen 8(5)

Člen 5(4)

Člen 8(6)

Člen 5(5)

Člen 9(1)

Člen 5(6)

Člen 8(4)

Člen 5(7)

Člen 5(3) in 8(8)

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 11

Člen 8(1)

Člen 13(1)

Člen 8(2)

Člen 12(1)

Člen 8(3)

Člen 13(2)

Člen 8(4)

Člen 12(2)

Člen 9

Člen 6

Člen 10(1)

Člen 13(3)

Člen 10(2)

Člen 13(4)

Člen 11(1)

Člen 8(1)

Člen 11(2)

Člen 8(3)

Člen 11(3)

Člen 8(7)

Člen 12

Členi 9(2) – 9(4)

Člen 13(1)

Člen 10(2)

Člen 13(2)

Člen 10(1)

Člen 13(3)

-

Člen 13(4)

Člen 10(3)

Člen 14

Člen 14

Člen 15

-

Člen 16

-

Člen 17

-

Člen 18(1)

Člen 29(1)

Člen 18(2)

Člen 29(3)

Člen 19

-

PRILOGA

PRILOGA I

Uredba (EGS) št. 2408/92

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 1(3)

Člen 1(3)

Člen 1(4)

-

Člen 2

Člen 2

Člen 3(1)

Člen 17(1) in 17(2)

Člen 3(2)

-

Člen 3(3)

-

Člen 3(4)

-

Člen 4(1)a

Člen 18(1)

Člen 4(1)b

Člen 18(6)

Člen 4(1) c

Člen 18(2)

Člen 4(1) d

Člen 18(4)

-

Člen 19(1)

-

Člen 19(2)

-

Člen 19(3)

-

Člen 19(4)

-

Člen 19(5)

Člen 4(1) e

Člen 19(6)

Člen 4(1) f

Člen 19(7)

člen 4(1) g

-

Člen 4(1) h

Člen 19(8)

-

Člen 19(9)

-

Člen 19(10)

Člen 4(1) i

Člen 20(1)

Člen 4(1) j

Člen 18(3)

Člen 4(1) k

-

Člen 4(2)

-

Člen 4(3)

Člen 20(2)

Člen 4(4)

-

Člen 5

-

Člen 6(1) in 6(2)

-

Člen 7

Člen 17(3) – 17(6)

Člen 8(1)

Člen 21(2)

Člen 8(2)

Člen 21(1)

Člen 8(3)

Člen 21(3)

Člen 8(4)

-

Člen 8(5)

-

Člen 9(1)

-

Člen 9(2)

-

Člen 9(3)

-

Člen 9(4)

-

Člen 9(5)

Člen 22

Člen 9(6)

-

Člen 9(7)

-

Člen 9(8)

-

Člen 10

-

Člen 11

Člen 28

Člen 12(1)

Člen 29(2)

Člen 12(2)

-

Člen 13

-

Člen 14(1)

Člen 29(1)

Člen 14(2)

Člen 29(3)

Člen 15

-

Člen 16

-

PRILOGA I

-

PRILOGA II

-

PRILOGA III

-

-

Uredba (EGS) št. 2409/92

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1

Člen 1(2)

Člen 23

Člen 1(3)

Člen 2

Člen 2

Člen 3

-

Člen 4

Člen 25

Člen 5(1)

Člen 24

Člen 5(2)

-

Člen 5(3)

-

Člen 5(4)

-

Člen 6

-

Člen 7

-

Člen 8

-

Člen 9

-

Člen 10(1)

Člen 29(1)

Člen 10(2)

Člen 29(3)

Člen 11

-

Člen 12

-

-

Člen 30

-

Člen 31

(1) UL C 175, 27.7.2007, str. 85.
(2) UL C […], […], str. […].
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 11.7.2007.
(4) UL L 240, 24.8.1992, str. 1.
(5) UL L240, 24.8.1992, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).
(6) UL L 240, 24.8.1992, str. 15.
(7) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(8) UL L 138, 30.4.2004, str. 1.
(9) UL L 157, 30.4.2004, str.7.
(10) UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov