Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2227(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0190/2007

Indgivne tekster :

A6-0190/2007

Forhandlinger :

PV 10/07/2007 - 20
CRE 10/07/2007 - 20

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.5
CRE 12/07/2007 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0345

Vedtagne tekster
PDF 39kWORD 67k
Torsdag den 12. juli 2007 - Strasbourg
Bæredygtig mobilitet
P6_TA(2007)0345A6-0190/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent" (2006/2227(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent - Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken" (KOM(2006)0314),

-   der henviser til det finske formandskabs sammenfattende dokument om midtvejsevalueringen af Europa-Kommissionens hvidbog om transportpolitikken, som afspejler drøftelserne i Rådet (transport) den 12. oktober 2006 (Rådets dok. 13847/06 - TRANS 257),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0190/2007),

A.   der henviser til ovennævnte meddelelse fra Kommissionen er blevet offentliggjort efter en omfattende høring af aktørerne, og at den er baseret på en opdateret metode, er i overensstemmelse med Lissabon-målene og falder inden for rammerne af en bæredygtig udvikling i Europa,

B.   der henviser til, at det anerkender de resultater, der er opnået på nogle områder inden for den europæiske transportpolitik, og fremhæver vigtigheden af fortsatte bestræbelser for at sikre:

   - etablering af et indre marked for transporttjenester gennem sammenkobling af de infrastrukturelle netværk, tiltag vedrørende interoperabilitet, adgang til markedet for at sikre den nødvendige gennemtrængelighed ved grænserne og gennemførelse af specifikke foranstaltninger for at begrænse de geografiske ulemper i regionerne i den yderste periferi og landene ved EU's ydre grænser
   - øget samhørighed mellem borgerne gennem transportpolitikken og andre værktøjer
   - foranstaltninger til begrænsning af transportsektorens negative indvirkninger på miljøet
   - løbende revision og videreudvikling af sikkerheden inden for alle transportformer (luftfart, søfart, transport på de indre vandveje, jernbane og landevej) under hensyntagen til den samfundsøkonomiske betydning
   - en forbedring af tjenesternes kvalitet og beskyttelse af forbrugerne inden for alle transportformer for at opfylde målet om et indre marked
   - de grundlæggende passagerrettigheder, ikke mindst ved at sikre forsyningspligtydelser i samarbejde med medlemsstaterne
   - effektiv gennemførelse af reglerne om arbejdsvilkår,

C.   der henviser til, at følgende nye udfordringer skal løses gennem den europæiske transportpolitik:

   - transportbehovet stiger hurtigere end forventet og er steget hurtigere end BNP
   - den europæiske økonomis konkurrenceevne har mere end nogensinde tidligere brug for et effektivt, velfungerende og bæredygtigt transportsystem, hvor transporten ses som en del af den europæiske vækst og konkurrenceevne
   - de seneste udvidelser har skabt nye udfordringer i forbindelse med integrationen af det europæiske trafiksystem, navnlig mellem EU-15 og de nye medlemsstater med hensyn til tæthed, kapacitet, kvalitet og andre parametre for transportinfrastrukturen
   - drivhusgassernes negative indvirkning på klimaændringerne er øget, ikke mindst med hensyn til sektorens indflydelse på klimaændringerne
   - energipriserne, især for de fossile brændstoffer, som anvendes i transportsektoren, er stadigt stigende
   - potentialet inden for innovation og nye teknologier er øget væsentligt
   - der er kommet nye opgaver til, også som følge af globaliseringen
   - sikkerhed og beskyttelse af transportinfrastrukturerne mod terror bliver stadig mere vigtig
   - stigende problemer for transportsektoren og lastbilchaufførerne med transportkriminalitet og organiseret tyveri af erhvervskøretøjer og deres last
   - storbyerne har stadig større problemer med at sikre en jævn afvikling af vare- og persontransporten,

D.   der henviser til, at transportindustrien tegner sig for ca. 7 % af det europæiske BNP, og at indtægterne fra transporten stiger kontinuerligt, og understreger, at effektiv transport ikke kun bidrager til økonomisk vækst, men også er afgørende for at gøre investeringer i tilgængelige teknologier kommercielt mulige og økonomisk bæredygtige; der henviser til, at omfanget af overbelastningen af transportstrukturerne er stigende og koster Den Europæiske Union ca. 1 % af dens BNP, og at transportindustrien i EU desuden tegner sig for ca. 5 % af beskæftigelsen, hvilket vil sige, at over 10 mio. mennesker er ansat inden for transportrelaterede sektorer; der endvidere henviser til, at midtvejsevalueringen i denne sammenhæng giver Parlamentet mulighed for at udtrykke målene for den europæiske transportpolitik mere tydeligt, utvetydigt og målorienteret for at opnå en bæredygtig mobilitet,

1.   fremhæver vigtigheden af et styrket samarbejde på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, som bør omfatte effektiv gennemførelse af fælles regler og mere effektive håndhævelsesmetoder; fremhæver endvidere behovet for pragmatiske og samarbejdsbaserede indbyrdes forbindelser mellem transport og andre politikområder såsom energi, miljø og innovation; går ind for en fuldstændig inddragelse af transportpolitikken i Lissabon-strategien og for hensyntagen til den ved evalueringen og ved de anbefalinger, som medlemsstaterne hvert år fremlægger i de nationale planer som fremgangsmåde til måling og sammenligning af fremskridt;

2.   fremhæver behovet for pragmatiske og samarbejdsbaserede indbyrdes forbindelser mellem transport og andre politikområder såsom energi, miljø og innovation; understreger, at kravene til klimabeskyttelsen, nemlig nedsættelse af CO2-emissioner fra transportsektoren med 20 % inden 2020 som en prioritet, også skal integreres i disse politikker; mener, at kun med en integreret strategi vil der kunne opnås positive resultater med begrænsning af antallet af ulykker og emission og forbedring af sikkerheden og miljøet, som det blev påpeget af f.eks. CARS 21-ekspertgruppen; understreger vigtigheden af målrettet information og oplysning til borgerne som trafikanter for at tilskynde dem til at udvise en mere ansvarlig adfærd;

3.   er helt enig i, at fællesskabslovgivning - i overensstemmelse med princippet om bedre lovgivning og subsidiaritetsprincippet - bør fokusere på nye områder, f.eks. bytrafik, hvor der er behov for lovgivning, og at der kun bør gennemføres foranstaltninger på EU-plan, hvis dette indebærer en klar merværdi og afskaffer unødvendigt bureaukrati i de 27 nationale lovgivninger på dette område, men opfordrer samtidig Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemførelse, fælles fortolkning og håndhævelse af den eksisterende europæiske transportlovgivning; opfordrer desuden Kommissionen til at foretage regelmæssig overvågning for at kunne iagttage effektiviteten af tiltagene til opnåelse af de fastsatte mål og om nødvendigt iværksætte ændringer;

4.   beklager de betingelser, som Rådet har opstillet for gennemførelsen af EU's transportpolitik, og opfordrer indtrængende til, at der træffes hurtigere afgørelse i forbindelse med lovgivningsproceduren, og at gennemførelsen i national lovgivning sker hurtigere og koordineres bedre; opfordrer Kommissionen til at gøre alt, hvad der står i dens magt, med henblik på at nå dette mål;

5.   bemærker, at Fællesskabets midler til finansiering af projekter inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) fortsat er begrænsede, og at der kun kan opnås en reel merværdi af TEN-T-programmet, hvis hele netværket færdiggøres; fremhæver betydningen af finansiering af infrastrukturer (navnlig der, hvor problemerne med overbelastning er alvorlige), grænseoverskridende afsnit og knudepunkter; gør opmærksom på, at fremskridtet for de prioriterede investeringer er langsommere end forventet; pointerer, at de vigtigste prioriterede TEN-T-projekter - under overvågning af koordinatorer - skal udvælges på grundlag af deres økonomiske gennemførlighed og de berørte medlemsstaters og deres regioners finansielle vilje og endvidere deres grad af operationel gennemførlighed samt deres grad af teknisk fremskridt, således at hensigtserklæringerne konkret indgår i de investeringsplaner, der skal indarbejdes i de enkelte medlemsstaters finanslove; mener, at disse projekter bør skabe en dokumenteret "fælleseuropæisk merværdi" for at undgå at skabe en mosaik af nationale netværk;

6.   understreger, at fortsat passivitet ved finansiering af infrastrukturerne frembyder en betydelig risiko for den økonomiske vækst i Europa; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om mulig udvikling af nye alternative og innovative finansieringsmetoder, retfærdige afgifter og yderligere ressourcer til transport og dertil knyttet forskning i forbindelse med revisionen af EU's syvårige budget i 2008, bl.a. under hensyntagen til rapporten om EU's egne indtægter i fremtiden; understreger, at dette også bør omfatte nye kilder til transportinvesteringer og ikke mindst en rimelig opkrævning af afgifter ud fra princippet om, at forureneren betaler, forudsat at indtægterne reinvesteres i transportsektoren; mener, at Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab bør se på det langsigtede finansielle problem i forbindelse med den overordnede opbygning og drift af TEN-T-projekterne, hvor der skal tages højde for, at opbygningen vil kræve mindst to finansieringsperioder på syv år, og at den nye infrastrukturs levetid vil strække sig over nogle årtier;

7.   glæder sig over etableringen af garantifonden, men forventer flere initiativer som dette, navnlig når de offentligt-private partnerskaber - med udgangspunkt i klare retlige rammer - kan spille en rolle for finansieringen, men ikke uden en klar økonomisk og finansiel gennemførlighed; fremhæver Den Europæiske Investeringsbanks rolle, som dog skal samordnes med en mere omfattende deltagelse af det europæiske bank- og finanssystem i infrastruktur- og transportprojekter;

8.   påpeger, at den geografiske udvidelse af Unionen har øget forskelligheden betydeligt, hvorfor Den Europæiske Union gennem dybtgående konsekvensanalyser bør informeres om den mulige indvirkning på de enkelte medlemsstater, især de nye, før der udarbejdes ny lovgivning; opfordrer Fællesskabets institutioner og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for fuldt ud at udnytte alle midler, der står til rådighed for udviklingen af transportinfrastrukturen, fordi der ikke kan skabes kvalitative fremskridt hen imod en mere effektiv og mere bæredygtig transport ved hjælp af horisontale foranstaltninger, samordnet modalitet og intelligent transport, hvor der er mangel på kapacitet og infrastruktur;

9.   går ind på at følge en mere realistisk metode end tidligere og at udnytte den begrænsede kapacitet optimalt; fremhæver betydningen af en effektiv anvendelse af de transportmidler, der er selvstændige eller er multimodalt integrerede; pointerer, at udviklingen af samordnet modalitet bør opfylde målsætningen om at begrænse transportens indvirkning på miljøet; mener, at de enkelte transportformer bør udvikle sig ud fra saglige hensyn, bære deres egne omkostninger og således øge mobiliteten gennem større effektivitet inden for alle transportformer; fremhæver, at man takket være samordnet mobilitet kan nå frem til en optimal og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne gennem mobilitetsforvaltning inden for transportlogistikken og ved en sammenkobling af de forskellige transportformer, som vil indebære en mindskelse af trafikmængden, samtidig med at der opstår kapacitet til gavn for hele systemet;

10.   mener, at en hurtig gennemførelse af TEN-T-netværket er den bedste fremgangsmåde til at tilvejebringe forudsætningerne for en bedre samordnet modalitet; konstaterer, at et modalskift på de forskellige markeder er afgørende for en begrænsning af transportens miljøvirkninger, og at selv et beskedent modalskift kan reducere den trafikale overbelastning på vejene betydeligt; peger på, at omlægning til mere miljøvenlige transportformer, f.eks. jernbane, busser og turistbusser, samkørsel og delebiler, transport til fods og cykling, søfart og transport ad indre vandveje bør gennemføres, og at hovedvægten bør lægges på de transportformer, hvis andel stadig ofte er meget lav, og hvor der derfor er et stort potentiale;

11.   påpeger, samtidig med at TEN-T-projekterne fortsætter, at de konventionelle foranstaltningers muligheder efterhånden er ved at være udtømt; fremhæver derfor potentialet inden for intelligente transportsystemer, teknologiske nyskabelser, investeringer i telematik til forbedring af trafikeffektiviteten, reduktion af trafikpropper og forbedring af sikkerheden og miljøvenligheden; påpeger, at fordelene ved intelligente systemer og teknologiske nyskabelser (SESAR (lufttransport), ERTMS (jernbanetransport), RIS (flodinformationssystem), Galileo (satellitnavigation) osv.) bør udnyttes; fremhæver, at den vigtigste opgave både for Fællesskabet og erhvervslivet er at støtte markedet for nye innovative løsninger samt at skabe en passende retlig og teknisk ramme, herunder støttet anvendelse af de nye teknologier gennem offentlige indkøb;

12.   bemærker, at der er dukket nye udfordringer op som følge af globaliseringen af logistikken, hvilket er et vigtigt aspekt for den europæiske økonomiske konkurrenceevne; støtter udviklingen af en rammestrategi for godstransport i Europa og mener, at grundlaget for en rammestrategi for godstransport er, at logistik grundlæggende er en erhvervsmæssig aktivitet, og at reglerne derfor skal begrænses til at skabe egnede erhvervsmæssige rammebetingelser for en effektiv godstrafik; understreger, at den europæiske transportpolitik også bør omfatte logistik ved udbygning og koordinering af havne og bygning af omladningsanlæg og går ind for multimodale logistikløsninger og det europæiske modulsystem, infrastrukturforbindelser og avanceret informatik;

13.   fremhæver behovet for samarbejde og for EU-aftaler med tredjelande individuelt og inden for internationale organisationer på området for transport, energi og miljø og sikkerhed og udtrykker ønske om reelt at måtte blive inddraget i disse forhandlinger og aftaler;

14.   glæder sig over planerne i arbejdsbogen, der fremgår af bilag I til ovennævnte meddelelse fra Kommissionen for de kommende år:

   - fremhæver vigtigheden af en europæisk søfartspolitik og især den integrerede søfartsstrategi og havnepolitikken, der bør være omfattet af traktatens anvendelsesområde
   - understreger betydningen af projekterne vedrørende motorveje til søs
   - henviser til udviklingen inden for luftfarten, herunder emissionshandel, og glæder sig over de fremskridt, der er gjort med SESAR-programmet
   - fastslår, at den yderligere udvidelse af lufthavnsinfrastrukturerne forudsætter et fælles europæisk koncept for at undgå fejlbevillinger
   - støtter videreførelsen af Marco Polo-programmet
   - slår fast, at Galileo-programmet og ERTMS bør fremskyndes
   - støtter også fremskridtet i projekterne inden for eSafety og radiofrekvensidentifikation (RFID)
   - støtter fremskridtet i Naiades-projektet (indre vandveje)og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge forslag med hensyn til implementeringen af de bebudede tiltag i forbindelse med denne handlingsplan, og støtter ligeledes fremskridtene med RIS
   - ser frem til, at Kommissionen i 2008 præsenterer en generelt anvendelig, gennemsigtig og forståelig model til vurdering af de eksterne omkostninger, der skal danne grundlag for de fremtidige beregninger af infrastrukturafgifterne, ledsaget af en konsekvensanalyse af internaliseringen af de eksterne omkostninger for samtlige transportformer og en strategi for anvendelsen af denne model på alle transportformer
   - opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats for fuldt ud at gennemføre direktiv 2004/52/EF om indbyrdes kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer i Fællesskabet og at fremlægge en rapport om gennemførelsen af dette direktiv inden udgangen af 2007
   - opfordrer til, at der udarbejdes en gennemførlighedsundersøgelse - i lighed med rapporten om EU's egne indtægter i fremtiden - for at garantere en mere sikker og bæredygtig finansiering
   - mener, at i forbindelse med gennemførelsen af det syvende rammeprogram bør projekter og programmer vedrørende intelligente transportsystemer og logistik, herunder færdselssikkerhed, transport i byer og ren teknologi prioriteres
   - opfordrer til, at der på EU-plan fastsættes kvalitets- og interoperabilitetsstandarder for biobrændstoffer
   - peger på behovet for en køreplan for energieffektivitet
   - understreger betydningen af grønbogen om bytrafik og ønsker, at der skabes specifikke instrumenter med henblik på at tilpasse persontransporten i byerne til de forskellige transportformer, gennem udvikling af systemer til styring af trafikstrømmene og skabelse af betingelser for at belønne trafikanternes valg af alternativer
   - pointerer, at det er vigtigt at træffe flere foranstaltninger til fordel for bæredygtig transport i bjergegne og i tætbefolkede områder, efter at Rådet (transport) den 11. december 2006 undertegnede transportprotokollen til Alpekonventionen
   - opfordrer Kommissionen til at fremlægge en grønbog om turismen i Europa og at foretage en specifik konsekvensanalyse af den transportlovgivning, der utvetydigt påvirker den europæiske turisme;

15.   fremhæver, at selv om transportpolitikken i det genforenede Europa er blevet og fortsat står over for nye udfordringer, er der ikke med midtvejsevalueringen af hvidbogen fra 2001 om transportpolitikken blevet fastlagt langsigtede mål for og løsninger på en integreret tilgang til den fremtidige europæiske transportpolitik; opfordrer derfor Kommissionen til omgående at påbegynde udarbejdelsen af en grundigt formuleret europæisk transportpolitik efter 2010, som kan imødekomme de nye udfordringer på en bæredygtig måde;

16.   pålægger sin formand til at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik