Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2227(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0190/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0190/2007

Συζήτηση :

PV 10/07/2007 - 20
CRE 10/07/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 6.5
CRE 12/07/2007 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0345

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 376kWORD 83k
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας
P6_TA(2007)0345A6-0190/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την ανακοίνωση "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας" (2006/2227(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας - Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές" (COM(2006)0314),

–   έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της φινλανδικής Προεδρίας σχετικά με την Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές, η οποία αντικατοπτρίζει τη συζήτηση στους κόλπους του Συμβουλίου Μεταφορών της 12ης Οκτωβρίου 2006 (έγγραφο του Συμβουλίου 13847/06 - TRANS 257),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0190/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσίευση της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής κατόπιν εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, η ανακοίνωση ακολουθεί προσέγγιση προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της Λισαβόνας και εμπίπτει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιώσιμης ανάπτυξης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα σε ορισμένους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συνέχισης προσπαθειών όπως:

   δημιουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μεταφορών με τη διασύνδεση των δικτύων υποδομών, εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας, διασφάλιση της πρόσβασης στην εν λόγω αγορά ώστε να διασφαλισθεί η απαραίτητη δυνατότητα διάβασης των συνόρων, και εφαρμογή ειδικών μέτρων για τη μείωση των γεωγραφικών μειονεκτημάτων των άκρως απόκεντρων περιοχών και χωρών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,
   διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πολιτών διά της πολιτικής μεταφορών και άλλων εργαλείων,
   εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τομέα των μεταφορών,
   συνεχής επανεξέταση και περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική της σπουδαιότητα, σε όλα τα μέσα μεταφοράς (αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερική ναυσιπλοΐα, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές,)
   προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και προστασίας των καταναλωτών σε όλα τα μέσα μεταφοράς προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τον στόχο της διαμόρφωσης μιας εσωτερικής αγοράς
   προσπάθειες για τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των επιβατών, με σημαντική συνιστώσα την εξασφάλιση καθολικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,
   αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εργασίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών πρέπει να αντιμετωπίσει τις εξής νέες προκλήσεις:

   η μεταφορική ζήτηση αυξάνεται με ταχύτερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς, και έχει σημειώσει αύξηση ανώτερη της αύξησης του ΑΕγχΠ,
   η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας προϋποθέτει περισσότερο από ποτέ αποδοτικό και λειτουργικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου οι μεταφορές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας,
   νέες προκλήσεις που σχετίζονται με το ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών προέκυψαν ως απόρροια των προσφάτων διευρύνσεων, ιδίως μεταξύ της ΕΕ-15 και των νέων κρατών μελών σε ό,τι αφορά την πυκνότητα, τη δυναμικότητα, την ποιότητα και άλλες παραμέτρους των μεταφορών,
   οι αρνητικές επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην αλλαγή του κλίματος έχουν αυξηθεί, και η συμβολή του τομέα στην κλιματική αλλαγή είναι σημαντική,
   οι τιμές της ενέργειας, ιδίως για τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, αυξάνονται διαρκώς,
   οι δυνατότητες για καινοτομία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών αυξήθηκαν σημαντικά,
   προέκυψαν επίσης νέες υποχρεώσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης,
   η ασφάλεια και η προστασία των υποδομών μεταφορών από την τρομοκρατία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα,
   τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών με την εγκληματικότητα στον τομέα των μεταφορών και τις οργανωμένες κλοπές εμπορικών οχημάτων και των φορτίων τους έχουν αυξηθεί,
   οι μεγάλες πόλεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να διατηρήσουν την ομαλή ροή της επιβατικής και εμπορευματικής κυκλοφορίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αναλογεί περίπου στο 7% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και ότι τα έσοδα από τις μεταφορές αυξάνονται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδοτικές μεταφορές όχι μόνο συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και έχουν ζωτική σημασία για την επένδυση σε διαθέσιμες τεχνολογίες που είναι εμπορικά εφικτές και οικονομικά βιώσιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί η συμφόρηση στις μεταφορές, η οποία στοιχίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 1% του ΑΕγχΠ, και ότι επιπλέον ο τομέας των μεταφορών στην Ένωση αναλογεί περίπου στο 5% της απασχόλησης, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται σε κλάδους που σχετίζονται με τις μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση εξέταση δίνει εν προκειμένω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να εκφράσει τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών με πιο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο και με μεγαλύτερη έμφαση στο αποτέλεσμα, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη κινητικότητα,

1.   τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών κανόνων και αποδοτικότερων τρόπων επιβολής· τονίζει επίσης την ανάγκη για πρακτική και συνεργατική διασύνδεση των μεταφορών και άλλων τομέων πολιτικής όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η καινοτομία· προτείνει να συμπεριληφθεί πλήρως η πολιτική των μεταφορών στη στρατηγική της Λισαβόνας και να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση και στις συστάσεις που παρουσιάζουν κάθε χρόνο τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους σχεδίων ως μεθόδους μέτρησης και σύγκρισης της συντελούμενης προόδου·

2.   τονίζει την ανάγκη για πραγματιστική και βασισμένη στη συνεργασία διασύνδεση στον τομέα των μεταφορών και σε άλλους τομείς εθνικής ή κοινοτικής πολιτικής όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η καινοτομία· τονίζει ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει επίσης να ενσωματώνουν τις απαιτήσεις για την προστασία του κλίματος, προτάσσοντας ιδίως ως προτεραιότητα τη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών κατά 20% έως το 2020· θεωρεί ότι μόνον η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορούσε να επιτύχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση των θυμάτων και των εκπομπών ρύπων και στη βελτίωση της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, όπως προέβλεψε για παράδειγμα η ομάδα υψηλού επιπέδου CARS 21· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής συγκεκριμένης ενημέρωσης στους πολίτες ως χρήστες υπηρεσιών μεταφορών, καθώς και της ενθάρρυνσής τους να επιδεικνύουν περισσότερο υπεύθυνη συμπεριφορά·

3.   συμφωνεί απολύτως ότι η κοινοτική νομοθεσία –σύμφωνα με την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας και την αρχή της επικουρικότητας– πρέπει να εστιάζεται σε νέους τομείς, όπως οι αστικές μεταφορές, στους οποίους η νομοθετική ρύθμιση είναι αναγκαία και τα μέτρα πολιτικής πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ μόνον εφόσον θα αποφέρουν σαφή προστιθέμενη αξία και για να αντικαταστήσουν την υπέρμετρη γραφειοκρατία που προκύπτει από 27 εθνικές νομοθεσίες με το ίδιο θέμα· καλεί όμως, παράλληλα, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή, την κοινή ερμηνεία και την επιβολή της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μεταφορές· καλεί επίσης την Επιτροπή να ασκεί τακτική επιτήρηση, ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και, εν ανάγκη, να πραγματοποιούνται διορθωτικές μεταβολές·

4.   εκφράζει τη λύπη του για τις συνθήκες υλοποίησης της κοινοτικής πολιτικής των μεταφορών από το Συμβούλιο και ζητεί πιο γρήγορες αποφάσεις εντός του Συμβουλίου στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και ταχύτερη και καλύτερα συντονισμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο· ζητεί από την Επιτροπή να κάνει ότι μπορεί προς τον σκοπό αυτόν·

5.   παρατηρεί ότι τα κοινοτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών σχεδίων στον τομέα των μεταφορών εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, και ότι η προστιθέμενη αξία του προγράμματος ΔΕΔ-Μ δεν μπορεί να επιτευχθεί πριν από την ολοκλήρωση ολόκληρου του δικτύου· δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση των υποδομών (ιδίως στα σημεία όπου τα προβλήματα συμφόρησης είναι σημαντικά), των διασυνοριακών τμημάτων και των κομβικών σημείων· πιστεύει ότι η πρόοδος όσον αφορά τις επενδύσεις προτεραιότητας είναι βραδύτερη από την αναμενόμενη· υπογραμμίζει ότι τα βασικά σχέδια προτεραιότητας των ΔΕΔ-Μ –υπό την επίβλεψη των συντονιστών τους– πρέπει να επιλέγονται βάσει της οικονομικής σκοπιμότητάς τους και ιδίως της προθυμίας των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των περιφερειών τους να τα χρηματοδοτήσουν, καθώς και σύμφωνα με το επίπεδο επιχειρησιακής τους σκοπιμότητας και την πρόοδο του τεχνικού προγραμματισμού τους, προκειμένου οι δεδηλωμένες προθέσεις να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα στον σχεδιασμό των επενδύσεων που πρέπει να ενσωματωθούν στους προϋπολογισμούς των επιμέρους κρατών μελών· θεωρεί ότι τα σχέδια αυτά πρέπει να παρέχουν αποδεδειγμένη "πανευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία" όσον αφορά την υλοποίηση ενός πραγματικά διασυνδεδεμένου και διαλειτουργικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με στόχο την αποφυγή της δημιουργίας συνονθυλεύματος εθνικών δικτύων·

6.   τονίζει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη από τη συνεχιζόμενη χρηματοδοτική αδράνεια στον τομέα των υποδομών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την πιθανή επέκταση νέων, εναλλακτικών και καινοτόμων μεθόδων χρηματοδότησης –λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση για το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης– καθώς και σχετικά με πρόσθετους πόρους για τις μεταφορές και τις συναφείς έρευνες, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ το 2008· τονίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν η ανεύρεση πηγών για επενδύσεις στις μεταφορές καθώς και η δίκαιη χρέωση –βάσει της αρχής "ο χρήστης πληρώνει" και της δυνατότητας εφαρμογής της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει'–, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα θα επανεπενδύονται στον τομέα των μεταφορών· θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ασχοληθούν από κοινού με τα γενικά μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά προβλήματα της κατασκευής και της λειτουργίας των ΔΕΔ-Μ στο σύνολό τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο επταετείς χρηματοδοτικές περιόδους ενώ η διάρκεια ζωής των νέων υποδομών θα είναι τουλάχιστον μερικές δεκαετίες·

7.   χαιρετίζει την ίδρυση του Ταμείου Εγγυήσεων αλλά προσδοκεί περισσότερες πρωτοβουλίες αυτού του είδους, ιδίως όταν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν –στο κατάλληλο νομικό πλαίσιο– να διαδραματίσουν ρόλο στη χρηματοδότηση, όχι όμως χωρίς σαφή οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα· υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΤΕπ, που πρέπει. ωστόσο να εναρμονιστεί με την ευρύτερη συμμετοχή του ευρωπαϊκού τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στα έργα υποδομής και μεταφορών·

8.   επισημαίνει ότι η γεωγραφική επέκταση της Ένωσης οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ποικιλομορφίας, εξαιτίας της οποίας θα πρέπει, πριν από τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων, να γίνονται ενδελεχείς αναλύσεις επιπτώσεων ώστε η Ένωση να αποκτά επίγνωση των πιθανών συνεπειών σε κάθε κράτος μέλος, ιδίως δε στα νέα κράτη μέλη· καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσουν πλήρως όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη των υποδομών των μεταφορών· θεωρεί ότι, όποτε υπάρχει έλλειψη δυναμικότητας και υποδομών, ποιοτική πρόοδος προς αποτελεσματικότερες και πιο βιώσιμες μεταφορές δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια οριζόντιων μέτρων της συν-τροπικότητας και των ευφυών μεταφορών·)

9.   συμφωνεί να ακολουθήσει πιο πραγματιστικό δρόμο σε σχέση με το παρελθόν και να χρησιμοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τις περιορισμένες δυνατότητες, και τονίζει τη σημασία της αποδοτικής και καινοτόμου χρήσης των διάφορων μέσων μεταφοράς που λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε διασύνδεση· τονίζει ότι η ανάπτυξη της διασύνδεσης ποικίλων μεταφορικών μέσων πρέπει να συμβαδίζει με τη μείωση των επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον· επισημαίνει ότι κάθε τρόπος μεταφοράς πρέπει να αναπτύσσεται βάσει των δικών του πλεονεκτημάτων στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιβαλλοντικών προτύπων και να επωμίζεται το δικό του κόστος, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η κινητικότητα διά της αυξημένης αποδοτικότητας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· τονίζει ότι η διασύνδεση ποικίλων μεταφορικών μέσων επιτρέπει να επιτυγχάνεται βέλτιστη και βιώσιμη χρήση των πόρων διά της διαχείρισης της κινητικότητας στην εφοδιαστική των μεταφορών καθώς και της διασύνδεσης των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει την κίνηση ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιεί την πλεονάζουσα ικανότητα προς όφελος του συνολικού συστήματος·

10.   τονίζει ότι η μετάβαση σε φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηρόδρομοι, τα λεωφορεία και πούλμαν, η χρησιμοποίηση του ίδιου αυτοκινήτου από περισσότερα άτομα, το περπάτημα και η ποδηλασία, οι θαλάσσιες μεταφορές και η εσωτερική ναυσιπλοΐα, πρέπει να πραγματοποιηθεί και τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε εκείνα τα μέσα μεταφοράς των οποίων συχνά το επίπεδο συμμετοχής παραμένει ακόμη χαμηλό, πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτουν σημαντικότατες προοπτικές ανάπτυξης·

11.   τονίζει ότι, καθώς συνεχίζεται η ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΔΕΔ-Μ, τα συμβατικά μέτρα προσεγγίζουν τα όριά τους· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, τις δυνατότητες που παρέχουν τα ευφυή συστήματα μεταφορών, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι επενδύσεις στην τηλεματική για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής απόδοσης, η μείωση της συμφόρησης και η βελτίωση των επιδόσεων από την άποψη της ασφάλειας και του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι τα οφέλη από τα ευφυή συστήματα και τις τεχνολογικές καινοτομίες (SESAR (αερομεταφορές), ERTMS (σιδηροδρομικές μεταφορές), RIS (σύστημα πληροφοριών ποταμών), Galileo (δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) κλπ.) πρέπει να αξιοποιηθούν· υπογραμμίζει ότι το βασικό καθήκον τόσο της Κοινότητας όσο και του κλάδου είναι η στήριξη της αγοράς νέων καινοτόμων λύσεων και η δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού και τεχνικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών διά δημοσίων συμβάσεων·

12.   σημειώνει ότι νέες προκλήσεις έχουν προκύψει επίσης ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης της εφοδιαστικής, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης στρατηγικής-πλαισίου για τις εμπορευματικές μεταφορές και θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη ότι οι εμπορευματικές μεταφορές είναι κατά κύριο λόγο καθαρά επιχειρηματικός τομέας δραστηριοτήτων και ότι η ρύθμισή του πρέπει να περιορίζεται στη διαμόρφωση καταλλήλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων· υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών πρέπει να ενσωματώσει την εφοδιαστική στην επέκταση και σύνδεση των λιμένων, καθώς και στην κατασκευή εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης· ενθαρρύνει τις εφοδιαστικές λύσεις με πολλαπλά μεταφορικά μέσα και το ευρωπαϊκό αρθρωτό σύστημα, τις συνδέσεις των υποδομών και τις προηγμένες εφαρμογές πληροφορικής·

13.   τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες μεμονωμένα και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας· εκφράζει την επιθυμία του να έχει ουσιαστική συμμετοχή στις εν λόγω διαπραγματεύσεις και συμφωνίες·

14.   χαιρετίζει τα σχέδια του προγράμματος έργων που καθορίζονται με το παράρτημα Ι της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, για τα επόμενα χρόνια και:

   υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών, και ιδίως της ολοκληρωμένης στρατηγικής θαλάσσιων μεταφορών σε συνδυασμό με λιμενική πολιτική, που θα πρέπει να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης,
   τονίζει τη σπουδαιότητα των σχεδίων "θαλάσσιες λεωφόροι",
   τονίζει τις περαιτέρω προόδους στον τομέα της αεροπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, και υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος SESAR,
   επισημαίνει ότι μια κοινή συνολική αντίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη των αεροδρομίων είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί μια απρόσφορη κατανομή πόρων,
   υποστηρίζει τη συνέχιση του προγράμματος Μάρκο Πόλο·
   τονίζει ότι το πρόγραμμα Galileo και το ERTMS πρέπει να επιταχυνθούν·
   υποστηρίζει την πρόοδο των σχεδίων eSafety και ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID),
   υποστηρίζει την πρόοδο του σχεδίου NAIADES για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν προτάσεις σχετικά με την υλοποίηση των αναγγελθεισών δράσεων αυτού του σχεδίου δράσης· υποστηρίζει την πρόοδο του RIS,
   αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει το 2008 πρότυπο γενικής εφαρμογής, διαφανές και κατανοητό για την εκτίμηση όλου του εξωτερικού κόστους, πρότυπο που θα χρησιμεύσει ως βάση για τους μελλοντικούς υπολογισμούς του κόστους των υποδομών και θα συνοδεύεται από ανάλυση επιπτώσεων όσον αφορά την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους όλων των τρόπων μεταφοράς , καθώς και από στρατηγική για την εφαρμογή του σε σχέση με όλους τους τρόπους μεταφοράς,
   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2004/52/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων στην Κοινότητα και να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας πριν από το τέλος του 2007,
   ζητεί να πραγματοποιηθεί μελέτη εφικτού –που να συμπλέει με την έκθεση για το μέλλον των ιδίων πόρων της ΕΕ– με στόχο την κατοχύρωση ασφαλούς και σταθερής χρηματοδότησης,
   τονίζει ότι, κατά την υλοποίηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα σχέδια και προγράμματα που αφορούν τα ευφυή συστήματα μεταφορών και την εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της οδικής ασφάλειας, των αστικών μεταφορών και της τεχνολογίας καθαρών κινητήρων,
   ζητεί πρότυπα ποιότητας και διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ για την εξασφάλιση των βιοκαυσίμων,
   υπογραμμίζει την ανάγκη του χάρτη πορείας για την ενεργειακή απόδοση,
   τονίζει τη σπουδαιότητα της Πράσινης Βίβλου για τις αστικές μεταφορές και εκφράζει την ελπίδα ότι θα διατεθούν ειδικά μέσα για τη μετάβαση των αστικών δημόσιων μεταφορών στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης των διαφόρων μέσων μεταφοράς, με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν να αμείβονται οι χρήστες για την απόφασή τους να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς,
   υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της λήψης περαιτέρω μέτρων για τις βιώσιμες μεταφορές στις ορεινές και στις αραιοκατοικημένες περιοχές, ύστερα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Μεταφορών της Σύμβασης των Άλπεων από το Συμβούλιο Μεταφορών στις 11 Δεκεμβρίου 2006,
   ζητεί να υποβληθεί Πράσινη Βίβλος σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό και να πραγματοποιηθεί ειδική αξιολόγηση επιπτώσεων για τη νομοθεσία που έχει σαφή επίδραση στον ευρωπαϊκό τουρισμό·

15.   ενώ η πολιτική μεταφορών της επανενωμένης Ευρώπης αντιμετώπιζε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, τονίζει ότι η ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 για τις μεταφορές δεν έθεσε μακροπρόθεσμους στόχους ούτε έδωσε απαντήσεις όσον αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αρχίσει αμέσως να εργάζεται με σκοπό την καλή προετοιμασία της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών μετά το 2010, η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί βιώσιμα στις νέες προκλήσεις·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου