Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2227(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0190/2007

Texte depuse :

A6-0190/2007

Dezbateri :

PV 10/07/2007 - 20
CRE 10/07/2007 - 20

Voturi :

PV 12/07/2007 - 6.5
CRE 12/07/2007 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0345

Texte adoptate
PDF 226kWORD 79k
Joi, 12 iulie 2007 - Strasbourg
Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru
P6_TA(2007)0345A6-0190/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind "Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru" (2006/2227(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European intitulată "Pentru o Europă în mişcare – Mobilitate durabilă pentru continentul nostru – Evaluarea la jumătatea perioadei a Cărţii albe a Comisiei Europene din 2001 privind transporturile" (COM(2006)0314),

–   având în vedere sinteza Preşedinţiei finlandeze privind evaluarea la jumătatea perioadei a Cărţii albe a Comisiei Europene din 2001 privind transporturile, care reflectă lucrările Consiliului Transporturi din 12 octombrie 2006 (documentul Consiliului 13847/06-TRANS 257),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0190/2007),

A.   întrucât Comunicarea Comisiei menţionată anterior a fost publicată în urma unei largi consultări a părţilor interesate; întrucât aceasta se bazează pe o abordare actualizată, este conformă cu obiectivele de la Lisabona şi se înscrie în cadrul strategiei europene de dezvoltare durabilă,

B.   întrucât Parlamentul recunoaşte realizările din anumite domenii ale politicii europene privind transporturile şi subliniază importanţa continuării eforturilor, în ceea ce priveşte:

   - crearea pieţei interne a serviciilor de transport prin interconectarea reţelelor de infrastructură, continuarea politicilor de promovare a interoperabilităţii, garantarea accesului la piaţă în vederea asigurării permeabilităţii transfrontaliere necesare, precum şi aplicarea măsurilor specifice de remediere a handicapurilor geografice ale regiunilor periferice şi ale ţărilor situate la frontierele externe ale Uniunii,
   - garantarea unei coeziuni sporite între cetăţeni, prin intermediul politicii în domeniul transporturilor şi altor instrumente,
   - aplicarea unor măsuri de reducere a efectelor negative asupra mediului ale sectorului transporturilor,
   - evaluarea permanentă şi îmbunătăţirea siguranţei, având îndeosebi în vedere importanţa socio-economică a acesteia, pentru toate modurile de transport (aerian, maritim, fluvial, feroviar şi rutier),
   - îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi protecţia consumatorilor pentru toate modurile de transport, în vederea realizării obiectivului de creare a pieţei interne,
   - garantarea drepturilor de bază ale călătorilor, cel puţin prin asigurarea unui serviciu universal, în cooperare cu statele membre,
   - aplicarea efectivă a normelor privind condiţiile de lucru;

C.   întrucât Parlamentul European subliniază că, prin politica europeană în domeniul transporturilor, trebuie să se răspundă următoarelor noi provocări:

   - cererea, în materie de transporturi, creşte mai repede decât s-a anticipat şi a crescut mai mult decât PIB-ul,
   - competitivitatea economiei europene are nevoie, mai mult ca niciodată, de un sistem de transport eficient, durabil şi fiabil, iar transportul ar trebui considerat ca parte integrantă a creşterii şi competitivităţii europene,
   - noile provocări cu privire la un sistem de transport integrat care să acopere EU-15 şi noile state membre au fost determinate de ultimele extinderi, mai ales în ceea ce priveşte densitatea, capacitatea, calitatea şi alţi parametri privind infrastructura de transport,
   - efectele nefavorabile ale gazelor cu efect de seră asupra schimbărilor climatice au crescut, ţinând în special seama de rolul acestui sector asupra schimbărilor climatice,
   - preţurile energiei, îndeosebi preţurile combustibililor fosili utilizaţi în transporturi, continuă să crească,
   - potenţialul în domeniul inovaţiei şi al noilor tehnologii a crescut semnificativ,
   - au apărut, de asemenea, noi activităţi în urma globalizării,
   - securitatea şi protecţia infrastructurilor de transport împotriva actelor de terorism capătă o importanţă din ce în ce mai mare,
   - în domeniul transporturilor, problemele de criminalitate şi de furt organizat al vehiculelor comerciale şi al încărcăturilor sunt în creştere,
   - metropolele se confruntă cu probleme din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte fluidizarea traficului de mărfuri şi de persoane;

D.   întrucât sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 7% din PIB-ul european, iar veniturile din transporturi sunt în creştere continuă; subliniază că transportul eficient contribuie nu numai la creşterea economică, ci, în acelaşi timp, este esenţial pentru investiţiile în tehnologiile disponibile, posibile din punct de vedere comercial şi durabile din punct de vedere economic; subliniază că aglomerarea transporturilor a crescut şi costă Uniunea Europeană aproximativ 1% din PIB, iar sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 5% din ponderea locurilor de muncă, ceea ce înseamnă că peste 10 milioane de persoane ocupă un loc de muncă în sectoarele legate de transporturi; consideră, în acest context, că evaluarea la jumătatea perioadei îi oferă Parlamentului European ocazia de a exprima obiectivele politicii în domeniul transporturilor într-un mod explicit şi lipsit de ambiguitate, punând accentul pe obiective precise şi vizând o mobilitate durabilă,

1.   subliniază importanţa unei cooperări consolidate la nivel european, naţional, regional şi local, care să includă punerea efectivă în aplicare a unor norme comune şi modalităţi mai eficiente de aplicare; subliniază, de asemenea, necesitatea interconexiunii pragmatice, bazate pe cooperare, dintre sectorul transporturilor şi alte sectoare, precum cel al energiei, mediului şi inovării; propune integrarea deplină a politicii din domeniul transporturilor în Strategia de la Lisabona şi luarea sa în considerare în evaluarea şi recomandările pe care statele membre le prezintă anual în cadrul planurilor naţionale, cu scopul de a evalua şi compara progresele;

2.   subliniază necesitatea unei interconexiuni pragmatice, bazată pe cooperare, în domeniul transportului şi în alte domenii ale politicilor comunitare sau naţionale, precum cel energetic, de mediu şi al inovaţiei; subliniază că aceste politici trebuie să integreze şi cerinţele privind protecţia climei, în special reducerea emisiilor CO2 în sectorul transporturilor cu 20% până în 2020, ca o prioritate; consideră că numai printr-o abordare integrată se pot obţine rezultate pozitive în materie de reducere a incidentelor şi a emisiilor, precum şi de îmbunătăţire a siguranţei şi a mediului, după cum se prevede de exemplu de către Grupul la nivel înalt CARS 21; subliniază importanţa punerii la dispoziţia cetăţenilor, în calitate de utilizatori ai transporturilor, a unor informaţii specifice şi a încurajării să adopte comportamente mai responsabile;

3.   se declară pe deplin de acord cu faptul că legislaţia comunitară, în acord cu principiul unei mai bune legiferări şi cu principiul subsidiarităţii, ar trebui să se concentreze pe domenii noi, cum ar fi transporturile urbane, în care dispoziţiile legislative sunt necesare şi măsurile legate de politici ar trebui adoptate la nivelul UE numai în cazul în care acestea constituie, în mod incontestabil, o valoare adăugată şi se substituie formalităţilor birocratice care rezultă din cele 27 de legislaţii naţionale în domeniu, dar în acelaşi timp invită Comisia şi statele membre să asigure punerea în aplicare, interpretarea uniformă şi respectarea legislaţiei europene existente în domeniul transporturilor; mai mult, invită Comisia să monitorizeze în mod periodic eficacitatea măsurilor vizând realizarea obiectivelor stabilite şi, dacă este cazul, să adopte modificările care se impun;

4.   îşi exprimă regretul cu privire la condiţiile punerii în aplicare, de către Consiliu, a politicii UE în domeniul transporturilor şi solicită insistent accelerarea procesului decizional, în cadrul procedurii legislative, precum şi a unei transpuneri în legislaţia naţională mai rapide şi coordonate; invită Comisia să depună toate eforturile pentru atingerea acestui obiectiv;

5.   reaminteşte că resursele comunitare destinate finanţării proiectelor de transport transeuropene rămân limitate şi că valoarea adăugată a programului TEN–T nu poate fi concretizată decât în condiţiile finalizării ansamblului reţelei; subliniază finanţarea infrastructurilor (îndeosebi acolo unde problemele de aglomerare a transporturilor sunt notabile), pe tronsoanele transfrontaliere şi pe plăcile turnante; consideră că în ceea ce priveşte investiţiile prioritare, progresele au un ritm mai scăzut decât cel preconizat; subliniază că marile proiecte TEN–T – supravegheate de coordonatori – trebuie selectate în funcţie de fezabilitatea financiară şi, în special, de disponibilitatea statelor membre şi a regiunilor în cauză, precum şi în funcţie de fezabilitatea operaţională şi de stadiul de realizare a planificării tehnice, în vederea garantării faptului că declaraţiile de intenţie îşi găsesc expresia practică în programele de investiţii de încorporat în legislaţia financiară a statelor membre; consideră că aceste proiecte ar trebui să constituie o "valoare adăugată paneuropeană", demonstrată prin instituirea unei reţele transeuropene interconectate şi interoperabile, în vederea evitării creării unui ansamblu disparat de reţele naţionale;

6.   subliniază că inerţia financiară în materie de infrastructuri constituie un risc deloc de neglijat pentru creşterea economică europeană; invită Comisia să prezinte propuneri cu privire la crearea eventuală a unor formule de finanţare noi sau inovatoare – nu fără a ţine seama de raportul privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene – şi să prevadă resurse suplimentare pentru transporturi şi lucrările de cercetare corespunzătoare, în contextul revizuirii în 2008 a bugetului UE pe şapte ani; subliniază că este vorba în special de găsirea unor surse de finanţare a investiţiilor în domeniul transporturilor, îndeosebi pentru a garanta o imputare echitabilă a cheltuielilor bazate pe principiul "utilizatorul-plăteşte" şi pe capacitatea de a aplica principiul "poluatorul-plăteşte", fiind de la sine înţeles că venitul ar trebui reinvestit în sectorul transporturilor; consideră că statele membre şi Comisia ar trebui să analizeze în comun problemele financiare pe termen lung legate de construcţia reţelelor TEN–T şi de fiabilitatea acestora, ţinând cont de faptul că durata construcţiei va reprezenta cel puţin două perioade de şapte ani şi că ciclul de viaţă a noilor infrastructuri va fi de câteva decenii;

7.   salută crearea Fondului de garanţie, însă aşteaptă şi alte iniţiative similare, îndeosebi din momentul în care parteneriatele public-privat - într-un cadru juridic corespunzător - pot avea un rol în materie de finanţare, sub rezerva, totuşi, a fiabilităţii economice şi a rentabilităţii; subliniază rolul pe care BEI îl poate juca, cu condiţia ca acesta să fie compatibil cu participarea extinsă a sistemului financiar şi bancar european la proiectele de infrastructură şi de transport;

8.   subliniază că, prin extinderea sa geografică, Uniunea a căpătat o diversitate mai accentuată, care ar trebui luată în considerare înainte de a legifera, evaluările de impact trebuind să constituie o bază de informare a Uniunii Europene cu privire la posibilele efecte asupra fiecărui stat membru, în special asupra noilor state; invită instituţiile Comunităţii şi statele membre să facă tot posibilul pentru a exploata din plin toate resursele disponibile alocate dezvoltării infrastructurii de transport, deoarece în regiunile în care resursele şi infrastructurile sunt deficitare nu se pot realiza progrese calitative către un transport mai eficient şi mai durabil, cu ajutorul măsurilor orizontale precum transporturi combinate şi inteligente;

9.   convine să este necesară adoptarea unei abordări mai realiste decât în trecut şi utilizarea capacităţilor limitate în mod raţional şi subliniază importanţa utilizării modurilor de transport într-o optică de eficacitate şi cu imaginaţie, în mod individual sau combinat; subliniază că dezvoltarea transporturilor combinate trebuie să urmeze direcţia unei reduceri a impactului transporturilor asupra mediului; observă că diferitele moduri de transport ar trebui să evolueze în funcţie de propriile lor merite, conform standardelor de mediu, suportând propriile lor costuri, ceea ce ar face posibilă o îmbunătăţire a mobilităţii, graţie unei eficacităţi sporite a tuturor modurilor de transport; subliniază că recursul la co-modalitate face posibilă utilizarea optimă şi durabilă a resurselor, graţie gestionării mobilităţii în domeniul logisticii şi prin combinarea diferitelor moduri, ceea ce ar putea permite o reducere a traficului, obţinându-se, în acelaşi timp, un surplus de capacităţi în beneficiul ansamblului sistemului;

10.   consideră că finalizarea rapidă a reţelei TEN–T este cea mai bună cale de a crea condiţiile unei co-modalităţi sporite; observă că, în cadrul diverselor pieţe, trecerea de la un mod la altul este indispensabilă pentru reducerea impactului transporturilor asupra mediului, unul dintre efectele acestei treceri fiind şi acela al decongestionării traficului; subliniază că este de dorit trecerea la un mod mai favorabil mediului, cum ar fi calea ferată, autobuzul şi autocarul, întrebuinţarea în comun şi pe scară redusă a autovehiculelor, mersul pe jos şi ciclismul, transporturile maritime sau pe căi navigabile interne, şi consideră că accentul ar trebui pus pe modurile de transport cu grad deseori scăzut de utilizare, care prezintă, prin urmare, un potenţial important;

11.   subliniază, în contextul realizării, în continuare, a proiectelor TEN–T, că măsurile convenţionale şi-au atins limitele; insistă, prin urmare, asupra rolului pe care îl pot juca sistemele de transport inteligente, inovaţiile tehnologice şi investiţiile în domeniul telematicii, în scopul creşterii eficacităţii transporturilor, al limitării aglomerării transporturilor şi al îmbunătăţirii siguranţei şi a bilanţului de mediu; subliniază că trebuie exploatate beneficiile sistemelor inteligente şi ale inovaţiilor tehnologice [SESAR(transport aerian), ERTMS (transport feroviar), RIS (sistem de informaţii privind râurile), Galileo (navigaţie prin satelit) etc.]; subliniază că principala sarcină, atât a Comunităţii, cât şi a industriei, este să sprijine piaţa în perspectiva noilor soluţii inovatoare şi să creeze condiţiile juridice şi tehnice adecvate, inclusiv să faciliteze aplicarea noilor tehnologii prin intermediul achiziţiilor publice;

12.   observă apariţia unei serii de noi provocări o dată cu globalizarea logisticii, care constituie un element-cheie al competitivităţii economiei europene; susţine dezvoltarea unei strategii-cadru pentru transportul de mărfuri în Europa şi consideră că o astfel de strategie trebuie să se bazeze pe ideea că transportul de mărfuri este în esenţă o activitate comercială şi că reglementările ar trebui, prin urmare, să se limiteze la crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru un transport eficient de mărfuri; subliniază că politica europeană în materie de transporturi ar trebui să integreze logistica în dezvoltarea porturilor şi în integrarea acestora, precum şi dezvoltarea platformelor logistice; încurajează soluţiile logistice multimodale şi sistemul european modular, conexiunile de infrastructură şi informatica avansată;

13.   subliniază necesitatea cooperării şi a acordurilor între UE şi ţările terţe, atât la nivel bilateral, cât şi în cadrul organizaţiilor internaţionale, în domeniul transporturilor, al energiei, al mediului şi al securităţii şi îşi exprimă dorinţa de a participa activ la aceste negocieri şi acorduri;

14.   salută planurile pentru anii următori din Ghidul de referinţă, stabilit în anexa I a comunicării Comisiei menţionate anterior, şi::

   - subliniază importanţa politicii maritime europene, îndeosebi a unei strategii de transport integrat în acest domeniu, în cadrul căreia să se regăsească şi o politică portuară, care ar trebui să intre în domeniul de aplicare a tratatului,
   - subliniază importanţa proiectelor "autostrăzile mării",
   - atrage atenţia asupra progreselor realizate în domeniul aviaţiei, printre care şi cel constituit de sistemele de schimb al emisiilor, şi sprijină dezvoltarea programului SESAR,
   - subliniază că un concept global comun în materie de dezvoltare a aeroporturilor este necesar pentru evitarea alocării necorespunzătoare a fondurilor,
   - se declară în favoarea continuării programului Marco Polo,
   - insistă asupra necesităţii de a accelera programele Galileo şi ERTMS,
   - salută progresele înregistrate de proiectele eSafety şi identificarea prin frecvenţă radio (RFID),
   - salută progresele înregistrate de proiectul NAIADES privind căile navigabile interioare şi îndeamnă Comisia şi statele membre să prezinte propuneri privind realizarea acţiunilor preconizate în cadrul acestui plan de acţiune şi salută progresele înregistrate de RIS,
   - aşteaptă propunerea Comisiei, în 2008, a unui model polivalent, transparent şi comprehensibil pentru evaluarea costurilor externe, care să servească drept bază pentru calculul cheltuielilor de infrastructură, respectivului model trebuind să îi corespundă o evaluare de impact asupra internalizării costurilor externe pentru toate modurile de transport, precum şi o strategie de aplicare a modelului tuturor modurilor de transport,
   - invită Comisia să îşi intensifice eforturile în vederea aplicării integrale a Directivei 2004/52/CE privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunităţii şi solicită Comisiei să prezinte, înainte de sfârşitul lui 2007, un raport privind aplicarea directivei în cauză,
   - solicită realizarea unui studiu de fezabilitate - ţinând cont de raportul privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii - care să garanteze o finanţare sigură şi durabilă,
   - subliniază necesitatea acordării priorităţii, în realizarea celui de-al şaptelea program-cadru, proiectelor şi programelor privind sistemele inteligente şi logistica, printre care siguranţa rutieră, transporturile urbane şi tehnologia motoarelor nepoluante,
   - solicită garantarea unor standarde europene în materie de calitate şi de interoperabilitate pentru biocarburanţi,
   - subliniază necesitatea programului privind eficacitatea energetică,
   - subliniază importanţa Cărţii verzi cu privire la transporturile urbane şi speră că se vor pune la dispoziţie mijloace specifice, graţie cărora transporturile publice urbane să treacă la intermodalitate, pentru dezvoltarea sistemelor de gestionare a traficului şi crearea condiţiilor care să permită recompensarea utilizatorilor pentru decizia de a face apel la soluţii alternative,
   - subliniază importanţa adoptării unor măsuri suplimentare în favoarea transporturilor durabile din regiunile dens populate şi din cele muntoase, în urma semnării, la 11 decembrie 2006, de către Consiliul Transporturi, a Protocolului privind transporturile anexat Convenţiei alpine,
   - - sugerează prezentarea unei Cărţi verzi cu privire la turismul european şi realizarea unei evaluări de impact privind legislaţia care are o influenţă clară asupra turismului european,

15.   subliniază că, în condiţiile în care politica în domeniul transporturilor a Europei reunite s-a confruntat şi se confruntă în permanenţă cu noi provocări, evaluarea la jumătatea perioadei a Cărţii albe privind transportul din 2001 nu a stabilit obiectivele şi răspunsurile pe termen lung cu privire la o abordare integrată a viitoarei politici europene în domeniul transporturilor; invită, prin urmare, Comisia să demareze imediat lucrările pentru elaborarea, după 2010, a unei politici europene bine pregătite în domeniul transporturilor, care să răspundă noilor provocări într-un mod durabil;

16.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate