Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2227(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0190/2007

Predkladané texty :

A6-0190/2007

Rozpravy :

PV 10/07/2007 - 20
CRE 10/07/2007 - 20

Hlasovanie :

PV 12/07/2007 - 6.5
CRE 12/07/2007 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0345

Prijaté texty
PDF 300kWORD 82k
Štvrtok, 12. júla 2007 - Štrasburg
Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinen
P6_TA(2007)0345A6-0190/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o Európe v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (2006/2227(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu "Udržujte Európu v pohybe – trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent – strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001" (KOM(2006)0314),

–   so zreteľom na závery fínskeho predsedníctva o strednodobom preskúmaní bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001, ktoré odzrkadľujú diskusiu uskutočnenú na zasadnutí Rady pre dopravu 12. októbra 2006 (dokument Rady 13847/06 - TRANS 257),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0190/2007),

A.   keďže hore uvedené oznámenie Komisie bolo uverejnené po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami, keďže sa zakladá na modernom prístupe, je v súlade s lisabonskými cieľmi a patrí do rámca pre európsky trvalo udržateľný rozvoj,

B.   keďže Európsky parlament oceňuje pokrok v niektorých oblastiach európskej dopravnej politiky a zdôrazňuje význam pokračujúceho úsilia v oblastiach ako napr.:

   budovanie vnútorného trhu v dopravných službách prostredníctvom vzájomného prepojenia sietí infraštruktúr, sledovanie politík na podporu interoperability, zabezpečovanie prístupu na tento trh s cieľom zaručiť potrebnú cezhraničnú priepustnosť a uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie zemepisného znevýhodnenia najvzdialenejších regiónov a krajín na vonkajších hraniciach EÚ,
   zabezpečovanie väčšej súdržnosti medzi občanmi prostredníctvom dopravnej politiky a iných nástrojov,
   uplatňovanie opatrení na zníženie negatívnych účinkov odvetvia dopravy na životné prostredie,
   priebežné preskúmavanie a ďalšie rozvíjanie bezpečnosti s ohľadom na jej sociálno-ekonomický význam vo všetkých druhoch dopravy (leteckej, námornej, vnútrozemskej lodnej, železničnej a cestnej),
   snahy zvýšiť kvalitu služieb a dosiahnuť ochranu spotrebiteľov vo všetkých druhov dopravy tak, aby sa zhodovali s cieľom vytvorenia vnútorného trhu,
   snahy zabezpečiť základné práva cestujúcich najmä zaručením univerzálnych služieb v spolupráci s členskými štátmi,
   účinné uplatňovanie pravidiel o pracovných podmienkach,

C.   keďže Európsky parlament zdôrazňuje, že európska dopravná politika musí reagovať na tieto nové výzvy:

   dopyt po doprave rastie rýchlejšie, než sa očakávalo, a viac ako HDP,
   konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva si viac ako kedykoľvek predtým vyžaduje účinný funkčný a trvalo udržateľný dopravný systém, v ktorom sa na dopravu bude nazerať ako na súčasť európskeho rastu a konkurencieschopnosti,
   pokiaľ ide o európsky dopravný systém, objavujú sa nové výzvy v súvislosti s poslednými rozšíreniami, najmä s ohľadom na stále sa prehlbujúce rozdiely v hustote, kapacite, kvalite a v ďalších parametroch dopravnej infraštruktúry medzi EÚ 15 a novými členskými štátmi,
   nepriaznivý účinok skleníkových plynov vo vzťahu ku klimatickým zmenám vzrástol, najmä kvôli príspevku odvetvia dopravy ku klimatickým zmenám,
   ceny za energiu, a to najmä ceny fosílnych palív používaných v doprave, naďalej rastú,
   významným spôsobom vzrástol potenciál inovácií a nových technológií,
   globalizácia tiež priniesla nové úlohy,
   stále viac rastie dôležitosť bezpečnosti a ochrany dopravných infraštruktúr pred terorizmom,
   v sektore dopravy vzrastajú problémy týkajúce sa dopravnej kriminality a organizovaných krádeží úžitkových vozidiel a ich nákladov,
   pre veľké mestá je stále zložitejšie zachovať plynulý priechod osobnej a nákladnej dopravy,

D.   keďže odvetvie dopravy predstavuje asi 7 % európskeho HDP a zisky z dopravy neprestajne rastú; zdôrazňuje, že účinná doprava prispieva nielen k hospodárskemu rastu, ale je rozhodujúca pre investície do dostupných technológií, ktoré sú z obchodného hľadiska možné a z hospodárskeho udržateľné; poukazuje na to, že preťaženie ciest vzrástlo a stojí EÚ približne 1 % HDP, pričom odvetvie dopravy predstavuje asi 5 % zamestnanosti, čo znamená, že vyše 10 miliónov ľudí pracuje v odvetviach spojených so sektorom dopravy; v tejto súvislosti verí, že strednodobé preskúmanie umožní Európskemu parlamentu vyjadriť zámery európskej dopravnej politiky jasnejšie a jednoznačnejšie, so zameraním sa na ciele a v záujme trvalo udržateľnej mobility,

1.   zdôrazňuje dôležitosť posilnenej spolupráce na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorá by mala zahŕňať účinné vykonávanie spoločných pravidiel a účinnejšie spôsoby ich presadzovania; tiež zdôrazňuje potrebu pragmatického a kooperatívneho prepojenia dopravnej politiky s inými oblasťami politík, ako napr. energetika, životné prostredie či inovácie; navrhuje, aby dopravná politika bola plne začlenená do Lisabonskej stratégie a zohľadňovaná v hodnotení a odporúčaniach, ktoré každoročne predkladajú členské štáty vo svojich národných plánoch s cieľom zhodnotiť a porovnať dosiahnutý pokrok;

2.   zdôrazňuje potrebu pragmatického a kooperatívneho prepojenia dopravnej politiky s inými vnútroštátnymi politikami a politikami Spoločenstva, ako napr. energetika, životné prostredie či inovácie; zdôrazňuje, že tieto politiky musia rovnako zahŕňať požiadavky týkajúce sa ochrany klímy, a ako prioritu zníženie emisií CO2 z odvetvia dopravy do roku 2020 o 20 %; domnieva sa, že iba integrovaným prístupom je možné dosiahnuť pozitívne výsledky v znižovaní počtu obetí dopravných nehôd a redukcii emisií a v zlepšovaní bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako to uvádza napríklad skupina na vysokej úrovni CARS 21; poukazuje na význam poskytovania cielených informácií občanom ako užívateľom dopravy a ich vedenia k zodpovednejšiemu správaniu;

3.   plne súhlasí s tým, že by sa, v súlade s princípom lepšej právnej úpravy a zásadou subsidiarity, mali právne predpisy Spoločenstva zameriavať na nové oblasti, ako napríklad mestská doprava, kde sú právne predpisy potrebné, a opatrenia politík by sa mali prijímať na úrovni EÚ len vtedy, keď to bude mať jasný prínos pri nahrádzaní nadmernej byrokracie vyplývajúcej z 27 súborov právnych predpisov jednotlivých členských štátov na rovnakú tému, a zároveň vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili výkon, spoločný výklad a presadzovanie platných právnych predpisov Spoločenstva pre oblasť dopravy; ďalej vyzýva Komisiu, aby uskutočňovala pravidelné sledovanie dodržiavania opatrení zameraných na dosiahnutie stanovených cieľov, a pokiaľ to bude potrebné, aby pristúpila k nápravným opatreniam;

4.   vyjadruje poľutovanie nad podmienkami, za akých Rada presadzuje dopravnú politiku EÚ, a naliehavo žiada rýchlejšie prijímanie rozhodnutí v súlade s legislatívnymi postupmi a o pružnejšiu a lepšie koordinovanú transpozíciu do vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby spravila všetko vo svojich silách na dosiahnutie tohto cieľa;

5.   poznamenáva, že finančné zdroje Spoločenstva na financovanie transeurópskych dopravných projektov sú naďalej obmedzené a že prínos programu TEN-T nemožno dosiahnuť skôr, než bude dokončená celá sieť; kladie dôraz na financovanie infraštruktúr (najmä v prípade značného preťaženia ciest), cezhraničných úsekov a dopravných uzlov; nazdáva sa, že pokrok prioritných investícií je pomalší, ako sa očakávalo; zdôrazňuje, že kľúčové prioritné projekty TEN-T, na ktoré dohliadajú ich koordinátori, je nutné vyberať na základe ich finančnej realizovateľnosti a najmä ochoty zainteresovaných členských štátov a ich regiónov financovať ich, a ďalej v súlade s úrovňou ich operatívnej realizovateľnosti a podľa fázy pokroku v ich technickom plánovaní, aby sa zabezpečilo, že tieto prejavené zámery budú prakticky vyjadrené v investičných kalendároch, ktoré budú začlenené do rôznych finančných právnych predpisov členských štátov; domnieva sa, že by takéto projekty mali priniesť preukázateľnú celoeurópsku pridanú hodnotu vo forme zriadenia skutočne prepojenej a interoperabilnej celoeurópskej siete skôr, ako vytváranie rôznorodej zmesi národných sietí;

6.   zdôrazňuje, že ďalšia finančná nečinnosť v oblasti infraštruktúry môže významne ohroziť európsky hospodársky rast; vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na správu o budúcnosti vlastných zdrojov EÚ počas preskúmania 7-ročného rozpočtu EÚ v roku 2008 navrhla možné rozšírenie nových alternatívnych a inovačných spôsobov financovania vrátane dodatočných zdrojov pre výskum v doprave a v súvisiacich oblastiach; zdôrazňuje, že by súčasťou malo byť získanie zdrojov na investície do dopravy, najmä spravodlivé vyberanie poplatkov na základe zásady "užívateľ platí" a schopnosť uplatniť zásadu "znečisťovateľ platí", pokiaľ budú príjmy investované späť do odvetvia dopravy; verí, že Komisia a členské štáty by mali spoločne zvážiť dlhodobé finančné problémy spojené s výstavbou TEN-T ako celku a jeho uvedením do prevádzky zohľadňujúc skutočnosť, že výstavba bude trvať minimálne dve 7-ročné finančné obdobia a že životnosť nových infraštruktúr je aspoň niekoľko desaťročí;

7.   víta založenie záručného fondu, no očakáva viac podobných iniciatív, najmä ak budú verejno-súkromné partnerstvá, v riadnom právnom rámci, schopné zúčastniť sa na financovaní, ale iba vtedy, ak budú hospodársky a finančne realizovateľné; zdôrazňuje úlohu EIB, ktorá však musí byť v súlade s väčším zapojením európskeho bankového a finančného systému do projektov v oblasti infraštruktúr a dopravy;

8.   upozorňuje, že geografické rozšírenie EÚ spôsobilo značný nárast rôznorodosti, a preto by EÚ mala byť pred prijímaním právnych predpisov informovaná o hĺbkovej analýze vplyvov, ktorá by ukázala možné účinky na každý členský štát, predovšetkým na nových členov; vyzýva orgány a členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie na plné využitie všetkých dostupných fondov určených na rozvoj dopravnej infraštruktúry; domnieva sa totiž, že tam, kde chýbajú kapacity a infraštruktúra, nie je možné dosiahnuť kvalitatívny pokrok smerom k efektívnejšej a trvalo udržateľnej doprave pomocou horizontálnych opatrení – súčinnosti rôznych druhov dopravy a inteligentných dopravných systémov;

9.   súhlasí s tým, že bude sledovať realistickejší prístup ako doteraz a že bude využívať obmedzené kapacity optimálnym spôsobom, a zdôrazňuje význam účinného a inovatívneho využívania rôznych druhov dopravy, ktoré sú prevádzkované samostatne alebo vo vzájomnej integrácii; zdôrazňuje, že rozvoj komodality by mal sprevádzať zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie; poznamenáva, že každý druh dopravy by sa mal rozvíjať na základe svojho vlastného charakteru v súlade s príslušnými normami pre životné prostredie, mal by financovať vlastné náklady a tak zvýšenou účinnosťou všetkých druhov dopravy zvýšiť pohyblivosť; zdôrazňuje, že komodalita umožňuje dosiahnutie optimálneho a trvalo udržateľného využívania zdrojov prostredníctvom riadenia mobility v dopravnej logistike a intermodálnym prepojením jednotlivých druhov dopravy, ktoré by mohli znížiť dopravnú premávku, pričom by sa rezervné kapacity mohli využiť v prospech celého systému;

10.   domnieva sa, že rýchle dokončenie siete TEN-T je prvým krokom k vytvoreniu podmienok pre lepšiu súčinnosť rôznych druhov dopravy; poznamenáva, že pre zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie v jednotlivých trhoch je rozhodujúci prechod na iný druh a že obyčajný presun na iný druh môže znížiť preťaženie ciest; poukazuje na skutočnosť, že je nutný prechod na dopravu šetrnejšiu k životnému prostrediu, ako napr. železničnú, autobusovú a autobusovú diaľkovú dopravu, spoločné používanie a zdieľanie vozidiel (carpooling a carsharing), chôdzu a cyklistiku, námornú či vnútrozemskú lodnú dopravu, a dôraz treba klásť na tie dopravné režimy, ktoré sú ešte často málo využívané, čo znamená, že majú obrovský potenciál;

11.   poukazuje na to, že kým sa pokračuje v projektoch TEN-T, konvenčné opatrenia sa blížia k hraniciam svojich možností; preto zdôrazňuje potenciál inteligentných dopravných systémov, technologických inovácií, investícií do telematiky s cieľom zlepšiť dopravnú účinnosť, znížiť preťaženie, zlepšiť bezpečnosť a znížiť vplyv na životné prostredie; poukazuje na to, že je nutné uvedomiť si výhody inteligentných systémov a technologických inovácií (SESAR (letecká doprava), ERTMS (železničná doprava), RIS (riečny informačný systém), Galileo (satelitná navigácia), atď.); zdôrazňuje, že hlavnou úlohou Spoločenstva aj priemyselného sektora je podporovať trh pre inovačné riešenia a vytvoriť pre ne vhodné právne a technické prostredie vrátane zjednodušeného podávania žiadostí o nové technológie prostredníctvom verejného obstarávania;

12.   tvrdí, že nové úlohy vznikli aj v dôsledku globalizácie logistiky, ktorá je kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva; zdôrazňuje, že do európskej dopravnej politiky by mala byť integrovaná logistika spojená s budovaním a integráciou prístavov a rozvoj logistických platform; podporuje rozvoj rámcovej stratégie pre nákladnú prepravu; podporuje logistické riešenia viacerých druhov dopravy a európsky systém pozostávajúci z viacerých modulov, prepojenie infraštruktúry a modernú informatiku; podporuje rozvoj rámcovej stratégie pre nákladnú dopravu v Európe; nazdáva sa, že taká stratégia sa musí zakladať na postoji, že nákladná doprava je v zásade čisto obchodná záležitosť, a preto by sa právna úprava mala obmedziť iba na vytvorenie primeraného obchodného prostredia pre účinnú nákladnú dopravu;

13.   zdôrazňuje potrebu spolupráce a dohôd medzi EÚ a tretími krajinami, individuálne a v rámci medzinárodných organizácií, v oblastiach dopravy, energetiky, životného prostredia a bezpečnosti; a vyjadruje svoje želanie významne sa na týchto rokovaniach a dohodách podieľať;

14.   víta plány pracovnej knihy na najbližšie roky, uvedenej v prílohe I hore uvedeného oznámenia Komisie a:

   vyzdvihuje dôležitosť stratégie európskej námornej politiky a najmä integrovanej námornej dopravy spolu s politikou pre prístavy, ktorá by mala patriť do rozsahu pôsobnosti zmluvy,
   zdôrazňuje dôležitosť projektov tzv. námorných diaľnic,
   zdôrazňuje ďalší rozvoj dosiahnutý v oblasti letectva vrátane obchodovania s emisiami a podporuje pokrok v programe SESAR,
   zdôrazňuje, že na to, aby sa zabránilo neprimeranému vyčleňovaniu finančných prostriedkov, je potrebná spoločná celková koncepcia pre rozvoj letísk na európskej úrovni,
   podporuje pokračovanie programu Marco Polo,
   zdôrazňuje, že by sa mali urýchliť programy Galileo a ERTMS,
   podporuje rozvoj projektov eSafety a vysokofrekvenčná identifikácia (RFID),
   podporuje rozvoj projektu vnútrozemských vodných ciest NAIADES a nalieha na Komisiu a členské štáty, aby prišli s návrhmi týkajúcimi sa výkonu činností ohlásených v tomto akčnom pláne, a podporuje rozvoj systému RIS,
   teší sa na návrh Komisie, v roku 2008, ktorý prinesie všeobecne uplatniteľný, transparentný a zrozumiteľný model pre hodnotenie všetkých externých výdavkov, ktorý predloží Komisia v roku 2008 a ktorý bude slúžiť ako základ pre budúce výpočty poplatkov spojených s infraštruktúrami, pričom tento model bude sprevádzať analýza vplyvov, aké bude mať internacionalizácia vonkajších nákladov na všetky druhy dopravy, a stratégia uplatňovania tohto modelu vo všetkých druhoch dopravy,
   vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie na plné vykonávanie smernice 2004/52/ES o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov Spoločenstva, a žiada Komisiu, aby vypracovala správu o vykonávaní tejto smernice pred koncom roka 2007,
   žiada, aby sa v súlade so správou o budúcnosti vlastných zdrojov EÚ vypracovala štúdia o uskutočniteľnosti, ktorá by pomohla zabezpečiť bezpečné a trvalé financovanie,
   zdôrazňuje, že pri výkone siedmeho rámcového programu uprednostniť projekty a programy, ktoré sa týkajú inteligentných dopravných systémov a logistiky vrátane bezpečnosti cestnej premávky, mestskej dopravy a čistých motorových technológií,
   žiada, aby sa na úrovni EÚ zabezpečili normy kvality a interoperability biopalív;
   zdôrazňuje potrebu plánu postupu pre energetickú účinnosť,
   zdôrazňuje dôležitosť zelenej knihy o mestskej doprave a dúfa, že sa zabezpečia osobitné prostriedky, ktoré pomôžu mestskej verejnej doprave prejsť na modálnu integráciu, budú sa vyvíjať systémy riadenia dopravy a vytvoria sa podmienky odmeňovania užívateľov, ktorí si zvolili využívanie alternatív,
   zdôrazňuje dôležitosť prijímania ďalších opatrení v prospech trvalo udržateľnej dopravy v hornatých a v husto obývaných oblastiach po tom, ako bol na zasadnutí Rady pre dopravu 11. decembra 2006 podpísaný protokol o doprave k Alpskému dohovoru,
   navrhuje, aby bola predložená zelená kniha o európskom cestovnom ruchu a aby sa uskutočnilo osobitné hodnotenie dosahu právnych predpisov, ktoré majú jasný vplyv na európsky cestovný ruch;

15.   keďže dopravná politika znovu zjednotenej Európy čelila a stále čelí novým výzvam, zdôrazňuje, že strednodobé preskúmanie bielej knihy o doprave z roku 2001 nestanovilo dlhodobé ciele a neposkytlo odpoveď na integrovaný prístup k budúcej európskej dopravnej politike; preto vyzýva Komisiu, aby okamžite začala pracovať na dobre pripravenej európskej dopravnej politike po roku 2010, ktorá bude schopná udržateľným spôsobom reagovať na nové výzvy;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia