Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0278/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0347

Приети текстове
PDF 370kWORD 71k
Четвъртък, 12 юли 2007 г. - Страсбург
Споразумение със САЩ за системата за регистрация на пътници
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно Споразумението със САЩ за системата за регистрация на пътници

Европейският парламент,

-   като взе предвид член 6 от Договора за ЕС, член 8 от Хартата за основните права на ЕС и член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

-   като взе предвид своята препоръка към Съвета от 7 септември 2006 г.(1) и своята резолюция от 14 февруари 2007 г. относно системата за регистрация на пътници (СРП) (2),

-   като взе предвид предходните споразумения относно СРП между Европейската общност и САЩ от 28 май 2004 г. и между Европейския съюз и САЩ от 19 октомври 2006 г.,

-   като взе предвид проектоспоразумението от 28 юни 2007 г. между Европейския съюз и САЩ относно обработката и трансфера на данни на СРП от въздушните превозвачи на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, неофициално предадено от действащия председател на Съвета, министър Wolfgang Schäuble, на председателя на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

-   като взе предвид решението на Съда на Европейските общности от 30 май 2006 г. по съединени дела C-317/04 и C-318/04,

-   като взе предвид писмото на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ от 28 юни 2007 г. относно гаранциите, с които се пояснява защитата на данните на СРП, неофициално предадено от действащия председател на Съвета, министър Schäuble, на председателя на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

-   като взе предвид писмото на Европейския надзорен орган за защита на данните от 27 юни 2007 г. относно новото споразумение за СРП със САЩ ("ново СРП споразумение"), адресирано до действащия председател, министър Schäuble, и отговорите, получените от него и от Jonathan Faull, и генералния директор на Генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" на Комисията от 29 юни и 3 юли 2007 г.,

-   като взе предвид член 2 от Допълнителния протокол на Съвета на Европа към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, който се отнася за контролните органи и трансграничния информационен поток,

-   като взе предвид Директива 2004/82/EО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни за пътниците(3),

-   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че декларираната цел на новото СРП споразумение е да се осигури правно основание за трансфера на данни от системата за регистрация на пътници на ЕС към САЩ, от една страна, и да се осигури подходяща защита на личните данни и процесуална защита за гражданите на ЕС, от друга страна;

Б.   като има предвид, че новото СРП споразумение цели да подпомогне предотвратяването и борбата с тероризма и международната престъпност;

В.   като има предвид, че новото СРП споразумение не отговаря на втората цел, поради наличието на съществени недостатъци във връзка с правната сигурност, защитата на данните и правната защита на гражданите на ЕС, и по-специално поради отворените и неясни дефиниции и многото възможности за допускане на изключения;

Г.   като има предвид, че новото СРП споразумение предлага правната рамка за трансфера на данни от СРП на ЕС на САЩ и по този начин създава основание за осъществяване на стопанската дейност на въздушните превозвачи със САЩ,

Д.   като има предвид, че е необходимо да се осигури подходящата защита на личния живот и гражданските свободи на отделните граждани и контрол върху качеството на данните, за да може обменът на данни и информация да бъде надежден инструмент в борбата с тероризма;

Общо описание

1.  Признава трудните условия, при които се проведоха преговорите за СРП, и по правило признава ползата от наличието на едно единствено споразумение за СРП между ЕС и САЩ, отколкото 27 двустранни споразумения между държавите-членки и САЩ.

2.  Изразява голямо съжаление за липсата на демократичен контрол, тъй като новото СРП споразумение , съобразено с изискванията на САЩ, бе договорено и съгласувано без никакво участие на Европейския парламент и без достатъчно възможност за националните парламенти да окажат влияние върху мандата за преговори, да извършат цялостна оценка на предложеното ново СРП споразумение или да предлагат изменения по него.

3.  Изразява загриженост от продължаващата липса на правна сигурност по отношение на последиците и обхвата на задълженията, налагани на авиокомпаниите, както и правната връзка между новото СРП споразумение и писмото на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

4.  Изразява критичното си отношение към неуспеха на новото СРП споразумение да осигури подходящо равнище на защита на данните на СРП и изразява съжаление за липсата на ясни и пропорционални мерки за обмена на информация, съхранението и упражняването на контрол от страна на органите за защита на данните; изразява загриженост относно множеството мерки, прилагани по искане на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

5.  Следователно, призовава националните парламенти на държавите-членки да разгледат внимателно настоящия проект за ново СРП споразумение, като вземат предвид забележките, изложени в настоящата резолюция.

По отношение на правната рамка

6.  Изразява загриженост за това, че обработката, събирането, използването и съхранението от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ на данни на СРП не се извършва въз основата на подходящо споразумение, а само на незадължителни гаранции, които могат да бъдат едностранно променени от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ във всеки един момент и които не предоставят никакви права или ползи за никое лице или страна.

7.  Изразява съжаление за липсата на ясно определено ограничение на целта в писмото на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, където се отбелязва, че данните на СРП могат да се използват в борбата с тероризма и свързани с него престъпления, но също така и за редица неуточнени допълнителни цели, и по-специално за "защита на жизнено важни интереси на лицето, за което се отнасят данните, или на други лица, или при наказателни съдебни производства или по друг начин, предписан от закона".

8.  Приветства готовността на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ принципно да премине към системата PUSH не по-късно от 1 януари 2008 г., но изразява съжаление за факта, че промяната, предвидена в споразумението за СРП за 2004 г., се отлага с години, при положение, че условието за техническа изпълнимост отдавна е изпълнено; счита, че системата PUSH за всички превозвачи следва да бъде sine qua non за трансферите по СРП; подчертава, че съвместното съществуване на системите PUSH и PULL би могло да доведе до нарушаване на конкуренцията между превозвачите на ЕС.

9.  Настоява върху това, че съвместните периодични прегледи от страна на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и ЕС трябва да бъдат всеобхватни и да се извършват ежегодно и че резултатите трябва да се публикуват; настоява за включването в прегледа на оценка за ефективността на мерките по отношение постигането на по-голяма сигурност; изразява съжаление за факта, че при извършването на прегледа не се предвижда никакво участие на национални или европейски надзорни органи за защита на данните което бе предвидено в предходното споразумение за СРП.

10.  Настоява за подходящо информиране на пътниците за използването на техните данни и за техните права, и по-специално правото на обезщетение и правото на получаване на информация за основанието за спиране на пътника, и смята, че това е задължение на авиокомпаниите; счита, че Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и Комисията следва да поемат отговорността за информацията, предоставяна на пътниците и за целите за даването на пътниците на "Кратко предизвестие за пътуването между Европейския съюз и САЩ", както посочва работната група по член 29 (W 132).

11.  Изразява съжаление за факта, че при преговорите между ЕС и САЩ не бе взета предвид Директива 2004/82/ЕО или споразуменията за СРП на ЕС с Австралия и Канада, при които се гарантират по-високи стандарти на защита на личните данни.

12.  Припомня, че административното споразумение, сключено между ЕС и САЩ, не трябва да води до снижаване на равнището на защита на личните данни, гарантирано от националното законодателство на държавите-членки, и изразява съжаление за това, че то ще създаде допълнително объркване по отношение на задълженията на авиокомпаниите на ЕС и основните права на гражданите на ЕС.

По отношение на защитата на данните

13.  Приветства клаузата, че обхватът на Закона на САЩ за защита на личните данни ще бъде разширен по административен път, така че да обхваща и гражданите на ЕС;

14.  Изразява съжаление за факта, че Министерството на вътрешната сигурност на САЩ си запазва правото да въвежда изключения по Закона за свободата на информацията.

15.  Изразява съжаление за неуспеха на новото СРП споразумение да установи точни критерии за определението на защитата на личните данни, предадени на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което би могло да бъде счетено за подходящо съгласно стандартите на ЕС.

16.  В тази връзка изразява съжаление за факта, че данните на СРП за гражданите на ЕС ще се обработват единствено съгласно разпоредбите на законодателството на САЩ, без извършване на подходяща оценка или посочване на конкретното приложимо законодателство на САЩ.

17.  Изразява съжаление за факта, че срокът за съхранение на данните на СРП ще бъде удължен от 3,5 години на 15 години, както и че това ще важи със задна дата за данните, събирани по предходни споразумения за СРП; силно критикува факта, че след 15-годишния период на съхранение на данните, включващ 7-годишен "активен" и 8-годишен "пасивен" период, няма гаранция, че данните ще бъдат окончателно заличени.

18.  Отбелязва намаляването на броя на полетата с данни от 34 на 19, но изтъква, че това намаляване е до голяма степен "козметична процедура", поради сливането и преименуването на полетата с данни, а не действителното им заличаване.

19.  Отбелязва със загриженост, че чувствителни данни (тоест личните данни, разкриващи расов или етнически произход, политическа ориентация, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации и данни за здравословното състояние или сексуалния живот на лицата) ще бъдат предоставяни на разположение на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и че тези данни могат да бъдат използвани от него в изключителни случаи.

20.  Изразява загриженост за това, че данните ще бъдат съхранявани за период от седем години в "активни аналитични бази данни", което води до значителен риск от масово създаване на досиета и извличане на данни, което е несъвместимо с основните европейски принципи и представлява практика, която е в процес на обсъждане в Конгреса на САЩ.

По отношение на обмена на информация

21.  Изразява съжаление за неуспеха на новото СРП споразумение да определи точно кои органи на САЩ могат да имат достъп до данните на СРП.

22.  Изразява загриженост във връзка с планирания трансфер на аналитична информация относно данните на СРП от властите на САЩ към полицейските и съдебни органи на държавите-членки, и евентуално към Европол и Евроюст, извън рамките на специални съдебни процедури или полицейски разследвания, както се споменава в писмото на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, тъй като това следва да бъде допускано единствено в съответствие с действащите споразумения между ЕС и САЩ за правната взаимопомощ и екстрадирането на лица.

23.  Силно се противопоставя на клаузата за принципно даване на достъп на трети страни до данните на СРП, ако отговарят на определени условия, уточнени от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, и на това, трети страни да могат по изключение, в неуточнени неотложни случаи, да получат достъп до данните на СРП без гаранции, че данните ще се обработват съгласно нивото на защита на данните на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

24.  Изразява съжаление за факта, че ЕС е приел "да не се намесва" във връзка със защитата на данни на СРП за граждани на ЕС, които САЩ може да обменя с трети страни.

25.  Отбелязва, че новото СРП споразумение позволява Министерството на вътрешната сигурност на САЩ да предоставя данни на СРП на други национални държавни органи на САЩ във връзка със специални случаи и в зависимост от естеството на случая; изразява съжаление за това, че в новото СРП споразумение липсва уточнение за това кои органи на САЩ могат да имат достъп до данните на СРП и че целите, заложени в член I на писмото на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, са твърде широки.

По отношение на европейската СРП

26.  Отбелязва, че в новото СРП споразумение се споменава възможното създаване на СРП на равнището на ЕС или в една или повече държави-членки, и се предвижда, че всички данни на СРП могат да бъдат предоставени на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

27.  Изисква от Комисията да уточни състоянието на нещата по отношение на европейска СРП, включително и да предостави проучването за осъществимостта, което тя се е ангажирала да извърши.

28.  Отново изразява загрижеността си, изразена от работната група по член 29, във връзка с използването на данните на СРП за целите на дейността на правоприлагащите органи, и по-специално призовава Комисията да уточни:

   a) оперативните нужди и целта на събирането на данни на СРП на мястото на влизане на територията на ЕС,
   б) добавената стойност от събирането на данни на СРП в контекста на вече съществуващите мерки за контрол на мястото на влизане на територията на ЕС поради съображения за сигурност, като например Шенгенската система, Визовата информационна система и системата API,
   в) планираното използване на данните на СРП, и по-специално дали това ще бъде за установяване на самоличността на лицата, с цел гарантиране на въздушната сигурност, за установяване на това кой влиза на територията на ЕС или за създаване на общи негативни или позитивни досиета на пътници.

29.  Настоява за участие на Парламента във всички мероприятия, свързани с разглеждането на този въпрос, съгласно член 71, параграф 1, буква в) и член 251 от Договора за ЕО.

30.  Припомня, че новото СРП споразумение ще бъде преразгледано в крайна сметка в контекста на бъдещите институционални реформи на ЕС, както се посочва в заключенията от заседанието на Европейския съвет през юни 2007 г. и в мандата за следващата Междуправителствена конференция.

31.  Възнамерява да поиска изготвянето на правна оценка на новото СРП споразумение за съответствие с националното законодателство и това на ЕС, и приканва работната група по член 29 и Европейския надзорен орган за защита на данните да представят изчерпателни становища по този въпрос.

o
o   o

32.  Възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на Конгреса на САЩ.

(1) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 250.
(2) P6_TA(2007)0039.
(3) ОВ L 261, 6.8.2004г., стр. 24.

Правна информация - Политика за поверителност