Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0278/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0347

Vedtagne tekster
PDF 37kWORD 84k
Torsdag den 12. juli 2007 - Strasbourg
PNR-aftale med USA
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om PNR-aftalen med USA

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til artikel 6 i EU-traktaten, artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention,

-   der henviser til sin henstilling af 7. september 2006(1) til Rådet og sin beslutning af 14. februar 2007 om passagerlister (PNR)(2),

-   der henviser til de tidligere PNR-aftaler af henholdsvis 28. maj 2004 mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Stater og 19. oktober 2006 mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater,

-   der henviser til udkast til aftale af 28. juni 2007 mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger til United States Department of Homeland Security (DHS), uformelt fremsendt af Rådets formand, Schäuble, til formanden for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

-   der henviser til EF-Domstolens dom af 30. maj 2006 i de forenede sager C-317/04og  C-318/04;

-   der henviser til DHS' skrivelse af 28. juni 2007, hvori det redegør for sikkerhedsforanstaltningerne omkring opbevaringen af PNR-oplysninger, uformelt fremsendt af Rådets formand, Schäuble, til formanden for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

-   der henviser til skrivelse af 27. juni 2007 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til Rådets formand, Schäuble, om den nye PNR-aftale med USA, og svarene fra Schäuble og fra Jonathan Faull, generaldirektør for Kommissionens GD JLS ("retfærdighed, frihed og sikkerhed") af hhv. 29. juni og 3. juli 2007,

-   der henviser til artikel 2 i Europarådets tillægsprotokol til konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, vedrørende tilsynsmyndigheder og grænseoverskridende datastrømme,

-   der henviser til Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at den nye PNR-aftales erklærede formål er dels at tilvejebringe et retsgrundlag for overførslen af PNR-data til USA, dels at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger og proceduremæssige garantier for EU-borgere,

B.   der henviser til, at formålet med den nye PNR-aftale er at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet,

C.   der henviser til, at det ikke med den nye PNR-aftale er lykkes at opfylde det andet formål, da den er behæftet med væsentlige mangler for så vidt angår retlig sikkerhed, databeskyttelse samt klage- og domstolsadgang for EU-borgere, navnlig på grund af de åbne og vage definitioner og de mange undtagelsesmuligheder,

D.   der henviser til, at den nye PNR-aftale udgør den retlige ramme for overførsel af PNR-oplysninger fra EU til USA og derved danner grundlag for luftfartsselskabernes virksomhed i USA,

E.   der henviser til, at en tilstrækkelig beskyttelse af de enkelte borgeres privatliv og borgerrettigheder og en tilstrækkelig datakvalitetskontrol er nødvendige forudsætninger for, at data- og informationsdeling kan være et nyttigt og pålideligt værktøj i kampen mod terrorisme,

Generelt

1.   anerkender, at PNR-forhandlingerne fandt sted under vanskelige vilkår, og anerkender principielt fordelene ved at have en enkelt EU-USA-PNR-aftale frem for 27 bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og USA;

2.   beklager på det kraftigste mangelen på demokratisk kontrol af nogen art, idet den nye PNR-aftale efter krav fra USA er blevet forhandlet og vedtaget, uden at Europa-Parlamentet på noget tidspunkt har været inddraget, og uden at de nationale parlamenter har haft tilstrækkelig mulighed for at øve indflydelse på forhandlingsmandatet, vurdere den foreslåede aftale eller foreslå ændringer af samme;

3.   er betænkelig ved den konstante mangel på retlig sikkerhed med hensyn til følgerne af og rækkevidden af de forpligtelser, luftfartsselskaber pålægges, samt det juridiske forhold mellem den nye PNR-aftale og DHS-skrivelsen;

4.   finder det kritisabelt, at den nye PNR-aftale ikke sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af PNR-oplysningerne, beklager mangelen på klare og proportionale bestemmelser vedrørende informationsdeling, opbevaring og databeskyttelsesmyndighedernes tilsyn; er betænkelig ved de mange bestemmelser, som DHS kan implementere efter eget skøn;

5.   opfordrer følgelig medlemsstaternes nationale parlamenter til nøje at granske det foreliggende udkast til ny PNR-aftale i lyset af bemærkningerne i denne beslutning;

Med hensyn til de lovmæssige rammer

6.   finder det betænkeligt, at DHS' behandling, indsamling, anvendelse og opbevaring af PNR-oplysninger ikke bygger på en egentlig aftale, men på ikke-bindende forsikringer, som DHS ensidigt kan ændre på ethvert tidspunkt, og som ikke sikrer nogen person eller part nogen rettigheder eller fordele;

7.   beklager mangelen på en klar afgrænsning af anvendelsesområdet i DHS-skrivelsen, hvor det nævnes at PNR-oplysningerne kan anvendes i kampen mod terror og hermed forbundne lovovertrædelser, men også til en række uspecificerede andre formål, heriblandt "til beskyttelse af registrerede personers eller andre personers vitale interesser, retssager eller andre lovbestemte formål";

8.   udtrykker tilfredshed med, at DHS har erklæret sig villig til at gå over til PUSH-systemet, principielt senest den 1. januar 2008, men beklager, at denne overgang - der allerede forudsås i PNR-aftalen fra 2004 - er blevet udsat i årevis, selv om de tekniske forudsætninger herfor længe har været opfyldt; mener, at anvendelse af Push--systemet bør være en ufravigelig forudsætning for PNR-overførsler fra alle transportvirksomheder; understreger, at en samtidig eksistens af PUSH- og PULL-systemerne kan resultere i konkurrenceforvridninger mellem EU-transportvirksomhederne;

9.   kræver, at DHS' og EU's fælles periodiske revisioner omfatter hele aftalen, foretages en gang om året, og at resultaterne offentliggøres; insisterer på, at revisionen skal omfatte en vurdering af, hvorvidt foranstaltningerne effektivt har bidraget til en forøgelse af sikkerheden; beklager, at der ikke er forudset nogen inddragelse af nationale eller europæiske tilsynsførende for databeskyttelse i revisionen, sådan som det var tilfældet under den foregående PNR-aftale;

10.   insisterer på, at passagererne skal informeres fyldestgørende om brugen af deres data og om deres rettigheder, herunder retten til at klage og retten til at blive oplyst om, på hvilket grundlag en rejsende afvises, og at det påhviler luftfartsselskaberne at sørge herfor; finder, at DHS og Kommissionen skal påtage sig ansvaret for den information, passagererne modtager, og anbefaler, at den "korte informationstekst til passagerer på flyvninger mellem EU og USA", som Artikel 29-Arbejdsgruppen om Databeskyttelse (WP 132) har udarbejdet, udleveres til alle passagerer;

11.   beklager, at man under EU's forhandlinger med USA ikke tog hensyn til direktiv 2004/82/EF eller til EU's PNR-aftaler med Australien og Canada, der sikrer en højere standard for beskyttelsen af personoplysninger;

12.   påpeger, at den administrative aftale, der er indgået mellem EU og USA, ikke må resultere i en indskrænkning af den beskyttelse af personoplysninger, som er sikret i medlemsstaternes nationale lovgivninger, og beklager, at dette vil skabe øget forvirring omkring EU-luftfartsselskabernes forpligtelser og EU-borgernes grundlæggende rettigheder;

Med hensyn til databeskyttelse

13.   finder det positivt, at USA's "Privacy Act" administrativt vil finde anvendelse på EU-borgere;

14.   beklager, at DHS forbeholder sig ret til at indføre undtagelser i henhold til "Freedom of Information Act";

15.   beklager, at den nye PNR-aftale ikke giver præcise kriterier for at bedømme, om den persondatabeskyttelse, DHS tilbyder, er tilstrækkelig ud fra EU's standarder;

16.   beklager i den forbindelse, at EU-borgeres personoplysninger skal behandles alene i henhold til amerikansk ret uden nogen vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, eller nogen angivelse af den specifikke amerikanske lovgivning, som finder anvendelse;

17.   beklager, at det tidsrum, hvori PNR-oplysninger opbevares, skal forlænges fra 3,5 til 15 år, og at dette skal gælde med tilbagevirkende kraft for oplysninger indsamlet under de foregående PNR-aftaler; finder det stærkt kritisabelt, at der efter udløbet af den 15 års opbevaringsperiode, som skal bestå af en "aktiv" periode på 7 år og en "inaktiv" periode på 8 år, ikke er nogen garanti for, at oplysningerne vil blive definitivt slettet;

18.   noterer sig, at antallet af datafelter skal reduceres fra 34 til 19, men påpeger, at reduktionen hovedsagelig er kosmetisk, fordi datafelterne slås sammen og omdøbes frem for reelt at blive slettet;

19.   konstaterer med bekymring, at følsomme oplysninger (dvs. oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab samt oplysninger vedrørende den pågældendes helbredsforhold eller sexliv) skal udleveres til DHS og i undtagelsestilfælde kan blive anvendt af samme;

20.   finder det betænkeligt, at oplysningerne skal opbevares i syv år i "aktive analytiske databaser", hvilket indebærer en væsentlig risiko for profilering og "data mining" i massivt omfang, hvilket er i strid med grundlæggende europæiske principper og er en praksis, som stadig debatteres i den amerikanske Kongres;

Med hensyn til informationsdeling

21.   beklager, at man i den nye PNR-aftale undlader at definere præcist hvilke amerikanske myndigheder, der kan få adgang til PNR-oplysninger;

22.   er foruroliget over de planer, der nævnes i DHS-skrivelsen, om overførsel af analytisk information udledt af PNR-oplysninger fra de amerikanske myndigheder til politi og retlige myndigheder i medlemsstaterne samt eventuelt til Europol og Eurojust uden for rammerne af specifikke domstolsprocedurer eller politimæssige efterforskninger, fordi dette kun bør tillades i henhold til de eksisterende aftaler mellem EU og USA om gensidig retshjælp og udlevering;

23.   er stærkt modstander af bestemmelsen om, at tredjelande i almindelighed kan få adgang til PNR-oplysninger, hvis de forpligter sig til at overholde de af DHS angivne betingelser, og at tredjelande undtagelsesvis, i ikke nærmere specificerede nødstilfælde, kan få adgang til PNR-oplysninger uden at have givet garantier for, at oplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med DHS-standarden for databeskyttelse;

24.   beklager, at EU har indvilget i ikke at gå ind i spørgsmålet om beskyttelsen af EU-borgeres PNR-oplysninger, som USA eventuelt vil dele med tredjelande;

25.   bemærker, at den nye PNR-aftale giver DHS mulighed for at udlevere PNR-oplysninger til andre indenrigsministerielle myndigheder i forbindelse med konkrete sager og i forhold til sagens karakter; beklager, at den nye PNR-aftale ikke giver nogen oplysninger om, hvilke amerikanske myndigheder der kan få adgang til PNR-oplysninger, og at de formål, der opstilles i artikel I i DHS-skrivelsen, er meget bredt formulerede;

Med hensyn til et europæisk PNR-system

26.   bemærker, at der i den nye PNR-aftale omtales et eventuelt fremtidigt PNR-system på EU-plan eller i en eller flere medlemsstater, og at den indeholder en bestemmelse om, at enhver PNR-oplysning i et sådant system skal kunne stilles til rådighed for DHS;

27.   kræver, at Kommissionen præciserer, hvor langt man er kommet med tankerne om et EU-PNR-system, herunder at den forelægger den feasibility-undersøgelse, den har lovet at gennemføre;

28.   tilslutter sig de betænkeligheder, Artikel 29-Arbejdsgruppen har givet udtryk for med hensyn til anvendelsen af PNR-oplysninger i retshåndhævelsesøjemed, og anmoder Kommissionen om navnlig at præcisere følgende:

   a) det operationelle behov for og formål med at indsamle PNR-oplysninger ved indrejse til EU
   b) den opnåede merværdi ved at indsamle PNR-oplysninger i lyset af de allerede eksisterende kontrolforanstaltninger ved EU's indrejsesteder til sikkerhedsformål såsom Schengen-systemet, visuminformationsystemet og API-systemet
   c) den påtænkte anvendelse af PNR-oplysningerne, herunder navnlig om formålet er at identificere enkeltpersoner af hensyn til luftfartssikkerheden, at identificere indrejsende til EU eller mere generelt at udarbejde negative eller positive passagerprofiler;

29.   kræver, at Parlamentet inddrages i alle relevante tiltag i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra c), og artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ;

30.   påpeger, at den nye PNR-aftale før eller siden vil skulle revideres på baggrund af de fremtidige institutionelle EU-reformer, der er omhandlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i juni 2007 og i mandatet for den kommende regeringskonference;

31.   agter at indhente en juridisk vurdering af den nye PNR-aftales overensstemmelse med medlemsstaternes og EU's lovgivning, og opfordrer Artikel 29-Arbejdsgruppen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om at afgive omfattende udtalelser om dette spørgsmål;

o
o   o

32.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt den amerikanske Kongres.

(1) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 250.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0039.
(3) EUT L 261 af 6.8.2004, s. 24.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik