Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0278/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0347

Elfogadott szövegek
PDF 137kWORD 63k
2007. július 12., Csütörtök - Strasbourg
A PNR-megállapodás
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államokkal kötött utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezelésére vonatkozó megállapodásról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkére, az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikkére és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikkére,

–   tekintettel 2006. szeptember 7-i, Tanácshoz intézett ajánlására(1) és a PNR-ről szóló 2007. február 14-i(2) állásfoglalásaira,

–   tekintettel a korábbi, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között 2004. május 28-án kötött, és az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között 2006. október 19-én kötött PNR-megállapodásokra,

–   tekintettel az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a PNR adatainak a légitársaságok által az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) részére történő átadásáról és azok kezeléséről szóló 2007. június 28-i megállapodástervezetre, amelyet Wolfgang Schäuble miniszter úr, a Tanács soros elnöke nem hivatalosan átadott az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnökének,

–   tekintettel a Bíróságnak a C-317/04. és C-318/04. sz. egyesített ügyben hozott 2006. május 30-i ítéletére,

–   tekintettel a DHS 2007. június 28-i, a PNR adatai biztonságos kezelésének biztosítékairól szóló levelére, amelyet Schäuble úr, a Tanács soros elnöke nem hivatalosan átadott a LIBE Bizottság elnökének,

–   tekintettel az Európai Adatvédelmi Biztos 2007. június 27-i, a Tanács soros elnökéhez, Schäuble úrhoz intézett, az Egyesült Államokkal kötendő új PNR-megállapodásról (új PNR-megállapodás) szóló levelére, és azokra a válaszokra, amelyeket Schäuble úrtól és Jonathan Faulltól, a Bizottság Igazság, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának főigazgatójától kapott 2007. június 29-én, valamint 2007. július 3-án,

–   tekintettel az Európa Tanács az egyének személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezmény felügyeleti hatóságokra és a határokon átnyúló adatáramlásra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvének 2. cikkére,

–   tekintettel a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi irányelvre(3),

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel az új PNR-megállapodás kimondott célja, hogy jogalapot teremtsen egyrészt az uniós PNR adatainak USA-ba történő továbbítása számára, másrészt hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő védelmét, és az EU polgárok számára eljárási biztosítékokat nyújtson,

B.   mivel az új PNR megállapodás a terrorizmus megakadályozását és az ellene, valamint a nemzetközi bűnözés elleni küzdelmet hivatott segíteni,

C.   mivel az új PNR-megállapodás nem felel meg a második célkitűzésnek, mivel a jogbiztonság, az adatvédelem és az EU polgárainak jogorvoslati lehetőségei tekintetében jelentős hiányosságok jellemzik, különösen a nyitott és szabadon értelmezhető meghatározások és a számos lehetséges kivétel miatt,

D.   mivel az új PNR-megállapodás jogi keretet biztosít az EU PNR adatainak az Egyesült Államokba való továbbításának és ezzel azt is lehetővé teszi, hogy a légi fuvarozók az Egyesült Államokban folytassák üzleti tevékenységüket,

E.   mivel az egyes polgárok magánéletének és szabadságjogainak megfelelő védelme, valamint az adatok minőségének ellenőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az adatok és információk megosztása értékes és megbízható eszköz lehessen a terror elleni küzdelemben,

Általános

1.   elismeri, hogy a PNR-tárgyalások nehéz körülmények között zajlottak, és alapvetően elismeri, hogy előnyösebb egy EU–Egyesült Államok PNR-egyezmény, mint 27 kétoldalú egyezmény a tagállamok és az Egyesült Államok között;

2.   mély sajnálatát fejezi ki a demokratikus ellenőrzés teljes hiánya miatt, mivel az Egyesült Államok igényeit szolgáló új PNR-megállapodást az Európai Parlament bevonása nélkül tárgyalták meg és fogadták el anélkül, hogy megfelelő lehetőséget biztosítottak volna a nemzeti parlamentek számára, hogy hatást gyakoroljanak a tárgyalási mandátumra, valamint hogy értékelhessék és módosításokat javasoljanak a javasolt új PNR-megállapodáshoz;

3.   aggodalmát fejezi ki a légitársaságokra rótt kötelezettségek hatályával és azok következményeivel, valamint az új PNR-megállapodás és a DHS levele közötti jogi összefüggéssel kapcsolatos jogbiztonság állandó hiánya miatt;

4.   bírálja, hogy az új PNR-megállapodás nem biztosítja a PNR adatainak megfelelő szintű védelmét, és sajnálja, hogy az információk megosztására és visszatartására, valamint az adatvédelmi hatóságok által végzett ellenőrzésre vonatkozóan nem léteznek egyértelmű és arányos rendelkezések; aggodalmát fejezi ki azon számos rendelkezés miatt, amelyek végrehajtása a DHS hatáskörébe tartozik;

5.   ezért felhívja a tagállamok nemzeti parlamentjeit, hogy alaposan vizsgálják meg az új PNR-megállapodás tervezetét az ebben az állásfoglalásban tett megjegyzések fényében;

A jogi keret vonatkozásában

6.   aggodalommal tölti el, hogy a PNR adatai DHS általi kezelését, gyűjtését, felhasználását és tárolását nem szabályos megállapodás, hanem pusztán nem kötelező érvényű biztosítékok szabályozzák, amelyeket a DHS bármikor egyoldalúan megváltoztathat, és amelyek egyetlen személy vagy érintett félre sem ruháznak semmiféle jogot vagy előnyt;

7.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a célok meghatározása nem megfelelő a DHS levelében, amely szerint a PNR adatai felhasználhatók a terrorizmus és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények ellen folytatott küzdelem során, továbbá számos közelebbről nem meghatározott célra, nevezetesen "az érintett és más személyek alapvető érdekei védelmében, valamint bármilyen büntetőjogi bírósági eljárás kapcsán, illetve a jogszabályokban előírt célokra";

8.   üdvözli a DHS hajlandóságát arra, hogy még 2008. január 1. előtt áttérjen az átadási (PUSH) rendszerre, azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez az átállás – amely már a 2004. évi PNR-megállapodásban is szerepelt – a műszaki megvalósíthatóság feltételeinek való megfelelés ellenére is több évet késett; úgy véli, hogy az átadási rendszert a PNR adatok átadásának elengedhetetlen feltételévé kell tenni valamennyi fuvarozó esetében; hangsúlyozza, hogy az átadási és lekérési (PULL) rendszer párhuzamos működése az uniós fuvarozók körében a verseny torzulásához vezethet;

9.   ragaszkodik ahhoz, hogy a DHS és az EU közös, időszakos felülvizsgálata átfogó legyen, arra évente kerüljön sor és az eredményeket tegyék közzé; ragaszkodik ahhoz, hogy a felülvizsgálatnak tartalmaznia kell a nagyobb biztonság érdekében hozott intézkedések hatékonyságára vonatkozó értékelést; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy felülvizsgálat nem kívánja meg sem nemzeti, sem európai adatvédelmi biztosok részvételét, amit pedig az előző PNR-megállapodás biztosított;

10.   ragaszkodik ahhoz, hogy az utasok megfelelő tájékoztatás kapjanak adataik felhasználásáról és jogaikról, különös tekintettel a jogorvoslathoz és a feltartóztatás alapjául szolgáló indokokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogukra, valamint ahhoz, hogy e tájékoztatás légitársaságok kötelessége; úgy véli, hogy a DHS-nek és a Bizottságnak felelősséget kell vállalnia az utasoknak nyújtott tájékoztatásért, és javasolja, hogy a 29. cikk alapján felállított munkacsoport (WP132) által javasolt, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti utazásról szóló rövid feljegyzést bocsássák az összes utas rendelkezésére;

11.   sajnálja, hogy az EU Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásai során nem vették figyelembe sem a 2004/82/EK irányelvet, sem pedig az EU és Ausztrália, valamint Kanada között létrejött PNR-megállapodásokat, amelyek magasabb szintű védelmet biztosítanak a személyes adatoknak;

12.   emlékeztet arra, hogy az EU és az Egyesült Államok között létrejött adminisztratív megállapodás nem csökkentheti a személyes adatoknak a tagállamok nemzeti jogszabályaiban biztosított szintjét, és sajnálja, hogy a megállapodás további zűrzavart okoz majd az EU légitársaságainak kötelezettségei és az EU polgárainak alapvető jogai tekintetében;

Az adatvédelem tekintetében

13.   üdvözli azt a rendelkezést, amelynek értelmében az Egyesült Államok titoktartási törvényét adminisztratív szempontból kiterjesztik az Európai Unió állampolgáraira;

14.   sajnálattal veszi tudomásul, hogy a DHS fenntartja magának a jogot arra, hogy kivételeket tegyen az információs szabadságról szóló törvény (Freedom of Information Act) alól;

15.   sajnálattal veszi tudomásul, hogy az új PNR-megállapodás nem szab pontos kritériumokat a DHS részére továbbított személyes adatoknak az EU-előírások értelmében megfelelő védelme meghatározására;

16.   helyteleníti ebben az összefüggésben, hogy az uniós polgárok PNR-adatait csupán az Egyesült Államok jogszabályai szerint lehet kezelni, megfelelőségi értékelés és az Egyesült Államok hatályos specifikus jogszabályainak megnevezése nélkül;

17.   helyteleníti, hogy a PNR-adatok megőrzésének idejét 3,5 évről 15 évre növelik, és azt, hogy ezt a szabályt visszamenőleg alkalmazzák az előző PNR-megállapodások hatálya alatt rögzített adatokra is; határozottan kifogásolja, hogy a 15 éves (7 éves "aktív" és 8 éves "nyugvó" periódusból álló) adatmegőrzési idő eltelte után nincs biztosíték az adatok végleges megsemmisítésére;

18.   tudomásul veszi az adatmezők számának 34-ről 19-re való csökkentését, de rámutat arra, hogy az adatmezők tényleges törlése helyett azok összevonásának és átnevezésének köszönhetően ez a csökkentés jórészt csak látszólagos;

19.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az érzékeny adatok (azaz a faji vagy etnikai származással, politikai nézetekkel, vallási vagy filozófiai meggyőződéssel, szakszervezeti tagsággal, az egészséggel vagy szexuális beállítottsággal kapcsolatos adatok) elérhetőek lesznek a DHS számára, és a minisztérium ezeket kivételes esetekben fel is használhatja;

20.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az adatokat hét éven keresztül "elemzési célokra használt aktív adatbázisban" tárolják, ami nagymértékben megnöveli a tömeges profilmeghatározás és adatbányászat kockázatát, ez pedig összeegyeztethetetlen az alapvető európai elvekkel, továbbá e gyakorlatról jelenleg még vita folyik az Egyesült Államok Kongresszusában;

Az információcsere tekintetében

21.   sajnálattal állapítja meg, hogy az új PNR-megállapodás továbbra sem határozza meg pontosan, hogy az Egyesült Államok mely hatóságai férhetnek hozzá a PNR-adatokhoz;

22.  Aggodalmát fejezi ki a tervezett elemzési információ átadása miatt, amelynek során az Egyesült Államok hatóságainak PNR adatai kerülnének a tagállamok rendőrségei és igazságügyi hatóságaihoz, valamint esetleg az Europolhoz és az Eurojusthoz, a különleges bírósági eljárások vagy rendőrségi nyomozások keretein kívül, ahogyan azt az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma levele említi, mivel ez csak az Európai Unió és az Egyesült Államok között létező a kölcsönös jogsegélyi és kiadatási megállapodásnak megfelelően lenne megengedett;

23.   határozottan ellenzi azt a rendelkezést, mely szerint a DHS által meghatározott feltételek elfogadásával harmadik országok hozzáférést kapnak a PNR-adatokhoz, és hogy harmadik országok kivételesen, közelebbről meg nem határozott vészhelyzet esetén, hozzáférhetnek a PNR-adatokhoz, anélkül, hogy a DHS adatvédelmi szintjének megfelelő kezelését biztosítanák;

24.   sajnálja, hogy az EU beleegyezett abba, hogy "nem avatkozik be" az uniós polgárok azon PNR-adatainak védelmét illetően, amelyeket az Egyesült Államok adott esetben harmadik országokkal megoszthat;

25.   megállapítja, hogy az új PNR-megállapodás lehetőséget ad a DHS-nek arra, hogy meghatározott esetekben és az ügy jellegétől függően PNR-adatokat továbbítson más amerikai nemzeti kormányzati szerveknek; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az új PNR-megállapodás semmilyen módon nem utal arra, hogy az Egyesült Államok mely hatóságai férhetnek hozzá a PNR-adatokhoz; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a DHS levelének I. cikkében megfogalmazott célok nagyon általánosak;

Az európai PNR rendszer tekintetében

26.   megállapítja, hogy az új PNR-megállapodás említést tesz egy lehetséges jövőbeni PNR-rendszerről, amely az Unió szintjén, illetve egy vagy több tagországban létezne, és arról a rendelkezésről, amely szerint egy ilyen rendszerben lévő bármely PNR-adatot elérhetővé lehet majd tenni a DHS számára;

27.   kéri, hogy a Bizottság tegye egyértelművé a jelenlegi állapotot az uniós PNR-rendszert illetően, és ezzel együtt tegye elérhetővé a megvalósíthatósági tanulmányt, amelynek elkészítésére kötelezettséget vállalt;

28.   ismételten kifejezi a 29. cikk alapján felállított munkacsoportnak a PNR-adatok bűnüldözési célokra történő felhasználása miatti aggodalmát, és nyomatékosan felhívja a Bizottságot a következők megindoklására:

   a) a PNR-adatok az Európai Unió területére való belépés helyén történő gyűjtésének szükségessége és célja;
   b) a PNR-adatok gyűjtése által képviselt hozzáadott érték az EU-ba történő belépés helyén biztonsági okokból végzett, már létező ellenőrző intézkedések fényében, amilyen például a Schengeni Információs Rendszer, a vízuminformációs rendszer és az előzetes utasinformációs rendszer (API);
   c) a PNR-adatok tervezett felhasználása, különösen abból a szempontból, hogy a légi biztonság érdekében történő személyazonosításra, az EU területére belépő személyek azonosítására vagy az utasok általános negatív vagy pozitív profilmeghatározására szolgál-e;

29.   sürgeti, hogy az Európai Parlamentet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 71. cikke (1) bekezdésének c) pontjának és 251. cikkének megfelelően vonják be valamennyi ezzel kapcsolatos fejlesztésbe;

30.   emlékeztet arra, hogy az új PNR-megállapodást végül az Európai Tanács 2007. júniusi következtetéseiben és a következő kormányközi konferencia mandátumában felvázolt jövőbeni uniós intézményi reformok fényében felül kell vizsgálni;

31.   az a szándéka, hogy jogilag értékelteti az új PNR-megállapodást abból a szempontból, hogy megfelel-e a nemzeti és uniós jogszabályoknak és felhívja a 29. cikk alapján felállított munkacsoportot és az Európai Adatvédelmi Biztost, hogy fogalmazzanak meg átfogó véleményt a témában;

o
o   o

32.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egyesült Államok Kongresszusának.

(1) HL C 305. E, 2006.12.14., 250. o.
(2) P6_TA(2007)0039.
(3) HL L 261., 2004.8.6., 24. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat