Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0278/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0347

Texte adoptate
PDF 292kWORD 70k
Joi, 12 iulie 2007 - Strasbourg
Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iulie 2007 referitoare la acordul privind registrul pentru evidenţa călătorilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi articolul 8 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,

–   având în vedere recomandările sale anterioare privind PNR, din 7 septembrie 2006(1) şi din 14 februarie 2007(2),

–   având în vedere acordurile anterioare privind PNR între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii din 28 mai 2004 şi între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii din 19 octombrie 2006,

–   având în vedere proiectul de acord din 28 iunie 2007 între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind procesarea şi transferul datelor PNR de către companiile aeriene la Departamentul american pentru securitate internă (DHS), proiect transmis neoficial de către Preşedintele în exerciţiu al Consiliului, Ministrul Wolfgang Schäuble, preşedintelui Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne,

–   având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele comune din 30 mai 2006 C-317/04 şi C-318/04,

–   având în vedere scrisoarea DHS din 28 iunie 2007 privind angajamentele luate, care detaliază modul în care sunt păstrate datele PNR, scrisoare transmisă neoficial de către Preşedintele în exerciţiu al Consiliului, dl Schäuble, preşedintelui Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne,

–   având în vedere scrisoarea din 27 iunie 2007 a Autorităţii europene pentru protecţia datelor referitoare la noul acord privind PNR cu SUA, (în continuare noul acord PNR) adresată Preşedintelui în exerciţiu al Consiliului, dl Schäuble şi răspunsurile primite din partea domnului Schäuble şi din partea lui Jonathan Faull, Director General al Direcţiei Generale Justiţie, Libertate şi Securitate a Comisiei din29 iunie şi respectiv 3 iulie 2007,

–   având în vedere articolul 2 din Protocolul adiţional la Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor în materie de procesare automată a datelor personale, articol ce se referă la autorităţile de control şi la fluxul de date transfrontalier,

–   având în vedere Directiva 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 a Consiliului privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii(3),

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât scopul declarat al noului acord PNR este, pe de o parte, să ofere un temei juridic pentru transferul datelor PNR din UE spre SUA, iar pe de altă parte, să asigure cetăţenilor UE o protecţie adecvată a datelor personale, precum şi garanţii procedurale,

B.   întrucât noul acord PNR de doreşte a fi o modalitate de prevenire şi combatere a terorismului şi a crimei organizate,

C.   întrucât noul acord PNR nu îndeplineşte cel de-al doilea obiectiv, fiind deficitar în ceea ce priveşte securitatea juridică, protecţia datelor şi căile legale de atac ale cetăţenilor UE, în special din cauza definiţiilor vagi şi incomplete şi a numeroaselor excepţii posibile,

D.   întrucât noul acord PNR instituie cadrul juridic pentru transferul datelor PNR dinspre UE către SUA şi astfel instituie temeiul pentru operatorii aerieni de a exploata activitatea cu SUA,

E.   întrucât, pentru ca schimbul de date şi informaţii să constituie un instrument valoros şi fiabil în lupta contra terorismului, este necesară o protecţie adecvată a vieţii private şi a libertăţilor civile ale cetăţenilor,

Generalităţi

1.   este conştient de condiţiile dificile în care negocierile PNR au avut loc şi recunoaşte, în principiu, avantajele unui acord unic UE - SUA privind PNR faţă de 27 de acorduri bilaterale, între fiecare stat membru şi SUA;

2.   îşi exprimă regretul profund faţă de lipsa totală de viziune democratică în negocierea şi încheierea noului acord PNR, datorată solicitărilor SUA, Parlamentul European nefiind deloc implicat şi lăsându-se parlamentelor naţionale prea puţine şanse de a exercita orice influenţă asupra mandatului de negociere, de a evalua în mod detaliat noul acord propus şi de a propune modificări la acesta;

3.   îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa gravă de securităţii juridice în ceea ce priveşte consecinţele şi domeniul de aplicare al obligaţiilor impuse companiilor aeriene, precum şi raportul juridic dintre noul acord PNR şi scrisoarea DHS;

4.   îşi exprimă dezacordul faţă de faptul că noul acord PNR nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor PNR şi regretă absenţa unor prevederi clare şi echilibrate cu privire la comunicarea, reţinerea şi controlul informaţiilor de către autorităţile pentru protecţia datelor; îşi exprimă îngrijorarea faţă de numeroasele dispoziţii a căror aplicare a fost lăsată la discreţia DHS;

5.   solicită, de aceea, parlamentelor naţionale ale statelor membre să examineze cu atenţie proiectul de nou acord, în lumina observaţiilor făcute în prezenta rezoluţie;

Cadrul juridic

6.   este îngrijorat de faptul că deţinerea, colectarea, folosirea şi stocarea datelor PNR de către DHS nu se întemeiază pe un acord adecvat, ci doar pe un angajament cu caracter neobligatoriu, care poate fi schimbat unilateral şi în orice moment de către DHS şi care nu conferă nici un drept şi nu aduce nici un beneficiu vreunei persoane sau părţi implicate;

7.   regretă lipsa unui scop clar delimitat în scrisoarea DHS, în care se menţionează că datele PNR pot fi folosite în lupta împotriva terorismului şi a crimelor legate de acesta, dar şi pentru o serie de alte scopuri neprecizate, în special "pentru protecţia intereselor vitale ale persoanei la care se referă datele sau a altor persoane, în orice acţiune penală în justiţie sau în orice alt scop prevăzut de lege";

8.   salută, în principiu, voinţa DHS de a trece la sistemul PUSH cel târziu la 1 ianuarie 2008, dar regretă faptul că această schimbare, prevăzută deja în acordul PNR din 2004, a fost amânată timp de mulţi ani, chiar dacă condiţiile de fezabilitate tehnică erau îndeplinite de mult timp; crede că adoptarea sistemului PUSH de către toţi operatorii de transport ar trebui să fie o condiţie sine qua non pentru transferurile PNR; subliniază faptul că existenţa concomitentă a sistemelor PUSH şi PULL ar putea produce o denaturare a concurenţei între operatorii de transport din UE;

9.   solicită ca revizuirea comună periodică de către DHS şi UE să aibă în vedere toate aspectele, să aibă loc în fiecare an, iar rezultatele ei să fie publicate; insistă asupra faptului că această revizuire trebuie să includă şi o evaluarea a eficienţei măsurilor în materie de creştere a securităţii; regretă că această revizuire nu prevede nici o formă de implicare a autorităţilor naţionale sau europene de protecţie a datelor, care fusese prevăzută, în schimb, în acordul anterior privind PNR;

10.   insistă ca pasagerii să fie informaţi în mod adecvat cu privire la utilizarea datelor lor şi la drepturile ce le revin, în special dreptul de a ataca în justiţie şi dreptul de a fi informaţi cu privire la raţiunile pentru care un călător este oprit, şi ca această obligaţie să revină companiilor aeriene; este de părere că DHS şi Comisia trebuie să-şi asume răspunderea pentru informaţiile furnizate pasagerilor şi propune ca "Indicaţiile privind călătoriile între Uniunea Europeană şi Statele Unite", sugerate de Grupul de lucru "articolul 29" (GL 132) să fie făcute cunoscute tuturor călătorilor;

11.   regretă faptul că în negocierile dintre UE şi SUA nu se ţine seama de Directiva 2004/82/CE sau de acordurile UE privind PNR cu Australia şi Canada, care asigură standarde mai înalte de protecţie a datelor personale;

12.   reaminteşte faptul că acordul administrativ încheiat între UE şi SUA nu trebuie să aibă drept efect reducerea nivelului de protecţie a datelor personale asigurat de legislaţia naţională a statelor membre şi regretă faptul că acordul va continua să creeze confuzii în privinţa obligaţiilor companiilor aeriene UE şi la drepturile fundamentale ale cetăţenilor UE;

Protecţia datelor

13.   salută dispoziţia conform căreia Legea americană privind confidenţialitatea (US Privacy Act) va fi extinsă pe cale administrativă şi la cetăţenii UE;

14.   regretă faptul că DHS îşi rezervă dreptul de a introduce derogări în temeiul Legii privind libertatea informaţiei (Freedom of Information Act);

15.   regretă faptul că noul acord PNR nu prevede criterii precise pentru definirea protecţiei datelor personale transferate DHS care poate fi calificată drept corespunzătoare în raport cu standardele UE;

16.   regretă, de asemenea, faptul că datele PNR ale cetăţenilor UE vor fi procesate exclusiv conform legislaţiei SUA, fără nici o evaluare a adecvării şi fără nici o indicaţie precisă privind legislaţia americană aplicabilă;

17.   regretă faptul că durata reţinerii datelor PNR va fi prelungită, de la 3,5 ani la 15 ani, precum şi faptul că aceasta se va aplica retroactiv datelor colectate în temeiul acordului anterior privind PNR; îşi exprimă dezacordul absolut cu privire la faptul că după perioada de reţinere de 15 ani, alcătuită dintr-o perioadă "activă" de 7 ani şi o perioadă "pasivă" de 8 ani, nu există nici o garanţie că datele vor fi definitiv şterse;

18.   ia act de reducerea câmpurilor de date de la 34 la 19, dar subliniază că această reducere este în mare măsură cosmetică, datorită faptului că aceste câmpuri sunt fuzionate sau redenumite, şi nu propriu-zis şterse;

19.   observă cu îngrijorare faptul că datele sensibile (datele personale legate de originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, afilierea la un sindicat şi datele referitoare la sănătate sau viaţa sexuală a persoanelor) vor fi puse la dispoziţia DHS şi pot fi folosite de către acesta în cazuri excepţionale;

20.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că datele vor fi păstrate timp de şapte ani într-o "bază de date analitică activă", existând astfel un risc semnificativ de creare de fişe personale şi de extragere a datelor la scară largă, ceea ce este incompatibil cu principiile fundamentale europene şi reprezintă o practică încă în dezbatere în Congresul american;

Schimbul de informaţii

21.   regretă faptul că noul acord PNR nu indică cu exactitate care autorităţi americane pot accesa datele PNR;

22.   este îngrijorat de intenţia de a transfera informaţii analitice derivate din datele PNR de către autorităţile SUA către autorităţile judiciare şi poliţieneşti ale statelor membre şi, posibil, către Europol şi Eurojust, în afara cadrului procedurilor judiciare specifice sau al anchetelor poliţiei, aşa cum se menţionează în scrisoarea DHS, întrucât acest lucru ar trebui permis doar în conformitate cu acordurile existente între UE şi SUA privind asistenţa juridică reciprocă şi extrădarea;

23.   se opune ferm dispoziţiei conform căreia ţărilor terţe în general li se poate acorda acces la datele PNR dacă îndeplinesc condiţiile specificate de către DHS, acest acces putându-li-se acorda în mod excepţional, în cazuri de extremă urgenţă neprecizate, fără vreo garanţie că datele vor fi procesate în conformitate cu nivelul DHS de protecţie a datelor;

24.   regretă faptul că UE a acceptat "să nu intervină" în privinţa protecţiei datelor PNR ale cetăţenilor UE care pot fi comunicate de către SUA unor ţări terţe;

25.   observă că noul acord PNR permite DHS să furnizeze date PNR altor autorităţi guvernamentale americane în anumite cazuri şi în funcţie de natura cazului; regretă faptul că noul acord nu furnizează nici o indicaţie conform căreia autorităţile SUA pot avea acces la datele PNR, iar scopurile prevăzute la articolul 1 din scrisoarea DHS sunt foarte generale;

Sistemul european PNR

26.   observă că noul acord PNR menţionează un posibil viitor sistem PNR la nivelul UE sau în unele state membre, precum şi faptul că toate datele PNR din cadrul unui astfel de sistem pot fi puse la dispoziţia DHS;

27.   solicită Comisiei să clarifice situaţia acestui posibil sistem PNR la nivel UE şi să realizeze studiul de fezabilitate la care s-a angajat;

28.   reiterează preocupările Grupului de lucru "articolul 29" cu privire la utilizarea datelor PNR în scopuri legate de aplicarea legii, solicitând în special Comisiei să aducă argumente cu privire la următoarele puncte:

   a) necesitatea operaţională şi scopul colectării datelor PNR la punctele de intrare pe teritoriul UE;
   b) valoarea adăugată în raport cu măsurile de control deja existente a colectării datelor PNR din raţiuni de securitate la punctele de intrare pe teritoriul UE, printre măsurile de control deja existente numărându-se sistemul Schengen, Sistemul de informaţii privind vizele şi sistemul API;
   c) utilizarea preconizată pentru datele PNR, în special dacă acestea sunt utilizate pentru identificarea persoanelor în scopul asigurării securităţii aeriene, pentru identificarea persoanelor care intră pe teritoriul UE sau pentru realizarea unor fişe pozitive sau negative ale pasagerilor;

29.   insistă ca Parlamentul European să fie implicat, în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) litera (c) şi articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în toată evoluţia ulterioară a acestei chestiuni;

30.   reaminteşte că noul acord privind PNR va trebui eventual revizuit în lumina viitoarelor reforme instituţionale ale UE, aşa cum se subliniază în concluziile Consiliului European din iunie 2007 şi în mandatul pentru următoarea CIG;

31.   intenţionează să solicite o analiză juridică a conformităţii noului acord PNR cu legislaţia naţională şi comunitară şi invită Grupul de lucru "articolul 29" şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor să-şi prezinte pe larg opiniile cu privire la acest subiect;

o
o   o

32.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi Congresului SUA.

(1) JO C 305 E, 14.12.2006, p. 250.
(2) P6_TA(2007)0039
(3) JO L 261, 6.8.2004, p.24.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate