Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0278/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0347

Prijaté texty
PDF 301kWORD 88k
Štvrtok, 12. júla 2007 - Štrasburg
Dohoda o PNR so Spojenými štátmi americkými
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o dohode so Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 6 Zmluvy o Európskej únii, článok 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade zo 7. septembra 2006(1) a na svoje uznesenie zo 14. februára 2007(2) týkajúce sa PNR,

–   so zreteľom na predchádzajúce dohody o PNR medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 28. mája 2004 a medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z 19. októbra 2006,

–   so zreteľom na návrh dohody z 28. júna 2007 medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracúvaní a poskytovaní údajov PNR leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (Department of Homeland Security, ďalej len "DHS"), ktorý úradujúci predseda Rady, minister Wolfgang Schäuble, neformálne odovzdal predsedovi Výboru pre občianske slobody spravodlivosť a vnútorné veci,

–   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 30. mája 2006 v spojených veciach C-317/04 a C-318/04,

–   so zreteľom na list DHS z 28. júna 2007 o zárukách vysvetľujúcich zabezpečenie údajov PNR, ktorý úradujúci predseda Rady, pán Schäuble, neformálne odovzdal predsedovi Výboru pre občianske slobody spravodlivosť a vnútorné veci,

–   so zreteľom na list Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 27. júna 2007 o novej dohode o PNR s USA (ďalej len "nová dohoda o PNR") zaslaný úradujúcemu predsedovi Rady, pánovi Schäublemu, a na odpovede z 29. júna a 3. júla 2007, ktoré dostal od pána Schäubleho a od generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, Jonathana Faulla,

–   so zreteľom na článok 2 Dodatkového protokolu Rady Európy k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov týkajúceho sa dozorných orgánov a cezhraničných tokov údajov,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich(3),

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže deklarovaným účelom novej dohody o PNR je vytvoriť právny základ pre poskytovanie údajov PNR z EÚ do USA na jednej strane a zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov a procedurálne záruky občanom EÚ na strane druhej,

B.   keďže nová dohoda o PNR je určená na pomoc prevencie a boju proti terorizmu a medzinárodnému zločinu,

C.   keďže nová dohoda o PNR nespĺňa druhý cieľ, pretože má podstatné nedostatky so zreteľom na právnu istotu, ochranu údajov a zákonné odškodňovanie občanov EÚ, najmä otvorenými a vágnymi definíciami a mnohými možnosťami výnimiek,

D.   keďže nová dohoda o PNR poskytuje právny rámec pre poskytovanie PNR údajov z EÚ do USA a tým poskytuje základ pre spoluprácu leteckých dopravcov s USA,

E.   keďže primeraná ochrana súkromia a občianskych slobôd jednotlivca a kontrola kvality údajov je nevyhnutná na to, aby vzájomná výmena údajov a informácií bola cenným a spoľahlivým nástrojom boja proti terorizmu,

Vo všeobecnosti

1.   uznáva náročné podmienky, za ktorých sa uskutočnili rokovania o PNR, a oceňuje v podstate výhody jednej dohody o PNR medzi EÚ a USA namiesto 27 dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a USA;

2.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom akéhokoľvek demokratického dohľadu pri rokovaní a schvaľovaní novej dohody o PNR na žiadosť USA, ktoré prebehlo bez účasti Európskeho parlamentu a ktoré národným parlamentom dostatočne neumožnilo ovplyvniť rokovací mandát prostredníctvom dôkladného posúdenia navrhovanej novej dohody o PNR či navrhnutia jej úprav;

3.   vyjadruje znepokojenie nad trvalým nedostatkom právnej istoty v súvislosti s dôsledkami a rozsahom povinností leteckých spoločností, ako aj s právnou súvislosťou medzi novou dohodou o PNR a listom DHS;

4.   kritizuje skutočnosť, že nová dohoda o PNR neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany údajov PNR a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných a primeraných ustanovení v súvislosti so vzájomnou výmenou informácií, uchovávaním a kontrolou údajov prostredníctvom orgánov na ochranu údajov; je znepokojený mnohými ustanoveniami, ktoré sa majú vykonávať podľa uváženia DHS;

5.   vyzýva preto národné parlamenty členských štátov, aby dôkladne preskúmali návrh novej dohody o PNR na základe postrehov uvedených v tomto uznesení;

V súvislosti s právnym rámcom

6.   je znepokojený skutočnosťou, že zaobchádzanie s údajmi PNR, ich zber, používanie a uchovávanie zo strany DHS nie je založené na riadnej dohode, ale iba na nezáväzných zárukách, ktoré DHS môže kedykoľvek jednostranne zmeniť a ktoré nepriznávajú práva ani výhody žiadnej osobe či strane;

7.   vyjadruje poľutovanie nad nejasne vymedzeným účelom v liste DHS, ktorý uvádza, že údaje PNR sa môžu použiť na boj proti terorizmu a súvisiacim trestným činom, ale aj na celý rad ďalších nešpecifikovaných účelov, predovšetkým na "ochranu životne dôležitých záujmov subjektu, ktorého sa údaje týkajú, či iných osôb alebo v inom súdnom konaní, či na iný účel tak, ako to vyžadujú právne predpisy";

8.   víta ochotu DHS v zásade sa preorientovať sa na systém PUSH najneskôr do 1. januára 2008, ale vyjadruje poľutovanie na tým, že tento prechod, ktorý sa predpokladal už v dohode o PNR z roku 2004, sa roky odkladal napriek tomu, že technické podmienky realizácie boli už dlho splnené; domnieva sa, že systém PUSH by pre všetkých dopravcov mal pri poskytovaní akýchkoľvek PNR byť sine qua non; zdôrazňuje, že súbežná existencia systémov PUSH a PULL by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi dopravcami EÚ;

9.   trvá na tom, že spoločné pravidelné revízie zo strany DHS a EÚ musia byť komplexné a konať sa každoročne a ich výsledky sa musia uverejňovať; trvá na tom, že revízia musí obsahovať aj hodnotenie účelnosti opatrení z hľadiska vyššej bezpečnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že revízia nepredpokladá zapojenie národných dozorných úradníkov ani európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ako bolo stanovené v predchádzajúcej dohode o PNR;

10.   trvá na tom, že cestujúcim sa musia poskytovať úplné informácie o použití ich údajov a o ich právach, najmä o práve na odškodnenie a práve byť informovaný o tom, na základe čoho sú zastavení, a aby povinnosť poskytovať tieto informácie mali letecké spoločnosti; je presvedčený, že DHS a Komisia musia prevziať zodpovednosť za informácie poskytované cestujúcim a podporuje úsilie, aby sa Krátke oznámenie v súvislosti s cestovaním medzi EÚ a USA sprístupnilo všetkým cestujúcim, čo navrhuje pracovná skupina vytvorená na základe článku 29 (PS 132);

11.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovania EU a USA nezohľadnili smernicu 2004/82/ES ani dohody EÚ o PNR s Austráliou a Kanadou, ktoré zaručujú vyššiu úroveň ochrany osobných údajov;

12.   pripomína, že administratívna dohoda medzi EÚ a USA nesmie znižovať úroveň ochrany osobných údajov zaručenú vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov a vyjadruje poľutovanie nad možnosťou ďalších nejasností, čo sa týka povinností leteckých spoločností EÚ a základných práv občanov EÚ;

V súvislosti s ochranou údajov

13.   víta skutočnosť, že uplatňovanie zákona USA o ochrane súkromia sa úradne rozšíri na občanov EÚ;

14.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že DHS si vyhradzuje právo zaviesť výnimky podľa zákona o slobode informácií;

15.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nová dohoda o PNR neustanovuje presné kritérií definície ochrany osobných údajov poskytovaných DHS, čo by bolo možné považovať ako primerané v súlade s normami EÚ;

16.   v tejto súvislosti vyjadruje hlboký nesúhlas s tým, že s údajmi PNR občanov EÚ sa môže zaobchádzať výhradne podľa právnych predpisov USA bez hodnotenia primeranosti či udania konkrétnych uplatniteľných právnych predpisov USA;

17.   vyjadruje hlboké rozčarovanie nad tým, že doba uchovávania údajov PNR sa predĺži z 3,5 na 15 rokov a bude sa spätne uplatňovať na údaje zozbierané podľa predchádzajúcich dohôd o PNR; dôrazne kritizuje skutočnosť, že po 15 rokoch uchovávania, ktoré tvorí 7 rokov "aktívneho" a 8 rokov "latentného" uchovávania, neexistuje záruka, že údaje sa s konečnou platnosťou vymažú;

18.   berie na vedomie zníženie počtu oblastí údajov z 34 na 19, ale poukazuje na to, že toto zníženie je do značnej miery kozmetickou úpravou vyplývajúcou zo zlúčenia a premenovania oblastí, a nie je skutočným vymazaním;

19.   so znepokojením konštatuje, že dôverné údaje (t.j. osobné údaje odhaľujúce rasový či etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborárskych združeniach a údaje súvisiace so zdravotným stavom alebo sexuálnou orientáciou jednotlivca) sa sprístupnia DHS a že tieto údaje môže DHS vo výnimočných prípadoch použiť;

20.   je znepokojený skutočnosťou, že údaje sa budú uchovávať 7 rokov v "aktívnych analytických databázach", čo povedie k značnému riziku rozsiahleho profilovania a získavania údajov, čo je nezlučiteľné so základnými európskymi zásadami a je to postup, o ktorom sa v kongrese USA stále vedú diskusie;

V súvislosti so vzájomnou výmenou informácií

21.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nová dohoda o PNR presne neurčuje, ktoré orgány USA majú prístup k údajom PNR;

22.   je znepokojený zamýšľaným prevodom analytických informácií, ktoré pochádzajú z údajov PNR od úradov USA a ďalej sa poskytujú policajným a súdnym orgánom v členských štátoch a prípadne Europolu a Eurojustu mimo rámca osobitných súdnych postupov alebo policajných vyšetrovaní, ako sa uvádza v liste DHS, pretože to by sa malo povoliť v súlade s existujúcimi dohodami medzi EÚ a USA o vzájomnej právnej pomoci a extradícii;

23.   rozhodne nesúhlasí s ustanovením, že sa tretím krajinám vo všeobecnosti umožní prístup k údajom PNR v prípade, ak splnia stanovené podmienky DHS, a že sa tretím krajinám výnimočne, v nekonkretizovaných núdzových prípadoch, umožní prístup k údajom PNR bez záruk, že sa s údajmi bude zaobchádzať v súlade s úrovňou ochrany zaručovanou zo strany DHS;

24.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ súhlasila s tým, že nebude zasahovať do ochrany údajov PNR občanov EÚ, ktoré si môže USA vymieňať s tretími krajinami;

25.   berie na vedomie, že nová dohoda o PNR umožňuje DHS poskytovať údaje PNR iným vnútroštátnym vládnym orgánom v konkrétnych prípadoch a v závislosti na povahe prípadu; vyjadruje poľutovanie na tým, že nová dohoda o PNR nespresňuje, ktoré orgány USA majú prístup k údajom PNR, a že účely stanovené v článku I listu DHS sú veľmi všeobecné;

V súvislosti s európskym systémom PNR

26.   berie na vedomie, že nová dohoda o PNR odkazuje na možný budúci systém PNR na úrovni EÚ alebo v jednom či viacerých členských štátoch, a ustanovenie, že všetky údaje PNR v takomto systéme sa môžu sprístupniť DHS;

27.   žiada, aby Komisia objasnila súčasný stav európskeho systému PNR a sprístupnila realizačnú štúdiu, ktorú sa zaviazala vypracovať;

28.   opakuje obavy vyjadrené pracovnou skupinou vytvorenou na základe článku 29 v súvislosti s využívaním údajov PNR na účely trestného konania, predovšetkým vyzýva Komisiu, aby zdôvodnila:

   a) operatívnu potrebu a cieľ zberu údajov PNR pri vstupe na územie EÚ,
   b) pridanú hodnotu zberu údajov PNR vzhľadom na existujúce kontrolné opatrenia pri vstupe do EÚ na bezpečnostné účely, ako napr. schengenský systém, vízový informačný systém a systém API,
   c) predpokladané vyžívanie údajov PNR, najmä v súvislosti s tým, či pôjde o identifikáciu jednotlivca s cieľom zaručiť leteckú bezpečnosť, identifikáciu osoby, ktorá vstupuje na územie EÚ, alebo o všeobecné negatívne či pozitívne profilovanie cestujúcich;

29.   trvá na tom, aby bol Európsky parlament podľa článku 71 ods. 1 písm. c) a článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zapojený do tohto vývoja;

30.   pripomína, že novú dohodu o PNR bude možno treba prehodnotiť vzhľadom na budúce inštitucionálne reformy EÚ, ktoré sú načrtnuté v záveroch Európskej rady z júna 2007 a v mandáte nasledujúcej medzivládnej konferencie;

31.   chce požiadať o právne posúdenie súladu novej dohody o PNR s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ a vyzýva pracovnú skupinu vytvorenú na základe článku 29 a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby v tejto súvislosti predložili komplexné stanoviská;

o
o   o

32.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a kongresu USA.

(1) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 250.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0039.
(3) Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia