Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0278/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0347

Sprejeta besedila
PDF 287kWORD 61k
Četrtek, 12. julij 2007 - Strasbourg
Sporazum z Združenimi državami Amerike o uporabi evidence imen letalskih potnikov (PNR)
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. julija 2007 o Sporazumu z Združenimi državami Amerike o uporabi evidence imen letalskih potnikov (PNR)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 6 Pogodbe o Evropski skupnosti, člena 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in člena 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,

–   ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 7. septembra 2006(1) in svoje resolucije z dne 14. februarja 2007(2) o PNR,

–   ob upoštevanju prejšnjih sporazumov o PNR med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 28. maja 2004 in med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z dne 19. oktobra 2006,

–   ob upoštevanju osnutka sporazuma z dne 28. junija 2007 med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov ameriškemu ministrstvu za domovinsko varnost (Department of Homeland Security - DHS), ki ga je predsedujoči Svetu, minister Wolfgang Schäuble, neformalno posredoval predsedniku Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–   ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropskih skupnosti z dne 30. maja 2006 v združenih zadevah C-317/04 in C-318/04,

–   ob upoštevanju pisma DHS z dne 28. junija 2007, v katerem ameriško ministrstvo razlaga zagotovila za varovanje podatkov PNR, ki ga je predsedujoči Svetu, g. Schäuble, neformalno posredoval predsedniku Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–   ob upoštevanju pisma o novem sporazumu PNR z ZDA (novi PNR sporazum), ki ga je evropski nadzornik za varstvo podatkov dne 27. junija 2007 poslal predsedujočemu Svetu, g. Schäublu, in odgovorov, ki jih je prejel od ministra Wolfganga Schäubleja in generalnega direktorja generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost Komisije Jonathana Faulla z dne 29. junija in 3. julija 2007,

–   ob upoštevanju člena 2 Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov pri avtomatski obdelavi osebnih podatkov glede nadzornih organov in čezmejnega prenosa podatkov,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih(3),

–   ob upoštevanju člena 103(2) svojega Poslovnika,

A.   ker je izraženi namen novega sporazuma PNR na eni strani zagotoviti pravno podlago za prenos podatkov PNR iz EU v ZDA, na drugi strani pa ponuditi ustrezno zaščito osebnih podatkov in opredeliti postopkovne zaščitne ukrepe za državljane EU,

B.   ker je namen sporazuma PNR pomagati preprečiti in se boriti zoper terorizem in mednarodno kriminaliteto,

C.   ker novi sporazum PNR ne izpolnjuje tega drugega cilja, saj vsebuje znatne pomanjkljivosti glede pravne varnosti, varovanja podatkov in pravnih sredstev za državljane EU, zlasti zaradi splošnih in nejasnih opredelitev ter številnih možnih izjem,

D.   ker sporazum PNR zagotavlja pravni okvir za prenos podatkov PNR iz EU v ZDA ter posledično tudi podlago za delovanje letalskih prevoznikov v ZDA,

E.   ker sta ustrezna zaščita zasebnosti in državljanskih svoboščin posameznih državljanov ter nadzor nad kakovostjo podatkov nujna, če naj bo posredovanje podatkov in informaciji dragoceno in zanesljivo sredstvo v boju proti terorizmu;

Splošno

1.   priznava težke razmere, v katerih so potekala pogajanja o PNR, ter načeloma priznava prednosti enega sporazuma med EU in ZDA o PNR pred 27 dvostranskimi sporazumi med državami članicami in ZDA;

2.   globoko obžaluje dejstvo, da ni demokratičnega nadzora, saj je bil novi sporazum PNR, ki je nastal na zahtevo ZDA, sklenjen brez vsakršnega sodelovanja Evropskega parlamenta in ker so tudi nacionalni parlamenti imeli le malo možnosti za vpliv na pogajalski mandat in za temeljito oceno predlaganega novega sporazuma PNR, niti niso mogli predlagati sprememb;

3.   izraža zaskrbljenost nad še vedno pomanjkljivo pravno varnostjo glede posledic in obsega obveznosti, ki veljajo za letalske prevoznike, ter nad pravnim razmerjem med novim sporazumom PNR in pismom DHS;

4.   izraža kritiko nad tem, da novi sporazum PNR ne nudi ustrezne ravni zaščite podatkov PNR, in obžaluje, da ni jasnih in sorazmernih določb o posredovanju informacij, njihovi hrambi in nadzoru nad njimi s strani organov za varstvo podatkov; je zaskrbljen nad številnimi določbami, ki jih lahko DHS izvaja na podlagi diskrecijske pravice;

5.   zaradi tega poziva nacionalne parlamente držav članic, da natančno preučijo osnutek novega sporazuma PNR ob upoštevanju pripomb iz te resolucije;

Glede pravnega okvira

6.   je zaskrbljen, ker ravnanje, zbiranje, uporaba in shranjevanje podatkov PNR s strani DHS ne temelji na posebnem sporazumu, ampak zgolj na nezavezujočih zagotovilih, ki jih lahko DHS kadar koli enostransko spremeni in ki ne zagotavljajo nobenih pravic ali koristi za katerega koli posameznika ali stranko;

7.   obžaluje, da pismo DHS ne vsebuje jasno izraženega namena, pač pa navaja, da se podatki PNR lahko uporabijo za boj proti terorizmu in podobna kazniva dejanja, kot tudi za številne druge, neopredeljene namene, npr. za zaščito bistvenih interesov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali drugih oseb, ali v katerem koli kazenskem postopku, oziroma v drugem zakonsko določenem primeru;

8.   pozdravlja pripravljenost DHS, da načeloma najkasneje 1. januarja 2008 začne uporabljati sistem PUSH, čeprav obžaluje, da se je zamenjava – predvidena že v sporazumu PNR iz leta 2004 – zavlekla za več let, in to ne glede na dejstvo, da so bili tehnični pogoji že zdavnaj izpolnjeni; meni, da bi moral biti sistem PUSH za vse prevoznike nujni predpogoj pri prenosih podatkov PNR; poudarja, da bi lahko sočasni obstoj sistemov PUSH in PULL privedel do nelojalne konkurence med letalskimi prevozniki EU;

9.   vztraja, da so skupni redni pregledi DHS in EU izčrpni, da se izvajajo vsakoletno in da so njihove ugotovitve objavljene; vztraja, da morajo pregledi vsebovati oceno učinkovitosti ukrepov, kar zadeva večjo varnost; obžaluje dejstvo, da pri pregledih ni predvideno sodelovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov oziroma njegovih nacionalnih kolegov, kar je določal prejšnji sporazum PNR;

10.   vztraja, da morajo biti potniki ustrezno obveščeni o uporabi njihovih podatkov in o njihovih pravicah, zlasti o pravici do pravnega sredstva in pravici, da so obveščeni, na kakšni osnovi so lahko zadržani, ter da je obveščanje naloga prevoznikov; meni, da morata DHS in Komisija prevzeti odgovornost za obveščanje potnikov, ter predlaga, da bi si potniki lahko prebrali "Kratko obvestilo o potovanju med Evropsko unijo in ZDA", kar je predlagala delovna skupina iz člena 29 (WP 132);

11.   obžaluje dejstvo, da se pri pogajanjih Unije z ZDA niso upoštevali ne Direktiva 2004/82/ES niti sporazuma PNR med EU in Avstralijo ter Kanado, s katerima je zagotovljena višja raven varstva osebnih podatkov;

12.   opozarja, da upravni sporazum med EU in ZDA ne sme imeti učinka znižanja ravni varstva osebnih podatkov, kot jo zagotavljajo nacionalne zakonodaje držav članic; obžaluje, da bo sporazum ustvaril še dodatno zmedo glede obveznosti letalskih prevoznikov EU in glede temeljnih pravic državljanov EU;

Glede varstva podatkov

13.   pozdravlja določbo, po kateri bo ameriški zakon o zasebnosti v upravnih zadevah veljal tudi za državljane EU;

14.   obžaluje dejstvo, da si DHS v skladu z zakonom o prostem dostopu do informacij pridržuje pravico do izjem;

15.   obžaluje, da novi sporazum PNR ne določa natančnih meril, po katerih bi lahko opredelitev varovanja osebnih podatkov DHS ocenili kot ustrezno glede na standarde EU;

16.   pri tem obžaluje, da so lahko podatki PNR državljanov Evropske unije obdelani izključno po predpisih ZDA brez ustrezne presoje ali kakršne koli navedbe konkretnih ameriških predpisov, ki se pri tem uporabljajo;

17.   obžaluje dejstvo, da se bo obdobje hrambe podatkov PNR s 3 in pol let podaljšalo na 15 let, kar bo retroaktivno veljalo tudi za podatke, zbrane po prejšnjih sporazumih o PNR; izreka odločno kritiko nad dejstvom, da po 15-letnem obdobju hrambe, sestavljenem iz 7-letnega "aktivnega" obdobja in 8-letnega "obdobja mirovanja", ni nobenih jamstev, da bodo podatki dokončno izbrisani;

18.   je seznanjen s tem, da se je število podatkovnih polj s 34 zmanjšalo na 19, a poudarja, da je zmanjšanje v veliki meri zgolj kozmetično, saj so bila podatkovna polja združena in preimenovana, ne pa črtana;

19.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bo DHS razpolagal z občutljivimi podatki (tj. osebnimi podatki, ki kažejo na rasno ali narodnostno poreklo, politične nazore, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, ter podatki v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem posameznikov) in da jih bo DHS lahko uporabljal v izjemnih primerih;

20.   je zaskrbljen nad dejstvom, da bodo podatki v "aktivnih analitičnih zbirkah podatkov" shranjeni sedem let, kar vodi v precejšnjo nevarnost množičnega profiliranja in pridobivanja podatkov, kar je nezdružljivo s temeljnimi evropskimi načeli, poleg tega pa gre za prakso, o kateri še vedno poteka razprava v kongresu ZDA;

Glede izmenjave informacij

21.   obžaluje, da v novem sporazumu PNR ni natančno opredeljeno, kateri organi ZDA lahko dostopajo do podatkov PNR;

22.   je zaskrbljen zaradi predvidenega prenosa analitičnih podatkov iz podatkov PNR od organov ZDA k policijskim in pravosodnim organom v državah članicah ter morebiti k Europolu in Eurojustu zunaj konkretnih pravosodnih postopkov ali policijskih preiskav, kot je omenjeno v pismu DHS, saj bi moralo biti to dovoljeno le v skladu z obstoječimi sporazumi med EU in ZDA o medsebojni pravni pomoči in izročitvah;

23.   odločno nasprotuje določbi, da bi do podatkov PNR lahko dostopale vse tretje države, ki bi izpolnjevale specifične pogoje DHS, ter da bi te države izjemoma, v neopredeljenih izrednih primerih, lahko dostopale do podatkov PNR in to brez zagotovil, da bodo z njimi ravnale v skladu z ravnjo varstva podatkov DHS;

24.   obžaluje, da se je EU strinjala, da se ne vmešava glede varstva osebnih podatkov državljanov EU v primerih, ko bi ZDA podatke izmenjale s tretjimi državami;

25.   ugotavlja, da novi sporazum PNR omogoča, da DHS drugim vladnim organom ZDA posreduje podatke PNR v zvezi s konkretnimi primeri in v skladu z naravo primera; obžaluje, da v novem sporazumu PNR ni natančno navedeno, kateri organi ZDA lahko dostopajo do podatkov PNR, in da so cilji, predvideni v členu I pisma DHS, zelo široki;

Glede evropskega sistema PNR

26.   ugotavlja, da se novi sporazum PNR sklicuje na možni prihodnji sistem PNR na ravni EU oziroma ene ali več držav članic, in da navaja, da bi bili vsi podatki PNR iz takšnega sistema lahko na voljo DHS;

27.   zahteva, da Komisija pojasni, ali se dejansko pripravlja evropski sistem PNR, vključno s predstavitvijo študije izvedljivosti, katere izvedbo je zagotovila;

28.   se pridružuje zaskrbljenosti, ki jo je delovna skupina iz člena 29 izrazila v zvezi z uporabo podatkov PNR za namene kazenskega pregona, in Komisijo poziva, da utemelji:

   a) operativno potrebo in namen zbiranja podatkov PNR na točki vstopa na ozemlje EU;
   b) dodano vrednost zbiranja podatkov PNR v primerjavi z že obstoječimi kontrolnimi ukrepi na točki vstopa v EU za namene varnosti (schengenski sistem, vizumski informacijski sistem, sistem API);
   c) predvideno uporabo podatkov PNR, zlasti če bodo uporabljeni za identifikacijo oseb za namene zagotavljanja varnosti v letalskem prometu, za identifikacijo oseb, ki vstopajo na ozemlje EU, ali za splošno negativno ali pozitivno profiliranje potnikov;

29.   vztraja pri zahtevi, da pri vseh teh vprašanjih v skladu s členoma 71(1)(c) in 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti sodeluje tudi Parlament;

30.   opozarja, da bo novi sporazum o PNR sčasoma treba pregledati glede na prihodnje institucionalne reforme EU, nakazane v sklepih Evropskega sveta junija 2007, in v skladu z mandatom prihodnje medvladne konference;

31.   namerava prositi za pravno oceno novega sporazuma PNR glede skladnosti z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU ter poziva delovno skupino iz člena 29 ter evropskega nadzornika za varstvo podatkov, da pripravita izčrpni poročili v zvezi s tem;

o
o   o

32.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter kongresu ZDA.

(1) UL C 305 E, 14.12.2006, str. 250.
(2) P6_TA(2007)0039.
(3) UL L 261, 6.8.2004, str. 24.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov