Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0268/2007

Forhandlinger :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 81k
Torsdag den 12. juli 2007 - Strasbourg
Mellemøsten
P6_TA(2007)0350RC-B6-0268/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om situationen i Mellemøsten

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten, særlig beslutningen af 7. september 2006 om situationen i Mellemøsten(1), af 16. november 2006 om situationen i Gaza-striben(2) og af 21. juni 2007 om MEDA-programmet og økonomisk støtte til Palæstina: evaluering, gennemførelse og kontrol(3),

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 242 (1967), 338 (1973), 1559 (2004), 1701 (2006) og 1757 (2007),

-   der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (eksterne forbindelser) den 18. juni 2007,

-   der henviser til Mellemøst-kvartettens erklæringer af 16. juni 2007 og 27. juni 2007,

-   der henviser til resultatet af topmødet i Sharm-el-Sheik den 25. juni 2007,

-   der henviser til slutrapporten fra maj 2007 af Alvaro de Soto, FN's særlige koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten og generalsekretærens personlige repræsentant ved den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO og Den Palæstinensiske Myndighed,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at her i 40-året for den krig, der startede i 1967, og som endte med Israels besættelse af Vestbredden, Gaza-striben og Golan-højderne, plages Mellemøsten af adskillige konflikter og manglen på resultater af bestræbelserne på at finde frem til en retfærdig og varig fredsløsning i konflikten mellem israelere og palæstinensere og mellem Israel og de arabiske lande,

B.   der henviser til, at Hamas besluttede med våben at tage magten i Gaza og dræbte medlemmer af Fatah og Den Palæstinensiske Myndigheds sikkerhedsstyrke på trods af, at Det Palæstinensiske Lovgivende Råd og præsidentembedet - begge demokratisk valgte - havde dannet en enhedsregering baseret på Mekka-erklæringen,

C.   der henviser til, at denne dramatiske udvikling hovedsagelig skyldes den manglende politiske stabilitet og den voksende splittelse på palæstinensisk side ud over de manglende perspektiver for en ægte fredsproces for det palæstinensiske folk, som fortsat lever under besættelse, delvist som følge af Kvartettens håndtering af situationen,

D.   der henviser til, at folk i de palæstinensiske områder og navnlig i Gaza står over for en krise af hidtil usete dimensioner med hensyn til fattigdom, arbejdsløshed, adgang til sundhedspleje, uddannelse, sikkerhed og fri bevægelighed,

E.   der henviser til, at restriktionerne for den frie bevægelighed for varer og personer, tilbageholdelsen af skatte- og toldindtægter samt beslutningen om at suspendere den direkte støtte til Den Palæstinensiske Myndighed har været med til at forværre krisen på trods af den midlertidige internationale mekanisme (TIM) og øget projektstøtte fra EU,

F.   der henviser til, at Rådet har erklæret, at EU straks vil genoptage de normale forbindelser med Den Palæstinensiske Myndighed og udvikle betingelserne for omgående praktisk og finansiel bistand, herunder direkte økonomisk bistand til regeringen, støtten til det palæstinensiske civile politi gennem genoptagelse af EUPOL COPPS og EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah,

G.   der henviser til, at det bliver mere og mere afgørende at fremme en troværdig fredsproces, der kan give det palæstinensiske folk udsigt til en uafhængig, demokratisk og levedygtig stat, der kan eksistere side om side med Israel inden for sikre og internationalt anerkendte grænser og bringe fred og stabilitet til Mellemøsten,

H.   der henviser til, at genoptagelsen af det arabiske fredsinitiativ på Den Arabiske Ligas topmøde i Riyadh den 29. marts 2007 udgør en ny og troværdig mulighed for at nå frem til en omfattende fredsordning i området,

I.   der henviser til, at der med FN's Sikkerhedsråds resolution 1757 oprettes en international domstol, som har til opgave at dømme de personer, der er ansvarlige for mordet på den libanesiske premierminister Rafik Hariri og andre politiske attentater i Libanon,

J.   der henviser til den foruroligende forværring af situationen i Libanon, som det fremgår af angrebet på UNIFIL (FN's interimsstyrke i Libanon), hvor seks spanske soldater blev dræbt, mordet på parlamentsmedlemmet Walid Eido og sammenstødene i Nahr el Bared-lejren for palæstinensiske flygtninge,

1.   udtrykker sin dybe bekymring for de eventuelle alvorlige følger af den aktuelle krise i Mellemøsten, herunder yderligere militære angreb og terrorangreb og en øget radikalisering, der undergraver den skrøbelige politiske situation i området;

2.   er ekstremt foruroliget over de seneste begivenheder i Gaza-striben; fordømmer Hamas' overtagelse af den militære kontrol i Gaza-striben; kræver, at den interne politiske dialog mellem palæstinenserne genoptages i forsoningens og den nationale enheds ånd for at forhindre, at der sker en geografisk og politisk opdeling af Vestbredden og Gaza;

3.   udtrykker forståelse for og støtter præsident Abbas' ekstraordinære beslutninger i betragtning af de alvorlige omstændigheder og understreger, at den støtte, det internationale samfund giver præsident Abbas, skal følges op af en konkret og realistisk politisk plan, der kan føre til en permanent statusaftale; mener, at den nuværende krise ikke skal være et påskud til at underminere udsigten til fred, men at den kan udgøre en ny platform for iværksættelse af en klar dagsorden for at nå til en bred aftale mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed, der er baseret på to demokratiske, suveræne og levedygtige stater, hvis befolkninger lever fredeligt side om side inden for sikre og internationalt anerkendte grænser i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

4.   glæder sig over Rådets beslutning af 18. juni 2007 om at genoptage forbindelserne med Den Palæstinensiske Myndighed og med henblik herpå udvikle betingelserne for akut praktisk og finansiel bistand, herunder direkte finansiel støtte til den nye regering, og sikre nødhjælp og humanitær bistand til befolkningen i Gaza; understreger, at isoleringen af Gaza har alvorlige humanitære og politiske konsekvenser til følge;

5.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at inddrage de palæstinensiske myndigheder og alle konfliktens parter i bestræbelserne på at lette og muliggøre det humanitære hjælpearbejde, således at hjælpen når frem til befolkningen i Gaza-striben;

6.   fordømmer de mange angreb med kassamraketter, der er blevet affyret vilkårligt fra Gaza-striben ind på israelsk territorium, og opfordrer den palæstinensiske regering såvel som alle palæstinensiske ledere til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at bringe disse angreb til ophør, der i de fleste tilfælde har civile borgere som mål;

7.   glæder sig over den israelske regerings beslutning om delvist at genoptage overførslen af de tilbageholdte skatte- og toldindtægter; kræver en fuldstændig og regelmæssig overførsel af disse indtægter; fordømmer den israelske hærs seneste militære indgreb; opfordrer den israelske regering til omgående at standse sine militære aktioner mod det palæstinensiske folk;

8.   understreger, at både israelere og palæstinensere bør træffe en række tillidsskabende foranstaltninger med hjælp fra det internationale samfund, herunder øjeblikkelig løsladelse af alle de fængslede tidligere palæstinensiske ministre, lovgivere og borgmestre samt den israelske korporal Gilad Shalit; glæder sig over løsladelsen af BBC-journalisten Alan Johnston og påskønner det som et positivt skridt fremad;

9.   opfordrer den israelske regering til at fjerne de vejblokeringer, der har været opsat siden september 2000, og standse udvidelsen af bosættelserne på Vestbredden og i den østlige del af Jerusalem og bygningen af beskyttelsesmuren på den anden side af 1967-grænsen;

10.   glæder sig over den israelske regerings beslutning om at løslade 250 palæstinensiske fanger; kræver, at flere fanger løslades i betragtning af, at tusinder af palæstinensere stadig tilbageholdes, navnlig mindreårige;

11.   opfordrer EU, Israel og Egypten til omgående at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at genåbne grænseovergangen ved Rafah, navnlig i betragtning af, at 6.000 palæstinensere er strandet dér under forfærdende forhold, og for at lette transporten af personer og varer mellem Gaza og Israel;

12.   glæder sig over FN's Sikkerhedsråds resolution om at oprette en international domstol, som får til opgave at dømme de personer, der er ansvarlige for mordet på den tidligere libanesiske premierminister Rafik Hariri og andre politiske attentater i Libanon; opfordrer Rådet og Kommissionen til at stille alle de midler til rådighed, der er nødvendige for, at den internationale domstol kan arbejde effektivt og udøve sit mandat; opfordrer på det kraftigste alle parterne i Libanon til at støtte den internationale domstol og Syrien til fuldt ud at deltage i dens arbejde;

13.   fordømmer på det kraftigste terrorangrebet på UNIFIL's spanske tropper, der kostede seks soldater livet, mens andre blev såret, og anmoder de libanesiske myndigheder om at gøre alt, hvad der står i deres magt for at foretage en klar og øjeblikkelig efterforskning med henblik på at retsforfølge de ansvarlig herfor; udtrykker sin solidaritet med familiemedlemmerne til ofrene for dette attentat;

14.   understreger, at politisk stabilitet i Libanon hverken kan bygges på vold eller ydre påvirkninger; opfordrer i denne forbindelse til en genoptagelse af dialogen om national enhed for at mindske forskellene og forebygge et magtvakuum forud for præsidentvalget, der efter planerne skal finde sted til efteråret; gentager i denne forbindelse UNIFIL's vigtige rolle;

15.   anmoder indtrængende den libanesiske regering om at gøre alt, hvad der står i dens magt, for at sætte en stopper for enhver form for forskelsbehandling af palæstinensiske flygtninge; glæder sig over Kommissionens hurtige reaktion i form af en beslutning om tildeling af 370 000 EUR, som skal gå til humanitær støtte til disse flygtninge og dække deres livsnødvendige behov; understreger, at denne nødsituation endnu en gang fremhæver nødvendigheden af at finde en retfærdig og samlet løsning på problemet med de palæstinensiske flygtninge;

16.   anmoder de personer, der har bortført de to israelske soldater Eldad Regev og Ehud Goldwasser om at oplyse, hvorvidt disse to soldater stadig er i live, og kræver, at de løslades omgående;

17.   betragter den regionale dimension og tilgang som grundlaget for alle bestræbelser rettet mod at nå frem til en varig fredsløsning i Mellemøsten og minder om, at hverken forhåndsbetingelser eller ensidighed hjælper i denne henseende; mener i den forbindelse, at Syriens rolle og dialogen med dette land er en af nøglefaktorerne;

18.   minder i denne forbindelse om det arabiske fredsinitiativs vigtige bidrag, der udgør en reel mulighed for at skabe samlet og varig fred i området; opfordrer den israelske regering til at se dette vindue af muligheder, der ligger i dette initiativ; understreger betydningen af meddelelsen om Den Arabiske Ligas kommende og hidtil usete mission til Israel; kræver, at samarbejdet mellem Kvartetten og Den Arabiske Ligas kontaktgruppe styrkes;

19.   mener, at man bør undersøge muligheden for at indsætte en international civil politi- og militærstyrke i FN-regi, der baseres på en fredsplan, som er godkendt af bl.a. israelere og palæstinensere, og en aftale mellem palæstinenserne;

20.   opfordrer indtrængende Rådet til at sikre, at EU finder sin egen stemme, også inden for Kvartettens rammer, i bestræbelserne på at genoptage reelle forhandlinger om de forskellige spor i fredsprocessen i Mellemøsten; understreger, at disse spor ikke nødvendigvis behøver at blive behandlet samtidig, men at de er tæt forbundne; understreger, at der ud fra et politisk synspunkt er tale om en bæredygtig løsning, hvis man bevæger sig hen mod en international fredskonference for Mellemøsten; opfordrer Rådet til at arbejde med henblik herpå inden for rammerne af Kvartetten;

21.   støtter de intensive aktioner, som Kvartetten i fremtiden skal iværksætte i området; anser skrivelsen af 6. juli 2007 fra udenrigsministrene i EU-landene i Middelhavsområdet til Tony Blair, der for nylig blev udnævnt til repræsentant for Kvartetten, for et opmuntrende budskab og et udtryk for støtte til hans mission;

22.   noterer sig såvel de nuværende forhandlinger om tillidsskabende foranstaltninger mellem den palæstinensiske premierminister Sallam Fayyad og den israelske regering vedrørende tresporsdrøftelser af politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål og deres fornyede samarbejde på sikkerhedsområdet;

23.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående FUSP-repræsentant, Den Palæstinensiske Myndigheds præsident, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Knesset og Israels regering, Libanons parlament og regering, Syriens parlament og regering og Den Arabiske Ligas generalsekretær.

(1) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 236.
(2) Vedtagne, tekster, P6_TA(2006)0492.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0277.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik