Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2289(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0214/2007

Indgivne tekster :

A6-0214/2007

Forhandlinger :

PV 11/07/2007 - 17
CRE 11/07/2007 - 17

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.12
CRE 12/07/2007 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0352

Vedtagne tekster
PDF 45kWORD 98k
Torsdag den 12. juli 2007 - Strasbourg
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006)
P6_TA(2007)0352A6-0214/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om statusrapport 2006 vedrørende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006/2289(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003, der lover alle stater på det vestlige Balkan, at de på lang sigt vil blive medlemmer af EU,

-   der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at indrømme Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland, og til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006 og 14.-15. december 2006,

-   der henviser til konklusionerne fra det andet møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EF- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 18. juli 2005 og konklusionerne fra det tredje møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EF- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 11. december 2006,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2006/57/EF af 30. januar 2006 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og om ophævelse af afgørelse 2004/518/EF(1),

-   der henviser til Kommissionens statusrapport for 2006 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (SEC(2006)1387),

-   der henviser til sin beslutning af 13. december 2006 om Kommissionens meddelelse om udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer i 2006-2007(2),

-   der henviser til henstillingerne fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 29.-30. januar 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0214/2007),

A.   der henviser til, at yderligere udbredelse af EU ikke er et mål i sig selv, at det kræves, at medlemsstaterne nøje efterlever Københavnskriterierne, og at enhver kandidatmedlemsstat skal bedømmes ud fra sine egne forhold,

B.   der henviser til, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med succes har været involveret i forhandlinger om bl.a. forbindelserne med EU, f.eks. stabiliserings- og associeringsaftalen, den centraleuropæiske frihandelsaftale (CEFTA), EU's bestræbelser på at opnå en fredelig løsning på interne uenigheder i 2001 og forberedelserne til gennemførelse af gældende fællesskabsret i perioden frem til 2011,

C.   der henviser til, at der endnu ikke er indledt tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som EU gav status som kandidatland den 16. december 2005,

D.   der henviser til, at der, selv om principperne for Ohrid-rammeaftalen af 13. august 2001 nu indgår i landets forfatningsmæssige og retlige rammer, kræves en vedvarende indsats for fuldt ud at gennemføre dens bestemmelser, navnlig hvad angår fortsættelsen af decentraliseringsprocessen og ligelig repræsentation af mindretalssamfund på nationalt og lokalt plan,

E.   der henviser til, at Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 gentog, at det er fast besluttet på fuldt ud og effektivt at støtte det europæiske perspektiv for landene på det vestlige Balkan, som vil blive en integreret del af EU, når de opfylder de opstillede kriterier,

F.   der henviser til, at et gunstigt resultat af at gennemføre økonomiske reformer først kan påregnes, når der først opnås politisk enighed og interetnisk tillid,

G.   der henviser til, at Det Europæiske Råd i Bruxelles den 14.-15. december 2006 erklærede, at EU holder sine løfter over for lande, der indgår i udvidelsesprocessen, og gentog, at hvert lands fremskridt hen imod EU-medlemskab afhænger af dets egen indsats for at opfylde Københavnskriterierne og betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen,

H.   der henviser til Salzburg-erklæringen af 11. marts 2006 mellem EU og det vestlige Balkan, som alle EU's udenrigsministre og udenrigsministrene fra landene på det vestlige Balkan vedtog enstemmigt, og som bekræfter betydningen af gode naboskabsforbindelser og nødvendigheden af at finde gensidigt acceptable løsninger på udestående spørgsmål med nabolande,

1.   lykønsker Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med de fremskridt, som den har gjort siden dens ansøgning om medlemsskab i EU med at opfylde de politiske Københavnskriterier og med at gennemføre henstillingerne i det europæiske partnerskab af 2004 og bestemmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen samt med at opfylde stabiliserings- og associeringsprocessens krav; fremhæver, at reformtempoet må fastholdes, og at den lovgivning, der er vedtaget, nu skal gennemføres korrekt og hurtigt, navnlig med hensyn til politi, retsvæsen, offentlig forvaltning og bekæmpelse af korruption for at etablere en egentlig markedsøkonomi med henblik på at stimulere den økonomiske vækst og beskæftigelsen og forbedre erhvervsklimaet;

2.   understreger, at indledningen af forhandlinger om tiltrædelse vil afhænge af fremskridt på de nævnte områder; tilskynder alle de involverede parter til at fastholde reformtempoet og understreger behovet for, at såvel regeringen som oppositionen fortsætter med at gennemføre de reformer, der er nødvendige for landets integration i EU;

3.   udtrykker sin tilfredshed med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens samarbejde som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), navnlig deltagelsen i EU's Althea-mission og dens vilje til at bidrage til udviklingen af ESDP-kapacitet og i den kommende civile og militære krisestyringsmissioner under EU's ledelse;

4.   konstaterer med tilfredshed, at der efter den interne konflikt i 2001 i tæt samarbejde med EU via Ohrid-rammeaftalen er fundet løsninger, der gør det muligt for alle borgere, uanset deres etniske oprindelse, at leve fredeligt sammen ved at styrke mindretalssprogenes stilling i offentlig forvaltning og undervisning, ved kommunal reorganisering og ved anvendelse af princippet om dobbelt flertal i forbindelse med vedtagelse af love (Badinter-princippet), der beskytter mindretalssamfund i den parlamentariske beslutningsproces; bemærker, at der i 2007 er opnået enighed om nationale helligdage for de forskellige etniske og religiøse grupper;

5.   understreger, at Ohrid-rammeaftalen har ændret landet ved at tage fuld højde for dets multietniske og multikulturelle karakter og dermed repræsentere en central del af de politiske Københavnskriterier for EU-medlemskab; påpeger, at respekt for aftalens ånd og bogstav fortsat vil være afgørende for landets kurs mod tiltrædelse af EU; understreger endnu en gang, at Badinter-princippet skal overholdes fuldt ud, og at alle parter skal respektere de demokratiske institutioner, som landet har gjort en stor indsats for at oprette, og skal arbejde inden for rammerne af disse;

6.   understreger, at Badinter-mekanismen, som fastsat i Den Tidligere Jugoslaviske republik Makedoniens forfatning, er tænkt som et middel til dialog og konsensus i en multietnisk stat; beklager, at det største albansktalende oppositionsparti indstillede enhver parlamentarisk virksomhed i begyndelsen af 2007 på grund af utilfredshed med anvendelsen af Badinter-princippet; glæder sig over, at konsultationerne mellem regeringen og oppositionen mundede ud i en aftale om listen over love, der skal vedtages under anvendelse af Badinter-princippet, anvendelsen af det albanske sprog i de offentlige institutioner, social sikring af de tidligere albanske guerillasoldaters forhold med hensyn til og sammensætningen af udvalget om interetniske forbindelser, så alle folkevalgte repræsentanter kan genoptage deres parlamentariske virksomhed og udvise politisk ansvarlighed; opfordrer derfor til efter gennemførelsen af aftalen, at den status som kandidatland, der blev givet i 2005, hurtigst muligt følges op af en beslutning om indledning af tiltrædelsesforhandlinger; opfordrer endelig alle parter til at fastholde og styrke denne dialogens ånd ved løsningen af deres uoverensstemmelser og i fællesskab at respektere den dagsorden for reformer, som er af afgørende betydning for landets europæiske perspektiv;

7.   beklager fremgangsmåden med at boykotte parlamentarisk aktivitet og påpeger, at en sådan praksis er uforenelig med fungerende parlamentariske institutioner, som alle kandidatlande eller lande, der ønsker at tiltræde EU, forventes at have;

8.   minder om, at en konsekvent anvendelse af Badinter-princippet sikrer fortsat interetnisk samarbejde og et tillidsforhold mellem alle parter; beklager i denne henseende eksemplet for nylig i forbindelse med afstemningen om ændringerne af loven om radio/tv-spredning, for selv om selve loven blev vedtaget i overensstemmelse med Badinter-princippet, blev ændringsforslagene blot vedtaget med simpelt flertal; opfordrer indtrængende til at fastholde og konsekvent anvende den uafhængige radio/tv-transmission, der blev indført med lov af november 2005, der - modsat den tidligere situation med politisk indblanding - opfylder europæiske mediestandarder;

9.   opfordrer alle berørte parter til at tage ved lære af europæisk bedste praksis for forvaltning og uddannelse, der tager hensyn til etniske og sproglige forskelle; opfordrer til yderligere aftaler om, hvordan de to største befolkningsgrupper og de forskellige mindretal kan leve sammen på et ligeværdigt og harmonisk grundlag; opfordrer i dette øjemed til en effektiv gennemførelse af de forfatningsmæssige bestemmelser, der skal garantere ligelig repræsentation af mindretalssamfund i den offentlige forvaltning;

10.   gør opmærksom på, at der skal træffes specifikke og omgående foranstaltninger til at forbedre romaernes situation ved at anvende den nationale strategi for romaer og inddrage et udviklet civilt samfund af romaer som den vigtigste partner; mener, at en samordning af statslige midler og Ipa-midler(3) samt en institutionel anerkendelse af den rådgivende gruppe om romaer vil bidrage til at forbedre romaernes integrering i samfundet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien;

11.   minder om, at der i Europa findes forskellige stater, hvis navn falder sammen med navnet på en del af en nabostats område, og at hver stat vælger sit navn frit; udtrykker sin tilfredshed med, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har ændret sit nationalflag og har gennemført forfatningsændringer for at bekræfte, at der ikke er nogen territorialkrav over for nabolande; beklager den nylige ændring af den nationale lufthavns navn til "Alexander den Store";

12.   beklager, at der siden optagelsen i FN i 1993, hvor den foreløbige betegnelse "Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien" blev anvendt for at opnå international anerkendelse, og siden interimsaftalen af 13. september 1995 stadig ikke er opnået enighed med nabostaten Grækenland; opfordrer indtrængende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland til under FN's ledelse at afslutte forhandlingerne med et positivt resultat så hurtigt som muligt; anmoder Rådet om at lette forhandlingerne;

13.   påpeger i denne forbindelse, at en række lande, herunder USA, Rusland og Kina samt visse EU-medlemsstater allerede har anerkendt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med dets grundlovsfæstede navn; minder om, at nogle af disse lande gentagne gange har erklæret, at de vil acceptere det eventuelle resultat af forhandlingerne om navnespørgsmålet under FN's tilsyn, mener, at i henhold til bestemmelserne i interimsaftalen fra 1995 er navnespørgsmålet ikke en hindring for at indlede forhandlinger om tiltrædelse af EU, og at landets integration i EU, som det er tilfældet for andre kandidatlande, udelukkende vil afhænge af opfyldelsen af Københavnskriterierne, betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen og EU's evne til at integrere nye medlemsstater;

14.   bemærker, at FN's særlige udsending, Matthew Nimitz, åbent har udtalt, at han snart vil genoptage bestræbelserne på at nå frem til en løsning på problemet, der kan godkendes af begge parter hurtigst muligt, og opfordrer til entydig støtte til disse bestræbelser;

15.   bemærker, at interimsaftalen af 1995 indebar en væsentlig forbedring af de bilaterale forbindelser mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland, og at aftalen indeholder forpligtelser og rettigheder for begge parter, inklusive bestemmelser om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens medlemskab af internationale, multilaterale og regionale organisationer og institutioner;

16.   bemærker endvidere, at omfanget af de økonomiske forbindelser mellem de to lande er steget betydeligt efter indgåelsen af interimsaftalen af 1995, eftersom Grækenland er den største udenlandske investor i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og at deres handelsforbindelser desuden er blevet langt mere omfattende;

17.   bifalder landets konstruktive holdning til Kosovos fremtidige status; beklager, at det ikke har været muligt at gennemføre nogen ny grænsedragning, mens Kosovos fremtidige status afventes; er overbevist om, at der hurtigt vil nås til enighed om dette tekniske spørgsmål, og er tilfreds med, at de berørte landmænd fortsat får rådighed over de jordarealer, der kommer til at ligge på den anden side af grænsen;

18.   gør opmærksom på, at der bør træffes foranstaltninger for at fremme ubesværet grænsetrafik med Kosovo og dermed fremme samarbejdet inden for undervisning, kultur og beskæftigelse samt fastholde familieforbindelser;

19.   opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens myndigheder til at fremme regionalt samarbejde og udvikling af gode naboskabsforbindelser;

20.   ser i denne forbindelse med tilfredshed på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens rolle på området for regionalt samarbejde, dens engagement i udviklingen af bilaterale forbindelser og dens aktive rolle i regionale samarbejdsprocesser såsom etableringen af det regionale samarbejdsråd, CEFTA 2006, energifællesskabstraktaten og det fælles europæiske luftfartsområde;

21.   minder om, at det er nødvendigt at beskytte vandkvaliteten i floden Vardar, der afvander størstedelen af landet, og som fortsætter på græsk område som Axíos, mod forurening fra industri og boligområder;

22.   opfordrer indtrængende til at forbedre og opretholde vandkvaliteten og vandniveauet i grænsesøerne Ohridsko Ezero, Prespansko Ezero og Dojransko Ezero og at indgå effektive aftaler derom med nabostaterne Albanien og Grækenland;

23.   gør opmærksom på, at det er nødvendigt at forbedre den generelle holdning til miljøet, bl.a. ved at fjerne ulovlige lossepladser langs veje, flodbredder og skovbryn, hvilket kan ske ved at begynde at indsamle affald, der i videst muligt omfang er sorteret;

24.   opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens myndigheder til at fortsætte tilnærmelsen til EU's miljølovgivning og -standarder og til at gennemføre og håndhæve vedtaget lovgivning;

25.   understreger, at alle EU's medlemsstater garanterer religionsfrihed og religiøse samfunds organisationsret;

26.   understreger, at opmærksomheden især bør rettes mod menneskehandel, og at styrkelse af det regionale samarbejde, bl.a. gennem det sydøsteuropæiske samarbejdsinitiativ, er ved at blive en nødvendighed i kampen mod international organiseret kriminalitet;

27.   nærer alvorlig bekymring for, at arbejdsløsheden forbliver ekstremt høj, og opfordrer regeringen til i betragtning af de enorme udfordringer på dette område at udarbejde effektive politikker til at undgå fattigdom og social ulighed; understreger, at det er nødvendigt, at ligeberettigede fagforeninger kan bestå ved siden af hinanden, og gør opmærksom på, at det aktuelle krav til fagforeninger om, at de skal have 33 % af de berørte arbejdstagere som medlemmer, før de kan blive kontraktparter, betyder, at forhandlingsparter konstant drager deres medlemstal i tvivl;

28.   opfordrer til, at der ved fordelingen af statens midler og EU-midler tages hensyn til de eksisterende regionale og etniske forskelle; mener, at de eksisterende regionale og etniske forskelle bør begrænses ved anvendelse af principperne om solidaritet og samhørighed for at iværksætte en hurtig udvikling i de underudviklede områder;

29.   går ud fra, at tilladelser til udenlandske banker skal hvile på samme kriterier for alle som f.eks. opfyldelse af lovkrav til valutahandel, beskatning og forbrugerbeskyttelse, og afviser begunstigelse af bestemte virksomheder eller lande, hvor de har deres hjemsted;

30.   minder om, at et vigtigt incitament til og en vigtig garanti for hele det sydøsteuropæiske områdes stabilitet og velstand er opbygningen af en moderne grænseoverskridende infrastruktur, og gør derfor opmærksom på betydningen af at opretholde og forbedre jernbanenettet, indenlandsk jernbanetransport og transitfunktion mellem Grækenland og flere andre EU-medlemsstater; udtrykker sin tilfredshed med retableringen af jernbaneforbindelsen med Kosovo; beklager det manglende fremskridt med hensyn til den direkte jernbaneforbindelse med Bulgarien og ser frem til yderligere fremskridt i forbindelse med de europæiske transportkorridorer VIII og X;

31.   anser det for uheldigt, at tjenestemænd ved regeringsændringer mister deres arbejde eller opfordres til at sige op, og forventer især, at tjenestemænd, der er specielt uddannet til at kunne gennemføre EU's regelværk, skal kunne fortsætte deres arbejde;

32.   gør på ny opmærksom på, at det af regeringen forventes, at den undersøger omstændighederne omkring den tyske statsborger Khaled el-Masris bortførelse i 2003 til Afghanistan og offentliggør resultaterne af undersøgelsen; opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien's nationale parlament til hurtigst muligt at nedsætte et undersøgelsesudvalg til at behandle denne sag og til at samarbejde fuldt ud med det tyske parlaments igangværende undersøgelse med henblik på at afdække sandheden;

33.   bifalder paraferingen af aftalerne med EU om lempelse af visumkrav og tilbagetagelse som et mellemliggende skridt til en gensidig visumfri rejseordning og opfordrer Kommissionen til at fastsætte en køreplan for at øge mobiliteten, herunder større deltagelse i livslang læring og kulturelle udvekslingsprojekter, og opfordrer regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at fastholde sit tilsagn om at overholde de krævede europæiske standarder for retfærdighed, frihed og sikkerhed; bifalder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens indførelse af de nye pas med biometriske sikkerhedselementer; tager de vanskeligheder til efterretning, som borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien står over for som følge af, at en af EU's medlemsstater ikke anerkender landets pas; henviser til, at dette spørgsmål er blevet rejst og behandlet indgående under forhandlingerne om aftalen om visumlettelse; fremhæver, at der er vedtaget en fælleserklæring, der ledsager den paraferede tekst; henstiller til alle de berørte parter at reagere hurtigt på erklæringen, så snart betingelserne for dens gennemførelse er opfyldt;

34.   henviser til de positive erfaringer fra de tidligere forhandlinger med Slovenien og Kroatien, som har overtaget de samme fælles love og praktiske erfaringer fra det tidligere Jugoslavien; understreger, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har et klart perspektiv for EU-medlemskab og opfordrer til, at forhandlingerne indledes så hurtigt som muligt;

35.   opfordrer de nye medlemsstater til at spille en aktiv rolle i forbindelse med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens fremskridt mod tiltrædelse af EU ved at give det mulighed for at drage nytte af deres erfaringer med reformer;

36.   beklager, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har undertegnet en bilateral immunitetsaftale med USA, som undtager amerikanske statsborgere og amerikansk militært personel fra Den Internationale Straffedomstols jurisdiktion; påpeger, at Den Internationale Straffedomstol er et hovedelement i folkeretten, og at EU har støttet Rom-statutten fuldt ud; opfordrer i den forbindelse Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regering til at undersøge, hvordan den kan ophæve den bilaterale aftale, som svækker Den Internationale Straffedomstols effektivitet;

37.   gentager målet om klare udsigter til EU-medlemskab for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og for alle lande på det vestlige Balkan i overensstemmelse med Thessaloniki-dagsordenen; mener, at udsigten til tiltrædelse af EU skal respekteres for at styrke stabiliteten og freden i regionen;

38.   mener, at uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet, investeringerne i menneskelig kapital og befolkningens adgang til internettet skal forbedres for at opfylde samfundets behov;

39.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og parlamentet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og FN's Generalsekretær.

(1) EUT L 35 af 7.2.2006, s. 57.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0568.
(3) Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik