Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2015(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0217/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0217/2007

Συζήτηση :

PV 12/07/2007 - 3
CRE 12/07/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 6.15
CRE 12/07/2007 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0355

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 307kWORD 85k
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου
P6_TA(2007)0355A6-0217/2007

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό μια νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (2007/2015(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο Michał Tomasz Kamiński εξ ονόματος της Ομάδας UEN σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (B6-0022/2007),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2007 για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία με σκοπό μια νέα ενισχυμένη συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία, και συγκεκριμένα εκείνο της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών(1), εκείνο της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές(2) και εκείνο της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(3),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2004 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (CΟΜ(2004)0373) και την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (CΟΜ(2006)0726),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Ουκρανίας, που εγκρίθηκε από κοινού στις 21 Φεβρουαρίου 2005, και την πρόσφατη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) της 4ης Δεκεμβρίου 2006 για την Ουκρανία (SEC(2006)1505/2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 1ης Δεκεμβρίου 2005 και την κοινή δήλωση της Διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 27ης Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη βοήθεια που θα χορηγηθεί στην Ουκρανία μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης(4) με σκοπό τη στήριξη του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την υπογραφή, στις 18 Ιουνίου 2007, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίου και σχετικά με την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 83, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0217/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει στενούς ιστορικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της ΕΕ στην ανατολική γειτονία της, ασκώντας σημαντική επιρροή στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ηπείρου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είχε εγκρίνει σημαντική νομοθετική δέσμη και νομοθετικές τροποποιήσεις αναγκαίες ώστε να γίνει μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προαναφερθείσα έκθεση προόδου για την ΕΠΓ που εξέδωσε το 2006, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η Ουκρανία σημείωσε σημαντικά βήματα προς την εδραίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αναφέροντας ωστόσο ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να εντατικοποιηθούν,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει διακηρύξει τη βούλησή της να ακολουθήσει τον δρόμο που οδηγεί στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ και δεδομένου ότι ο στόχος αυτός εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη συναίνεση όλων των δυνάμεων στην πολιτική σκηνή της χώρας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δοθεί σαφής ευρωπαϊκή προοπτική στην Ουκρανία,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε τις "ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας" και χαιρέτισε την επιθυμία της Ουκρανίας να αποτελέσει τμήμα της Ευρώπης, τόσο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2005, όσο και στο Πρόγραμμα Δράσης ΕΕ-Ουκρανίας, το οποίο δεν αποκλείει στο μέλλον μία σαφή ευρωπαϊκή προοπτική,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απόφασή του σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο προέβλεψε την οικοδόμηση μιας ολοένα και στενότερης σχέσης με την Ουκρανία· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι θα ήταν ευκταίο η απόφαση αυτή να περιελάμβανε απτή προοπτική και να καθόριζε τη μορφή της σχέσης που θα δημιουργηθεί με τη συμφωνία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία πρέπει να παροτρύνει την Ουκρανία να πραγματοποιήσει περαιτέρω πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων,

1.   χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με νέα συμφωνία που θα αποσκοπεί στην εμβάθυνση της πολιτικής συνεργασίας και στην επίτευξη σταδιακής οικονομικής ένταξης της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.   εκφράζει την ανησυχία του για τις σημερινές πολιτικές εντάσεις και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τηρήσουν τη συμφωνία που επετεύχθη στις 27 Μαϊου 2007 και να εξεύρουν ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική λύση με τη συμμετοχή όλων των μερών, θέτοντας ταυτόχρονα την Ουκρανία στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση·

3.   καλεί την ουκρανική ηγεσία καθώς και το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν τον Μάρτιο του 2007 θα μπορέσουν να συνεχισθούν· πιστεύει ωστόσο ότι, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και πριν από τη δημιουργία στενότερης σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, θα πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά η σημερινή κρίση, να αποκατασταθεί το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών και να διασφαλισθεί το κράτος δικαίου·

4.   αναγνωρίζει ότι η Ουκρανία και η ΕΕ έχουν φέρει επιτυχώς εις πέρας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και έχουν επωφεληθεί των δυνατοτήτων που παρείχε η μορφή αυτή· εκφράζει την πεποίθησή του ότι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει η Ουκρανία στις σύγχρονες ευρωπαϊκές υποθέσεις απαιτούν μια νέα μορφή σχέσεων η οποία θα υπερβαίνει κατά πολύ τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

5.   έχοντας επίγνωση της ουσιώδους σημασίας των συμβόλων και των προοπτικών για την εξασφάλιση της υποστήριξης του κοινού με στόχο την εφαρμογή μεγαλόπνοου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγούν στη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης η οποία συμβάλλει αποτελεσματικά και αξιόπιστα στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και ανοίγει την αντίστοιχη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ένταξης·

6.   φρονεί ότι η ταχύτητα και το βάθος της κοινής αυτής ευρωπαϊκής διαδικασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στενά προς την ικανότητα πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και την ΕΕ·

7.   είναι της άποψης ότι η σύναψη της νέας συμφωνίας θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ·

8.   είναι της άποψης ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει προοδευτική ανάπτυξη της σχέσης, καθορίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρηθούν· ζητεί να προβλέπεται η επανεξέταση της συμφωνίας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι δυναμικές εξελίξεις που σημειώνονται στην Ουκρανία και στη διμερή σχέση·

9.   ζητεί από την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να δεσμευτεί για τη δυναμική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και απευθύνει έκκληση προς όλους τους παράγοντες της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών στην Ουκρανία να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη ευρείας πολιτικής συναίνεσης υπέρ της σταθερής συνταγματικής διευθέτησης και υπέρ των μεταρρυθμίσεων, που θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας τους· συνιστά την έγκριση και την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της Ουκρανίας περί χρηματοδοτήσεως των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική, καθώς και τη θέσπιση σαφούς νομοθεσίας που διαχωρίζει εξουσία και επιχειρήσεις και ρυθμίζει τη σύγκρουση συμφερόντων·

10.   ενθαρρύνει τους Ουκρανούς ηγέτες να παραμείνουν πιστοί στη δέσμευσή τους στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όπως υποστηρίχθηκαν από τον ουκρανικό λαό τον Δεκέμβριο 2004·

11.   καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να δώσει έμφαση στη σπουδαιότητα της εντατικοποίησης της καταπολέμησης της διαφθοράς και στη σημασία της ανάγκης να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης επί τη βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, για την προαγωγή της διαφάνειας και την αύξηση της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων, θεσπίζοντας το ανάλογο νομικό πλαίσιο·

12.   τονίζει, σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία κατά την υλοποίηση των δεσμεύσεών της που προκύπτουν από τη συμφωνία, ότι η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 και του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, που έχει προγραμματισθεί για το 2008-2009, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να αυξηθεί η οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία , η οποία είναι σήμερα αρκετά μικρή με βάση την κατά κεφαλή κατανομή των ενισχύσεων· ενθαρρύνει την Ουκρανία να συμμετάσχει πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκά σχέδια έργων·

13.   τονίζει τη σημασία της πολύπλευρης συνεργασίας στην περιφέρεια του Εύξεινου Πόντου· ζητεί τη συγκρότηση μίας Κοινότητας ΕΕ - Εύξεινου Πόντου, σύμφωνα με το πρότυπο της Βόρειας Διάστασης, για την ενίσχυση και ενθάρρυνση περαιτέρω διαλόγου με στόχο τη δημιουργία σταθερότερης, ασφαλέστερης και πιο δημοκρατικής γειτονίας και αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσει η Ουκρανία σε τέτοιας μορφής πρωτοβουλίες, ιδίως στους τομείς της οικονομικής συνεργασίας, της ενεργειακής ασφάλειας, της μετανάστευσης και του περιβάλλοντος·

14.   χαιρετίζει την απόφαση της UEFA να αναθέσει από κοινού στην Πολωνία και την Ουκρανία τη διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου το 2012· θεωρεί το βήμα αυτό ως σημαντική έκφραση εμπιστοσύνης προς την Ουκρανία ως άξιου μέλους της ευρωπαϊκής δημοκρατικής κοινότητας, και πιστεύει ότι θα δώσει στην ουκρανική ηγεσία περαιτέρω ώθηση για να επιδιώξει μεταρρυθμίσεις·

15.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Ουκρανία, και ζητεί επειγόντως την περαιτέρω ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας· καλεί τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τον συντονισμό των πολιτικών τους έναντι την Ουκρανία·

16.   απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο και ζητεί από αυτό να αναθέσει στην Επιτροπή να τις λάβει υπόψη κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων:

   α) να επιστήσει την προσοχή των ουκρανών εταίρων του στην ανάγκη για περαιτέρω εδραίωση των θεμελίων της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σταθερό συνταγματικό σύστημα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την ενίσχυση των μηχανισμών δημοκρατικού ελέγχου, περιλαμβανομένης μίας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, και τη θεμελίωση του κράτους δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη σύσταση που περιέχεται στις γνωμοδοτήσεις σχετικά με την Ουκρανία της Επιτροπής της Βενετίας, πολλές από τις οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη·
   β) να καλέσει τις ουκρανικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δραστηριοποιηθούν δεόντως για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών στην ισότητα, τη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια καθώς και στην ολοκληρωτική εξάλειψη των διακρίσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης·
   γ) να τονίσει ότι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της Ουκρανίας έγκειται στον διαχωρισμό της πολιτικής από την οικονομική εξουσία, στην εκρίζωση της διαφθοράς και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας· να επιμείνει ώστε η Ουκρανία να υλοποιήσει και να επιβάλει την εφαρμογή μέτρων κατά της διαφθοράς· να τονίσει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου και πρόληψη των συγκρούσεων μεταξύ νομικών δικαιοδοσιών στο εθνικό δίκαιο της Ουκρανίας· να υποστηρίξει την έγκριση και εφαρμογή ολοκληρωμένης διοικητικής μεταρρύθμισης· να τονίσει την ανάγκη αποτελεσματικής υλοποίησης του αναθεωρημένου σχεδίου δράσεως στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·
   δ) να εκφράσει την ανησυχία του για τις καταγγελίες περί κακομεταχείρισης και βασανισμού κρατουμένων από την αστυνομία με στόχο την απόσπαση ομολογίας και να καλέσει τις ουκρανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης·
   ε) να εμβαθύνει τον τακτικό πολιτικό διάλογο σε διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ουκρανία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· να μεριμνήσει για τη στενή συμμετοχή της Ουκρανίας στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας καθώς και για την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας στην περιφέρεια του Εύξεινου Πόντου· να θέσει ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου της στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και να την ενθαρρύνει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της εστιάζοντας στην προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της δημοκρατίας, καθώς επίσης και της αειφόρου ανάπτυξης, στην κοινή γειτονία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση των παγωμένων συγκρούσεων στην περιφέρεια αυτή· να εμπνευστεί από την εμπειρία της συνεργασίας της Ουκρανίας με την αποστολή συνοριακής συνδρομής στα σύνορά της με τη Μολδαβία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρωτοβουλία για παράταση της εντολής της αποστολής για άλλα δύο έτη·
   στ) να στηρίξει την ελεύθερη οικονομία και την εδραίωση της ουκρανικής οικονομίας της αγοράς και να εργαστεί για την προσέγγιση της νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, προκειμένου να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα της και, με ειδικά σημεία αναφοράς την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(5) και την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(6), να εισαγάγει νομοθεσία περί χρηματοδοτήσεως των έργων και να συνεισφέρει στο δυναμικό της οικονομικής ανάπτυξης· να τονίσει ότι το κλειδί για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ουκρανία είναι η δημιουργία ενός υγιούς, σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού κλίματος και να παροτρύνει την κυβέρνηση της Ουκρανίας να συνεχίσει την εφαρμογή των προγραμματισμένων νομικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων και να ασχοληθεί με τα εκκρεμούντα προβλήματα που αφορούν την επιστροφή του ΦΠΑ και τους ελέγχους στις εξαγωγές ως ζητήματος προτεραιότητας· να καλέσει τα κράτη μέλη που διαθέτουν δημόσιους υπάλληλους με τα κατάλληλα γλωσσικά προσόντα να προχωρήσουν σε διευθετήσεις αδελφοποίησης με σκοπό την καλύτερη παροχή συμβουλών στους ουκρανούς εταίρους τους σε ό,τι αφορά το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ·
   ζ) να τονίσει την ανάγκη να θεσπισθεί σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς βασιζόμενης στην αρχή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ως παράγοντα άρρηκτα συνδεδεμένου με την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας·
   η) να χαιρετίσει τη σύσταση της Διϋπηρεσιακής Επιτροπής για την Καταπολέμηση Παράνομων Αγορών και Κατασχέσεων Επιχειρήσεων· να ενθαρρύνει την Κυβέρνηση να λάβει σαφή μέτρα μέσω των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων του εταιρικού δικαίου και της δικαστικής εξουσίας, για να αρθεί η απειλή των παράνομων αγορών και των κατασχέσεων επιχειρήσεων·
   θ) να εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο για τη βαθμιαία δημιουργία βαθιάς και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, που θα στηρίζεται σε κοινή ρυθμιστική βάση και θα καλύπτει σχεδόν όλες τις εμπορικές συναλλαγές σε αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας· να καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να περιλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα γεωργικά προϊόντα· να δώσει, στο πλαίσιο αυτό, έμφαση στη σημασία της επίτευξης περαιτέρω προόδου σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μεταρρύθμισης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ιδίως στους τομείς της πολιτικής ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων, των δημοσίων συμβάσεων, της φορολογίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
   ι) να λάβει πλήρως υπόψη τον ζωτικής σημασίας ρόλο της Ουκρανίας στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και να δώσει τη δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι ο απόλυτος έλεγχος της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας από την ίδια την Ουκρανία συνδέεται άμεσα με την πολιτική της σταθερότητα και ευημερία·
   ια) να παροτρύνει, ως εκ τούτου, ώστε ο ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας να συμμορφωθεί πλήρως με τις αρχές της οικονομίας της αγοράς και της διαφάνειας, ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές, την πρόσβαση σε δίκτυα και την αποδοτικότητα· να στηρίξει την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας· να επισημάνει τη σημασία της υπογραφής εκ μέρους της Ουκρανίας της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα· στο πλαίσιο αυτό, να ζητήσει την επίσπευση της διαδικασίας για την αξιολόγηση της πυρηνικής ασφάλειας όλων των εν λειτουργία των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της κοινής ομάδας εργασίας για την πυρηνική ασφάλεια· να συνεισφέρει στη διαφοροποίηση των πόρων της Ουκρανίας, όπως, για παράδειγμα, μέσω του άμεσου εφοδιασμού από την Κεντρική Ασία· να ενισχύσει τον στρατηγικό της ρόλο ως χώρας διέλευσης για τον εφοδιασμό της ΕΕ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας, παραδείγματος χάριν, τη λειτουργία του αγωγού Οδησσού-Brody κατά την αντίθετη φορά και προωθώντας την επέκτασή του στο εσωτερικό της ΕΕ· να δώσει έμφαση στην ανάγκη να συμμετάσχει η Ουκρανία στην ανάπτυξη του έργου του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco, για τη συμπλήρωση του ενεργειακού διαδρόμου Κασπίας-Ευξείνου Πόντου-ΕΕ και τη σύνδεση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Ουκρανίας με το δίκτυο UCTE· να ασκήσει πίεση για ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του συνδέσμου της Γεωργίας, της Ουκρανίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Μολδαβίας (GUAM)·
   ιβ) να τονίσει τη σημασία της αειφόρου ενεργειακής στρατηγικής για την Ουκρανία· να τονίσει ότι, ύστερα από την εμπειρία της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνομπίλ και επειδή πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυξανόμενης εξάρτησης από τις εισαγωγές και την πρόκληση της κλιματικής μεταβολής, η Ουκρανία οφείλει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας· να τονίσει ότι η Ουκρανία είναι μία από τις πλέον μη αποδοτικές ενεργειακά χώρες στον κόσμο και ότι η επίτευξη των μέσων προτύπων απόδοσης θα επέτρεπε στην χώρα να ικανοποιήσει την εσωτερική ενεργειακή της ζήτηση· να ζητήσει τεχνική συνεργασία στον τομέα αυτόν ανάμεσα στην ΕΕ και την Ουκρανία, και να μεριμνήσει ώστε η συνεργασία αυτή να περιληφθεί στη νέα ενισχυμένη συμφωνία·
   ιγ) να ενισχύσει τη δυναμική της Ουκρανίας ως κύριου εταίρου στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των συνόρων· να εξετάσει τη λήψη περαιτέρω κοινών μέτρων με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης επιβεβαίωσης για την Ουκρανία του "προνομιακού καθεστώτος" σε σχέση με την Ευρωπόλ· να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών απλούστευσης των διατυπώσεων χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής· να εξετάσει τον στόχο της εισαγωγής καθεστώτος ταξιδίων χωρίς θεώρηση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση·
   ιδ) να εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας σε περιβαλλοντικά θέματα και να ενισχύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να χειριστεί ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία της φύσεως και της μόλυνσης από ραδιενέργεια, ορισμένα εκ των οποίων έχουν μεγάλες διασυνοριακές επιπτώσεις· να παράσχει τεχνική και οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανία στη διαδικασία της βαθμιαίας προσέγγισης στο κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ που αφορά το περιβάλλον και στα περιβαλλοντικά πρότυπα που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη Σύμβαση Espoo του 1991 για την αξιολόγηση επιπτώσεων επί του διασυνοριακού περιβάλλοντος και τη Σύμβαση της Βέρνης του 1979 για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης· να προβλέψει τη σύσταση πλήρως λειτουργικού και βιώσιμου μηχανισμού για την προαγωγή της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας με την παροχή φόρουμ για συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνίας των πολιτών/ΜΚΟ και του ιδιωτικού τομέα στην ανατολική γειτονία της ΕΕ·
   ιε) να καλέσει την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να θέσει σε εφαρμογή τις σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο στην Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυνατότητες που παραμένουν ανοικτές για την Ουκρανία σχετικά με τη χρήση ευέλικτων μηχανισμών δυνάμει του ως άνω πρωτοκόλλου· να υποστηρίξει την κοινή δράση ΕΕ και Ουκρανίας σχετικά με το μέλλον του πρωτοκόλλου του Κυότο·
   ιστ) να μεριμνήσει για τη συμμετοχή της Ουκρανίας στους οργανισμούς και τα προγράμματα της Κοινότητας, με σκοπό να διευρυνθεί η πρόσβαση των φορέων χάραξης πολιτικής και των εμπειρογνωμόνων της στα ευρωπαϊκά δίκτυα· να αυξήσει και να διευρύνει τις ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές, ειδικότερα για τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τους φοιτητές και τους ερευνητές· να ενισχύσει τη συνεργασία στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας και να συνεχίσει το έργο για την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη ενός δομημένου διαλόγου ΕΕ-Ουκρανίας σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και διαστημικής έρευνας·
   ιζ) να τονίσει ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη στροφή της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την εμπειρία τους σε θέματα μεταρρύθμισης·

17.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν τακτικά και ενδελεχώς τα αρμόδια όργανά του για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο κοινοβούλιο Verkhovna Rada της Ουκρανίας, στην κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ C 247 E, 6.10.2005, σ. 155.
(2) ΕΕ C 293 E, 2.12.2006, σ. 307.
(3) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 312.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 , για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1).
(5) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου