Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2015(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0217/2007

Predložena besedila :

A6-0217/2007

Razprave :

PV 12/07/2007 - 3
CRE 12/07/2007 - 3

Glasovanja :

PV 12/07/2007 - 6.15
CRE 12/07/2007 - 6.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0355

Sprejeta besedila
PDF 338kWORD 65k
Četrtek, 12. julij 2007 - Strasbourg
Pogajalski mandat: nadgrajeni sporazum ES-Ukrajina
P6_TA(2007)0355A6-0217/2007

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 12. julija 2007 o pogajalskem mandatu za nadgraditev sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (2007/2015(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu o pogajalskem mandatu za nadgraditev sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni ter Ukrajino na drugi strani (B6-0022/2007), ki ga je v imenu skupine UEN vložil Michał Tomasz Kamiński,

–   ob upoštevanju odločitve Sveta z dne 22. januarja 2007, da z Ukrajino začne pogajanja o novem, nadgrajenem sporazumu,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini, še posebej tiste z dne 13. januarja 2005 o rezultatih predsedniških volitev(1), z dne 6. aprila 2006 o parlamentarnih volitvah(2) in z dne 19. januarja 2006 o evropski sosedski politiki(3),

–   ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 12. maja 2004 o evropski sosedski politiki (KOM(2004)0373) in nedavnega Sporočila Komisije z dne 4. decembra 2006 o krepitvi evropske sosedske politike (KOM(2006)0726),

–   ob upoštevanju akcijskega načrta EU-Ukrajina, ki sta ga dne 21. februarja 2005 skupaj sprejeli EU in Ukrajina, in nedavnega poročila Komisije o napredku evropske sosedske politike v zvezi z Ukrajino z dne 4. decembra 2006 (SEK(2006)1505/2),

–   ob upoštevanju skupnih izjav z vrhovnih srečanj Evropske unije in Ukrajine z dne 1. decembra 2005 in 27. oktobra 2006,

–   ob upoštevanju pomoči, ki jo bo evropski sosedski in partnerski instrument(4) zagotovil Ukrajini za podporo programu reform,

–   ob upoštevanju člena 49 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov in ponovnem sprejemu nezakonitih priseljencev, ki je bil podpisan 18. junija 2007,

–   ob upoštevanju členov 114(3) in 83(5) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A6-0217/2007),

A.   ker ima Ukrajina močne zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi z Evropsko unijo in je pri zagotavljanju varnosti, stabilnosti in blaginje na vsej celini ena izmed ključnih partneric EU v njeni vzhodni soseščini,

B.   ker je Ukrajina sprejela pomemben paket zakonov in pravne spremembe, potrebnih za članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji,

C.   ker je Komisija v svojem zgoraj navedenem poročilu o napredku evropske sosedske politike za leto 2006 priznala pomembne korake, ki jih je Ukrajina naredila na področju utrditve spoštovanja človekovih pravic in pravne države, vendar je v poročilu tudi zapisala, da je treba pospešiti napore pri reformah,

D.   ker je Ukrajina izrazila voljo po nadaljevanju poti evropske integracije in željo, da postane država članica EU, in ker ta cilj še naprej soglasno podpirajo vsi akterji na političnem odru,

E.   ker je Parlament pozval Svet, Komisijo in države članice, naj preučijo možnost, da dajo Ukrajini jasno evropsko perspektivo,

F.   ker je Evropska unija priznala evropske težnje Ukrajine in pozdravila njeno evropsko izbiro v sklepih Sveta z dne 21. februarja 2005 in v akcijskem načrtu EU in Ukrajine, ki ne izključuje jasne evropske perspektive v prihodnosti,

G.   ker je Svet v svojem sklepu o pogajalskem mandatu predvidel oblikovanje vse tesnejših odnosov z Ukrajino; ker bi bilo zaželeno, da se v sklep vključi jasno perspektivo in opredeli obliko odnosov, vzpostavljenih s sporazumom,

H.   ker bi moral nov sporazum Ukrajino vzpodbuditi k izvajanju nadaljnjih političnih, gospodarskih in socialnih reform ter okrepiti sodelovanje med partnericama,

1.   pozdravlja odločitev Sveta, da prične s pogajanji o novem sporazumu za poglobitev političnega sodelovanja in za postopno gospodarsko integracijo Ukrajine v notranji trg EU;

2.   izraža zaskrbljenost v zvezi s sedanjo politično napetostjo in poziva vse udeležene akterje, naj se držijo sporazuma, doseženega 27. maja 2007, in naj oblikujejo celovit in trajen politični kompromis, ki vključuje vse strani, in si nadalje prizadevajo za evropsko integracijo Ukrajine;

3.   poziva ukrajinsko vodstvo ter Svet in Komisijo, naj storijo vse potrebne korake za zagotovitev nadaljevanja pogajanj, ki so se začela marca; vendar meni, da je treba pred koncem pogajanj in pred oblikovanjem novega, tesnejšega partnerstva med EU in Ukrajino na miren način rešiti sedanjo krizo, obnoviti sistem preverjanja in ravnotežja ter zagotoviti vladavino prava;

4.   priznava, da sta Ukrajina in EU uspešno izvedli naloge, predvidene v Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ter izrabili priložnosti, ki jih ponuja; je prepričan, da raven sodelovanja med Ukrajino in EU ter vloga, ki jo igra Ukrajina v trenutnih evropskih zadevah, zahtevata novo obliko odnosov, ki močno presega obveze Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju;

5.   se zaveda ključnega pomena simbolov in obetov pri zagotavljanju javne podpore za izvajanje ambicioznega programa reform ter meni, da morajo pogajanja voditi k sklenitvi pridružitvenega sporazuma, ki učinkovito in kredibilno prispeva k evropski perspektivi Ukrajine in odpira ustrezen proces, vključno z možnostjo članstva;

6.   meni, da morata hitrost in globina tega skupnega evropskega procesa natančno ustrezati zmožnostim za uresničenje reform v Ukrajini in EU;

7.   meni, da bi moral sklep novega sporazuma temeljiti na členu 310 Pogodbe ES;

8.   meni, da mora sporazum predvideti postopen razvoj odnosov in določiti konkretne pogoje in roke, ki morajo biti doseženi; zahteva revizijo sporazuma, v kateri bo upoštevan dinamičen razvoj Ukrajine in dvostranskih odnosov;

9.   poziva ukrajinsko politično vodstvo, naj se zaveže k strogemu izvajanju reform, ter poziva vse akterje na političnem prizorišču in v civilni družbi v Ukrajini, naj si prizadevajo k vzpostavitvi širokega političnega konsenza za stabilno ustavno ureditev in reforme v podporo evropskih teženj države; priporoča sprejetje in izvajanje nove ukrajinske zakonodaje o financiranju političnih strank in kampanj v skladu s prakso EU ter tudi jasno zakonodajo, ki bo ločevala gospodarstvo od oblasti in urejala navzkrižje interesov;

10.   spodbuja ukrajinske voditelje, da ostanejo zvesti svoji zavezanosti načelom svobode, demokracije, pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih je ukrajinsko prebivalstvo branilo decembra 2004;

11.   poziva ukrajinsko vlado, da poudari pomen krepitve boja proti korupciji in potrebo po nadaljnjem reformiranju javnih služb na podlagi evropskih standardov, da bi se s sprejetjem zadevnega zakonodajnega okvira spodbudila preglednost in povečala odgovornost organov državne uprave;

12.   v zvezi z izzivi, s katerimi se bo soočila Ukrajina pri izvajanju svojih obvez iz sporazuma, poudarja, da je treba pri pregledu finančne perspektive 2007–2013 ter evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta, ki je načrtovan za obdobje 2008–2009, izrabiti priložnost in doseči povečanje finančne pomoči EU Ukrajini, ki je na prebivalca trenutno precej nizka; spodbuja Ukrajino k bolj učinkovitemu sodelovanju v evropskih projektih;

13.   poudarja pomembnost večstranskega sodelovanja v črnomorski regiji; poziva k ustanovitvi skupnosti EU – Črno morje v skladu s severno dimenzijo za izboljšanje in spodbujanje dialoga, da se ustanovi stabilnejša, varnejša in bolj demokratična soseščina, ter priznava bistveno vlogo, ki jo mora imeti Ukrajina v takšnih pobudah, zlasti na področju gospodarskega sodelovanja, varne preskrbe z energijo, migracij in okolja;

14.   pozdravlja sklep UEFA, da bo Poljski in Ukrajini zaupala nalogo skupne organizacije evropskega nogometnega prvenstva leta 2012; meni, da je ta korak izraz velikega zaupanja v Ukrajino kot dragoceno članico evropske demokratične skupnosti in da bo ukrajinsko vodstvo dodatno spodbudil k izvajanju reform;

15.   poudarja pomembno vlogo Odbora za parlamentarno sodelovanje med EU in Ukrajino pri spodbujanju medsebojnega sodelovanja ter poziva k nadaljnji krepitvi parlamentarne razsežnosti odnosov; poziva različne institucije EU, da izboljšajo usklajevanje svojih politik v zvezi z Ukrajino;

16.   na Svet naslavlja naslednja priporočila in ga prosi, da naroči Komisiji, naj jih upošteva pri pogajanjih:

   a) pritegne pozornost svojih ukrajinskih partnerjev k potrebi po nadaljnji utrditvi temeljev liberalne demokracije, še posebej na področju stabilnega ustavnega sistema, zaščite človekovih pravic in svoboščin posameznika, vključno s pravicami manjšin, krepitve demokratičnih nadzornih mehanizmov, vključno z močno civilno družbo, in utrditve pravne države; v zvezi s tem opozori na priporočila iz mnenja beneške komisije v zvezi z Ukrajino, od katerih jih je veliko še vedno treba izvesti;
   b) pozove ukrajinske organe, naj izpolnijo svoje obveznosti iz mednarodnega prava o človekovih pravicah in si ustrezno prizadevajo za zagotavljanje pravic žensk do enakosti, življenja, svobode in varnosti, nične strpnosti za primere diskriminacije ter za prepovedi mučenja in krutosti ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja;
   c) izpostavi, da je ključ do stabilizacije Ukrajine v ločitvi političnih sil od gospodarskih, izkoreninjenju korupcije, preglednosti postopkov za oddajo javnih naročil in zagotavljanju neodvisnega sodstva; pozove Ukrajino k uporabi in izvrševanju protikorupcijskih ukrepov; poudari potrebo po zagotovitvi pravne varnosti in preprečevanju nasprotujočih si sodnih pristojnosti znotraj ukrajinskega prava; podpre sprejetje in izvajanje obsežne upravne reforme; poudari potrebo po učinkovitem izvajanju spremenjenega akcijskega načrta na področju sodstva in notranjih zadev;
   d) izrazi zaskrbljenost zaradi obtožb o slabem ravnanju policije z zaporniki in njihovem mučenju, da bi dobila njihovo priznanje, ter poziva ukrajinske organe, da v celoti izvajajo Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju;
   e) poglobi politični dialog o dvostranskih, regionalnih in mednarodnih vprašanjih v skladu z obveznostmi, ki jih je sprejela Ukrajina na regionalni in mednarodni ravni; zagotovi tesno sodelovanje Ukrajine pri skupni zunanji in varnostni politiki ter v razvoju regionalnega sodelovanja na območju Črnega morja; teži k okrepitvi njene vloge v vzhodni evropski regiji in jo vzpodbuja k nadaljnjim dejavnostim, usmerjenim v spodbujanje stabilnosti, varnosti in demokracije ter trajnostnega razvoja v skupni soseščini s posebnim poudarkom na poravnavi zamrznjenih sporov v regiji; črpa iz izkušenj ukrajinskega sodelovanja z misijo EU za obmejno pomoč na meji z Moldavijo, pri čemer mora upoštevati, da Parlament podpira pobudo za podaljšanje mandata misije za dodatni dve leti;
   f) podpre podjetništvo ter utrditev ukrajinskega tržnega gospodarstva in si prizadeva za približanje zakonodaje pravnemu redu Skupnosti, da bi tako izboljšali njene možnosti za naložbe, in sicer s posebnim sklicevanjem na Direktivo 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev(5) in Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev(6) ter s sprejetjem zakonodaje o financiranju projektov, in prispevali k večjim možnostim za rast; poudari naj, da je ključ do privabljanja tujih naložb v Ukrajino vzpostavitev trdnega, stabilnega in predvidljivega naložbenega ozračja, ter poziva ukrajinsko vlado, da nadaljuje izvajanje načrtovane zakonodajne in sodne reforme ter obravnava pomembna nerešena vprašanja v zvezi s povračilom DDV in nadzorom izvoza; pozove države članice, ki imajo izkušene državne uradnike z ustreznim jezikovnim znanjem, da se dogovorijo o izmenjavi uslužbencev, da bi ti ukrajinskim sodelavcem bolje svetovali glede pravnega reda Skupnosti;
   g) poudari potrebo po vzpostavitvi stabilnega zakonskega okvira, ki bi zagotovil oblikovanje konkurenčnega tržnega gospodarstva na podlagi načela premoženjskih pravic kot dejavnika, ki je neločljivo povezan z evropsko perspektivo Ukrajine;
   h) pozdravi ustanovitev medagencijske komisije za boj proti nezakonitim prevzemom in zasegom družb; spodbudi vlado, da z obveznimi reformami zakonodaje družb in pravosodja sprejme dejanske ukrepe za preprečevanje nezakonitih prevzemov in zasegov družb;
   i) pripravi načrt za postopno vzpostavitev globokega in celovitega območja proste trgovine, ki naj temelji na skupni zakonski podlagi in naj zajema skoraj vso trgovino z blagom, storitvami in kapitalom med EU in Ukrajino; pozove vse strani, da vanj vključijo kmetijske izdelke v največji možni meri; v zvezi s tem poudari pomen nadaljnjega napredka pri postopku zakonskih reform, zlasti na področju konkurenčne politike, državnih subvencij, javnih naročil, obdavčitve in pravic intelektualne lastnine;
   j) v celoti upošteva izredno vlogo Ukrajine pri zagotavljanju varne oskrbe z energijo v EU in potrebno pozornost posveti dejstvu, da je popoln nadzor Ukrajine nad varnostjo njene oskrbe z energijo neposredno povezan z njeno politično stabilnostjo in blaginjo;
   k) zato od ukrajinskega energetskega sektorja zahteva, da v celoti spoštuje načela tržnega gospodarstva in preglednosti, še posebej na področju cen, dostopa do omrežja in učinkovitosti; podpre hitro integracijo Ukrajine v Evropsko energetsko skupnost; upošteva pomen podpisa Pogodbe o ustanovitvi skupnosti za energijo s strani Ukrajine; v zvezi s tem pozove k pospeševanju postopka ocenjevanja jedrske varnosti v vseh delujočih jedrskih elektrarnah v Ukrajini v skladu z delovnim programom skupne delovne skupine za jedrsko varnost; pomaga pri diverzifikaciji ukrajinskih virov, npr. z dostopom do neposrednih virov dobave v osrednji Aziji; s podporo spremembi smeri naftovoda Odesa-Brodi in z zavzemanjem za njegovo podaljšanje proti EU okrepi strateško vlogo Ukrajine kot tranzitne države za dobavo nafte in plina v EU; poudari potrebo po vključitvi Ukrajine v projekt razvoja plinovoda Nabucco, da se vzpostavi energetski koridor Kaspijsko morje–Črno morje–EU ter da se električno omrežje Ukrajine priključi na omrežje UCTE; poziva k okrepitvi energetskega sodelovanja v okviru združenja Gruzije, Ukrajine, Azerbajdžana in Moldavije (GUAM);
   l) poudari pomen strategije za trajnostno energijo za Ukrajino; poudari, da si mora Ukrajina na podlagi izkušenj pri jedrski nesreči v Černobilu ter zaradi težav ob vse večje odvisnosti od uvoza in podnebnih sprememb močno prizadevati za varčevanje z energijo, energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo; poudari, da je Ukrajina ena od energetsko najbolj neučinkovitih držav na svetu ter da bi upoštevanje standardov povprečne učinkovitosti državi omogočilo, da zadovolji notranjo potrebo po energiji; pozove k tehničnemu sodelovanju med EU in Ukrajino na tem področju, ki naj se vključi v nov izboljšan sporazum;
   m) krepi zmožnosti Ukrajine kot ključnega partnerja pri upravljanju migracijskih tokov in meja; predvidi nadaljnje skupne korake v boju proti organiziranemu kriminalu, vključno s končno dodelitvijo privilegiranega statusa Ukrajini v zvezi z Europolom; zagotovi učinkovito izvajanje vizumskih olajšav in sporazuma o ponovnem sprejemu; opredeli cilje in potrebne korake za odpravo vizumov;
   n) okrepi sodelovanje med EU in Ukrajino pri okoljskih vprašanjih in utrdi zmožnost Ukrajine za reševanje vprašanj v zvezi s kakovostjo zraka in vode, ravnanjem z odpadki, varstvom okolja in onesnaženjem zaradi sevanja, ki imajo v nekaterih primerih resne čezmejne posledice; nudi tehnično in finančno pomoč Ukrajini v procesu njenega postopnega približevanja okoljskemu pravu EU in okoljskim standardom, ki temeljijo na mednarodnem okoljskem pravu, med drugim na Konvenciji Espoo o presoji čezmejnih vplivov na okolje iz leta 1991 in Bernski konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov iz leta 1979; predvidi ustanovitev popolnoma operativnega in trajnostnega mehanizma za krepitev okoljske ozaveščenosti in varstva okolja, in sicer z ustanovitvijo foruma za sodelovanje med vladami, civilno družbo in nevladnimi organizacijami ter zasebnim sektorjem v vzhodni soseščini EU;
   o) pozove ukrajinsko politično vodstvo k izvajanju zadevnih določb Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja, zlasti ob upoštevanju izjemnih možnosti, ki so na voljo Ukrajini, da uporabi prožne mehanizme iz protokola; podpre skupno ukrepanje EU in Ukrajine glede prihodnosti Kjotskega protokola;
   p) zagotovi sodelovanje Ukrajine v agencijah in programih Skupnosti, da bi povečali dostop ukrajinskih oblikovalcev politike in strokovnjakov do evropskih omrežij; poveča in razširi priložnosti za razvoj medčloveških odnosov, še posebej med akterji civilne družbe, študenti in raziskovalci; izboljša sodelovanje v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj ter nadaljuje delo na področju ustanavljanja/razvoja strukturiranega dialoga med EU in Ukrajino na področju znanosti, tehnologije in vesoljskih raziskav;
   q) poudari, da morajo države članice, ki so pristopile k EU leta 2004 in 2007, igrati dejavno vlogo pri približevanju Ukrajine Evropski uniji, pri čemer ji morajo omogočiti dostop do svojih izkušenj glede reform;

17.   poziva Svet in Komisijo, naj njegove pristojne organe redno in izčrpno obveščata o poteku pogajanj;

18.   naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter ukrajinski vrhovni radi, vladi in predsedniku.

(1) UL C 247 E, 6.10.2005, str. 155.
(2) UL C 293 E, 2.12.2006, str. 307.
(3) UL C 287 E, 24.11.2006, str. 312.
(4) Uredba (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (UL L 310, 9.11.2006, str. 1).
(5) UL L 134, 30.4.2004, str. 1.
(6) UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov