Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0297/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0297/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/09/2007 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0368

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 56k
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Προσπάθειες των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2005 για την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων
P6_TA(2007)0368A6-0297/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις προσπάθειες των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2005 για την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων (2007/2108(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προσπάθειες των κρατών μελών, κατά τη διάρκεια του 2005, για την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων (COM(2006)0872),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την κοινοτική πολιτική που αφορά το στόλο, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου(2),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (COM(2007)0196),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία" (COM(2007)0136),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα (COM(2007)0073),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη βελτίωση των δεικτών αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2007)0039),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που έγινε στο Γιοχάννεσμπουργκ από τις 26 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2002,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0297/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και η εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσουν ένα από τα κεντρικά στοιχεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,

Β.   επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων έχει θεμελιώδη σημασία για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της αλιευτικής δραστηριότητας και την βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η πλεονάζουσα ικανότητα του κοινοτικού στόλου σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους αποτελεί έναν από τους παράγοντες διαρκούς ανησυχίας για τη βιωσιμότητα της αλιείας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική δήλωση της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη προβάλλεται μια βασισμένη στο οικοσύστημα προσέγγιση της εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, προτείνεται η κατάργηση των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών και ζητείται η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στην εκμετάλλευση των πόρων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προπαρατεθείσα Διάσκεψη Κορυφής έθεσε ως στόχο να επιτευχθεί, έως το 2015, η αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων των υπό εξάντληση ειδών, καθώς και να ληφθούν μέτρα ώστε έως το έτος αυτό το επίπεδο εκμετάλλευσης όλων των αλιευτικών πόρων να είναι συμβατό με τη μέγιστη διαρκή απόδοση,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει πολυάριθμα σχέδια αποκατάστασης και διαχείρισης των πόρων που υφίστανται υπερεκμετάλλευση (μερλούκιος, γάδος, γλώσσα, χέλι, καραβίδα) και ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο μέλλον θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα εν λόγω σχέδια και άλλα εμπορικά είδη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί μετά την εφαρμογή, το 1983, του πρώτου πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου, στόχος του οποίου ήταν η μείωση της ικανότητας και της ισχύος μηχανών του εν λόγω στόλου ώστε να προσαρμοστεί στους υπάρχοντες πόρους, δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εθνικών στόλων και τομέων αλιείας και ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί από ορισμένα κράτη μέλη, ενώ ορισμένα από αυτά επιπλέον αύξησαν την αλιευτική τους προσπάθεια,

Η.   επισημαίνοντας την ανάγκη για την προώθηση αλιευτικών μεθόδων που σέβονται το περιβάλλον σε σχέση με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της αλιείας, με την βελτίωση των αλιευτικών μέσων, την μεγαλύτερη επιλεκτικότητά τους και την απαγόρευση αλιευτικών εργαλείων που καταστρέφουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα χρόνια που έχουν παρέλθει, τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι ακόμη ομοιογενή, γεγονός που καθιστά δύσκολη ή ακόμα και πρακτικώς αδύνατη τη συγκριτική αξιολόγηση του στόλου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικά κράτη μέλη καθυστέρησαν σημαντικά να αποστείλουν τα δεδομένα σχετικά με το μητρώο των σκαφών και ότι ορισμένα εξ αυτών δεν τήρησαν ούτε την προθεσμία που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ορθή διαχείριση των πόρων σύμφωνα με τις αρχές της προφύλαξης και της αειφόρου ανάπτυξης απαιτείται η ενίσχυση των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε το κράτος της σημαίας και το παράκτιο κράτος όπου δραστηριοποιούνται τα σκάφη, να μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τη θέση των σκαφών και τις εν εξελίξει αλιευτικές δραστηριότητες,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και η συμμετοχή του επαγγελματικού κλάδου επί του συνόλου των μέτρων που θεσπίζονται για την προσαρμογή του στόλου στην κατάσταση των πόρων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών,

ΙΓ.   επισημαίνοντας ότι οι αλιείς και οι ενώσεις που τους εκπροσωπούν πρέπει να συμμετέχουν στον καθορισμό των μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβουλευτικές επιτροπές αλιείας (ΣΕΑ) αποτελούν αποτελεσματικά όργανα συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στην εκμετάλλευση του κλάδου της αλιείας (περιβάλλον, προστασία της φύσης, επαγγελματίες των κλάδων της παραγωγής, της μεταποίησης και της υδατοκαλλιέργειας), καθότι συνδέονται στενά με τη γεωγραφική ζώνη και τα προβλήματα που αναλύουν,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του τομέα της αλιείας στις νησιωτικές και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαρακτηρίζεται από θαλάσσιους οικοτόπους, η φύση των οποίων χρήζει καθεστώτος ειδικής προστασίας, καθώς και από την ύπαρξη ενός στόλου παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον δύσκολο λόγω της μορφολογίας της υφαλοκρηπίδας και της θέσης των πόρων στην ανοικτή θάλασσα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη θέσπιση ειδικών όρων για την εγγύηση της ασφάλειας των σκαφών και των αλιευτικών δραστηριοτήτων,

1.   συγχαίρει την Επιτροπή για την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τις προσπάθειες των κρατών μελών, κατά τη διάρκεια του 2005, για την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των ιχθυϊκών αποθεμάτων, διότι, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται στην ετερογένεια των πληροφοριών που παρείχαν τα κράτη μέλη, προβαίνει σε μια συγκεντρωτική παρουσίαση που επιτρέπει την ανάλυση της εξέλιξης των εθνικών στόλων·

2.   επαναλαμβάνει την ανάγκη για ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της αποκατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων, εκτιμώντας ιδίως και εξετάζοντας διάφορους παράγοντες με σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και την κατάσταση των αλιευτικών πόρων, όπως η ρύπανση των ακτών και της ανοιχτής θάλασσας, τα βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα, η βυθοκόρηση του πυθμένα ή οι θαλάσσιες μεταφορές, ως συμπλήρωμα των σημερινών μεθόδων διαχείρισης· εκτιμά ότι πρέπει να αναληφθεί κατά προτεραιότητα κοινοτική πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν·

3.   σημειώνει ότι έχει σημειωθεί σταδιακή μείωση της ικανότητας και της συνολικής ισχύος μηχανών του στόλου (περίπου 2% ετησίως), χωρίς ωστόσο να περιοριστεί το επίπεδο εκμετάλλευσης των πόρων, λόγω της προόδου των ναυτικών τεχνικών που εξουδετερώνουν ή εκμηδενίζουν τα οφέλη ως προς την απόδοση και την αλιευτική προσπάθεια τα οποία αναμένεται να αποφέρουν οι περιορισμένες μειώσεις που επιτυγχάνονται·

4.   θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο τα κράτη μέλη να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συλλογή και την διαβίβαση των στοιχείων των σχετικών με την προσαρμογή των αλιευτικών τους δυνατοτήτων στην κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, ζητεί δε από την Επιτροπή να θεωρήσει αυτήν την μη συμμόρφωση σοβαρό σφάλμα και να επιβάλει ανάλογες κυρώσεις, όπως και στην περίπτωση των υποχρεώσεων των αλιέων να δηλώνουν τα στοιχεία των αλιευμάτων τους·

5.   υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή των εθνικών στόλων στους υφιστάμενους αλιευτικούς πόρους πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα μείωση της αλιευτικής προσπάθειας -και συγκεκριμένα τον βαθμό υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού·

6.   υπενθυμίζει ότι όλα τα μέτρα για την προσαρμογή των εθνικών στόλων και την αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους αλιείς βάσει των επιστημονικών ερευνών για την αλιεία·

7.   παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση κατευθυντήριες γραμμές που θα διασφαλίζουν την ομοιογένεια των πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να είναι εφικτή η συγκριτική ανάλυση της εξέλιξης των διαφόρων εθνικών στόλων και να παρέχονται σε κάθε κράτος μέλος αναλυτικά δεδομένα για το επίπεδο των αλιευμάτων των σκαφών που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες περιοχές του·

8.   επισημαίνει ότι, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης και της συνεχιζόμενης, επί του παρόντος, πλεονάζουσας ικανότητας, θα ήταν σκόπιμο να αναρωτηθούμε για τη χρησιμότητα των σημερινών προγραμμάτων προσαρμογής του κοινοτικού στόλου στις αλιευτικές δυνατότητες, εισάγοντας στην κοινοτική πολιτική διατήρησης και διαχείρισης της αλιείας άλλα αποτελεσματικότερα συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν, ως εκ της φύσεώς τους, να προκαλέσουν ακόμη και μεγαλύτερη μείωση της αλιευτικής δυνατότητας από αυτήν που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την ενδεχόμενη μετάβαση από ένα καθεστώς διαχείρισης των στόλων με βάση τη μείωση της χωρητικότητας και της ισχύος των μηχανών των σκαφών σε ένα καθεστώς που θα επιτρέπει τον έλεγχο της αλιευτικής προσπάθειας μέσω της διαχείρισης ανά γεωγραφική αλιευτική περιοχή και με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέτρων που θα επιτρέπουν την αειφόρο διαχείριση των πόρων·

10.   ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των σκαφών παράκτιας αλιείας και αλιείας μικρής κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την ανάπτυξη του όγκου και της ισχύος των κινητήρων και την ανακαίνιση των σκαφών ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε αυτά, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας·

11.   ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για τη δημιουργία μιας ΣΕΑ ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 204, 13.8.2003, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου