Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2108(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0297/2007

Pateikti tekstai :

A6-0297/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/09/2007 - 5.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0368

Priimti tekstai
PDF 210kWORD 52k
Trečiadienis, 2007 m. rugsėjo 5 d. - Strasbūras
Valstybių narių pastangos siekiant tvariosios žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros 2005 m.
P6_TA(2007)0368A6-0297/2007

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl valstybių narių pastangų siekiant tvariosios žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros 2005 m. (2007/2108(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į metinę Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui apie valstybių narių pastangas siekiant tvariosios žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros 2005 m. (COM(2006)0872),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką(1),

–   atsižvelgdamas į 2003 rugpjūčio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1438/2003, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 III skyriuje išdėstytos Bendrijos laivyno politikos įgyvendinimo taisykles(2),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramos bendrosios žuvininkystės politikos mokslinėms rekomendacijoms rengti, kūrimo (COM(2007)0196),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui "Nepageidaujamos priegaudos sumažinimo ir jos išmetimo į jūrą panaikinimo Europos žvejyboje politika" (COM(2007)0136),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl teisėmis pagrįsto žvejybos valdymo įrankių (COM(2007)0073),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl žvejybos pajėgumo ir pastangų rodiklių pagerinimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (COM(2007)0039),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 4 d. Johanesburge vykusio Pasaulio aukščiausio lygio susitikimo tvaraus vystymosi klausimais baigiamąją deklaraciją;

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0297/2007),

A.   kadangi jūrų išteklių apsauga ir išsaugojimas bei jų naudojimas vadovaujantis tvaraus vystymosi principais turi būti viena iš pagrindinių Bendrijos žuvininkystės politikos sudedamųjų dalių,

B.   kadangi tausoti žuvininkystės išteklius labai svarbu tam, kad būtų užtikrinta žuvininkystės veikla ir ilgalaikis žuvininkystės pramonės gyvybingumas,

C.   kadangi nuo 9-ojo dešimtmečio pradžios, palyginti su esamais ištekliais per didelis Bendrijos laivyno pajėgumas yra vienas iš nuolatinio susirūpinimo dėl žūklaviečių gyvybingumo veiksnių,

D.   kadangi Pasaulio aukščiausio lygio susitikimo tvaraus vystymosi klausimais baigiamojoje deklaracijoje numatomas ekosisteminis požiūris į žūklaviečių naudojimą ir siūloma nutraukti griaunamąją žvejybos veiklą bei reikalaujama naudojant išteklius taikyti atsargumo principą,

E.   kadangi aukščiausio lygio susitikime buvo užsibrėžtas tikslas iki 2015 metų atkurti nykstančių rūšių išteklius ir pasiekti, kad iki tos datos visų žuvų išteklių naudojimo lygmuo būtų suderintas su didžiausio sugaunamo kiekio principu,

F.   kadangi per kelerius pastaruosius metus Europos Sąjunga patvirtino kelis išeikvotų išteklių (merlūzų, menkių, plekšnių, ungurių, Norvegijos omarų) atkūrimo ir valdymo planus, ir kad veikiausiai ateityje į juos teks įtraukti kitas prekybines rūšis,

G.   kadangi, nepaisant nuo 1983 m., kai buvo pradėta įgyvendinti daugiametė žvejybos laivyno orientavimo programa, kuria buvo siekiama sumažinti šio laivyno pajėgumą ir galią, kad jis atitiktų esamus išteklius, pasiektos pažangos, nebuvo atsižvelgta į nacionalinių laivynų ir žuvininkystės pramonės išskirtinius bruožus ir kai kurios valstybės narės šio tikslo nepasiekė, kai kurios net padidino žvejybos pajėgumus,

H.   kadangi būtina skatinti aplinkai palankius žvejybos būdus, atitinkančius mokslinius žuvininkystės tyrimus, gerinant žuvininkystės įrangą, darant didesnę atranką ir uždraudžiant žuvininkystės įrangą, kenkiančią jūrų ekosistemai,

I.   kadangi net praėjus daugeliui metų, valstybių narių perduodami duomenys ne visuomet vienarūšiai, todėl atlikti laivyno lyginamąjį vertinimą sunku ar net praktiškai neįmanoma,

J.   kadangi daug valstybių narių šiek tiek pavėlavo atsiųsti duomenis, susijusius su laivų registru, o kai kurios net nepaisė Bendrijos įstatymuose nustatyto termino,

K.   kadangi siekiant teisingo išteklių valdymo vadovaujantis atsargumo ir tvaraus vystymosi principais būtina sustiprinti esamus kontrolės mechanizmus, kad vėliavos valstybė ir pakrantės, kurioje laivai žvejoja, valstybė galėtų bet kuriuo metu žinoti laivų buvimo ir žvejybos operacijų vykdymo vietą,

L.   kadangi dialogas ir pramonės atstovų dalyvavimas vykdant visas sukurtas priemones, kuriomis siekiama pusiausvyros tarp laivyno dydžio ir išteklių būklės, yra būtinos sąlygos siekiant, kad šios priemonės būtų veiksmingos,

M.   kadangi žvejai ir jiems atstovaujančios asociacijos turėtų dalyvauti nustatant jūrų aplinkos apsaugos ir žuvų išteklių atkūrimo priemones,

N.   kadangi žuvininkystės patariamosios tarybos yra veiksmingi skirtingų interesų atstovų, dalyvaujančių žuvininkystės sektoriaus eksploatacijoje (aplinkos, gamtosaugos, gamybos, perdirbimo ir akvakultūros sektorių specialistų), bendradarbiavimo ir dialogo organai, nes geografinės zonos ir jų analizuojamos problemos yra glaudžiai susijusios,

O.   kadangi žuvininkystės sektoriui salų ir atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose būdinga sava specifika – jūreivių būstai, kuriems dėl savitumo turėtų būti taikoma speciali apsaugos tvarka, smulkusis pakrančių laivynas, dėl kontinentinio šelfo sandaros ir išteklių telkimosi atviroje jūroje dirbantis sudėtingoje aplinkoje – reikėtų sukurti specialiąsias sąlygas, kurios užtikrintų laivų ir žvejybos veiklos saugumą,

1.   palankiai vertina Komisijos metinės ataskaitos dėl valstybių narių pastangų siekiant tvariosios žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros 2005 m. turinį, nes nepaisydama sunkumų, kylančių dėl valstybių narių pateikiamos nevienarūšės informacijos, ji pateikė glaustą apžvalgą, leidžiančią nagrinėti nacionalinių laivynų raidą;

2.   pakartoja, kad reikėtų lanksčiau vertinti priemones, skirtas apsaugoti jūrų aplinkai ir atnaujinti žuvų ištekliams, apsvarstyti ir ištirti tam tikrus veiksnius, turinčius didelę įtaką jūrų aplinkai ir žuvų išteklių būklei, pavyzdžiui, pakrantės ir atviros jūros užterštumą, žemės ūkio ir pramonės nutekamuosius vandenis, dugno gilinimą ir jūros transportą, ir taip papildyti esamus valdymo metodus; namo, kad Bendrijos iniciatyva šioje srityje turėtų būti prioritetinė;

3.   konstatuoja, kad bendrasis laivyno pajėgumas ir galia laipsniškai silpnėjo (apie 2 proc. per metus), tačiau išteklių naudojimas nesumažėjo dėl jūrų technikos pažangos, neutralizuojančios arba naikinančios galimybes sumažinti žvejybos našumą ir pastangas, kurių buvo pasiekta kukliais laivyno pajėgumo ir galios sumažinimais;

4.   konstatuoja, kad tai, jog valstybės narės neatlieka savo pareigos rinkti ir pateikti informaciją apie jų žvejybos pajėgumų atitiktį išteklių būklei nepriimtinas, ir ragina Komisiją laikyti šį pareigos neatlikimą rimtu nusižengimu, bausti atitinkamai, kaip baudžiami žvejai neatliekantys pareigos pateikti duomenis apie pagautą žuvų kiekį;

5.   pabrėžia, kad skaičiuojant nacionalinių laivynų atitiktį esamiems ištekliams reikia atsižvelgti į minėtąjį žvejybos pajėgumų sumažinimą, ypač tam tikru mastu dėl atitikties daugiametei orientavimo programai;

6.   primena, kad reikia, jog visi nacionaliniai laivynai taikytų pajėgumų reguliavimo ir išteklių atkūrimo priemones, į kurias įtrauktų žvejus ir kurios būtų paremtos mokslinės žuvininkystės tyrimais;

7.   skatina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl gairių, kurios užtikrintų, kad valstybės narės pateiks vienarūšę informaciją, kuria remiantis būtų galima atlikti nacionalinių laivynų raidos lyginamąją analizę ir kiekvienai valstybei narei pateikti sugrupuotus duomenis apie pakrančių zonose žvejojančių laivų priegaudą;

8.   pažymi, kad esant dabartinei padėčiai ir jei ir toliau bus pernaudojami ištekliai, gali tekti iš naujo persvarstyti esamą tvarką dėl Bendrijos laivyno sumažinimo tiek, kad ji atitiktų žvejybos galimybes, sudarant galimybę Bendrijos žuvininkystės išsaugojimo ir valdymo politikoje numatyti efektyvesnę tvarką, pagal kurią būtų nustatytas didesnis pajėgumų mažinimas už nustatytąjį Bendrijos teisės aktuose;

9.   prašo Komisijos nedelsiant patvirtinti iniciatyvas esant galimybei laivų talpos ir galios ribojimu pagrįstą laivynų valdymo tvarką pakeisti tvarka, kuri padėtų valdyti žvejybos pastangas atskirose geografinėse žvejybos zonose ir naudoti tinkamas technines priemones, kurios užtikrintų tausų išteklių valdymą;

10.   prašo Komisijos pateikti pasiūlymus siekiant padidinti Europos Sąjungos smulkiosios pakrančių žvejybos laivų saugumą, padidinant variklių darbinį tūrį ir galią, atnaujinant laivus siekiant pagerinti higienos ir saugumo reikalavimus, nedidinant žvejybos pastangų;

11.   prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl atskiros tolimiausių Europos Sąjungos regionų regioninės patariamosios tarybos sukūrimo;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 358, 2002 12 31, p. 59.
(2) OL L 204, 2003 8 13, p. 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika