Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2108(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0297/2007

Predkladané texty :

A6-0297/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/09/2007 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0368

Prijaté texty
PDF 218kWORD 54k
Streda, 5. septembra 2007 - Štrasburg
Trvalo udržateľná rovnováha medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu
P6_TA(2007)0368A6-0297/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o úsilí vynaloženom členskými štátmi v roku 2005 na dosiahnutie trvalo udržateľnej rovnováhy medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu (2007/2108(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o úsilí členských štátov, ktoré v roku 2005 vynaložili na dosiahnutie trvalo udržateľnej rovnováhy medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu (KOM(2006)0872),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(1),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1438/2003 z 12. augusta 2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako sú definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002(2),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady o vytvorení systému Spoločenstva na zber, riadenie a používanie údajov v oblasti rybolovu a na podporu odborného poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou rybolovu (KOM(2007)0196),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Politika zníženia množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva (KOM(2007)0136),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o nástrojoch správy založených na právach rybolovu (KOM(2007)0073),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o zlepšení ukazovateľov rybolovnej kapacity a rybolovného úsilia v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (KOM(2007)0039),

–   so zreteľom na vyhlásenie svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Johannesburgu 26. augusta - 4. septembra 2002,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0297/2007),

A.   keďže ochrana a zachovanie morských zdrojov a ich využívanie podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja musia predstavovať jeden z hlavných prvkov spoločnej politiky rybného hospodárstva,

B.   keďže trvalá udržateľnosť zdrojov rybného hospodárstva má zásadný význam pokiaľ ide o zabezpečenie rybolovu a existenciu rybárskeho priemyslu v dlhodobom horizonte,

C.   keďže od začiatku 80. rokov minulého storočia predstavuje nadmerná kapacita flotily Spoločenstva v pomere k zdrojom jeden z faktorov vyvolávajúcich neustále obavy v súvislosti so životaschopnosťou rybolovu,

D.   keďže v záverečnom vyhlásení Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji sa počíta s analýzou využívania rybárskych oblastí založenou na ekosystéme, navrhuje sa odstránenie deštruktívnych spôsobov rybolovu a vyžaduje sa uplatňovanie zásady obozretnosti pri využívaní zdrojov,

E.   keďže na uvedenom samite bol stanovený cieľ do roku 2015 obnoviť zásoby druhov, ktorým hrozí vyhynutie a do rovnakého dátumu dosiahnuť, aby všetky zdroje rybného hospodárstva boli využívané v súlade s konštantným maximálnym výnosom,

F.   keďže Európska únia v posledných rokoch schválila viacero plánov na obnovu a na riadenie nadmerne využívaných zásob rýb (merlúza, treska, jazyk morský obyčajný, úhor) a keďže s najväčšou pravdepodobnosťou bude v budúcnosti medzi tieto zdroje potrebné zaradiť ďalšie komerčne využívané druhy,

G.   keďže aj napriek pokroku dosiahnutému od zavedenia prvého viacročného usmerňujúceho programu rybárskej flotily v roku 1983 zameraného na zníženie jej kapacity a výkonu a prispôsobenie existujúcim zdrojom neboli zohľadnené špecifické vlastnosti flotíl a rybárskych priemyslov jednotlivých štátov a niektoré členské štáty tento cieľ nesplnili, pričom niektoré z nich dokonca zvýšili objem rybolovu,

H.   keďže treba presadzovať spôsoby rybolovu šetrné k životnému prostrediu v súlade s vedeckým výskumom rybného hospodárstva prostredníctvom zdokonaleného rybárskeho výstroja, väčšej selektívnosti a zákazu takého rybárskeho výstroja, ktorý poškodzuje morské ekosystémy,

I.   keďže aj po niekoľkých rokoch nie sú údaje zasielané členskými štátmi stále homogénne, čo sťažuje porovnávacie hodnotenie flotíl alebo ho prakticky znemožňuje,

J.   keďže mnohé členské štáty zasielajú údaje o registri rybárskej flotily s výrazným časovým posunom a niektoré štáty neodoslali údaje v termínoch stanovených právnymi predpismi Spoločenstva,

K.   keďže zdravé riadenie zdrojov v súlade so zásadou obozretnosti a udržateľného rozvoja vyžaduje posilnenie existujúcich kontrolných mechanizmov tak, aby vlajkový štát a pobrežný štát vo vodách, v ktorých sa plavidlá pohybujú, mali v reálnom čase prístup k informáciám o polohe plavidla a vykonávanom rybolove kedykoľvek budú chcieť,

L.   keďže dialóg a účasť odvetvia na všetkých opatreniach ustanovených v záujme dosiahnutia rovnováhy medzi flotilou a stavom zdrojov sú nevyhnutnými podmienkami účinnosti týchto opatrení,

M.   keďže rybári a zväzy, ktoré ich zastupujú, by mali byť zapojení do určovania opatrení na ochranu morského prostredia a obnovu populácií rýb,

N.   keďže regionálne poradné rady (RPR) sú orgány určené na spoluprácu a dialóg medzi rôznymi záujmovými skupinami zainteresovanými v sektore rybného hospodárstva (životné prostredie, ochrana prírody, osoby pracujúce v rôznych častiach odvetvia vrátane výroby a spracovania a akvakultúry) za predpokladu, že existuje úzke prepojenie medzi geografickým rozsahom a problémami, ktoré analyzujú,

O.   keďže odvetvie rybolovu v ostrovných a najvzdialenejších regiónoch Európskej únie má svoje špecifiká, ktoré sa vyznačujú morskými biotopmi, ktorých charakter vyžaduje špeciálnu ochranu, existenciou drobnej pobrežnej flotily pôsobiacej v náročnom prostredí z dôvodu tvaru kontinentálneho šelfu a tiež z dôvodu, že zdroje sa nachádzajú na otvorenom mori, čo vyžaduje špecifické podmienky na zaručenie bezpečnosti plavidiel a rybolovnej činnosti,

1.   blahoželá Komisii k jej výročnej správe o úsilí členských štátov, ktoré v roku 2005 vynaložili na dosiahnutie trvalo udržateľnej rovnováhy medzi kapacitou a možnosťami rybolovu, pretože napriek ťažkostiam vyplývajúcim z rôznorodosti informácií poskytnutých členskými štátmi, správa poskytuje zhrnutie vývoja národných flotíl, ktoré umožňuje ich analýzu;

2.   opätovne pripomína potrebu prístupu so širším dosahom k opatreniam na ochranu morského prostredia a obnovu populácií rýb najmä zvážením a skúmaním určitých faktorov, ktoré majú významný vplyv na morské prostredie a stav populácií rýb, ako sú znečisťovanie pobrežia a pobrežných vôd, vypúšťanie priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd, bagrovanie dna a námorná doprava, v záujme doplnenia súčasných metód riadenia; iniciatívu v tejto oblasti na úrovni Spoločenstva považuje za prioritu;

3.   konštatuje, že došlo k postupnému zníženiu celkovej kapacity a výkonu flotily (približne 2 % ročne) bez toho, aby sa oslabila úroveň využívania zdrojov, a to z dôvodu technických zlepšení plavidiel, ktoré minimalizujú alebo obmedzujú možnosti v oblasti výnosnosti a rybolovného úsilia, ktoré tieto mierne obmedzenia predstavujú;

4.   považuje za neprípustné, že členské štáty neplnia svoje povinnosti v oblasti zberu a predkladania údajov pokiaľ ide o prispôsobenie ich rybolovnej kapacity stavu zásob rýb a vyzýva Komisiu, aby toto neplnenie považovala za vážne porušenie a primeraným spôsobom príslušné štáty potrestala tak, ako je to v prípade povinností rybárov predkladať údaje o úlovkoch;

5.   zdôrazňuje, že prispôsobovanie národných flotíl existujúcim zdrojom musí zohľadňovať už uskutočnené zníženie rybolovného úsilia a najmä úroveň dodržiavania viacročných usmerňujúcich programov;

6.   pripomína potrebu prijímania všetkých opatrení na prispôsobenie národných flotíl a obnovu zásob rýb s účasťou rybárov a na základe vedeckého výskumu oblastí rybolovu;

7.   vyzýva Komisiu, aby neodkladne navrhla usmernenia zaručujúce homogenitu informácií poskytovaných členskými štátmi, aby bolo možné uskutočniť porovnávaciu analýzu vývoja jednotlivých národných flotíl a aby bolo možné každému členskému štátu poskytnúť údaje rozdelené podľa úrovne úlovkov uskutočnených plavidlami, ktoré pôsobia v jeho pobrežných oblastiach;

8.   upozorňuje, že vzhľadom na súčasnú situáciu a pokračujúcu existenciu nadmerných kapacít môže byť žiaduce prehodnotiť použiteľnosť súčasných programov na prispôsobenie flotily Spoločenstva možnostiam zdrojov ponechaním priestoru v politike Spoločenstva o ochrane a riadení oblastí rybolovu iným, účinnejším systémom, ktoré môžu samotné viesť k obmedzeniu kapacity ešte väčšiemu, ako je stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva;

9.   vyzýva Komisiu, aby prijala príslušné iniciatívy na možný prechod zo systému riadenia flotily založeného na obmedzovaní tonáže a výkonu plavidiel na program, podľa ktorého sa rybolovné úsilie dá kontrolovať prostredníctvom riadenia geografických oblastí rybolovu a používaním vhodných technických opatrení na udržateľné riadenie zdrojov;

10.   vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zlepšenie bezpečnosti drobných pobrežných rybárskych plavidiel v Európskej únii s cieľom zväčšiť ich rozmery a výkon motora a renovovať plavidlá v záujme zlepšenia hygienických a bezpečnostných podmienok na palubách bez toho, aby to znamenalo zvýšenie rybolovného úsilia;

11.   žiada Komisiu, aby predložila návrh na vytvorenie RPR špecializujúcej sa na najvzdialenejšie regióny Európskej únie;

12.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2003, s. 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia