Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2228(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0286/2007

Indgivne tekster :

A6-0286/2007

Forhandlinger :

PV 04/09/2007 - 15
CRE 04/09/2007 - 15

Afstemninger :

PV 05/09/2007 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0375

Vedtagne tekster
PDF 38kWORD 61k
Onsdag den 5. september 2007 - Strasbourg
Godslogistik i Europa
P6_TA(2007)0375A6-0286/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 5. september 2007 om godslogistik i Europa - nøglen til bæredygtig mobilitet (2006/2228(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til den nye Lissabon-strategi, hvis positive gennemførelse forudsætter et effektivt logistisk system, og til Rådets konklusioner om transportsektorens bidrag til Lissabon-strategien,

-   der henviser til midtvejsevalueringen af Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken (KOM(2006)0314), som indeholder et kapitel om transportlogistik som et middel til intelligent mobilitet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om godslogistik i Europa - nøglen til bæredygtig mobilitet (KOM(2006)0336),

-   der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om bidrag til forårstopmødet i 2007 i forbindelse med Lissabon-strategien(1),

-   der henviser til Kommissionens forslag og retningslinjer og til Europa-Parlamentets holdninger vedrørende strukturfondene og Samhørighedsfonden samt om det syvende rammeprogram om forskning, teknologisk udvikling og demonstration,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 9. marts 2007 om klimaændringer,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene (KOM(2006)0275) og til sin beslutning af 12. juli 2007(2) om samme emne,

-   der henviser til Rådets konklusioner af 12. december 2006 om Kommissionens meddelelse om godslogistik i Europa,

-   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om en EU-politik for logistik(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0286/2007),

A.   der henviser til, at de foranstaltninger, der siden 2001 er blevet gennemført som led i den europæiske transportpolitik, ikke længere er tilstrækkelige til at imødegå de nye udfordringer på det økonomiske, sociale og miljømæssige område,

B.   der henviser til, at transport- og logistikområdet til er ved at udvikle sig til en vigtig erhvervsgren inden for tjenesteydelser og åbner nye beskæftigelsesperspektiver,

C.   der henviser til, at effektiv godslogistik som en integrerende del af EU's transportsystem er nødvendig for den økonomiske effektivitet og for konkurrenceevnen, en optimal ressourceudnyttelse, beskæftigelsesmuligheder, miljøbeskyttelse, bekæmpelse af klimaændringer og forbedring af sikkerheden,

D.   der henviser til, at logistiksektoren er afgørende for den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed og en bedre inddragelse af randområder i det udvidede EU,

1.   hilser Kommissionens ovennævnte meddelelse om godslogistik i Europa velkommen og går ind for, at de berørte parter høres med henblik på at finde løsninger på de eksisterende flaskehalsproblemer;

2.   tilslutter sig Kommissionens ønske om at forelægge en handlingsplan for godslogistik i efteråret 2007, som skal sætte logistikken på den politiske dagsorden og øge dens synlighed ved at fremhæve dens potentiale, attraktivitet og anvendelighed;

3.   erkender relevansen af den sammenhæng, som der ifølge Kommissionen er mellem logistik og samordnet modalitet, idet Kommissionen definerer denne sammenhæng som en fremgangsmåde, hvor de enkelte transportformer og deres deltagelse i forsyningskæderne behandles individuelt, og mener, at alle transportformer bør tilskyndes til at opretholde en konkurrencedygtig og bæredygtig standard;

4.   understreger, at transporten, logistikken og udviklingen af transeuropæiske net bør prioriteres i den nye Lissabon-strategi og anmoder medlemsstaterne om at medtage denne prioritering i deres nationale planer, som skal forelægges på det næste forårstopmøde i 2008;

Forenkling af de administrative byrder

5.   konstaterer, at logistik i første række er en erhvervsmæssig aktivitet; mener dog at de offentlige myndigheder ikke desto mindre kan spille en stimulerende rolle, især med hensyn til at forbedre rammerne for multimodal godstransport;

6.   anerkender betydningen af, at der indføres en administrativ etstedsbetjening i sektoren for at forbedre effektiviteten, reducere de administrative hindringer og begrænse omkostningerne;

7.   glæder sig over, at det er Kommissionens hensigt at undersøge detaljerne og merværdien ved indførelse af et enhedstransportdokument som EU-model for godstransport uanset transportform; mener imidlertid, at dette dokument skal give transportvirksomhederne entydig retssikkerhed og erstatte de mange eksisterende transportdokumenter;

8.   opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats for en forenkling af procedurerne vedrørende nærskibsfart og at gøre begrebet "havets motorveje" mere operationelt; støtter desuden yderligere forslag vedrørende indre vandveje på grundlag af Naiades-initiativet; kræver, at der hurtigt udpeges en europæisk koordinator for havets motorveje, som udgør et af de prioriterede transeuropæisk transportnet (TEN-T)-projekter;

9.   glæder sig over den drøftelse, som Kommissionen lancerede med sin grønbog om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene (KOM(2006)0275) med hensyn til etablering af et fælles EU-havområde, og anmoder Kommissionen om, at forelægge forslag med henblik på, at cabotage inden for Fællesskabet på mellemlang sigt ikke længere skal betragtes som international transport;

Intelligente transportsystemer

10.   konstaterer den betydning for logistikken, som de avancerede informations- og kommunikationssystemer og udviklingen af "intelligent transport", bl.a. gennem Galileo og andre EU-initiativer som SESAR (European Air Traffic Management System), ERTMS (European Rail Signalling System), RIS (River Information Services), SafeSeaNet, samt innovative sporingssystemer, har;

11.   betoner den betydning, som de intelligente transportsystemer har for en forbedring af effektiviteten inden for alle transportformer, og opfordrer til, at anvendelsen af disse systemer prioriteres i EU under særlig hensyntagen til, at der er fuld interoperabilitet og lige adgang til dem, især for små og mellemstore virksomheder;

12.   fremhæver betydningen af, at e-fragt udvikles som et middel til at reducere de administrative hindringer, afkorte procedurerne og skabe mulighed for at rationalisere og begrænse antallet af formularer, især i forbindelse ved grænseoverskridende godstransport;

13.   understreger, at det for at gøre de intelligente transportsystemer fuldt operationelle er afgørende, at der sikres yderligere kompatibilitet og interoperabilitet mellem gamle og nye systemer;

14.   erkender, at udviklingen af intelligente transportsystemer bør finansieres tilstrækkeligt og støttes gennem relevante uddannelsesprogrammer under særlig hensyntagen til, at de små og mellemstore virksomheders sikres ubegrænset adgang;

Infrastrukturer og investeringspolitik

15.   beklager de konsekvenser, som Rådets holdning til finansiering af TEN-T har for udviklingen af godstransportlogistikken i EU; opfordrer indtrængende Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at benytte den lejlighed, som drøftelserne i 2008-2009 om finansieringen af EU's politikker vil være, til definitivt at løse det vedvarende problem med den utilstrækkelige finansiering af den fælles transportpolitik, især af projekter vedrørende TEN og intelligente transportsystemer; ønsker, at der tages hensyn til logistikdelens merværdi ved fremtidige afgørelser om finansieringen af TEN-T;

16.   opfordrer til, at de alvorlige flaskehalse, der fortsat hindrer den frie bevægelighed for passagerer, gods og tjenesteydelser på grund af den fortsatte mangel på grænseovergange i visse bjergområder, f.eks. i den centrale del af Pyrenæerne og Alperne, omgående fjernes ved hjælp af de nødvendige infrastrukturer i Fællesskabet (jernbanetunnel på lavt niveau), som fra et modalt perspektiv frembyder et konkret og mere holdbart alternativ til de få eksisterende grænseovergange, som er fuldstændig overbelastede;

17.   opfordrer Kommissionen til at udforme og udvikle et jernbanesystem med reserverede ruter og forelægge relevante initiativer med særligt henblik på de grænseoverskridende korridorer og intermodale knudepunkter for at puste nyt liv i de europæiske jernbaner ved at øge deres kapacitet på godsområdet; opfordrer desuden alle medlemsstaterne til at støtte dette initiativ på nationalt niveau;

18.   henleder opmærksomheden på det presserende behov for at udvikle en sammodal infrastruktur og for at etablere platforme og anlæg til omladning af gods, især mellem indre vandveje og jernbaner, samt tørhavne inde i landet for på denne måde at fremme en europæisk indlandslogistik; slår endvidere kraftigt til lyd for bl.a. en forbedring af forbindelserne mellem jernbaner og lufthavne for at opretholde luftfartssektorens kapacitet og konkurrenceevne, både hvad angår flytrafik inden for Fællesskabet og langdistancetrafik uden for EU, med særlig vægt på godstransport;

19.   opfordrer Kommissionen til at sikre formidling af bedste praksis for finansiering af logistik som led i handlingsplanen, f.eks. forskellige initiativer vedrørende anvendelsen af offentlig-privat medfinansiering, mulighederne via Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond samt strukturinstrumenterne; opfordrer Kommissionen til at bestræbe sig på at udvide de løsninger, der er under udarbejdelse vedrørende de mellem- og langsigtede EU-projekter som f.eks. Galileo, til at omfatte andre infrastrukturprojekter;

Uddannelse i logistikrelaterede erhverv og deres attraktivitet

20.   glæder sig over, at Kommissionen anerkender uddannelse og livslang læring som et prioriteret område og tilslutter sig forslaget om udarbejdelse af fælles uddannelsesstandarder og benchmarks på frivillig basis samt gensidig anerkendelse af færdigheder, viden og kompetencer hos alt det personale, der er involveret i transport og logistik;

21.   fremhæver, at den nuværende mangel på kvalificeret personale på alle niveauer inden for logistik og i alle sektorer kan afhjælpes gennem målrettede uddannelsestilbud, hvad der samtidig vil øge de pågældende fags attraktivitet;

Bytransport

22.   glæder sig over, at Kommissionen vil vedtage en grønbog om bytransport og opfordrer til, at den kommer til at indeholde et kapitel om logistik i byer med særligt henblik på formidling af bedste praksis;

Standardisering

23.   opfordrer de europæiske standardiseringsorganer til at bidrage til udarbejdelsen af tekniske normer for de forskellige transportformer og i givet fald om muligt til fuldt ud at integrere den intermodale logistik i sit arbejde under hensyntagen til samtlige berørte parters synspunkter;

24.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde en tilbundsgående undersøgelse af relevansen af de forskellige standarder for mål og vægt i sektoren for godstransport i lyset af de teknologiske forandringer og den nuværende situation efter en omfattende høring alle de berørte parter;

25.   understreger, at innovativ logistik, samordnet modalitet og en sikrere og bæredygtig mobilitet bør fremmes i handlingsplanen for logistik; ønsker, at anvendelsen af lastbiler på over 60 tons kun skal være tilladt på bestemte strækninger i en medlemsstat på dennes anmodning og efter tilladelse fra Kommissionen; mener, at der ved behandlingen af sådanne anmodninger bør tages hensyn til faktorer som de eksisterende infrastrukturer og til sikkerheden;

Sikkerhed

26.   bemærker, at transportsikkerhed er et spørgsmål, som Kommissionen agter at tage op i sin handlingsplan; understreger, at de foranstaltninger, som skal træffes, børe garantere sikkerheden på det højest mulige niveau, samtidig med at EU's internationale position på dette område fastholdes; understreger imidlertid samtidig nødvendigheden af en rimelig balance mellem sikkerhedsprocedurer og frihandel, et spørgsmål som også Kommissionen berører;

27.   konstaterer, at sikring af godslaster mod tyveri, røveri og kapring sandsynligvis ikke i tilstrækkeligt omfang vil blive behandlet i handlingsplanen; kræver, at der træffes foranstaltninger til at bekæmpe organiseret kriminalitet, navnlig i grænseområder og inden for international godstransport, der berører tredjelande;

Planlægning

28.   opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale handlingsplaner for godslogistik som led i den overordnede EU-handlingsplan;

29.   støtter Kommissionens forslag om at oprette fokusgrupper, der skal beskæftige sig med problemet med flaskehalsene, men betoner, at denne fremgangsmåde ikke må begrænses til en individuel behandling af transportformer uden samlet overblik; understreger i denne forbindelse, at ledelseskoncepter med sigte på mere intensiv udnyttelse af flåden og gnidningsløs anvendelse af infrastrukturen rummer et stort potentiale for en bæredygtig godstransportlogistik;

30.   opfordrer til et snævert og permanent samarbejde blandt alle de berørte parter inden for transport- og logistiksektoren på nationalt og europæisk plan, der blandt andet skal omfatte praktiske foranstaltninger til fjernelse af eksisterende flaskehalse;

31.   opfordrer Kommissionen til på et årligt europæisk logistikforum at drøfte de fremtidige udfordringer og løsningsmodeller inden for godstransportlogistik i Europa;

Statistik

32.   opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at sikre fremskridt med etableringen af en ajourført og effektiv statistisk database for logistik i EU, som er begrænset til relevante og nødvendige data og ikke medfører unødvendige byrder for de berørte virksomheder, og i den forbindelse at være opmærksom på, at erhvervslivet i EU ikke pålægges yderligere anmeldelsespligter;

33.   opfordrer især til, at der gøres fremskridt med opstillingen af et fælles sæt af måleenheder og vedtagen terminologi til statistisk brug i medlemsstaterne, og for at indhente flere informationer om containerbevægelser;

34.   understreger vigtigheden af den frie bevægelighed for varer i Fællesskabet og anmoder derfor Kommissionen om at intensivere sine bestræbelser på at sikre korrekt gennemførelse og håndhævelse af de gældende forordninger og direktiver;

35.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0040.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0343.
(3) EUT C 97 af 28.4.2007, s. 16.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik