Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0286/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0286/2007

Συζήτηση :

PV 04/09/2007 - 15
CRE 04/09/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/09/2007 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0375

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 309kWORD 72k
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Η εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη, κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα
P6_TA(2007)0375A6-0286/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα (2006/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη νέα στρατηγική της Λισαβόνας, η επιτυχής εφαρμογή της οποίας εξαρτάται από την ύπαρξη αποδοτικού συστήματος εφοδιαστικής, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συμβολή του τομέα των μεταφορών στη στρατηγική της Λισαβόνας,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2001 για τις μεταφορές (COM(2006)0314), η οποία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την εφοδιαστική ως μέσο επίτευξης της ευφυούς κινητικότητας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη - κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα (COM(2006)0336),

–   έχοντας υπόψη το από 14 Φεβρουαρίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με ιδέες για τη στρατηγική της Λισαβόνας εν όψει του Εαρινού Συμβουλίου 2007(1),

–   έχοντας υπόψη τις προτάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και τις θέσεις του Κοινοβουλίου για τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες" (COM(2006)0275) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007(2) σχετικά με το ίδιο θέμα,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την εφοδιαστική(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0286/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται από το 2001 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής μεταφορών δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας εξακολουθεί να αναπτύσσεται ως σημαντικός κλάδος της οικονομίας στον τομέα υπηρεσιών και δημιουργεί νέες προοπτικές απασχόλησης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτική και αποτελεσματική εφοδιαστική εμπορευμάτων ως αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος μεταφορών της ΕΕ είναι αναγκαία για την οικονομική αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα, τη βέλτιστη χρήση των πόρων, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη βελτίωση της ασφάλειας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της εφοδιαστικής έχει ζωτική σημασία για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και για την καλύτερη ένταξη των απομακρυσμένων περιοχών και περιφερειών στη διευρυμένη ΕΕ,

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση σχετικά με την εφοδιαστική στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη και ενθαρρύνει τις διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για τα υφιστάμενα σημεία συμφόρησης·

2.   στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευμάτων το φθινόπωρο του 2007, το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύσει για την ένταξη της εφοδιαστικής στην πολιτική ατζέντα και την αύξηση της βαρύτητάς της εστιάζοντας στις δυνατότητες, την ελκυστικότητα και τη χρησιμότητά της·

3.   αναγνωρίζει την αξία της διασύνδεσης εφοδιαστικής και συντροπικότητας, στην οποία προέβη η Επιτροπή, ορίζοντάς την ως την εξέταση κάθε τρόπου μεταφοράς χωριστά και της ένταξής του στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν όλοι οι τρόποι μεταφοράς να λειτουργούν σε ανταγωνιστικό και βιώσιμο επίπεδο·

4.   τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μεταφορές, στην εφοδιαστική και στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Λισαβόνας, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η προτεραιότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στα εθνικά σχέδιά τους που πρόκειται να παρουσιαστούν κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2008·

Απλούστευση του διοικητικού φόρτου

5.   επισημαίνει ότι η εφοδιαστική αποτελεί κατά κύριο λόγο επιχειρηματική δραστηριότητα· θεωρεί ωστόσο οι δημόσιες αρχές μπορούν να συνεισφέρουν και να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση του πλαισίου για τις πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές·

6.   αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης "ενιαίων διοικητικών κέντρων εξυπηρέτησης" στον τομέα, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα, να περιορισθεί η γραφειοκρατία και να μειωθεί το κόστος·

7.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει τις λεπτομέρειες και την προστιθέμενη αξία της σύνταξης ενιαίου εγγράφου μεταφορών, ως ευρωπαϊκού μοντέλου, για όλες τις μεταφορές αγαθών, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς· πιστεύει, εν τούτοις, ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να παρέχει σαφώς στις επιχειρήσεις μεταφορών νομική ασφάλεια και να αντικαταστήσει το πλήθος των υφιστάμενων εγγράφων μεταφοράς·

8.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την απλούστευση των διαδικασιών όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και για την ενίσχυση της λειτουργικότητας της ιδέας των θαλάσσιων αρτηριών· υποστηρίζει επίσης τις πρόσθετες προτάσεις για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NAIADES· ζητεί να διορισθεί στο εγγύς μέλλον ευρωπαίος συντονιστής ο οποίος θα επιλαμβάνεται των θαλάσσιων αρτηριών, που περιλαμβάνονται στα σχέδια προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

9.   υποστηρίζει τη συζήτηση που ξεκίνησε η Επιτροπή, υποκινούμενη από την Πράσινη Βίβλο της με τίτλο "Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες" (COM(2006)0275), όσον αφορά τον μελλοντικό "κοινό ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο", και ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις βάσει των οποίων οι ενδοκοινοτικές ενδομεταφορές, θα παύσουν μεσοπρόθεσμα να αντιμετωπίζονται ως διεθνείς μεταφορές·

Ευφυή συστήματα μεταφορών

10.   επισημαίνει τη σημασία που έχουν για την εφοδιαστική τα προηγμένα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών και η ανάπτυξη "ευφυών μεταφορών", κυρίως μέσω του Galileo και άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, π.χ. του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (Single European Sky ATM Research – SESAR), του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (European Railway Traffic Management System – ERTMS) , του συστήματος πληροφοριών για ποταμούς (River Information System – RIS), του δικτύου για την ασφάλεια στη θάλασσα (SafeSeaNet), καθώς και μέσω καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού·

11.   επισημαίνει τη σημασία των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας όλων των τρόπων μεταφοράς και ενθαρρύνει τη χρήση των συστημάτων αυτών ως ζήτημα προτεραιότητας στην ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη διαλειτουργικότητα καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης προς αυτά, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

12.   επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών ("e-freight") ως μέσου μείωσης της γραφειοκρατίας, επίσπευσης των διαδικασιών και παροχής της ευκαιρίας εξορθολογισμού και μείωσης του αριθμού των εντύπων που πρέπει να συμπληρώνονται, ιδίως στις διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές·

13.   υπογραμμίζει ότι για να καταστούν πλήρως λειτουργικά τα ΕΣΜ σε κοινοτικό επίπεδο, είναι απαραίτητη μεγαλύτερη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα μεταξύ των παλαιών και των νέων συστημάτων·

14.   αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη των ΕΣΜ πρέπει να χρηματοδοτηθεί καταλλήλως και να στηριχθεί από ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης των ΜΜΕ·

Υποδομές και επενδυτική πολιτική

15.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον αντίκτυπο που έχει στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής εμπορευμάτων στην ΕΕ η θέση του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ· προτρέπει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει ο διάλογος που θα πραγματοποιηθεί το 2008-2009 για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών πολιτικών, προκειμένου να λυθεί οριστικά το διαρκές πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της κοινής πολιτικής μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα ΔΕΔ και τα έργα ΕΣΜ· προτείνει η προστιθέμενη αξία της συνιστώσας της εφοδιαστικής να λαμβάνεται υπόψη στις μελλοντικές αποφάσεις χρηματοδότησης των ΔΕΔ-Μ·

16.   ζητεί επείγουσες λύσεις όσον αφορά τα σημεία σοβαρής συμφόρησης που εξακολουθούν να παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατών, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, λόγω της χρόνιας ανεπάρκειας των διαδρομών δια μέσου σημαντικών οροσειρών που διασχίζουν τα εθνικά σύνορα, (όπως οι Άλπεις και το κεντρικό τμήμα των Πυρηναίων), παρέχοντας την απαραίτητη κοινοτική υποδομή (σιδηροδρομική σήραγγα χαμηλού ύψους) η οποία θα προσφέρει πραγματικές και, όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς, περισσότερο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα ελάχιστα επί του παρόντος σημεία διέλευσης που αντιμετωπίζουν πλήρη συμφόρηση·

17.   προτρέπει την Επιτροπή, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, αυξάνοντας, συνεπώς, την ικανότητα εμπορευματικής μεταφοράς τους, να διαμορφώσει και να αναπτύξει ειδικό σιδηροδρομικό σύστημα και να προωθήσει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξή του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους διασυνοριακούς διαδρόμους και την ανάπτυξη διατροπικών κόμβων· προτρέπει, επίσης, όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή σε εθνικό επίπεδο·

18.   επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης συντροπικών υποδομών και δημιουργίας πλατφόρμων και εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, ιδίως πλατφόρμων μεταξύ εσωτερικών πλωτών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, καθώς και χερσαίων παραλιμένιων σταθμών στην ενδοχώρα, προάγοντας ένα ευρωπαϊκό σύστημα εσωτερικής εφοδιαστικής· θεωρεί, κατ" αυτόν τον τρόπο, μεταξύ άλλων, επείγουσα την ανάγκη επέκτασης των συνδέσεων μεταξύ σιδηροδρόμων και αερολιμένων προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα της αεροπορίας όσον αφορά τόσο τις πτήσεις εντός της Κοινότητας όσο και τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων εκτός της ΕΕ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις εμπορευματικές·

19.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής, όπως, επί παραδείγματι, οι διάφορες πρωτοβουλίες για τη χρήση δημόσιας και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης, οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και τα διαρθρωτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να προσπαθήσει να επεκτείνει και σε άλλα έργα υποδομών διάφορες υπό εξέλιξη λύσεις για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα της ΕΕ, όπως το Galileo·

Επιμόρφωση και ελκυστικότητα των επαγγελμάτων της εφοδιαστικής

20.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ως προτεραιότητα την επιμόρφωση και τη διά βίου μάθηση και στηρίζει την πρόταση για την ανάπτυξη κοινών προτύπων και δεικτών αναφοράς για την επιμόρφωση σε οικειοθελή βάση, καθώς και για την αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων του συνόλου του προσωπικού που εργάζεται στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής·

21.   επιμένει ότι η σημερινή έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στην εφοδιαστική σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την παροχή κατάλληλης επιμόρφωσης και, κατ' επέκταση, την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος·

Αστικές μεταφορές

22.   στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει Πράσινη Βίβλο για τις αστικές μεταφορές, στην οποία ζητεί να συμπεριληφθεί κεφάλαιο για την αστική εφοδιαστική με ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

Τυποποίηση

23.   προτρέπει τα ευρωπαϊκά όργανα τυποποίησης να συμβάλουν στην εκπόνηση τεχνικών προτύπων για τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς και, όποτε ενδείκνυται και είναι δυνατόν, να εντάσσουν πλήρως τη διάσταση της διατροπικής εφοδιαστικής στο έργο τους, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών·

24.   ζητεί να καταρτισθεί ενδελεχής μελέτη από την Επιτροπή για την καταλληλότητα των διαφόρων προτύπων για τα σταθμά και τα μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών αλλαγών και των σημερινών συνθηκών, κατόπιν ολοκληρωμένης διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

25.   επιμένει ότι το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική θα πρέπει να ενισχύει την καινοτόμο εφοδιαστική, τη συντροπικότητα, την ασφαλέστερη και βιώσιμη κινητικότητα· προτείνει η Επιτροπή να επιτρέπει τη χρήση εμπορευματικών οχημάτων 60 τόνων αποκλειστικώς σε ορισμένες διαδρομές, κατόπιν αιτήματος και εντός συγκεκριμένου κράτους μέλους· θεωρεί ότι, κατά την αξιολόγηση παρόμοιων αιτημάτων, πρέπει να αποδίδεται η δέουσα σημασία ιδίως σε παράγοντες όπως οι υφιστάμενη υποδομή και οι εγγυήσεις ασφαλείας·

Ασφάλεια

26.   επισημαίνει ότι η ασφάλεια των μεταφορών αποτελεί θέμα με το οποίο σκοπεύει να ασχοληθεί η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθούν δράσεις για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας, με παράλληλη ενίσχυση της θέσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο· τονίζει, ωστόσο, συγχρόνως την ανάγκη για ισόρροπη σχέση μεταξύ των διαδικασιών ασφαλείας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, θέμα που εγείρει και η Επιτροπή·

27.   επισημαίνει ότι η ασφάλεια των φορτίων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές από κλοπή, ληστεία και πειρατεία είναι πιθανόν ότι δεν θα αντιμετωπιστεί δεόντως από το σχέδιο δράσης· επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές και σε διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές στις οποίες συμμετέχουν τρίτες χώρες·

Σχεδιασμός

28.   καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης για την εφοδιαστική εμπορευμάτων εντός του συνολικού πλαισίου του σχεδίου δράσης της ΕΕ·

29.   υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτηθούν "κέντρα επαφής" για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, αλλά τονίζει ότι η δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί στην εξέταση των τρόπων μεταφοράς χωριστά και δεν πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να αναπτυχθεί η γενική θεώρηση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ιδέες διαχείρισης για την προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης της μεταφορικής ικανότητας του στόλου και της ομαλότερης λειτουργικής χρήσης της υποδομής παρέχουν σημαντικές δυνατότητες βιώσιμης εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών·

30.   ζητεί τη στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της έμπρακτης εξάλειψης των υφιστάμενων σημείων συμφόρησης·

31.   καλεί την Επιτροπή να συζητήσει τις μελλοντικές προκλήσεις και πιθανές λύσεις για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη σε ευρωπαϊκό φόρουμ για την εφοδιαστική, που θα διεξάγεται κατ" έτος·

Στατιστικά δεδομένα

32.   καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στην ανάπτυξη ενημερωμένης και αποτελεσματικής βάσης στατιστικών δεδομένων για την εφοδιαστική στην ΕΕ η οποία θα περιορίζεται σε πραγματικά και ουσιώδη δεδομένα και δεν θα συνεπάγεται περιττές προσπάθειες για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μεριμνώντας, ωστόσο, παράλληλα να μην επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

33.   ζητεί ειδικότερα να σημειωθεί πρόοδος ιδίως σε σχέση με τη θέσπιση κοινής δέσμης μονάδων μέτρησης και συμπεφωνημένης ορολογίας για στατιστικούς σκοπούς σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και σε σχέση με την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για τις μετακινήσεις των εμπορευματοκιβωτίων·

34.   τονίζει τη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων στην Κοινότητα και ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενθάρρυνση της κατάλληλης εφαρμογής και την έμπρακτη εφαρμογή των υφισταμένων κανονισμών και οδηγιών·

35.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0040.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0343.
(3) ΕΕ C 97, 28.4.2007, σ. 16.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου