Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2228(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0286/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0286/2007

Keskustelut :

PV 04/09/2007 - 15
CRE 04/09/2007 - 15

Äänestykset :

PV 05/09/2007 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0375

Hyväksytyt tekstit
PDF 129kWORD 59k
Keskiviikko 5. syyskuuta 2007 - Strasbourg
Euroopan tavaraliikenteen logistiikka kestävän liikkuvuuden avaintekijänä
P6_TA(2007)0375A6-0286/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta kestävän liikkuvuuden avaintekijänä (2006/2228(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon uuden Lissabonin strategian, jonka täytäntöönpanon onnistumisen edellytyksenä on tehokas logistiikkajärjestelmä, sekä neuvoston päätelmät liikennealan merkityksestä Lissabonin strategialle,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan: Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi (KOM(2006)0314), johon sisältyy luku liikenteen logistiikasta älykkään liikkuvuuden välineenä,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan tavaraliikenteen logistiikka – kestävän liikkuvuuden avaintekijä (KOM(2006)0336),

–   ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman kevään 2007 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Lissabonin strategiaa koskevista Euroopan parlamentin näkemyksistä(1),

–   ottaa huomioon komission ehdotukset ja suuntaviivat sekä Euroopan parlamentin kannat rakenne- ja koheesiorahastoista sekä seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta,

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2007 hyväksytyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät ilmastonmuutoksesta,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys" (KOM(2006)0275) ja Euroopan parlamentin siitä 12. heinäkuuta 2007 antaman päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 kokoontuneen neuvoston päätelmät Euroopan tavaraliikenteen logistiikkaa koskevasta komission tiedonannosta,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon Unionin politiikka logistiikan alalla(3),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0286/2007),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisen liikennepolitiikan mukaisesti vuodesta 2001 lähtien toteutetut toimet eivät enää riitä vastaamaan uusiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin haasteisiin,

B.   ottaa huomioon, että kuljetus- ja logistiikka-ala kehittyy edelleen merkittävänä talouden alana palvelujen toimialalla ja avaa uusia työllisyysnäkymiä,

C.   ottaa huomioon, että tehokas tavaraliikenteen logistiikka osana EU:n liikennejärjestelmää on välttämätön taloudellisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn, luonnonvarojen järkevän käytön, työllistymismahdollisuuksien luomisen, ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä turvallisuuden parantamisen kannalta,

D.   ottaa huomioon, että logistiikka-ala on elintärkeä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä laajentuneen EU:n syrjäisten seutujen ja alueiden kiinteämmän osallisuuden kannalta,

1.   pitää myönteisenä edellä mainittua tiedonantoa Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta ja kannattaa asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemista nykyisten pullonkaulojen poistamiseksi;

2.   tukee komission aikomusta esittää syksyllä 2007 tavaraliikennettä koskeva toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on liittää logistiikka poliittiselle asialistalle ja lisätä sen näkyvyyttä korostamalla sen mahdollisuuksia, vetovoimaa ja hyödyllisyyttä;

3.   tunnustaa arvon, joka on komission tekemällä kytköksellä logistiikan ja komodaalisuuden välillä ottamalla huomioon kukin liikennemuoto erikseen sekä miten eri liikennemuodot kytkeytyvät logistiikkaketjuun, ja katsoo, että kaikkien liikennemuotojen tulisi toimia kilpailukykyisten ja kestävien standardien mukaisesti;

4.   vaatii, että liikenne, logistiikka ja TEN-verkkojen kehittäminen on asetettava etusijalle uudessa Lissabonin strategiassa, ja pyytää jäsenvaltioita huomioimaan tämän kansallisissa suunnitelmissaan, jotka esitellään seuraavassa kevään huippukokouksessa 2008;

Hallinnollisen taakan keventäminen

5.   toteaa, että logistiikka on ennen kaikkea liiketoimintaa; katsoo kuitenkin, että julkiset viranomaiset voivat osallistua asiaan ja toimia helpottavina tahoina erityisesti multimodaalisen tavaraliikenteen puitteiden kehittämisessä;

6.   tunnustaa, että on tärkeä kehittää yhden luukun hallintoa alan tehokkuuden lisäämiseksi, byrokratian karsimiseksi ja kustannusten vähentämiseksi;

7.   pitää myönteisenä komission aikomusta tutkia yhtenäisen liikenneasiakirjan mahdollisen käyttöönoton yksityiskohtia ja lisäarvoa EU:n vaihtoehtona kaikelle tavarankuljetukselle käytetystä kuljetusmuodosta riippumatta; katsoo kuitenkin, että tällaisen asiakirjan on tuotava kuljetusyrityksille oikeusvarmuutta ja korvattava nykyiset lukuisat kuljetusasiakirjat;

8.   kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan lähimerenkulun menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja merten moottoriteiden käsitteen saattamiseksi toimivammaksi; kannattaa samoin Naiades-ohjelman yhteydessä tehtäviä sisävesiväyliä koskevia lisäehdotuksia; kehottaa nimittämään piakkoin yhteisön koordinaattorin vastaamaan merten moottoriteistä, jotka kuuluvat Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) ensisijaisiin hankkeisiin;

9.   tukee keskustelua, jonka komissio on käynnistänyt vihreällä kirjallaan "Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys" (KOM(2006)0275) EU:n yhteisen merialueen perustamisen osalta ja kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia siitä, että keskipitkällä aikavälillä yhteisön sisäistä kabotaasia lakattaisiin käsittelemästä kansainväliseen liikenteeseen kuuluvana;

Älykkäät liikennejärjestelmät

10.   panee merkille, että logistiikka-alalle ovat tärkeitä pitkälle kehitetyt tieto- ja viestintäjärjestelmät sekä "älykkään liikenteen" järjestelmien kehittäminen etenkin Galileon ja muiden EU:n aloitteiden, kuten SESAR:n (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmä), ERTMS:n (eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä), RIS:n (jokiliikenteen tiedotuspalvelut) ja SafeSeaNet:n sekä innovatiivisten seurantajärjestelmien pohjalta;

11.   korostaa älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) tärkeyttä kaikkien liikennemuotojen tehokkuuden lisäämisessä ja katsoo, että näiden järjestelmien käyttämistä pitäisi pitää ensiarvoisen tärkeänä EU:ssa, ja samalla pitäisi kiinnittää erityistä huomiota niiden täysimääräiseen yhteentoimivuuteen sekä varmistaa yhtäläiset käyttömahdollisuudet kaikille ja erityisesti pk-yrityksille;

12.   korostaa, että on tärkeää kehittää sähköistä rahtikirjaa (e-freight) keinona vähentää byrokratiaa, nopeuttaa menettelyjä, antaa mahdollisuus järkiperäistämiseen ja vähentää täytettävien lomakkeiden määrää erityisesti rajatylittävässä tavaraliikenteessä;

13.   katsoo, että ITS:n saattaminen täysin toimintakykyiseksi koko EU:ssa edellyttää ehdottomasti vanhojen ja uusien järjestelmien yhteensopivuuden ja -toimivuuden lisäämistä;

14.   tunnustaa, että ITS:n kehittämisellä on oltava riittävä rahoitus ja asianmukaisten koulutusohjelmien tuki kiinnittäen erityistä huomiota pk-yritysten täysimääräiseen pääsyyn siihen;

Infrastruktuurit ja investointipolitiikka

15.   pitää valitettavana vaikutuksia, jotka neuvoston kanta TEN-T-rahoitukseen aiheutti EU:n tavaraliikenteen logistiikan kehittämiselle; kehottaa painokkaasti komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita tarttumaan mahdollisuuteen, jonka vuosien 2008–2009 keskustelut yhteisön toimintalinjojen rahoituksesta tarjoavat, jotta yhteisen liikennepolitiikan jatkuva rahoitusvaje saataisiin lopullisesti korjatuksi erityisesti TEN- ja ITS-hankkeiden tapauksissa; ehdottaa, että logistiikan lisäarvo otetaan huomioon Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevissa tulevissa rahoituspäätöksissä;

16.   vaatii kiireellisesti poistamaan sellaiset pahimmat pullonkaulat matkustajien, tavaroiden ja palvelujen vapaalta liikkuvuudelta, jotka johtuvat molemmin puolin rajaa sijaitsevien vuorijonojen läpikulkuväylien puutteellisuudesta, esimerkiksi Alppien ja Pyreneitten keskiosien kaltaisissa paikoissa, mikä voidaan saavuttaa tarvittavilla yhteisön infrastruktuureilla (matala rautatietunneli) tarjoamalla todellisia ja modaalisesti katsottuna entistä kestävämpiä vaihtoehtoja muutamille nykyisille täysin ruuhkaisille rajanylityspaikoille;

17.   kehottaa painokkaasti komissiota Euroopan rautateiden elvyttämiseksi ja niiden tavarankuljetuskapasiteetin lisäämiseksi suunnittelemaan ja kehittämään tehokasta rautatiejärjestelmää sekä käynnistämään aloitteita, joiden tarkoituksena on sen toteuttaminen ja joissa keskitytään erityisesti rajatylittäviin liikennekäytäviin ja intermodaalisiin risteyskohtiin; kehottaa samoin painokkaasti kaikkia jäsenvaltioita tukemaan tällaisia aloitteita kansallisella tasolla;

18.   korostaa, että on kehitettävä pikaisesti komodaalinen infrastruktuuri ja luotava laituri- ja muut rakenteet uudelleenlastausta varten erityisesti sisävesiväylien ja rautateiden välille, sekä kaukana sijaitsevat kuivasatamat, edistäen näin Euroopan sisämaalogistiikan järjestelmää; katsoo lisäksi, että rautateiden ja lentokenttien yhteyksiä on pikaisesti laajennettava ilmailualan kapasiteetin ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi sekä yhteisön sisäisten lentojen että EU:n ulkopuolelle suuntautuvien kaukolentojen osalta ottaen erityisesti huomioon tavaraliikenne;

19.   kehottaa komissiota varmistamaan osana toimintasuunnitelmaa, että levitetään logistiikan rahoituksen parhaita käytäntöjä, kuten aloitteet julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoituksen, Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston tarjoamien mahdollisuuksien sekä rakennepolitiikan välineiden käyttämisestä; kehottaa komissiota ulottamaan nyt kehitteillä olevat ratkaisut koskemaan Galileon kaltaisten keskipitkän ja pitkän aikavälin EU:n hankkeiden lisäksi myös muita infrastruktuurihankkeita;

Logistiikka-ammattien koulutus ja houkuttelevuus

20.   pitää myönteisenä, että komissio tunnustaa koulutuksen, mukaan lukien elinikäisen oppimisen ensisijaisuuden, ja kannattaa ehdotusta yhteisten koulutusstandardien ja vertailuarvojen kehittämiseksi vapaaehtoiselta pohjalta sekä kaikkien liikenteen ja logistiikan parissa työskentelevien henkilöiden taitojen, tietojen ja kykyjen vastavuoroista tunnustamista;

21.   katsoo, että nykyinen pätevän henkilöstön puute logistiikan kaikilla tasoilla ja aloilla voidaan korjata sopivalla koulutustarjonnalla ja sen myötä lisäämällä alan ammattien houkuttelevuutta;

Kaupunkiliikenne

22.   kannattaa komission aikomusta laatia vihreä kirja kaupunkiliikenteestä ja kehottaa sisällyttämään siihen kaupunkilogistiikkaa koskevan luvun painottaen erityisesti parhaiden käytäntöjen levittämistä;

Standardointi

23.   kehottaa unionin standardointielimiä, jotka laativat eri liikennemuotojen teknisiä standardeja, liittämään työhönsä intermodaalilogistiikan täysimääräisesti aina kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista ja ottamaan huomioon kaikkien asiaan liittyvien tahojen mielipiteet;

24.   kehottaa komissiota kaikkia asianosaisia täysimääräisesti kuultuaan laatimaan perinpohjaisen selvityksen tavaraliikenteen alalla käytettävien erilaisten paino- ja mittastandardien asianmukaisuudesta tekniikan muutosten ja nykyisten olosuhteiden valossa;

25.   katsoo, että logistiikka-alan toimintasuunnitelmalla olisi tuettava innovatiivista logistiikkaa, komodaalisuutta sekä turvallista ja kestävää liikkuvuutta; ehdottaa, että komissio sallisi 60 tonnia painavien kuorma-autojen käytön ainoastaan tietyillä teillä jäsenvaltion pyynnöstä ja kyseisen jäsenvaltion alueella; katsoo, että käsiteltäessä tällaisia pyyntöjä on otettava asianmukaisesti huomioon erityisesti sellaiset tekijät kuin olemassa olevat infrastruktuurit ja turvallisuus;

Turvallisuus

26.   toteaa, että liikenteen turvallisuus on teema, johon komissio aikoo puuttua toimintasuunnitelmassaan; vaatii toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan turvallisuuden korkein taso samalla, kun vahvistetaan EU:n asemaa kansainvälisesti; korostaa kuitenkin samalla, että turvallisuusmenettelyillä ja tavaroiden vapaalla liikkuvuudella on oltava tasapainoinen suhde, kuten komissio on esittänyt;

27.   huomauttaa, että toimintasuunnitelmassa ei todennäköisesti käsitellä asianmukaisesti tavaraliikenteen lastien turvallisuutta varkauksien, ryöstöjen ja kaappausten estämiseksi; vaatii, että ryhdytään toimiin järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi erityisesti rajanylitysalueilla ja kansainvälisessä tavarankuljetuksessa, johon liittyy kolmansia maita;

Suunnittelu

28.   kehottaa jäsenvaltioita laatimaan tavaraliikenteen logistiikkaa koskevat kansalliset toimintasuunnitelmansa EU:n toimintasuunnitelman puitteissa;

29.   kannattaa komission ehdotusta seurantaryhmien perustamisesta pullonkaulojen poistamiseksi, mutta korostaa, että tätä toimintaa ei pidä rajoittaa liikennemuotojen erilliseen tarkasteluun eikä sitä pidä suorittaa ilman kokonaisnäkemystä; korostaa tässä yhteydessä, että hallinnointistrategiat kaluston käytön tehostamiseksi ja infrastruktuurin joustavan toiminnan varmistamiseksi tarjoavat mahdollisesti merkittäviä etuja kestävän tavaraliikenteen logistiikan kannalta;

30.   kehottaa kaikkia liikenne- ja logistiikka-alan sidosryhmiä ryhtymään tiiviiseen ja pysyvään kansallisen ja unionin tason yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on muun muassa poistaa konkreettisesti nykyiset pullonkaulat;

31.   kehottaa komissiota käsittelemään Euroopan tavaraliikenteen logistiikan tulevia haasteita ja jatkuvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia vuosittaisessa Euroopan logistiikkafoorumissa;

Tilastot

32.   kehottaa komissiota edistymään mahdollisimman nopeasti EU:n logistiikka-alan sellaisen ajanmukaisen ja tehokkaan tilastotietokannan kehittämisessä, jossa on ainoastaan merkityksellistä ja oleellista tietoa ja joka ei aiheuta tarpeetonta vaivannäköä asianomaisille yrityksille, ja huolehtimaan tässä yhteydessä, ettei eurooppalaisten yritysten raportointivelvollisuuksia lisätä;

33.   kehottaa erityisesti edistymään yhteisten mittayksikköjen ja sovitun tilastollisen terminologian käyttöönotossa kaikissa jäsenvaltioissa sekä konttien liikkumista koskevien tietojen keräämisessä;

34.   korostaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden merkitystä yhteisössä ja kehottaa siksi komissiota lisäämään toimiaan, joilla tehostetaan nykyisten asetusten ja direktiivien asianmukaista täytäntöönpanoa ja niiden noudattamisen valvontaa;

35.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0040.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0343.
(3) EUVL C 97, 28.4.2007, s. 16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö