Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0330/2007

Arutelud :

PV 06/09/2007 - 10.1
CRE 06/09/2007 - 10.1

Hääletused :

PV 06/09/2007 - 11.1
CRE 06/09/2007 - 11.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0384

Vastuvõetud tekstid
PDF 128kWORD 52k
Neljapäev, 6. september 2007 - Strasbourg
Birma
P6_TA(2007)0384RC-B6-0330/2007

Euroopa Parlamendi 6. septembri 2007. aasta resolutsioon Birma kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 29. septembril 2006. aastal toimunud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu esimest ametlikku istungit Birma küsimuses;

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 18. juuli 2007. aasta avaldust ja temale adresseeritud 1. augusti 2007. aasta kirja, millele kirjutasid alla 92 Birma valitud parlamendiliiget ja mis sisaldab ettepanekut rahvuslikuks leppimiseks ja Birma demokratiseerimiseks;

–   võttes arvesse enneolematut avalikku hukkamõistu, mida Rahvusvahelise Punase Risti Komitee president Jakob Kellenberger väljendas 28. juunil 2007. aastal seoses Birma valitsuse poolt kodanike ja kinnipeetute suhtes toime pandud rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisega ning tema nõudmist, et Birma valitsus võtaks vägivalla lõpetamiseks ja selle kordumise vältimiseks kiireloomulisi meetmeid;

–   võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 481/2007(1), millega uuendatakse Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid;

–   võttes arvesse Ameerika Ühendriikide valitsuse 1. augusti 2007. aasta otsust uuendada impordipiiranguid, mis kehtestati 2003. aastal Birma vabaduse ja demokraatia seadusega;

–   võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) parlamentidevahelise komisjoni juhi Zaid Ibrahimi 23. augusti 2007. aasta avalikku taotlust, et Hiina kasutaks Birma kriisi lahendamiseks oma mõju;

–   võttes arvesse Saksamaal 28. ja 29. mail 2007. aastal toimunud Aasia-Euroopa kohtumise (ASEM) välisministrite 8. kohtumist;

–   võttes arvesse rühmituse "Põlvkond 88" 8. augusti 2007. aasta avaldust, millega märgiti Rahvusliku Demokraatliku Liiga (National League for Democracy – NLD) 27. mail 1990. aastal saavutatud parlamendivalimiste võidu 17. aastapäeva ning milles mõisteti hukka 18. juulil 2007. aastal oma töö viimasesse etappi jõudnud Rahvusliku Konvendi põhiseaduslikud ettepanekud;

–   võttes arvesse organisatsiooni Human Rights Watch 18. juuli 2007. aasta seisukohta, et kavandatav uus Birma põhiseadus säilitab sõjaväelise valitsuse represseeriva süsteemi;

–   võttes arvesse oma 12. mai 2005. aasta(2), 17. novembri 2005. aasta(3), 14. detsembri 2006. aasta(4) ja 21. juuni 2007. aasta(5) resolutsioone Birma kohta;

–   võttes arvesse eesistujariigi 28. augusti 2007. aasta avaldust Euroopa Liidu nimel seoses demokraatiaedendajate arreteerimisega Birmas;

–   võttes arvesse 8. ja 9. septembril 2007. aastal toimuvat Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskoostöö (APEC) riikide tippkohtumist;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et NLD juht, Nobeli preemia laureaat ja Sahharovi auhinna võitja Aung San Suu Kyi on viimasest seitsmeteistkümnest aastast üksteist olnud koduarestis;

B.   arvestades, et 15. augustil 2007 lõpetas Birma valitsus ette hoiatamata kütuse subsideerimise, mis põhjustas hinnanguliselt kütusehindade 500 %-lise tõusu, kahekordistas transpordikulusid ja tõstis järsult põhiliste kaupade ja teenuste hindasid;

C.   arvestades, et Birma poliitvangide abistamise ühenduse hinnangul vahistati 15. augustil 2007 kütusehinna tõusu vastu toimunud protestiaktsioonide käigus üle 100 inimõiguste aktivisti ja rahumeelse demonstrandi;

D.   arvestades, et nn Birma Rahvuslik Konvent, millel puudub legitiimsus ja rahvusvaheline usutavus demokraatlikult valitud esindajate puudumise tõttu, on lõpetanud uue põhiseaduse aluspõhimõtete koostamise;

E.   arvestades, et riigi rahu- ja arengunõukogu (SPDC) jätkab Birma rahva suhtes kohutavate inimõiguste rikkumiste toimepanemist, mille hulka kuuluvad sunniviisiline töö, teisitimõtlejate tagakiusamine, lapssõdurite sundvärbamine ja sunniviisiline ümberasustamine;

F.   arvestades, et umbes 90 % Birma elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri (milleks on 1 USA dollar päevas) või selle piiril, enam kui 30 % alla viieaastastest lastest kannatavad alatoitumise käes, suremus malaariasse ja tuberkuloosi on endiselt väga suur, HIV/AIDSi epideemia on levinud kogu elanikkonna hulgas ja peaaegu pool kooliealistest lastest ei alusta kunagi kooliteed;

G.   arvestades, et ASEAN on hakanud kindlamalt vastu seisma Birma sõjalise režiimi rikkumistele ja nõudma, et Birma parandaks oma inimõiguste olukorda ja edendaks demokraatiat;

H.   arvestades, et esimest korda pärast 1988. aastat osalesid hiljuti budistlikud mungad režiimivastastel demonstratsioonidel ja seda vaatamata Thanlyinis 19. augustil 2007. aastal kehtestatud öisele liikumiskeelule,

1.   mõistab hukka 15. augustil 2007. aastal kütusehindade tõusu vastu protesteerinud rahumeelsete demonstrantide vastu korraldatud SPDC haarangu, üle 100 inimese vahistamise ning vägivaldsed rünnakud tsiviilisikute vastu, mis paistsid silma erilise jõhkrusega naiste suhtes;

2.   nõuab kõikide pärast protestiaktsioonide algust 19. augustil 2007. aastal vahistatud isikute viivitamatut ja tingimusteta vabastamist, sealhulgas rühmituse "Põlvkond 88" juhtide, näiteks Min Ko Naingi, kes on vangis veetnud juba 16 aastat, ja Ko Ko Gyi, kes on vangis veetnud 15 aastat, viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

3.   väljendab sügavat muret kahjuliku mõju pärast, mida esmatarbekaupade erakorraline hinnatõus Birma elanikkonnale avaldab, ning selle pärast, et Birma sõjaväehunta ei ole ilmselgelt suuteline kasutama riigi erakordseid loodusvarasid Birma rahva hüvanguks;

4.   väljendab sügavat muret seoses sõjaväe koondumisega Rangooni ning julgeolekujõudude ja režiimi mahitatud kodanikuorganisatsioonide vägivaldsete rünnakutega;

5.   mõistab sügavalt hukka asjaolu, et SPDC kasutab demonstrantide ja aktivistide vahistamiseks, ründamiseks, hirmutamiseks ja ähvardamiseks tsiviilrühmitusi, nagu ühisvastutus- ja arenguliit (Union Solidarity and Development Association – USDA) ning Swan Ahr Sin, ning nõuab nende ja nendesarnaste rühmituste viivitamatut laialisaatmist;

6.   nõuab Aung San Suu Kyi viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

7.   mõistab hukka Birma elanike pideva rõhumise ja demokraatia eest võitlevate aktivistide järjekindla tagakiusamise ja vangistamise SPDC poolt; pöörab erilist tähelepanu 77-aastase ajakirjaniku U Win Tini juhtumile, keda on nüüd poliitilise vangina kinni peetud juba peaaegu kakskümmend aastat selle eest, et ta kirjutas ÜROle kirja poliitiliste vangide halva kohtlemise ja halbade kinnipidamistingimuste kohta;

8.   taunib asjaolu, et vaatamata riigi olukorrale, piirkondlikule ja rahvusvahelisele kriitikale ning 45-aastsele valitsemisajale, ei ole SPDC suutnud tagada isegi kõige põhilisemate inimõiguste järgimist ega saavutada peaaegu mingit edu demokraatia arendamisel;

9.   nõuab praeguse ebaseadusliku põhiseadusliku protsessi peatamist ja selle asendamist täielikult esindusliku Rahvusliku Konvendiga, mis hõlmaks NLDd ning teisi parteisid ja rühmi, arvestades ÜRO peasekretäri soovitust muuta see kõiki kaasavaks demokraatlikuks põhiseaduse loomise protsessiks;

10.   väljendab heakskiitu ASEANi parlamentidevahelise komisjoni juhi pretsedenditule sekkumisele, kes nõudis Hiina aktiivset tegutsemist Birmas valitseva olukorra paremaks muutmisel;

11.   avaldab jätkuvalt kahetsust, et Birma välisministril Nyan Winil, kellel on keelatud reisida ELi, lubati osaleda käesoleval aastal Saksamaal toimunud ASEMi välisministrite kaheksandal kohtumisel ainult paar päeva pärast seda, kui Birma sõjaväehunta oli pikendanud Aung San Suu Kyi ebaseaduslikku koduaresti veel ühe aasta võrra;

12.   nõuab, et tühistataks Thanlyini munkadele kehtestatud öine liikumiskeeld ja muud piirangud režiimile ja selle meetoditele vastupanu osutamise vabale väljendamisele;

13.   nõuab tungivalt, et Hiina ja India ning Venemaa kasutaksid oma olulist majanduslikku ja poliitilist mõjuvõimu Birma režiimi üle, et riiki oluliselt paremaks muuta ja igal juhul lõpetada relvade ja muude strateegiliste ressursside tarnimine;

14.   palub veelkord Birmasse investeerivatel ettevõtetel tagada, et nende projektide rakendamisel järgitakse tegelikult inimõigusi ja inimõiguste rikkumiste esinemisel tegevus Birmas lõpetada; väljendab pettumust selle üle, et mõned riigid on leidnud sobiva olevat oma investeeringuid Birmas oluliselt suurendada, hoolimata sealsest väga halvast inimõiguste olukorrast;

15.   tunneb heameelt ELi sihtsanktsioonide pikendamise üle, kuid tunnistab, et nende abil ei ole saavutatud soovitud mõju nendele, kes otseselt vastutavad Birma rahva kannatuste eest, ning kutsub seetõttu nõukogu üles analüüsima kehtivate sanktsioonide puudusi ja võtma suurema tõhususe tagamiseks vajalikke täiendavaid meetmeid;

16.   nõuab, et kõik liikmesriigid kohaldaksid rangelt juba kokkulepitud piiravaid meetmeid;

17.   märgib, et vastavalt Birma suhtes kehtestatud piiravatele meetmetele piirdub toetus humanitaarabiga ja abiga neile, kes seda kõige rohkem vajavad;

18.   kutsub liikmesriikide välisministreid üles arutama meetmeid tugevdamaks järgmisel 7. ja 8. septembril 2007 toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogul nõukogu ühist seisukohta Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta;

19.   nõuab tungivalt, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmete Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Belgia, Itaalia ja Slovakkia valitsused teeksid ühiseid jõupingutusi selleks, et esitada ettepanek Birmat käsitleva ja Aung San Suu Kyi vabastamist taotleva siduva resolutsiooni vastuvõtmise kohta ja saada sellele üksmeelne toetus; märgib, et 2007. aasta jaanuaris arutati sarnast resolutsiooni, mille vastuvõtmisele panid veto Hiina ja Venemaa ning millele hääletas vastu Lõuna-Aafrika; nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise koosoleku kokkukutsumist, et käsitleda Birmas valitsevat olukorda;

20.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes on ÜRO inimõiguste nõukogu liikmed, pingutaksid ühiselt selle nimel, et esitada järgmisel, 2007. aasta septembris toimuval nõukogu istungil ettepanek Birmat käsitleva resolutsiooni kohta ja saada sellele teiste toetus;

21.   nõuab tungivalt, et 8. ja 9. septembril 2007 Sydney's toimuval APECi riikide tippkohtumisel tegeldaks hiljutiste inimõiguste rikkumistega Birmas ja lepitaks kokku meetmetes, mis tooksid kaasa muutused selles riigis;

22.   kutsub mais ÜRO peasekretäri erinõunikuks Birma küsimustes nimetatud Ibrahim Gambarit üles külastama viivitamata Yangoni ja Birma teisi piirkondi ning kohtuma seal Aung San Suu Kyi ja teiste opositsioonijuhtide ning režiimi esindajatega;

23.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ASEANi riikide valitsustele, Rahvusliku Demokraatia Liigale, riigi rahu- ja arengunõukogule, Hiina Rahvavabariigi valitsusele, India valitsusele, Venemaa valitsusele, Ameerika Ühendriikide valitsusele, Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri peadirektorile ja ÜRO peasekretärile.

(1) ELT L 111, 28.4.2007, lk 50.
(2) ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 410.
(3) ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 473.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0607.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0290.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika