Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0330/2007

Debatter :

PV 06/09/2007 - 10.1
CRE 06/09/2007 - 10.1

Omröstningar :

PV 06/09/2007 - 11.1
CRE 06/09/2007 - 11.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0384

Antagna texter
PDF 128kWORD 68k
Torsdagen den 6 september 2007 - Strasbourg
Burma
P6_TA(2007)0384RC-B6-0330/2007

Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds första formella session om Burma som hölls den 29 september 2006,

–   med beaktande av uttalandet av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon den 18 juli 2007 och den skrivelse till honom av den 1 augusti 2007 som undertecknats av 92 parlamentsledamöter från Burma som innehåller ett förslag till nationell försoning och demokratisering i Burma,

–   med beaktande av den kritik som ordföranden för Internationella rödakorskommittén (ICRC), Jakob Kellenberger, framförde den 28 juni 2007 mot de brott mot internationella humanitära lagar som regeringen i Burma begått mot civila och fångar – ett slag av kritik som aldrig tidigare framförts – samt hans begäran till regeringen i Burma att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa dessa brott och förhindra att de upprepas,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 481/2007, av den 27 april 2007(1) om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar,

–   med beaktande av att den amerikanska regeringen den 1 augusti 2007 beslutade att förlänga importrestriktionerna i Burmese Freedom and Democracy Act från 2003,

–   med beaktande av att ledaren för de interparlamentariska förhandlingar som hålls av sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Zaid Ibrahim, den 23 augusti 2007 offentligt begärde att Kina skulle använda sitt inflytande till att lösa krisen i Burma,

–   med beaktande av det åttonde asiatisk-europeiska utrikesministermötet (ASEM), vilket hölls i Tyskland den 28–29 maj 2007,

–   med beaktande av kommunikén av den 8 augusti 2007 från 88-generationens studentrörelse för att markera 17-årsdagen av Nationella demokratiförbundets (NLD) seger i parlamentsvalet den 27 maj 1990 där de konstitutionella förslagen av nationalkonventet, som inledde sitt sista arbetsskede den 18 juli 2007, förkastades,

–   med beaktande av Human Rights Watchs tidigare rapport av den 18 juli 2007 av vilken det framgår att den föreslagna nya konstitutionen för Burma skulle innebära en fortsättning på det repressiva militärstyret,

–   med beaktande av sina resolutioner av den 12 maj 2005(2), den 17 november 2005(3), den 14 december 2006(4) och den 21 juni 2007 om Burma(5),

–   med beaktande av uttalandet från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar av den 28 augusti 2007 om arresteringen av aktivister för demokrati i Burma,

–   med beaktande av det toppmöte som Ekonomiska samarbetet i Asien (APEC) och Stillahavsområdet anordnade den 8–9 september 2007,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  NDL:s ledare, Nobel- och Sacharovpristagaren Aung San Suu Kyi har tillbringat 11 av de senaste 17 åren i husarrest.

B.  Den 15 augusti 2007 i år drog regeringen i Burma tillbaka bränslestödet utan förvarning, vilket ledde till att bränslepriserna steg med uppskattningsvis 500 procent, transportkostnaderna fördubblades och priserna på nödvändiga varor och tjänster drevs upp.

C.  Hjälporganisationen för politiska fångar i Burma (Burmese Assistance Association for Political Prisoners) uppskattar att mer än 100 människorättsaktivister och fredfulla demonstranter arresterades omedelbart efter protesterna mot de höjda bränslepriserna den 15 augusti 2007.

D.  Det s.k. nationalkonventet i Burma har avslutat utarbetandet av grundläggande principer för en ny konstitution. Detta konvent saknar legitimitet och är inte internationellt trovärdig eftersom demokratiskt valda företrädare saknas.

E.  Statens råd för fred och utveckling (State Peace and Development Council, SPDC) fortsätter att utsätta befolkningen i Burma för avskyvärda människorättsbrott, såsom tvångsarbete, förföljelse av dissidenter, värvning av barnsoldater och tvångsförflyttning.

F.  Omkring 90 procent av befolkningen i Burma lever under eller nära fattigdomsgränsen på en dollar per dag. Mer än 30 procent av barnen under fem år lider av undernäring, dödligheten i malaria och tuberkulos är fortfarande mycket stor, hiv-/aidsepidemin har spridit sig bland hela befolkningen och nästan hälften av alla barn i skolåldern har aldrig skrivits in i en skola.

G.  Asean har börjat inta en mer avvisande inställning till det missbruk som militärregimen i Burma utövar och har även börjat insistera på att Burma förbättrar situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och går över till demokrati.

H.  För första gången sedan 1988 deltog buddhistiska munkar nyligen i demonstrationerna mot regimen, trots det nattliga utegångsförbud som gällt i Thanlyin sedan den 19 augusti 2007.

1.  Europaparlamentet beklagar att SPDC slog ned på personer som fredfullt protesterade mot höjningen av bränslepriset den 15 augusti 2007, att mer än 100 personer arresterades och att civila attackerades våldsamt och särskilt kvinnor utsattes för brutalt våld.

2.  Europaparlamentet kräver att alla de som har arresterats efter protesterna den 19 augusti 2007 skall friges omedelbart och villkorslöst, inklusive ledarna för 88-generationens studenter, såsom Min Ko Naing, som redan har tillbringat 16 år i fängelse, och Ko Ko Gyi, som tillbringat 15 år i fängelse.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den negativa effekt som den exceptionella höjningen av priserna på basvaror har på befolkningen i Burma samt att juntan i Burma helt uppenbart är oförmögen att använda landets speciella naturresurser till förmån för folket i Burma.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den militära uppladdningen i Rangoon och säkerhetsstyrkornas och s.k. civilorganisationers våldsamma attacker.

5.  Europaparlamentet fördömer skarpt att SPDC anlitar civila grupper, såsom Union Solidarity and Development Association (USDA) och Swan Ahr Shin (SAS), för att arrestera, anfalla, terrorisera och hota demonstranter och aktivister, och kräver att dessa och liknande grupper omedelbart skall upplösas.

6.  Europaparlamentet kräver att Aung San Suu Kyi skall friges omedelbart och villkorslöst.

7.  Europaparlamentet fördömer SPDC:s oupphörliga förtryck av befolkningen i Burma och dess ständiga förföljelse och fängslande av prodemokratiska aktivister. Parlamentet uppmärksammar särskilt fallet med U Win Tin, en 77-årig journalist som fängslades sedan nästan två decennier har suttit i fängelse som politisk fånge för att han skrivit ett brev till FN om den dåliga behandlingen av politiska fångar och de dåliga förhållanden som de levde under.

8.  Europaparlamentet beklagar att SPDC inte har respekterat ens de mest grundläggande mänskliga rättigheterna eller lyckats ta några viktiga steg mot demokrati, trots situationen i landet, regional och internationell kritik och ett 45-årigt styre.

9.  Europaparlamentet kräver att den nuvarande olagliga konstitutionella processen skall upphöra och ersättas av ett fullständigt representativt nationalkonvent, som också omfattar NLD och andra politiska partier och grupper och som beaktar rekommendationerna från FN:s generalsekreterare om att ändra konventet till ett konvent som representerar alla berörda parter och strävar efter att få till stånd en demokratisk konstitution.

10.  Europaparlamentet välkomnar inlägget av ledaren för Aseans interparlamentariska förhandlingar, vilket aldrig tidigare har skett där han uppmanar Kina att aktivt arbeta för en förändring till det bättre i Burma.

11.  Europaparlamentet upprepar än en gång att det beklagar att Burmas utrikesminister Nyan Win, som förbjudits att resa till EU, fick tillstånd att delta i ASEM i Tyskland i år, endast några dagar efter det att militärjuntan i Burma hade förlängt Aung San Suu Kyis olagliga husarrest med ännu ett år.

12.  Europaparlamentet insisterar på att det nattliga utegångsförbudet för munkar i Thanlyin och andra restriktioner av oppositionens fria meningsyttranden mot regimen och dess metoder tas bort.

13.  Europaparlamentet uppmanar Kina, Indien och Ryssland att utnyttja sitt stora ekonomiska och politiska inflytande på regeringen i Burma för att åstadkomma betydande förbättringar i landet och under alla förhållanden sluta upp med att förse landet med vapen och andra strategiska resurser.

14.  Europaparlamentet uppmanar än en gång företag som investerar i Burma att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras då de genomför sina projekt samt att upphöra med sin verksamhet i Burma om de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Parlamentet är besviket över att vissa länder ansett det lämpligt att avsevärt öka sina investeringar i Burma, trots att situationen för de mänskliga rättigheterna i landet är så alarmerande.

15.  Europaparlamentet välkomnar att EU:s riktade sanktioner förnyats, men erkänner att de inte har fått den effekt som man önskat på dem som är direkt ansvariga för att folket i Burma lider. Parlamentet uppmanar därför rådet att analysera bristerna i det nuvarande sanktionssystemet och att införa ytterligare åtgärder, om så anses nödvändigt, för att öka effektiviteten.

16.  Europaparlamentet insisterar i detta sammanhang på att samtliga medlemsstater noggrant tillämpar de restriktiva åtgärder som man redan kommit överens om.

17.  Europaparlamentet noterar att bistånd har begränsats till humanitär hjälp och stöd för de värst drabbade i enlighet med de restriktiva åtgärderna mot Burma.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas utrikesministrar att diskutera åtgärder för att stärka rådets gemensamma ståndpunkt beträffande förnyade restrektiva åtgärder mot Burma/Myanmar vid rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) nästa möte den 7–8 september 2007.

19.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Förenade kungariket, Frankrike, Belgien, Italien och Slovakien – alla medlemmar av säkerhetsrådet – att göra konkreta ansträngningar för att införa och nå en enhetlig uppslutning kring en bindande resolution om Burma, inklusive ett frigivande av Aung San Suu Kyi. Parlamentet noterar att en liknande resolution lades fram i januari 2007, men att Kina och Ryssland då lade in sitt veto och Sydafrika röstade emot. Parlamentet kräver att FN:s säkerhetsråd skall sammankallas till ett krismöte för att behandla den rådande situationen i Burma.

20.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i samtliga medlemsstater som är medlemmar av FN:s människorättsråd att göra en samlad ansträngning för att föreslå och få stöd för en resolution om Burma vid nästa rådsmöte i september 2007.

21.  Europaparlamentet uppmanar ledarna vid det toppmöte som APEC anordnar i Sydney den 8 och 9 september 2007 att behandla den senaste tidens brott mot de mänskliga rättigheterna i Burma och att enas om åtgärder för att framkalla förändringar i landet.

22.  Europaparlamentet uppmanar Ibrahim Gambari, som utsågs till FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för Burma i maj, att så snart som möjligt besöka Rangoon och andra delar av Burma samt se till att han kan träffa Aung San Suu Kyi och andra ledande medlemmar av oppositionen samt företrädare för regimen.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Asean-ländernas regeringar, Nationella demokratiförbundet (NLD), Statens råd för fred och utveckling (SPDC), Kinas, Indiens, Rysslands och Förenta staternas regeringar, Internationella atomenergiorganets generaldirektör och FN:s generalsekreterare.

(1) EUT L 111, 28.4.2007, s. 50.
(2) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 410.
(3) EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 473.
(4) Antagna texter, P6_TA(2006)0607.
(5) Antagna texter, P6_TA(2007)0290.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy