Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
 Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
 Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ *
 Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο *
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα IV, Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII Β, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2005: έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
 Απαλλαγή 2005: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Όργανο για την Ενίσχυση της Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
 Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I
 Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων *
 Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής
 Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής
 Απαλλαγή 2005: Tμήμα III, Επιτροπή
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση
 Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, 2006-2009
Κείμενα (1515 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου