Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
 Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ *
 Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο *
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα IV, Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII Β, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2005: έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
 Απαλλαγή 2005: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Όργανο για την Ενίσχυση της Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
 Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I
 Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων *
 Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής
 Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής
 Απαλλαγή 2005: Tμήμα III, Επιτροπή
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση
 Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, 2006-2009

Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2006)0619 – C6-0004/2007 – 2006/0202(CNS))
P6_TA(2007)0103A6-0093/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (CΟΜ(2006)0619))(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0004/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και τα άρθρα 83, παράγραφος 7, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0093/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Μαλαισίας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ *
PDF 257kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ (16333/2006 – C6-0047/2007 – 2007/0801(CNS))
P6_TA(2007)0104A6-0136/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (16333/2006)(1),

–   έχοντας υπόψη την πράξη του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την έγκριση του καθεστώτος του προσωπικού της Ευρωπόλ(2) και ιδιαίτερα το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0047/2007),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπόλ" (COM(2002)0095),

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 30ής Μαΐου 2002 προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την πλήρη ένταξή της στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ(3)

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 10ης Απριλίου 2003 προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ(4)

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0136/2007),

1.   εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.

(1) EE C 41 της 24.2.2007, σ. 3.
(2) EE C 26 της 30.1.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ C 187 Ε της 7.8.2003, σ. 144.
(4) ΕΕ C 64 Ε της 12.3.2004, σ. 588.


Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο *
PDF 406kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο για τον εφοδιασμό των εργοστασίων ραφιναρίσματος κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009 (COM(2006)0798 – C6-0003/2007 –2006/0261 (CNS))
P6_TA(2007)0105A6-0072/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0798)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0003/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0072/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Από την περίοδο εμπορίας 2009/2010 ουδεμία πρόσθετη δασμολογική ποσόστωση θα χορηγείται εκτός του πλαισίου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συμβουλίου, της 10 Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 20041 (κανονισμός "Όλα τα προϊόντα εκτός των όπλων") και της προνομιακής πρόσβασης στην αγορά των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.
_________________
1 ΕΕ L 346, 31.12.2001, σ. 1.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger
PDF 267kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Vural Öger (2006/2198(IMM))
P6_TA(2007)0106A6-0140/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Vural Öger, που διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Εφετών των Βρυξελλών, με ημερομηνία 11 Μαΐου 2006, και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 6 Ιουλίου 2006,

–   αφού άκουσε τον Vural Öger, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και το άρθρο 4, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964 και 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0140/2007),

A.  Α, εκτιμώντας ότι ο Vural Öger εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις έκτες ευρωπαϊκές εκλογές, που διενεργήθηκαν από τις 10 έως 13 Ιουνίου 2004, και ότι η εντολή του ελέγχθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2004,

Β.   εκτιμώντας ότι ο Vural Öger απολαύει, στην επικράτεια των κρατών μελών εκτός αυτού του οποίου είναι υπήκοος, της εξαίρεσης από κάθε μέτρο κράτησης και κάθε δικαστικής δίωξης δυνάμει του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8ης Απριλίου 1965,

1.   αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Vural Öger·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές του Βασιλείου του Βελγίου.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 397, και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2403.


Απαλλαγή 2005: Τμήμα IV, Δικαστήριο
PDF 277kWORD 57k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα ΙV - Δικαστήριο (C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC))
P6_TA(2007)0107A6-0109/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 – Τόμος I (C6-0467/2006)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0109/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στο Γραμματέα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνημμένο ψήφισμα·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα ΙV - Δικαστήριο (C6-0467/2006 – 2006/2073(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0467/2006)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0109/2007),

1.   επισημαίνει ότι, το 2005, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 232 602 467,74 EUR (2004: 235 041 565 EUR), με ποσοστό χρησιμοποίησης 92,66%·

2.   επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι δημοσιονομικές καταστάσεις του ΔΕΚ εμφανίζουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το έτος (30 747 924 EUR) και παθητικό 43 902 361 EUR·

3.   σημειώνει ότι ο ισολογισμός του ΔΕΚ περιλαμβάνει ποσόν 105 879 903 EUR που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις συντάξεις των δικαστών· επισημαίνει ότι το παθητικό αυτό αντισταθμίζεται εν μέρει από τα πάγια υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού του ΔΕΚ και εν μέρει από ποσό που θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη (43 902 361 EUR)·

4.   υπενθυμίζει ότι στο σημείο 9.21 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2004, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) επέκρινε το γεγονός ότι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ήταν υπεύθυνος για τον προληπτικό έλεγχο των πράξεων των διατακτών· επισημαίνει ότι η ίδια κατάσταση παρατηρήθηκε και κατά το οικονομικό έτος 2005 (ετήσια έκθεση, παράγραφος 10.13)·

5.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πληροφορία που περιλαμβάνεται στις απαντήσεις του ΔΕΚ στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ, σύμφωνα με την οποία, υπό το φως των παρατηρήσεων που διατύπωσαν σχετικώς οι αρχές ελέγχου και απαλλαγής, η διοίκηση του ΔΕΚ πρότεινε, στο πλαίσιο της κατάστασης προβλεπομένων εσόδων και δαπανών για το έτος 2007, την τροποποίηση της οργανωτικής αυτής δομής με τη δημιουργία διοικητικής μονάδας αποκλειστικά αρμόδιας για την επαλήθευση των δαπανών, η οποία θα διαθέτει δύο νέες θέσεις (έναν υπάλληλο διοικήσεως που θα τη διαχειρίζεται και έναν βοηθό υπάλληλο διοικήσεως προς ενίσχυση της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με τις επαληθεύσεις)·

6.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πληροφορία που περιλαμβάνεται στις απαντήσεις του ΔΕΚ στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ (παράγραφος 10.14), σύμφωνα με την οποία αφού άρχισε να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του το Σεπτέμβριο του 2005, ο εσωτερικός ελεγκτής διενήργησε ορισμένους ειδικούς ελέγχους και προέβη σε συστάσεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες (δεδομένου ότι η απουσία ειδικών ελέγχων αυτού του είδους είχε αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων τα προηγούμενα χρόνια)·

7.   συγχαίρει το ΔΕΚ γιατί περιόρισε τον αριθμό των συμβάσεων που διαπραγματεύθηκε σε σχέση με τον αριθμό των συμβάσεων που ανέθεσε από 72% το 2004 σε 27% το 2005· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Δικαστήριο ως προς την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για διάφορες θέσεις με βάση τους διαγωνισμούς που διοργανώνει το EPSO·

8.   σημειώνει ότι η ανάπτυξη του ΔΕΚ ως θεσμικού οργάνου ήταν αξιοσημείωτη, κυρίως λόγω της ανάληψης καθηκόντων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, που αποτελείται από επτά δικαστές·

9.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός των υποθέσεων που περατώνονται ετησίως στο ΔΕΚ ανήλθε από 494 το 2003 σε 574 το 2005, ενώ ο αριθμός των εκκρεμουσών υποθέσεων μειώθηκε από 974 σε 740·

10.   επισημαίνει ότι το 2005 ο αριθμός των εν ενεργεία μονίμων και λοιπών υπαλλήλων (μέλη του επικουρικού και εκτάκτου προσωπικού, συμβασιούχοι) αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους από 1512 σε 1704 (13%) και ο αριθμός των δικαστών κατά οκτώ (λόγω της σύστασης του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης)·

11.   σημειώνει με ανησυχία τις επανειλημμένες αναφορές, σε διάφορους διοικητικούς τομείς που περιγράφει η έκθεση δραστηριοτήτων του ΔΕΚ, σε προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού το οποίο διέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

12.   σημειώνει ότι το 2005 δεν πραγματοποιήθηκε καμία εκ των υστέρων επαλήθευση·

13.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην έκθεση δραστηριοτήτων του ΔΕΚ περιελήφθη κεφάλαιο που αφορά τη συνέχεια που δόθηκε κατά τη διάρκεια του έτους σε προηγούμενες αποφάσεις χορήγησης απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκθέσεις του ΕΕΣ·

14.   σημειώνει ότι, μετά τη σύσταση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ο συνολικός αριθμός δικαστών, εισαγγελέων και γραμματέων ανήλθε σε 72 και ότι τα έξοδα του ΔΕΚ για οχήματα αυξήθηκαν κατά 50% περίπου, από 809 853,24 EUR το 2005 (αποτέλεσμα) σε 1 218 000 EUR το 2007 (πρόβλεψη)·

15.   σημειώνει ότι ο προληπτικός έλεγχος στο ΔΕΚ γίνεται με βάση ένα κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα που συνδέεται ιεραρχικά με το διατάκτη και την άποψη του ΔΕΚ ότι αυτό φαίνεται να είναι το πλέον κατάλληλο σύστημα, δεδομένων του μεγέθους του θεσμικού οργάνου και της αμιγώς διοικητικής φύσης των οικονομικών συναλλαγών του·

16.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι, εν συνεχεία των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα για την απαλλαγή του προηγούμενου έτους, τα μέλη του οργάνου συμφώνησαν να δημιουργήσουν μεταξύ τους ομάδα εργασίας που θα αναλάμβανε την κατάρτιση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα κατάρτισης κώδικα συμπεριφοράς για τα ίδια τα μέλη και το περιεχόμενο του κώδικα αυτού· το ζήτημα της δήλωσης των οικονομικών συμφερόντων των μελών συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω μελέτη· σημειώνει ότι το Πρωτοδικείο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχουν επίσης στην πρωτοβουλία αυτή·

17.   τονίζει το επαναλαμβανόμενο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοσίευση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των δικαστών και των τριών δικαστηρίων· καλεί το ΔΕΚ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα λάβει·

18.   σημειώνει με ικανοποίηση τα μέτρα που έλαβε το ΔΕΚ για τη μείωση του όγκου των προς μετάφραση κειμένων, η οποία συμβάλλει στη μείωση του φόρτου εργασίας των μεταφραστών· επίσης, ζητεί από το ΔΕΚ να διερευνήσει το ενδεχόμενο περιορισμού της έκτασης των αποφάσεων, προκειμένου να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του κόστους και στην καλύτερη κατανόηση των αποφάσεων.

(1) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(2) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(5) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(6) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(7) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(10) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).


Απαλλαγή 2005: Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
PDF 287kWORD 55k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))
P6_TA(2007)0108A6-0107/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0468/2006)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α6-0107/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0468/2006)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α6-0107/2007),

1.   επισημαίνει ότι, το 2005, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 107 548 618,24 EUR, με ποσοστό απορρόφησης 87,22%·

2.   επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, ο δημοσιονομικός ισολογισμός του ΕΕΣ εμφανίζει αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το έτος (16 820 000 EUR) και το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά 11 450 000 EUR·

3.   υπενθυμίζει ότι οι λογαριασμοί του ΕΕΣ για το 2005 (ομοίως όπως και κατά το οικονομικό έτος 2004) ελέγχθηκαν από εξωτερική εταιρεία, την KPMG, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:"

οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του, τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές και τους εσωτερικούς κανόνες του ΕΕΣ, απεικονίζουν πιστά την περιουσιακή κατάσταση και τη χρηματooικoνoμική θέση του ΕΕΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και την κατάσταση του οικονομικού αποτελέσματος και την κατάσταση των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος που έκλεισε κατά την εν λόγω ημερομηνία.

"

4.   επισημαίνει, ωστόσο, ότι η KPMG προέβη στη δήλωση αυτή με την επιφύλαξη του αποτελέσματος των διορθώσεων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν αναγκαίες στο πλαίσιο της λογιστικής καταχώρισης των συντάξεων των μελών του ΕΕΣ, δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το σχετικό λογιστικό πρότυπο αριθ. 12 τελούσε υπό αναθεώρηση· επισημαίνει ότι το αναθεωρημένο πρότυπο εγκρίθηκε από τον υπόλογο της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2006·

5.   υπενθυμίζει ότι το ΕΕΣ καταχώρισε, για πρώτη φορά, στους ετήσιους λογαριασμούς του για το 2004, πρόβλεψη για τις συντάξεις των μελών του καθώς και μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι των κρατών μελών για ποσό 43 689 621 EUR· το ποσό της πρόβλεψης καθορίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης που πραγματοποίησε η Επιτροπή·

6.   διαπιστώνει ότι ο ισολογισμός του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2005 δεν περιέχει ισοδύναμη πρόβλεψη για τις συντάξεις των μελών του και, για το λόγο αυτό, εμφανίζει έλλειμμα 16 800 000 EUR (σε σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό του 2004)·

7.   φρονεί ότι τόσο η πρόβλεψη για μελλοντικές πληρωμές συντάξεων όσο και η μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι των κρατών μελών –που διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος– πρέπει να περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση που εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2005·

8.   αναγνωρίζει ότι το ΕΕΣ εφάρμοσε ορθά το σχετικό λογιστικό πρότυπο· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τη σημερινή κατάσταση κατά την οποία στον ισολογισμό του ΕΕΣ οι μελλοντικές συντάξεις των μελών του ΕΕΣ εμφανίζονται στο παθητικό χωρίς αντιστάθμισμα στο ενεργητικό· σημειώνει ότι τούτο εξηγείται προφανώς από το γεγονός ότι η εγγύηση των κρατών μελών για χρηματοδότηση αυτών των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενεργητικό κατά την έννοια του λογιστικού προτύπου αριθ. 12 της Επιτροπής (παροχές στο προσωπικό)·

9.   επισημαίνει με ανησυχία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ΕΕΣ ως προς την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για διάφορες θέσεις με βάση τους διαγωνισμούς που διοργανώνει το EPSO·

10.   υπενθυμίζει ότι ο κ. Weber, Πρόεδρος του ΕΕΣ, σε ομιλία του στο Στρασβούργο στις 14 Νοεμβρίου 2005, είπε στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ότι το ΕΕΣ διενεργούσε αυτοκριτική της οργάνωσής του και των μεθόδων του την οποία θα ακολουθήσει "εξέταση από ομοτίμους'·

11.   εκφράζει για μια ακόμη φορά την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατόν να βρεθεί ορθολογικότερη δομή για το ΕΕΣ πριν από την επόμενη διεύρυνση· καλεί το ΕΕΣ να εξετάσει υπάρχοντα πρότυπα με στόχο τη μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του· ζητεί να εξετασθούν προτάσεις για την εισαγωγή συστήματος κυκλικής εναλλαγής, παρόμοιου με εκείνο που εφαρμόζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή συστήματος με έναν μόνο Γενικό Ελεγκτή·

12.   συμπεραίνει από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ότι, το 2005, το ΕΕΣ αποφάσισε να αρχίσει διαδικασία αυτοαξιολόγησης, βάσει του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework), το οποίο διαμορφώθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Δημόσιας Διοίκησης και την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ Υπουργών της ΕΕ, αρμόδιων για τη δημόσια διοίκηση·

13.   επιδοκιμάζει τις πληροφορίες που περιέχονται στις απαντήσεις του ΕΕΣ στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή, σύμφωνα με τις οποίες το ΕΕΣ, σε συνέχεια της αυτοαξιολόγησης αυτής, ενέκρινε σχέδιο δράσης, του οποίου η εφαρμογή άρχισε με δράσεις που καλύπτουν ευρείς τομείς, όπως αποστολή και στρατηγικοί στόχοι, προγραμματισμός και μέτρηση των επιδόσεων, μεθοδολογία ελέγχου, στρατηγική στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και διοικητικές διαδικασίες·

14.   σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης θα υποβληθεί σε "εξέταση από ομοτίμους" και ότι ο Πρόεδρος του ΕΕΣ θα παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό του κατά την παρουσίαση του ετησίου προγράμματος εργασίας του ΕΕΣ για το 2007·

15.   επισημαίνει, ως προς τις δηλώσεις των οικονομικών συμφερόντων των μελών, ότι τα μέλη του ΕΕΣ, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς του ΕΕΣ, καταθέτουν δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (όπως μετοχές, ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές και μερίδια εταιρειών επενδύσεων, καθώς και ακίνητη περιουσία, όπως επίσης και επαγγελματικές δραστηριότητες του/της συζύγου) στον Πρόεδρο του ΕΕΣ ο οποίος τα τηρεί σε εμπιστευτική παρακαταθήκη, και ότι οι δηλώσεις αυτές δεν δημοσιεύονται·

16.   υποστηρίζει ότι, για λόγους αρχής και διασφάλισης της διαφάνειας, τα μέλη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη στο Διαδίκτυο σε δημόσιο μητρώο· ζητεί από το ΕΕΣ να το ενημερώσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τα μέτρα που θα λάβει προς τούτο·

17.   υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο, κατόπιν προτάσεως του Κοινοβουλίου, συγκρότησε ομάδα εργασίας για να εξετάσει κατά πόσον είναι εφικτό να ζητείται, μεταξύ άλλων, δήλωση των οικονομικών συμφερόντων των μελών του· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό θα μπορούσε και θα ήταν χρήσιμο να εξετασθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και εξέτασης από ομοτίμους που διεξάγεται επί του παρόντος στο ΕΕΣ.

(1) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(2) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(6) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(7) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).


Απαλλαγή 2005: Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
PDF 277kWORD 53k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))
P6_TA(2007)0109A6-0110/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0469/2006)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0110/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνημμένο ψήφισμα·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0469/2006)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0110/2007),

1.   επισημαίνει ότι, το 2005, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είχε στη διάθεσή της πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 106 880 105,67 EUR, με ποσοστό χρησιμοποίησης 94,99%·

2.   επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, ο δημοσιονομικός ισολογισμός της ΕΟΚΕ εμφανίζει αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα 3 811 889,47 EUR (έλλειμμα) και ισόποσο (168 387 721,19 EUR) ενεργητικό και παθητικό·

3.   σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παράγραφο 10.16 της ετήσιας έκθεσής του για το 2005 σύμφωνα με την οποία, παρά τη συγκρότηση, κατά τη διάρκεια του 2005, μονάδας αρμόδιας για το συντονισμό των οικονομικών και συμβατικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των κοινών υπηρεσιών της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), εξακολούθησαν να παρουσιάζονται ορισμένες αδυναμίες σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση ορισμένων διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και οι διαδικασίες συντονισμού μεταξύ της νέας μονάδας και των επιχειρησιακών μονάδων δεν είχαν σαφώς καθοριστεί·

4.   υπενθυμίζει ότι, το 2005, άρχισαν συζητήσεις μεταξύ ΕΟΚΕ και Επιτροπής για την παραλαβή από την ΕΟΚΕ του κτηρίου van Maerlant· σημειώνει επιπλέον την απάντηση της ΕΟΚΕ στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ανάγκες της ΕΟΚΕ/ΕτΠ σε χώρους γραφείων, σύμφωνα με την οποία, μετά την επέκτασή τους στο κτήριο van Maerlan, τα δύο όργανα δεν αναμένεται να χρειασθούν άλλα κτήρια τα προσεχή έτη·

5.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από το 2004 όλες οι συνεδριάσεις ολομέλειας της ΕΟΚΕ πραγματοποιούνται στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

6.   επισημαίνει, με βάση την έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ, ότι η υπηρεσία πρωτοκόλλου της έχει ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και την ομάδα των Κοσμητόρων να μελετήσουν την καθιέρωση σαφέστερης διαδικασίας για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και την καταβολή αποζημιώσεων ταξιδίου και ημερήσιων αποζημιώσεων, ιδίως για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά από τους κανονισμούς·

7.   παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις ποινικές διαδικασίες στο Βέλγιο κατά πρώην μέλους της ΕΟΚΕ για τα έξοδα ταξιδίου (για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 4 του ψηφίσματος για τη χορήγηση απαλλαγής της 27ης Απριλίου 2006(11)) η ΕΟΚΕ έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης και η απόφαση του βελγικού δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί στα μέσα του 2007·

8.   σημειώνει με ενδιαφέρον ότι ο Γενικός Γραμματέας και ο εσωτερικός ελεγκτής έχουν τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις πάντα την ίδια ώρα, ώστε να μπορεί ο εσωτερικός ελεγκτής να είναι ενήμερος για τις δραστηριότητες και τα γεγονότα στο θεσμικό όργανο και να έχει ο Γενικός Γραμματέας τη δυνατότητα να λαμβάνει κατά το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις παρατηρήσεις του εσωτερικού ελεγκτή·

9.   σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ εξετάζουν, επί του παρόντος, κατά πόσον θα πρέπει να συνεχίσουν τη συνδιαχείριση ορισμένων δραστηριοτήτων με κοινές υπηρεσίες και, εφόσον αυτό συμβεί, ποια μορφή θα πρέπει να έχει η συνεργασία αυτή στο μέλλον·

10.   σημειώνει ότι η διοικητική συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ πρέπει να είναι επωφελής και για τις δύο επιτροπές και να παρουσιάζει οικονομικά πλεονεκτήματα για τον ευρωπαίο φορολογούμενο· εμμένει στην άποψη ότι οιαδήποτε νέα δομή διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο επιτροπών πρέπει να παράγει δημοσιονομικά οφέλη· έχει την απαίτηση να βρουν οι δύο επιτροπές τρόπους να συνεχίσουν τη διοικητική συνεργασία που υπάρχει σήμερα·

11.   υπενθυμίζει ότι η ΕτΠ και η ΕΟΚΕ, διά των κοινών τους υπηρεσιών, συνδιαχειρίζονται ορισμένες δραστηριότητες (μετάφραση, εκτύπωση, κτήρια, ασφάλεια, βιβλιοθήκη, προμήθειες, εστίαση, κλητήρες, ιατρική υπηρεσία, οχήματα και οδηγοί, ασφάλεια, ΤΠ κλπ.) και ότι η συμφωνία συνεργασίας τους ανανεώθηκε πρόσφατα για έξι μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι), εν αναμονή απόφασης σχετικά με τη διατήρηση της συνεργασίας αυτής μελλοντικά·

12.   καλεί την ΕτΠ και την ΕΟΚΕ, λαμβανομένων υπόψη των ουσιαστικών αποκλίσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαπιστώσεων των εκθέσεων των κοινών υπηρεσιών και των δύο εμπειρογνωμόνων της ΕΟΚΕ, να διεξαγάγουν από κοινού ανάλυση με βάση τα κατάλληλα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης –εν ανάγκη με τη βοήθεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου– για το ακριβές κόστος, τα οφέλη και την εξοικονόμηση που παράγει η συνεργασία αυτή και να υποβάλουν τα σχετικά αποτελέσματα στην αρμόδια επιτροπή έως την 31η Οκτωβρίου 2007.

(1) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(2) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(6) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(7) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(11) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 41.


Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
PDF 276kWORD 53k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VIII A – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC))
P6_TA(2007)0110A6-0104/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0471/2006)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0104/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνοδευτικό ψήφισμα·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VIIIΑ – Διαμεσολαβητής (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0471/2006)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0104/2007),

1.   επισημαίνει ότι, το 2005, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ("Διαμεσολαβητής") είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 7 224 554 EUR (2004: 5 782 968 EUR), με ποσοστό χρησιμοποίησης 84,27%·

2.   επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές καταστάσεις του Διαμεσολαβητή για το 2005 εμφανίζουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το έτος (98 482 EUR) και ισόποσο ενεργητικό και παθητικό (890 853 EUR)·

3.   υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2005 δήλωσε ότι δεν προέκυψαν παρατηρήσεις από τον έλεγχο όσον αφορά το Διαμεσολαβητή·

4.   σημειώνει, σύμφωνα με την έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή προς το θεσμικό όργανο αριθ. 6/81, ότι: i) κατά τον έλεγχο των δημοσιονομικών πράξεων του 2005 από τον εσωτερικό ελεγκτή δεν διαπιστώθηκε κανένας τομέας σημαντικού κινδύνου και ii) τα συστήματα εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου του οργάνου είναι αποτελεσματικά και παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση για τη σταθερή επίτευξη των στόχων του ελέγχου·

5.   σημειώνει την πληροφορία που έδωσε ο κύριος διατάκτης στη δήλωση δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε αυτοαξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή στις αρχές του 2006 και η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι το επίπεδο εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου είναι στο σύνολό του ικανοποιητικό (76%)· εντούτοις, σημειώνει επίσης, ότι απαιτούνται βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς (αξιολόγηση του κινδύνου, ευαίσθητες λειτουργίες, πολυετής προγραμματισμός)·

6.   υπενθυμίζει ότι, το 2004, ο Διαμεσολαβητής είχε αυτονομία και τον πλήρη έλεγχο των δημοσιονομικών πράξεων που αφορούν το δικό του τμήμα του προϋπολογισμού·

7.   σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2005 πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας αορίστου διάρκειας μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παροχή ορισμένων διοικητικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων της μετάφρασης και των χώρων γραφείων, συμφωνία η οποία υπεγράφη το Μάρτιο του 2006·

8.   υπενθυμίζει ότι ο ετήσιος αριθμός υποθέσεων που παραπέμπονται στο Διαμεσολαβητή αυξήθηκε από 800, κατά προσέγγιση, υποθέσεις το 1996 σε περίπου 4000 το 2005, βάσει της ετήσιας έκθεσης του Διαμεσολαβητή για το 2005, με ιδιαίτερα έντονη αύξηση μεταξύ 2003 και 2004 (53%)·

9.   επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2005, η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή έζησε τον πλήρη δημοσιονομικό αντίκτυπο της διεύρυνσης του 2004 και, τα έτη 2004 και 2005, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε την προσθήκη 20 νέων θέσεων στο οργανόγραμμα του Διαμεσολαβητή, οι οποίες προστέθηκαν στις 31 προϋπάρχουσες (αύξηση του προσωπικού κατά 65%), ενώ παράλληλα οι εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό αυξήθηκαν από 4 438 653 EUR το 2003 σε 7 312 614 EUR το 2005 (αύξηση κατά 65% επίσης)·

10.   επισημαίνει, με βάση την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή, ότι το 2005 ο Διαμεσολαβητής συνέχισε τις ενημερωτικές του επισκέψεις στα κράτη μέλη με στόχο να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι πολίτες τα δικαιώματά τους, προβάλλοντας το έργο του Διαμεσολαβητή μεταξύ των βασικών στελεχών του δικαστικού, νομοθετικού και εκτελεστικού σώματος και ενισχύοντας τη συνεργασία του με τους ομολόγους του στα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία αυτής της ενημερωτικής εκστρατείας·

11.   σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2005, ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του συνέχισαν τις προσπάθειές τους για την προβολή του έργου του οργάνου, με 120 παρουσίες σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του έτους και 50 συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους·

12.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διαμεσολαβητή στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή, ο διαμεσολαβητής επιδιώκει να εστιάσει την ενημέρωση στις χώρες εκείνες στις οποίες το επίπεδο των παραπόνων είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο με βάση το μέγεθος του πληθυσμού, π.χ. στη Γερμανία και στην Ιταλία, και ότι, κατά συνέπεια, στόχος της στρατηγικής στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι να βελτιωθεί η εικόνα που έχουν αυτά τα κράτη μέλη για το Διαμεσολαβητή· εκτιμά ότι, για να προσδιορισθούν οι χώρες στόχος, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να βασισθεί κυρίως σε μελέτες σχετικά με το βαθμό συνειδητοποίησης του έργου του μεταξύ των πολιτών στα διάφορα κράτη μέλη και λιγότερο στον αριθμό παραπόνων·

13.   σημειώνει την παρατήρηση που περιλαμβάνεται στη δήλωση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με την οποία το 2005 ήταν εξαιρετική χρονιά από επικοινωνιακής απόψεως, δεδομένου ότι, πέραν των συνήθων δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου στον τομέα της παροχής πληροφοριών για το έργο του, διοργανώθηκε επίσης μεγάλη σειρά εκδηλώσεων με την ευκαιρία της δεκάτης επετείου από την καθιέρωση του θεσμού του Διαμεσολαβητή· επιπλέον, η επικοινωνιακή ικανότητα του οργάνου αυξήθηκε σημαντικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών νέων θέσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους στον τομέα της επικοινωνίας και τη διάθεση ενός επιπλέον μέλους από το προϋπάρχον προσωπικό στον καινούργιο τομέα των επικοινωνιών·

14.   υπενθυμίζει ότι το καταστατικό του Διαμεσολαβητή που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1994 δεν επιβάλλει στο Διαμεσολαβητή την υποχρέωση να δημοσιεύει τα οικονομικά του συμφέροντα·

15.   σημειώνει ότι, βάσει του καταστατικού, η θέση του Διαμεσολαβητή είναι συγκρίσιμη με αυτή του δικαστή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)· επισημαίνει ότι το ΔΕΚ –κατόπιν προτάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας για να εξετάσει τον προσφορότερο τρόπο εξασφάλισης της διαφάνειας όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα των δικαστών· ζητεί, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας, να ακολουθήσει ο Διαμεσολαβητής το παράδειγμα του Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του αναπληρωτή του, δημοσιεύοντας δήλωση οικονομικών συμφερόντων με βάση το έντυπο που χρησιμοποιείται για το μητρώο οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(1) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(2) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(6) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(7) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).


Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII Β, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
PDF 303kWORD 51k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VIII Β – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0472/2006)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0111/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VIII Β – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6-0472/2006)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0111/2007),

1.   επισημαίνει ότι, το 2005, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 2 840 733 EUR, με ποσοστό χρησιμοποίησης 82,77%·

2.   σημειώνει ότι από τον έλεγχο του ΕΕΠΔ που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προέκυψαν ουσιαστικές παρατηρήσεις· επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, ο δημοσιονομικός ισολογισμός του ΕΕΠΔ για το 2005 εμφανίζει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα 211 631 EUR και το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά 202 504 EUR·

3.   επισημαίνει ότι το 2005 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο ο θεσμός του ΕΕΠΔ κατέστη πλήρως λειτουργικός· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2005 αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξεως του 48,8% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2004·

4.   σημειώνει ότι ο ΕΕΠΔ υπέβαλε για το 2007 προϋπολογισμό ύψους 5 080 699 EUR, ο οποίος αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 23% σε σύγκριση με τον τελικό προϋπολογισμό για το 2006 (4 147 378 EUR), η αύξηση δε αυτή συνδέεται με αίτημα για πέντε νέες θέσεις, επέκταση των χώρων γραφείων και αύξηση των δαπανών μετάφρασης·

5.   υπενθυμίζει ότι, στις 24 Ιουνίου 2004, οι Γενικοί Γραμματείς της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπέγραψαν, από κοινού με τον ΕΕΠΔ, συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την επικουρία του ΕΕΠΔ για τριετή περίοδο εκκίνησης, σύμφωνα με την οποία:

   - ο υπόλογος και ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ορίσθηκαν ως ο υπόλογος και ελεγκτής του ΕΕΠΔ,
   - τα τμήματα της Επιτροπής παρέχουν βοήθεια για όλα τα καθήκοντα που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπων που συνδέονται με το όργανο (καθορισμός δικαιωμάτων, καταβολή μισθών, επιστροφή ιατρικών εξόδων, πληρωμές αποστολών, κ.λπ.),
   - τα τμήματα της Επιτροπής βοηθούν επίσης τον ΕΕΠΔ στην κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού,
   - ο ΕΕΠΔ εγκαθίσταται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τα τμήματα του Κοινοβουλίου επικουρούν τον ΕΕΠΔ όσον αφορά την υλική υποδομή και τεχνογνωσία σχετικά με την εγκατάστασή του στα κτίρια (ασφάλεια των κτιρίων, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα, γραφεία και αναλώσιμα είδη)·
   - το Συμβούλιο παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης·

6.   επισημαίνει ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2006 η συμφωνία διοικητικής συνεργασίας παρατάθηκε για άλλα τρία έτη, αρχής γενομένης από την 16η Ιανουαρίου 2007·

7.   σημειώνει ότι, στις 7 Νοεμβρίου 2006, ο ΕΕΠΔ αποφάσισε να δημιουργήσει διάρθρωση εσωτερικού ελέγχου προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες και απαιτήσεις του οργάνου·

8.   επιδοκιμάζει την απόφαση του ΕΕΠΔ και του βοηθού επόπτη να δημοσιεύουν ετησίως δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων αμέσως όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας τους στις αρχές του 2007· επισημαίνει ότι εν τω μεταξύ έχουν διαβιβάσει γραπτές δηλώσεις σχετικά με τα οικονομικά τους συμφέροντα για τα έτη 2005 και 2006 με έντυπο παρόμοιο με εκείνο που συμπληρώνουν ετησίως τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο αναγράφουν αδήλωτες επαγγελματικές δραστηριότητες, αμειβόμενες θέσεις ή δραστηριότητες ή άλλες σχετικές πληροφορίες·

9.   επιδοκιμάζει την προθυμία του ΕΕΠΔ να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία για την OLAF και τον παροτρύνει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα το ταχύτερο δυνατόν.

(1) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(2) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(6) ΕΕ L 60, 8.3.2005.
(7) EE C 264, 31.10.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).


Απαλλαγή 2005: έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
PDF 530kWORD 146k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0429 - C6-0264/2006 - 2006/2169(DEC))
P6_TA(2007)0112A6-0115/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2004 (COM(2006)0641 και το παράρτημά της SEC(2006)1376),

–   έχοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς ισολογισμούς και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0429 - C6-0264/2006)(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0405),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(2),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(3),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (6061/2007 - C6-0094/2007, 6062/2007 - C6-0095/2007, 6063/2007 - C6-0096/2007, 6064/2007 - C6-0097/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της κοινοτικής βοήθειας βάσει του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(7),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 70 και 71, τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0115/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη δήλωση αξιοπιστίας του για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ETA), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2005 αντικατοπτρίζουν πιστά τα έσοδα και τις δαπάνες για το εν λόγω οικονομικό έτος και την οικονομική κατάσταση στο τέλος του οικονομικού έτους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον έλεγχο δείγματος των πράξεων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει των εγγράφων που εξέτασε, θεωρεί ότι τα έσοδα που καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς, τα ποσά που διατέθηκαν στα ΕΤΑ καθώς και οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές, είναι, στο σύνολό τους, νόμιμα και κανονικά,

1.   χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2004 (COM(2006)0641 και το παράρτημά της SEC(2006)1376),

–   έχοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς ισολογισμούς και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0429 - C6-0264/2006)(8),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0405),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(9),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(10),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (6061/2007 - C6-0094/2007, 6062/2007 - C6-0095/2007, 6063/2007 - C6-0096/2007, 6064/2007 - C6-0097/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(11),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της κοινοτικής βοήθειας βάσει του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(12),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ(13),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(14),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 70 και 71, τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0115/2007),

1.   διαπιστώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης έχουν ως εξής:

Πίνακας 1 − Σωρευτική χρησιμοποίηση των πόρων του ΕΤΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2005

(σε εκατομμύρια €)

Κατάσταση στο τέλος του 2004

Εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2005

Κατάσταση στο τέλος του 2005

Συνολικό ποσό

Ποσοστό εκτέλεσης

6ο ΕΤΑ

7ο ΕΤΑ

8ο ΕΤΑ

9ο ΕΤΑ

Συνολικό ποσό

6ο ΕΤΑ

7ο ΕΤΑ

8ο ΕΤΑ

9ο ΕΤΑ

Συνολικό ποσό

Ποσοστό εκτέλεσης

% (2)

Α− ΠΟΡΟΙ (1)

43 801,8

-24,6

-86,1

-275,1

1 038,9

653,2

7 41,.8

10 781,6

11 315,6

14 943,0

44 455,0

B − ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

1. Δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων

35 692,2

81,5

-24,6

-86,1

-275,1

3 420,8

3 035,1

7 414,8

10 781,6

11 315,6

9 215,3

38 727,3

87,1

2. Επιμέρους νομικές δεσμεύσεις

30 313,2

69,2

-1,3

110,5

472,0

2 070,9

2 652,1

7 377,0

10 529,0

10 247,2

4 812,1

32 965,3

74,2

3. Πληρωμές (2)

25 918,0

59,2

21,6

235,3

854,1

1 373,7

2 484,7

7 333,7

10 084,9

8 385,2

2 598,9

28 402,7

63,9

Γ − Εκκρεμείς πληρωμές (B1-B3)

9 774,2

22,3

81,1

696,7

2 930,3

6 616,4

10 324,5

23,2

Δ − Διαθέσιμο υπόλοιπο (A-B1)

8 109,6

18,5

0,0

0,0

0,0

5 727,7

5 727,7

12,9

(1(1) (1)Αρχική χορήγηση του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου ΕΤΑ, τόκοι, διάφοροι πόροι και μεταφορές των προηγούμενων ΕΤΑ.

(2) Σε ποσοστό πόρων.

Πηγή: Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει των εκθέσεων ΕΤΑ σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεση και των οικονομικών καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2004 (COM(2006)0641 και το παράρτημά της SEC(2006)1376),

–   έχοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς ισολογισμούς και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0429 – C6-0264/2006)(15),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0405),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(16),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(17),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (6061/2007 - C6-0094/2007, 6062/2007 - C6-0095/2007, 6063/2007 - C6-0096/2007, 6064/2007 - C6-0097/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(18),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της κοινοτικής βοήθειας βάσει του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(19),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ(20),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(21),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 70 και 71, τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0115/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής και να υποβάλει έκθεση, κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε σε συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων και των σχολίων,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των Κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(22), τροποποιήθηκε από τη συμφωνία που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(23),

Δήλωση αξιοπιστίας

1.   σημειώνει ότι, παρά τα προβλήματα που αναφέρονται κατωτέρω, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εκφράζει την άποψη ότι οι λογαριασμοί αντικατοπτρίζουν πιστά τα έσοδα και τις δαπάνες σε σχέση με το έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ):

   α) αδυναμία του χρησιμοποιούμενου συστήματος πληροφορικής να παράσχει πλήρεις λογιστικές πληροφορίες·
   β) ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τις τραπεζικές εγγυήσεις, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση των εγγυήσεων κατά 4%·

2.   σημειώνει ότι, όσον αφορά τις υποκείμενες πράξεις, το ΕΕΣ εκφράζει την άποψη ότι τα έσοδα που καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς, τα ποσά που διατέθηκαν στα ΕΤΑ καθώς και οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές, είναι, στο σύνολό τους, νόμιμα και κανονικά·

3.   υπενθυμίζει ότι περίπου το ήμισυ των συνολικών πόρων αποτελείται από προγραμματιζόμενες ενισχύσεις, που προορίζονται για την υλοποίηση σχεδίων· παρατηρεί ότι οι πόροι αυτοί δεσμεύονται σε δύο στάδια: η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση χρηματοδότησης –η οποία εμφανίζεται στους λογαριασμούς ως δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων–, η σύναψη συμβάσεων –η οποία εμφανίζεται στους λογαριασμούς ως επιμέρους νομικές δεσμεύσεις– και η έγκριση πληρωμών εκτελούνται από τον εθνικό διατάκτη της ενδιαφερόμενης χώρας, βάσει της συμφωνίας χρηματοδότησης που έχει συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και της συγκεκριμένης χώρας·

4.   υπογραμμίζει ότι το ΕΕΣ παρατήρησε ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος σφαλμάτων σε πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών διατακτών· επισημαίνει ότι, όσον αφορά επιμέρους νομικές δεσμεύσεις, τα σφάλματα που εντοπίσθηκαν αφορούσαν, επί παραδείγματι, την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, ιδίως για την αξιολόγηση προγραμμάτων και τις συμβάσεις επιχορήγησης, τραπεζικές εγγυήσεις και τη μη τήρηση προθεσμιών για την έναρξη εκτέλεσης προγραμμάτων· παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις πληρωμές, τα σφάλματα που εντοπίσθηκαν αφορούσαν τα ποσά των πληρωμών και άλλα σφάλματα, όπως μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων·

5.   αναγνωρίζει, όπως και το ΕΕΣ, τις προσπάθειες της Επιτροπής για να ενισχυθεί η διαχειριστική ικανότητα των εθνικών διατακτών με την παροχή τεχνικής βοήθειας, εξοπλισμού και εκπαίδευσης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι το ΕΕΣ κρίνει ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών δεν είναι σταθερά· ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τη στρατηγική παροχής στήριξης σε προβληματικές περιπτώσεις·

Ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων των ΕΤΑ από την Επιτροπή

6.   υπενθυμίζει ότι, στο προηγούμενο ψήφισμά του σχετικά με την απαλλαγή, το Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή να οριοθετήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις αρμοδιότητες των Επιτρόπων ως προς τα ΕΤΑ και την εξωτερική βοήθεια· γνωρίζει τη θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, παρά την περιπλοκότητα που οφείλεται στην ανάγκη συντονισμού διαφορετικών υπηρεσιών της Επιτροπής, λειτουργεί καλά στην πράξη· παρ' όλα αυτά καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς τρόπους απλοποίησης της σημερινής δομής διαχείρισης, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος ασαφειών όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τα ΕΤΑ·

Ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου στους πόρους των ΕΤΑ των οποίων τη διαχείριση ασκεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

7.   σημειώνει ότι, από την συνολική αρχική χρηματοδότηση του ένατου ΕΤΑ, που ανέρχεται σε 13 800 εκατομμύρια EUR, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διαχειρίζεται 2 200 εκατομμύρια EUR, τα οποία δαπανώνται μέσω της επενδυτικής διευκόλυνσης ΕΤΑ· επισημαίνει ότι η επενδυτική διευκόλυνση δεν καλύπτεται ούτε από τη δήλωση αξιοπιστίας του ΕΕΣ ούτε από τη διαδικασία απαλλαγής του Κοινοβουλίου·

8.   προτείνει, η ΕΤΕπ να αποδίδει λογαριασμό για την διαχείρισή της όσον αφορά το χρηματοδοτικό μέσο του ΕΤΑ ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου, υπενθυμίζει δε ότι οι λογαριασμοί του ΕΤΑ που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ υποβάλλονται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατ' εφαρμογήν του Τίτλου VII του δημοσιονομικού κανονισμού του ενάτου ΕΤΑ·

9.   επαναλαμβάνει την άποψη που έχει διατυπώσει σε προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή ότι υπάρχει κάποια ανακολουθία στον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στα ΕΤΑ όσον αφορά τους λογαριασμούς των ΕΤΑ: ενώ, κατά τη διαδικασία απαλλαγής, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ΕΤΑ, περιλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων και των πληροφοριών που παρέχει η ΕΤΕπ, το Κοινοβούλιο εν συνεχεία εξετάζει μόνον τους λογαριασμούς και όχι τις πληροφορίες που παρέσχε η ΕΤΕπ·

10.   υπενθυμίζει ότι το ΕΕΣ, στη γνωμοδότησή του αριθ. 12/2002(24), εκφράζει τη λύπη του διότι οι πράξεις υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ δεν υπάγονται σε διαδικασία απαλλαγής στην οποία να μετέχουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· συμφωνεί με τα επιχειρήματα του ΕΕΣ, ότι οι πράξεις αυτές εκτελούνται από την ΕΤΕπ εξ ονόματος και με ευθύνη της Κοινότητας και ότι οι πόροι για τις πράξεις αυτές προέρχονται, κατ' αρχήν, από τον ευρωπαίο φορολογούμενο και όχι από τις χρηματαγορές·

11.   είναι πεπεισμένο ότι η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος των πόρων ΕΤΑ των οποίων τη διαχείριση ασκεί η ΕΤΕπ θα ενισχύονταν, εάν οι πράξεις αυτές αποτελούσαν αντικείμενο της διαδικασίας απαλλαγής με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εξετάσουν το ζήτημα αυτό κατά την επικείμενη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στα ΕΤΑ·

Αντιμετώπιση του προβλήματος των περιορισμένων πόρων

12.   διαπιστώνει και πάλι, ότι η ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα ενίσχυε συνολικά τη συνοχή της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας, θα συνέβαλε στην αύξηση της διαφάνειας και θα επέτρεπε το δημοκρατικό έλεγχο·

13.   ανησυχεί διότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, αναφέρει ότι, λόγω των περιορισμένων πόρων, ορισμένοι τομείς του δημοσιονομικού ελέγχου παραβλάφθηκαν, επί παραδείγματι η παρακολούθηση των προγραμμάτων του Stabex και η διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων· σημειώνει επίσης ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τόσο της ΓΔ AIDCO (EuropeAid) όσο και της ΓΔ Ανάπτυξη προβλέπουν έλλειψη προσωπικού εν όψει της σημαντικής αύξησης του φόρτου εργασίας που αναμένεται κατά τα επόμενα έτη·

14.   σημειώνει ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί στοιχεία αναφοράς τα οποία έχουν προσδιορισθεί βάσει της σύγκρισης με άλλους χορηγούς βοήθειας, και ότι η ίδια η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση της αναλογίας 4,5 υπάλληλων ανά 10 εκατομμύρια EUR βοήθειας· εκτιμά ότι η επίτευξη ορισμένης γενικής αναλογίας αριθμού υπαλλήλων ανά 10 εκατομμύρια EUR βοήθειας δεν παρέχει καθαυτή επαρκή εγγύηση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ότι η εκτέλεση και ο δημοσιονομικός έλεγχος δεν πάσχουν από την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού όπως αναγνωρίζει και η ίδια η Επιτροπή·

15.   ζητεί από την Επιτροπή, συμφωνώντας με το ΕΕΣ, να αναφέρει στην έκθεσή της σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για το 2006, τις προτεραιότητες που έχουν καθορισθεί λόγω της υπάρχουσας έλλειψης πόρων και τις επιπτώσεις στην εκτέλεση των ΕΤΑ·

16.   καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την στρατηγική της ελέγχου και να αναδιοργανώσει τις υπάρχουσες δομές και το προσωπικό ελέγχου, ιδιαίτερα δε λόγω της υπάρχουσας έλλειψης πόρων να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο στενότερης συνεργασίας με εθνικούς εμπειρογνώμονες από τις διοικήσεις των κρατών μελών για τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων των ΕΤΑ γενικά, καθώς και το ενδεχόμενο ευρείας αξιοποίησης γνωστών ιδιωτικών επιχειρήσεων ανεγνωρισμένου κύρους από τα κράτη μέλη για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των επιμέρους σχεδίων·

Δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων πληροφορικής για σκοπούς λογιστικής και διαχείρισης

17.   συμμερίζεται την ανησυχία του ΕΕΣ ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα λογιστικής δεν παρέσχε πλήρεις λογιστικές πληροφορίες για το οικονομικό έτος 2005 και ότι, για το λόγο αυτό, οι λογαριασμοί έπρεπε να συμπληρωθούν με το χέρι, προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση·

18.   εκφράζει την ανησυχία του για το αποτέλεσμα του ελέγχου του τοπικού συστήματος πληροφορικής της EuropeAid, που διενεργήθηκε από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της EuropeAid, σύμφωνα με το οποίο οι έλεγχοι των εφαρμογών ήταν επαρκείς, αλλά η διαχείριση και η ασφάλεια του συστήματος ικανοποιούσαν μόνον τις ελάχιστες προδιαγραφές σε σύγκριση με τις "βέλτιστες πρακτικές'·

19.   σημειώνει ότι η διαχείριση των πόρων των ΕΤΑ θα μεταφερθεί στο ίδιο σύστημα πληροφορικής το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό (CRIS – ABAC)· παρατηρεί ότι η μεταφορά έχει καθυστερήσει και τώρα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2007, επομένως εγκαίρως για την έναρξη του δεκάτου ΕΤΑ το 2008· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας μεταφοράς· αναμένει από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς, θα παρασχεθούν στο ΕΕΣ και στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή πλήρεις και αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες·

20.   εκφράζει ικανοποίηση για την προθυμία της Επιτροπής να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την ενσωμάτωση της οικονομικής διαχείρισης του ΕΤΑ στο κοινό σύστημα πληροφοριών RELEX (CRIS) κάθε Ιούλιο και Σεπτέμβριο·

21.   στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος πληροφορικής της EuropeAid όχι μόνον ως εργαλείο λογιστικής, αλλά και ως εργαλείο διαχείρισης· ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει εν προκειμένω ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλισθεί καλύτερη και συνεκτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων·

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της κοινοτικής χρηματοδότησης της αναπτυξιακής βοήθειας από τα ΕΤΑ

22.   είναι πεπεισμένο ότι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της κοινοτικής αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτείται από τα ΕΤΑ απαιτεί –ως πρώτο βήμα– τη συνεργασία της Επιτροπής με τους εταίρους στις δικαιούχους χώρες, προκειμένου να καθορισθούν όσο το δυνατόν ακριβέστεροι στόχοι, οι οποίοι θα καταστήσουν δυνατή τη μέτρηση της προόδου εύκολα και με ακρίβεια σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης·

23.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή, στο έγγραφό της για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2004, που υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2006, αναφέρει ότι, όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά χώρα για την περίοδο 2007-2013, ευρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης συστάσεων για τη χρήση αποτελεσματικών δεικτών σε κάθε τομέα συγκέντρωσης που καλύπτεται από τα έγγραφα προγραμματισμού·

24.   θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να περιληφθούν στη διαδικασία προγραμματισμού ευθύς εξ αρχής αποτελεσματικοί δείκτες επιδόσεως· καλεί την Επιτροπή να αναφέρει, στην έκθεσή της σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση του 2006, το βαθμό υλοποίησης των συστάσεων για την ανάπτυξη δεικτών επιδόσεως στη διαδικασία προγραμματισμού για την περίοδο 2007-2013·

25.   αναμένει ότι η Επιτροπή θα δώσει εντολή στις αντιπροσωπείες της στις αποδέκτριες χώρες, στις εκθέσεις τους να αναφέρονται διεξοδικά στα συγκεκριμένα αποτελέσματα της χρήσης των πιστώσεων της ΕΕ, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να αποτιμά και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

Περαιτέρω βελτίωση της εκτέλεσης των πόρων των ΕΤΑ

26.   εκφράζει την ελπίδα ότι θα επαληθευθούν οι προβλέψεις που περιέχονται στην αξιολόγηση των επιδόσεων, σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι πόροι του ένατου ΕΤΑ θα δεσμευθούν έως το τέλος του 2007 οπότε και λήγει το ένατο ΕΤΑ· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2006, σχετικά με την εξέλιξη των αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούν το ένατο ΕΤΑ, την κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα ΕΤΑ και την κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές·

27.   υπενθυμίζει ότι η μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση (reste à liquider (RAL)) είναι θέμα για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένως την ανησυχία του σε προηγούμενες διαδικασίες απαλλαγής· στηρίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για μείωση του RAL· σημειώνει ότι, το 2006, το RAL μειώθηκε για πρώτη φορά και σήμερα έχει ύψος 10 324 εκατ. EUR· επισημαίνει ότι το "παλαιό" RAL, ήτοι αναλήψεις υποχρεώσεων παλαιότερες των πέντε ετών, μειώθηκαν από 1,62 δισεκατομμύρια EUR σε 867 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι οι αδρανείς αναλήψεις υποχρεώσεων, ήτοι εκείνες για τις οποίες δεν έχει υπογραφεί σύμβαση και για τις οποίες δεν έχουν εκτελεστεί πληρωμές κατά τα τελευταία δύο έτη, μειώθηκαν από 350 εκατομμύρια EUR σε 285 εκατομμύρια EUR· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για μείωση του RAL και να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

28.   επισημαίνει ότι η έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2005 διαβιβάσθηκε με καθυστέρηση· αναμένει από την Επιτροπή να παράσχει, στην έκθεσή της σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2006, λεπτομερέστερες πληροφορίες, όπως ζήτησε το ΕΕΣ, ιδιαιτέρως πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική μείωσης του επιπέδου των αδρανών αναλήψεων υποχρεώσεων·

29.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό των πιστώσεων της ΕΕ που δαπανήθηκαν στους τομείς της βασικής υγειονομικής περίθαλψης και της στοιχειώδους εκπαίδευσης αυξήθηκε από 4,98% σε 6,38%· το λυπεί, ωστόσο, το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό παραμένει πολύ μακριά από το 20% που είχε καθοριστεί στον προϋπολογισμό του 2005· θεωρεί απαράδεκτο να προβάλλει η Επιτροπή ως δικαιολογία για το υπερβολικά χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων στους τομείς της βασικής υγείας και της στοιχειώδους εκπαίδευσης το θεμιτό και αναγκαίο στόχο για καλύτερο συντονισμό και κατανομή εργασίας μεταξύ των χορηγών, και την καλεί να λάβει αμέσως μέτρα για την επίτευξη του στόχου του 20% και να ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον δύο φορές το έτος σχετικά με την πρόοδο της εκτέλεσης και τους παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό·

30.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει αναπτύξει ως τώρα ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάδειξη της υγείας και της παιδείας σε τομείς κεντρικού ενδιαφέροντος στα νέα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα.

31.   εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της Επιτροπής περί του αντιθέτου, τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας στερούνται κατά γενικό κανόνα σαφούς προφίλ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), δεν προβλέπουν ειδικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη κάθε ΑΣΧ, και δεν χειρίζονται κατάλληλα την κοινοτική συνεισφορά στην επίτευξή τους·

32.   ζητεί από την Επιτροπή, να παρακολουθεί στενότερα την μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε κράτη μέλη της ΕΕ και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της παραμονής ή της επιστροφής των καταρτισμένων εργαζομένων στην πατρίδα τους, προκειμένου να καταστεί δυνατόν, τα μέτρα των χορηγών, για παράδειγμα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της παιδείας, να συμβάλουν αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα στην καταπολέμηση της φτώχειας·

33.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής για την ένταξη του περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή συνεργασία και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την περιβαλλοντική διάσταση στην αναπτυξιακή πολιτική συμπεριλαμβανομένου του φιλοπεριβαλλοντικού ενεργειακού εφοδιασμού·

Διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στον τομέα της δημοσιονομικής στήριξης

34.   παρατηρεί ότι, κατά την άποψη της Επιτροπής, η δημοσιονομική στήριξη που παρέχεται στις δικαιούχους χώρες αποτελεί ένα όλο και πιο σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών· σημειώνει ότι το μερίδιο των αναλήψεων υποχρεώσεων των ΕΤΑ στον τομέα της στήριξης του γενικού και του τομεακού προϋπολογισμού αυξήθηκε σημαντικά από 18% το 2004 σε 32% το 2005·

35.   επισημαίνει ότι οι ελεγκτικές εξουσίες του ΕΕΣ στον τομέα της δημοσιονομικής στήριξης είναι περιορισμένες· επισημαίνει, επί παραδείγματι, ότι όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, το Συνέδριο μπορεί μόνον να ελέγξει κατά πόσον αξιολογήθηκαν δεόντως από την Επιτροπή οι σχετικές προϋποθέσεις· για το λόγο αυτό, στηρίζει σθεναρά το αίτημα του ΕΕΣ ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2006, πρέπει να παρουσιάσει με δομημένο και λεπτομερή τρόπο τα κριτήρια στα οποία βασίζονται τα συμπεράσματά της σχετικά με την επιλεξιμότητα της εκάστοτε χώρας για δημοσιονομική στήριξη· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να παράσχει τις αιτηθείσες πληροφορίες·

36.   επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο, όπως και το ΕΕΣ, αποδίδει μεγάλη σημασία στο ρόλο των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των χωρών που λαμβάνουν δημοσιονομική στήριξη· εμμένει στο αίτημά του να λάβει, όπως είχε ζητήσει στο προηγούμενο ψήφισμα για την απαλλαγή, την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τα εν λόγω ανώτατα ελεγκτικά όργανα·

37.   επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να στηρίξει σχέδια αδελφοποίησης με τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών και των χωρών που δικαιούνται δημοσιονομική στήριξη, όπως είναι η συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (National Audit Office) του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Audit Office) της Γκάνα· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης των ανωτάτων ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών για να ενισχυθεί ο δημοσιονομικός έλεγχος στις χώρες εταίρους·

Συστήματα εποπτείας και ελέγχου

38.   σημειώνει την άποψη του ΕΕΣ, ότι χρειάζεται να θεσπισθεί μια συνεκτική συνολική στρατηγική ελέγχου όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων των ΕΤΑ και της εξωτερικής βοήθειας· επιδοκιμάζει τις συγκεκριμένες συστάσεις του ΕΕΣ σχετικά με στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στη στρατηγική αυτή· παρατηρεί ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου(25) προβλέπει τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για κάθε τομέα πολιτικής και ότι τούτο πρέπει να εξασφαλίσει σαφέστερες και συνεκτικότερες πληροφορίες στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων· αναγνωρίζει την προθυμία της Επιτροπής να βλετιώσει περιατέρω τα συστήματα εποπτέιας και ελέγχου και σημειώνει τα συγκεκριμένα μέτρα που πρότεινε για το σκοπό αυτό· καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συστάσεις του ΕΕΣ, να αναφέρει την επιτευχθείσα πρόοδο στις επόμενες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων·

39.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΕΕΣ διαπίστωσε βελτίωσε των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου της Επιτροπής· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό, ότι η βελτίωση αυτή δεν αφορά την εποπτεία, τον έλεγχο και την επαλήθευση των λογαριασμών των εκτελεστικών θεσμών· θεωρεί απαράδεκτο, ότι με τον τρόπο αυτό ένας βασικός κρίκος της αλυσίδας μεταξύ ευρωπαίου φορολογουμένου και τελικού παραλήπτη στις αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζει τόσο υψηλό αριθμό ουσιαστικών σφαλμάτων·

40.   ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να ακολουθήσει ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εποπτεία, τον έλεγχο και την επαλήθευση των λογαριασμών των εκτελεστικών οργανισμών, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από τις Συνθήκες, κάτι που ως τώρα δεν έχει συμβεί πολύ συχνά·

41.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει, στο πλαίσιο της βελτίωσης της οικονομικής εποπτείας, ώστε η EuropeAid να παρέχει καλύτερη στήριξη στο επιχειρησιακό προσωπικό των αντιπροσωπειών και των κεντρικών υπηρεσιών, να προβεί σε καλύτερη ανάλυση κινδύνου λόγω συγκέντρωσης σε τομείς υψηλής επικινδυνότητας και να πραγματοποιεί περισσότερες επισκέψεις εποπτείας, να επιτύχει καλύτερη κεντρική εποπτεία της εκτέλεσης και της συνέχειας των εξωτερικών ελέγχων που ανατίθενται από τις αντιπροσωπείες και τις κεντρικές υπηρεσίες, και να περιορίσει τις αναθέσεις εκ των υστέρων ελέγχων, βελτιώνοντας την έκταση, το χρονισμό και τον ποιοτικό τους έλεγχο·

42.   στηρίζει, σε γενικές γραμμές, σθεναρά το αίτημα του ΕΕΣ, με το οποίο καλείται η Επιτροπή να αναφέρει λεπτομερώς, τόσο στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων όσο και στις εκθέσεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων των ΕΤΑ, τη συνέχεια που έδωσε στα αποτελέσματα του ελέγχου του ΕΕΣ.

(1) EE C 265, 31.10.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 205.
(3) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 213.
(4) EE L 156, 29.5.1998, σ. 108.
(5) EE L 317, 15.12.2000, σ. 355.
(6) EE L 191, 7.7.1998, σ. 53.
(7) EE L 83, 1.4.2003, σ. 1.
(8) EE C 265, 31.10.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 205.
(10) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 213.
(11) EE L 156, 29.5.1998, σ. 108.
(12) EE L 317, 15.12.2000, σ. 355.
(13) EE L 191, 7.7.1998, σ. 53.
(14) EE L 83, 1.4.2003, σ. 1.
(15) EE C 265, 31.10.2006, σ. 1.
(16) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 205.
(17) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 213.
(18) EE L 156, 29.5.1998, σ. 108.
(19) EE L 317, 15.12.2000, σ. 355.
(20) EE L 191, 7.7.1998, σ. 53.
(21) EE L 83, 1.4.2003, σ. 1.
(22) EE L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(23) EE L 287, 28.10.2005, σ. 4.
(24) ΕΕ C 12, 17.1.2003, σ. 19.
(25) ΕΕ C 67, 18.3.2006, σ. 32.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
PDF 420kWORD 125k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))
P6_TA(2007)0113A6-0097/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0097/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8), συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(9), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0097/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Έσοδα

Επιχορηγήσεις της Επιτροπής

16 418

13 700

Έσοδα για ειδικό προορισμό

573

724

Διάφορα έσοδα

36

42

Σύνολο εσόδων (α)

17 027

14 466

Δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

Προσωπικό – Τίτλος 1 του προϋπολογισμού

Πληρωμές

8 862

8 579

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

213

466

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

865

768

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

334

542

Επιχειρησιακές δραστηριότητες ‐ τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού (εκτός από τα έσοδα για ειδικό προορισμό)

Πληρωμές έναντι πιστώσεων πληρωμών του οικονομικού έτους

2 466

2 508

Πληρωμές από υπόλοιπα προς εκκαθάριση στις 31.12.2003

2 119

2 702

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

Έσοδα για ειδικό προορισμό (Phare + τρίτοι)

Πληρωμές

68

415

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

505

309

Σύνολο δαπανών (β)

15 433

16 289

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

1 594

-1 823

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

375

-993

Μεταφερθείσες από έτος εις έτος και ακυρωθείσες πιστώσεις ν – 1 (μη διαχωριζόμενες πιστώσεις του τίτλου I και II)

111

56

Ακυρωθείσες πιστώσεις μεταφερθείσες από έσοδα για ειδικό προορισμό (μη διαχωριζόμενες τίτλος 3)

Εξουδετέρωση της μεταφοράς ν – 1 του τίτλου III που συνδέεται με τη μετάβαση στις διαχωριζόμενες πιστώσεις

93

 

 3 138

Ποσά προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

1

Αποδόσεις στην Επιτροπή

0

Συναλλαγματικές διαφορές

1

-4

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος

2 173

375

Πηγή: Στοιχεία του Κέντρου ‐ Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13), συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(14), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0097/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις, με επιφύλαξη, είναι νόμιμες και κανονικές,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - παροτρύνει το Κέντρο να εξασφαλίσει ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις και ότι όλες οι δραστηριότητες περιλαμβανομένων των αγορών και πωλήσεων του κυλικείου του προσωπικού ελέγχονται δεόντως·
   - εκφράζει την ανησυχία του για τις παρατυπίες που σημείωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων· σημειώνει τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο για να εξασφαλίσει ότι αυτές οι παρατυπίες δεν θα επαναληφθούν· ζητεί από το Κέντρο να εξασφαλίσει ότι η συγγραφή υποχρεώσεων των διαδικασιών υποβολής προσφορών και οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται αυστηρά·
   - τονίζει ότι οι προσλήψεις πρέπει να είναι αμερόληπτες, δημόσιες και διαφανείς·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   καλεί το Κέντρο να αποφύγει παρόμοια κατάσταση με αυτήν που παρατηρήθηκε στο οικονομικό έτος 2005 όπου ο προϋπολογισμός εμφάνιζε ποσοστό εκτέλεσης 90% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και περίπου 85% των πιστώσεων πληρωμών· υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες εμφανίζουν ωστόσο ανεπαρκή χρησιμοποίηση (ακυρώσεις της τάξης του 15%, 20% και 15% περίπου σχετικά με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, τις πιστώσεις πληρωμών και τις μεταφερθείσες από έτος σε έτος πιστώσεις αντιστοίχως), ιδίως μετά την αναδιοργάνωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων·

22.   καλεί το Κέντρο να ρυθμίσει καλύτερα τον προγραμματισμό των εργασιών του και να βελτιώσει την παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους· υπενθυμίζει ότι, σχετικά με το θέμα αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι η διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων δεν τέθηκε σε εφαρμογή, παρόλο που ο δημοσιονομικός κανονισμός του Κέντρου προβλέπει τη θέσπισή της με την προοπτική καλύτερου ελέγχου της επίδοσης·

23.   καλεί το Κέντρο να καλύψει τις αδυναμίες του λογισμικού λογιστικής (FIBUS) που χρησιμοποιεί, το οποίο δεν επιτρέπει τη δέσμευση των αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν υπερβεί το όριο ισχύος τους, όπου η διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής των ενταλμάτων πληρωμής δεν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και όπου η ανιχνευσιμότητα των παρεμβάσεων μέσα στο σύστημα FIBUS είναι πλημμελώς εξασφαλισμένη·

24.   ζητεί την πλήρη εφαρμογή της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων διατάκτη και υπολόγου για να αποφεύγονται καταστάσεις όπως αυτή του 2005 κατά την οποία ορισμένα από τα καθήκοντα του υπολόγου εκτελέσθηκαν από υπηρεσίες για τις οποίες είναι αρμόδιος ο διατάκτης·

25.   επισημαίνει ότι, στην απάντησή του, το Κέντρο αναφέρει ότι με τα μέτρα που λήφθηκαν διασφαλίζεται πλέον η κανονικότητα των διαδικασιών, και εκφράζει ως εκ τούτου τη βεβαιότητα ότι το Κέντρο θα υλοποιήσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου μάλιστα ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου το φθινόπωρο του 2006 δεν διαπίστωσε καμιά νέα παρατυπία και βεβαιώνει ότι τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο απέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα·

26.   καλεί το Κέντρο να διενεργήσει επειγόντως ανάλυση των κινδύνων, να καθορίσει τη φύση και τη συχνότητα των ex post ελέγχων και να περιγράψει τις διαδικασίες διαχείρισης και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου·

27.   καλεί το Κέντρο να διατυπώσει επειγόντως την ακριβή εντολή της επιτροπής προσφυγών η οποία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ενεργεί πέραν των αρμοδιοτήτων της·

28.   επιμένει ότι το Κέντρο πρέπει να εφαρμόζει τις καθιερωμένες διαδικασίες προσλήψεων για να αποφεύγονται καταστάσεις όπως αυτή του 2005 κατά την οποία σημαντική θέση διοικητικού στελέχους είχε πληρωθεί με εσωτερική διαδικασία επιλογής, ενώ μια εξωτερική διαδικασία θα είχε εξασφαλίσει ευρύτερο φάσμα υποψηφίων·

29.   ανησυχεί για το πολύ υψηλό ποσοστό παρατυπιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις εξετασθείσες συμβάσεις οι οποίες, έξι συνολικά, ήσαν πλήρεις παρατυπιών με εξαίρεση μία(17)· επιμένει ότι το Κέντρο πρέπει να διορθώσει τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στις διαδικασίες οργάνωσης της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών·

30.   είναι της άποψης ότι το Κέντρο πρέπει να εναρμονίσει την προσέγγιση που ακολουθεί σε θέματα τεχνολογίας της πληροφορίας, ιδίως όταν δημιουργεί ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο ή σε εσωτερικό δίκτυο και ότι η σημερινή διάσπαση αποτελεί πηγή τεχνικών κινδύνων και υπερβολικών εξόδων·

31.   ενθαρρύνει το Κέντρο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την περαιτέρω βελτίωση στον τομέα της επικοινωνίας, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι η κοινή γνώμη ενημερώνεται καλύτερα σχετικά με τις δραστηριότητές του.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 28.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 60.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 39, 13.2.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355, 1.12.2004, σ. 1).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 28.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 60.
(8) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 39, 13.2.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355, 1.12.2004, σ. 1).
(10) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 28.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 60.
(13) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 39, 13.2.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355, 1.12.2004, σ. 1).
(15) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 63.
(17) Απουσία αιτιολογίας για την επιλογή της διαδικασίας καθώς και των υποβαλόντων προσφορά που κλήθηκαν και ανεπαρκής τεκμηρίωση των επιλογών που πραγματοποιήθηκαν.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
PDF 423kWORD 116k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1975 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(4) και ιδίως το άρθρο 16,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0098/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1975 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(9) και ιδίως το άρθρο 16,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0098/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Έσοδα

 

 

Επιχορηγήσεις της Επιτροπής

18 800

18 000

Διάφορα έσοδα

5

5

Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες

158

81

Σύνολο εσόδων (α)

18 963

18 086

Δαπάνες

 

 

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

8 814

8 606

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

157

132

 

 

 

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

875

1 267

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

507

489

 

 

 

Επιχειρησιακές δραστηριότητες - Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

4 967

5 056

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

3 809

2 522

Σύνολο δαπανών (β)

19 130

18 072

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

-167

14

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

-1 224

-1 296

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

71

34

Ποσά προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

0

18

Εισπραχθέντα έσοδα του PHARE

260

0

Προς είσπραξη έσοδα του PHARE

0

0

Δαπάνες του PHARE

-145

0

Λοιπές προσαρμογές

0

10

Συναλλαγματικές διαφορές

0

-4

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος

-1 205

-1 224

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από το Ίδρυμα. Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το ίδρυμα στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1975 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(14) και ιδίως το άρθρο 16,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0098/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - σημειώνει ότι η διαπίστωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το 37% των πιστώσεων που είναι εκ μεταφοράς στο 2005 σχετίζονται με αναλήψεις υποχρεώσεων που συνήφθησαν τον Δεκέμβριο 2004 και ότι η πλειονότητα εξ αυτών σχετίζονται με συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών κατά το 2005·
   - υπενθυμίζει στο Ίδρυμα την αρχή του ενιαυσίου του προϋπολογισμού και το παροτρύνει να σέβεται αυτή την αρχή για να επιτρέπει ορθή και διαφανή εκτέλεση των προϋπολογισμών που ορίζει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   καλεί το Ίδρυμα να προσέξει περισσότερο τα ποσοστά μεταφοράς από έτος σε έτος το 2005 σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων που παραμένουν υψηλά, ανερχόμενα στο 37% για τις δαπάνες λειτουργίας (τίτλος II) και στο 44% για τις επιχειρησιακές δαπάνες (τίτλος III) αντίστοιχα·

22.   καλεί την Επιτροπή και το Ίδρυμα να συνεχίσουν την αποσαφήνιση της κατάστασης των μη ακυρωθεισών πιστώσεων·

23.   καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει πρόγραμμα εργασίας που εκφράζει τη συμβολή του με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους·

24.   θεωρεί ότι το Ίδρυμα αποτελεί πηγή σημαντικών πληροφοριών για όλα τα όργανα της ΕΕ, για τις πολιτικές αποφάσεις, καθώς και για το ευρύ κοινό·

25.   ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν υπήρξε το 2005 κανένα έγγραφο το οποίο να αναλύει διεξοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δημοσιονομικές και λειτουργικές πτυχές των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος ούτε πραγματοποιήθηκε επικύρωση των διαδικασιών που εισήγαγαν οι διατάκτες με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των δημοσιονομικών πληροφοριών που διαβίβασαν στον υπόλογο, με εξαίρεση τα σχετικά με τα θέματα μηχανοργάνωσης·

26.   ενθαρρύνει το Κέντρο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την περαιτέρω βελτίωση των επικοινωνιακών μεθόδων του, προκειμένου να βελτιώσει την πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα πορίσματα των μελετών του, συμβάλλοντας έτσι δημιουργικά στο διάλογο για τα σημαντικά αυτά ζητήματα, όπως για τις επιπτώσεις και τα αίτια των μέτρων αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 37.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 80.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 139, 30.5.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 1).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 37.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 80.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 139, 30.5.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 1).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 37.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 80.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 139, 30.5.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 1).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 69.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας
PDF 422kWORD 115k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0118/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Παρατηρητηρίου για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας(9), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0118/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Έσοδα

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

8 189

5 675

Λοιπά έσοδα

151

455

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

21

Επιχορήγηση PHARE

90

82

Σύνολο εσόδων (α)

8 430

6 233

Δαπάνες

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

Πληρωμές

3 008

2 645

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

70

85

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

550

447

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

582

37

Επιχειρησιακές δραστηριότητες - Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

2 731

2 352

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

667

745

Έσοδα με ειδικό προορισμό (PHARE και άλλα)

Πληρωμές

0

7

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

90

0

Σύνολο δαπανών (β)

7 698

6 318

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

732

-85

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

231

98

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

210

241

Πιστώσεις προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

0

Οφειλόμενα ποσά που ακυρώθηκαν

-23

Συναλλαγματικές διαφορές

-2

0

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος

1 171

231

Πηγή: Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Παρατηρητήριο. Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Παρατηρητήριο στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13), συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας(14), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0118/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Παρατηρητηρίου για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το υψηλό επίπεδο των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος ιδιαίτερα στον Τίτλο I (δαπάνες προσωπικού)·
   - εκφράζει ανησυχίες για τις παρατυπίες που επεσήμανε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι μολονότι το ποσοστό ανάληψης των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2005 ήταν άνω του 90%, παρατηρήθηκε ότι για τις δαπάνες λειτουργίας, το ποσοστό μεταφοράς από έτος σε έτος των αναλήψεων υποχρεώσεων υπερέβαινε το 50% και ότι γενικά το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν υψηλό (μεταξύ 15% και 25% ανάλογα με τους τίτλους)· καλεί το Παρατηρητήριο να βελτιώσει τον προγραμματισμό των δαπανών του και τον τρόπο παρακολούθησης της εκτέλεσής τους· υπογραμμίζει ότι οι μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων του προϋπολογισμού πρέπει να είναι αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·

22.   σημειώνει ότι δεν είχε θεσπισθεί διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων, μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός του Παρατηρητηρίου προέβλεπε τη θέσπισή της βάσει εκείνης που εφαρμόσθηκε στον γενικό προϋπολογισμό με σκοπό μία καλλίτερη παρακολούθηση της επιδόσεως· καλεί το Παρατηρητήριο να υποβάλει πρόγραμμα εργασίας που εκφράζει τη συμβολή του με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους·

23.   σημειώνει ότι το Παρατηρητήριο δεν είχε σύστημα προγραμματισμού και διαχείρισης των αγορών εξοπλισμού του και ότι δεν προέβαινε σε περιοδικό έλεγχο της απογραφής του, ενώ αυτός ο έλεγχος θα είχε βελτιώσει την αξιοπιστία της απογραφής· καλεί το Παρατηρητήριο να διορθώσει αυτή την κατάσταση·

24.   σημειώνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Παρατηρητηρίου χαρακτηρίζεται από διάφορες αδυναμίες όπως παραδείγματος χάριν το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε περιγραφή των χρηματοδοτικών κυκλωμάτων που εφαρμόσθηκαν από τον διατάκτη, ότι τα συστήματα με τα οποία ο κύριος διατάκτης και οι δευτερεύοντες διατάκτες παρέχουν πληροφορίες στον υπόλογο δεν είχαν επικυρωθεί από τον υπόλογο, ότι η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων δεν εφαρμόσθηκε αυστηρά, ιδίως μεταξύ των καθηκόντων δρομολόγησης και επαλήθευσης· καλεί το Παρατηρητήριο να μεριμνήσει ώστε, για τις αναλήψεις υποχρεώσεων, οι καταστάσεις των εκ των προτέρων επαληθεύσεων να περιλαμβάνουν κριτήρια χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

25.   καλεί το Παρατηρητήριο να εφαρμόζει πλήρως τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη των επιτροπών επιλογής πρέπει να είναι πάντοτε βαθμού ισοδύναμου ή ανώτερου από εκείνον της προς πλήρωση θέσης·

26.   σημειώνει ότι οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών που προκήρυξε το Παρατηρητήριο είναι ελάχιστα σαφείς όσον αφορά την ελάχιστη ποιότητα των προσφορών και τη στάθμιση των παραγόντων τιμής· καλεί το Παρατηρητήριο να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες για την υποβολή προσφορών.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 46.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 93.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 151, 10.6.1997, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1652/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 33).
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 46.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 93.
(8) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 151, 10.6.1997, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1652/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 33).
(10) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 46.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 93.
(13) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 151, 10.6.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1652/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 33).
(15) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 80.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
PDF 393kWORD 118k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))
P6_TA(2007)0116A6-0100/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(4), και ιδίως το άρθρο 11α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων A6-0100/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(9), και ιδίως το άρθρο 11α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων A6-0100/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Έσοδα

 

 

Επιχορηγήσεις από την Επιτροπή

12 000

11 730

Επιχορηγήσεις από τη Νορβηγία

516

514

Έσοδα για ειδικό προορισμό

190

211

Διάφορα έσοδα

93

33

Σύνολο εσόδων (α)

12 799

12 488

Δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

 

 

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

5 762

5 832

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

154

122

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

1 094

1 088

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

650

356

Επιχειρησιακές δραστηριότητες ‐ Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού (εκτός από τα έσοδα για ειδικό προορισμό)

 

 

Πληρωμές έναντι πιστώσεων πληρωμών του οικονομικού έτους

4 159

2 342

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

 

1 260

Έσοδα για ειδικό προορισμό (Phare και τρίτες χώρες)

101

201

Σύνολο δαπανών (β)

11 920

11 200

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

879

1 288

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

1 508

295

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

1 239

245

Ποσά προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

-58

15

Αποδόσεις στην Επιτροπή

-1 508

-3

Αποδόσεις στην Νορβηγία

-128

81

Συναλλαγματικές διαφορές

1

-1

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους (επιχορήγηση ΕΚ + συνεισφορά Νορβηγίας)

1 933

1 920

Επιχορήγηση Νορβηγίας 2005

-516

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος

μόνον επιχορήγηση ΕΚ

1 417

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από το Κέντρο Παρακολούθησης - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο Παρακολούθησης στους ετήσιους λογαριασμούς του

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(14), και ιδίως το άρθρο 11α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0100/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   εκφράζει τη λύπη του για το πολύ υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων που διενεργήθησαν· παροτρύνει το Κέντρο να τηρεί πιστότερα τον προϋπολογισμό που όρισε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων είναι υψηλότερο από το 90%, ενώ το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών ανέρχεται μόνο στο 85%. Οι δαπάνες λειτουργίας παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό μεταφοράς από έτος σε έτος, σχεδόν 40%· καλεί το κέντρο να διαχειρίζεται καλύτερα την πολιτική αγορών του για να αποτρέπει μεταφορές πιστώσεων από έτος σε έτος στοιχείο που επιβαρύνει την διαχείριση·

22.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το Κέντρο για τις ανάγκες της διαχείρισής του κατάρτισε προϋπολογισμό βάσει δραστηριοτήτων· καλεί το Κέντρο να εμβαθύνει αυτήν την πρωτοβουλία με την προοπτική μιας καλύτερης παρακολούθησης της απόδοσής της και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς της με τη θέσπιση μιας αναλυτικής λογιστικής που θα δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίζεται το κόστος των διαφόρων δραστηριοτήτων του Κέντρου·

23.   καλεί το Κέντρο να περιλάβει τα συστήματα απογραφής των πάγιων στοιχείων ενεργητικού στην γενική λογιστική δεδομένου ότι ελλείψει ενός αξιόπιστου συστήματος επισήμανσης, δεν διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα των στοιχείων που έχουν εγγραφεί στην απογραφή·

24.   σημειώνει ότι οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού παρουσιάζουν αδυναμίες· καλεί το Κέντρο να εφαρμόζει ορθά τις διαδικασίες πρόσληψης·

25.   σημειώνει ότι στο τέλος του 2004, ένας υπάλληλος είχε αποσταλεί σε αποστολή μακράς διαρκείας (δύο έτη) στις Βρυξέλλες· καλεί το Κέντρο να εξηγήσει πλήρως αυτή τη διαδικασία· καλεί το Κέντρο και την Επιτροπή να ερευνήσουν το θέμα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον·

26.   σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων των διαδικασιών δημοσίων αγορών και σύναψης συμβάσεων παρατηρήθηκαν ορισμένες ανωμαλίες· καλεί το Κέντρο να εφαρμόσει πλήρως τις διαδικασίες δημοσίων αγορών και σύναψης συμβάσεων για να αποφευχθούν καταστάσεις παρόμοιες με εκείνες που ανέκυψαν το 2005.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 43.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 86.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 36, 12.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 30).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 43.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 86.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 36, 12.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 30).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 43.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 86.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 36, 12.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 30).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 85.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
PDF 397kWORD 139k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC))
P6_TA(2007)0117A6-0103/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0103/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(9), και ιδίως το άρθρο 13,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0103/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Έσοδα

 

 

 

 

 

Κοινοτική επιχορήγηση

34 970

29 658

Λοιπές επιχορηγήσεις

745

1 998

Τραπεζικοί τόκοι

153

126

Σύνολο εσόδων (Α)

35 868

31 782

 

 

 

Δαπάνες

 

 

 

 

 

Σύνολο δαπανών για τον Τίτλο 1

 

 

Πληρωμές

13 958

12 447

Πληρωμές - Έσοδα για ειδικό προορισμό

207

2

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

510

435

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις - Έσοδα για ειδικό προορισμό

343

66

 

 

 

Σύνολο δαπανών για τον Τίτλο 2

 

 

Πληρωμές

2 960

3 451(1)

Πληρωμές - Έσοδα για ειδικό προορισμό

16

 

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

896

394

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις - Έσοδα για ειδικό προορισμό

63

0

 

 

 

Σύνολο δαπανών για τον Τίτλο 3

 

 

Πληρωμές

8 942

9 543

Πληρωμές - Έσοδα για ειδικό προορισμό

841

14

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

4 075

4845

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις - Έσοδα για ειδικό προορισμό

1 891

2 419

Σύνολο δαπανών (Β)

34 702

33 616

 

 

 

Καθαρό αποτέλεσμα για

το οικονομικό έτος (Α - Β)

1 164

-2 822

 

 

 

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

373

507

Επιστροφές που μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος και ακυρώθηκαν

 

0

Προσαρμογή για μεταφορά από το προηγούμενο έτος πιστώσεων διαθέσιμων στις 31.12 προερχομένων από έσοδα για ειδικό προορισμό

2 997

0

Μεταφερθέν υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

-6 360

-4 190

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

 

98

Συναλλαγματικές διαφορές

-7

3

Τακτοποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη

0

43

Μεταφερθέν υπόλοιπο

-1 832

-6 360

(1) Περιλαμβάνονται 905 823 EUR που καταβλήθηκαν στην κυβέρνηση της Δανίας για φόρους ακινήτων. Ο Οργανισμός φρονεί ότι το ποσό αυτό πρέπει να επιστραφεί.

Σημ. Οι αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Οργανισμό - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους ετήσιους λογαριασμούς του

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(14), και ιδίως το άρθρο 13,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0103/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   σημειώνει ότι το πλεόνασμα των πιστώσεων το 2004 δεσμεύθηκε για ενέργειες που θα υλοποιηθούν το 2005 και ότι οι πιστώσεις σχετικά με τις δαπάνες προσωπικού μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος· επιμένει να τηρεί ο Οργανισμός την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό καθώς και τις διατάξεις που απαγορεύουν τη μεταφορά πιστώσεων από έτος σε έτος σχετικών με τις δαπάνες προσωπικού για να είναι δυνατή η ορθή και διαφανής εκτέλεση των προϋπολογισμών όπως καταρτίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·
   σημειώνει τις αδυναμίες του ελέγχου και τις παραλείψεις που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον λογιστικό έλεγχο που διενήργησε επί της απογραφής·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι ο Οργανισμός δέσμευσε σχεδόν όλες τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2005· σημειώνει παρόλα αυτά ότι το ποσοστό μεταφορών από έτος σε έτος (άνω του 30%) για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητές του (Τίτλος III) είναι υψηλό· καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει για τη μείωση του όγκου των μεταφορών από έτος σε έτος, η διαχείριση των οποίων δυσχεραίνει εκείνη των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους, πράγμα το οποίο, εν συνεχεία, προκαλεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση και μάλιστα τις αυξάνει·

22.   σημειώνει ότι δεν έχει γίνει περιγραφή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ότι οι διατάκτες δεν έχουν τυποποιήσει την περιγραφή των συστημάτων που χρησιμοποιούν για την παροχή ή την αιτιολόγηση των λογιστικών πληροφοριών και, επομένως, αυτές δεν κατέστη δυνατόν να επικυρωθούν από τον υπόλογο· καλεί τον Οργανισμό να διορθώσει αυτό το συμβάν·

23.   σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του διατάκτη εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά και δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του έτους ως προς τους στόχους που έχουν ορισθεί, τους σχετικούς κινδύνους, τη χρήση των πόρων και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου· ζητεί από τον Οργανισμό να επιλύσει αυτό το πρόβλημα·

24.   σημειώνει ότι κατά την εξέταση των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων, παρατηρήθηκε ότι ορισμένες εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τον ισομερή χαρακτήρα των επιτροπών επιλογής και με το αμετάβλητο των κριτηρίων επιλογής που έχουν γίνει εκ των προτέρων δεκτά δεν ήταν σύμφωνες με τις διατάξεις του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους μη μόνιμους υπαλλήλους των κοινοτήτων· ζητεί στο μέλλον να τηρούνται πλήρως οι διαδικασίες πρόσληψης·

25.   καλεί τον Οργανισμό να τηρεί τα κριτήρια αξιολόγησης στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

26.   θεωρεί τον Οργανισμό πηγή σημαντικών περιβαλλοντικών πληροφοριών για όλα τα θεσμικά όργανα και την εκπόνηση πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός κατόρθωσε να μετατρέψει ορισμένα σύνθετα στοιχεία σε σαφή συμπεράσματα και να τα γνωστοποιήσει στο κοινό· αναγνωρίζει ιδίως τη σπουδαιότητα της έκθεσης "Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές το 2005" όσον αφορά την παροχή πληροφοριών φιλικών στο χρήστη σχετικά με το περιβάλλον και όσον αφορά την επισήμανση των καίριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη·

27.   ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιακών μεθόδων του προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη εκ μέρους των μέσων ενημέρωσης για τις διαπιστώσεις του και κατ" αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η αλλαγή του κλίματος, η βιοποικιλότητα και η διαχείριση των φυσικών πόρων·

28.   επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών προγραμμάτων συχνά παρεμποδίζεται από την έλλειψη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων άλλων κοινοτικών πολιτικών· καλεί τον Οργανισμό να αναπτύξει περαιτέρω το έργο του στον τομέα της αξιολόγησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

29.   ζητεί, πριν την 1η Ιανουαρίου 2010 και κατόπιν κάθε πέντε χρόνια, ο Οργανισμός να αναθέτει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων του με βάση τον ιδρυτικό κανονισμό και τα προγράμματα εργασίας που αποφασίσθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο· ζητεί η αξιολόγηση να αποτιμά τις εργασιακές πρακτικές και τον αντίκτυπο του Οργανισμού και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών τόσο σε επίπεδο Κοινότητας όσο και σε εθνικό επίπεδο· ζητεί επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού να εξετάζει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και να γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις συστάσεις που ενδεχομένως είναι αναγκαίες όσον αφορά αλλαγές στον Οργανισμό, τις εργασιακές πρακτικές του και τα προγράμματά του, η αξιολόγηση και οι συστάσεις προς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τίθενται στη διάθεση του κοινού, για παράδειγμα στις ιστοσελίδες των θεσμικών αυτών οργάνων και τα κονδύλια που χρειάζονται για την πραγματοποίηση εξωτερικής αξιολόγησης να διατίθενται μέσω του προϋπολογισμού των αντίστοιχων ΓΔ·

30.   τονίζει το ρόλο του Οργανισμού στην αξιολόγηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 36.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ. 1 Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 1).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 36.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 1).
(10) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 1.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 36.
(13) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 1).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 90.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
PDF 436kWORD 139k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))
P6_TA(2007)0118A6-0105/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0105/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(9), και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0105/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Έσοδα

 

 

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

12 209

9 542

Λοιπές επιχορηγήσεις

150

66

Λοιπά έσοδα

66

111

Έσοδα PHARE

340

121

Σύνολο εσόδων (α)

12 765

9 840

Δαπάνες

 

 

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

3 435

3 379

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

75

60

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

1 052

966

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

331

248

Επιχειρησιακές δραστηριότητες - Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές (1)

4 589

2 426

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

2 213

2 549

Δαπάνες του PHARE

 

 

Πληρωμές

133

0

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

206

0

Σύνολο δαπανών (β)

12 035

9 628

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (γ = α - β)(2)

730

212

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

404

887

Έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

0

RO (PHARE II) μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις

144

Πληρωμές έναντι υποχρέωσης που ακυρώθηκε το 2002

0

Συναλλαγματικές διαφορές

0

Ποσό από το PHARE προς απόδοση στην Επιτροπή

-39

Τακτοποίηση

24

3

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους εκτός οικονομικών προσαρμογών (δ)

1 158

1 208

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

-779

-1 987

Συσσωρευμένο αποτέλεσμα πριν από τις οικονομικές προσαρμογές (ε)

379

-779

Έσοδα του προϋπολογισμού που απομένουν προς είσπραξη

 

0

Λοιπά έσοδα που απομένουν προς είσπραξη

 

0

Αποκτήσεις ακινητοποιήσιμων αγαθών

171

57

Αποσβέσεις

-161

-174

Αποθέματα

0

-6

Έσοδα από τη θέση σε αχρηστία ακινητοποιήσιμων αγαθών

0

-91

Αποσβέσεις

0

88

Διάφορες δαπάνες

 

-34

Συγκεντρωτικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2005 προς επιστροφή στην ΕΚ

-379

 

PHARE III – Ληφθείσα προκαταβολή

-206

 

Δοθείσα προκαταβολή

-314

 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

4

 

Προσαρμογή δημοσιονομικών δαπανών

1 990

 

Προσαρμογή εισοδημάτων

-806

 

Αντιστροφή λογιστικών εγγραφών σε δεδουλευμένη βάση

1 585

 

Καταβληθέντα ποσά μεταφορά 2004-2005

-2 453

 

Οικονομικές προσαρμογές (στ)

-571

-161

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος (ε+στ)

587

-940

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από τον Οργανισμό - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(14), και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0105/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - χαιρετίζει την επιτευχθείσα μείωση των μεταφορών από έτος σε έτος·
   - προτρέπει τον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν λεπτομερείς κανόνες για την εκτέλεση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού του καθώς και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου βασιζόμενες σε ανάλυση κινδύνου·
   - επιμένει να τηρεί ο Οργανισμός τους κανόνες σχετικά με τη διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων·
   - αναμένει από τον Οργανισμό στο μέλλον να περιλαμβάνει τα αρνητικά υπόλοιπα στον ετήσιο προϋπολογισμό και στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι το ποσοστό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2005 ήταν άνω του 90% και ότι το ποσοστό μεταφορών από έτος σε έτος παρέμεινε υψηλό για τις επιχειρησιακές δαπάνες (Τίτλος III), 30%, ενώ το ποσοστό ακύρωσης για πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος ήταν περίπου 15%· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει τον προγραμματισμό του και να τον τηρεί με περισσότερη αυστηρότητα· σημειώνει ότι η διαχείριση του προϋπολογισμού δείχνει μεγάλο αριθμό μεταφορών πιστώσεων μεταξύ γραμμών του προϋπολογισμού και θεωρεί ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα για τις μεταφορές αυτές είναι ανεπαρκή· καλεί τον Οργανισμό να εγγυηθεί ότι τηρούνται οι κανόνες και τα όρια που εφαρμόζονται στις μεταφορές αυτές·

22.   θεωρεί ότι ο Οργανισμός αποτελεί πηγή σημαντικών πληροφοριών για όλα τα όργανα της ΕΕ, για τις πολιτικές αποφάσεις, για τις επιχειρήσεις, καθώς και για το ευρύ κοινό·

23.   σημειώνει ότι η εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν ολοκληρώθηκε ακόμη το 2005 και ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν ενέκρινε πρότυπα εσωτερικού ελέγχου· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάλυση κινδύνου ούτε σημεία ελέγχου για να καλύψουν τις ανάγκες των διατακτών και του προσωπικού που διενεργεί ελέγχους λειτουργίας· καλεί τον Οργανισμό να δώσει λύση στα θέματα αυτά προς το συμφέρον της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας·

24.  Οι γενικές εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με την πρόσληψη των υπαλλήλων του Οργανισμού δεν καθορίζουν με ακρίβεια τα κριτήρια και τις διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τα διάφορα στάδια επιλογής των υποψηφίων: επιμένει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στον τομέα αυτό πρέπει να τεκμηριώνονται με απόλυτη ακρίβεια για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία των λαμβανομένων αποφάσεων·

25.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων συχνά οι εκτιμήσεις της επιτροπής αξιολόγησης της ποιότητας των προσφορών δεν είναι αιτιολογημένες· πέραν τούτου θεωρεί λυπηρό το ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης υπογράφονται μόνο από τον υπεύθυνο διατάκτη και όχι από όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης· καλεί τον Οργανισμό να καταβάλει ακόμη περισσότερες προσπάθειες για τη σωστή τεκμηρίωση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων·

26.   εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός βελτίωσε τις επικοινωνιακές του μεθόδους, και η εμπειρογνωμοσύνη του αξιοποιείται πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 19.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 24.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 216, 20.8.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1112/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 5).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 19.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 24.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 216, 20.8.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1112/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 5).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 19.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 24.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 216, 20.8.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1112/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 5).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) EE L 340, 6.12.2006, σ. 96.


Απαλλαγή 2005: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 417kWORD 112k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC))
P6_TA(2007)0119A6-0101/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0101/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0101/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Έσοδα εκμετάλλευσης

Τιμολόγηση του οικονομικού έτους

30 408

23 423

Διάφορα έσοδα

372

150

Σύνολο (α)

30 780

23 573

Δαπάνες εκμετάλλευσης

Τρέχουσες δαπάνες

13 200

11 929

Κτίρια, υλικό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

3 547

2 734

Επιχειρησιακές δαπάνες

7 397

5 919

Πίστωση για προβλέψεις

1 849

1 410

Σύνολο (β)

25 993

21 992

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (γ = α-β)

4 787

1 581

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

Τραπεζικοί τόκοι

428

387

Συναλλαγματικό κέρδος

1

1

Σύνολο (δ)

429

388

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

Τραπεζικά έξοδα

4

7

Σύνολο (ε)

4

7

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (στ = δ - ε)

425

381

Αποτέλεσμα των συνήθων δραστηριοτήτων (ζ = γ + στ)

5 212

1 962

Έκτακτα έσοδα (η)

0

2 230

Έκτακτα έξοδα (θ)

0

0

Έκτακτο αποτέλεσμα (ι = η - θ)

0

2 230

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (ζ + ι)

5 212

4 192

Πηγή: Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Κέντρο. Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(14), και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0101/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι, εκτός από ορισμένες παρατυπίες που σημειώθηκαν στην ανάθεση συμβάσεων, οι υποκείμενες πράξεις, το σύνολό τους, είναι νόμιμες και κανονικές·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - σημειώνει το υψηλό επίπεδο των πιστώσεων που ακυρώθηκαν από το Κέντρο το 2004· επιμένει να βελτιώσει το Κέντρο τις εκτιμήσεις του για να είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος εκτελείται όσον το δυνατόν πλησιέστερα στον προϋπολογισμό που έχει εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·
   - με απογοήτευση σημειώνει ότι η διαμάχη σχετικά με την καταβολή από το Κέντρο του εργοδοτικού μεριδίου της εισφοράς για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων του δεν έχει επιλυθεί ακόμη· ζητεί επιμόνως από το Κέντρο να εντείνει τις προσπάθειές του προς διευθέτηση της διαμάχης·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανομένου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι για το οικονομικό έτος 2005 το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν άνω του 90% και το ίδιο ίσχυε για τις πιστώσεις πληρωμών και ότι παρατηρήθηκε χαμηλότερη του αναμενομένου απορρόφηση πιστώσεων όσον αφορά τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (Τίτλος ΙΙ), ποσοστό λιγότερο του 75% των πιστώσεων δεσμεύθηκαν και 24% των αναλήψεων υποχρεώσεων μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος· εκφράζει την ανησυχία του διότι για την ίδια περίοδο άνω του 50% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος ακυρώθηκαν· εμμένει ότι Κέντρο πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζει τις διοικητικές του δαπάνες·

22.   καλεί το Κέντρο να επιδιώξει αποσαφήνιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με την βάση δεδομένων IATE·

23.   ευελπιστεί ότι η διαμάχη μεταξύ του Κέντρου και της Επιτροπής σχετικά με την καταβολή από το Κέντρο του εργοδοτικού μεριδίου της εισφοράς για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων του μπορεί να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 25.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 48.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 314, 7.12.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 13).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 25.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 48.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 314, 7.12.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 13).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 25.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 48.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 314, 7.12.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 13).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 102.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
PDF 496kWORD 112k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))
P6_TA(2007)0120A6-0099/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(4), συγκεκριμένα το άρθρο 68,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0099/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(9), συγκεκριμένα το άρθρο 68,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0099/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Έσοδα

Τέλη σχετιζόμενα με τις άδειες κυκλοφορίας

72 613

68 412

Επιχορήγηση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων για τον ΕΟΧ

  22 847 

20 529

Κοινοτική επιχορήγηση για τα ορφανά φάρμακα

6 110 

4 026

Συνεισφορές για κοινοτικά προγράμματα

0

0

Έσοδα σχετιζόμενα με τις διοικητικές πράξεις

3 423

1 973

Διάφορα έσοδα

1 643

1 473

Σύνολο (α)

106 636

96 413

Δαπάνες

Δαπάνες προσωπικού

40 057

34 333

Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

17 022

11 224

Επιχειρησιακές δαπάνες

41 999

38 573

Χορήγηση για αποσβέσεις

5 333

3 650

Λοιπά στοιχεία

104

280

Σύνολο (β)

104 515

88 060

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (c = a-b)

2 121

8 353

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (e)

2 257

1 160

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (f= c+e)

4 378

9 513

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από τον Οργανισμό - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(14), συγκεκριμένα το άρθρο 68,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0099/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - σημειώνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι συμβάσεις που συνήφθησαν με τις τράπεζες ισχύουν από πενταετίας και πλέον, κατά παράβαση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού που απαιτούν νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών τουλάχιστον ανά πενταετία· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η πρόσκληση υποβολής προσφορών και εκθέτει τα οφέλη που επιτεύχθηκαν μέσω των άμεσων διαπραγματεύσεων με την τράπεζα πράγμα που το Κοινοβούλιο θα έχει κατά νου κατά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού·
   - επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα, που θεσπίστηκε το 2004, είχε σημαντική επίπτωση στο έργο και τις διοικητικές δομές του Οργανισμού·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (94 %) και πληρωμών (82 %) είναι συνολικά υψηλά, ενώ σε σχέση με τις δαπάνες λειτουργίας (τίτλος II), το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων είναι χαμηλότερο του 90 %, άνω δε του 40 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταφέρθηκε στο επόμενο οικονομικό έτος·

22.   σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού έχει αυξηθεί σημαντικά στο διάστημα 2003-2005 λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων καθηκόντων· εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για τις αυξημένες πιστώσεις για τα ορφανά φάρμακα και για την πλήρη εκτέλεση του κονδυλίου για τα φάρμακα αυτά·

23.   καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι μόνον τα μέλη του προσωπικού που έχουν δικαιώματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα·

24.   καλεί τον Οργανισμό να ενσωματώσει στους λογαριασμούς του τα κονδύλια(17) που είχαν συγκεντρωθεί από άλλους οργανισμούς και φορείς για τη χρηματοδότηση κοινής υπηρεσίας υποστήριξης, με σκοπό να αναπτύξουν τα δικά τους συστήματα πληροφοριών δημοσιονομικής διαχείρισης·

25.   ζητεί οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων να είναι διαφανείς και να ακολουθούν τους κανόνες καθοδήγησης περιλαμβανομένου του τομέα των ΤΠ·

26.   καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών όσον αφορά συμβάσεις με τράπεζες σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες·

27.   επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα, που θεσπίστηκε το 2004, είχε τεράστιο αντίκτυπο στο έργο, τις δομές διαχείρισης και το προσωπικό του Οργανισμού· συγχαίρει τον Οργανισμό για την επιτυχή προσαρμογή του στο νέο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2005·

28.   εκφράζει ικανοποίηση για την θέσπιση υπηρεσίας για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) η οποία προσφέρει οικονομική και διοικητική ενίσχυση σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2049/2005(18)·

29.   χαιρετίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να παρέχει περισσότερες επιστημονικές συμβουλές κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης νέων φαρμάκων, καθώς και την εισαγωγή μέτρων για επιτάχυνση της αξιολόγησης των ιδιαίτερα σημαντικών για την δημόσια υγεία φαρμάκων· σημειώνει το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός για την διευκόλυνση της γρήγορης αποτίμησης των εμβολίων στην περίπτωση πανδημίας γρίπης·

30.   ζητεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και κατόπιν κάθε πέντε χρόνια ο Οργανισμός να αναθέτει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων του με βάση τον ιδρυτικό του κανονισμό και τα προγράμματα εργασίας που αποφασίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο· ζητεί επιπλέον στην αξιολόγηση να αποτιμώνται οι πρακτικές εργασίας που εφαρμόζει και ο αντίκτυπος που έχει ο Οργανισμός καθώς και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων τόσο σε επίπεδο Κοινότητας όσο και σε εθνικό επίπεδο· ζητεί το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού να εξετάζει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και να διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, που ενδεχομένως είναι αναγκαίες όσον αφορά τις αλλαγές στον Οργανισμό, τις πρακτικές εργασίας του και τα προγράμματά του, η αξιολόγηση και οι συστάσεις προς την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να τίθενται στη διάθεση του κοινού, παραδείγματος χάριν στις ιστοσελίδες τους και τέλος οι απαραίτητοι για την διεξαγωγή της εξωτερικής αξιολόγησης πόροι να διατίθενται από τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 4.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 12.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) EE L 136, 30.4.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1901/2006 (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 1)
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 4.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 12.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 136, 30.4.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1901/2006 (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 1)
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 4.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 12.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) EE L 136, 30.4.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1901/2006 (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 1).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 107.
(17) Περίπου 400 000 EUR.
(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2049/2005 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κανόνων σχετικά με τα τέλη που πρέπει να καταβάλλουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τη διοικητική συνδρομή που μπορούν να λαμβάνουν από αυτόν (ΕΕ L 329, 16.12.2005, σ. 4).


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Όργανο για την Ενίσχυση της Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
PDF 427kWORD 98k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργάνου για την Ενίσχυση της Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust ) για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))
P6_TA(2007)0121A6-0120/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276 και τη Συνθήκη ΕΕ και ιδίως το άρθρο 41,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), συγκεκριμένα το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων A6-0120/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276 και τη Συνθήκη ΕΕ και ιδίως το άρθρο 41,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(9), συγκεκριμένα το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων A6-0120/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Έσοδα εκμετάλλευσης

 

 

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

11 991 

8 726

Διάφορα έσοδα

59 

397

Σύνολο (α)

12 050 

9 123

Δαπάνες εκμετάλλευσης

 

 

Aγορές αγαθών και υπηρεσιών

4 854 

4 476

Δαπάνες προσωπικού

5 149 

4 142

Χορήγηση για αποσβέσεις

508 

332

Σύνολο (β)

10 511 

8 950

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

1 539 

173

Πηγή: στοιχεία της Eurojust. Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε η Eurojust στους ετήσιους λογαριασμούς της.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276 και τη Συνθήκη ΕΕ και ιδίως το άρθρο 41,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(14), συγκεκριμένα το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων A6-0120/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - επιθυμεί να τηρείται πλήρως ενήμερο για τις προθέσεις των ολλανδικών αρχών υποδοχής όσον αφορά οιουσδήποτε νέους χώρους για την Eurojust· ειδικότερα, επιθυμεί να τηρηθεί ενήμερο για τις δυνατότητες να συστεγασθούν η Eurojust και η Europol, για τους όρους μιας τέτοιας μεταστέγασης, καθώς και για την οικονομική στήριξη που προτίθεται να παράσχει το κράτος υποδοχής στην Eurojust για τον σκοπό αυτόν·
   - σημειώνει ότι η Eurojust εκτέλεσε προϋπολογισμό διαφορετικό εκείνου που όριζε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· εμμένει στο να ακολουθεί η Eurojust τις ορθές διαδικασίες και να αναμένει έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν να υλοποιούν οιεσδήποτε αλλαγές στο μέλλον·
   - τονίζει ότι πρέπει να τηρείται η αρχή του διαχωρισμού μεταξύ των καθηκόντων του διατάκτη και του υπολόγου και ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί η κατάσταση που παρατηρείται το 2004 με ένα μέλος του προσωπικού να καλύπτει αμφότερους τους ρόλους·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους/οφέλους πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού έδειξε ότι αναλήφθηκε υποχρέωση για το 90 % των πιστώσεων που εγκρίθηκαν για το οικονομικό έτος και ότι το συνολικό ποσοστό πληρωμών ήταν 84 %· σημειώνει περαιτέρω ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των επιχειρησιακών πιστώσεων (τίτλος ΙΙΙ) ήταν μόνον 80% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του οικονομικού έτους και ότι ένα τρίτο των αναλήψεων υποχρεώσεων χρειάστηκε να μεταφερθεί στο επόμενο έτος· σημειώνει ότι άνω του 15% των μεταφερθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους χρειάστηκε να ακυρωθούν· καλεί την Eurojust να βελτιώσει περισσότερο τον προγραμματισμό των επιχειρησιακών δαπανών·

22.   σημειώνει ότι το συλλογικό όργανο αποφάσισε να εγκρίνει μια μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων ποσού 285 484 EUR και υπενθυμίζει ότι τέτοιες μεταφορές επιτρέπονται μόνο εάν τα περισσότερα προκαταρκτικά στάδια των πράξεων ανάληψης υποχρέωσης έχουν περατωθεί πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και στην εν λόγω περίπτωση δεν συνέβαινε αυτό·

23.   υπογραμμίζει ότι η Eurojust εξακολουθεί να μη διαθέτει δικό της δημοσιονομικό κανονισμό και συνέχισε να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Eurojust·

24.   καλεί την Eurojust να βελτιώσει τη διαδικασία απογραφής·

25.   καλεί την Eurojust να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την έγκριση από το διοικητικό της συμβούλιο οιωνδήποτε προτύπων εσωτερικού ελέγχου· ανησυχεί διότι η τυποποίηση των επιχειρησιακών και λογιστικών διαδικασιών ήταν ελλιπής σε μεγάλο βαθμό και ότι το 2005, τα ερωτηματολόγια ελέγχου τα οποία περιγράφουν τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται στις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για σημαντικές επιχειρησιακές διαδικασίες (σύναψη συμβάσεων και πρόσληψη) δεν ήταν πλήρη· καλεί την Eurojust να υποβάλει στο Κοινοβούλιο σύντομη περιγραφή οιωνδήποτε βελτιώσεων στον τομέα αυτό εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής του 2006·

26.   καλεί την Eurojust να τηρεί τις διαδικασίες δημοσίων αγορών και τη διαχείριση συμβάσεων καθώς και τα χρονικά όρια για τις συμβάσεις-πλαίσια όπως ορίζονται στις ρυθμιστικές διατάξεις.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 34.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 67.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/659/ΔΕΥ (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 44).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 34.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 67.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/659/ΔΕΥ (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 44).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 34.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 67.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/659/ΔΕΥ (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 44).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) EE L 340, 6.12.2006, σ. 112.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
PDF 435kWORD 123k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC))
P6_TA(2007)0122A6-0113/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(4) και ιδίως το άρθρο 11,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0113/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(9) και ιδίως το άρθρο 11,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0113/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Έσοδα

 

 

Επιχορηγήσεις της Επιτροπής

18 500

17 600

Λοιποί χρηματοδότες – Υπουργείο Εξωτερικών Ιταλίας

479

800

Λοιποί χρηματοδότες – ΕΚ – ΕΤΕ σύμβαση ΜΕD

2 500

0

Λοιποί χρηματοδότες - CE – σύμβαση Tempus TA 2004/05

1 739

0

Διάφορα έσοδα

34

80

Σύνολο εσόδων (α)

23 252

18 480

Δαπάνες

 

 

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

11 310

11 122

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

478

123

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

1 232

1 213

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

326

247

Επιχειρησιακές δραστηριότητες - Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

2 818

3 449

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

1 925

1 168

Έσοδα με καθορισμένο προορισμό – Τίτλος IV

 

 

Πληρωμές

123

260

Εισπραχθείσες πιστώσεις – μη καταβληθείσες το 2005

356

540

CE - ETE σύμβαση MED – Τίτλος V

 

 

Πληρωμές

135

0

Εισπραχθείσες πιστώσεις – μη καταβληθείσες το 2005

2 365

0

CE – σύμβαση Tempus TA 2004/05 – Τίτλος VI

 

 

Πληρωμές

677

0

Εισπραχθείσες πιστώσεις – μη καταβληθείσες το 2005

1 062

0

Σύνολο δαπανών (β)

22 808

18 122

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

444

358

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

-759

-1 318

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

388

204

Επιστροφές στην Επιτροπή

0

0

Συναλλαγματικές διαφορές

1

-4

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος

74

-759

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από το Ίδρυμα- Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Ίδρυμα στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(14) και ιδίως το άρθρο 11,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0113/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - σημειώνει με απογοήτευση ότι Ίδρυμα δεν έχει ακόμη επιλύσει το πρόβλημα όσον αφορά την ορθή παρουσίαση των δαπανών που σχετίζονται με το πρόγραμμα Tempus εντός των λογαριασμών του· σημειώνει ότι το πρόβλημα παραμένει παρά τις επικρίσεις που έχει διατυπώσει κατ' επανάληψη το Ελεγκτικό Συνέδριο στις ετήσιες εκθέσεις του από του 1999 και ότι συνεπεία τούτου το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με τους λογαριασμούς του Ιδρύματος· εμμένει στο να τηρούν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος τις αρχές της ενότητας και της αυθεντικότητας του προϋπολογισμού·
   - εμμένει στο να συμμορφώνεται η συγκεκριμένη υπηρεσία με τους εν ισχύι κανονισμούς σχετικά με τη δημοσίευση προϋπολογισμού που να υποδιαιρείται σε άρθρα και θέσεις και να περιλαμβάνει πίνακα προσωπικού·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι το ποσοστό ανάληψης των πιστώσεων του οικονομικού έτους είναι υψηλό (στην πραγματικότητα 100 % για τις καθ' εαυτές δραστηριότητες του Ιδρύματος) και εφιστά την προσοχή του Ιδρύματος στο υψηλό ποσοστό μεταφοράς των αναλήψεων υποχρεώσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (τίτλος III), ήτοι άνω του 40 %· ανησυχεί ιδιαίτερα διότι παρόμοια κατάσταση επικρατεί και όσον αφορά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων MEDA και Tempus· καλεί το Ίδρυμα να διασφαλίζει καλύτερα τον προγραμματισμό του·

22.   θεωρεί ότι το Ίδρυμα αποτελεί πηγή σημαντικών πληροφοριών και ανταλλαγής εμπειριών για τα κράτη εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για όλα τα όργανα της ΕΕ·

23.   υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και η βελτίωσή τους συνιστούν τη βάση για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της δημοκρατίας· ως εκ τούτου, ενθαρρύνει το Ίδρυμα να εντείνει τις δραστηριότητές τους στα κράτη εταίρους όπου συναντώνται μείζονα εμπόδια στην πρόοδο της δημοκρατίας·

24.   επικρίνει το γεγονός ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη και κατά παράβαση του δημοσιονομικού κανονισμού του, το Ίδρυμα δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα μόνο σύνοψη του προϋπολογισμού του·

25.   καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει νέα ονοματολογία του προϋπολογισμού που να αντιστοιχεί καλύτερα στην πραγματικότητα του Ιδρύματος και να μπορεί να αποφεύγει τις συστηματικές μεταφορές· καλεί το Ίδρυμα να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ της οικονομικής μονάδας και των επιχειρησιακών μονάδων που πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των μεταφορών που είναι αναγκαίες·

26.   καλεί το Ίδρυμα να συμμορφωθεί καλύτερα προς τους υφιστάμενους κανόνες για τους τελικούς λογαριασμούς·

27.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρώσει ακόμη την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και για το γεγονός ότι στο τέλος του 2005 δεν υπήρχε ανάλυση των επιχειρησιακών κινδύνων και δεν είχαν καθορισθεί οι εκ των υστέρων επαληθεύσεις και ότι, επιπλέον, ο υπόλογος δεν είχε ακόμη επικυρώσει τα συστήματα λογιστικής ενημέρωσης και απογραφής·

28.   εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Ίδρυμα εντείνει διαρκώς τις εργασίες του στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, επιτρέποντας έτσι στις χώρες εταίρους να να αξιοποιήσουν καλύτερα την πείρα του για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης·

29.   εμμένει στο ότι το Ίδρυμα πρέπει να καλύψει τις αδυναμίες που αφορούν την τεκμηρίωση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 40.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 73.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 131, 23.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1648/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 22).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 40.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 73.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 131, 23.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1648/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 22).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 40.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 73.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 131, 23.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1648/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 22).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) EE L 340, 6.12.2006, σ. 117.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
PDF 417kWORD 124k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0397/2006 – 2006/2164(DEC))
P6_TA(2007)0123A6-0114/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(4) και συγκεκριμένα το άρθρο 19,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0114/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0397/2006 – 2006/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(9) και συγκεκριμένα το άρθρο 19,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0114/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Έσοδα

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

16 060

12 800

Λοιπά έσοδα

5

Σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού (α)

16 060

12 805

Δαπάνες

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

Πληρωμές

6 063

3 594

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

161

143

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

1 598

635

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

333

684

Επιχειρησιακές δραστηριότητες - Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

7 515

437

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

2 074

Σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού (β)

15 670

7 567

Υπόλοιπο (γ = α-β)

390

5 238

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

126

251

Συναλλαγματικές διαφορές

-1

-1

Υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

515

5 488

Μεταβολή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως και των τιμολογίων προς παραλαβή

-1 021

2 089

Μεταβολή των επενδύσεων του οικονομικού έτους

469

242

Μεταβολή των υποχρεώσεων (Επιτροπή)

-52

-5 489

Αποσβέσεις του οικονομικού έτους

-151

-43

Μεταβολή των προκαταβολών στους προμηθευτές

5 296

56

Προβλέψεις

-106

Λοιπά

-515

Αποτέλεσμα των οικονομικών προσαρμογών του οικονομικού έτους (ε)

4 435

2 343

Σημ. - Οι αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από τον Οργανισμό - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 (C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(14) και συγκεκριμένα το άρθρο 19,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0114/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - σημειώνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αριθμού αδυναμιών στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου·
   - εκφράζει τη λύπη του για τη χαμηλή απορρόφηση πιστώσεων για μέτρα κατά της ρύπανσης των θαλασσών· χρησιμοποιήθηκαν μόλις 200 000 EUR από το ποσό 700 000 EUR που ήταν διαθέσιμο σε πιστώσεις τόσο αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και πληρωμών, ήτοι ποσοστό 28%·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005 παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην πρόσληψη προσωπικού και ότι αυτή η κατάσταση είχε συνέπειες στη χρησιμοποίηση πιστώσεων για τις διοικητικές δαπάνες·

22.   σημειώνει ότι δεν είχε θεσπισθεί διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων, μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός της υπηρεσίας προέβλεπε τη θέσπισή της βάσει του προτύπου που εφαρμόσθηκε στον γενικό προϋπολογισμό με σκοπό μία καλλίτερη παρακολούθηση της επιδόσεως·

23.   εκφράζει την ανησυχία του διότι το μηχανογραφικό σύστημα λογιστικής για τους γενικούς λογαριασμούς επιτρέπει τη διενέργεια απ' ευθείας αλλαγών σε λογιστικές εγγραφές χωρίς καταχώριση σε ημερολόγιο διορθώσεων·

24.   εμμένει ότι το μητρώο παθητικού προς εγγραφή στον ισολογισμό πρέπει να ελέγχεται προσεκτικότερα, διότι στην πράξη υπάρχει υπερεκτίμηση του παθητικού κατά 92 000 EUR (ήτοι σχεδόν 10% του τρέχοντος παθητικού) που αντιστοιχεί σε αγαθά και υπηρεσίες που δεν είχαν ληφθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2005·

25.   σημειώνει ότι η τεκμηρίωση των πράξεων, απαραίτητη προϋπόθεση για ορθό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, εμφάνιζε αδυναμίες και ότι φάκελλοι σχετικοί με αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές συχνά ήσαν ελλιπείς ή παρουσίαζαν σύγχυση·

26.   εκφράζει την ανησυχία του διότι είναι δύσκολο να διαπιστώνει κανείς με βεβαιότητα τον συνολικό αριθμό συμβάσεων που συνάπτονται στη διάρκεια του οικονομικού έτους και τον αριθμό συμβάσεων που είναι εν εξελίξει· εμμένει στο ότι το σύστημα ελέγχου πρέπει να καταστεί αυστηρότερο, αρχίζοντας με την έγκριση ελαχίστων προτύπων για τις διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες ελέγχου, περιλαμβανομένης της φύσεως και του τρόπου οργανώσεως των δεδομένων·

27.   σημειώνει ότι οι ρήτρες των συμβάσεων βάσει των οποίων προβλέπεται προχρηματοδότηση δεν είναι τυποποιημένες όσον αφορά τις διατάξεις περί τραπεζικών εγγυήσεων· καλεί την υπηρεσία να επιλύσει αυτό το πρόβλημα πάραυτα·

28.   σημειώνει περαιτέρω διάφορες ελλείψεις στη διαχείριση των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και εμμένει στο ότι η υπηρεσία πρέπει να συμμορφωθεί προς τις κανονιστικές απαιτήσεις·

29.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι καθυστερήσεις στην πρόσληψη προσωπικού είχαν συνέπειες στη χρησιμοποίηση των πιστώσεων για επιχειρησιακές δραστηριότητες (Τίτλος III)· χαιρετίζει την απόφαση του Οργανισμού να καταρτίσει πρόγραμμα προσλήψεων και εμμένει στο να αποφεύγονται παρόμοιες καθυστερήσεις στο μέλλον για να επιτυγχάνει ο Οργανισμός πλήρη λειτουργία.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 13.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 30.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 13.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 30.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 13.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 30.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 123.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
PDF 407kWORD 105k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))
P6_TA(2007)0124A6-0121/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2002 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας(4) και ιδίως το άρθρο 49,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0121/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2002 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας(9) και ιδίως το άρθρο 49,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0121/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Έσοδα εκμετάλλευσης

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

17 416

7 777

Λοιπές επιχορηγήσεις

1 446

248

Έσοδα από αμοιβές και τέλη

10 888

Επιστροφή δαπανών

26

3

Λοιπά έσοδα

693

350

Σύνολο (α)

30 469

8 378

Δαπάνες εκμετάλλευσης

Προσωπικό

13 636

5 556

Κτίρια και συναφείς δαπάνες

2 121

689

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

     1 319

743

Πίστωση για προβλέψεις

576

89

Δαπάνες εκμετάλλευσης

11 660

2 081

Σύνολο (β)

29 312

9 158

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (γ = α-β)

1 157

-780

Χρηματοπιστωτικά έσοδα (δ)

41

0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα (ε)

-14

2

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (στ=δ-ε)

27

-2

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (ζ=γ+στ)

1 184

-782

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από τον Οργανισμό - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2002 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας(14) και ιδίως το άρθρο 49,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0121/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - εκφράζει ανησυχία για τις ανωμαλίες που σημειώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαχείριση του προϋπολογισμού: έλλειψη οιασδήποτε ενδείξεως σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς ή αιτιολογήσεων των εν λόγω μεταφορών, έλλειψη πληροφόρησης του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τις μεταφορές και πληρωμές προκαταβολών εκτός προϋπολογισμού·
   - σημειώνει ότι το 2004 ο Οργανισμός δεν είχε ακόμη εγκρίνει τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του, δεν είχε πραγματοποιήσει ανάλυση κινδύνου ούτε εκπονήσει πρότυπα εσωτερικού ελέγχου·
   - σημειώνει ότι οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στον Οργανισμό ποικίλλουν από το ένα στάδιο στο άλλο και προτρέπει την Επιτροπή και τον Οργανισμό να συμφωνήσουν επί διαφανούς και συνεκτικής διαδικασίας προσλήψεων σύμφωνης προς τις ανάγκες του Οργανισμού από την άποψη του προσωπικού με ειδικά προσόντα·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ήταν χαμηλότερο από 80% και ότι η κατάσταση αυτή οφειλόταν στο χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (69%) και των πιστώσεων πληρωμών (32%) σχετικά με τις επιχειρησιακές δαπάνες· σημειώνει περαιτέρω ότι το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων του οικονομικού έτους είναι επίσης υψηλό (κυμαινόμενο από 7% και άνω του 30%, ανάλογα με τον τίτλο δαπανών και τη φύση των πιστώσεων) και ότι τα ποσοστά ακύρωσης για τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος είναι επίσης υψηλά· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει και να ενισχύσει την παρακολούθηση του προγραμματισμού του ούτως ώστε να αποφεύγεται η περιττή κινητοποίηση των πόρων·

22.   σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν εισήγαγε διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων, μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός του το προέβλεπε, βάσει όσων ίσχυσαν στον γενικό προϋπολογισμό με σκοπό μία καλλίτερη παρακολούθηση της επιδόσεως·

23.   εκφράζει τη λύπη του για το ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν θέσπισε ελάχιστους κανόνες εσωτερικού ελέγχου έως το τέλος του 2005 και ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει περιγραφή των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι δεν επικυρώθηκαν οι διαδικασίες που εισήγαγαν οι διατάκτες για να εξασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα των δημοσιονομικών πληροφοριών που διαβιβάζουν στον υπόλογο και ότι στο τέλος του 2005 ο Οργανισμός εξακολουθούσε να μη διαθέτει σύστημα που να του επιτρέπει να εξακριβώνει κατά πόσο τέλη που απαιτεί να καταβάλλουν οι πελάτες του για τις υπηρεσίες που τους παρέχει, επαρκούσαν για την κάλυψη του σχετικού κόστους. καλεί τον Οργανισμό να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν·

24.   χαιρετίζει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να εγκρίνει πρότυπα εσωτερικού ελέγχου επί τη βάσει των προτύπων που έχει εγκρίνει η Επιτροπή και του ISO 9000· παροτρύνει τον Οργανισμό να σπεύσει στην υλοποίηση αυτών των προτύπων·

25.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν τηρήθηκε πάντα η αρχή του γενικού διαγωνισμού και καλεί τον Οργανισμό να πράξει τούτο στο μέλλον.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 10.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 6.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1701/2003 (ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 5).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 10.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 6.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1701/2003 (ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 5).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 10.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 6.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1701/2003 (ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 5).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) EE L 340, 6.12.2006, σ. 128.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
PDF 429kWORD 105k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))
P6_TA(2007)0125A6-0112/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Αρχής(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(4), και ιδίως το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0112/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Αρχής(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(9), και ιδίως το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0112/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Έσοδα εκμετάλλευσης

27 405

20 591

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

27 405

20 591

Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Δαπάνες προσωπικού

-13 012

-7 564

Κτίρια και συναφείς δαπάνες

-3 627

-4 192

Λοιπές δαπάνες (περιλαμβανομένων των δαπανών με ενοποιημένες οντότητες της ΕΕ)

-2 205

-1 263

Αποσβέσεις και μειώσεις αξίας των ενοποιημένων οντοτήτων

-603

-333

Δαπάνες εκμετάλλευσης (περιλαμβανομένων των δαπανών με ενοποιημένες οντότητες της ΕΕ)

-8 413

-6 431

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

-27 674

-19 783

ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

-761

808

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

-

0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

-7

-7

ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

-7

-6

ΤΡΕΧΟΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)

-768

802

Έκτακτα έσοδα

Έκτακτες δαπάνες

-

-27

ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)

-

-27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

-768

775

Σημ. Οι αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από την Αρχή - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε η Αρχή στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Αρχής(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(14), και ιδίως το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(15) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0112/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις, με επιφύλαξη, είναι νόμιμες και κανονικές·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθύνοντα σύμβουλο σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2004(16) και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

   - εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακάλυψε και πάλι ανωμαλίες στην εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, προτρέπει δε την Αρχή να εφαρμόζει με περισσότερη διαφάνεια τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής·
   - εκφράζει ανησυχίες για τις παρατυπίες που επεσήμανε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι το οικονομικό έτος 2005 χαρακτηρίστηκε από σημαντικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών απορροφήθηκαν μόνο κατά 80 %· θεωρεί ότι η Αρχή πρέπει να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να βελτιώσει τη χρήση των πιστώσεων που της διατίθενται για να επιτύχει τους στόχους της·

22.   είναι σοβαρά δυσαρεστημένο για το γεγονός ότι οι αλλαγές που πρότεινε για τον πίνακα προσωπικού δεν τηρήθηκαν και ότι η Αρχή επανέφερε τους βαθμούς που είχαν προβλεφθεί αρχικά στο σχέδιο προϋπολογισμού σε σχέση με 19 θέσεις χωρίς να ενημερώσει το Κοινοβούλιο·

23.   σημειώνει ότι η Αρχή δεν εισήγαγε τη διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός της προβλέπει τη θέση σε εφαρμογή της, σύμφωνα με ό,τι εφαρμόστηκε στο γενικό προϋπολογισμό με σκοπό τη βελτίωση της παρακολούθησης των επιδόσεων·

24.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Αρχή δεν διενήργησε ανάλυση κινδύνου ούτε καθόρισε κατά τρόπο επίσημο τα συστήματα και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει και καλεί την Αρχή να πράξει τούτο το ταχύτερο δυνατόν·

25.   σημειώνει ότι όσον αφορά τις προσλήψεις η Αρχή απέρριψε υποψηφίους βάσει κριτηρίων διαφορετικών από εκείνα που προέβλεπαν οι προκηρύξεις κενών θέσεων και, επιπλέον, δεν τήρησε τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τους βαθμούς των μελών των επιτροπών επιλογής σε σχέση με τις προς πλήρωση θέσεις· εμμένει στην αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων κριτηρίων και στην πραγματική εξακρίβωση του κατά πόσο τα έγγραφα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι προς υποστήριξη των αιτήσεών τους προσφέρουν στην πραγματικότητα αυθεντική απόδειξη·

26.   επισημαίνει ότι η Αρχή είχε δυσκολίες στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού υψηλών προσόντων στην Πάρμα·

27.   εκφράζει τη λύπη του για τον σημαντικό αριθμό ανωμαλιών που αποκάλυψαν οι λογιστικοί έλεγχοι επί των σύμβασης συμβάσεων· καλεί την Αρχή να καταστήσει επειγόντως αυστηρότερο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου·

28.   σημειώνει ότι τα κτίρια όπου προβλεπόταν τελικά να στεγασθεί η Αρχή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα και ότι κατ' αυτό τον τρόπο η Αρχή υποχρεώθηκε να μισθώσει και να διαρρυθμίσει προσωρινά γραφεία (κόστος το 2005: 3 500 000 EUR περίπου)· καλεί την Αρχή από κοινού με την Επιτροπή να ζητήσουν διευκρινίσεις από τις εθνικές αρχές, ιδιαίτερα με σκοπό οιαδήποτε χρηματική αντιστάθμιση.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 22.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 42.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) EE L 31, 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 575/2006 (ΕΕ L 100, 8.4.2006, σ. 3).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 22.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 42.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) EE L 31, 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 575/2006 (ΕΕ L 100, 8.4.2006, σ. 3).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 22.
(12) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 42.
(13) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(14) EE L 31, 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 575/2006 (ΕΕ L 100, 8.4.2006, σ. 3).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) EE L 340, 6.12.2006, σ. 134.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
PDF 411kWORD 150k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))
P6_TA(2007)0126A6-0119/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(4) και συγκεκριμένα το άρθρο 23,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0119/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2005·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(9) και συγκεκριμένα το άρθρο 23,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0119/2007),

1.   σημειώνει τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005,

Λογαριασμός διαχείρισης του οικονομικού έτους 2005(11) (1000 EUR)

 

 

 

 

 

 

 

2005

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχορήγηση της Επιτροπής (για τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του οργανισμού)

3 402 280,45

 

Έσοδα από αμοιβές

 

 

Λοιπά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (α)

3 402 280,45

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

Τίτλος I: Προσωπικό

 

 

Πληρωμές

-500 909,02

 

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

-361 771,74

 

 

 

Τίτλος ΙΙ: Διοικητικές δαπάνες

 

 

Πληρωμές

-597 024,15

 

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

-534 581,62

 

 

 

Τίτλος ΙΙΙ: Δαπάνες εκμετάλλευσης

 

 

Πληρωμές

-69 773,55

 

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

-540 654,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (β)

-2 604 714,44

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (α - β)

797 566,01

 

 

 

Ακύρωση των μη χρησιμοποιημένων πιστώσεων πληρωμών που μεταφέρθηκαν από προηγούμενο έτος

 

Προσαρμογή για μεταφορά από το προηγούμενο έτος πιστώσεων διαθέσιμων στις 31.12 προερχομένων από έσοδα για ειδικό προορισμό

 

Διαφορές ισοτιμίας του οικονομικού έτους (κέρδος +/ζημιά -)

-10 168,55

 

 

Υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

787 397,46

Μέρος της επιχορήγησης προς επιστροφή στην ΕΚ

 

-787 397,46

 

 

 

Αντίκτυπος στο ενεργητικό

 

 

Αντίκτυπος του ενεργητικού & αποσβέσεις

 

222 011,07

 

 

 

Αντίκτυπος επί των δεδουλευμένων του έτους

 

 

Μεταφορές

 

1 437 007,72

Δεδουλευμένα

 

-363 538,58

 

 

 

Λοιπές προσαρμογές

 

 

Εκκρεμούσες υποχρεώσεις

 

-448 377,86

Προκαταβολές & δαπάνες μελλοντικών χρήσεων

 

20 636,80

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση

 

63 108,90

Πληρωμή υπηρεσιών από την Επιτροπή

 

-8 490,00

Έκτακτα έσοδα

 

31 250,85

 

 

 

Αποτέλεσμα των οικονομικών προσαρμογών του οικονομικού έτους (ε)

 

 

953 608,90

Σημ. Οι αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από τον Οργανισμό - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005(12),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(13),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(14) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(15) και συγκεκριμένα το άρθρο 23,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(16) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0119/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005 χαρακτηρίσθηκε από χαμηλό ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων (84 %) και σημαντικό ποσοστό μεταφοράς πιστώσεων (γενικά 35 % και σχεδόν 90 % για τις επιχειρησιακές δαπάνες)· σημειώνει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται εν μέρει σε προβλήματα που ενυπήρχαν κατά την περίοδο έναρξης της λειτουργίας του Οργανισμού·

22.   επισημαίνει ότι στο στάδιο της ίδρυσης του Κέντρου δόθηκε επιπλέον δημοσιότητα λόγω της παγκόσμιας ανησυχίας σχετικά με μια πιθανή πανδημία γρίπης· συγχαίρει το Κέντρο για την ικανότητά του να εδραιώσει τη θέση του στον τομέα της παρακολούθησης των μεταδοτικών νόσων σε πολύ σύντομο χρόνο·

23.   τονίζει ότι η Επιτροπή (ΓΔ SANCO) ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του Κέντρου το 2005·

24.   σημειώνει ότι δεν έχει θεσπισθεί διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων, μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός του Κέντρου προέβλεπε τη θέσπισή της βάσει εκείνης που εφαρμόσθηκε στον γενικό προϋπολογισμό με σκοπό μία καλλίτερη παρακολούθηση της επιδόσεως·

25.   εμμένει στο ότι οι αιτήσεις πληρωμής των επιχορηγήσεων, οι οποίες απευθύνονται στην Επιτροπή, πρέπει να είναι δικαιολογημένες με μία πρόβλεψη των ταμειακών αναγκών(17) και εκφράζει τη λύπη του για το ότι το Κέντρο δεν διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τέτοιου είδους προβλέψεις·

26.   σημειώνει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός του Κέντρου προβλέπει ότι ο διατάκτης πρέπει να προβαίνει σε μία δημοσιονομική δέσμευση πριν από την ανάληψη μιας νομικής δέσμευσης σε σχέση με τρίτους και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δαπάνες του Κέντρου το 2005 δεν αποτέλεσαν αντικείμενο κάποιας δημοσιονομικής δέσμευσης πριν από αυτήν την νομική δέσμευση· εκφράζει τη λύπη του για το ότι κατά την ίδια περίοδο όλες οι πληρωμές του Κέντρου πραγματοποιήθηκαν από τον υπόλογο χωρίς σχετική εντολή που να έχει εκδοθεί από το διατάκτη(18)·

27.   σημειώνει ότι κατά παράβαση των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου, η λογιστική του Κέντρου δεν τηρήθηκε σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα κατά το έτος 2005, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο σφαλμάτων· επιμένει ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατόν·

28.   σημειώνει ότι η τεκμηρίωση των διαδικασιών επιλογής του προσωπικού παρουσιάζει κενά (έλλειψη τύπου των αποφάσεων σχετικά με το διορισμό και με τη σύνθεση των επιτροπών επιλογής καθώς και έλλειψη τελικής έκθεσης των επιτροπών επιλογής για τις εργασίες τους)· εμμένει στην εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής με αυστηρότητα·

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 31.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 54.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 31.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 54.
(8) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
(10) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) Παρατίθενται στοιχεία μόνον για το 2005 λόγω του ότι πρόκειται για νεοσυσταθέντα Οργανισμό
(12) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 31.
(13) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 54.
(14) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(15) ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
(16) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(17) Άρθρο 50 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.
(18) Άρθρο 66 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.


Απαλλαγή 2005: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
PDF 378kWORD 102k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))
P6_TA(2007)0127A6-0102/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών(4) και συγκεκριμένα το άρθρο 17,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0102/2007),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2005·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών(9) και συγκεκριμένα το άρθρο 17,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(10) του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0102/2007),

1.   σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης του οικονομικού έτους 2005(11) (1000 EUR)

2005

Έσοδα

Επιχορηγήσεις της Επιτροπής

4 400

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Διάφορα έσοδα

Σύνολο εσόδων (α)

4 400

Δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

Πληρωμές

-1 490

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

-257

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

-453

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

-1 065

Επιχειρησιακές δραστηριότητες ‐ τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού (εκτός από τα έσοδα για ειδικό προορισμό)

Πληρωμές έναντι πιστώσεων πληρωμών του οικονομικού έτους

-196

Πληρωμές από υπόλοιπα προς εκκαθάριση στις 31.12.2003

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

-790

Έσοδα για ειδικό προορισμό (Phare και τρίτες χώρες)

Πληρωμές

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

Σύνολο δαπανών (β)

-4 251

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

149

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος και ακυρωθείσες πιστώσεις ν – 1 (μη διαχωριζόμενες πιστώσεις του τίτλου I και II)

Εξουδετέρωση της μεταφοράς ν – 1 του τίτλου III που συνδέεται με τη μετάβαση στις διαχωριζόμενες πιστώσεις

Ποσά προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

Αποδόσεις στην Επιτροπή

Συναλλαγματικές διαφορές

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος

149

Πηγή: Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Οργανισμό - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005(12),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(13),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(14) και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών(15) και συγκεκριμένα το άρθρο 17,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(16) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0102/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.   θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.   καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.   δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.   σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.   σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.   σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.   χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.   θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.   καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.   καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.   συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.   θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

Ειδικά θέματα

21.   σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005 χαρακτηρίσθηκε από χαμηλό ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων (70%) και σημαντικό ποσοστό μεταφοράς πιστώσεων (γενικά περισσότερο από 40% και σχεδόν μέχρι 80% για τις επιχειρησιακές δαπάνες) και ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται, εν μέρει, στα προβλήματα που ενυπήρχαν κατά την περίοδο έναρξης της λειτουργίας του Οργανισμού και στο γεγονός ότι ο Οργανισμός άρχισε να καθίσταται λειτουργικός μόνο κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2005·

22.   σημειώνει ότι δεν είχε θεσπισθεί διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων, μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός του Οργανισμού προέβλεπε τη θέσπισή της βάσει εκείνης που εφαρμόσθηκε στον γενικό προϋπολογισμό με σκοπό μία καλλίτερη παρακολούθηση της επιδόσεως.

(1) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 16.
(2) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 1.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(4) EE L 77, 13.3.2004, σ. 1.
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 16.
(7) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 1.
(8) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(9) EE L 77, 13.3.2004, σ. 1.
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) Παρατίθενται στοιχεία μόνον για το 2005 λόγω του ότι πρόκειται για νεοσυσταθέντα Οργανισμό.
(12) ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 16.
(13) ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 1.
(14) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(15) EE L 77, 13.3.2004, σ. 1.
(16) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.


Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I
PDF 272kWORD 77k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ (COM(2005)0603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD))
P6_TA(2007)0128A6-0298/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0603)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, πρώτη και τρίτη περίοδος, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0411/2005),

–   έχοντας υπόψη την από 1ης Μαρτίου 2007 επιστολή του προέδρου της ομάδας εργασίας που θεσπίστηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά ζητήματα σχετιζόμενα με την προστασία των δεδομένων και ιδίως τη λειτουργία του συστήματος SWIFT,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0298/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2007 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ

P6_TC1-COD(2005)0245


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2007/64/ΕΚ.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων *
PDF 341kWORD 46k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94 που αφορά την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων (COM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS))
P6_TA(2007)0129A6-0137/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0827)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0046/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0137/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
(3)  Τα κράτη μέλη παραγωγής πρέπει να κατανείμουν τις ποσοστώσεις τους για μια περίοδο δύο ετών μεταξύ όλων των παραγωγών αμύλου γεωμήλων με βάση τις ποσοστώσεις της περιόδου εμπορίας 2006/2007.
(3)  Τα κράτη μέλη παραγωγής πρέπει να κατανείμουν τις ποσοστώσεις τους για μια περίοδο τεσσάρων ετών μεταξύ όλων των παραγωγών αμύλου γεωμήλων με βάση τις ποσοστώσεις της περιόδου εμπορίας 2006/2007.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 2, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94)
1.  Χορηγούνται ποσοστώσεις στα κράτη μέλη παραγωγής αμύλου γεωμήλων για τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 2008/2009 σύμφωνα με το παράρτημα.
1.  Χορηγούνται ποσοστώσεις στα κράτη μέλη παραγωγής αμύλου γεωμήλων για τις περιόδους εμπορίας 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 και 2010/2011 σύμφωνα με το παράρτημα.
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94)
2.  Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα κατανέμει την ποσόστωσή του μεταξύ των παραγωγών αμύλου γεωμήλων για να χρησιμοποιηθεί κατά τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 2008/2009 με βάση τις υποποσοστώσεις που διέθετε κάθε παραγωγός κατά την περίοδο εμπορίας 2006/2007, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου.
2.  Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα κατανέμει την ποσόστωσή του μεταξύ των παραγωγών αμύλου γεωμήλων για να χρησιμοποιηθεί κατά τις περιόδους εμπορίας 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 και 2010/2011 με βάση τις υποποσοστώσεις που διέθετε κάθε παραγωγός κατά την περίοδο εμπορίας 2006/2007, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου.
Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94)
Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος των ποσοστώσεων εντός της Κοινότητας, καθώς και κατάλληλες προτάσεις. Στην έκθεση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά του αμύλου γεωμήλων και στην αγορά του αμύλου σιτηρών.
Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος των ποσοστώσεων εντός της Κοινότητας, καθώς και κατάλληλες προτάσεις. Στην έκθεση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά του αμύλου γεωμήλων και στην αγορά του αμύλου σιτηρών. Ωστόσο, στην περίπτωση που μια συμφωνία σε πλαίσιο ΠΟΕ θα είχε ως συνέπεια τη μείωση των επιστροφών στις εξαγωγές καθώς και των δασμών εισαγωγής για το άμυλο ταπιόκας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων πριν από την προβλεπόμενη προθεσμία.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής
PDF 361kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με τις επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής (2006/2107(INI))