Index 
Antagna texter
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter *
 Grundlöner och tillägg för Europols personal *
 Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker *
 Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIA - Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIB, Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2005: sjätte, sjunde, åttonde och nionde europeiska utvecklingsfonden (EUF)
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
 Ansvarsfrihet: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån
 Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten
 Ansvarsfrihet 2005: Eurojust
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
 Betaltjänster på den inre marknaden ***I
 Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse *
 Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet
 Kommissionens årliga politiska strategi för 2008
 Ansvarsfrihet 2006: avsnitt III, kommissionen
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad
 Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009

Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter *
PDF 192kWORD 83k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0619 – C6-0004/2007 – 2006/0202(CNS))
P6_TA(2007)0103A6-0093/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0619)(1),

–   med beaktande av artikel 80.2 och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0004/2007),

–   med beaktande av artikel 51, artikel 83.7 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0093/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Malaysias regering parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Grundlöner och tillägg för Europols personal *
PDF 197kWORD 85k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (16333/2006 – C6-0047/2007 – 2007/0801(CNS))
P6_TA(2007)0104A6-0136/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Republiken Finlands initiativ (16333/2006)(1),

–   med beaktande av rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol(2), särskilt artikel 44,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0047/2007),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om demokratisk kontroll över Europol (KOM(2002)0095),

–   med beaktande av sin rekommendation av den 30 maj 2002 till rådet om Europols framtida utveckling och fullständiga integration i Europeiska unionens institutionella system(3),

–   med beaktande av sin rekommendation av den 10 april 2003 till rådet om Europols framtida utveckling(4),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0136/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner Republiken Finlands initiativ.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Republiken Finlands initiativ.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt Republiken Finlands regering parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 41, 24.2.2007, s. 3.
(2) EGT C 26, 30.1.1999, s. 23.
(3) EUT C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
(4) EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 588.


Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker *
PDF 284kWORD 91k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets förordning om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 (KOM(2006)0798 – C6-0003/2007 – 2006/0261(CNS))
P6_TA(2007)0105A6-0072/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0798)(1),

–   med beaktande av artikel 37.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0003/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0072/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Artikel 1, punkt 3a (ny)
3a.  Från och med regleringsåret 2009/2010 beviljas inga ytterligare tullkvoter utom ramen för rådets förordning (EG) nr 2501/2001 av den 10 december 2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 20041, ("Allt utom vapen"-förordningen) och det privilegierade marknadstillträdet för länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet.
_______
1 EGT L 346, 31.12.2001, s. 1.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet
PDF 138kWORD 51k
Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om begäran om upphävande av Vural Ögers immunitet (2006/2198(IMM))
P6_TA(2007)0106A6-0140/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Vural Ögers immunitet av den 11 maj 2006 som översänts av åklagarmyndigheten vid appellationsdomstolen i Bryssel och som tillkännagavs i kammaren den 6 juli 2006,

–   efter att ha hört Vural Öger i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artikel 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 6.2 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0140/2007), och av följande skäl:

A.  Vural Öger valdes till ledamot av Europaparlamentet vid det sjätte direkta valet, som hölls den 10–13 juni 2004, och hans bevis granskades av parlamentet den 14 december 2004.

B.  Vural Öger åtnjuter, vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring i enlighet med artikel 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Vural Ögers immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till behöriga myndigheter i Konungariket Belgien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).


Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen
PDF 208kWORD 96k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt IV – domstolen (C6-0467/2006 – 2006/2073(DEC))
P6_TA(2007)0107A6-0109/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0467/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0109/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt IV – domstolen (C6-0467/2006 – 2006/2073(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0467/2006)(7),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0109/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska gemenskapens domstol (EG-domstolen) under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 232 602 467,74 EUR (2004: 235 041 565 EUR) med en utnyttjandegrad på 92,66 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar EG-domstolens årsredovisning ett negativt ekonomiskt utfall för året (30 747 924 EUR) och skulderna överstiger tillgångarna med 43 902 361 EUR.

3.  Europaparlamentet noterar att EG-domstolens balansräkning innehåller ett belopp på 105 879 903 EUR som motsvarar dess skuld när det gäller domarnas pensioner. Parlamentet påpekar att denna skuld skall avräknas delvis mot EG-domstolens materiella och immateriella anläggningstillgångar och delvis mot ett belopp som skall tas in från medlemsstaterna (43 902 361 EUR).

4.  Europaparlamentet påminner om att i punkt 9.21 i årsrapporten för budgetåret 2004 kritiserade revisionsrätten att internrevisorn ansvarade för förhandskontroller av utanordnarens transaktioner. Samma situation noterades beträffande budgetåret 2005 (årsrapporten punkt 10.13).

5.  Europaparlamentet välkomnar informationen i EG-domstolens svar på Europeiska revisionsrättens årsrapport att med anledning av de synpunkter som har framförts i detta hänseende av myndigheten för tillsyn och beviljande av ansvarsfrihet, har domstolens administration, inom ramen för inkomst- och utgiftsberäkningen för budgetåret 2007, föreslagit att förändra denna organisation genom att skapa en administrativ enhet som endast skall arbeta med kontrolluppgifter. Denna enhet förstärks med två nya tjänster (en handläggare för att leda enheten och en assistent för att förstärka den grupp av personer som utför kontrollen).

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse upplysningarna i EG-domstolens svar på revisionsrättens årsrapport (punkt 10.14) att EG-domstolens internrevisor, efter att ha blivit fullt operativ i september 2005, utförde några särskilda granskningar och lämnade rekommendationer till de berörda avdelningarna (avsaknaden av sådana särskilda granskningar har kritiserats under tidigare år).

7.  Europaparlamentet gratulerar EG-domstolen till att ha minskat antalet förhandlade kontrakt i förhållande till antalet tilldelade kontrakt från 72 procent år 2004 till 27 procent år 2005. Parlamentet noterar dock med oro domstolens svårigheter att rekrytera kvalificerad personal till flera tjänster på grundval av de uttagningsprov som organiserats av EPSO.

8.  Europaparlamentet noterar att under 2005 var utvecklingen vid EG-domstolen som institution anmärkningsvärd främst på grund av att verksamheten inleddes vid personaldomstolen, som består av sju domare.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att antalet avslutade mål per år vid EG-domstolen steg från 494 år 2003 till 574 år 2005 medan antalet pågående mål sjönk från 974 till 740.

10.  Europaparlamentet påpekar att år 2005 steg antalet tjänstemän och övriga anställda (extraanställda, tillfälligt anställda, kontraktsanställda) i tjänst under året från 1512 till 1704 (13 procent) och antalet ledamöter ökade med åtta (till följd av inrättandet av personaldomstolen).

11.  Europaparlamentet noterar med oro de upprepade hänvisningarna, inom ett antal administrativa sektorer beskrivna i EG-domstolens verksamhetsrapport, till problem med att rekrytera kvalificerad personal som täcks av tjänsteföreskrifterna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att inga efterhandskontroller genomfördes under 2005.

13.  Europaparlamentet välkomnar att det i EG-domstolens verksamhetsrapport införts ett kapitel om uppföljningarna under året av Europaparlamentets tidigare ansvarsfrihetsbeslut och revisionsrättens rapporter.

14.  Europaparlamentet konstaterar att efter inrättandet av personaldomstolen och Bulgariens och Rumäniens anslutning uppgår det totala antalet domare, generaladvokater och justitiesekreterare nu till 72 och att domstolens utgifter för fordon ökat med cirka 50 procent från 809 853, 24 EUR under 2005 (utfall) till 1 218 000 EUR under 2007 (budgetberäkning).

15.  Europaparlamentet noterar att EG-domstolens förhandskontroll genomförs på grundval av ett centraliserat system kopplat genom linjeorganisation till den delegerade utanordnaren och EG-domstolen anser att detta verkar vara det lämpligaste systemet, med tanke på institutionens storlek och de ekonomiska transaktionernas rent administrativa art.

16.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att efter kommentarerna i förra årets resolution om ansvarsfriheten, har institutionens ledamöter gått med på att, bland dem själva, inrätta en arbetsgrupp med syftet att genomföra en studie om det tillrådliga i att inrätta en uppförandekodex för ledamöter och innehållet i en sådan kodex. Frågan om en deklaration av ledamöternas ekonomiska intressen kommer att ingå i denna studie. Även förstainstansrätten och personaldomstolen har anslutit sig till detta initiativ.

17.  Europaparlamentet betonar parlamentets flera gånger upprepade begäran om offentliggörande av deklarationer av ekonomiska intressen från domarna vid samtliga tre domstolar. EG-domstolen uppmanas att senast den 30 september 2007 meddela parlamentet vilka åtgärder den avser vidta i denna fråga.

18.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de åtgärder som vidtagits av EG-domstolen för att minska kvantiteten av dokument som skall översättas, vilket bidrar till en minskning av översättarnas arbetsbörda. EG-domstolen uppmanas också att utforska möjligheten av att minska längden på domstolsförfaranden i syfte att ytterligare bidra till en sänkning av kostnaderna och till en bättre förståelse av dessa domstolsavgöranden.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(6) EUT L 60, 8.3.2005.
(7) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(8) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(9) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).


Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten
PDF 212kWORD 97k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt V - revisionsrätten (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))
P6_TA(2007)0108A6-0107/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0468/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0107/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar revisionsrättens generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av revisionsrättens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt V – revisionsrätten (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0468/2006)(7),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0107/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrätten under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 107 548 618,24 EUR med en utnyttjandegrad på 87,22 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar revisionsrättens årsredovisning för 2005 ett negativt ekonomiskt utfall för året (16 820 000 EUR) och skulderna överstiger tillgångarna med 11 450 000 EUR.

3.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrättens räkenskaper för budgetåret 2005 (vilket också var fallet för budgetåret 2004) granskades av den externa revisionsbyrån KPMG som kom fram till följande slutsats:"

den bifogade årsredovisningen, […] i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002, dess genomförandebestämmelser, god redovisningssed samt Europeiska revisionsrättens interna regler, ger en rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens tillgångar och finansiella ställning per den 31 december 2005, samt av det ekonomiska resultatet för det budgetår som slutade vid samma datum.

"

4.  Europaparlamentet noterar dock att KPMG gjorde denna förklaring med reservation för följderna av de justeringar som kan visa sig vara nödvändiga för hanteringen, när det gäller redovisningen, av revisionsrättens ledamöters pensioner, med tanke på att den aktuella redovisningsbestämmelsen nr 12 då höll på att omarbetas. Den omarbetade bestämmelsen antogs av kommissionens räkenskapsförare i oktober 2006.

5.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sina räkenskaper för 2004 för första gången bokförde en avsättning till pensioner till ledamöterna av Europeiska revisionsrätten och en långsiktig fordran på medlemsstaterna på 43 689 621 EUR. Avsättningens storlek fastställdes på grundval av en aktuarieundersökning utförd av Europeiska kommissionen.

6.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens balansräkning för budgetåret 2005, i avsaknad av en motsvarande avsättning när det gäller ledamöternas pensioner, uppvisar ett underskott på 16 800 000 EUR (jämfört med balanserade tillgångar och skulder 2004).

7.  Europaparlamentet anser att både skulden för framtida pensionsbetalningar och också den långsiktiga fordran på medlemsstaterna – på grund av att de garanterar finansieringen av pensionssystemet – bör införas i balansräkningen i syfte att återspegla principerna för den periodiserade redovisning som tillämpas sedan den 1 januari 2005.

8.  Europaparlamentet erkänner att revisionsrätten på ett korrekt sätt tillämpat den aktuella redovisningsbestämmelsen. Parlamentet uttrycker dock oro i nuvarande läge när det gäller revisionsrättens balansräkning, där revisionsrättens ledamöters framtida pensioner redovisas under skulder utan en balanserande tillgång. Parlamentet konstaterar den uppenbara förklaringen att medlemsstaternas garanti för sådana pensionsrättigheter vederbörligen inte kan betraktas som en tillgång i den mening som avses med kommissionens redovisningsbestämmelse nr 12 (ersättningar till anställda).

9.  Europaparlamentet noterar med oro revisionsrättens svårigheter att rekrytera kvalificerad personal till flera tjänster från de uttagningsprov som organiserats av EPSO.

10.  Europaparlamentet påminner om att Hubert Weber, ordföranden för revisionsrätten, i ett tal i Strasbourg den 14 november 2005 förklarade för budgetkontrollutskottet att revisionsrätten genomförde en självutvärdering av sin organisation och sina metoder vilken skulle följas av en inbördes granskning (peer review).

11.  Europaparlamentet upprepar sin förhoppning om att det skall bli möjligt att skapa en mer rationell struktur för revisionsrätten före nästa utvidgning. Revisionsrätten uppmanas att se över nuvarande modeller i syfte att minska det totala antalet ledamöter av revisionsrätten. Man bör överväga förslag om att införa ett roterande system liknande det som tillämpas för Europeiska Centralbankens råd eller ett system med en enda generalrevisor.

12.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens verksamhetsrapport att den under 2005 beslutade att inleda en självutvärdering grundad på en gemensam bedömningsramsmodell som utvecklats gemensamt av Europeiska institutet för offentlig administration och Innovative Public Service Group till följd av samarbetet bland EU-ministrar med ansvar för offentlig förvaltning.

13.  Europaparlamentet välkomnar informationen i revisionsrättens svar på föredragandens frågor i frågeformuläret att efter denna självutvärdering hade en handlingsplan antagits av revisionsrätten, och genomförandet inletts med åtgärder som täcker breda områden som uppdrags- och strategimål, planering och resultatmätning, revisionsmetoder, personalstrategi, intern och extern kommunikation och administrativa förfaranden.

14.  Europaparlamentet noterar att handlingsplanen kommer att bli föremål för en inbördes granskning (peer review) och att ordföranden för revisionsrätten kommer att lämna fler detaljer om dess innehåll under sin presentation av revisionsrättens årliga arbetsprogram för 2007.

15.  Europaparlamentet konstaterar att när det gäller deklarationerna av ledamöternas ekonomiska intressen skall revisionsrättens ledamöter, i enlighet med revisionsrättens uppförandekodex, överlämna en deklaration av sina ekonomiska intressen och andra tillgångar (inbegripet aktier, konvertibler och investeringscertifikat samt även mark och fastigheter liksom även äkta makars yrkesverksamhet) till revisionsrättens ordförande, som förvarar dessa konfidentiellt. Dessa deklarationer offentliggörs inte.

16.  Europaparlamentet fastslår att, av princip och i öppenhetens intresse, bör ledamöter och medlemmar av samtliga EU-institutioner anmodas att överlämna en deklaration av ekonomiska intressen som bör vara tillgänglig på internet via ett offentligt register. Parlamentet uppmanar revisionsrätten uppmanas att senast den 30 september 2007 meddela parlamentet vilka åtgärder den avser vidta i denna fråga.

17.  Europaparlamentet påminner om att domstolen på parlamentets förslag inrättade en arbetsgrupp för att studera möjligheten av att begära, bland annat, en deklaration av sina ledamöters ekonomiska intressen. Denna fråga skulle kunna ingå som en nyttig del i revisionsrättens pågående process för självutvärdering och inbördes granskning "peer review".

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(6) EUT L 60, 8.3.2005.
(7) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(8) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(9) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.


Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
PDF 207kWORD 96k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 200, avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))
P6_TA(2007)0109A6-0110/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0469/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0110/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar generalsekreteraren för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VI − Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0469/2006)(7),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0110/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 106 880 105,67 EUR med en utnyttjandegrad på 94,99 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar EESK:s årsredovisning ett negativt ekonomiskt utfall på 3 811 889,47 EUR (underskott) och identiska belopp (168 387 721,19 EUR) när det gäller både tillgångar och skulder.

3.  Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens iakttagelse i punkt 10.16 i årsrapporten för 2005 att även om det under 2005 inrättades en enhet med ansvar för samordning av finansiell och kontraktsstyrd verksamhet bland EESK:s och Regionkommitténs gemensamma avdelningar, förekom det dock fortfarande en del brister när det gäller den operativa förvaltningen av vissa upphandlingsförfaranden och förfaranden för samordning mellan den nya enheten och de operativa enheterna, som inte hade fastställts på ett tydligt sätt.

4.  Europaparlamentet påminner om att EESK under 2005 inledde diskussioner med kommissionen om att ta över kontorsutrymmen i van Maerlant-byggnaden. Av EESK:s svar på frågorna i frågeformuläret angående behov av kontorsutrymme för EESK/Regionkommittén framgår det att institutionerna, efter att ha erhållit utrymmena i van Maerlant-byggnaden, inte förväntar sig ha behov av ytterligare byggnader under de kommande åren.

5.  Europaparlamentet välkomnar att samtliga EESK:s plenarsammanträden sedan 2004 ägt rum i Europaparlamentets lokaler.

6.  Europaparlamentet noterar från EESK:s verksamhetsberättelse att dess kansli hade uppmanat de ekonomiskt ansvariga och kvestorsgruppen att överväga om man kunde upprätta ett tydligare förfarande för återbetalning av reseutgifter och för betalning av kostnader för resor och uppehälle, särskilt i situationer som inte uttryckligen förutses i regelverket.

7.  Europaparlamentet uppmärksammar att efter ett belgiskt straffrättsligt förfarande mot en tidigare EESK-ledamot avseende reseersättningar (omnämndes i punkt 4 i parlamentets ansvarsfrihetsresolution av den 27 april 2006(11)) har EESK inlett ett civilrättsligt skadeståndsförfarande och den belgiska domstolen förväntas offentliggöra domen i mitten av 2007.

8.  Europaparlamentet noterar med intresse att generalsekreteraren och internrevisorn har regelbundna möten vid samma tid varje vecka vilket gör det möjligt för internrevisorn att hålla sig à jour med verksamheter och evenemang inom institutionen och för generalsekreteraren att i så stor utsträckning som möjligt beakta internrevisorns kommentarer.

9.  Europaparlamentet noterar att EESK och Regionkommittén för närvarande överväger om de skall fortsätta att sköta vissa verksamheter gemensamt genom de gemensamma avdelningarna och, om så är fallet, vilken form detta samarbete bör ha i framtiden.

10.  Europaparlamentet konstaterar att det administrativa samarbetet mellan Regionkommittén och EESK bör vara till nytta för båda kommittéerna och ekonomiskt fördelaktigt för de europeiska skattebetalarna. Parlamentet insisterar på att varje ny form av administrativt samarbete mellan de båda kommittéerna bör medföra ekonomiska fördelar. Parlamentet begär att de båda kommittéerna skall finna en lösning för att fortsätta det nuvarande administrativa samarbetet.

11.  Europaparlamentet påminner om att Regionkommittén och EESK med sina gemensamma avdelningar sköter vissa verksamheter tillsammans (översättning, tryckning, fastigheter, säkerhet, bibliotek, upphandling, matsalar, vaktmästare, läkarmottagning, bilar och chaufförer, IT etc.) och att deras samarbetsavtal nyligen förlängts i sex månader (med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader) i väntan på beslutet om huruvida sådant samarbete bör fortsätta i framtiden.

12.  Europaparlamentet uppmanar Regionkommittén och EESK, med anledning av de betydande skillnaderna mellan resultaten i rapporterna från de gemensamma avdelningarna och Regionkommitténs två externa experter, att utföra en gemensam analys baserad på lämpliga riktmärken – om nödvändigt med hjälp av revisionsrätten – över de exakta kostnader, fördelar och besparingar som uppstår till följd av samarbetet och att överlämna resultaten av undersökningen till det behöriga utskottet senast den 31 oktober 2007.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(6) EUT L 60, 8.3.2005.
(7) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(8) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(9) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(11) EUT L 340, 6.12.2006, s. 41.


Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIA - Europeiska ombudsmannen
PDF 207kWORD 97k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIA -Europeiska ombudsmannen (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))
P6_TA(2007)0110A6-0104/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0471/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0104/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIA − Europeiska ombudsmannen (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0471/2006)x(7),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0104/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen) under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 7 224 554 EUR (2004: 5 782 968 EUR) med en utnyttjandegrad på 84,27 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannens årsredovisning för 2005 uppvisar ett negativt ekonomiskt utfall för året på (98 482 EUR) och identiska belopp för tillgångar och skulder (890 853 EUR).

3.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten i sin årsrapport för budgetåret 2005 anger att granskningen inte gav upphov till några iakttagelser när det gäller ombudsmannen.

4.  Europaparlamentet noterar att det i internrevisorns rapport till institutionen nr 6/81 för 2005 i) inte nämndes några områden som var förknippade med några betydande risker när det gällde ombudsmannens budgettransaktioner och ii) att institutionens interna förvaltnings- och kontrollsystem är effektiva och ger rimlig försäkran om att kontrollmålen konsekvent kan nås.

5.  Europarlamentet noterar att den förste delegerade utanordnaren i sin verksamhetsberättelse förklarade att en självutvärdering av effektiviteten i internkontrollen på ombudsmannens avdelningar genomfördes i början av 2006 och att den övergripande bild som denna utvärdering gav var att genomförandet av internkontrollstandarderna i allmänhet låg på en tillfredsställande nivå (76 procent). Förbättringar var dock nödvändiga inom vissa områden (riskbedömning, känsliga funktioner och flerårig planering)).

6.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannen sedan 2004 har haft självbestämmanderätt och full kontroll över de finansiella transaktionerna i sitt avsnitt av budgeten.

7.  Europaparlamentet noterar att det nya ramavtalet om samarbete, som gäller tills vidare, mellan ombudsmannen och Europaparlamentet avseende tillhandahållande av vissa administrativa tjänster, inbegripet översättning och kontorsutrymmen, förhandlades fram under 2005 och undertecknades i mars 2006.

8.  Europaparlamentet noterar att antalet fall som ombudsmannen årligen behandlar har ökat från ungefär 800 år 1996 till nära 4 000 under 2005, enligt ombudsmannens årsrapport för 2005, med en särskilt kraftig ökning mellan 2003 och 2004 (53 procent).

9.  Europaparlamentet konstaterar att ombudsmannens kontor under 2005 fick del av budgetkonsekvenserna av 2004 års utvidgning och att budgetmyndigheten under 2004 och 2005 lät ombudsmannen utöka sin tjänsteförteckning med 20 nya tjänster, som tillkom de 31 tjänster som fanns 2003 (en 65-procentig personalökning). Samtidigt steg anslagsnivån i budgeten från 4 438 653 EUR år 2003 till 7 312 614 EUR år 2005 (också en 65-procentig ökning).

10.  Europaparlamentet noterar från ombudsmannens årsrapport att han under 2005 fortsatte sina informationsbesök i medlemsstaterna i syfte att förbättra medborgarnas medvetenhet om sina rättigheter, höja profilen på ombudsmannens arbete bland nyckelpersoner inom de rättsliga, lagstiftande och verkställande områdena och berika samarbetet med nationella motsvarande organ. Parlamentet betonar vikten av denna informationskampanj.

11.  Europaparlamentet noterar dessutom att ombudsmannen och hans personal under 2005 fortsatte sina ansträngningar att presentera institutionens arbete och genomförde 120 presentationer vid konferenser, seminarier och möten samt 50 intervjuer med journalister.

12.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannen, enligt de svar han givit på föredragandens skriftliga frågor, söker rikta informationen mot de länder från vilka antalet klagomål är lägre än vad som kan förväntas med tanke på befolkningsstorleken, exempelvis Tyskland och Italien, och att hans mediastrategi därför är att göra ombudsmannen synligare i sådana medlemsstater. Parlamentet anser att ombudsmannen, i syfte att ta reda på vilka länder han skall rikta in sig på, snarare skall förlita sig på undersökningar om medborgarnas medvetenhet om hans arbete än på antalet klagomål.

13.  Europaparlamentet pekar på noteringen i ombudsmannens verksamhetsberättelse att 2005 var ett exceptionellt år för ombudsmannen när det gäller informations- och kommunikationsverksamheten, i och med att institutionen vid sidan av sin vanliga informationsverksamhet om sitt arbete också organiserade ett stort antal evenemang för att markera tioårsdagen av ombudsmannens verksamhet. Dessutom utökades institutionens informationskapacitet avsevärt genom att personal rekryterades för att fylla tre nya specialisttjänster för kommunikation och genom att en av de redan anställda också utsågs att ingå i den nya informationsenheten.

14.  Europaparlamentet påminner om att det i Europaparlamentets beslut från 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning inte krävs att ombudsmannen skall offentliggöra sina ekonomiska intressen.

15.  Europaparlamentet konstaterar att ombudsmannen i dessa föreskrifter och allmänna villkor för sin ämbetsutövning jämställs med en domare i EG-domstolen. Parlamentet påpekar att EG-domstolen - på Europaparlamentets förslag – har inrättat en arbetsgrupp för att undersöka hur man lämpligast skall åstadkomma insyn när det gäller domarnas ekonomiska intressen. Parlamentet begär att ombudsmannen i väntan på resultatet av denna undersökning skall följa Europeiska datatillsynsmannens och den biträdande datatillsynsmannens exempel och offentliggöra en deklaration över ekonomiska intressen på grundval av det formulär som används för registret över Europaparlamentets ledamöters ekonomiska intressen.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(6) EUT L 60, 8.3.2005.
(7) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(8) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(9) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).


Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIB, Europeiska datatillsynsmannen
PDF 204kWORD 94k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIB - Europeiska datatillsynsmannen (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0472/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0111/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIB – Europeiska datatillsynsmannen (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0472/2006)(7),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0111/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska datatillsynsmannen under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 2 840 733 EUR med en utnyttjandegrad på 82,77 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens granskning av Europeiska datatillsynsmannen inte gav upphov till några väsentliga iakttagelser. Efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar Europeiska datatillsynsmannens årsredovisning för 2005 ett positivt ekonomiskt utfall på 211 631 EUR och skulderna överstiger tillgångarna med 202 504 EUR.

3.  Europaparlamentet noterar att 2005 var det första året då Europeiska datatillsynsmannen var fullt operativ. Parlamentet erinrar om att budgeten för 2005 ökade med 48,8 procent jämfört med budgeten för 2004.

4.  Europaparlamentet noterar att Europeiska datatillsynsmannen lade fram en budget för 2007 på 5 080 699 EUR, vilket utgjorde en ökning med 23 procent jämfört med den slutliga budgeten för 2006 (4 147 378 EUR), med en begäran om fem nya tjänster, en utökning av kontorsutrymmet och en ökning av översättningskostnaderna.

5.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens, Europaparlamentets och rådets generalsekreterare tillsammans med Europeiska datatillsynsmannen den 24 juni 2004 undertecknade ett avtal om administrativt samarbete för att bistå datatillsynsmannen under en inledande period på tre år, under vilken

   kommissionens räkenskapsförare och interrevisor utsetts till datatillsynsmannens räkenskapsförare och revisor,
   kommissionens avdelningar tillhandahåller stöd för alla uppgifter avseende institutionens personalhantering (lönesättning, löneutbetalningar, ersättning för läkarkostnader, ersättning för tjänsteresor, etc.),
   kommissionens avdelningar också hjälper datatillsynsmannen att upprätta och genomföra budgeten,
   datatillsynsmannen är placerad i Europaparlamentets lokaler och parlamentets avdelningar bistår datatillsynsmannen när det gäller de materiella betingelserna och sakkunskap för dennes placering i lokalerna (säkerhet, post, datorer, telefoner, kontor och materiel),
   rådet tillhandahåller översättningstjänster.

6.  Europaparlamentet noterar att avtalet om administrativt samarbete förnyades den 7 december 2006 för ytterligare en period på tre år från och med den 16 januari 2007.

7.  Europaparlamentet noterar att Europeiska datatillsynsmannen den 7 november 2006 beslutade att inrätta en internkontrollstruktur som är anpassad till institutionens verksamheter och krav.

8.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska datatillsynsmannens och den biträdande tillsynsmannens beslut att varje år offentliggöra en deklaration av sina ekonomiska intressen så snart som deras nya webbplats är klar i början av 2007. Under tiden har de överlämnat skriftliga förklaringar över sina ekonomiska intressen för åren 2005 och 2006 på ett formulär som liknar det som Europaparlamentets ledamöter fyller i varje år. Dessa visar att de inte har några andra yrkesverksamheter som skall anmälas eller tjänster eller verksamheter för vilka de erhåller ersättning. I förklaringarna finns inte heller någon annan information av intresse.

9.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska datatillsynsmannens beredvillighet att ansluta sig till det interinstitutionella avtalet om OLAF och uppmuntrar honom att vidta alla nödvändiga steg så snart som möjligt.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(6) EUT L 60, 8.3.2005.
(7) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(8) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(9) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).


Ansvarsfrihet 2005: sjätte, sjunde, åttonde och nionde europeiska utvecklingsfonden (EUF)
PDF 360kWORD 128k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))
P6_TA(2007)0112A6-0115/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0641 och bilagan till detta SEK(2006)1376),

–   med beaktande av årsboksluten och inkomst- och utgiftsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006)(1),

–   med beaktande av rapporten om den ekonomiska förvaltningen av sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden 2005 (KOM(2006)0405),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(2),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(3),

–   med beaktande av rådets rekommendationer av den 27 februari 2007 (6061/2007 – C6-0094/2007, 6062/2007 – C6-0095/2007, 6063/2007 – C6-0096/2007, 6064/2007 – C6-0097/2007),

–   med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS-EG-konventionen(4),

–   med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(5),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen(6),

–   med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(7),

–   med beaktande av artikel 70, artikel 71 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0115/2007), och av följande skäl:

A.  I revisionsförklaringen avseende Europeiska utvecklingsfonderna konstaterar revisionsrätten att räkenskaperna för budgetåret 2005, med vissa undantag, ger en tillförlitlig bild av inkomsterna och utgifterna för budgetåret samt av fondernas finansiella ställning vid årets slut.

B.  Revisionsrättens slutsats om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet bygger bland annat på granskningen av ett urval transaktioner.

C.  Revisionsrätten anser, på grundval av den granskade dokumentationen, att de redovisade inkomsterna, EUF-bidragen samt åtagandena och betalningarna som helhet är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0641 och bilagan till detta SEK(2006)1376),

–   med beaktande av årsboksluten och inkomst- och utgiftsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006)(8),

–   med beaktande av rapporten om den ekonomiska förvaltningen av sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden 2005 (KOM(2006)0405),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(9),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(10),

–   med beaktande av rådets rekommendationer av den 27 februari 2007 (6061/2007 – C6-0094/2007, 6062/2007 – C6-0095/2007, 6063/2007 – C6-0096/2007, 6064/2007 – C6-0097/2007),

–   med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS-EG-konventionen(11),

–   med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(12),

−   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget,

−   med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen(13),

–   med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(14),

–   med beaktande av artikel 70, artikel 71 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0115/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden:

Tabell 1 − Ackumulerat utnyttjande av EUF-medel per den 31 december 2005

(miljoner EUR)

Läget i slutet av 2004

Budgetgenomförande under budgetåret 2005

Läget i slutet av 2005

Totalt belopp

Genom-förandegrad2

Sjätte EUF

Sjunde EUF

Åttonde EUF

Nionde EUF

Totalt belopp

Sjätte EUF

Sjunde EUF

Åttonde EUF

Nionde EUF

Totalt belopp

Genom-förandegrad2

A − MEDEL1

43 801,8

-24,6

-86,1

-275,1

1 038,9

653,2

7 414,8

10 781,6

11 315,6

14 943,0

44 455,0

B − UTNYTTJANDE

1. Finansiella åtaganden

35 692,2

81,5%

-24,6

-86,1

-275,1

3 420,8

3 035,1

7 414,8

10 781,6

11 315,6

9 215,3

38 727,3

87,1 %

2. Enskilda rättsliga åtaganden

30 313,2

69,2 %

-1,3

110,5

472,0

2 070,9

2 652,1

7 377,0

10 529,0

10 247,2

4 812,1

32 965,3

74,2 %

3. Betalningar2

25 918,0

59,2 %

21,6

235,3

854,1

1 373,7

2 484,7

7 333,7

10 084,9

8 385,2

2 598,9

28 402,7

63,9 %

C − Utestående betalningar (B1-B3)

9 774,2

22,3%

81,1

696,7

2 930,3

6 616,4

10 324,5

23,2 %

D − Tillgängligt resterande belopp (A-B1)

8 109,6

18,5%

0,0

0,0

0,0

5 727,7

5 727,7

12,9 %

1 Ursprungliga anslag till sjätte, sjunde, åttonde och nionde EUF, räntor, övriga medel och medel som förts över från tidigare EUF.

2 I procent av medel.

Källa: Revisionsrätten, med utgångspunkt i EUF-rapporterna om det finansiella genomförandet och årsredovisningen per den 31 december 2005.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med kommentarer som ingår som en integrerad del i beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006 − 2006/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0641 och bilagan till detta SEK(2006)1376),

–   med beaktande av årsboksluten och inkomst- och utgiftsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006)(15),

–   med beaktande av rapporten om den ekonomiska förvaltningen av sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden 2005 (KOM(2006)0405),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(16),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(17),

–   med beaktande av rådets rekommendationer av den 27 februari 2007 (6061/2007 – C6-0094/2007, 6062/2007 – C6-0095/2007, 6063/2007 – C6-0096/2007, 6064/2007 – C6-0097/2007),

–   med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS-EG-konventionen(18),

–   med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(19),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen(20),

–   med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(21),

–   med beaktande av artikel 70, artikel 71 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0115/2007), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 skall kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter de iakttagelser som är fogade till beslutet om ansvarsfrihet samt på Europaparlamentets begäran rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och kommentarer.

B.  Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000(22), reviderades genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005(23).

Revisionsförklaringen

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrätten, trots de problem som räknas upp nedan, anser att bokföringen troget redovisar inkomster och utgifter för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF):

   a) Det existerande IT-systemet lyckas inte prestera fullständig räkenskapsinformation.
   b) Ofullständig information om bankgarantier har lett till att dessa undervärderas med 4 %.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten, när det gäller de underliggande transaktionerna, anser att inkomster, EUF-anslag, åtaganden och betalningar på det hela taget är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet påminner om att cirka hälften av anslagen består av programplanerat bistånd avsett för genomförande av projekt. Påpekar att dessa medel genomförs i två steg: kommissionen fattar finansieringsbeslutet − i bokföringen redovisat som finansiellt åtagande; ingående av avtal − i bokföringen redovisad som enskilda rättsliga åtaganden − och bemyndigande av betalningar utförs av den nationella utanordnaren i det berörda landet, i enlighet med finansieringsöverenskommelsen mellan kommissionen och respektive land.

4.  Europaparlamentet framhåller att revisionsrätten påpekade en ökad risk för fel som drabbar transaktioner under de nationella utanordnarnas ansvar och noterar att de upptäckta felen, i fråga om enskilda rättsliga åtaganden, gällde exempelvis användning av lämpliga anbudsförfaranden, särskilt under programuppskattningar och bidragsöverenskommelser, bankgarantier och tidsfrister för när programmen skall börja genomföras som inte hålls. Parlamentet påpekar att felen, när det gällde betalningar, avsåg betalningsbeloppen och andra fel, till exempel att kontraktsenliga skyldigheter inte uppfylldes.

5.  Europaparlamentet erkänner, i linje med revisionsrätten, kommissionens ansträngningar för att bygga upp de nationella utanordnarnas förvaltningskapacitet genom att tillhandahålla tekniskt bistånd, utrustning och utbildning. Parlamentet oroar sig emellertid för att revisionsrätten kan komma att göra bedömningen att resultatet av ansträngningarna är skiftande och begär att kommissionen finslipar sin stödstrategi för problematiska fall.

Förbättrad ansvarsskyldighet för kommissionens förvaltning av EUF-medel

6.  Europaparlamentet påminner om att det i sin tidigare resolution om ansvarsfrihet uppmanade kommissionen att klargöra kommissionsledamöternas ansvarsfördelning för EUF och externt bistånd. Parlamentet är medvetet om kommissionens ståndpunkt, att ansvarsfördelningen, trots viss komplexitet som beror på behovet av samordning av olika avdelningar i kommissionen, fungerar väl i praktiken men vill ändå uppmana kommissionen att reflektera över möjliga vägar att förenkla den nuvarande förvaltningsstrukturen för att reducera risken för oklarhet om fördelningen av ansvaret för EUF.

Ökad demokratisk kontroll över EUF-medel som förvaltas av Europeiska investeringsbanken

7.  Europaparlamentet noterar att av hela det ursprungliga anslaget för nionde EUF, vilket uppgår till 13 800 000 000r EUR, är Europeiska investeringsbanken (EIB) ansvarig för 2 200 000 000 EUR som betalas ut via EUF:s investeringsprogram. Parlamentet påpekar att investeringsprogrammet varken täcks av revisionsrättens revisionsförklaring eller av parlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

8.  Europaparlamentet föreslår att EIB redovisar sin förvaltning av EUF:s investeringsprogram inför parlamentets budgetkontrollutskott och påminner om att EUF-räkenskaper som förvaltas av EIB skall granskas av revisionsrätten i enlighet med avdelning VII i budgetförordningen för den nionde EUF.

9.  Europaparlamentet upprepar den uppfattning som kommit till uttryck i tidigare resolutioner om ansvarsfrihet att det finns en viss diskrepans i EUF:s nuvarande budgetförordning beträffande EUF:s räkenskaper: medan kommissionen under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet lägger fram de konsoliderade EUF-räkenskaperna för parlamentet inklusive årsredovisningarna och information som lämnats av EIB, granskar parlamentet därefter bara räkenskaperna och inte den information som lämnats av EIB.

10.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sitt yttrande nr 12/2002(24) beklagade att det för EUF-verksamhet som förvaltas av EIB inte finns ett förfarande för beviljande av ansvarsfrihet där parlamentet och rådet deltar. Parlamentet stöder revisionsrättens argument att denna verksamhet utfördes av banken för gemenskapens räkning och på dess risk och att medlen för denna verksamhet inledningsvis bestod av bidrag från de europeiska skattebetalarna och inte från finansmarknaderna.

11.  Europaparlamentet är övertygat att insyn och demokratisk kontroll över EUF-medel under bankens förvaltning skulle stärkas om det för denna verksamhet fanns ett förfarande för beviljande av ansvarsfrihet där parlamentet och rådet deltog och uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och EIB att ta upp denna fråga under den kommande översynen av EUF:s budgetförordning.

Åtgärder för att avhjälpa resursbegränsningar

12.  Europaparlamentet konstaterar på nytt att en integration av EUF i EU:s budget totalt sett skulle stärka konsekvensen i det europeiska utvecklingssamarbetet, medföra ökad insyn och effektivitet och möjliggöra demokratisk kontroll.

13.  Europaparlamentet oroar sig över att kommissionen i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen anger att vissa områden när det gäller finansiell kontroll, beroende på resursbegränsningar, råkade förbises med övervakningen av Stabexprogram och genomförandet av kontroller i efterhand som lämpliga exempel på detta. Parlamentet noterar vidare att det i årliga verksamhetsrapporter från såväl GD utvecklingssamarbete (EuropeAid) som från GD Utveckling förutses personalbrist på grund av en betydligt ökad arbetsbörda under de kommande åren.

14.  Europaparlamentet noterar att kommissionen använder referensvärden som härrör från en jämförelse med andra givare, och att kommissionen för sig har satt som mål att hålla en andel på 4,5 personalkrafter per 10 000 000 EUR i bistånd. Parlamentet är av den uppfattningen att även om man uppnår en viss generell andel personalkrafter per 10 000 000 EUR i bistånd kan det inte i sig ge den myndighet som beviljar ansvarsfrihet tillräcklig säkerhet om att genomförande och finansiell kontroll inte drabbas av den personalbrist som kommissionen själv medger existerar.

15.  Europaparlamentet begär, i linje med revisionsrätten, att kommissionen i sin rapport för 2006 om den ekonomiska förvaltningen anger vilka prioriteringar som gjorts till följd av rådande resursbegränsningar, och följderna av detta för genomförandet av Europeiska utvecklingsfonderna.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över sin granskningsstrategi och att omorganisera nuvarande granskningsstrukturer och granskningspersonal, inte minst med tanke på eventuella resursbegränsningar, och att överväga ett närmare samarbete med nationella experter från medlemsstaternas förvaltningar för den ekonomiska förvaltningen av EUF-medel i allmänhet och anlitande i större skala av välkända och högt ansedda privatföretag från medlemsstaterna för genomförandet av program och enskilda projekt.

Konstruktionen av robusta IT-system för bokföring och förvaltning

17.  Europaparlamentet delar revisionsrättens oro över att det nuvarande redovisningssystemet inte lämnade fullständig räkenskapsinformation för budgetåret 2005 och att räkenskaperna därför måste kompletteras manuellt för att uppfylla principerna om periodiserad redovisning.

18.  Europaparlamentet oroar sig över resultatet av en revision av EuropeAids lokala IT-system som genomförts av EuropeAids internrevisionsfunktion där det fastställs att tillämpningen av kontrollerna var tillfyllest, men att systemadministration och systemsäkerhet bara uppfyllde miniminormer enligt "ledande praxis".

19.  Europaparlamentet noterar att förvaltningen av EUF-medel kommer att migreras till samma IT-system som används för förvaltningen av utvecklingshjälp som finansieras av den allmänna budgeten (CRIS – ABAC) och påpekar att migrationen har fördröjts och nu har inplanerats för genomförande före slutet av 2007, i tid innan den tionde EUF inleds 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera det om resultaten av migrationsprocessen och förväntar sig att kommissionen kommer att se till att det under migrationsprocessen lämnas fullständig och tillförlitlig räkenskapsinformation till revisionsrätten och den myndighet som beviljar ansvarsfrihet.

20.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen är beredd att i juli och därefter på nytt i september underrätta parlamentet om integreringen av EUF:s finansförvaltning i det gemensamma RELEX-informationssystemet (CRIS).

21.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att förbättra EuropeAids IT-system inte bara när det gäller dess funktionssätt som redovisningsverktyg, utan även som förvaltningsredskap och begär att kommissionen härvid ägnar särskild uppmärksamhet åt en förbättrad och enhetlig uppföljning av granskningsresultaten.

Utvärdering av vad EU:s finansiering av utvecklingsbistånd genom EUF får för följder

22.  Europaparlamentet är övertygat om att mätningen av resultatet av EU:s utvecklingshjälp som finansieras genom EUF, som ett första steg, kräver att kommissionen arbetar tillsammans med partnerna i mottagarländerna för att ställa upp så precisa mål som möjligt vilka medger att framsteg kan mätas med lätthet och exakt i varje stadium av genomförandet.

23.  Europaparlamentet noterar att kommissionen i sin uppföljning av beviljandet av ansvarsfrihet 2004 som presenterades i oktober 2006, anger att den beträffande omgången med länderprogrammering för 2007−2013 just är i färd med att utveckla rekommendationer för användning av meningsfulla indikatorer inom var och en av de koncentrationsområden som täcks av programplaneringsdokumenten.

24.  Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse att få med meningsfulla resultatindikatorer i programplaneringsprocessen ända från början och uppmanar kommissionen att i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen för 2006 ange i vad mån rekommendationerna för uppställande av resultatindikatorer har genomförts i tid i programplaneringsprocessen för perioden 2007−2013.

25.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen uppmanar sina delegationer i mottagarländerna att i sina rapporter i princip redogöra detaljerat för de konkreta resultaten av EU:s budgetanslag, så att kommissionen kan mäta och offentliggöra resultaten av EU:s utvecklingssamarbete.

Ytterligare förbättring av genomförandet av EUF-medel

26.  Europaparlamentet är förhoppningsfullt när det gäller förverkligandet av prognosen i resultatbedömningen där det anges att det kommer att ha gjorts åtaganden för alla medel i den nionde EUF före slutet av 2007 när den nionde EUF löper ut. Parlamentet begär att kommissionen informerar det i tid inför beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2006 om utvecklingen av åtagandena för den nionde EUF, om situationen när det gäller tidigare EUF och när det gäller betalningar.

27.  Europaparlamentet erinrar sig att minskningen av utestående åtaganden ("reste à liquider' = RAL) har väckt farhågor hos parlamentet under föregående ansvarsfrihetsförfaranden och stöder kommissionens initiativ nyligen för att minska RAL. Parlamentet noterar att RAL under 2006 för första gången minskades och nu uppgår till 10 324 000 000 EUR samt noterar att de "gamla" RAL, dvs. åtaganden som är över 5 år gamla, har minskats från 1 620 000 000 EUR till 867 000 000 EUR. Parlamentet noterar att vilande åtaganden, dvs. sådana för vilka inga kontrakt har undertecknats och för vilka inga betalningar gjorts under de senaste två åren, har minskats från 350 000 000 EUR till 285 000 000 EUR och begär att kommissionen fortsätter sina ansträngningar att minska RAL och rapporterar tillbaka i detalj till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet om gjorda framsteg.

28.  Europaparlamentet noterar att rapporten om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2005 lämnades in sent och väntar sig att kommissionen i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2006 ger mer detaljerad information enligt revisionsrättens begäran, särskilt information om strategin för att minska nivån på vilande åtaganden.

29.  Europaparlamentet välkomnar att den andel av EU:s anslag som öronmärkts för grundläggande hälsa och grundutbildning har ökat från 4,98 procent till 6,83 procent. Parlamentet beklagar emellertid att denna andel fortfarande är långt ifrån det mål på 20 procent som kommissionen fastställt i budgeten för 2005. Parlamentet kan inte acceptera att kommissionen utnyttjar det legitima och nödvändiga målet med bättre givarsamordning och arbetsfördelning mellan givarna som en ursäkt för alltför små investeringar på områdena grundläggande hälsa och grundutbildning. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål vidta åtgärder för att uppnå målet på 20 procent och att underrätta parlamentet skriftligen minst två gånger per år om läget för genomförandet och om de faktorer som ingår i beräkningen.

30.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen hittills inte har tagit fram någon bred strategi för att tillsammans med mottagarländerna integrera hälsa och utbildning såsom nyckelteman i de nya nationella strategidokumenten.

31.  Europaparlamentet beklagar vidare – trots kommissionens försäkringar om det motsatta – att de nationella strategidokument som nu håller på att utarbetas generellt inte innehåller klara hänvisningar till millennieutvecklingsmålen eller särskilda mål och tidsscheman för att uppnå vart och ett av dem, och inte heller redogör på ett adekvat sätt för gemenskapens bidrag till uppnåendet av dessa mål.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna mer uppmärksamhet åt kunskapsflykten från utvecklingsländerna till EU-länderna och lägga fram förslag till lämpliga åtgärder som gör det lättare för kvalificerade personer i utvecklingsländerna att stanna kvar i eller återvända till sitt hemland, för att de åtgärder som givarna vidtar, bland annat på områdena hälsa och utbildning, på lång sikt skall bidra effektivt till kampen mot fattigdom i utvecklingsländerna.

33.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att genomföra strategin för att involvera miljöfrågor i utvecklingssamarbetet och uppmanar kommissionen att främja miljödimensionen i utvecklingspolitiken ytterligare, inbegripet genom att främja miljöanpassad energiförsörjning.

Säkerställa sund ekonomisk förvaltning när det gäller budgetstöd

34.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen anser att budgetstöd till mottagarländer är ett allt viktigare redskap för effektivt genomförande av utvecklingspolitik och noterar att andelen EUF-åtaganden inom området sektorspecifikt och generellt budgetstöd steg påtagligt från 18 procent för 2004 till 32 procent för 2005.

35.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrättens kontrollbefogenheter på området för budgetstöd är begränsade och nämner som exempel att revisionsrätten, beträffande de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, endast kan kontrollera att de relevanta förhållandena har varit föremål för en ordentlig bedömning av kommissionen. Parlamentet ger därför sitt starka stöd till revisionsrättens begäran att kommissionen, i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen för 2006, på ett strukturerat och detaljerat sätt bör redovisa de kriterier som leder fram till kommissionens slutsatser om att respektive land är berättigat till budgetstöd. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att lämna den begärda informationen.

36.  Europaparlamentet upprepar att det, i linje med revisionsrätten, fäster stor vikt vid de nationella högsta revisionsorganens (SAI) roll i de länder som mottar budgetstöd och insisterar på att, enligt begäran i den tidigare resolutionen om ansvarsfrihet, få motta kommissionens bedömning av de olika möjligheterna för Europeiska gemenskapen att samarbeta med dessa organ.

37.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att stödja partnersamverkansprojekt med deltagande av nationella experter från medlemsstaternas SAI och SAI i länder som mottar budgetstöd, exempelvis samarbetet mellan det brittiska riksrevisionsverket och Ghanas revisionsverk. Parlamentet begär att kommissionen ytterligare undersöker användningen av expertis i medlemsstaternas SAI för att öka den offentliga finansiella kontrollen i partnerländerna.

System för övervakning och kontroll

38.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens uppfattning att införandet av en enhetlig övergripande kontrollstrategi avseende förvaltningen av EUF-medel och externt bistånd ännu återstår att genomföra och välkomnar revisionsrättens konkreta rekommendationer om inslag som skall inkluderas i denna strategi. Parlamentet påpekar att kommissionens handlingsplan för en integrerad intern kontrollram(25) anger gemensamma riktlinjer som skall fastställas för varje politikområde och att detta bör resultera i tydligare och mer enhetliga rapporter i de årliga verksamhetsrapporterna. Parlamentet erkänner kommissionens beredvillighet att ytterligare förbättra övervaknings- och kontrollsystemen och de konkreta åtgärder den i detta avseende föreslagit och uppmanar kommissionen att, mot bakgrund av revisionsrättens konkreta rekommendationer, i de kommande årliga verksamhetsrapporterna rapportera om framstegen.

39.  39 Europaparlamentet gläder sig över att kommissionens övervaknings- och kontrollsystem enligt revisionsrätten har förbättrats, men beklagar dock att denna förbättring inte sträcker sig till övervakning, kontroll och revision av de inrättningar som genomför åtgärderna. Parlamentet betraktar det som oacceptabelt att det fortsättningsvis förekommer så många materiella fel på en central plats i kedjan mellan den europeiska skattebetalaren och den slutliga mottagaren i utvecklingslandet.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och tillämpa en omfattande strategi för övervakning, kontroll och revision av de inrättningar som genomför åtgärderna, i syfte att säkra att dessa tillämpar de fördragsenliga förfarandena korrekt, vilket hittills alltför ofta inte har varit fallet.

41.  För att den finansiella kontrollen skall förbättras uppmanar Europaparlamentet kommissionen att säkerställa följande inom ramen för EuropeAid: att den operationella finansieringspersonalen i delegationerna och de centrala tjänsterna får bättre stöd, att riskanalysen förbättras så man kan fokusera på särskilt riskfyllda områden och flera övervakningsbesök, att den centrala övervakningen förbättras i samband med genomförandet och uppföljningen av de externa revisioner som delegationerna och de centrala tjänsterna utfört, samt att efterhandskontrollerna blir färre samtidigt som deras omfattning, tidpunkt och kvalitet förbättras.

42.  Europaparlamentet ger, rent allmänt, sitt starka stöd till revisionsrättens begäran att kommissionen i detalj bör redovisa hur den har följt upp revisionsrättens granskningsresultat i de årliga verksamhetsrapporterna och i rapporterna om den ekonomiska förvaltningen av EUF-medel.

(1) EUT C 265, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 213.
(4) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(5) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(6) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(7) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(8) EUT C 265, 31.10.2006, s. 1.
(9) EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.
(10) EUT C 263, 31.10.2006, s. 213.
(11) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(12) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(13) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(14) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(15) EUT C 265, 31.10.2006, s. 1.
(16) EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.
(17) EUT C 263, 31.10.2006, s. 213.
(18) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(19) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(20) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(21) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(22) EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(23) EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.
(24) EGT C 12, 17.1.2003, s. 19.
(25) EUT C 67, 18.3.2006, s. 32.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
PDF 421kWORD 153k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))
P6_TA(2007)0113A6-0097/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0097/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005, samt centrumets svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(9), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0097/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

Bidrag från kommissionen

16 418

13 700

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

573

724

Övriga inkomster

36

42

Inkomster totalt (a)

17 027

14 466

Budgetutgifter under budgetåret

Personal – Avdelning 1 i budgeten

Betalningar

8 862

8 579

Överförda anslag

213

466

Administration – Avdelning II i budgeten

Betalningar

865

768

Överförda anslag

334

542

Drift – Avdelning III i budgeten (exklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Betalningar mot betalningsbemyndiganden för budgetåret

2 466

2 508

Betalningar mot utestående åtaganden per den 31 december 2003

2 119

2 702

Överförda anslag

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare och tredjeländer)

Betalningar

68

415

Överförda anslag

505

309

Utgifter totalt (b)

15 433

16 289

Budgetårets resultat (a–b)

1 594

-1 823

Saldo som förts över från föregående budgetår

375

-993

N-1-anslag som överförts och förfallit (Avdelning I och II icke-differentierade anslag)

111

56

Förfallna anslag som överförts från inkomster avsatta för särskilda ändamål (icke-differentierade anslag avdelning 3))

Neutralisering av överföringen N-1 för avdelning III i samband med övergången till differentierade anslag

93

 

 3 138

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

1

Återbetalningar till kommissionen

0

Kursdifferenser

1

-4

Budgetårets saldo

2 173

375

Källa: Information från centrumet - I denna tabell sammanfattas de uppgifter som lämnats av centrumet.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005, samt centrumets svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (14), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0097/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna, med förbehåll för reservationen, som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för centrumets direktör med avseende på genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet betonar att centrumet måste se till att räkenskaperna är fullständiga och att all verksamhet, även personalmatsalens inköp och försäljning, kontrolleras ordentligt.
   Parlamentet är bekymrat över de oegentligheter som revisionsrätten noterat i förfarandet för tilldelning av kontrakt: Parlamentet noterar de åtgärder som vidtagits av centrumet för att garantera att sådana oegentligheter inte upprepas. Centrumet uppmanas att se till att reglerna för anbudsgivning och konkurrensbestämmelserna strikt iakttas.
   Parlamentet betonar behovet av rättvisa, öppenhet och tydlighet vid rekryteringen.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att undvika en liknande situation som den budgetåret 2005 då det hade en genomförandegrad på 90 procent för åtagandebemyndigandena och omkring 85 procent för betalningsbemyndigandena. Det var dock inom den operativa verksamheten som anslagen underutnyttjades (15 procent av åtagandebemyndigandena, 20 procent av betalningsbemyndigandena och 15 procent av anslagen som förts över från föregående år förföll), särskilt efter en omorganisation av förfarandena för kontraktstilldelning.

22.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att förbättra planeringen av sin verksamhet och utföra en striktare övervakning under året. Parlamentet erinrar om att revisionsrätten i detta sammanhang dessutom konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts trots att detta föreskrivs i centrumets budgetförordning för att få en bättre resultatuppföljning.

23.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att åtgärda bristerna i sitt dataprogram för redovisning (Fibus) enligt vilket det inte går att blockera åtaganden vilkas giltighetsdatum har löpt ut, vars förfarande för att elektroniskt underteckna betalningsorder inte följer gällande bestämmelser och i vilket det är svårt att spåra transaktioner inom systemet.

24.  Europaparlamentet kräver att principen om åtskillnad av funktioner mellan utanordnaren och räkenskapsföraren skall tillämpas fullt ut för att undvika situationer som år 2005 då vissa av räkenskapsförarens funktioner utfördes av avdelningar som utanordnaren var ansvarig för.

25.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i sitt svar påpekar att de vidtagna åtgärderna nu säkerställer korrektheten i förfarandena och är därför övertygat om att centrumet genomför de åtgärder som revisionsrätten rekommenderar, särskilt eftersom den interna revisionstjänsten hösten 2006 inte kunde finna några ytterligare felaktigheter och bekräftade att de åtgärder som centrumet vidtagit har fått önskat resultat.

26.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att snarast genomföra en riskanalys och definiera vilket slags efterhandskontroller som skall göras och hur ofta de skall göras samt beskriva förvaltningsförfarandena och systemen för intern kontroll.

27.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att snarast utarbeta ett exakt mandat för kommittén som hanterar personalens klagomål. Kommittén bör under inga omständigheter överskrida sina befogenheter.

28.  Europaparlamentet insisterar på att centrumet skall tillämpa standardförfaranden för rekrytering i syfte att undvika en situation som år 2005 då en viktig ledningstjänst tillsattes genom ett internt uttagningsprov trots att ett externt uttagningsprov skulle ha gett ett större urval av sökande.

29.  Europaparlamentet är bekymrat över de många oriktigheter som revisionsrätten fann i sin granskning av kontrakt. Av sex kontrakt innehöll alla utom ett oriktigheter(17). Parlamentet insisterar på att centrumet måste komma till rätta med de brister som konstaterats vid anordnandet av anbudsförfaranden.

30.  Europaparlamentet anser att centrumet bör harmonisera sitt tillvägagångssätt när det gäller IT-frågor, särskilt vid upprättandet av internet- och intranetwebbplatser. Den nuvarande spridningen ger upphov till tekniska risker och onödigt stora kostnader.

31.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra sitt sätt att kommunicera för att se till att allmänheten blir bättre informerad om dess verksamhet.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 28.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 60.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s.28.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 60.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(10) EUT L 357, 31.12.2002, s.72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 28.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 60.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 63.
(17) Avsaknad av motivering till val av förfarande liksom till val av anbudsgivare som uppmanats att inkomma med anbud, samt otillräcklig dokumentation av dessa val.


Ansvarsfrihet: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
PDF 439kWORD 148k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005, samt fondens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0098/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor avseende genomförandet av fondens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005, samt fondens svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads och arbetsvillkor(9), särskilt artikel 16,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0098/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Inkomster

 

 

Bidrag från kommissionen

18 800

18 000

Övriga inkomster

5

5

Inkomster från utförda tjänster

158

81

Inkomster totalt (a)

18 963

18 086

Utgifter

 

 

Personal – Avdelning I i budgeten

 

 

Betalningar

8 814

8 606

Överförda anslag

157

132

 

 

 

Administration – Avdelning II i budgeten

 

 

Betalningar

875

1 267

Överförda anslag

507

489

 

 

 

Drift – Avdelning III i budgeten

 

 

Betalningar

4 967

5 056

Överförda anslag

3 809

2 522

Utgifter totalt (b)

19 130

18 072

Budgetårets resultat (a–b)

-167

14

Saldo som förts över från föregående budgetår

-1 224

-1 296

Överförda anslag som förfallit

71

34

Belopp som förts över från det föregående budgetåret för återanvändning och inte utnyttjats

0

18

Erhållna inkomster avseende Phare

260

0

Ännu ej erhållna inkomster avseende Phare

0

0

Utgifter avseende Phare

-145

0

Övriga justeringar

0

10

Kursdifferenser

0

-4

Budgetårets saldo

-1 205

-1 224

Källa: Uppgifter från fonden. I tabellen sammanfattas de uppgifter som fonden har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005, samt fondens svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av [rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(14), särskilt artikel 16,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0098/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för fondens direktör med avseende på genomförandet av fondens budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att 37 procent av de anslag som fördes över till 2005 avsåg åtaganden som ingicks i december 2004, och att merparten av dessa gäller avtal om studier som skulle utföras under 2005.
   &space; Parlamentet påminner fonden om principen om budgetens ettårighet och uppmanar den med kraft att iaktta denna princip för att möjliggöra ett korrekt, öppet och tydligt genomförande av de budgetar som fastställts av budgetmyndigheten.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet uppmanar fonden att i högre grad rikta uppmärksamheten på att överföringarna av åtaganden under 2005 var omfattande när det gällde administrativa utgifter (avdelning II), där de uppgick till 37 procent, och driftsutgifter (avdelning III), där de uppgick till 44 procent.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och fonden att fortsätta att klargöra situationen med anslag som inte förföll.

23.  Europaparlamentet uppmanar fonden att lägga fram ett arbetsprogram som uttrycker fondens bidrag i operativa och mätbara termer.

24.  Europaparlamentet anser att fonden är en källa med viktig information för samtliga EU-institutioner, för politiska beslut och för den breda allmänheten.

25.  Europaparlamentet är oroat över att det 2005 inte fanns något heltäckande dokument där riskerna när det gäller de ekonomiska och operativa delarna av fondens verksamhet analyserades. Dessutom godkändes inte de förfaranden som införts av utanordnarna för att säkerställa att den ekonomiska information som de lämnade till räkenskapsföraren var korrekt och uttömmande utom när det gällde databehandling.

26.  Europaparlamentet uppmuntrar fonden att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare utveckla sina kommunikationsmetoder för att se till att allmänheten kan bli bättre informerad om dess utredningsresultat och så att den offentliga debatten om viktiga frågor, som exempelvis följderna av och orsakerna till företagens omstruktureringsåtgärder, på detta sätt kan förbättras.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 37.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 80.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1111/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1)
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 37.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 80.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1111/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 37.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 80.
(13) EUT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1111/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 69.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
PDF 357kWORD 147k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(4), särskilt artikel 12a,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0118/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005, samt centrumets svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(9), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0118/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

Bidrag från gemenskapen

8 189

5 675

Övriga inkomster

151

455

Finansiella inkomster

21

Phare-bidrag

90

82

Inkomster totalt (a)

8 430

6 233

Utgifter

Personal – Avdelning I i budgeten

Betalningar

3 008

2 645

Överförda anslag

70

85

Administration – Avdelning II i budgeten

Betalningar

550

447

Överförda anslag

582

37

Drift – Avdelning III i budgeten

Betalningar

2 731

2 352

Överförda anslag

667

745

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare och övriga)

Betalningar

0

7

Överförda anslag

90

0

Utgifter totalt (b)

7 698

6 318

Budgetårets resultat (a–b)

732

-85

Saldo som förts över från föregående budgetår

231

98

Överförda anslag som förfallit

210

241

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

0

Avskrivningar av förfallna belopp

-23

Kursdifferenser

-2

0

Budgetårets saldo

1 171

231

Källa: Uppgifter sammanställda av centrumet. I tabellerna sammanfattas de uppgifter som centrumet har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005, samt centrumets svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(14), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0118/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för centrumets direktör med avseende på genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet uttrycker sin oro över den höga nivån på anslag som överförts från det tidigare budgetåret och förfallit, i synnerhet under avdelning I (personalutgifter).
   Europaparlamentet är bekymrat över de oegentligheter som revisionsrätten konstaterat i samband med anbudsgivning och tilldelning av kontrakt.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att andelen utnyttjade åtagandebemyndiganden för budgetåret 2005 överstiger 90 procent, men när det gäller de administrativa kostnaderna konstaterar revisionsrätten att andelen överföringar av åtaganden är mer än 50 procent och andelen förfallna överförda anslag generellt är hög (mellan 15 procent och 25 procent beroende på avdelning). Centrumet uppmanas att förbättra programplaneringen för sina kostnader och uppföljningen av genomförandet av dem. Överföringar mellan budgetposter måste motiveras och dokumenteras i enlighet med gällande bestämmelser.

22.  Europaparlamentet konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts trots att detta föreskrivs i centrumets budgetförordning i linje med det som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning. Parlamentet uppmanar centrumet att lägga fram ett arbetsprogram som uttrycker dess bidrag i operativa och mätbara termer.

23.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet inte har något system för programplanering och förvaltning av sina inköp av utrustning. Dessutom utför det ingen återkommande granskning av inventarieförteckningen trots att en sådan granskning skulle göra denna mer tillförlitlig. Parlamentet uppmanar centrumet att åtgärda denna situation.

24.  Europaparlamentet konstaterar att olika brister påverkar centrumets system för intern kontroll, exempelvis följande: De finansiella flöden som införts av utanordnaren beskrevs inte. De system med hjälp av vilka utanordnaren och hans delegerade försåg räkenskapsföraren med uppgifter hade inte särskilt validerats av utanordnaren. Principen om åtskillnad mellan funktioner tillämpades inte strikt, särskilt inte mellan den funktion som tar initiativet till och den som utför kontrollen av en transaktion. Parlamentet uppmanar centrumet att tillse att checklistorna för förhandskontrollerna när det gäller åtaganden inbegriper exempelvis kriterier för en sund ekonomisk förvaltning .

25.  Europaparlamentet uppmanas centrumet att till fullo tillämpa bestämmelsen om att ledamöterna i urvalskommittén alltid måste ha motsvarande eller högre grad än den som gäller för den lediga tjänsten.

26.  Parlamentet konstaterar att de anbudsinfordringar som inleds av centrumet är otydliga när det gäller vilken minimikvalitetsnivå som anbuden skall uppfylla och när det gäller viktning av prisfaktorer. Parlamentet uppmanar centrumet att strikt tillämpa reglerna för upphandling.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 151, 10.6.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1652/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 46.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 93.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 151, 10.6.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1652/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 33).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 46.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 93.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 151, 10.6.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1652/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 33).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 80.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
PDF 367kWORD 150k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))
P6_TA(2007)0116A6-0100/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(4), särskilt artikel 11a,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0100/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005, samt centrumets svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(9), särskilt artikel 11a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0100/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Inkomster

 

 

Bidrag från kommissionen

12 000

11 730

Bidrag från Norge

516

514

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

190

211

Övriga inkomster

93

33

Inkomster totalt (a)

12 799

12 488

Budgetutgifter under budgetåret

 

 

Personal – Avdelning I i budgeten

 

 

Betalningar

5 762

5 832

Överförda anslag

154

122

Administration – Avdelning II i budgeten

 

 

Betalningar

1 094

1 088

Överförda anslag

650

356

Drift – Avdelning III i budgeten (exklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål)

 

 

Betalningar mot betalningsbemyndiganden för budgetåret

4 159

2 342

Överförda anslag

 

1 260

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare och tredjeländer)

101

201

Utgifter totalt (b)

11 920

11 200

Budgetårets resultat (a–b)

879

1 288

Saldo som förts över från föregående budgetår

1 508

295

Överförda anslag som förfallit

1 239

245

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

-58

15

Återbetalningar till kommissionen

-1 508

-3

Återbetalningar till Norge

-128

81

Kursdifferenser

1

-1

Budgetårets saldo (kommissionens bidrag + Norges bidrag

1 933

1 920

Norges bidrag 2005

-516

Budgetårets saldo, endast kommissionens bidrag

1 417

Källa: Information från centrumet - I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005, samt centrumets svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(14), särskilt artikel 11a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0100/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för centrumets direktör med avseende på genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet beklagar den mycket höga nivån på överförda anslag. Parlamentet uppmanar centrumet att i större utsträckning respektera den budget som ursprungligen fastställts av budgetmyndigheten.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden är över 90 procent medan utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden bara är 85 procent. Parlamentet konstaterar även att de administrativa kostnaderna uppvisar en hög andel överföringar, nära 40 procent. Parlamentet uppmanar centrumet att bättre kontrollera sin upphandlingspolitik för att undvika anslagsöverföringar som gör förvaltningen mer tungrodd.

22.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet har upprättat en verksamhetsbaserad budgetering för sina förvaltningsbehov. Parlamentet uppmanar centrumet att vidareutveckla detta initiativ så att resultatuppföljningen förbättras och dess ändamålsenlighet utvärderas genom att kostnadsbokföring införs så att kostnaden för olika verksamheter kan urskiljas.

23.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att låta inventariesystemen för fasta tillgångar ingå i de allmänna räkenskaperna. Om det inte finns ett tillförlitligt etiketteringssystem går det inte att garantera att de tillgångar som finns i inventarieförteckningen kan spåras.

24.  Europaparlamentet konstaterar att förfarandena för rekrytering av personal uppvisar brister. Parlamentet uppmanar centrumet att tillämpa rekryteringsförfarandena på ett korrekt sätt.

25.  Europarlamentet noterar att i slutet av 2004 skickades en anställd på ett långvarigt tjänsteuppdrag (två år) till Bryssel. Parlamentet uppmanar centrumet att fullständigt förklara detta förfarande. Parlamentet uppmanar också centrumet och kommissionen att undersöka fallet och vidta åtgärder för att undvika att ett sådant fall upprepas i framtiden.

26.  Europaparlamentet konstaterar att granskningen av upphandling och ingående av kontrakt visade på vissa anomalier. Parlamentet uppmanar centrumet att till fullo tillämpa förfarandena för upphandling och ingående av kontrakt i syfte att undvika liknande situationer som dem år 2005.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 43.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 86.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 36, 12.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 30).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 43.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 86.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 36, 12.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 30).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 43.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 86.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 36, 12.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 30).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 85.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån
PDF 287kWORD 165k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 (C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC))
P6_TA(2007)0117A6-0103/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0103/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 (C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(9), särskilt artikel 13,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0103/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Inkomster

 

 

 

 

 

Bidrag från gemenskapen

34 970

29 658

Övriga bidrag

745

1 998

Bankräntor

153

126

Inkomster totalt (A)

35 868

31 782

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

Totalt utgifter avdelning I

 

 

Betalningar

13 958

12 447

Betalningar - Inkomster avsatta för särskilda ändamål

207

2

Överförda anslag

510

435

Överförda anslag - Inkomster avsatta för särskilda ändamål

343

66

 

 

 

Totalt utgifter avdelning 2

 

 

Betalningar

2 960

3 451(1)

Betalningar - Inkomster avsatta för särskilda ändamål

16

 

Överförda anslag

896

394

Överförda anslag - Inkomster avsatta för särskilda ändamål

63

0

 

 

 

Totalt utgifter avdelning 3

 

 

Betalningar

8 942

9 543

Betalningar - Inkomster avsatta för särskilda ändamål

841

14

Överförda anslag

4 075

4845

Överförda anslag - Inkomster avsatta för särskilda ändamål

1 891

2 419

Utgifter totalt (B)

34 702

33 616

 

 

 

Budgetårets nettoresultat (A-B)

1 164

-2 822

 

 

 

Överförda anslag som förfallit

373

507

Överförda återbetalningar som förfallit

 

0

Justering för överföringar från det föregående budgetåret av anslag tillgängliga den 31 december som härrör från inkomster avsatta för särskilda ändamål

2 997

0

Saldo som förts över från det föregående budgetåret

-6 360

-4 190

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förfallit

 

98

Kursdifferenser

-7

3

Justeringspost gällande tidigare budgetår

0

43

Saldo som skall föras över

-1 832

-6 360

(1) Här ingår 905 823 EUR i fastighetsskatt som har betalats till den danska regeringen. Byrån anser att beloppet skall återbetalas.

NB Eventuella skillnader i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa: Information från byrån - I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 (C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(14), särskilt artikel 13,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0103/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för byråns direktör med avseende på genomförandet av byråns budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterar att för anslag som inte utnyttjats 2004 har åtaganden gjorts för åtgärder som skall genomföras 2005, och att anslag för personalkostnader har överförts. Parlamentet betonar att byrån måste iaktta budgetprincipen om ettårighet i enlighet med budgetförordningen och bestämmelsen som förbjuder överföring av anslag som avser personalkostnader, för att möjliggöra ett korrekt, öppet och tydligt genomförande av de budgetar som fastställts av budgetmyndigheten.
   Europaparlamentet noterar den bristfälliga kontroll och de utelämnanden som revisionsrätten konstaterat vid sin granskning av inventarieförteckningen.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att byrån ingick åtaganden för nästan alla anslag i sin budget för budgetåret 2005. Överföringar av åtaganden för driftsverksamheten (avdelning III) sker dock i omfattande utsträckning, över 30 procent. Byrån bör se till att minska antalet överföringar eftersom förvaltningen av dem belastar förvaltningen av nästkommande budgetårs anslag, vilket i förlängningen leder till förseningar i genomförandet eller ökar förseningarna i genomförandet.

22.  Europaparlamentet noterar att det saknas en beskrivning av systemen för intern kontroll. Utanordnarna har inte formaliserat beskrivningen av de system som de använder för att leverera och motivera bokföringsuppgifter, och därmed kan systemen inte godkännas av räkenskapsföraren. Byrån uppmanas att åtgärda detta.

23.  Europaparlamentet konstaterar att utanordnarens årliga verksamhetsrapport innehåller brister. Rapporten innehåller inte tillräcklig information om resultaten av årets verksamhet i förhållande till de uppställda målen, till de risker som är förenade med detta, till utnyttjandet av medlen och till hur systemen för intern kontroll fungerar. Byrån uppmanas att lösa detta problem.

24.  Europaparlamentet noterar att det vid granskningen av förfarandena för rekrytering av tillfälligt anställda konstaterades att vissa interna bestämmelser som tidigare antagits om partssammansättningen i urvalskommittéerna och urvalskriteriernas okränkbarhet inte följde bestämmelserna i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Parlamentet begär att rekryteringsförfarandena i framtiden till fullo skall respekteras.

25.  Europaparlamentet uppmanar byrån att respektera utvärderingskriterierna under upphandlingsförfarandena.

26.  Europaparlamentet anser att byrån är en källa med viktig miljöinformation för samtliga EU-institutioner och för politiska beslut. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån kunnat omvandla vissa komplicerade uppgifter till klara slutsatser och kunnat förmedla dem till allmänheten. Parlamentet erkänner särskilt betydelsen av rapporten "Miljön i Europa – tillstånd och utblick 2005" (The European Environment – State and Outlook 2005) eftersom den tillhandahåller användarvänlig information om miljön och noggrant anger de huvudsakliga utmaningar som EU och medlemsstaterna står inför.

27.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare utveckla sina kommunikationsmetoder i syfte att öka mediatäckningen av sina resultat och därmed lämna underlag till den allmänna debatten om viktiga miljöfrågor, exempelvis klimatförändringen, biologisk mångfald och förvaltningen av naturresurser.

28.  Europaparlamentet påpekar att miljöprogrammens effekter ofta hämmas av att ingen bedömning görs av de följder som annan gemenskapspolitik får för miljön. Byrån uppmanas att ytterligare utveckla sitt arbete inom området för miljökonsekvensbeskrivningar.

29.  Europaparlamentet begär att byrån, före den 1 januari 2010 och därefter vart femte år, beställer en oberoende extern utvärdering av sina prestationer på grundval av sin inrättandeförordning och de arbetsprogram som beslutats av styrelsen. Utvärderingen bör bedöma byråns arbetsmetoder och genomslagskraft och bör vidare ta hänsyn till synpunkterna från intressenterna, både inom EU och på nationell nivå. Byråns styrelse bör gå igenom slutsatserna från utvärderingen samt utarbeta och till kommissionen och Europaparlamentet överlämna sådana rekommendationer som kan vara nödvändiga när det gäller förändringar inom byrån samt i dess arbetsmetoder och program. Utvärderingen och rekommendationerna till kommissionen och parlamentet bör offentliggöras, till exempel på deras webbplatser och de medel som behövs för att genomföra den externa utvärderingen bör komma från budgeten för det motsvarande generaldirektoratet.

30.  Europaparlamentet betonar byråns roll när det gäller att utvärdera tillämpningen av EU:s miljölagstiftning.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 36.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 1.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 36.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 1.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 36.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 90.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån
PDF 371kWORD 173k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))
P6_TA(2007)0118A6-0105/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(4), särskilt artikel 14,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0105/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(9), särskilt artikel 14,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0105/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

 

 

Bidrag från gemenskapen

12 209

9 542

Övriga bidrag

150

66

Övriga inkomster

66

111

Phare-inkomster

340

121

Inkomster totalt (a)

12 765

9 840

Utgifter

 

 

Personal – Avdelning I i budgeten

 

 

Betalningar

3 435

3 379

Överförda anslag

75

60

Administration – Avdelning II i budgeten

 

 

Betalningar

1 052

966

Överförda anslag

331

248

Drift – Avdelning III i budgeten

 

 

Betalningar (1)

4 589

2 426

Överförda anslag

2 213

2 549

Phare-utgifter

 

 

Betalningar

133

0

Överförda anslag

206

0

Utgifter totalt (b)

12 035

9 628

Budgetårets resultat (c = a-b) (2)

730

212

Överförda anslag som förfallit

404

887

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

0

RO-anslag (Phare II) som inte utnyttjats

144

Betalning mot åtaganden som förföll 2002

0

Kursdifferenser

0

Phare-belopp som skall återbetalas till kommissionen

-39

Justeringspost

24

3

Budgetårets resultat före ekonomiska justeringar (d)

1 158

1 208

Saldo som förts över från föregående budgetår

-779

-1 987

Sammanlagt resultat före ekonomiska justeringar (e)

379

-779

Budgetinkomster som återstår att uppbära

 

0

Övriga inkomster som återstår att uppbära

 

0

Förvärv av fast egendom

171

57

Avskrivningar

-161

-174

Lager

0

-6

Utrangering av fast egendom

0

-91

Avskrivningar

0

88

Övriga utgifter

 

-34

Samlat utfall för 2005 som skall återbetalas till EG

-379

 

Phare III - Förfinansiering erhållen

-206

 

Förfinansiering beviljad

-314

 

Långfristiga fordringar

4

 

Justering av budgetutgifter

1 990

 

Justering av inkomster

-806

 

Återföring av periodiseringstransaktioner

1 585

 

Betalda belopp överföring 2004-2005

-2 453

 

Ekonomiska justeringar (f)

-571

-161

Budgetårets saldo(e+f)

587

-940

Källa: Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(14), särskilt artikel 14,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0105/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för byråns direktör med avseende på genomförandet av byråns budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet välkomnar den minskning av antalet överförda anslag som uppnåtts.
   Europaparlamentet uppmanar med kraft byrån att så snart som möjligt införa detaljerade bestämmelser för genomförandet av sin nya budgetförordning och interna kontrollförfaranden som grundar sig på riskanalyser.
   Europaparlamentet betonar att byrån måste iaktta bestämmelserna om ramkontraktens varaktighet.
   Europaparlamentet förväntar sig att byrån i framtiden tar med negativa saldon vid ett räkenskapsårs slut i ändringsbudgetar för det följande budgetåret.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet noterar att åtagandegraden för anslagen i budgeten för budgetåret 2005 är över 90 procent. Överföringsgraden är dock fortfarande hög när det gäller driftskostnader (avdelning III), 30 procent, medan procentantalet för överförda anslag som förfallit är nästan 15 procent. Parlamentet uppmanar byrån att förbättra sin planering och följa den striktare. Budgetförvaltningen karaktäriseras av ett stort antal överföringar mellan budgetposter. Dessa överföringar är otillräckligt motiverade. Parlamentet uppmanar byrån att tillse att de regler och gränser som gäller för överföringarna respekteras.

22.  Europaparlamentet anser att byrån är en källa med viktig information för samtliga EU-institutioner, för politiska beslut, för företagen och för den breda allmänheten.

23.  Europaparlamentet konstaterar att införandet av systemet för intern kontroll ännu inte var avslutat 2005 och att styrelsen inte hade antagit normer för intern kontroll. Parlamentet beklagar att det inte görs någon riskbedömning och att det saknas checklistor för utanordnarna och dem som gör operativa kontroller. Byrån uppmanas att ta itu med dessa frågor för att åstadkomma insyn och effektivitet.

24.  Europaparlamentet noterar att i de allmänna genomförandebestämmelserna om rekrytering av byråns personal förtydligas inte de kriterier och formaliteter som skall respekteras vid de olika etapperna i urvalet av sökande. Parlamentet betonar att dokumentationen i detta hänseende måste upprättas noggrant så att öppenhet och opartiskhet i besluten garanteras.

25.  Europaparlamentet anser det beklagligt att det i samband med upphandlingsförfaranden ofta saknades motiveringar till utvärderingskommittéernas bedömningar av anbudens kvalitet. Det är också beklagligt att utvärderingsrapporterna endast undertecknades av den ansvarige utanordnaren och inte av alla ledamöter i utvärderingskommittén. Byrån uppmanas att anstränga sig ännu mer för att åstadkomma en korrekt dokumentation av upphandlingsförfaranden.

26.  Parlamentet gläder sig åt att byrån har förbättrat sina kommunikationsmetoder och att dess fackkunskaper utnyttjas i större utsträckning av särskilt de små och medelstora företagen.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 19.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 24.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 216, 20 8..1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1112/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 5).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 19.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 24.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 216, 20. 8.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1112/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 5).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 19.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 24.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 216, 20 8..1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1112/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 5).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 96.


Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
PDF 253kWORD 143k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrumet för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC))
P6_TA(2007)0119A6-0101/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(4), särskilt artikel 14,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0101/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005, samt centrumets svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(9), särskilt artikel 14,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0101/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Driftsinkomster

Fakturering under budgetåret

30 408

23 423

Övriga inkomster

372

150

Totalt (a)

30 780

23 573

Driftsutgifter

Löpande utgifter

13 200

11 929

Fastigheter, utrustning och övriga verksamhetsutgifter

3 547

2 734

Drift

7 397

5 919

Avsättningar

1 849

1 410

Totalt (b)

25 993

21 992

Driftsresultat (c = a-b)

4 787

1 581

Finansiella inkomster

Bankräntor

428

387

Växelkursvinster

1

1

Totalt (d)

429

388

Finansiella utgifter

Bankavgifter

4

7

Totalt (e)

4

7

Finansiellt resultat (f = d-e)

425

381

Resultat före extraordinära inkomster och utgifter (g = c+f)

5 212

1 962

Extraordinära inkomster (h)

0

2 230

Extraordinära utgifter (i)

0

0

Extraordinärt resultat (j = h-i)

0

2 230

Budgetårets resultat (g+j)

5 212

4 192

Källa: Uppgifter från centrumet. I tabellerna sammanfattas de uppgifter som centrumet har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005, samt centrumets svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(14), särskilt artikel 14,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0101/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna, med undantag av ett antal oriktigheter i samband med tilldelningen av kontrakt, som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för centrumets direktör med avseende på genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterar den höga nivån på förfallna anslag för centrumet under 2004. Parlamentet betonar att centrumet måste förbättra sin budgetberäkning så att den genomförda budgeten i större utsträckning stämmer överens med den budget som antagits av budgetmyndigheten.
   Europaparlamentet är besviket över att konflikten avseende betalningen av arbetsgivarens pensionsavgifter ännu inte lösts. Parlamentet uppmanar centrumet att öka sina ansträngningar att lösa denna konflikt.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att den totala utnyttjandegraden för budgetåret 2005 när det gällde åtagandebemyndigandena var över 90 procent, och samma sak gällde för betalningsbemyndigandena. Dock konstaterades ett underutnyttjande när det gällde de administrativa utgifterna (Avdelning II) där åtaganden ingicks för mindre än 75 procent av anslagen och 24 procent av åtagandena fördes över till nästkommande budgetår. Parlamentet är oroat över att under samma period förföll dessutom mer än 50 procent av de åtaganden som hade förts över från det föregående budgetåret. Parlamentet betonar att centrumet måste förbättra programplaneringen för de administrativa utgifterna.

22.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att söka ett klarläggande när det gäller de immateriella rättigheter som är knutna till databasen IATE.

23.  Europaparlamentet uttrycker en förhoppning om att konflikten mellan kommissionen och centrumet vad beträffar arbetsgivarens andel av pensionsavgifterna för de anställda kan lösas så snart som möjligt.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 25.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 48.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 25.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 48.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s .72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 25.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 48.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 102.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten
PDF 309kWORD 105k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005 (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))
P6_TA(2007)0120A6-0099/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (4), särskilt artikel 68,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0099/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005 (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (9), särskilt artikel 68,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0099/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

Avgifter för godkännande för försäljning på marknaden

72 613

68 412

Bidrag från kommissionen, inklusive bidrag från EES

  22 847 

20 529

Bidrag från gemenskapen för särläkemedel

6 110 

4 026

Bidrag för gemenskapsprogram

0

0

Inkomster från administrativ verksamhet

3 423

1 973

Övriga inkomster

1,643

1 473

Totalt (a)

106 636

96 413

Utgifter

Personalutgifter

40 057

34 333

Administrativa utgifter

17 022

11 224

Driftsutgifter

41 999

38 573

Avskrivningar

5 333

3 650

Övriga utgifter

104

280

Totalt (b)

104 515

88 060

Driftsresultat (c = a-b)

2 121

8 353

Finansiellt resultat (e)

2 257

1 160

Ekonomiskt resultat (f= c+e))

4 378

9 513

Källa: Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005 (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (14), särskilt artikel 68,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0099/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för myndighetens direktör med avseende på genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att kontrakt som ingåtts med banker gäller sedan mer än fem år tillbaka trots att det i genomförandebestämmelserna till myndighetens budgetförordning sägs att en ny upphandling skall göras åtminstone vart femte år. Parlamentet noterar myndighetens svar med en redogörelse för varför anbudsförfarandet inte kommit igång och de fördelar som uppnåtts genom direkta förhandlingar med banken, och kommer att ha detta i åtanke när det överväger ändringar av budgetförordningen.
   Parlamentet påpekar att den nya läkemedelslagstiftning som antogs 2004 fick avsevärda följder för myndighetens arbete samt för dess förvaltnings- och ledningsstrukturer.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att när det gäller budgetgenomförandet var utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden (94 procent) och betalningsbemyndiganden (82 procent) generellt sett hög. När det gäller administrativa utgifter (avdelning II) var dock utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden mindre än 90 procent, och över 40 procent av de åtaganden som ingåtts överfördes till nästkommande budgetår.

22.  Parlamentet konstaterar också att Europeiska läkemedelsmyndighetens budget har ökat avsevärt mellan 2003 och 2005, beroende på utvidgningen av Europeiska unionen och på att den fått nya arbetsuppgifter. Parlamentet välkomnar de ökade anslagen till, och det fullständiga genomförandet av, budgetposten för särläkemedel.

23.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att tillse att endast personal med delegerat ansvar har tillgång till motsvarande datasystem.

24.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att i sin redovisning ta upp medel(17) som myndigheten samlat in från andra byråer och organ för att finansiera en gemensam stödtjänst i syfte att utveckla informationssystemen för finansförvaltning.

25.  Europaparlamentet begär att förfarandena för tilldelning av kontrakt skall vara transparenta och följa regelverket, även inom IT-området.

26.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att informera parlamentet om den nya upphandlingen avseende bankkontrakt enligt standardbestämmelserna så snart som möjligt.

27.  Europaparlamentet påpekar att den nya läkemendelslagstiftningen, som antogs 2004, haft betydande effekter på Europeiska läkemedelsmyndighetens arbete, förvaltningsstrukturer och anställda. Parlamentet gratulerar myndigheten till att ha lyckats anpassa sig väl till den nya lagstiftningsramen, som trädde i kraft i november 2005.

28.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett "kontor för SMF" (små och medelstora företag), som skall ge finansiellt och administrativt bistånd till mikroföretag samt SMF i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2049/2005(18).

29.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska läkemedelsmyndighetens ansträngningar för att ge mer vetenskaplig rådgivning i tidiga skeden vid utvecklingen av nya läkemedel, liksom införandet av åtgärder för att påskynda utvärderingen av läkemedel som är av avgörande betydelse för folkhälsan. Parlamentet noterar det arbete myndigheten lagt ned för att underlätta en snabb bedömning av vaccin i händelse av en influensapandemi.

30.  Europaparlamentet begär att myndigheten, före den 1 januari 2010 och därefter vart femte år, beställer en oberoende extern utvärdering av sin verksamhet på grundval av sin inrättandeförordning och arbetsprogrammen som styrelsen fattat beslut om. Utvärderingen bör bedöma myndighetens arbetsmetoder och genomslagskraft och ta hänsyn till synpunkterna från intressenterna, både inom EU och på nationell nivå. Myndighetens styrelse bör gå igenom slutsatserna från utvärderingen och till kommissionen och parlamentet föreslå sådana rekommendationer som kan vara nödvändiga när det gäller förändringar inom myndigheten samt i dess arbetsmetoder och program. Utvärderingen och rekommendationerna till kommissionen och parlamentet bör offentliggöras, till exempel på deras webbplatser och de medel som behövs för att genomföra den externa utvärderingen skall fördelas genom det motsvarande generaldirektoratets budget.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 4.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 12.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EUT L 136, 30.4.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1901/2006 (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s.4.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 12.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 136, 30.4.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1901/2006 (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s.72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 4.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 12.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 136, 30.4.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1901/2006 (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 107.
(17) Omkring 400 000 EUR.
(18) Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2005 av den 15 december 2005 om bestämmelser, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, om de avgifter mikroföretag och små och medelstora företag skall erlägga till Europeiska läkemedelsmyndigheten och om det administrativa bistånd de skall erbjudas av denna. (EUT L 329, 16.12.2005, s. 4)


Ansvarsfrihet 2005: Eurojust
PDF 281kWORD 132k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))
P6_TA(2007)0121A6-0120/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005, samt Eurojusts svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276, och av EU-fördraget, särskilt artikel 41,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0120/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den administrative direktören för Eurojust avseende genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den administrative direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005, samt Eurojusts svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276, och EU-fördraget, särskilt artikel 41,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(9), särskilt artikel 36,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0120/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Driftsinkomster

 

 

Bidrag från gemenskapen

11 991 

8 726

Övriga inkomster

59 

397

Totalt (a)

12 050 

9 123

Driftsutgifter

 

 

Inköp av varor och tjänster

4 854 

4 476

Personalutgifter

5 149 

4 142

Avskrivningar

508 

332

Totalt (b)

10 511 

8 950

Budgetårets resultat (a–b)

1 539 

173

Källa: Uppgifter från Eurojust. – I tabellen sammanfattas de uppgifter som Eurojust har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den administrative direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005, samt Eurojusts svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276, och EU-fördraget, särskilt artikel 41,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(14), särskilt artikel 36,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0120/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för Eurojusts direktör med avseende på genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet önskar få full information om de nederländska myndigheternas avsikter när det gäller nya lokaler för Eurojust och i synnerhet hållas informerat om möjligheterna för Eurojust och Europol att utnyttja samma lokaler samt om villkoren för en sådan flyttning och det ekonomiska stöd som värdlandet kommer att bevilja Eurojust i det hänseendet.
   Europaparlamentet noterar att Eurojust genomfört en budget som skiljer sig från den som fastställts av budgetmyndigheten. Parlamentet betonar att Eurojust i framtiden måste iaktta de korrekta förfarandena och invänta budgetmyndighetens godkännande innan någon sådan ändring genomförs.
   Europaparlamentet betonar att principen om åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner skall iakttas och att den situation som inträffade under 2004 och som innebar att en anställd hade båda dessa roller inte får upprepas.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att budgetgenomförandet visar att man har ingått åtaganden för 90 procent av de beviljade anslagen för budgetåret. Den totala andelen betalningar är 84 procent. Utnyttjandegraden för driftsanslagen (Avdelning III) är dock låg: endast 80 procent av budgetårets åtagandebemyndiganden användes och en tredjedel av åtagandena måste föras över till påföljande år. Parlamentet noterar att mer än 15 procent av de åtaganden som överförts till året förföll. Parlamentet uppmanar eurojust att ytterligare förbättra planeringen av driftsutgifterna.

22.  Europaparlamentet noterar att kollegiet beslutade att godkänna en icke automatisk överföring av anslag för ett belopp på 285 484 EUR. Sådana överföringar är tillåtna endast om de flesta förberedande etapperna innan åtaganden ingås har avslutats före budgetårets slut, vilket inte var fallet.

23.  Europaparlamentet betonar att Eurojust fortfarande inte har någon egen budgetförordning och fortsatte därför att tillämpa förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet om sitt yttrande över det förslag till förordning som Eurojust överlämnat.

24.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att förbättra sitt inventeringsförfarande.

25.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att informera parlamentet om styrelsen antagit några normer för internkontroll. Parlamentet är oroat över att formaliserade drifts- och redovisningsrutiner saknas för det mesta. Checklistorna med beskrivningar av de kontroller som skall utföras av budgetåtagandena när det gäller viktiga operativa förfarandena (upphandling och rekrytering) var inte tillräckligt utarbetade 2005. Eurojust uppmanas att till parlamentet överlämna en kort beskrivning av förbättringar inom detta område i god tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2006.

26.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att respektera upphandlingsförfarandena och kontraktsförvaltningen samt även de tidsbegränsningar för ramkontrakt som fastställts i bestämmelserna.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 34.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 67.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 63, 6 3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 34.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 67.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 63, 6 3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 34.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 67.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 63, 6 3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 112.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
PDF 341kWORD 157k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 (C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC))
P6_TA(2007)0122A6-0113/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005, samt stiftelsens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse(4), särskilt artikel 11,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0113/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen avseende genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 (C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005, samt stiftelsens svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse(9), särskilt artikel 11,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0113/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

 

 

Bidrag från kommissionen

18 500

17 600

Övriga bidragsgivare – Italiens utrikesministerium

479

800

Övriga bidragsgivare – Kommissionen – Meda-ETE-konvention

2 500

0

Övriga bidragsgivare – Kommissionen – Tempus TA 2004/05-konvention

1 739

0

Övriga inkomster

34

80

Inkomster totalt (a)

23 252

18 480

Utgifter

 

 

Personal – Avdelning I i budgeten

 

 

Betalningar

11 310

11 122

Överförda anslag

478

123

Administration – Avdelning II i budgeten

 

 

Betalningar

1 232

1 213

Överförda anslag

326

247

Drift – Avdelning III i budgeten

 

 

Betalningar

2 818

3 449

Överförda anslag

1 925

1 168

Inkomster avsatta för särskilda ändamål – Avdelning IV

 

 

Betalningar

123

260

Erhållna anslag – inte utbetalade under 2005

356

540

Kommissionen – Meda-ETE-konvention - Avdelning V

 

 

Betalningar

135

0

Erhållna anslag – inte utbetalade under 2005

2 365

0

Kommissionen – Tempus TA 2004/05-konvention – Avdelning VI

 

 

Betalningar

677

0

Erhållna anslag – inte utbetalade under 2005

1 062

0

Utgifter totalt (b)

22 808

18 122

Budgetårets resultat (a–b)

444

358

Saldo som förts över från föregående budgetår

-759

-1 318

Överförda anslag som förfallit

388

204

Återbetalningar till kommissionen

0

0

Kursdifferenser

1

-4

Budgetårets saldo

74

-759

Källa: Uppgifter från stiftelsen. I tabellen sammanfattas de uppgifter som stiftelsen har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 (C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005, samt stiftelsens svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse(14), särskilt artikel 11,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0113/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för stiftelsens direktör med avseende på genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet är besviket över att konstatera att stiftelsen fortfarande inte har löst problemet med att på ett korrekt sätt redovisa utgifter för Tempusprogrammet i sina räkenskaper. Detta problem kvarstår trots återkommande kritik från revisionsrätten i årsrapporterna sedan 1999, och att revisionsrätten till följd av detta nu har avgett en reservation när det gäller stiftelsens räkenskaper. Parlamentet betonar att stiftelsen måste iaktta enhetsprincipen och principen om riktighet i budgeten.
   Europaparlamentet betonar att stiftelsen måste iaktta gällande förordningar om offentliggörande av en budget där inkomster och utgifter specificeras i artiklar och punkter samt en tjänsteförteckning.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Även om åtagandegraden för budgetårets anslag är hög (praktiskt taget 100 procent när det gäller stiftelsens egen verksamhet) uppmärksammar Europaparlamentet stiftelsen på de omfattande överföringarna av åtaganden när det gäller driften (avdelning III), över 40 procent. Parlamentet är särskilt oroat eftersom samma sak gäller för genomförandet av verksamheterna inom Meda och Tempus. Stiftelsen uppmanas att planera sin verksamhet bättre.

22.  Europaparlamentet anser att stiftelsen är en källa med viktig information och för utbyte av erfarenheter för Europeiska unionens partnerländer och för samtliga EU-institutioner.

23.  Europaparlamentet påminner om att utbildningsprogrammen och förbättringen av dessa utgör grunden för demokratins utveckling och utbredning. Följaktligen uppmanar parlamentet stiftelsen att intensifiera sin verksamhet i partnerländer där det finns betydande hinder i vägen för demokratins frammarsch.

24.  Europaparlamentet kritiserar att stiftelsen, liksom föregående år och i strid med sin budgetförordning, endast har offentliggjort en sammanfattning av sin budget i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppmanar stiftelsen att lägga fram en ny budgetkontoplan som bättre motsvarar stiftelsens verklighet och med vilken man skulle kunna undvika ständiga överföringar. Stiftelsen uppmanas att förbättra samordningen mellan ekonomienheten och driftsenheterna vilket borde leda till en minskning av de nödvändiga överföringarna.

26.  Europaparlamentet uppmanar stiftelsen att bättre följa gällande bestämmelser för de slutliga räkenskaperna.

27.  Europaparlamentet beklagar det faktum att stiftelsen ännu inte helt infört sitt system för internkontroll samt att det i slutet av 2005 saknades en analys av riskerna i verksamheten och att efterhandskontrollerna ännu inte införts. Samtidigt hade räkenskapsföraren fortfarande inte godkänt systemen för redovisningsinformation och inventarier.

28.  Europaparlamentet gläder sig åt att stiftelsen kontinuerligt har intensifierat sitt arbete inom området för utveckling av humankapitalet så att partnerländerna bättre kan utnyttja stiftelsens erfarenhet när de skall reformera sina ut- och fortbildningssystem.

29.  Europaparlamentet betonar att stiftelsen måste komma till rätta med bristerna när det gäller dokumentationen i samband med förfaranden för urval av personal.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 40.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 73.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 131, 23.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1648/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 22).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 40.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 73.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 131, 23.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1648/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 22).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 40.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 73.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 131, 23.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1648/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 22).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 117.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
PDF 332kWORD 154k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 (C6-0397/2006 – 2006/2164(DEC))
P6_TA(2007)0123A6-0114/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(4), särskilt artikel 19,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0114/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 (C6-0397/2006 – 2006/2164(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(9), särskilt artikel 19,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0114/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

Bidrag från gemenskapen

16 060

12 800

Övriga inkomster

5

Budgetinkomster totalt (a)

16 060

12 805

Utgifter

Personal – Avdelning I i budgeten

Betalningar

6 063

3 594

Överförda anslag

161

143

Administration – Avdelning II i budgeten

Betalningar

1 598

635

Överförda anslag

333

684

Drift – Avdelning III i budgeten

Betalningar

7 515

437

Överförda anslag

2 074

Budgetutgifter totalt (b)

15 670

7 567

Saldo (c= a - b)

390

5 238

Överförda anslag som förfallit

126

251

Kursdifferenser

-1

-1

Saldo för budgetårets budgetgenomförande

515

5 488

Förändring av automatiska anslagsöverföringar och inkommande fakturor

-1 021

2 089

Förändring av investeringar under budgetåret

469

242

Förändring av skulder (kommissionen)

-52

-5 489

Budgetårets avskrivningar

-151

-43

Förändring av förskott/förfinansiering till leverantörer

5 296

56

Avsättningar

-106

Övriga punkter

-515

Resultat av ekonomiska justeringar för budgetåret (e)

4 435

2 343

NB - Eventuella skillnader i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa: Uppgifter från byrån. I tabellerna sammanfattas de uppgifter som byrån har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 (C6-0397/2006 – 2006/2164(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005, samt byråns svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(14), särskilt artikel 19,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0114/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för byråns direktör med avseende på genomförandet av byråns budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att det förekommer ett antal brister i det interna kontrollsystemet.
   Europaparlamentet beklagar att anslagen för åtgärder för bekämpning av föroreningar i europeiska vatten utnyttjats i liten omfattning. Enbart 200 000 EUR av de 700 000 EUR som var tillgängliga i både åtagande- och betalningsbemyndiganden utnyttjades, vilket motsvarar 28 procent.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att vid budgetgenomförandet för 2005 förekom förseningar i rekryteringen av personal och denna situation hade återverkningar på utnyttjandet av de administrativa anslagen

22.  Europaparlamentet konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte infördes trots att det i byråns budgetförordning föreskrivs att så skall ske enligt en modell som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning.

23.  Europaparlamentet är oroat över att det i dataprogrammet för allmänna räkenskaper går att ändra bokföringsposter direkt utan korrigeringsposter.

24.  Europaparlamentet insisterar på att förteckningen över de skulder som skall tas upp i balansräkningen kontrolleras striktare. Skulderna är i själva verket minst 92 000 EUR för högt värderade (dvs. nästan 10 procent av de löpande skulderna), och detta belopp motsvarar varor och tjänster som ännu inte hade mottagits per den 31 december 2005.

25.  Europaparlamentet noterar att dokumentationen över transaktionerna, en förutsättning för ett giltigt system för intern kontroll, har brister. Ärendehandlingarna som gäller åtaganden och betalningar är ofta ofullständiga eller otydliga,

26.  Europaparlamentet är oroat över att det är svårt att fastställa hur många kontrakt som har ingåtts under budgetåret och hur många kontrakt som håller på att genomföras. En förstärkning av kontrollsystemet är nödvändig, och i första hand måste miniminormer antas om förfaranden för förvaltning och kontroll, bland annat om vad uppgifterna skall innehålla och hur de skall organiseras.

27.  Europaparlamentet noterar att kontraktsbestämmelserna om förfinansiering inte är harmoniserade när det gäller vilka bankgarantier som skall finnas. Byrån uppmanas att omedelbart lösa detta problem.

28.  Europaparlamentet noterar att det finns flera brister i förvaltningen av offentliga upphandlingar. Byrån uppmanas att följa kraven i lagstiftningen.

29.  Europaparlamentet beklagar att förseningar vid rekryteringen av personal fått återverkningar på utnyttjandet av driftsanslagen (avdelning III). Parlamentet välkomnar byråns beslut att upprätta en rekryteringsplan och betonar att liknande förseningar bör undvikas i framtiden för att byrån skall kunna fungera fullt ut.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 13.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 30.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1891/2006 (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 13.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 30.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1891/2006 (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 13.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 30.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1891/2006 (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 123.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
PDF 304kWORD 139k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))
P6_TA(2007)0124A6-0121/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (4), särskilt artikel 49,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0121/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (9), särskilt artikel 49,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism(A6-0121/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Driftsinkomster

Bidrag från gemenskapen

17 416

7 777

Övriga bidrag

1 446

248

Inkomster från arvoden och avgifter

10 888

Återbetalning av utgifter

26

3

Övriga inkomster

693

350

Totalt (a)

30 469

8 378

Driftsutgifter

Personal

13 636

5 556

Fastigheter med tillhörande utgifter

2 121

689

Övriga administrativa utgifter

     1 319

743

Avsättningar

576

89

Driftsutgifter

11 660

2 081

Totalt (b)

29 312

9 158

Rörelseresultat (c = a - b)

1 157

-780

Finansiella intäkter (d)

41

0

Finansiella kostnader (e)

-14

2

Finansiellt resultat (f = d - e)

27

-2

Budgetårets resultat (g = c + f)

1 184

-782

Källa: Uppgifter från byrån - I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (14), särskilt artikel 49,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0121/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för byråns direktör med avseende på genomförandet av byråns budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet är bekymrat över de brister i budgetförvaltningen som revisionsrätten noterat, såsom avsaknad av upplysningar i ändringsbudgetarna om gjorda överföringar och av motivering till dessa, avsaknad av information till styrelsen om överföringar samt betalningar av förskott utanför budgeten.
   Europaparlamentet konstaterar att 2004 hade byrån ännu inte antagit genomförandebestämmelserna till sin budgetförordning och inte utfört någon riskanalys eller utarbetat några normer för intern kontroll.
   Europaparlamentet konstaterar att byråns förfaranden för personalurval har varierat från en urvalsomgång till en annan och uppmanar därför kommissionen och byrån att komma överens om ett öppet och samstämmigt rekryteringsförfarande så att byråns behov av specifikt kvalificerade medarbetare blir tillgodosett.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden var lägre än 80 procent. Detta berodde på den låga nivån av utnyttjande av åtagandebemyndiganden (69 procent) och betalningsbemyndiganden (32 procent) inom driftsutgifterna. Det framgår också att budgetårets anslag i stor utsträckning förföll (mellan 7 procent och över 30 procent beroende på utgiftsavdelning och anslagens natur). Även de anslag som förts över från det föregående budgetåret förföll i stor utsträckning. Byrån upmanas att förbättra sin programplanering och förstärka uppföljningen av dess verkställande så att medel inte mobiliseras i onödan.

22.  Europaparlamentet noterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts, trots att detta föreskrivs i byråns budgetförordning, enligt en modell som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning.

23.  Europaparlamentet beklagar att styrelsen inte har antagit några miniminormer för internkontroll under 2005. Det finns fortfarande ingen beskrivning av systemen och förfarandena för förvaltning och intern kontroll. Det har inte skett något godkännande av de förfaranden som utanordnarna infört för att garantera att de finansiella uppgifter som de överlämnar till räkenskapsföraren är korrekta och uttömmande. I slutet av 2005 hade byrån fortfarande inget system som innebar att den kunde försäkra sig om att de avgifter som byrån tar ut från sina klienter för sina tjänster var tillräckligt höga för att täcka kostnaderna. Parlamentet uppmanar byrån uppmanas att rätta till denna situation så snart som möjligt.

24.  Parlamentet välkomnar styrelsens beslut att anta normer för intern kontroll som bygger på de normer som kommissionen tillämpar och på ISO 9000. Parlamentet uppmanar byrån att verka för att dessa standarder tas i bruk.

25.  Europaparlamentet beklagar att principen om öppen anbudsinfordran i vissa fall inte respekterades och uppmanar byrån att göra detta i fortsättningen.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 10.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 6.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s.10.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 6.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s.72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 10.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 6.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 128.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
PDF 255kWORD 140k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))
P6_TA(2007)0125A6-0112/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(4), särskilt artikel 44,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0112/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(9), särskilt artikel 44,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0112/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Driftsinkomster

27 405

20 591

DRIFTSINKOMSTER TOTALT

27 405

20 591

Administrativa utgifter

Personalutgifter

-13 012

-7 564

Fastigheter med tillhörande utgifter

-3 627

-4 192

Övriga utgifter (inklusive utgifter hos konsoliderade gemenskapsenheter)

-2 205

-1 263

Avskrivningar och värdenedskrivningar i konsoliderade enheter

-603

-333

Driftsutgifter (inklusive utgifter hos konsoliderade gemenskapsenheter)

-8 413

-6 431

DRIFTSUTGIFTER TOTALT

-27 674

-19 783

Resultat av verksamheten

-761

808

Intäkter från finansiella transaktioner

-

0

Kostnader från finansiella transaktioner

-7

-7

Resultat från finansiella transaktioner

-7

-6

Resultat efter finansiella poster

-768

802

Extraordinära inkomster

Extraordinära utgifter

-

-27

Extraordinärt resultat

-

-27

Budgetårets ekonomiska resultat

-768

775

NB - Eventuella skillnader i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa: Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005(11),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(12),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(14), särskilt artikel 44,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0112/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna, med förbehåll för reservationen, som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för myndighetens direktör med avseende på genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2004(16) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet är besviket över att revisionsrätten på nytt har upptäckt avvikelser i tillämpningen av bestämmelserna om rekrytering av personal. Parlamentet uppmanar myndigheten att på ett mer klart och tydligt sätt tillämpa bestämmelserna för rekryteringsförfarandena.
   Europaparlamentet är bekymrat över de oegentligheter som revisionsrätten konstaterat i förfarandena för tilldelning av kontrakt.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet noterar att budgetåret 2005 kännetecknades av ett betydande underutnyttjande av budgeten där endast 80 procent av åtagande- och betalningsbemyndigandena användes. Detta visar att myndigheten måste göra en kraftansträngning för att bättre utnyttja de anslag som den har beviljats för att uppnå sina mål.

22.  Europaparlamentet beklagar kraftigt att de ändringar det gjorde i tjänsteförteckningen inte respekterades och att myndigheten, utan att meddela parlamentet, återinförde de lönegrader som ursprungligen fanns i budgetförslaget för 19 tjänster.

23.  Europaparlamentet konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts trots att detta föreskrivs i myndighetens budgetförordning i linje med det som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning.

24.  Europaparlamentet beklagar att myndigheten inte har gjort någon riskbedömning och inte heller formellt fastställt de system och förfaranden för intern kontroll som den använder. Parlamentet uppmanar myndigheten att göra detta så snart som möjligt.

25.  Europaparlamentet konstaterar att när det gäller rekrytering gav myndigheten sökande avslag på grundval av andra kriterier än dem som angavs vid utlysningen av tjänsten, och dessutom följde den inte bestämmelserna om urvalskommittéledamöternas lönegrader i förhållande till de tjänster som skulle tillsättas. Vid urval av sökande måste fastställda kriterier tillämpas strikt, och man måste ordentligt kontrollera att de sökandes ansökningshandlingar verkligen styrker deras uppgifter.

26.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har haft svårt att rekrytera välkvalificerad vetenskaplig personal till Parma.

27.  Europaparlamentet beklagar att granskningen av upphandling och ingående av kontrakt visade på ett betydande antal anomalier. Parlamentet uppmanar myndigheten att stärka sitt system för intern kontroll snarast.

28.  Europaparlamentet noterar att de slutgiltiga byggnader som är avsedda för myndigheten är ännu inte tillgängliga. Myndigheten har därför sett sig tvungen att hyra och ställa i ordning provisoriska lokaler (kostnad 2005: cirka 3 500 000 EUR). Parlamentet uppmanar myndigheten att tillsammans med kommissionen ta upp denna situation med de nationella myndigheterna, särskilt när det gäller eventuell ekonomisk kompensation.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 22.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 42.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 22.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 42.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUT C 266, 31.10.2006, s. 22.
(12) EUT C 312, 19.12.2006, s. 42.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 340, 6.12.2006, s. 134.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
PDF 285kWORD 196k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005 (C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))
P6_TA(2007)0126A6-0119/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(4), särskilt artikel 23,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0119/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005 (C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005, samt centrumets svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(9), särskilt artikel 23,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0119/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåret 2005 (1000 EUR)(11)

 

 

 

 

 

 

 

2005

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag från kommissionen (till centrumets driftsbudget)

3 402 280,45

 

Inkomster från arvoden

 

 

Övriga inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTER TOTALT (a)

3 402 280,45

UTGIFTER

 

 

Avdelning I: Personal

 

 

Betalningar

-500 909,02

 

Överförda anslag

-361 771,74

 

 

 

Avdelning II: Administration Administrativa utgifter

 

 

Betalningar

-597 024,15

 

Överförda anslag

-534 581,62

 

 

 

Avdelning III: Driftsutgifter

 

 

Betalningar

-69 773,55

 

Överförda anslag

-540 654,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER TOTALT (b)

-2 604 714,44

 

 

BUDGETÅRETS RESULTAT (a–b)

797 566,01

 

 

 

Outnyttjade betalningsbemyndiganden överförda från föregående budgetår som förfallit

 

Justering för överföringar från det föregående budgetåret av anslag tillgängliga den 31 december som härrör från inkomster avsatta för särskilda ändamål

 

Kursdifferenser för året (vinst +/förlust -)

-10 168,55

 

 

Saldo för budgetårets budgetgenomförande

787 397,46

Del av bidraget som skall återbetalas till kommissionen

 

-787 397,46

 

 

 

Inverkan på tillgångarna

 

 

Inverkan av tillgångar & avskrivningar

 

222 011,07

 

 

 

Inverkan på upplupna kostnader/intäkter under året

 

 

Överföringar

 

1 437 007,72

Upplupna kostnader/intäkter

 

-363 538,58

 

 

 

Övriga justeringar

 

 

Utestående skulder

 

-448 377,86

Förskottsbetalningar & förutbetalda utgifter

 

20 636,80

Varor på väg

 

63 108,90

Betalning av tjänster av kommissionen

 

-8 490,00

Extraordinära intäkter

 

31 250,85

 

 

 

Resultat av ekonomiska justeringar för budgetåret (e)

 

 

953 608,90

NB - Eventuella skillnader i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa: Uppgifter från centrumet - I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005 (C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005(12),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005, samt centrumets svar(13),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(14), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(15), särskilt artikel 23,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(16), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0119/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att budgetgenomförandet för 2005 kännetecknas av en låg åtagandegrad (84 procent) och en hög överföringsgrad som generellt sett uppgår till 35 procent och i fråga om driftskostnader till nära 90 procent. Detta beror delvis på de inneboende problemen under centrumets inledningsperiod.

22.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets arbete under inledningsperioden ytterligare intensifierades av den globala oron över en potentiell influensapandemi. Parlamentet gratulerar centrumet till dess förmåga att på väldigt kort tid befästa sin position inom området för övervakning av överförbara sjukdomar.

23.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen (GD SANCO) var ansvarig för centrumets budgetförvaltning under 2005.

24.  Europaparlamentet konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts trots att detta föreskrivs i centrumets budgetförordning, i linje med den som tillämpats för den allmänna budgeten, för att få en bättre resultatuppföljning.

25.  Europaparlamentet insisterar på att de krav på utbetalningar som riktas till kommissionen bör motiveras genom en beräkning av likviditetsbehovet(17) och beklagar att centrumet inte har något system som gör det möjligt att göra sådana beräkningar.

26.  Europaparlamentet konstaterar att det i centrumets budgetförordning fastställs att utanordnaren skall göra ett budgetåtagande innan ett juridiskt åtagande görs med tredje part. Parlamentet beklagar att det för centrumets kostnader 2005 inte gjordes några budgetåtaganden innan sådana juridiska åtaganden ingicks. Parlamentet beklagar att under samma period verkställdes alla centrumets betalningar av räkenskapsföraren utan betalningsorder från utanordnaren(18).

27.  Europaparlamentet noterar att i strid med fastställda bestämmelser i centrums budgetförordning har det tillämpats dubbel bokföring under år 2005, vilket medför risker för fel. Parlamentet betonar att detta skall rättas till så snart som möjligt.

28.  Europaparlamentet konstaterar att dokumentationen av förfarandena för urval av personal har brister: besluten om utnämning och sammansättning av urvalskommittéerna är inte formaliserade, och urvalskommittéernas slutrapporter om sitt arbete är inte heller formaliserade. Parlamentet insisterar på att centrumet strikt skall tillämpa sina urvalsförfaranden.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 31.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 54.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 31.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 54.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Enbart belopp för 2005 eftersom centrumet är nyinrättat
(12) EUT C 266, 31.10.2006, s. 31.
(13) EUT C 312, 19.12.2006, s. 54.
(14) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(15) EUT L 142, 30.4.2004, s.1.
(16) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(17) Artikel 50 i centrumets budgetförordning.
(18) Artikel 66 i centrumets budgetförordning.


Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
PDF 332kWORD 144k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))
P6_TA(2007)0127A6-0102/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(4), särskilt artikel 17,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0102/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005(6),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(7),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(9), särskilt artikel 17,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0102/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåret 2005 (1000 EUR)(11)

2005

Inkomster

Bidrag från kommissionen

4 400

 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

 

Övriga inkomster

 

Inkomster totalt (a)

4 400

 

Budgetutgifter under budgetåret

Personal – Avdelning I i budgeten

Betalningar

-1 490

 

Överförda anslag

-257

 

Administration – Avdelning II i budgeten

Betalningar

-453

 

Överförda anslag

-1 065

 

Drift – Avdelning III i budgeten (exklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Betalningar mot betalningsbemyndiganden för budgetåret

-196

 

Betalningar mot utestående åtaganden per den 31 december 2003

 

Överförda anslag

-790

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare och tredjeländer)

Betalningar

 

Överförda anslag

 

Utgifter totalt (b)

-4 251

 

Budgetårets resultat (a–b)

149

 

Saldo som förts över från föregående budgetår

N-1-anslag som överförts och förfallit (Avdelning I och II icke-differentierade anslag)

 

Neutralisering av överföringen N-1 för avdelning III i samband med övergången till differentierade anslag

 

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

 

Återbetalningar till kommissionen

 

Kursdifferenser

 

Budgetårets saldo

149

 

Källa: Information från byrån - I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005(12),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(13),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(14), särskilt artikel 185,

–   med beaktande Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(15), särskilt artikel 17,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(16), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0102/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att budgetgenomförandet för 2005 kännetecknas av en låg grad av åtaganden (70 procent) och en hög grad av överföringar (i allmänhet över 40 procent, och upp till nära 80 procent när det gäller driftsutgifter). Detta beror delvis på de inneboende problemen under byråns startperiod och på det faktum att byråns verksamhet inte började komma i gång förrän under andra halvåret 2005.

22.  Europaparlamentet konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts, trots att detta föreskrivs i byråns budgetförordning, enligt en modell som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 16.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 1.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT C 266, 31.10.2006, s. 16.
(7) EUT C 312, 19.12.2006, s. 1.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(9) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(10) EGT L 357, 31.12.2002, s.72.
(11) Enbart belopp för 2005 eftersom byrån är nyinrättad.
(12) EUT C 266, 31.10.2006, s. 16.
(13) EUT C 312, 19.12.2006, s. 1.
(14) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(15) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(16) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


Betaltjänster på den inre marknaden ***I
PDF 199kWORD 80k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2000/12/EG och 2002/65/EG (KOM(2005)0603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD))
P6_TA(2007)0128A6-0298/2006

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0603)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2, artikel 47.2 första och tredje stycket och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0411/2005),

–   med beaktande av den skrivelse av den 1 mars 2007 som Europaparlamentets talman erhållit av ordföranden för den arbetsgrupp som avses i artikel 29 i direktiv 95/46/EG, såvitt avser frågorna rörande dataskydd, bl.a. för systemet SWIFT,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A6-0298/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG

P6_TC1-COD(2005)0245


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2007/64/EG.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse *
PDF 202kWORD 94k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om inrättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (KOM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS))
P6_TA(2007)0129A6-0137/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0827)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0046/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0137/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 3
(3)  Producentmedlemsstaterna skall, för en period på två år, fördela sin kvot mellan alla stärkelseproducerande företag på grundval av de kvoter som fastställts för regleringsåret 2006/2007.
(3)  Producentmedlemsstaterna skall, för en period på fyra år, fördela sin kvot mellan alla stärkelseproducerande företag på grundval av de kvoter som fastställts för regleringsåret 2006/2007.
Ändring 2
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 2, punkt 1 (förordning (EG) nr 1868/94)
1.  Kvoter skall tilldelas potatisstärkelseproducerande medlemsstater för regleringsåren 2007/2008 och 2008/2009 i enlighet med bilagan.
1.  Kvoter skall tilldelas potatisstärkelseproducerande medlemsstater för regleringsåren 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 och 2010/2011 i enlighet med bilagan.
Ändring 3
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 2, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG) nr 1868/94)
2.  Varje producentmedlemsstat som avses i bilagan skall fördela sin kvot mellan de stärkelseproducerande företagen för användning under regleringsåren 2007/2008 och 2008/2009 på grundval av de disponibla delkvoterna för de enskilda stärkelseproducerande företagen under 2006/2007, utom vid tilllämpning av andra stycket.
2.  Varje producentmedlemsstat som avses i bilagan skall fördela sin kvot mellan de stärkelseproducerande företagen för användning under regleringsåren 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 och 2010/2011 på grundval av de disponibla delkvoterna för de enskilda stärkelseproducerande företagen under 2006/2007, utom vid tillämpning av andra stycket.
Ändring 4
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 3 (förordning (EG) nr 1868/94)
Kommissionen skall senast den 1 januari 2009 lägga fram en rapport för rådet om hur systemet för kvottilldelning i gemenskapen fungerar, tillsammans med lämpliga förslag. Rapporten skall beakta utvecklingen på marknaden för potatis- och spannmålsstärkelse."
Kommissionen skall senast den 1 januari 2011 lägga fram en rapport för rådet om hur systemet för kvottilldelning i gemenskapen fungerar, tillsammans med lämpliga förslag. Rapporten skall beakta utvecklingen på marknaden för potatis- och spannmålsstärkelse. Om en överenskommelse inom Världshälsoorganisationen skulle medföra en minskning av exportbidragen och importtullarna för tapiokastärkelse, skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en konsekvensrapport före ovannämnda datum."

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet
PDF 134kWORD 108k
Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 om framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (2006/2107(INI))
P6_TA(2007)0130A6-0087/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2006 om kommissionens strategidokument inför utvidgningen (2005)(1),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 november 2006 om strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2006–2007 inklusive den därtill särskilda rapporten om EU:s förmåga att integrera nya medlemmar" (KOM(2006)0649),

–   med beaktande av sin resolution av den 13 december 2006(2) om kommissionens meddelande om utvidgningsstrategin,

–   med beaktande av sin resolution av den 13 december 2006 om institutionella aspekter på Europeiska unionens förmåga att integrera nya medlemsstater(3),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 maj 2006 "Läget två år efter utvidgningen – En ekonomisk framgångshistoria" (KOM(2006)0200),

–   med beaktande av sin resolution av den 28 september 2005 om inledandet av förhandlingar med Turkiet(4),

–   med beaktande av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser av den 3 oktober 2005(5) om inledningen av förhandlingarna med Kroatien,

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet den 15-16 juni 2006(6),

–   med beaktande av sin resolution av den 27 september 2006 om Turkiets framsteg inför anslutningen(7),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(8),

–   med beaktande av kommissionens tredje rapport om ekonomisk och social sammanhållning (KOM(2004)0107) av den 18 februari 2004,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 juni 2006 "Tillväxt- och sysselsättningsstrategin och reformen av den europeiska sammanhållningspolitiken – Fjärde framstegsrapporten om sammanhållningen" (KOM(2006)0281),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Köpenhamn den 21–22 juni 1993 och i Bryssel den 16–17 december 2004 och 14–15 december 2006,

–   med beaktande av artikel 49 i EU-fördraget och artikel 158 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från budgetutskottet (A6-0087/2007), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 2 i EU-fördraget är den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen ett viktigt mål för Europeiska unionen och för medborgarna ett synligt tecken på europeisk solidaritet.

B.  Europeiska unionens sammanhållningspolitik har rönt betydande framgångar i att uppnå målet med social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, vilket i synnerhet framgår av kommissionens fjärde framstegsrapport.

C.  De tidigare utvidgningarna av unionen har bidragit till att trygga freden, säkerheten, stabiliteten, demokratin och rättsstatsprincipen samt tillväxten och välståndet i hela unionen. Dessa fördelar har fått EU att bli en mer konkurrenskraftig och dynamisk ekonomi, vilket man bör minnas då det fattas beslut om framtida utvidgningar.

D.  Det krävs emellertid fortsättningsvis stora insatser för att uppnå konvergens för länderna i Central- och Östeuropa, eftersom deras ekonomiska utgångspunkt var lägre än i anslutningsländerna vid tidigare utvidgningar. Samtidigt krävs det ett radikalt politiskt och ekonomiskt systemskifte i dessa länder.

E.  Följderna av globaliseringen försvårar konvergensprocessen och ger även upphov till nya problem med utlokalisering av företag för hela EU.

F.  En väl administrerad sammanhållningspolitik kan hjälpa regionerna att möta några av de utmaningar som globaliseringen medför.

G.  Det finansiella trycket på de offentliga budgetarna ökar. Många medlemsstater bryter mot stabilitetskriterierna, och dessutom kommer den demografiska utvecklingen att belasta dessa budgetar ytterligare samt försvaga den ekonomiska tillväxten.

H.  EU bör förbli ett öppet samhälle, och strukturpolitiska frågor får inte utgöra något hinder för framtida utvidgningar under förutsättning att de nödvändiga reformerna garanterar integrationsförmågan.

I.  Gemenskapen för sedan oktober 2005 anslutningsförhandlingar med Turkiet och Kroatien, även om utgången av förhandlingarna är öppen. I december 2005 medgav Europeiska rådet kandidatstatus åt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien; de övriga staterna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Montenegro och Serbien (inklusive Kosovo)) räknas som potentiella anslutningsländer. Reformprocessen i alla dessa länder stöds redan nu genom program med föranslutningsstöd som innehåller strukturpolitiska delar.

J.  I och med Rumäniens och Bulgariens anslutning har särskilda bestämmelser som avser rätten att ansöka om strukturfondsanslag trätt i kraft, och de fullständiga strukturpolitiska effekterna av denna anslutning har ännu inte beräknats.

K.  Anslutning av alla länder som mottar föranslutningsstöd och fullständig hänsyn till Rumänien och Bulgarien skulle kräva ytterligare 150 miljarder EUR under den innevarande stödperioden enligt den gällande strukturpolitiska ordningen. Alla de länder som mottar föranslutningsstöd kommer emellertid inte att anslutas samtidigt till unionen.

L.  I och med Rumäniens och Bulgariens anslutning har ytan i de 25 medlemsstater som är berättigade till EU:s strukturstöd ökat med 9 procent och befolkningstalet med 6 procent, medan BNP per capita har minskat med 5 procent. En anslutning av Kroatien skulle utöka ytan i EU-27 med 1,3 procent och befolkningstalet med 0,9 procent, men BNP per capita skulle minska med 0,6 procent. Turkiets anslutning skulle utöka EU-27-området med 18,3 procent och befolkningstalet med 14,7 procent; BNP per capita skulle gå ned med 10,5 procent. Om de övriga staterna på västra Balkan ansluts till EU-27 skulle det innebära att ytan ökar med 4,8 procent och befolkningstalet med 4 procent, medan BNP per capita skulle sjunka med 3,5 procent.

M.  Det finns ett trängande behov av institutionella, finansiella och politiska reformer av EU:s institutioner som stärker unionens integrationsförmåga. En anslutning till unionen är helt beroende av att Köpenhamnskriterierna uppfylls och därmed av den demokratiska utvecklingen i de länder som avses i skäl I

N.  I en union med 34 medlemsstater skulle Kroatien enbart erhålla 7 procent av de ytterligare strukturmedlen, beräknat enligt de nuvarande bestämmelserna. För de övriga staterna på västra Balkan, som för närvarande mottar föranslutningsstöd, skulle andelen vara 9,2 procent, medan Turkiet ensamt skulle motta 63 procent.

O.  Anslutningen av de enskilda länderna på västra Balkan skulle inte ens enligt den nuvarande finansieringsramen medföra några statistiska effekter på de enskilda regionernas bidragsberättigande i medlemsstaterna, och inte heller några dramatiska finansiella konsekvenser för sammanhållningspolitiken i den nuvarande unionen med 27 medlemsstater. Detta beror på ländernas storlek, befolkningstal och ekonomiska utveckling. I jämförelse skulle Kroatien – det land med vilket förhandlingarna har nått längst och vars socioekonomiska utveckling till och med är mer avancerad än i vissa nuvarande medlemsstater – utgöra den minsta finansiella bördan för EU med tanke på landets storlek, befolkningstal och ekonomiska utvecklingsnivå. Inte heller skulle landet ens under den nuvarande finansieringsperioden ge upphov till några statistiska effekter vad avser de bidragsberättigade områdena på regional och nationell nivå.

P.  Genom Turkiets anslutning skulle EU:s sammanhållningspolitik enligt de nuvarande bestämmelserna och villkoren få helt nya dimensioner, eftersom den hittills aldrig har tillämpats på ett land som är så stort, har så låg ekonomisk utvecklingsnivå och så stora regionala skillnader.

Q.  I ordförandeskapets slutsatser från juni 2006 hänvisade Europeiska rådet till att EU fortsättningsvis bör kunna bevara dynamiken i den europeiska integrationen då den tar emot nya medlemsstater, och att alla åtgärder bör vidtas för att stärka unionens sammanhållning och effektivitet.

R.  I sitt meddelande av den 8 november 2006 kräver kommissionen att effekterna av framtida utvidgningar på EU:s budget bör analyseras detaljerat på förhand, med hänsyn tagen till den framtida utvecklingen av relevanta politikområden som jordbruk och sammanhållningspolitik.

S.  Regionalpolitiken kommer som en av de största budgetposterna att diskuteras mycket intensivt, inte minst mot bakgrund av effektivitetskriterier, i samband med den översyn av EU:s finansieringsram som planeras för 2008/2009.

T.  I en union som fortfarande håller på att utvidgas måste gemenskapens politiska strategier i allt högre grad än tidigare vara effektiva, eftersom sammanhållningspolitikens effektivitet och det värde som politiken bevisligen tillför är ytterst beroende av de tillgängliga ekonomiska resurserna. Därför bör översynen av gemenskapens system med egna resurser ägnas största uppmärksamhet.

1.  Europaparlamentet anser att EU:s integrationsförmåga i synnerhet innebär att unionen med hänsyn till de budgetmässiga realiteterna bör kunna uppnå den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningens mål. Därför anser parlamentet att det vid anslutningen av varje kandidatland är nödvändigt att avgöra om EU förmår integrera den berörda staten.

2.  Institutionella, finansiella och politiska reformer är även nödvändiga vid översynen av EU:s finansiella ram. I detta sammanhang anser parlamentet att man bör jämföra de olika effekter som de viktigaste finansieringsinstrumenten (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) har på utvecklingen i EU-27, och därmed möjliggöra lämpliga budgetbeslut.

3.  Europaparlamentet anser att framtida utvidgningar inte får leda till att allt fler regioner upphör att vara stödberättigade inom sammanhållningspolitikens nuvarande mål 1 till följd av den statistiska effekten utan att de ekonomiska skillnaderna verkligen har avhjälpts.

4.  Europaparlamentet betonar att en ärlig och verkningsfull sammanhållningspolitik är omöjlig om inte EU:s utgifter ökas till 1,18 procent av unionens BNI, vilket parlamentet framhöll i sin resolution av den 8 juni 2005 om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013(9).

5.  Europaparlamentet beklagar därför att kommissionen i meddelandet av den 8 november 2006 om en strategi för utvidgningen inte lägger fram någon djupgående analys av de framtida utvidgningarnas finansiella följder.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en detaljerad konsekvensanalys för att möjliggöra en tillförlitlig bedömning av de fullständiga effekterna av Rumäniens och Bulgariens anslutning på strukturpolitiken.

7.  Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att i samband med förestående utvidgningar regelbundet och för varje stat separat beräkna vilka regionalpolitiska utgifter som sannolikt uppstår för EU då de nuvarande och de ändrade och utvidgade kriterierna tillämpas, och vilka konsekvenser som därmed uppstår för regionernas nuvarande stödberättigande. I detta avseende noterar parlamentet att ESPON:s (observationsorgan i samverkan för europeisk regional utvecklingsplanering) databaser och analysinstrument även kan utnyttjas, och framhåller att man också bör överväga att förbättra integreringen av EU:s olika finansieringsinstrument.

8.  Parlamentet anser att det behövs kontinuerliga undersökningar som baseras på erfarenheterna från tidigare utvidgningar och som omfattar de socioekonomiska förbättringar som kommer att göras under den nuvarande programperioden, i syfte att utveckla scenarier för den framtida finansieringen av EU:s sammanhållningspolitik.

9.  Europaparlamentet understryker vikten av en mycket strikt hållning till den kvantitativa och kvalitativa utvärderingen av strukturfondernas användning, vilket kräver sund förvaltning och lämplig kontroll för att man i unionsmedborgarnas intresse skall uppnå en optimal avvägning mellan kostnader och nytta för EU:s utgifter för sammanhållningspolitiken.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna ett kapitel i den kommande fjärde sammanhållningsrapporten åt sin syn på den nuvarande sammanhållningspolitikens hållbarhet och de framtida åtgärder som eventuellt kan påverka denna politik.

11.  Europaparlamentet anser att det med tanke på det nuvarande systemet med EU:s egna medel är svårt att finansiera någon ytterligare utvidgning utan att den nuvarande sammanhållningspolitikens effektivitet försämras.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att lägga fram ett meddelande med förslag till en sammanhållningspolitisk infasningsmodell som möjliggör ytterligare differentiering mellan föranslutningsstöd och medlemskap, och som gör det möjligt för potentiella anslutningsländer att motta effektivt stöd för regional utveckling alltefter sina respektive politiska framsteg före ett eventuellt medlemskap i Europeiska unionen.

13.  Europaparlamentet kräver i synnerhet för Turkiet en successiv plan som har mer fokus på särskilda stödteman (industrikluster, administrationsuppbyggnad och jämlikhet) och stödregioner, för att man på så sätt skall undvika oövervägd tillämpning av de sedvanliga anslutningsrelaterade åtgärderna och uppnå mer målinriktade sammanhållnings- och tillväxteffekter.

14.  Europaparlamentet begär att medbeslutandeförfarandet skall tillämpas vid utvärderingen och reformen av föranslutningsstödet från 2010.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att definiera den "stärkta grannskapspolitiken" mer detaljerat och att i detta sammanhang fästa mer uppmärksamhet vid instrumenten för finansiering av strukturstöd.

16.  Europaparlamentet betraktar det som avgörande för sammanhållningspolitikens effektivitet att medlemsstaternas eget ansvar i framtiden bör utökas.

17.  Europaparlamentet föreslår att EU alltmer bör utnyttja lånefinansieringens hävstångseffekt inom ramen för diskussionerna om den framtida sammanhållningspolitiken, i synnerhet i regioner som redan har mottagit finansiering från EU under många år i syfte att effektivisera gemenskapsstödet utan att dock ersätta det.

18.  Europaparlamentet anser i detta sammanhang att mer fördelaktiga villkor bör fastställas för finansiering av lån och bidrag för EU:s minst utvecklade regioner.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en framtida sammanhållningspolitik som är mer inriktad på regionernas faktiska behov, eftersom det är klart att regioner som mottagit stöd från EU:s fonder under 10, 20 eller 30 år har nått upp på en annan utvecklingsnivå än de regioner som ännu inte har mottagit finansiering. Parlamentet anser att ökad differentiering eventuellt kan vara ett svar på de framtida utmaningarna för EU:s sammanhållningspolitik.

20.  Europaparlamentet är oroat över att EU-stödet i vissa regioner inte är tillräckligt målinriktat och att läget i dessa regioner därför inte förbättras trots att de mottagit finansiellt stöd i många år, vilket innebär slöseri med gemenskapens resurser.

21.  Europaparlamentet uppmanar att privata medel skall utnyttjas alltmer för samfinansiering av strukturstödet och att privat samfinansiering av strukturfondsprojekt och -program bör underlättas betydligt i enlighet med bästa praxis.

22.  Europaparlamentet uppmanar att strukturstödet i framtiden bör utformas för att flyttningseffekter och EU-finansiering för utlokalisering av företag skall undvikas. Parlamentet anser att kommissionen inom ramen för sammanhållningspolitiken kritiskt bör undersöka om företagssubventioner kan påverka lokaliseringsbeslut inom företagen, med hänsyn tagen till de berörda företagens storlek.

23.  Europaparlamentet noterar att en framgångsrik sammanhållningspolitik är förknippad med den nationella ekonomiska politiken, och att tillämpningen av de nationella handlingsplanerna enligt Lissabonstrategin i synnerhet inverkar på sammanhållningspolitikens utgång.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att se till att finansieringen inom ramen för framtida program för regional konkurrenskraft och territoriellt samarbete alltmer koncentreras på att göra den regionala ekonomin mer europeisk, liksom på infrastrukturer av europeiskt intresse.

25.  Europaparlamentet kräver att strukturfonderna i framtiden skall utnyttjas i högre grad för att lindra följderna av den demografiska omvandlingen och relaterad regional migration.

26.  Europaparlamentet framhåller att Europeiska socialfonden i framtiden bör utnyttjas i högre grad som ett horisontellt instrument bland annat för att hjälpa regionerna att hantera de sociala följderna av globaliseringen och effekterna av den demografiska omvandlingen.

27.  Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitikens resultat inte kan kontrolleras förrän strukturfondsmedlen fördelas på ett öppet sätt, och kräver därför att EU bör införa ytterst strikta öppenhetskriterier för fördelning av stödmedel.

28.  Europaparlamentet kräver hårdare påföljder för påvisat missbruk av stödmedel samt effektivare förfaranden för att återkräva medel.

29.  Europaparlamentet noterar att en lyckad kamp mot korruption och utbyggnad av förvaltningskapacitet som förmår genomföra strukturfondsprogrammen på ett effektivt och öppet sätt är en avgörande förutsättning för mottagande av europeiskt strukturstöd. Parlamentet kräver att kontrollinstrumenten skall tillämpas konsekvent och oeftergivligt.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta alla dessa punkter i betraktande då de genomför den halvtidsöversyn av EU:s nuvarande finansieringsram som är planerad att ske 2008-2009.

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Regionkommittén.

(1) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 402.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0568.
(3) Antagna texter, P6_TA(2006)0569.
(4) EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
(5) 12877/05, 4.10.2005.
(6) 10633/1/06, 17.6.2006.
(7) Antagna texter, P6_TA(2006)0381.
(8) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(9)EUT C 124 E, 25.5.2006, s. 373.


Kommissionens årliga politiska strategi för 2008
PDF 248kWORD 135k
Resolution
Bilaga
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 om kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008 (2007/2017(BUD))
P6_TA(2007)0131A6-0123/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om den årliga politiska strategin för 2008 (KOM(2007)0065),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1),

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande artikel 112.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel (A6-0123/2007), och av följande skäl:

A.  EU:s budget för 2008 kommer att vara den andra budgeten inom ramen för det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006.

B.  Budgeten för 2008 kommer att vara den första med Rumänien och Bulgarien som EU-medlemmar.

C.  Globaliseringsprocessen går snabbt framåt, med alla de möjligheter och utmaningar som den innebär på det ekonomiska, sociala och miljörelaterade området. Budgeten för 2008 måste säkerställa att EU även i fortsättningen kan utnyttja möjligheterna och möta utmaningarna i samband med globaliseringen och hantera sitt ansvar som global aktör genom en lämplig blandning av framåtblickande inre och yttre politik.

D.   2007 kommer att vara det första året för genomförande av många av EU:s nya utgiftsprogram för den ekonomiska programplaneringsperioden 2007–2013, till följd av antagandet av många nya rättsliga grunder under 2006. Uppgifter om genomförandet av budgeten för 2007, särskilt när det gäller åtagandebemyndiganden, kommer att ge viktig information om kommissionens och medlemsstaternas förmåga att genomföra parlamentets prioriteringar.

Politiskt sammanhang

1.  Europaparlamentet betonar att budgeten för 2008 kommer att utarbetas, presenteras och diskuteras mot bakgrund av 50-årsdagen av Romfördragets undertecknande och ett nytt försök att åstadkomma framsteg i det konstitutionella fördraget. Parlamentet noterar att man under 2007 kommer att inleda det förberedande arbetet med att under 2008-2009 på nytt fullständigt se över (översynen efter halva tiden) den fleråriga budgetramen för 2007-2013, samt noterar sin resolution av den 29 mars 2007 om unionens system för egna medel.(2)

2.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att EU med 27 medlemmar gör globaliseringen till en möjlighet för sina medborgare och tar ledningen på internationell nivå för att möta globaliseringens utmaningar. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att garantera att EU:s budget- och personalresurser är adekvat fördelade så att EU kan fungera ordentligt.

3.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag under beteckningarna välstånd, solidaritet, säkerhet och den yttre dimensionen. Samtidigt måste EU behålla fokus på Lissabonagendan, särskilt hållbar utveckling, tillväxt och arbetstillfällen, konkurrenskraft samt små och medelstora företag samt social sammanhållning. Parlamentet anser att dessa förslag i många fall, såsom i fråga om energipolitiken och klimatförändringar, är ett exempel på ett mer flexibelt tillvägagångssätt från EU:s sida när det gäller att möta de verkliga utmaningar som Europas medborgare står inför. Parlamentet vill dock framhålla att EU:s möjligheter att reagera på politiska förändringar i budgettermer är mycket begränsade p.g.a. de mycket små marginalerna under de olika utgiftstaken.

4.  Europaparlamentet anser att det är dess ansvar som budgetmyndighet att se till att de medel som anslås till EU:s budget används på ett sätt som ger valuta för pengarna, särskilt för att optimera de begränsade resurserna. Därför avser parlamentet att fortsätta att eftersträva en resultatinriktad budget enligt det tillvägagångssätt som infördes i budgeten för 2007 i samarbete med de specialiserade utskotten.

5.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att EU:s årliga politiska prioriteringar skall fastställas på ett sådant sätt att de effektivt kan kommuniceras till Europas medborgare och betonar att denna resolution innehåller parlamentets ståndpunkter om det kommande budgetförfarandet. Parlamentet beklagar djupt att den årliga politiska strategin inte adekvat återspeglar parlamentets prioriteringar. Parlamentet förväntar sig att vederbörlig hänsyn skall tas till denna resolution i det preliminära budgetförslaget för 2008. Parlamentet betonar att kommissionens olika föreslagna initiativ i den årliga politiska strategin för 2008 bör beaktas inom ramen för de helt nyligen antagna utgiftsprogram och politiska prioriteringar som ligger till grund för de övergripande finansieringsramar som antogs för den fleråriga budgetramen för 2007–2013 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

6.  Europaparlamentet noterar kommissionsledamot Margot Wallströms redogörelse inför talmanskonferensen den 8 februari 2007 av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007. Parlamentet beklagar bristen på interaktion mellan programmet för lagstiftningsarbetet och budgetförfarandet och insisterar, i linje med ramavtalet om relationerna mellan parlamentet och kommissionen, på en bättre koppling mellan de två förfarandena. Parlamentet påminner kommissionen om dess åtaganden under budgetförfarandet för 2007 och om skrivelsen från december 2006 från ordförande Barroso om bättre överensstämmelse mellan lagstiftningsprioriteringar och budgetbeslut. I detta sammanhang noterar parlamentet de prioriteringar som kommissionen anger i meddelandet om den årliga politiska strategin, och förväntar sig att kommissionen justerar dessa prioriteringar i linje med de beslut som budgetmyndigheten kommer att ta under det årliga förfarandet.

En resultatinriktad budget – transparent presentation, tydliga mål, korrekt tillämpning

7.  Europaparlamentet betonar än en gång vikten av att EU:s utgiftsprogram effektivt uppfyller de fastställda politiska målen. Parlamentet anser att det alltid har varit mycket viktigt att politiken genomförs och att detta tydligt kan visas för att EU skall vara legitimt i medborgarnas ögon. Parlamentet förklarar att man därför avser att för budgetarbetet för 2008 tillämpa filosofin om en "resultatinriktad budget". Parlamentet understryker att dessa resultat inte endast kommer att utvärderas enligt strikta bokföringskriterier och påminner om att detta angreppssätt kommer att tillämpas i en anda av gott interinstitutionellt samarbete.

8.  Europaparlamentet betonar att budgetpresentationen, som ett första steg mot en resultatinriktad budget, måste vara tydlig, samstämmig och transparent. Parlamentet stöder användningen av verksamhetsbaserad budgetering, som syftar till att matcha budget- och personalresurserna med de politiska målen enligt politikområdena för kommissionens utgifter. Parlamentet noterar att kontoplanen för den verksamhetsbaserade budgeteringen inte är lätt att förena med rubrikerna i den fleråriga budgetramen. Parlamentet beklagar även att den klassificering som används i den årliga politiska strategin för välstånd, solidaritet, säkerhet och den yttre dimensionen utgör ett tredje klassificeringssystem som är tämligen godtyckligt när det gäller klassificeringen av politikområden under de olika kapitlen, som inte har något större värde ur budgetsynvinkel och som inte är lätt att förena med de olika kategorierna i den verksamhetsbaserade budgeteringen och den fleråriga budgetramen. Kommissionen uppmanas att bättre respektera strukturerna i den verksamhetsbaserade budgeteringen och den fleråriga budgetramen och att tydligt ange sambanden mellan denna tredje klassificering och budgetrubrikerna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

9.  Europaparlamentet anser att kommissionens verksamhetsförklaringar för varje politikområde i det preliminära budgetförslaget utgör ett nyckelelement i budgetmyndighetens effektiva översyn av EU:s utgifter. Parlamentet betonar att det är omöjligt att effektivt utvärdera politiken om de politiska målen inte är tydliga. Parlamentet begär att presentationen av dessa verksamhetsförklaringar skall bli tydligare i det preliminära budgetförslaget för 2008. Parlamentet kräver att större uppmärksamhet skall fästas vid de politiska målen och bedömningen av de politiska resultaten och att mindre information skall ges om administrativa processer än vad som ofta har varit fallet i tidigare dokument om det preliminära budgetförslaget.

10.  Europaparlamentet betonar vikten av att övervaka budgetgenomförandet som ett instrument för att kontrollera genomförandet av politik. Parlamentet välkomnar att kommissionen nyligen har blivit bättre på att tillhandahålla uppgifter om genomförande, i synnerhet genom systemet för budgetprognosvarningar. Parlamentet noterar att de första siffrorna för genomförandet avseende det första utgiftsåret för de nya programmen för 2007–2013, tack vare systemet för budgetprognosvarningar, kommer att finnas tillgängliga under 2007. Denna information kan vara till nytta för att få kommissionen och medlemsstaterna att helt och fullt respektera parlamentets politiska prioriteringar, så som de uttrycks i 2007 års budget och i denna resolution.

Personalresurser – tillräckliga anslag, personligt ansvar, övervakning av entreprenader

11.  Europaparlamentet anser verkligen att man måste bevilja de nödvändiga resurserna för att Europeiska unionens administrativa system skall vara effektivt och kostnadseffektivt. Parlamentet väntar med intresse på resultatet av den systematiska undersökning som kommissionens enheter genomför av kommissionens verkliga personalbehov, som skall läggas fram den 30 april 2007. Denna undersökning av kommissionens personal är en nyckelåtgärd som gör det möjligt för kommissionen att identifiera sin verkliga potential och anslå mer personalresurser till nya politiska prioriteringar, t.ex. energi, klimatförändring, immigration, genomförande av de fleråriga programmen och tillsyn över implementeringen av gemenskapslagstiftningen i medlemsstaterna. Parlamentet kommer att göra en noggrann utvärdering av undersökningen, för att kunna möta nya politiska utmaningar fr.o.m. budgetförfarandet för 2008.

12.  Europaparlamentet välkomnar de ytterligare uppgifterna i den årliga politiska strategin för 2008 om kommissionens ansträngningar för att omfördela sina personalresurser mot politiska prioriteringar, men förkastar den presentation av dessa prioriteringar som gjorts under beteckningarna välstånd, solidaritet, säkerhet och den yttre dimensionen. Kommissionen uppmanas därför att i det preliminära budgetförslaget, och i enlighet med den verksamhetsbaserade budgeteringsstrukturen, tydligt ge ytterligare information om personalpolitiken och omfördelningsstrategin för 2008, med beaktande av resultatet av den systematiska undersökningen.

13.  Europaparlamentet är oroat över att utvidgningen av de befintliga decentraliserade organen kommer att minska marginalerna under rubrikerna i den fleråriga budgetramen. Parlamentet oroar sig också över att denna minskning av de tillgängliga marginalerna kommer att minska möjligheterna att finansiera nya prioriteringar, såsom pilotprojekt och förberedande åtgärder, och minska de medel som finns tillgängliga för utvidgningen av befintliga program. Parlamentet noterar att kommissionen enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 är skyldig att utvärdera budgetkonsekvenserna för den berörda rubriken i samband med utarbetandet av förslag för upprättandet av nya decentraliserade organ. Parlamentet kommer att försöka se till att de decentraliserade organens verksamhet skapar mervärde och främjar EU-medborgarnas intressen.

14.  Europaparlamentet noterar att en ytterligare ökning av antalet genomförandeorgan och andra organ skulle behöva finansieras med de relevanta anslagen till programmet. Parlamentet uttrycker därför sin oro över att en ytterligare ökning av antalet genomförandeorgan och andra organ kan minska de driftsanslag som finns tillgängliga inom ramen för anslagen till programmet.

15.  Europaparlamentet är beslutet att klargöra definition, roll och kostnad för alla organ som nämns i artikel 185 i budgetförordningen, att utvärdera kostnadseffektiviteten för sådana verksamhetsmodeller och att se till att det förfarande som föreskrivs i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 tillämpas systematiskt på interinstitutionell nivå under budgetförfarandet för 2008.

16.  Europaparlamentet anser att decentraliseringen av ansvar till de olika generaldirektoraten och personligt ansvar för EU-tjänstemän är en viktig aspekt av den verksamhetsbaserade styrningen. Parlamentet noterar att det kan behövas ytterligare arbete med att förtydliga vissa av ansvarskedjorna inom EU-institutionerna. Parlamentet anser att denna fråga är av särskilt stor vikt med tanke på att det finns en tydlig tendens att låta utföra genomförandeuppgifter externt av genomförandeorgan och andra ad hoc-organ.

17.  Europaparlamentet oroar sig för att inrättandet av genomförandeorgan och andra ad hoc-organ kan leda till att antalet EU-anställda och kontraktsanställda ökar, om inte antalet tjänster vid kommissionens berörda generaldirektorat minskas för att kompensera ökningen, samt till en sämre tillsyn över EU:s administration. Kommissionen uppmanas att i det preliminära budgetförslaget för 2008 förklara hur de tjänster som begärs för de nya genomförandeorganen och andra ad hoc-organ kommer att kompenseras genom minskningar i det berörda generaldirektoratet. Parlamentet ber kommissionen att i det preliminära budgetförslaget för 2008 behandla frågan om lämplig kontroll av genomförandeorganen och andra ad hoc-organ för att garantera den demokratiska ansvarsskyldigheten. Parlamentet kräver en förbättring av uppförandekoden för inrättandet av genomförandeorgan följs, särskilt när det gäller parlamentets granskning av organens finansiering och bemanning.

Den fleråriga budgetramen – programplanering, marginaler, tidigare- och senareläggning av utgifter

18.  Europaparlamentet noterar kommissionens senaste uppdatering av den ekonomiska programplaneringen för 2007–2013. Parlamentet noterar de begränsade, och i vissa fall allt mindre, marginalerna under rubrikerna 1 a och 3 och motsätter sig kraftigt kommissionens förslag att utnyttja de små marginaler som fortfarande finns under dessa två rubriker till nya initiativ. Parlamentet uttrycker stor oro över att ytterligare marginaler huvudsakligen skulle skapas genom uppskjuten finansiering av befintliga fleråriga program. Parlamentet anser att de små marginalerna begränsar möjligheterna att effektivt ta sig an någon brådskande eller ny politisk prioritering. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid den kommande trepartsöverläggningen presentera en översikt över marginalerna under de olika rubrikerna och en uppdatering av den ekonomiska programplaneringen, i enlighet med punkt 46 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, samt de potentiella ekonomiska konsekvenserna av de förslag som lagts fram i lagstiftningsprogrammet.

19.  Europaparlamentet vill undersöka möjligheterna till en bättre presentation som kan underlätta och förbättra förståelsen av de olika dokumenten rörande den ekonomiska planeringen och budgeten som lämnas in till budgetmyndigheten (dokument om den ekonomiska programplaneringen och den årliga politiska strategin). För närvarande finns det varken någon tydlig markering i tabellerna i bilagan till den ekonomiska programplaneringen av exakt vilka förändringar som gjorts jämfört med den föregående ekonomiska planeringen, eller någon tydlig förklaring av hur ökningar kompenseras eller hur tidigare- eller senareläggning av utgifter skall genomföras.

20.  När det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder för budgetförfarandet för 2008 erinrar Europaparlamentet om att det i bilaga II, del D i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 anges att budgetmyndighetens båda parter kommer "att underrätta kommissionen om sina avsikter på detta område i mitten av juni". Parlamentet oroar sig över att vissa rubriker och underrubriker i budgeten inte innehåller tillräckligt med marginaler för viktiga nya pilotprojekt och förberedande åtgärder.

21.  Europaparlamentet noterar med oro de eventuella följderna av de ändringar som kommissionen föreslår av den ekonomiska programplaneringen i avsnitt III i den årliga politiska strategin för 2008 för de redan små marginalerna och/eller verksamhetsprogrammen, särskilt som resultat av utökad finansiering av gemenskapsorganen eller inrättandet av nya medel. Parlamentet beklagar att sådana förslag presenterades mindre än en månad efter den allra senaste uppdateringen av den ekonomiska programplaneringen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen skall lägga fram dessa förslag senare under det preliminära budgetförslaget för 2008 och nästa ekonomiska programplanering, särskilt om de skulle innebära en ändring av den fleråriga budgetramen.

22.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den föreslagna senareläggningen av vissa program i den årliga politiska strategin för 2008 och de problem som detta kan komma att medföra under kommande år av den fleråriga budgetramen med tanke på problemet med ökande utestående åtaganden. I budgeten för 2007 antog parlamentet för sina egna prioriterade områden högre åtagandenivåer än den genomsnittsnivå för åtaganden som förutsågs i de fleråriga programbeloppen för flera program. Parlamentet påpekar att det kan komma att behövas en viss nivå av interinstitutionellt samarbete avseende tidigare- och senareläggning av åtaganden i budgeten för att garantera en enhetlig programplanering av åtaganden under den fleråriga budgetramens löptid och därvid respektera de prioriteringar som parlamentet har uttryckt i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Särskilda punkter

23.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inbegripa koncepten bättre lagstiftning och förenklade förfaranden i alla nya initiativ, reformer och arbetsmetoder, för att göra dem mer begripliga för medborgarna. Parlamentet påminner om att man vid tillämpningen av konceptet bättre lagstiftning helt och fullt måste respektera principerna och villkoren i parlamentets resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av lagstiftningen(3), vilket parlamentet slog fast i sin resolution av den 13 december 2006 om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007(4).

24.  Europaparlamentet betonar att energieffektivitet är en mycket framtidsorienterad prioritering för att tackla problemen med klimatförändringen. Parlamentet instämmer med att det för en sådan politik krävs en övergripande strategi och uppmanar kommissionen att fortsätta att vidta avgörande åtgärder för att nå detta mål.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att genomföra nyckelåtgärder inom forskning och utveckling för att skynda på Lissabonagendans genomförande under 2008. Särskilt stöder parlamentet det förberedande arbetet för att se till att ett beslut att inrätta ett europeiskt tekniskt institut fattas under 2007. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förtydliga finansieringen av Europeiska tekniska institutet och förväntar sig att dess finansiering kommer att garanteras via tillkommande anslag, och inte genom nedskärningar av det sjunde ramprogrammets finansiella resurser. Parlamentet förväntar sig ytterligare information om det föreslagna genomförandeorganet för sjunde ramprogrammets förvaltning.

26.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av de trepartsöverläggningar som hölls den 7 mars 2007 om finansiering av det gemensamma företaget för ITER och den fortsatta utvecklingen av förfarandet enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Dessa resultat bifogas denna resolution som bilaga I.

27.  Europaparlamentet är oroat över kommissionens föreslagna senareläggning för många av de nya programmen under rubrik 1a. Parlamentet anser att detta inte ett korrekt sätt att planera finansieringen. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera om vilka effekter denna senareläggning får för alla program, inbegripet de program vilkas rättsliga grund ännu inte har antagits, samt för de tillgängliga marginalerna för kommande år. Parlamentet påminner kommissionen om att punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 tillåter budgetmyndigheten och kommissionen att avvika med upp till 5 procent från det belopp som fastställdes i rättsakten.

28.  För att stärka solidariteten och välståndet begär Europaparlamentet att kommissionen förklarar sina avsikter när det gäller den ekonomiska programplaneringen för livslångt lärande samt prioriterar detta område. Parlamentet anser att en ökning av medel till fyra organ (Europeiska järnvägsbyrån (ERA), Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA), Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS systemet (GSA)) inte bör medföra en minskning i den ekonomiska programplaneringen för TEN-T. Parlamentet begär därför att kommissionen skall förklara hur man avser att kompensera TEN–T-programmen under kommande år så att de totala anslag som man kommit överens om för TEN–T i den fleråriga budgetramen kan genomföras.

29.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att 2008 kommer att bli avgörande för Europas sammanhållningspolitik, eftersom det är det första hela år då de nya verksamhetsprogrammen för 2007–2013 genomförs. Därför hoppas parlamentet att sammanhållningspolitiken kommer att förbli prioriterad hos budgetmyndighetens båda grenar under budgetförfarandet för 2008.

30.  Europaparlamentet noterar att kommissionen föreslår att man minskar marginalen för rubrik 2 med 2 miljoner EUR för att täcka ytterligare verksamhet vid Europeiska miljöbyrån. Under rubrik 3a avser kommissionen att öka anslagen för Frontex med 10 900 000 EUR under 2008 och stärka finansieringen för Eurojust med ytterligare 2 500 000 EUR per år för perioden 2008 till 2013. Parlamentet påminner kommissionen om att alla dessa ökningar måste godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för det årliga budgetförfarandet och/eller av lagstiftningsmyndigheten om de innebär en förändring av referensbeloppen hos antagna program.

31.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 är de flesta medel för miljön koncentrerade under rubrik 2. Parlamentet noterar beslutet i det interinstitutionella avtalet att fördela ytterligare 100 miljoner EUR till rubrik 2, av vilka 50 miljoner EUR är reserverade för det nya finansiella instrumentet Life+. Parlamentet påminner om att en slutlig överenskommelse rörande Life+ för åren 2007–2013 nåddes den 27 mars 2007. Det är viktigt att lämna tillräckliga marginaler tills alla lagstiftningsförfaranden är avslutade.

32.  Europaparlamentet förväntar sig tydliga förslag från kommissionen rörande halvtidsutvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Därför vill parlamentet få information om formen för och omfattningen av denna halvtidsutvärdering som kommissionen vill genomföra för att bedöma de första resultaten av reformen från 2003.

33.  Europaparlamentet anser att kommunikations- och informationspolitikens huvuduppgift är att informera EU-medborgarna om åtgärder och program som genomförs av EU och de förbättringar som skett under de senaste åren. Parlamentet anser att kampanjen om politiska prioriteringar bör utformas vid ett senare skede av budgetförfarandet med hänsyn till parlamentets prioriteringar och fokusera på politikområden som vederbörligen fastställts vid första behandlingen.

34.  Europaparlamentet påminner om att alla institutioner har rätt att införa en informationspolicy som en del av den administrativa självständigheten enligt artikel 49 i budgetförordningen. Kommissionen bör, liksom de andra institutionerna gör, fortsätta att försvara sin självständighet på detta område. Parlamentet inser att det behövs samordning, inom den interinstitutionella gruppen för information och kommunikation, av de olika kommunikationsstrategier som institutionerna har infört. Parlamentet uppmanar den interinstitutionella gruppen att senast i slutet av oktober 2007 lägga fram en mer konkret och samordnad arbetsplan för 2008. Kommissionen bör förbli ambitiös i sin informationspolicy gentemot medborgarna, och tänka på att 2008 är ett år som föregår nästa val till Europaparlamentet och på att det är nödvändigt att bereda väg för den förväntade nylanseringen av den institutionella reformen.

35.  Europaparlamentet tar del av kommissionens kommunikationsprioriteringar för 2008, som inte kommer att ändra den ekonomiska programplaneringen för rubrik 3b.

36.  Europaparlamentet stöder i stora drag de mål för externa åtgärder som fastställs i den årliga politiska strategin. Dessa utarbetades på en kontinuerlig basis och skall, för andra året, genomföras genom den nya uppsättning av EU:s externa instrument som antogs under 2006. Parlamentet fäster stor vikt vid ett effektivt genomförande och respekt för parlamentets rättigheter inom denna ram. Parlamentet begär att det görs en första bedömning av hur inledningen har fungerat redan under andra hälften av 2007.

37.  Europaparlamentet ser fram mot ett meningsfullt samarbete med kommissionen i de arbetsgrupper som utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling har inrättat för att följa planering och genomförande av de nya instrumenten för externt bistånd. Parlamentet noterar den planerade halvtidsutvärderingen av hur instrumenten för externt bistånd fungerar och upprepar sin önskan att bli involverad fullt ut i denna process.

38.  Europaparlamentet betonar hur viktig flerspråkigheten är som en grundläggande del av det europeiska kulturarvet samt medborgarnas behov av att bli informerade på sitt modersmål.

39.  Europaparlamentet kräver en ytterligare förstärkning av samarbetet med utvecklingsländerna, särskilt när det gäller klimatförändring och migration, och att man skall fortsätta att eftersträva uppnåendet av millennieutvecklingsmålen, särskilt för grundläggande hälsovård och utbildning.

40.  Europaparlamentet konstaterar kommissionens uppfattning av en yttre dimension av prioriteringarna, såsom en global fond för energieffektivitet och förnybar energi eller initiativet Global Climate Policy Alliance, och det faktum att det för dessa nya prioriteringar i rubrik 4 verkar behövas ytterligare 23 100 000 EUR under 2008. Det måste dock förtydligas var den föreslagna finansieringen för varje åtgärd kommer ifrån.

41.  Europaparlamentet noterar att prognosen för den totala marginalen för rubrik 4 är 334 miljoner EUR för att man på ett lämpligt sätt skall kunna bemöta framtida behov såsom resultatet av förhandlingarna om Kosovos slutliga status, och fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet betonar starkt att denna marginal på 334 miljoner EUR i själva verket är artificiellt stor eftersom den innehåller 200 miljoner EUR som ursprungligen förutsågs för Garantifonden för lån, men som nu endast skall betalas från och med 2009 av övergångsskäl. Parlamentet betonar därför att det exceptionellt finns ytterligare 200 miljoner EUR tillgängliga under 2008 och varnar för att detta inte automatiskt beviljas för mer långsiktiga behov som då inte kommer att kunna finansieras under kommande år.

42.  Europaparlamentet noterar att man i den årliga politiska strategin i högre grad fokuserar på kopplingen mellan de yttre och inre målen, samt användningen av begreppet "i linje med". Parlamentet anser att kommissionen ytterligare måste analysera och ge förklaringar i denna fråga, särskilt med tanke på att den huvudsakliga kritiken mot EU:s politik tidigare bland annat har varit den påstådda bristen på enhetlighet mellan yttre och inre politik. Parlamentet betonar även vikten av demokrati och positiva förändringar i partnerländer och partnerregioner.

43.  Europaparlamentet insisterar på att anslag av medel till alla externa instrument och utvidgningsinstrument återspeglar EU:s prioritering av stödet till demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter.

44.  Europaparlamentet noterar att kommissionen planerar att sluta ekonomiska partnerskapsavtal med AVS-länderna under 2007. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge ytterligare stöd till AVS-länderna under övergångsperioden från den nuvarande handelsregimen till de ekonomiska partnerskapsavtalen.

45.  Europaparlamentet anser att den snabba utvecklingen av situationen för den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken (GUSP) gör att det krävs en kontinuerlig granskning och samarbete mellan institutionerna. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att man uppfyller GUSP-bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och de instrument som föreskrivs i detta. Parlamentet anser att utrikespolitiken och de budgetresurser som behövs för denna endast kan bedömas på ett korrekt sätt efter att rådet senast den 15 juni 2007 hört parlamentet om huvudaspekterna och de grundläggande valen i samband med GUSP.

46.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förslag för fördelningen av personalresurser för 2008, som inbegriper 890 nya tjänster i samband med utvidgningarna nyligen. Parlamentet erinrar om att 2008 är det slutliga året för den plan för personalresurser som avser utvidgningen 2004, och enligt vilken det begärs 640 ytterligare tjänster för 2008. Parlamentet påminner för övrigt om att det begärs 250 nya tjänster för utvidgningen till Bulgarien och Rumänien för 2008, och en liknande begäran förväntas göras för 2009. Parlamentet konstaterar att endast 50 procent av de extra tjänsterna för 2008 kommer att beviljas för utökningen av verksamheten till följd av utvidgningarna nyligen. Parlamentet anser att kommissionens översyn av personalresurserna bör stämma överens med den strategi för bättre lagstiftning som inleddes 2006 samtidigt som man tar full hänsyn till att de nya utgiftsprogrammen under planeringsperioden 2007–2013 måste genomföras på ett korrekt och effektivt sätt.

47.  Europaparlamentet välkomnar principen om omfördelning av personal enligt politiska prioriteringar men anser att man bör ha en mer ambitiös omfördelningssats än 1 procent. Parlamentet erinrar om att denna omfördelning fullt ut måste respektera de av parlamentet fastställda prioriteringarna. Parlamentet förväntar sig att kommissionen utnyttjar den pågående systematiska undersökningen för att göra väsentliga förändringar i sina prioriteringar avseende personalens fördelning och andelen fasta kostnader. Parlamentet kommer att utvärdera nivån på kommissionens personalbehov inom de övergripande behoven under rubrik 5 vid det årliga budgetförfarandet. Parlamentet tar del av kommissionens föreslagna omfördelning av 565 anställda, med 287 omfördelningar mellan avdelningar och 278 omfördelningar inom avdelningar. Parlamentet begär att kommissionen i det preliminära budgetförslaget skall ge mer detaljerad information om omfördelning av personal så att parlamentet har tillgång till den information som behövs för att bedöma om målet på 1 procent är ett lämpligt mål. Parlamentet anser att man vid inrättandet av en central omfördelningspool bör respektera principen om administrativ förenkling och bättre genomförande av program och åtgärder samtidigt som man undviker onödiga administrativa bördor.

48.  Europaparlamentet noterar det trepartsmöte som hölls den 18 april 2007, och har tagit del av överenskommelsen mellan de tre institutionerna om EU-organ som omfattas av artikel 185 i budgetförordningen. Parlamentet välkomnar rådets positiva inställning till förslaget att införa bättre kontroll och utvärdering av de berörda byråerna. Parlamentet understryker betydelsen av de frågor som förts fram, bland dem relationen mellan drifts- och administrationskostnader, förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, utvärderingen och evalueringen av samt kostnadseffektiviteten hos existerande byråer, och betydelsen av ytterligare framsteg när det gäller förfarandet enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att ett formellt förfarande – i enlighet med de bifogade uttalandena som bilaga II, och i linje med budgetförordningens bestämmelser – har visat sig tillåta brådskande överföringar till förmån för snabbinsatsgrupperna inom gränsförvaltningen ("Rabit"). Parlamentet understryker behovet att föra en bred diskussion om frågor som rör kommissionens förvaltningsmetoder i samband med slutsatserna från kommissionens genomgång, vilken förväntas bli klar den 24 april 2007.

49.  Europaparlamentet har tagit del av yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel. Parlamentet anser att dessa yttranden innehåller viktiga aspekter som bör beaktas under budgetförfarandet för 2008.

o
o   o

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten.

BILAGA I

Trepartsöverläggningen den 7 mars 2007

Slutsatser

Trepartsöverläggningen anordnades i enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

Dessa slutsatser är avsedda för att utvärdera överenskommelsen mellan de tre institutionerna.

1.  Det gemensamma företaget för ITER

Europaparlamentet och rådet kom överens om följande:

· Det gemensamma företaget för ITER skall ses som ett gemenskapsorgan när det gäller tillämpningen av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

· Europaparlamentet skall ha ansvaret för att bevilja ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för det gemensamma företaget för ITER.

Europaparlamentet och rådet erkände gemenskapsbidraget till ITER från det sjunde ramprogrammet för Euratom (högst 986 miljoner EUR(5) för perioden 2007–2013), enligt kommissionens förslag. Med tanke på att ITER-projektet enligt planerna skall fortsätta långt efter 2011, och att det bör fortsätta fram till 2041, har de motsvarande beloppen för 2012 och 2013 fastställts i den ekonomiska programplaneringen. Den framtida finansieringen kommer att behandlas vid diskussionerna om nästa budgetram.

2.  Organ

För att de befintliga organen och förfarandena för inrättandet av nya organ skall fungera på bästa sätt är Europaparlamentet, rådet och kommissionen överens om att föra djupgående diskussioner, i synnerhet när det gäller en noggrann kostnads–nyttoanalys, inbegripet administrativa kostnader, före inrättandet av nya organ och tillämpningen av översynsklausuler, enligt vad som föreskrivs i de särskilda förordningarna för de befintliga organen.

Institutionerna förklarar i detta sammanhang att de önskar fortsätta och fördjupa diskussionen om ytterligare utveckling av det förfarande som föreskrivs i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

Dessa diskussioner kommer att föras under de kommande trepartsöverläggningarna, varav den första skall hållas den 18 april 2007.

BILAGA II

Uttalanden efter trepartsmötet den 18 april 2007

1.  Europaparlamentets, rådets och kommisionens uttalande om gemenskapens organ

"1. Med syftet att uppnå bättre klarhet och insyn uppmanar budgetmyndighetens två grenar kommissionen att varje år, tillsammans med det preliminära budgetförslaget, ge en budgetöversikt över samtliga nuvarande och framtida externa organ, organ som faller under artikel 185 i budgetförordningen och genomförandeorgan. Denna översikt bör innehålla budgetinformation om organens grundrättsakter, viktigaste budgetindikatorer och personalstyrka samt förhållandet mellan deras verksamhetsutgifter och administrativa utgifter.

2.  Budgetmyndighetens två grenar påminner kommissionen om att genomföra en noggrann kostnads-/nyttoanalys och att strikt iaktta och främja förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet innan man inrättar nya organ.

3.  När det gäller de decentraliserade organen påminner budgetmyndighetens två grenar direktörerna och styrelserna i dessa organ om deras ansvar för att lägga fram realistiska budgetkrav i linje med de verkliga behoven och att undvika överbudgetering.

4.  Budgetmyndighetens två grenar uppmanar kommissionen att regelbundet utvärdera de existerande gemenskapsorganen, och därvid särskilt koncentrera sig på förhållandet mellan kostnader och nytta, och samtycker till att, för ett begränsat antal organ, granska den utvärdering som kommissionen gör. Kriterierna för vilka organ som skall granskas skulle kunna vara organ som överskrider den fastställda kvoten mellan operativa och administrativa kostnader och organ som uppvisar särskilda problem i revisionsrättens rapporter och vid ansvarsfrihetsförfarandet. Resultatet av dessa analyser och eventuellt andra analyser som genomförs vid andra institutioner bör granskas varje år senast vid trepartsmötet i oktober.

5.  Budgetmyndighetens två grenar uppmanar kommissionen att tillämpa de översynsklausuler som finns i den särskilda förordningen. Budgetmyndigheten kommer att göra en utvärdering av huruvida den rådande strategin avseende decentraliserade organ skall fortsätta att gälla.

6.  Efter slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 och med tanke på den fortsatta utvecklingen av förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 har institutionerna i princip enats om att inrätta ett förfarande för tillämpning av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet inom ramen för kommande trepartsmöten."

2.  Uttalande om Frontex

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen betonar att i en situation med allvarlig och exceptionell press på de yttre gränserna som kräver insats av grupper för snabba ingripanden vid gränserna (Rabit) och då det eventuellt saknas finansiella medel i budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för att genomföra detta, måste alla möjligheter att garantera finansiering undersökas. Kommissionen kommer att mycket snabbt undersöka huruvida det finns medel som kan omfördelas. I de fall då det krävs ett beslut av budgetmyndigheten kommer kommissionen att utnyttja ett förfarande i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen, nämligen artiklarna 23 och 24 , för att se till att få ett snabbt beslut från budgetmyndighetens två grenar om hur man skall få fram de extra medel som Frontex behöver för att inrätta en Rabit-grupp. Budgetmyndigheten åtar sig att agera så snabbt som möjligt med tanke på det allvarliga läget."

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0098.
(3) Antagna texter, P6_TA(2006)0565.
(4) EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
(5) Av ett vägledande totalt bidrag från EU-budgeten till det gemensamma företaget för ITER och utvecklingen av fusionsenergi på 1290 miljoner EUR.


Ansvarsfrihet 2006: avsnitt III, kommissionen
PDF 628kWORD 206k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt III - kommissionen (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEK(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))
P6_TA(2007)0132A6-0095/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning – budgetåret 2005 – Volym I – (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006, SEK(2006)0915 – C6-0262/2006)(2),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2004 (KOM(2006)0642, KOM(2006)0641) och arbetsdokumentet från kommissionens tjänsteenheter – bilaga till rapporten från kommissionen till Europaparlamentet om uppföljningen till besluten om ansvarsfrihet 2004 (SEK(2006)1376, SEK(2006)1377),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln "Resultatet av vår politik 2005" (KOM(2006)0124),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln "Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2005" (KOM(2006)0277),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2005 (KOM(2006)0279),

–   med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport med titeln "Medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2004" (KOM(2006)0184),

–   med beaktande av grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet som kommissionen antog den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för "samordnad granskning (single audit)" (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(3),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009),

–   med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009),

–   med beaktande av en rapport från brittiska överhusets EU-utskott, offentliggjord den 13 november 2006, med titeln "Finansiell förvaltning och bedrägerier i Europeiska unionen: iakttagelser, fakta och förslag",

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005(4) och revisionsrättens särskilda rapporter, varje rapport åtföljd av de granskade institutionernas svar,

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5710/2007 – C6-0081/2007),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 4/2006 över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7).

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6-0095/2007), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 274 i EG-fördraget skall kommissionen, i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning, genomföra budgeten under eget ansvar.

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan och se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt III – kommissionen (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEK(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(8),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning – budgetåret 2005 – Volym I (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006, SEK(2006)0915 – C6-0262/2006)(9),

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen till besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0642, KOM(2006)0641), och arbetsdokumentet från kommissionens tjänsteenheter – bilaga till rapporten från kommissionen till Europaparlamentet om uppföljningen till besluten om ansvarsfrihet 2004 (SEK(2006)1376, SEK(2006)1377),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med titeln "Resultatet av vår politik 2005" (KOM(2006)0124),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln "Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2005" (KOM(2006)0277),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2005 (KOM(2006)0279),

–   med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport med titeln "Medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2004" (KOM(2006)0184),

–   med beaktande av grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet som kommissionen antog den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för "samordnad granskning (single audit)" (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(10),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009),

–   med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009),

–   med beaktande av en rapport från brittiska överhusets EU-utskott, den 13 november 2006, med titeln "Finansiell förvaltning och bedrägerier i Europeiska unionen: iakttagelser, fakta och förslag",

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005(11) och revisionsrättens särskilda rapporter, varje rapport åtföljd av de granskade institutionernas svar,

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(12),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5710/2007 – C6-0081/2007),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 4/2006 över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(14),

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6-0095/2007), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 275 i EG-fördraget är det kommissionen som ansvarar för redovisningen av räkenskaperna.

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt III – kommissionen (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEK(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(15),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning – budgetåret 2005 – Volym I (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006, SEK(2006)0915 – C6-0262/2006)(16),

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen till besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0642, KOM(2006)0641) och arbetsdokumentet från kommissionens tjänsteenheter – bilaga till rapporten från kommissionen till Europaparlamentet om uppföljningen till besluten om ansvarsfrihet 2004 (SEK(2006)1376, SEK(2006)1377),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med titeln "Resultatet av vår politik 2005" (KOM(2006)0124),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln "Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2005" (KOM(2006)0277),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2005 (KOM(2006)0279),

–   med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport med titeln "Medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2004" (KOM(2006)0184),

–   med beaktande av grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet som kommissionen antog den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för "samordnad granskning (single audit)" (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(17),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009),

–   med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009),

–   med beaktande av en rapport från brittiska överhusets EU-utskott, offentliggjord den 13 november 2006, med titeln "Finansiell förvaltning och bedrägerier i Europeiska unionen: iakttagelser, fakta och förslag",

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005(18) och revisionsrättens särskilda rapporter, varje rapport åtföljd av de granskade institutionernas svar,

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(19),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5710/2007 – C6-0081/2007),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(20), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 4/2006 över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(21),

–   med beaktande artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6-0095/2007).

A.  Enligt artikel 274 i EG-fördraget åligger ansvaret för genomförandet av gemenskapsbudgeten kommissionen, som skall genomföra budgeten i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning i samarbete med medlemsstaterna.

B.  Det mest kraftfulla sätt på vilket kommissionen kan visa sitt verkliga åtagande för öppenhet och sund ekonomisk förvaltning är att anstränga sig på alla sätt för att fullt ut stödja initiativ för att förbättra kvaliteten hos den ekonomiska förvaltningen i syfte att erhålla en positiv revisionsförklaring (DAS, förkortning av det franska begreppet "Déclaration d´assurance") från Europeiska revisionsrätten.

C.  Förbättring av unionens ekonomiska förvaltning måste stödjas och stärkas genom noggrann övervakning av utvecklingen inom kommissionen och i medlemsstaterna.

D.  Genomförandet av Europeiska unionens politik kännetecknas av "delad förvaltning" av gemenskapsbudgeten mellan kommissionen och medlemsstaterna, vilket innebär att 80 procent av gemenskapsutgifterna förvaltas av medlemsstaterna.

E.  Utövandet av medlemsstaternas kontrollskyldigheter beträffande framtagandet av ekonomisk information och kravet på sammanfattningar av tillgängliga revisioner och förklaringar, särskilt vid tillämpning av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (nedan kallat det interinstitutionella avtalet)(22), när det gäller sammanfattningar av tillgängliga revisioner och förklaringar, bör ge ett avgörande bidrag till att förbättra förvaltningen av gemenskapsbudgeten, säkerställa att en EU-integrerad ram för intern kontroll slutförs och till att få en positiv revisionsförklaring.

F.  I sina resolutioner om ansvarsfriheten för 2003 och 2004 av den 12 april 2005(23) och den 27 april 2006(24), föreslog parlamentet att varje medlemsstat skulle tillhandahålla en redovisningsförklaring i förväg och en årlig revisionsförklaring i efterhand när det gäller användningen av EU-medlen.

G.  Parlamentets övergripande princip är att i enlighet med EG-fördraget se till att såväl kommissionens slutliga ansvar för förvaltningen av gemenskapsbudgeten som medlemsstaternas befogenheter att förvalta de medel som ställts till deras förfogande axlas fullt ut.

H.  Ekofinrådet förkastade parlamentets förslag om förklaringar på nationell nivå i sina slutsatser av den 8 november 2005(25).

I.  I punkt 44 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 föreskrivs i att de relevanta revisionsmyndigheterna i medlemsstaterna skall göra en bedömning av huruvida förvaltnings- och kontrollsystemen är förenliga med gemenskapens regler och föreskrifter och att medlemsstaterna därför skall åta sig att utarbeta en årlig översikt på lämplig nationell nivå om tillgängliga revisioner och redovisningar.

J.  En effektiv internkontroll ingår såsom en budgetprincip i budgetförordningen sedan dess ändring genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006, vilket kommissionen föreslog i sin ovannämnda handlingsplan.

K.  I sin årsrapport 2005 betonade revisionsrätten angående genomförandet av en integrerad ram för intern kontroll att "ett av de viktigaste mål som kommissionen fastställt gäller proportionella och kostnadseffektiva kontroller" (punkt 2.10), och hävdade att förenklingsprocessen (t.ex. större användning av betalningar i schablonbelopp och klumpsummor, förenklade bestämmelser om upphandling och bidrag) och användning av revisionsintyg och revisionsförklaringar från tredje part som ansvarar för budgetgenomförandet skulle kunna spela en betydande roll i detta sammanhang.

L.  Ekofinrådet uppskattade i sina ovannämnda slutsatser av den 8 november 2005 att det var mycket viktigt att införa en integrerad intern kontroll och förenkla lagstiftningen rörande kontroller och uppmanade kommissionen att utvärdera kostnaden för kontrollerna per utgiftssektor (punkt 5).

M.  Budgetkontrollutskottets arbete i allmänhet och ansvarsfrihetsförfarandet i synnerhet är en process som syftar till att 1) upprätta fullständig ansvars- och redovisningsskyldighet avseende den ekonomiska förvaltningen inom EU för kommissionen som helhet och för enskilda kommissionsledamöter samt för alla andra berörda aktörer, i enlighet med fördraget, 2) tillämpa ett lämpligt årligt förfarande i detta syfte som gör det möjligt för parlamentet att ha direktkontakt med de instanser som har det främsta ansvaret för denna förvaltning samt 3) förbättra den ekonomiska förvaltningen inom EU och därmed skapa en solidare grund för beslutsfattande mot bakgrund av revisionsrättens granskningsresultat.

N.  Budgetutskottet bör beakta resultatet av och rekommendationerna rörande ansvarsfriheten för 2005 inom ramen för nästa budgetförfarande.

O.  Genom Europeiska unionens personaldomstols dom av den 13 december 2006 i mål F-17/05 Carvalho ogiltigförklarades kommissionens beslut av den 22 september 2004 om att förlänga invaliditeten.

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR
Revisionsförklaring
Räkenskapernas tillförlitlighet

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten, med undantag för ett antal punkter som den hänvisar till i sina iakttagelser, anser att Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning ger en tillförlitlig bild av gemenskapernas ekonomiska situation den 31 december 2005, samt av resultaten av transaktionerna och kassaflödet för det budgetår som avslutats detta datum (kapitel 1, DAS, punkterna V–VIII). Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i framtida årsrapporter ytterligare kommentera de politikområden och de medlemsstater som särskilt berörs.

2.  Europaparlamentet välkomnar särskilt ansträngningarna vid kommissionens tjänsteenheter för att anta redovisningen för budgetåret inom den tidsfrist för utarbetandet av årsredovisningarna som fastställts i budgetförordningen.

3.  Europaparlamentet oroar sig dock över revisionsrättens iakttagelser av fel beträffande de belopp som förts in i redovisningssystemet (övervärdering av kortsiktiga skulder och av totalbeloppet för kortsiktig och långsiktig förfinansiering) och fel i de lokala redovisningssystemen vid vissa generaldirektorat.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast korrigera de brister som revisionsrätten påpekat för att undvika att de påverkar tillförlitligheten för årsredovisningarna för 2006.

5.  Europaparlamentet välkomnar att det i den nya artikel 61 i budgetförordningen, efter upprepade förfrågningar från parlamentet, föreskrivs att kommissionens räkenskapsförare skall godkänna räkenskaperna och är behörig att kontrollera den mottagna informationen samt göra reservationer. Parlamentet betonar att räkenskapsföraren måste ges tydliga befogenheter för att kunna utföra sin uppgift, framför allt för att utföra kontroller. Parlamentet uppmanar kommissionen att underrätta budgetkontrollutskottet om vilka organisatoriska förändringar man har genomfört eller planerar att genomföra för att räkenskapsföraren skall kunna uppfylla sina åligganden enligt den nya artikel 61.

6.  Europaparlamentet noterar att kommissionen till följd av resolutionen om ansvarsfrihet för 2004 har lämnat information om de okända kontona. Parlamentet beklagar att detta ännu inte lett till insyn i transaktionerna via dessa konton. De medel som är bokförda på dessa konton bör föras tillbaka till budgeten som övriga intäkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta sammanhang förklara varför driftskontona för livsmedelshallen "Economat" som förts vid sidan av budgeten fortfarande inte har införlivats i budgeten.

7.  Europaparlamentet beklagar att räkenskapsföraren, i enlighet med revisionsrättens iakttagelser i dess årsrapport 2005 (punkt 1.49), inte hade följt redovisningsreglerna nr 2 och 12 när det gällde den nya strukturen för och presentationen av balansräkningen och det nya förfarandet av hantering för gemenskapens pensionsåtaganden. Parlamentet noterar att kommissionens räkenskapsförare reviderade redovisningsreglerna nr 2 och nr 12 i oktober 2006.

8.  Europaparlamentet oroar sig över att revisionsrätten konstaterar att fel gjorts beträffande de belopp som bokförts som förfinansiering och uppmanar kommissionen att snarast korrigera dessa brister så att räkenskaperna ger en så tillförlitlig bild som möjligt av gemenskapernas ekonomiska situation. Europaparlamentet erinrar kommissionen om dess åtagande att varje halvår informera budgetmyndigheten om förvaltningen av förfinansieringen.

Budgetförvaltning

9.  Europaparlamentet oroar sig över att de utestående åtagandena på nytt har ökat och kräver en högre genomförandegrad under de kommande tre åren.

10.  Europaparlamentet påpekar att största delen av de åtaganden som har dragits tillbaka enligt "år n + 2-regeln" avser Europeiska socialfonden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att önskemål om utbetalningar snabbare lämnas in till kommissionen, eftersom de åtgärder som finansieras via Europeiska socialfonden skall förbättra anställbarheten, bygga upp humankapitalet och är viktiga för att uppnå Lissabonmålen. Parlamentet anser att en långsam genomförandetakt är synnerligen oroande, speciellt med tanke på den nyligen inrättade Europeiska globaliseringsfonden och dess mål.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och revisionsrätten att vederbörligen registrera mottagare som ansöker om relativt små belopp för projekt eller organisationer som p.g.a. sin storlek inte kan anlita de gransknings- och utvärderingsspecialister som behövs, så att rätt balans kan åstadkommas mellan projektkostnaderna och de kostnader och personalresurser som krävs för granskning och rapportering.

De underliggande transaktionernas laglighet

12.  Europaparlamentet beaktar revisionsrättens åsikter om att de områden där kommissionen infört lämpliga kontroll- och övervakningssystem inte har gett upphov till några betydande konstateranden i fråga om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (kapitel 1, DAS, punkt IX).

13.  Europaparlamentet beklagar emellertid att revisionsrätten, på mycket viktiga områden för förvaltningen av gemenskapsbudgeten (utgifter inom GJP som inte omfattas av det integrerade administrations- och kontrollsystemet, strukturfonderna, den inre politiken, externa åtgärder, Sapard), konstaterar att effektiviteten hos dessa övervaknings- och kontrollsystem måste förbättras, eftersom det finns brister som hindrar en positiv revisionsförklaring på dessa områden (kapitel 1, DAS, punkterna IX–XI).

14.  Europaparlamentet konstaterar med stor oro de många fel som revisionsrätten upptäckt när det gäller transaktioner på slutmottagarenivå, och påpekar att där det finns en gemensam förvaltning ligger ansvaret för förebyggande, identifiering och korrigering av de misstag som slutmottagare gjort på medlemsstaterna. Samtidigt är det kommissionens ansvar att ge medlemsstaterna tydliga, verkningsfulla och effektiva riktlinjer om hur de skall göra för att förhindra, identifiera och korrigera dessa fel.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra sin effektiva övervakning av de kontroller som delegerats till medlemsstaterna. Parlamentet insisterar på att kommissionen i de fall där medlemsstaternas kontrollsystem fortfarande är otillräckliga bör fastställa tydliga frister och tillämpa sanktioner om dessa frister överträds.

16.  Europaparlamentet anser att den centrala fråga som bör ställas angående revisionsförklaringen är om övervaknings- och kontrollsystemen tillämpas korrekt på de inom gemenskapen och nationellt och om systemen garanterar att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

17.  Europaparlamentet anser i detta hänseende att revisionsrättens granskning borde göra det möjligt att identifiera orsaken till de konstaterade bristerna och bidra till att korrigera bristerna i större utsträckning än genom att enbart konstatera att fel gjorts beträffande transaktionerna.

18.  Europaparlamentet välkomnar det reviderade arbetssätt avseende revisionsförklaringen som revisionsrätten påbörjade 2002, särskilt den senaste ändringen som antogs i februari 2006(26), och som kommer att tillämpas för första gången för årsrapporten för 2006.

Nationella förvaltningsförklaringar

19.  Europaparlamentet erinrar om att varje enskild medlemsstat, i enlighet med artikel 274 i EG-fördraget, fullt ut måste ta sitt ansvar för förvaltningen och vidta de åtgärder som krävs för att i så hög grad som möjligt begränsa risken för misstag i de underliggande transaktionerna.

20.  Europaparlamentet välkomnar som ett första steg mot nationella förvaltningsförklaringar den överenskommelse som nåddes i det interinstitutionella avtalet om att medlemsstater skall tillhandahålla årliga sammanfattningar av tillgängliga revisioner och förklaringar.

21.  Europaparlamentet uppmärksammar att det brådskar med att införa en nationell politisk förklaring som omfattar samtliga gemenskapsmedel som förvaltas gemensamt, vilket parlamentet föreslagit i sina resolutioner om ansvarsfrihet för 2003 och 2004.

22.  Europaparlamentet betonar hur viktig handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll är och stöder fullt ut kommissionens förslag i åtgärd 5 i nämnda handlingsplan, enligt vilken "medlemsstaterna bör utse ett nationellt samordningsorgan" för varje politikområde som kan ge en överblick över de intyganden avseende transaktionerna som finns tillgängliga i fråga om gemenskapsåtgärder i deras medlemsstat.

23.  Europaparlamentet påpekar att stater, inte regioner, är medlemmar i EU och anser därför att det är oacceptabelt för en medlemsstat att vägra utfärda nationella förklaringar med hänvisning till sin organisation av landets territorium. Varje medlemsstat måste kunna ta ansvar för de EU-medel som man tar emot, antingen genom en enda nationell förvaltningsförklaring eller genom flera förklaringar inom en nationell ram.

24.  Europaparlamentet anser att nationella förvaltningsförklaringar, som i stället för en enda förklaring kan bestå av flera förklaringar inom en nationell ram för att respektera att vissa medlemsstater har federala och decentraliserade politiska system, vilket parlamentet påpekade i sin resolution av den 2 februari 2006 om nationella förvaltningsförklaringar(27), utan tvekan skulle förbättra kvaliteten på de nationella övervaknings- och kontrollsystemen och, utan att vilja inskränka revisionsrättens oberoende, kunna förbättra möjligheterna att revisionsrätten avger en positiv revisionsförklaring, eftersom sådana förklaringar utgör en viktig del i strävandet mot EU-integrerade interna kontrollramar och således skulle vara en viktig faktor för att erhålla en positiv revisionsförklaring.

25.  Europaparlamentet välkomnar med stor tillfredsställelse det initiativ som tagits i Nederländerna vars regering har godkänt antagandet av en nationell förvaltningsförklaring för gemenskapsmedlen på grundval av de motsvarande delförklaringarna för de olika utgiftsposterna som i sista hand skall godkännas av finansministern på den nederländska regeringens vägnar.

26.  Europaparlamentet välkomnar även med tillfredsställelse Förenade kungarikets och Sveriges beslut att vidta åtgärder för att införa denna typ av nationell förvaltningsförklaring för gemenskapsmedlen, i Förenade kungarikets fall under förutsättning att denna förklaring godkänns av en behörig hög tjänsteman på området. Parlamentet påpekar dessutom att den danska nationella revisionsmyndigheten skall avge en revisionsförklaring om förvaltningen av gemenskapsmedel som förvaltas gemensamt.

27.  Europaparlamentet oroar sig över att merparten av medlemsstaterna, trots dessa positiva initiativ, fortfarande motsätter sig införandet av dessa nationella förklaringar.

28.  Europaparlamentet uppmanar dock kommissionen att före utgången av 2007 inför rådet lägga fram ett förslag till nationell förvaltningsförklaring som omfattar samtliga gemenskapsmedel som förvaltas gemensamt och som bygger på delförklaringar från de olika nationella strukturerna för förvaltning av utgifter. Parlamentet anser att det är nödvändigt med ett gemensamt synsätt för att genomföra och upprätta nationella förklaringar, enligt samma principer och om möjligt med deltagande av nationella revisionsmyndigheter, så att man kan garantera att den nationella förklaringen har något värde för kommissionen och revisionsrätten.

29.  Europaparlamentet uppmanar rådet att omgående granska denna fråga igen.

30.  Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten (särskilt de nationella utskotten med ansvar för att kontrollera de offentliga finanserna och konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament – COSAC) att diskutera införandet av nationella förklaringar och att informera kammaren om resultatet av denna diskussion.

Punkt 44 i det interinstitutionella avtalet

31.  Europaparlamentet betonar att det i punkt 44 i det interinstitutionella avtalet fastställs en skyldighet för relevanta revisionsmyndigheter i medlemsstaterna att göra en bedömning av huruvida förvaltnings- och kontrollsystemen är förenliga med gemenskapens bestämmelser, och att medlemsstaterna åtar sig att utarbeta en årlig översikt på lämplig nationell nivå om tillgängliga revisioner och förklaringar.

32.  Europaparlamentet anser att de relevanta revisionsmyndigheter som åsyftas i punkt 44 måste åta sig detta nya ansvar för den lokala användningen av gemenskapsmedlen och att denna nationella kontroll bör utgöra grunden för de nationella förvaltningsförklaringar som utarbetas vid de nationella myndigheterna.

33.  Europaparlamentet betonar att det endast är på detta sätt som de nationella förvaltningsförklaringarna kommer att få ett verkligt värde och att de, enligt parlamentets åsikt, skall utgöra verkliga garantier för att de nationella förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar korrekt.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära den information som avses i punkt 44 i det interinstitutionella avtalet från medlemsstaterna och att utifrån denna information utarbeta ett dokument, där man för varje medlemsstat analyserar bristerna och styrkorna i varje medlemsstats förvaltnings- och kontrollsystem för gemenskapsmedlen samt resultatet av de genomförda revisionerna, och att lägga fram detta dokument för parlamentet och rådet.

35.  Europaparlamentet anser att det vore mycket användbart om Ekofinrådet, på grundval av detta slutliga dokument från kommissionen, skulle inleda en systematisk jämförelse och en diskussion om hur adekvata de system är som medlemsstaterna använder för kontroll av de medel som de tilldelas från gemenskapsbudgeten.

Uppskjutande av betalningar och finansiella korrigeringar

36.  Europaparlamentet erinrar om kommissionens meddelande av den 15 juni 2005 om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll, (KOM(2005)0252), vari det i punkt B anges att "om en medlemsstat inte klarar av att hantera riskerna för felaktigheter på ett tillfredsställande sätt, kommer kommissionen att skydda EU:s budget genom att strikt tillämpa de befintliga bestämmelserna för uppskjutande av betalningar och finansiella korrigeringar".

Uppskjutande av betalningar

37.  Europaparlamentet stöder fullt ut kommissionens strikta tillämpning av lagstiftningen om uppskjutande av betalningar och välkomnar de åtgärder som redan vidtagits för att inte överföra medel om kommissionen inte har någon absolut garanti för tillförlitligheten hos förvaltnings- och kontrollsystemen hos den medlemsstat som skall ta emot dessa medel.

38.  Europaparlamentet anser att när det gäller återkommande reservationer angående utgiftsprogrammen i en viss medlemsstat kan uppskjutande av betalningar som påtryckningsmedel bidra till att öka medlemsstaternas intresse för att använda de mottagna gemenskapsmedlen korrekt.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla reglerna och att tillämpa den gällande lagstiftningen för uppskjutande av betalningar när detta är nödvändigt, och att i god tid informera rådet, parlamentet och revisionsrätten om uppskjutna betalningar och vad detta gett för resultat.

40.  Europaparlamentet framhåller att betalningar helt eller delvis bör skjutas upp om en medlemsstat inte uppfyller de grundläggande villkoren, exempelvis i fallet med det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS) i Grekland, och om de grekiska myndigheterna inte får bukt med de rådande problemen inom den fastställda tidsfristen, enligt tidsplanen i den gemensamt antagna handlingsplan som kommissionen har begärt från de grekiska myndigheterna för att få IACS att fungera fullt ut.

41.  Europaparlamentet anser att bilden av EU skadas om enskilda medlemsstater kan tillämpa olika kontrollstandarder.

Finansiella korrigeringar i de fleråriga programmen

42.  Europaparlamentet anser att kommissionen vid delad eller decentraliserad förvaltning fullt ut skall tillämpa artikel 53.5 i budgetförordningen, enligt vilken kommissionen skall ta på sig det slutliga ansvaret för att genomföra budgeten i enlighet med artikel 274 i EG-fördraget genom "förfaranden för avslutning av räkenskaper eller mekanismer för finansiella korrigeringar".

43.  Europaparlamentet betonar att med tanke på att utgifterna inom gemenskapsprogrammen är fleråriga är det inte förrän i slutet av de fleråriga perioderna som kommissionen kan påbörja tillämpningen av dessa "förfaranden för avslutning av räkenskaper eller mekanismer för finansiella korrigeringar", vars mål är att i efterhand korrigera de fel som upptäckts om det finns heltäckande och tydlig dokumentation om genomförandet av programmen. Parlamentet betonar vidare att medlemsstaterna måste göra finansiella korrigeringar så snart de upptäcker oriktigheter som inte har korrigerats och inte vänta till slutet av de fleråriga perioderna.

44.  Europaparlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten framför synnerligen skarp kritik mot de finansiella korrigeringar som kommissionen tillämpat, vilka inte tillåter att "fel förebyggs samt identifieras och korrigeras i tid", inte tillräckligt beaktar de brister som framkommit i de underliggande transaktionerna, det vill säga hos slutmottagaren, och inte "uppmuntrar medlemsstaterna att agera för att förhindra oriktigheter eller förbättra sina förvaltnings- och kontrollsystem" (punkterna 1.64 och 6.35 i revisionsrättens årsrapport).

45.  Europaparlamentet påpekar att de slutliga besluten och korrigeringarna(28) är avsedda att utesluta de utgifter som inte har genomförts i enlighet med gemenskapsbestämmelser från gemenskapsfinansiering och att dessa beslut, som faller under kommissionens behörighet, bör vara ett viktigt instrument för kontroll- och övervakningssystemen.

46.  Europaparlamentet påpekar att de slutliga korrigeringarna, när de inte görs direkt i anslutning till slutmottagarens transaktioner, i praktiken flyttar kostnaden för olagliga och oriktiga transaktioner från EU:s budget till samtliga nationella skattebetalare och inte till den slutmottagare som är ansvarig för misstaget, vilket revisionsrätten konstaterar (punkt 1.65 i revisionsrättens årsrapport). Dessa korrigeringar har därför endast en begränsad förebyggande och avskräckande effekt på mottagare och förvaltare.

47.  Europaparlamentet betonar följaktligen att det är mycket viktigt att medlemsstaterna förfogar över lämpliga system för att förbättra förhindrandet och upptäckten av misstag hos slutmottagarna, vilket skulle göra att kommissionen inte behövde tillämpa slutliga korrigeringar i samma omfattning.

48.  Europaparlamentet anser att principen om verkningsfull och effektiv användning av anslag också kräver att det finns en effektiv återvinning av felaktigt utbetalade medel. En förbättrad återvinning skulle visa hur effektiva EU:s sanktioner är och ytterligare stärka EU-institutionernas trovärdighet.

49.  Europaparlamentet konstaterar att effektiv återvinning endast kan ske via medlemsstaternas indrivningsorgan. Parlamentet begär därför att kostnaderna för medlemsstaternas indrivningsorgan skall beaktas i samband med återvinning.

50.  Europaparlamentet är övertygat om att en förbättrad återvinningsgrad kan uppnås om man avslöjar identiteten på de gäldenärer som av domstol har befunnits ersättningsskyldiga och som inte kan överklaga men är ovilliga att betala.

51.  Europaparlamentet drar slutsatsen att kommissionen för sin del, inför revisionsrättens skarpa kritik, måste vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att det överhuvudtaget uppstår fel och oriktigheter och beklagar att kommissionen tydligen lägger större vikt vid slutliga finansiella korrigeringsmekanismer, vilka enligt revisionsrätten har allvarliga svagheter och "inte kan betraktas som mekanismer som garanterar att fel förebyggs samt identifieras och korrigeras i tid" (punkt 1.64 i revisionsrättens årsrapport).

52.  Europaparlamentet beklagar kommissionens kritik av revisionsrätten när det gäller de finansiella korrigeringar som kommissionen gjort under 2005, vilken framför allt åskådliggjordes vid presentationen av revisionsrättens årsrapport i parlamentets budgetkontrollutskott den 23 oktober 2006 eftersom medborgarnas förtroende för EU institutionerna bland annat bygger på revisionsrättens ställning som oberoende extern granskare.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet och revisionsrätten lägga fram en uttrycklig definition av de olika begrepp som omfattas av uttrycket "finansiella korrigeringar" och beloppen för de korrigeringar som verkligen genomförts 2005.

54.  Europaparlamentet begär att kommissionen i framtiden skall lägga fram en årlig rapport där man redogör för vilka belopp som verkligen varit föremål för finansiella korrigeringar.

Kommissionens interna kontrollsystem
Handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll

55.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen den 17 januari 2006 antog meddelandet till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten med titeln "kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll" (KOM(2006)0009 och SEK(2006)0049), som beskriver 16 konkreta åtgärder som skall bidra till en effektivare intern kontroll av EU:s medel.

56.  Europaparlamentet mottar med tillfredsställelse de första resultaten från kommissionen av den 19 juli 2006 (SEK(2006)1001) om genomförandet av åtgärderna i den ovannämnda handlingsplanen, i enlighet med parlamentets begäran i dess resolution om ansvarsfrihet för 2004. Parlamentet förväntar sig att resultaten för andra halvåret kommer att nå parlamentet tillhanda före den 1 januari 2008.

57.  Europaparlamentet beklagar dock att vissa åtgärder, enligt den nämnda rapporten, inte ens har inletts, och att den planerade tidtabellen sålunda redan försenats något, särskilt åtgärderna 7, 9 och 10(29).

Kostnadseffektivitet – Analys av jämvikten mellan driftsutgifter och kostnaden för kontrollsystemet – Felfrekvenser eller acceptabel risk för fel

58.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten i sin årsrapport 2005 angående införandet av en integrerad ram för intern kontroll framförde uppfattningen att "ett av de viktigaste mål som kommissionen fastställt gäller proportionella och kostnadseffektiva kontroller" (punkterna 2.9 och 2.10).

59.  Europaparlamentet påminner vidare om att det ovannämnda Ekofinrådet den 8 november 2005, bedömde genomförandet av en integrerad intern kontroll som mycket viktigt och konstaterar att rådet, i enlighet med revisionsrättens yttrande nr 2/2004, anser att man borde ingå en överenskommelse med Europaparlamentet om vilka risker som kan accepteras för de underliggande transaktionerna, med beaktande av kostnaden för och fördelarna med kontrollerna inom ramen för de olika politikområdena och de motsvarande utgifterna. Parlamentet förväntar sig att rådet snabbt agerar enligt sitt eget beslut.

60.  Europaparlamentet erinrar om åtgärd 4 i den ovannämnda handlingsplanen där det, i enlighet med parlamentets rekommendationer, föreslås att man skall inleda en "dialog mellan institutionerna om risker som kan tolereras i samband med de underliggande transaktionerna".

61.  Europaparlamentet erinrar även om åtgärd 10, i vilken det föreslås att en "analys av kostnaderna för kontrollerna" genomförs, med tanke på behovet "att uppnå en lämplig balans mellan kostnaderna för och nyttan med kontroller", och anges att resultat borde läggas fram i början av 2007, men konstaterar att denna åtgärd just inletts.

62.  I samband med detta betonar Europaparlamentet vikten av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 om samordnad granskning (single audit), nämligen när det gäller att se till att det är samma myndighetsnivå som lagstiftar om, finansierar och drar nytta av kontrollerna (punkt 24), proportionaliteten mellan kontrollernas kostnader och nytta (punkt 25) och insyn i kontrollerna (punkt 26).

63.  Europaparlamentet anser, liksom revisionsrätten i sitt yttrande nr 4/2006, att det är beklagligt att förhållandet mellan den tolererbara risknivån och kontrollernas kostnads/nytta-balans inte har fastställts, och att det ännu inte har klargjorts hur "en accepterad risknivå" skall fastställas trots att detta är ett grundläggande begrepp för det integrerade kontrollsystemet.

64.  Europaparlamentet anser därför att kommissionen, enligt proportionalitetsprincipen och principen om kostnadseffektivitet (valuta för pengarna) hos kontrollsystemen, bör utvärdera förhållandet mellan å ena sidan de tillgängliga resurserna för varje politikområde och å andra sidan den del av dessa resurser som används för kontrollsystemen per utgiftsområde samt eventuellt förlorade medel på grund av misstag som avslöjats på detta sätt.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullständigt offentliggöra de metoder som den använder för att beräkna felfrekvenser och uppmuntrar kommissionen att föra en interinstitutionell dialog om granskningsmetoder.

66.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att kommissionen har en trovärdig färdplan för att erhålla en positiv revisionsförklaring.

67.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att effektivt genomföra denna jämförande analys, vilket är det enda sättet att fastställa en "accepterad risknivå" och att översända denna till parlamentet, rådet och revisionsrätten i enlighet med Ekofinrådets begäran.

68.  Europaparlamentet anser att förhållandet mellan kostnader och fördelar avseende de resurser som använts för kontroller och resultatet av dessa kontroller bör vara ett grundläggande inslag att beakta när revisionsrätten utarbetar revisionsförklaringen.

Kommissionens politiska ansvar och förvaltningsansvar

69.  Europaparlamentet understryker att varierande information i tjänsteenheternas årliga verksamhetsrapporter hindrar detta förfarande, men oroar sig över revisionsrättens konstaterande att vissa av dessa rapporter ännu inte innehåller tillräckligt med upplysningar för en revisionsförklaring (punkterna 2.15, 2.18 och 2.19 i årsrapporten för 2005).

70.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de årliga verksamhetsrapporterna och de därtill hörande förklaringarna innehåller en utvärdering mer i detalj – om möjligt för varje enskild medlemsstat – av de befintliga systemen, de avslöjade bristerna och deras finansiella följder.

71.  Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionens generalsekretariat att vid utarbetandet av sin sammanfattande rapport, göra en revisionsförklaring avseende samtliga generaldirektörers förklaringar, i syfte att tydligt markera sitt stöd till kommissionskollegiet då detta utarbetar sin ståndpunkt utifrån rapportens innehåll.

Deltagande av kommissionens ledamöter

72.  Europaparlamentet betonar hur viktig kommissionens internrevisors uppfattning är, såsom den uttrycks i årsrapporten om internrevisionerna, nämligen att "den övergripande riskhanteringen skulle fungera bättre om kommissionsledamöterna vore engagerade i utvärderingen av de politiska riskerna, vilket skulle förbättra planeringen, tilldelningen av medel och genomförandet av politiken"(30).

73.  Europaparlamentet noterar att kommissionsledamöterna kritiseras för att inte delta fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa vilka åtgärder som skulle krävas för att garantera att kommissionsledamöterna deltar fullt ut, vilket internrevisorn önskar, samtidigt som förhållandet mellan generaldirektörerna och kommissionsledamöterna klargörs, och uppmanar kommissionen att fullt ut informera parlamentet om detta.

74.  Europaparlamentet beklagar kvalitetsskillnaderna i kommissionsledamöternas redogörelser inför budgetkontrollutskottet och hoppas att detta inte speglar den vikt de enskilda kommissionsledamöterna lägger vid sund ekonomisk förvaltning inom sina ansvarsområden. Parlamentet framhåller att med vissa undantag måste kommissionsledamöterna vara bättre förberedda för de utfrågningar som rör förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2006.

Yrkesetik

75.  Europaparlamentet mottar med stor tillfredsställelse det ovannämnda europeiska öppenhetsinitiativet, inom ramen för vilket kommissionen avser att inleda "förhandlingar med de andra EU institutionerna om [...] yrkesetiska regler och standarder för politiskt tillsatta personer i EU:s institutioner". Parlamentet begär att dessa förhandlingar inleds snabbt så att de eventuella åtgärder som krävs kan börja gälla från och med parlamentets nya mandatperiod i juni 2009 och kommissionens nya mandatperiod i november 2009.

76.  Europaparlamentet stöder idén med dessa förhandlingar och uppmanar kommissionen att fylla det aktuella tomrummet och i kommissionsledamöternas bindande uppförandekod införa grundläggande etiska normer och vägledande principer som kommissionsledamöterna måste följa vid fullgörandet av sitt ämbete, särskilt vid utnämningen av medarbetare, framför allt inom sina kanslier.

77.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för initiativet om öppenhet uppmärksamma och föreslå lösningar på problemet med att ett stort antal före detta höga tjänstemän i känsliga befattningar har lämnat kommissionen, ibland med obetald tjänstledighet, för att arbeta för lobbygrupper och advokatbyråer som exempelvis företräder klienter som antingen undersöks av generaldirektoratet för konkurrens eller som överklagar böter som de har dömts att betala.

Öppenhet

78.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om öppenhet och förväntar sig att det kommer att leda till konkreta åtgärder och lagstiftningsinitiativ som i sin tur medför mer insyn i hur gemenskapsmedlen används och förvaltas. Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna stöder och kompletterar detta viktiga initiativ genom att se till att i sin tur ge full insyn i hur de själva använder EU-medel.

79.  Europaparlamentet förväntar sig att dess administration i samarbete med budgetkontrollutskottet skall delta i ytterligare förhandlingar för att utarbeta de specifika lagstiftningsinitiativen.

80.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen att göra allt den kan för att uppmuntra medlemsstaterna att ge allmänheten tillgång till information som rör projekt och mottagare av alla EU-medel som förvaltas gemensamt.

81.  Europaparlamentet förväntar sig att ett system som är enkelt och öppet för insyn tas fram för att ge tillgång till all denna information via en central och lättåtkomlig webbplats.

82.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att se till att de medel som betalas ut inom ramen för gemenskapens program för jordbruksstöd nu kommer att offentliggöras.

83.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ålägger medlemsstaterna att standardisera den information om jordbruksmedel som läggs ut på Internet så att informationen kan jämföras rakt av mellan medlemsstaterna.

84.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har insett behovet av att tillhandahålla information om de olika former av expertgrupper som man använder i sitt arbete.

85.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen att slutföra processen mot större öppenhet genom att ta fram lättillänglig information om vem dessa grupper företräder och vad deras uppgifter är.

86.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra namnen på de personer som deltar i dessa grupper och namnen på de särskilda rådgivare som de enskilda kommissionsledamöterna och/eller generaldirektoraten och/eller kabinetten har anlitat.

SEKTORSSPECIFIKA FRÅGOR
Inkomster

87.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrättens kontroll inte har avslöjat några betydande oegentligheter angående betalningarna för egna medel från moms och egna BNI-medel.

Moms

88.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten har konstaterat en ökning av antalet utestående reservationer när det gäller medlemsstaternas momsredovisningar under 2005 och att det inte finns några effektiva instrument för att säkerställa att medlemsstaterna lämnar lämplig information så att kommissionen kan besluta om man skall häva utestående reservationer eller inte (punkterna 4.13–4.15 i årsrapporten).

89.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp denna fråga med medlemsstaterna inom ramen för de regelbundna mötena inom Rådgivande kommittén för gemenskapens egna medel och att informera det behöriga parlamentsutskottet om de åtgärder som vidtas eller som skall vidtas i syfte att häva reservationerna.

Egna medel från BNI

90.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2005 anger att kommissionens kontroll av de underliggande nationalräkenskaperna fortfarande är otillräcklig och att kommissionens kontroller inom ramen för systemen för övervakning och kontroll begränsades till skrivbordsgranskningar (punkt 4.16).

91.  Enligt revisionsrätten gäller sedan 2005 nya regler för fördelningen av de indirekt mätta finansiella förmedlingstjänsterna, vilka antogs redan 2002 och som enligt Eurostat kommer att leda till en avsevärd ökning av BNI. Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortfarande inte har lagt fram något förslag inför rådet om tillämpning av dessa ändringar för beräkningen av egna medel (punkterna 4.20 och 4.21).

92.  Europaparlamentet ogillar att kommissionen tydligen har en annan inställning i fråga om indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster än när det gäller att ta med olaglig verksamhet i BNI (punkt 4.19). Sådan verksamhet tas med i beräkningen av egna medel, även om det inte säkerställs att medlemsstaterna tillämpar denna princip enhetligt, och kommissionen har därför gjort reservationer som gör det möjligt att ändra siffrorna i efterhand.

93.  Europaparlamentet förutsätter att de indirekt mätta finansiella förmedlingstjänsterna automatiskt kommer att inkluderas i beslutet om egna medel, för beräkning av egna medel från BNI, eftersom kommissionen i sitt förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (KOM(2006)0099) inte gjorde någon reservation om begränsningar i detta hänseende.

94.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast korrigera de brister som revisionsrätten påvisat.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

95.  Europaparlamentet välkomnar varmt att revisionsrätten erkänner att det integrerade systemet för administration och kontroll (IACS), om det tillämpas på rätt sätt, är ett ändamålsenligt kontrollsystem för att begränsa riskerna för fel eller irreguljära utgifter.

96.  Europaparlamentet oroar sig dock över revisionsrättens upprepade kritik av det aktuella förfarandet för godkännande av den gemensamma jordbrukspolitikens konton (rapporter från de attesterande organen och beslut om överensstämmelse), ett förfarande som enligt revisionsrätten inte är utformat för att uppnå säkerhet om att betalningar till slutmottagarna (jordbrukare och handlare) är lagliga och korrekta.

97.  Europaparlamentet uttalar återigen att det är nödvändigt att medlemsstaterna och kommissionen samarbetar för att uppnå säkerhet om att betalningarna till slutmottagarna är lagliga och korrekta och uppmuntrar bestämt kommissionen att skärpa efterhandskontrollerna av betalningar och se till att oriktiga betalningar krävs tillbaka.

98.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten fortfarande konstaterar att det finns problem vid tillämpningen av det integrerade systemet för administration och kontroll (IACS) i Grekland, och ger sitt fulla stöd till den handlingsplan med konkreta tidsfrister och mål som kommissionen begärt att de grekiska myndigheterna skall utarbeta för att korrigera dessa brister, och stöder även kommissionen i dess avsikt (som meddelats i det behöriga parlamentsutskottet) att strikt tillämpa den befintliga lagstiftningen om uppskjutande av utbetalningar om den grekiska regeringen inte korrigerar de aktuella problemen inom den utsatta tiden.

99.  Europaparlamentet noterar de problem som konstaterats vid tillämpningen av det integrerade systemet för administration och kontroll (IACS) i de nya medlemsstater som revisionsrätten besökt, där systemen ännu inte är tillförlitliga, och uppmanar kommissionen och dessa medlemsstater att göra allt i sin makt för att korrigera de brister som konstaterats.

100.  Europaparlamentet noterar även de allvarliga brister som revisionsrätten rapporterar i samband med kontrollerna avseende landsbygdens utveckling, exportbidrag, och framför allt inom olivoljesektorn i Spanien, Grekland och Italien, och uppmanar kommissionen att före slutet av 2007 skärpa kontrollerna inom dessa sektorer och informera parlamentet om resultatet av dessa kontroller före förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2006. Parlamentet noterar att valmöjligheterna beträffande genomförandet av den nyligen genomförda reformen av olivoljesektorn i kombination med full utveckling och drift av det informationssystemet för jordbruket som finns tillgängligt för de producerande medlemsstaterna, minimerar riskerna för oegentligheter i samband med stöd som beviljas inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden.

101.  Europaparlamentet anser att kommissionens finansiella korrigeringar beträffande produktionsstöd till olivolja för att begränsa den skada som åsamkas gemenskapsbudgeten är riktiga, och stöder kommissionens förslag till rådet om att förenkla detta system.

Strukturåtgärder, sysselsättning och sociala frågor

102.  Europaparlamentet välkomnar särskilt att medlemsstaterna, inom ramen för europeiska öppenhetsinitiativet och i enlighet med de nya bestämmelserna om strukturfonderna för perioden 2007–2013, skall lämna information om slutmottagarna för gemenskapsfinansieringen och att kommissionen är skyldig att offentliggöra denna information. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra all denna information och information om mottagarna från alla andra politikområden inom unionen på ett sådant sätt att den lätt går att få tillgång till, även för allmänheten, och att information från olika medlemsstater kan jämföras.

103.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de nya ovannämnda bestämmelserna för strukturfonderna för perioden 2007–2013, enligt vilka kommissionen inte kommer att återbetala utgifter utan att först ha mottagit en skriftlig förklaring från ett oberoende organ som intygar att det finns korrekt fungerande nationella förvaltnings- och kontrollsystem som följer gemenskapsbestämmelserna(31).

104.  Europaparlamentet beklagar, avseende ytterligare ett räkenskapsår, att revisionsrätten har konstaterat brister i de nationella kontrollsystemen och en väsentlig förekomst av fel, vilka minskade tillförlitligheten i de slutliga utgiftsredovisningarna från medlemsstaterna (punkterna 6.26 och 6.29 i årsrapporten). Europaparlamentet beklagar också att kommissionen enligt revisionsrätten inte utövar någon effektiv övervakning av de kontroller som delegerats till medlemsstaterna och uppmanar kommissionen att snarast åtgärda detta.

105.  Europaparlamentet påpekar att när det gäller sund ekonomisk förvaltning och revisionsförklaringen är det inte de avslöjade bristerna som är det viktiga, utan att det viktiga är att det finns ändamålsenliga övervakningssystem som gör att kommissionen korrekt kan kontrollera riskerna för gemenskapsbudgeten och göra de nödvändiga finansiella korrigeringarna.

106.  Europaparlamentet beklagar att det i ett fåtal medlemsstater kvarstår kända problem som ger upphov till återkommande reservationer, och uppmanar med karft kommissionen att noggrant kontrollera vilka åtgärder som vidtagits av de nationella myndigheterna, se till att dessa åtgärder är adekvata och vederbörligen informera det behöriga parlamentsutskottet om de framsteg som görs.

107.  Europaparlamentet beklagar även att medlemsstaterna enligt revisionsrätten inte vederbörligt har respekterat sin skyldighet att systematiskt lämna den information som regelbundet skall lämnas till kommissionen om annulleringar av bidrag och om belopp som skall återkrävas (punkt 6.36 i årsrapporten).

108.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som står till dess förfogande för att se till att medlemsstaterna uppfyller denna informationsplikt och att inte göra några utbetalningar förrän de nationella myndigheterna har lämnat den begärda informationen.

109.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen mellan 2004 och 2006 har vidtagit åtgärder för att tillfälligt skjuta upp utbetalningarna från ERUF och ESF till vissa medlemsstater där brister tidigare gett upphov till återkommande reservationer. Parlamentet stöder dessa åtgärder.

110.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, såsom slutligt ansvarig för en sund ekonomisk förvaltning av gemenskapsmedlen, att gemenskapsbestämmelserna om uppskjutande av betalningar(32) skall tillämpas i enlighet med punkt 38 och följande punkter i föreliggande resolution, när en medlemsstat inte lämnar de begärda garantierna.

Inre politik

111.  Europaparlamentet beklagar att samma problem enligt revisionsrätten kvarstår som under föregående år avseende de områden som kommissionen förvaltar direkt (brister i ersättningen av kostnader, komplexa bestämmelser och avsaknad av en effektiv sanktionsmekanism) och uppmanar kommissionen att fortsätta sina insatser för att förenkla och ytterligare förtydliga de regler som gäller för program med delade kostnader, särskilt när det gäller arbetstidsregistreringen som måste vara rimlig i förhållande till dokumenteringsarbetet (revisionsrättens årsrapport för 2005, punkt 7.29), att i största möjliga utsträckning i lämplig dialog med mottagarna av finansiellt stöd förtydliga de bestämmelser, manualer och formulär som tillämpas och se till att den befintliga påföljdsmekanismen tillämpas vid behov på ett effektivt och korrekt sätt (i förekommande fall föreslå de ändringar som krävs för att öka effektiviteten), samt att dessutom förbättra omfattningen, kvaliteten och uppföljningen när det gäller systemrevisionerna av nationella organ genom förbättrad information och ömsesidigt utbyte (revisionsrättens årsrapport för 2005, punkt 7.29, och parlamentets ändring av artikel 35a (ny) i genomförandebestämmelserna för den ändrade budgetförordningen(33)). Parlamentet uppmanar kommissionen att i en förteckning över särskilda åtgärder förklara för budgetmyndigheten hur man under den innevarande mandatperioden avser att få en villkorslös revisionsförklaring när det gäller den direkta förvaltningen.

Transport och turism

112.  Europaparlamentet noterar att transportpolitiken tilldelats ett totalbelopp på 917 200 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 931 800 000 EUR i betalningsbemyndiganden i den budget för 2005 som slutgiltigt antogs och med de ändringar som gjordes under året. Parlamentet noterar dessutom att dessa totalbelopp fördelats på följande sätt:

   671 400 000 EUR fanns tillgängliga i åtagandebemyndiganden och 747 900 000 EUR i betalningsbemyndiganden för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
   15 900 000 EUR fanns tillgängliga i åtagandebemyndiganden och 18 100 000 EUR i betalningsbemyndiganden för transportsäkerhet.
   30 500 000 EUR fanns tillgängliga i åtagandebemyndiganden och 8 200 000 EUR i betalningsbemyndiganden för Marco Polo-programmet.
   69 000 000 EUR fanns tillgängliga i åtagandebemyndiganden och 62 000 000 EUR i betalningsbemyndiganden för transportbyråerna.

113.  Europaparlamentet välkomnar den fortsatt höga genomförandegraden för både åtagande- och betalningsbemyndigandena (i bägge fall uppnås nästan 100 procent) för projekt inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Parlamentet beklagar att projekten trots detta genomförs långsamt och på ett otillfredsställande sätt, även om det ofta tar många år att slutföra transportinfrastrukturprojekt.

114.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att taket för EU:s bidrag var oklart för alla projekt eftersom det i budgetförordningen inte fastställs huruvida taket på 10 procent för EU:s bidrag skall tillämpas på de utgifter som uppstått fram till ett visst datum eller på den uppskattade totalkostnaden för projektet. Parlamentet konstaterar att detta fått revisionsrätten att anmärka på att taket överskridits med 146 000 000 EUR. Parlamentet välkomnar att kommissionen nu antagit en tydlig ståndpunkt och är överens om att denna procentgräns bör beräknas så att den uttrycks i procent av de slutliga projektkostnaderna.

115.  Europaparlamentet välkomnar att generaldirektoratet för transport nu reviderar 49 procent av den totala kostnaden för TEN-T-projekten, med begär dessutom att man backar upp detta framsteg genom att revidera 20 procent av samtliga projekt.

116.  Europaparlamentet oroar sig över felfrekvensen för forskningskontrakten på transportområdet, vilken ligger över den genomsnittliga felfrekvensen, och efterlyser åtgärder för att råda bot på denna situation. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att på nytt se över denna fråga i sin årsapport för 2006.

117.  Europaparlamentet konstaterar med oro att utnyttjandegraden för betalningarna avseende transportsäkerhet uppgick till 74 procent av de tillgängliga anslagen. Parlamentet är även oroat över att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena för Marco Polo-programmet uppgick till 53 procent. Sådana utnyttjandegrader för ett område som i vitboken om transport fastställs som ett centralt mål är helt oacceptabla, särskilt den kraftiga nedgången i utnyttjandet av betalningsbemyndigandena.

118.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen ge parlamentet och rådet en mer detaljerade beskrivning av utgifterna under varje budgetpost jämfört med kommentarerna till varje post.

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

119.  Europaparlamentet anser genomförandegraden i stort sett tillfredsställande för budgetrubrikerna miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

120.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att främja ytterligare stöd till sökandena i samband med de fleråriga programmen. Parlamentet välkomnar ansträngningarna att göra ansökningsförfarandet mer fokuserat och att ge mer stöd åt sökandena för att undvika ansökningar om stöd till projekt som helt klart inte kan komma i fråga för stöd eller ansökningar av dålig kvalitet. Parlamentet noterar att det behövs ytterligare arbete för att uppnå en tillfredsställande situation. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de olika genomförandefaserna med syftet att tidigarelägga genomförandet under året.

121.  Europaparlamentet noterar att utbetalningskvoten för både miljöpolitiken och politiken för livsmedelssäkerhet understeg 80 procent. Parlamentet inser problemen med att planera behoven av betalningsbemyndiganden, eftersom kommissionen delvis är beroende av att fakturor från förmånstagare och uppdragstagare lämnas in snabbt. Parlamentet uppmanar emellertid kommissionen att fortsätta ansträngningarna att förbättra sina egna rutiner som påverkar genomförandet av betalningsbemyndigandena.

122.  Europaparlamentet hoppas att den modell som införts genom den nya budgetramen, d.v.s. att samla alla aktiviteter inom ett politikområde under ett enda program och en enda budgetpost, kommer att leda till att de tillgängliga anslagen används effektivare.

Kultur och utbildning

123.  Europaparlamentet anser en ytterligare förenkling av de krav som skall uppfyllas av en sökande enligt de nya fleråriga programmen, exempelvis Aktiv ungdom, Medborgare för Europa och Kultur 2007, utgöra ett nödvändigt steg framåt mot en mer medborgarvänlig union och förväntar sig att kommissionen ytterligare skall utforska sådana möjligheter inom ramen för den omarbetade budgetförordningen.

124.  Europaparlamentet anser det nödvändigt att kommissionen, för att uppfylla villkoren i budgetförordningen, utreder om det är lämpligt att standardisera tilldelningen av kontrakt genom schablonmässiga lösningar och användning av kommissionsbeslut för att finansiera programmen.

125.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att göra ytterligare ansträngningar för att kontrollera arbetet vid vart och ett av de 99 nationella organ som medverkar i programförvaltningen och vilka i ett antal fall har uppvisat avsevärda brister i de tillämpade granskningsförfarandena.

126.  Europaparlamentet förväntar sig att arbetet vid genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur resulterar i förbättrade rutiner för verksamheten. Parlamentet betonar att särskilt organisationerna inom detta genomförandeorgans verksamhetsområde är beroende av att informationen om projektstöd är tillförlitlig och lämnas i rätt tid. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att dessa sökande ofta är mycket små organisationer eller fysiska personer som saknar medel eller sakkunskap för att utföra professionella revisioner.

127.  Europaparlamentet konstaterar att kostnaderna för att granska projekt på plats är extremt höga. Parlamentet anser dock att eftersom målet är att så långt som möjligt minska felmarginalen, är det nödvändigt att upprätta ett proportionsförhållande mellan kostnaden och effektiviteten i de genomförda kontrollerna så att man kan upprätta ett optimalt förhållande mellan de medel som investeras i genomförandet av gemenskapspolitiken och de medel som är avsedda för att genomföra kontrollerna.

128.  Inom kommunikationsområdet önskar Europaparlamentet försäkra sig om att stöd till informationskampanjer som genomförs i samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen följer additionalitetsprincipen och uppmanar kommissionen att begära intyg från medlemsstaterna som visar att ekonomiskt stöd inte används som ersättning för medlemsstaternas ekonomiska stöd till nationella åtgärder avseende EU:s informationspolitik.

129.  Europarlamentet uppmanar kommissionen att se till att de nationella organen vid fördelningen av stödpengarna inte avviker från de allmänna kriterierna, vilket skett i Polen i samband med ett projekt för homosexuella ungdomar, och tar hänsyn till artikel 13 i EG-fördraget samt att det vid brott mot programkriterierna övervägs om de utbetalade EU-medlen skall krävas tillbaka.

Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

130.  Europaparlamentet påpekar att enligt artikel 3.2 i EG-fördraget är jämställdhet mellan kvinnor och män en av EU:s grundläggande principer och ett mål som är relevant för gemenskapens alla aktiviteter och politikområden. Parlamentet upprepar sitt krav att integreringen av ett jämställdhetsperspektiv betraktas som ett prioriterat mål vid utarbetandet av budgeten enligt principerna för en jämställdhetsintegrerad budget, och uppmanar kommissionen att ta fram uppgifter som underlag för utvärdering.

131.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att information om politiken avseende integreringen av ett jämställdhetsperspektiv och könsspecifika uppgifter skall ingå i rapporterna om ansvarsfrihet för budgetens genomförande. Parlamentet beklagar att kommissionen inte har lämnat sådan information.

132.  Europaparlamentet noterar med oro Daphneprogrammets låga genomförandegrad (58 procent). Parlamentet är medvetet om kommissionens argument att man måste upprätthålla projektens kvalitetsstandard, men noterar samtidigt att många högkvalitativa projekt fick avslag på sina finansieringsansökningar och välkomnar därför de högre anslagen för Daphneprogrammets tredje fas, samtidigt som den oförändrade administrativa kapaciteten väcker oro. Parlamentet kräver därför en undersökning som mer detaljerat kan förklara vad denna låga genomförandegrad kan bero på.

133.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på att det saknas uppgifter om vilka aktiviteter för att främja jämställdheten som har fått stöd från strukturfonderna, och uppmanar kommissionen att rätta till denna situation.

134.  Europaparlamentet anser att större uppmärksamhet bör ägnas kvinnornas deltagande i kunskapssamhället och följaktligen den högkvalitativa utbildningen och anställningen av kvinnor inom informations- och kommunikationsteknikområdet.

135.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens anmärkningsvärda framsteg när det gäller de årliga målen för rekrytering och anställning av kvinnor till chefstjänster och andra A*/AD-tjänster inom kommissionens administration. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta sina ansträngningar inom detta område.

Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

136.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att vissa framsteg har gjorts när det gäller genomförandenivån för budgetåtagandena avseende ett område för frihet, säkerhet och rättvisa. Parlamentet beklagar den låga och minskande genomförandenivån för betalningar (79,8 procent enligt revisionsrätten jämfört med 83,8 procent 2004). Denna nivå är en av de lägsta inom kommissionen. Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet uppmanas att förbättra budgetgenomförandet i framtiden.

Forskning och utveckling

137.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen enligt revisionsrätten ännu inte lyckats garantera ett tillförlitligt system för registrering av personalkostnader inom forskningsområdet. Europaparlamentet anser att det är "nödvändigt att bidragsöverenskommelserna innehåller ett tydligt krav på att arbetstiden skall styrkas för personal som deltar i åtgärden" (punkt 7.7 i årsrapporten)(34).

138.  Europaparlamentet konstaterar med oro att systemet med revisionsintyg, trots dess höga kostnad, under 2005 ännu inte har gett de förväntade garantierna, då revisionsrätten har upptäckt felaktiga uppgifter avseende personalkostnader och administrationskostnader för vilka revisionsintyg utan invändning hade utfärdats. Parlamentet konstaterar dock att kvaliteten på revisionsintygen har förbättrats efter att kraven på intygen offentliggjordes. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare utveckla lämpliga kriterier för revisionsintyg för att förbättra deras användbarhet.

139.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att påskynda genomförandet av åtgärderna i den ovannämnda handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll, särskilt åtgärd 7 (Främjande av bästa praxis för att öka lönsamheten i samband med revisioner på projektnivå).

140.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppfylla kraven för deltagande i det sjunde ramprogrammet, att bl.a. införa ett system med schablonarvode och att informera det behöriga utskottet i samband med halvtidsöversynen.

141.  Europaparlamentet beklagar att brister enligt revisionsrätten kvarstår på grund av att kontraktsbestämmelserna är för generella och inte tillräckligt tydliga, särskilt när det gäller behörighetskriterier för beviljande av bidrag och attesterande revisorers oberoende, och noterar kommissionens åtagande(35) att förenkla regelverket och anpassa användningen av revisionsintygen.

142.  Europaparlamentet konstaterar även att kommissionens internrevisor (enheten för internrevision) anser att det finns risk för att överskjutande belopp inte identifieras på grund av att det inte finns något effektivt kontrollsystem vid genomförandet av budgetåtagandena, och uppmanar därför kommissionen att vidta lämpliga uppföljningsåtgärder i detta syfte.

Externa åtgärder

143.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten inte funnit några brister vid kontrollen av ett urval betalningar som gjorts vid delegationerna, men att den konstaterat brister vid kontrollen av ett urval anbud och transaktioner som gjorts vid de verkställande organen.

144.  Europaparlamentet anser att det är av högsta vikt att garantera att den gemenskapspolitik som inverkar på utvecklingsländerna är konsekvent och anser därför att fördelningen av arbetet mellan de olika generaldirektorat som förvaltar de yttre åtgärderna måste klargöras.

145.  Europaparlamentet konstaterar med oro att man i den riskbedömning som EuropeAid enligt revisionsrätten gjort inte har tagit hänsyn till de olika typerna av verkställande organ (icke-statlig organisation, internationell organisation, statlig institution etc.) och finansieringsmetoder (bidrag, budgetstöd, förvaltningsfond etc.). Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa större klarhet genom mer detaljerad rapportering om de enskilda stödinstrumentens effektivitet. När det gäller stöd till utvecklingsländerna föreslår parlamentet att man undersöker införandet av ett stegvist system med syftet att man i det första steget genom stöd till enskilda projekt också fastställer de grundläggande villkoren för att bevilja budgetstöd, dvs. en form av demokratisk budgetkontroll och oberoende revisionsstrukturer.

146.  Europaparlamentet beklagar särskilt att de kontroller som EuropeAid genomför endast i begränsad omfattning kan bidra till det övergripande säkerställandet av när det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, eftersom dessa kontroller inte på ett adekvat sätt omfattar transaktionerna vid de organ som verkställer projekten (punkt 8.12 i årsrapporten).

147.  Europaparlamentet uppmanar EuropeAid att införa ett kontrollprogram för de organ som verkställer projekten och lägga alla sina ansträngningar på efterhandsrevisioner av de olika icke-statliga organisationer som de samarbetar med.

148.  Europaparlamentet anser att det är oroande att kommissionen beträffande Tacisutgifternas ändamålsenlighet enligt revisionsrätten i slutet av 2005 inte kunde fastställa om programmet bidragit till att förbättra säkerheten vid kärnkraftverken (punkt 8.36 i årsrapporten). Parlamentet anser att denna kritik är oerhört allvarlig, eftersom den visar att det inte finns några garantier för den grundläggande och viktigaste aspekten hos gemenskapens åtgärder, nämligen deras effektivitet.

149.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens kritik av den begränsade användningen av det gemensamma informationssystemet Relex från vilket få eller inga uppgifter har hämtats som kan ligga till grund för en mer ingående riskbedömning (punkt 8.6 i årsrapporten). Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående åtgärda bristerna i detta system och att använda detta instruments hela potential för att få fram den information som krävs för kontrollsystemen.

150.  Europaparlamentet noterar informationen från kommissionen (svar på skriftlig fråga E-4481/06), nämligen att i samband med bedrägerier rörande dammbygget på lesothiska höglandet (Lesotho Highlands Water Project) har tre företag som mottagit EU-stöd blivit dömda till böter av högsta domstolen i Lesotho: Schneider Electric SA (Frankrike), Impregilo Spa (Italien) och Lahmeyer International GmbH (Tyskland).

151.  Europaparlamentet kritiserar att kommissionen i fallet Lesotho Highlands Water Project uppenbarligen inte har fattat något beslut i enlighet med artikel 93.1 e i budgetförordningen (uteslutning från kontraktstilldelning). Parlamentet förväntar sig att kommissionen nu fattar de riktiga besluten och offentliggör dessa senast i juni 2007 samt lägger fram en fullständig rapport om detta fall inför parlamentet och Europeiska investeringsbanken (som också är involverad) senast i september 2007, och i denna rapport också förklarar vilka åtgärder som vidtagits för att kräva tillbaka pengar.

Utveckling

152.  Europaparlamentet välkomnar att den andel av EU:s anslag som öronmärkts för områdena grundläggande hälsa och grundutbildning har ökats från 4,98 procent till 6,83 procent. Parlamentet beklagar emellertid att denna andel fortfarande är långt ifrån det mål på 20 procent som kommissionen fastställde i budgeten för 2005. Parlamentet kan inte acceptera att kommissionen utnyttjar det legitima och nödvändiga målet med bättre givarsamordning och arbetsfördelning mellan givarna som en ursäkt för alltför små investeringar på områdena grundläggande hälsa och grundutbildning. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utan dröjsmål vidta åtgärder för att uppnå målet på 20 procent och att underrätta parlamentet skriftligen minst två gånger per år om läget för genomförandet och om de faktorer som ingår i beräkningen.

153.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen hittills inte har tagit fram någon bred strategi för att tillsammans med mottagarländerna integrera hälsa och utbildning som prioriteringar i de nya nationella strategidokumenten.

154.  Europaparlamentet beklagar vidare – trots kommissionens försäkringar om det motsatta – att de nationella strategidokument som nu håller på att utarbetas generellt saknar klara hänvisningar till millennieutvecklingsmålen eller särskilda mål och tidsscheman för att uppnå vart och ett av dem, och inte heller på ett adekvat sätt redogör för gemenskapens bidrag till uppnåendet av dessa mål.

155.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förklaringar avseende det ofullständiga genomförandet av vissa budgetrubriker, särskilt gemenskapens deltagande i åtgärder till förmån för utvecklingsländer som genomförs av icke-statliga organisationer (artikel 21 02 03), miljön i utvecklingsländerna (artikel 21 02 05), bekämpning av fattigdomsrelaterade sjukdomar i utvecklingsländerna (budgetpost 21 02 07 02), stöd till befolkningspolitik och reproduktiv hälsovård (budgetpost 21 02 07 03), och decentraliserat samarbete (artikel 21 02 13). Parlamentet efterlyser dock ytterligare insatser för att genomföra budgeten fullt ut.

156.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna mer uppmärksamhet åt kunskapsflykten från utvecklingsländerna till EU-länder och lägga fram förslag till lämpliga åtgärder som gör det lättare för kvalificerade personer i utvecklingsländerna att stanna kvar i eller återvända till sitt hemland, för att de åtgärder som givarna vidtar, bland annat när det gäller hälsa och utbildning, på lång sikt skall bidra effektivt till kampen mot fattigdom i utvecklingsländerna.

157.  Europaparlamentet gläder sig över att kommissionens övervaknings- och kontrollsystem enligt revisionsrätten har förbättrats, men beklagar dock att denna förbättring inte sträcker sig till övervakning, kontroll och revision av de organ som genomför åtgärderna. Parlamentet betraktar det som oacceptabelt att det fortsättningsvis förekommer så många väsentliga fel på central plats i kedjan mellan den europeiska skattebetalaren och den slutliga mottagaren i utvecklingslandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att särskilt de obligatoriska upphandlingsförfarandena genomförs och att budgetposter inte överlappar varandra.

158.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt vidta åtgärder för att göra det möjligt för revisionsrättens att genomföra effektiva kontroller av de finansiella medel som EU anslår till åtgärder som genomförs av internationella organisationer, särskilt FN-organ.

159.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen uppmanar sina delegationer i mottagarländerna att som en allmän regel i sina rapporter redogöra detaljerat för de konkreta resultaten av EU:s budgetanslag, så att kommissionen kan mäta och offentliggöra resultaten av EU:s utvecklingssamarbete.

160.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet kontrollera hur dess delegationer utnyttjat driftsanslagen och om deras verksamhetsområden är förenliga med EU:s prioriteringar.

161.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att genomföra strategin att involvera miljöfrågor i utvecklingssamarbetet och uppmanar kommissionen att ytterligare främja miljödimensionen i utvecklingspolitiken, inbegripet åtgärder som främjar miljöanpassad energiförsörjning.

162.  Europaparlamentet välkomnar den positiva utvecklingen av kommissionens humanitära bistånd i anslutning till tsunamikatastrofen men beklagar dock att den akuta nödhjälpen inte samordnades tillräckligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att å ena sidan göra en tydligare avgränsning av rollerna för GD Echo och GD Miljö (gemenskapens insatser för skydd mot katastrofer) och å andra sidan utveckla lösningar som säkerställer stödet till de berörda regionerna vid samordning av de olika givarna. Parlamentet välkomnar att kommissionen är beredd att regelbundet informera parlamentet skriftligen om framstegen.

163.  Europaparlamentet konstaterar på nytt att en integration av Europeiska utvecklingsfonden i EU:s budget totalt sett skulle göra det europeiska utvecklingssamarbetet mer konsekvent, säkerställa ökad insyn och effektivitet och möjliggöra demokratisk kontroll.

Europa-Medelhavspartnerskapet

164.  Europaparlamentet är nöjt med revisionsrätten bedömning att avsevärda förbättringar har gjorts av kommissionen i samband med förvaltningen av Medaprogrammet. Kommissionens uppmanas med kraft att ytterligare förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten och att säkerställa en mjuk övergång till de nya finansieringsinstrumenten. Parlamentet insisterar på att kommissionen skall hålla parlamentet informerat om hur de mål som fastställts i strategidokumenten och de vägledande programmen under de nya instrumenten uppnås i praktiken.

165.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett gedignare utvärderingssystem när det gäller alla utgifter för externt bistånd, där sambandet mellan utgifter och politiska resultat eller avsaknaden av detta är tydligare, i syfte att göra det möjligt för Parlamentet att effektivt utöva sina rättigheter och skyldigheter som budgetmyndighet.

Grannar i öster

166.  Europaparlamentet gläder sig över kommissionens ansträngningar att ytterligare förbättra förvaltningen av projekten under Tacis i Ryssland och andra biståndsmottagarländer. Parlamentet erkänner att kommissionen har tagit itu med många av de brister som uppmärksammades i revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2006.

167.  Europaparlamentet väntar med intresse på utvärderingen av det bidrag för att förbättra säkerheten i olika kärnkraftverk under Tacisprogrammet som kommissionen inledde 2006.

168.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att denna skall klargöra för FN:s organ vilka rättigheter revisionsrätten skall ha när det gäller att få tillträde till projekt som förvaltas av dessa organ.

169.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att insistera på spårbarhet när det gäller medel som Europeiska unionen beviljat internationella organisationer, exempelvis FN-organ och Världsbanken, och på öppenhet och insyn när det gäller medlens förvaltning samt ber kommissionen att vidarebefordra denna information till parlamentet.

170.  Europaparlamentet anser att bilden av Europeiska unionen måste bli tydligare. Kommissionen och rådet uppmanas att fortsätta diskussionerna om sina kommunikationsmetoder i syfte att säkerställa bättre insyn och bättre synlighet när det gäller Europeiska unionens utrikespolitik.

Föranslutningsstrategin

171.  Europaparlamentet konstaterar att det enligt revisionsrätten finns betydande brister beträffande de transaktioner inom Sapardprogrammen som revisionsrätten granskat, och trots att förbättringar skett beträffande systemen för övervakning och kontroll vid kommissionen konstaterades betydande brister inom medlemsstaterna (punkterna 9.10 och 9.19).

172.  Europaparlamentet rekommenderar följaktligen kommissionen att förbättra de nationella uppföljningssystemen och allmänt sett fästa särskild vikt vid de slutliga utgiftsdeklarationerna för programmen och särskilt noggrant övervaka utbetalningsställena inom Sapard.

173.  Europaparlamentet är bekymrat över förseningarna i EDIS-ackrediteringsprocessen för Phare och ISPA i Bulgarien, vilket ledde till att denna process endast delvis slutfördes före utvidgningen. Parlamentet noterar den utökade förberedelsefasen på den bulgariska sidan som gjort framsteg, men som fortfarande behöver förbättra övervaknings- och kontrollsystemen men även den administrativa kapacitet som är nödvändig för att genomföra projekten i tid och med effektivitet. Kommissionen uppmanas med kraft att fortsätta att arbeta tillsammans med de bulgariska och rumänska myndigheterna för att stödja dem så att de ytterligare kan anpassa sig till EDIS-kraven.

174.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens bedömning att den decentraliserade förvaltning som införts för Cardsprojekten i Kroatien har visat sig vara oproblematisk. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta med nationella genomförandeorgan så att deras förvaltningskapacitet stärks.

175.  Samtidigt som Europaparlamentet erkänner vikten av samarbete med internationella finansieringsinstitut, betonas att kommissionen bör besluta att medverka i gemensamma projekt endast om dessa garanterar en effektiv användning av de ekonomiska medlen. Parlamentet insisterar på att EU-biståndet måste erbjuda ett tydligt mervärde och begär att genomförandet av gemensamma projekt övervakas noggrant av kommissionen.

176.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta att arbeta med det framgångsrika genomförandet av verifikationsklausulen i det finansiella och administrativa ramavtalet samt med riktlinjer för en överenskommen nivå på nödvändiga detaljuppgifter när FN-organ rapporterar om genomförandet av projekten, och därmed tillvarata EU:s ekonomiska intressen och revisionsrättens rättigheter.

Administrativa utgifter

177.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrättens granskning inte har visat på några betydande brister beträffande lagligheten hos de administrativa utgifterna.

178.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet före slutet av 2007 om vilka framsteg de nya medlemsstaterna, särskilt Rumänien och Bulgarien, har gjort för att införa lagstiftning mot korruption. Parlamentet beklagar att den lagstiftning mot korruption som föreslagits av den rumänska regeringen, särskilt dess justitieminister, har blockerats av det rumänska parlamentet. Parlamentet stöder till fullo regeringen i strävandena att få denna lagstiftning godkänd och införd.

179.  Europaparlamentet uttrycker dock oro över de ökande kostnaderna för invaliditetspensioner och anser att det är oacceptabelt att använda sig av obligatoriska invaliditetspensioner som grundas på psykiska sjukdomstillstånd för att lösa konflikter med kommissionens personal.

Organ

180.  Europaparlamentet anser att det ökande antalet organ inte alltid återspeglar unionens och medborgarnas verkliga behov. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en kostnads- och nyttoanalys innan något nytt organ inrättas och uppmanar revisionsrätten att avge sitt yttrande om kostnads- och nyttoanalysen innan parlamentet fattar beslut.

181.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år lägga fram en analys av varje befintligt organs mervärde. Parlamentet uppmanar alla berörda institutioner att i händelse av en negativ bedömning av ett organs mervärde vidta nödvändiga åtgärder genom att omformulera organets uppdrag eller avveckla organet.

182.  Europaparlamentet beklagar, liksom revisionsrätten påpekar i sin årsrapport, att brister återigen konstaterats detta år beträffande personalrekrytering och upphandling och att verksamhetsbaserad förvaltning inte hade införts vid organen.

183.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisorn i sin årliga verksamhetsrapport för 2005 har lämnat en reservation där han konstaterat att hans personalstyrka inte är tillräcklig för att kunna leva upp till den skyldighet som han har enligt budgetförordningen, nämligen att utföra en årlig revision av organen. Parlamentet uppmanar internrevisorn att för budgetmyndigheten så snart som möjligt förklara vilken ytterligare personal som krävs för detta.

184.  Europaparlamentet anser att det med hänsyn till det allt större antalet tillsynsmyndigheter blir allt mer nödvändigt att klargöra ansvarsområdena för gemenskapens olika institutionella aktörer och ställa upp tydliga regler på området, inbegripet beträffande fördelningen av ansvar i fråga om kontroll.

185.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har gjort några framsteg i förhandlingarna om förslaget till interinstitutionellt avtal om rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter, som antogs i februari 2005 (KOM(2005)0059).

186.  Europaparlamentet konstaterar att organen med hjälp av enheten för internrevision har börjat införa egna interna kontrollavdelningar och att enheten för internrevision i framtiden kommer att granska dessa avdelningar regelbundet. Parlamentet anser dessutom att enheten för internrevision bör kontrollera att organens interna kontrollsystem fungerar korrekt och informera parlamentet om denna kontroll och om de framsteg som görs.

187.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga revision av varje organ för att undersöka deras verksamhet, särskilt när det gäller personaladministrationen, budgeten och huruvida de uppgifter som åligger dem har utförts eller inte.

188.  Europaparlamentet konstaterar att flera organ har inrättat gemensamma stödtjänster för att hjälpa användare vid organen att anpassa informationssystemen för ekonomisk förvaltning och göra dem förenliga med dem som kommissionen använder. Parlamentet konstaterar att medlen till denna stödtjänst har förvaltats utanför organens budgetsystem (punkt 10.27 i årsrapporten 2005). Parlamentet anser liksom revisionsrätten att detta samarbete inte får innebära att budgetprinciperna om enhet och öppenhet åsidosätts och att sådana bidrag till den gemensamma stödtjänsten bör hanteras som inkomster avsatta för särskilda ändamål, inom ramen för organens budgetsystem.

189.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att införa ytterligare ett kapitel i sin årsrapport som ägnas åt organen, för att få en betydligt klarare bild av organens användning av EU medel.

Europaskolor

190.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens positiva rapport om Europaskolornas årliga räkenskaper. Parlamentet konstaterar dock att skolornas interna kontrollsystem enligt revisionsrätten inte omfattas av principen om åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner och att utanordnarens uppgifter genom delegation utförs av två enhetschefer för alla budgetrubriker och utan finansiella tak. Parlamentet hoppas att den nya budgetförordningen för Europaskolorna, som trädde i kraft den 1 januari 2007, skall korrigera de brister som revisionsrätten påpekat. Parlamentet hoppas att kommissionen i framtiden skall ta större ansvar för en hållbar skolpolitik som står i proportion till dess finansieringsandel i Europaskolorna och inte dess formella rösträtt i de högsta beslutande organen, samt arbeta för en långsiktig och för intressenterna tillförlitlig politik som garanterar säkerhet i planeringen. På medellång sikt bör rösträtten anpassas till finansieringsandelen.

Frågor rörande gemenskapens byggnader

191.  Europaparlamentet noterar iakttagelserna från generaldirektoratet för Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel, som i sin årliga verksamhetsrapport framhåller de strukturella bristerna på grund av underhållsutgifterna efter renoveringen av Berlaymontbyggnaden(36), tillsammans med en rad räkenskaps- och förvaltningsproblem. Parlamentet anser att problemen med dessa strukturella brister måste lösas omgående och uppmanar kommissionen att vidta de nödvändiga åtgärderna och informera parlamentet om detta.

192.  Europaparlamentet återkommer till övriga frågor i samband med Berlaymont-byggnaden så snart som Europeiska revisionsrättens utlovade särskilda rapport om byggnadspolitiken finns tillgänglig.

193.  Europaparlamentet noterar kommissionens rapporter av den 21 februari 2007 om en kartell för hissar och rulltrappor, vars medlemmar har fått betala mer än 990 000 000 EUR i böter. Parlamentet förväntar sig en rapport från kommissionen senast i september 2007 som visar i vilken omfattning som också gemenskapsinstitutionerna har drabbats av denna kartell i samband med sina olika byggnadsprojekt och vilka åtgärder som har vidtagits för att göra anspråk på skadestånd.

SLUTSATSER OM REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA RAPPORTER
Särskild rapport nr 6/2005 om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

194.  Europaparlamentet betonar att de nya budgetramarna för 2007–2013 kommer att ha en avsevärd inverkan på TEN-T, med tanke på att det antagna beloppet är 40 procent lägre än kommissionens ursprungliga förslag. Följaktligen blir urvalet och rangordningen av projekten ännu viktigare.

195.  Europaparlamentet anser att i det aktuella ekonomiska läget vore lämpligt att prioritera de gränsöverskridande projektdelarna för de prioriterade projekt som omfattar flera medlemsstater.

196.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja en strategi som inriktar sig på ett europeiskt mervärde, i stället för att slåss för principen om en "skälig andel".

197.  Europaparlamentet anser att kommissionen ytterligare kan förbättra samarbetet med medlemsstaterna vid urvalet av prioriterade projekt på nationell nivå och inom EU.

198.  Europaparlamentet är i detta sammanhang starkt oroat över det långsamma genomförandet av de prioriterade projekten inom TEN-T och uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att förbättra samordningen av finansieringen av EU:s transportinfrastruktur inom ramen för de årsvisa och fleråriga programmen.

199.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbetet med att inrätta rättsliga ramar och tydliga förfaranden och garantera en strikt kontroll och en fördjupad utvärdering av projekten och programmen samt sammanställa en fullständig förteckning över tydliga kriterier som gör det möjligt att prioritera projekten på ett transparent sätt.

200.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydliggöra rutinerna för att utse EU-samordnare, samtidigt som man bestämmer reglerna för innehållet i deras rapporter.

201.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fördela de institutionella ansvarsområdena på ett tydligt och öppet sätt och inrätta en ram för samordning av verksamheten mellan GD REGIO och GD TREN, för att undvika dubbel finansiering av samma projekt.

202.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten förkastade den första kostnads-nyttoanalysen avseende inrättandet av ett verkställande organ såsom ofullständig. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att utvärdera den andra analysen som slutfördes i juli 2005, i tid för det behöriga parlamentsutskottets initiativbetänkande.

203.  Europaparlamentet påpekar att rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(37) i artikel 3.1 kräver en kostnads- och lönsamhetsanalys som skall ta hänsyn till en mängd faktorer innan en begäran kan lämnas in om att få inrätta ett genomförandeorgan. Parlamentet beklagar att kommissionen inte från början kunde ge revisionsrätten en tillfredsställande kostnads- och lönsamhetsanalys för inrättandet av ett genomförandeorgan. Liksom revisionsrätten är parlamentet tveksamt till kvaliteten på den reviderade kostnads- och lönsamhetsanalysen för utläggning av förvaltningen av gemenskapens ekonomiska stöd till TEN-T-näten. Kommissionen uppmanas att i framtiden begära ett tillstyrkande yttrande från revisionsrätten när det gäller kostnads- och lönsamhetsanalyser, innan man lämnar in en begäran till budgetmyndigheten om att inrätta ett genomförandeorgan.

204.  Europaparlamentet anser att kommissionen måste överväga att föreslå en ökning av gemenskapens bidrag till budgetposten för TEN-T för gränsöverskridande projekt. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang samarbetsavtalet med Europeiska investeringsbanken.

Särskild rapport nr 1/2006 om Europeiska socialfondens bidrag för att motverka att elever lämnar skolan i förtid

205.  Europaparlamentet fäster stor vikt vid ett effektivt och ansvarsfullt utnyttjande av EU:s budget och tillämpningen av principen om att initiativ som inte är tillräckligt kontrollerbara inte bör finansieras med offentliga medel, och beklagar därför att inget tydligt samband har konstaterats mellan ett minskat antalet elever som lämnar skolan i förtid och EU-finansiering.

206.  Europaparlamentet tillstår att kommissionen har en lämplig övervaknings- och kontrollmekanism för att se till att principerna om sund ekonomisk förvaltning följs, men betonar att denna mekanism måste förbättras enligt vad kommissionen själv har förklarat. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att förklara hur den avser att göra detta.

207.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna och deras nationella statistikkontor för att korrekt definiera och identifiera förekomsten av elever som slutar skolan i förtid, och uppmuntrar till utbyte av information och bästa arbetsmetoder mellan alla lokala och nationella organisationer som ansvarar för att motverka avbruten skolgång

208.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater inom EU-27 att enas om gemensamma mätstandarder för och definitioner av problemet med elever som lämnar skolan i förtid, så att de nationella uppgifterna blir jämförbara, och för att uppgifterna skall ha den kvalitet som krävs för att kunna fastställa om prioriteringarna i Lissabonstrategin verkligen uppfylls i detta avseende.

209.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att en ingående granskning utförs i de nya medlemsstaterna så snart som möjligt och i tid för att korrigerande åtgärder skall kunna vidtas vid behov. Parlamentet uppmanar likaså revisionsrätten att parallellt i de nya medlemsstaterna utföra en liknande granskning som den som har gjorts inom EU-15 om effekten av stöd för att motverka avbruten skolgång.

Särskild rapport nr 2/2006 om resultatet av Tacisfinansierade projekt i Ryska federationen

210.  Parlamentet konstaterar att den totala effekten av Tacisprogrammet inte alltid varit så stor och varaktig som det var tänkt, trots de positiva resultaten på många områden. Parlamentet konstaterar att de oegentligheter som revisionsrätten identifierade huvudsakligen gällde dålig förvaltning från kommissionens sida under programplaneringsprocessen.

211.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fördjupa dialogen med den ryska regeringen för att klart kunna identifiera nationella behov och inriktningar, och anstränga sig för att definiera och identifiera exakta prioriteringar och mål som skall uppnås med åtgärderna. Parlamentet anser att kommissionen bör erinra sig principen "valuta för pengarna", och parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att övervaka och utvärdera programmet mer noggrant och ingående än tidigare.

212.  Europaparlamentet uppmuntrar med kraft kommissionen att satsa på ett begränsat antal sektorer och program och att ändra sin målsättning från en projektstrategi till en programstrategi, eftersom projektstrategin alltför ofta har lett till brister i fråga om dialog, ansvar och flexibilitet, liksom till fristående projekt, som inte leder fram till de bredare och långsiktigare mål som anges i partnerskaps- och samarbetsavtalen.

213.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbereda ett förslag om en rättslig grund som kan möjliggöra användningen av Tacismedel för medfinansiering tillsammans med Ryska federationen, och beakta att det är nödvändigt med ekonomiskt deltagande från regionala och lokala aktörer och arbetsmarknadens parter och större delaktighet från den privata sektorn.

214.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det görs tätt återkommande projektbaserade utvärderingar efter att projekten genomförts för att ge bättre återkoppling från tidigare erfarenheter, och se till att det ges tydlig information om pågående projekt och olika program, vilken bör utformas för att underlätta allmänhetens tillgång till information och för att öka öppenheten kring och insynen i användningen av medel samt beslutsfattande.

Särskild rapport nr 3/2006 om Europeiska kommissionens humanitära bistånd efter tsunamin

215.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens positiva bedömning av GD ECHO:s humanitära bistånd efter tsunamin.

216.  Europaparlamentet begär att kommissionen skall förtydliga GD ECHO:s och GD Miljös roll (genom räddningstjänstmekanismen) för att bemöta humanitära behov, i syfte att säkerställa sammanhängande åtgärder.

217.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka GD ECHO:s roll för att generaldirektoratet skall kunna fortsätta att förbättra sin samordning och reaktionskapacitet för att snabbt och effektivt kunna bemöta offrens behov vid framtida humanitära katastrofer. Kommissionen bör också beakta vikten av att koppla samman kortsiktigt humanitärt bistånd med långsiktig återanpassning och återuppbyggnad. Parlamentet noterar att de två faserna för närvarande omfattas av olika generaldirektorat, förfaranden och mandat.

218.  Europaparlamentet insisterar på vikten av en sund ekonomisk förvaltning och anser att detaljerade ekonomiska uppgifter måste lämnas för att göra det lättare att effektivt övervaka genomförandet av projekt.

219.  Europaparlamentet betonar revisionsrättens rekommendation att GD ECHO bör stärka sitt övervakningssystem.

220.  Europaparlamentet inser att en ökning av priserna för varor och arbetskraft kan vara oundviklig i exceptionella situationer. Parlamentet uppmanar emellertid kommissionen att överväga åtgärder för att i så hög grad som möjligt kontrollera och övervaka kostnaderna.

221.  Europaparlamentet är oroat över att biståndsgivare gör märkesreklam och konkurrerar om att synas vid humanitära katastrofer som får stor uppmärksamhet i medierna, eftersom detta får en negativ effekt för samordningen av det humanitära biståndet och för katastrofoffrens uppfattning av biståndet.

222.  Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen tydligt skall definiera vad en icke-statlig organisation är.

Särskild rapport nr 4/2006 om investeringsprojekt inom Phareprogrammet i Bulgarien och Rumänien

223.  Europaparlamentet beklagar kommissionens beteende att inte i förväg kontrollera om vissa av de projekt som finansierades genom Phareprogrammet var nödvändiga, vilket innebar att man inte respekterade principerna om lagenlighet och regelmässighet.

224.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att engagera de bulgariska och rumänska myndigheterna i ett ömsesidigt samarbete för att på ett mer ingående sätt fastställa de båda ländernas behov och kapacitet, och anstränga sig för att identifiera och bestämma vilka prioriteringar och mål som bör eftersträvas.

225.  Europaparlamentet konstaterar att även om vissa åtgärder har vidtagits för att lösa problemen med otillräcklig administrativ förmåga och brister vid tillämpningen av avtalsrätten och för att garantera att kraven på samfinansiering följs, så måste man göra ytterligare ansträngningar.

226.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt se till att det i Rumänien och Bulgarien inrättas administrativa strukturer och informationssystem som kan förvalta och kontrollera EU-medel, och att övervaka omorganiseringen av de administrativa enheter som är ansvariga för investeringarna av sådana medel.

227.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att tydlig information ges om de pågående projekten och de olika programmen och om den rumänska och bulgariska administrationens generella förmåga när det gäller förvaltning och oberoende kontroll samt se till att öppenheten och insynen förbättras i fråga om användningen av medlen och beslutsfattandet om användningen.

228.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära ett oberoende yttrande om de rumänska och bulgariska myndigheternas förmåga att utföra en god och sund ekonomisk förvaltning av gemenskapsmedlen.

Särskild rapport nr 6/2006 om miljöaspekterna på kommissionens utvecklingsbistånd

229.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att på grundval av den nya utvecklingspolitiken som undertecknades i december 2005 utarbeta en heltäckande miljöstrategi för sitt utvecklingssamarbete.

230.  Europaparlamentet anser att en sådan strategi bör innebära att man dels erkänner hur viktigt det är att miljöaspekter integreras i alla utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt, och dels gör miljön till ett prioriterat utgiftsområde.

231.  Europaparlamentet anser att utbildning om integrering av miljöaspekter på alla områden bör vara obligatorisk för tjänstemän på viktiga poster. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att avsluta arbetet med handledningen om integrering av miljöaspekter så snart som möjligt.

232.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den har tillräcklig sakkunskap på miljöområdet internt och att tydliga förfaranden för integrering av miljöaspekten fastställs och följs.

233.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i större utsträckning använda sig av den erkända sakkunskap som finns hos medlemsstaternas förvaltningar för nationellt stöd och hos privata företag som i egenskap av partner till medlemsstaternas förvaltningar för nationellt stöd har erkänd erfarenhet av att förvalta miljöprojekt inom ramen för nationella program för utvecklingssamarbete.

234.  Europaparlamentet insisterar på att projekten måste planeras på grundval av detaljerade uppgifter med tydligt definierade mål och att externa övervakare skall anlitas för att utvärdera hur framgångsrika de enskilda projekten är och tydligt identifiera alla misslyckanden eller brister.

Särskild rapport nr 7/2006 med titeln "Investeringar i landsbygdsutveckling: leder de till att problemen i landsbygdsområden angrips på ett ändamålsenligt sätt?"

235.  Europaparlamentet välkomnar rapportens offentliggörande, och uppmanar med kraft kommissionen att uppmärksamma de brister som tas upp i rapporten och som inte åtgärdas genom den nya förordningen om landsbygdsutveckling (eller dess utförliga genomförandebestämmelser), särskilt när man godkänner nationella program.

236.  Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att fastställa tydligare strategier som kopplas till specifika mål och att nära samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra definitionen av mål, stödmottagare och områden samt urvalet av de lämpligaste projekten och att ta med detta i programdokumenten för perioden 2007-2013.

237.  Europaparlamentet anser att kommissionens tidsfrist för att godkänna nationella program kan behöva förlängas något för att en noggrann analys skall kunna göras, eftersom det är kvaliteten på de nationella programmen som i stor utsträckning avgör om tilldelningen av medel till de mest behövande områdena och stödmottagarna är tydligt berättigad och om investeringarnas ändamålsenlighet kan mätas bättre i framtiden.

238.  Europaparlamentet upprepar att man anser det vara oerhört viktigt att EU:s budget används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och att man tillämpar principen att ett initiativ som inte kan kontrolleras tillräckligt inte bör finansieras med offentliga medel. Att sätta upp tydliga mål och fastställa tydliga strategier i de nationella programmen är mycket viktigt i detta sammanhang.

239.  Europaparlamentet anser att de två huvudmålen med investeringarna – det strukturpolitiska och det jordbrukspolitiska – bör uppnås genom ett väl balanserat sektoriellt tillvägagångssätt (för jordbruket) och ett territoriellt tillvägagångssätt (för ekonomisk och social sammanhållning).

240.  Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är ett absolut nödvändigt verktyg för den framtida utvecklingen av EU:s landsbygdsområden, och uppmanar således kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att analysera faktorer som är avgörande för investeringsprojekts framgång och sprida exempel på goda lösningar.

241.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med medlemsstaterna förbättra övervaknings- och utvärderingssystemen, till exempel genom att utveckla relevanta kvalitativa indikatorer, så att medlemsstaterna och kommissionen kan avgöra vilka åtgärder som har effekt och vilka mål som har uppnåtts.

242.  Europaparlamentet välkomnar att diskussionen om denna särskilda rapport ägde rum samtidigt som den inledande presentationen av kommissionens förslag om reformering av frukt- och grönsakssektorn med nya bestämmelser från och med 2008.

Särskild rapport nr 8/2006 med titeln "Växa med framgång? Ändamålsenligheten i Europeiska unionens stöd till verksamhetsprogram som genomförs av frukt- och grönsaksproducenter"

243.  Europaparlamentet erinrar om sitt åtagande för gemenskapsstöd till EU:s frukt- och grönsakssektor, vilket är nödvändigt för att göra sektorn mer stabil och konkurrenskraftig.

244.  Europaparlamentet betonar att producentorganisationerna är hörnstenen i den gemensamma organisationen av marknaden för frukt– och grönsaksprodukter och stöder därför kommissionen, när man uppmuntrar och stöder odlare att bilda producentorganisationer.

245.  Europaparlamentet uttrycker sitt gillande av att regleringsåtgärder överges, exempelvis återtagande från marknaden eller stöd till bearbetade produkter, vilka parlamentet anser motverkar målen för frukt- och grönsakssektorn.

246.  Europaparlamentet anser att systemen för stöd till verksamhetsprogram för producentorganisationer för frukt och grönsaker är ett mycket mer lovande instrument jämfört med regleringsåtgärder.

247.  Europaparlamentet noterar och välkomnar den utvärdering som planerats till 2009 och uppmanar kommissionen att införa en övervaknings- och kontrollmekanism för frukt- och grönsakssektorn för att se till att principerna för sund ekonomisk förvaltning följs.

248.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om att den planerar att förbättra sin förmåga att samla in uppgifter och utveckla kvantitativa och kvalitativa indikatorer som gör det möjligt att mäta effektivitet och resultat. Parlamentet anser att dessa indikatorer bör omfatta fler av programmens fördelar, vilka borde granskas på en högre aggregeringsnivå. Parlamentet föreslår i övrigt att kommissionen snarast möjligt åter skall granska de befintliga indikatorernas och den befintliga statistikens relevans och korrekthet.

249.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att det aktuella systemet måste genomgå en fördjupad översyn för att göras mer effektivt och ändamålsenligt. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att noggrant kontrollera och förbättra effektivitet och resultat hos systemet för verksamhetsprogram för producenterna, undersöka orsakerna till framgången för de bästa erhållna resultaten och slutligen dra slutsatser av detta i syfte att åstadkomma ett bättre genomförande i medlemsstaterna, framför allt i de minst organiserade regionerna.

250.  Europaparlamentet stöder därför revisionsrättens rekommendation att precisera och förenkla kriterierna för stödberättigande i syfte att öka öppenheten och minska de administrativa kostnaderna i samband med betalningssystemen.

251.  Europaparlamentet ber kommissionen att anpassa förfarandena och bestämmelserna för stödordningarna till dem som gäller för fonden för landsbygdsutveckling, i syfte att klargöra när de kan komplettera varandra och när de utesluter varandra.

252.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska och noga kontrollera genomförandet av systemet i de nya medlemsstaterna.

Särskild rapport nr 9/2006 om utgifter för översättning vid kommissionen, Europaparlamentet och rådet

253.  Europaparlamentet betonar att totalkostnaden för EU-institutionernas språktjänster – översättning och tolkning – står för knappt 1 procent av EU:s totala budget.

254.  Europaparlamentet är förvånat över att institutionerna hittills varken har beräknat totalkostnaden för översättning(38) eller kostnaden per sida. Europaparlamentet konstaterar att 2005 översattes 1 324 000 sidor hos kommissionen (1 450 översättare), 1 080 000 sidor hos parlamentet (550 översättare) och 475 000 sidor hos rådet (660 översättare). Europaparlamentet konstaterar i övrigt att revisionsrätten har uppskattat totalkostnaden för översättning för 2003 till 414 200 000 EUR: 214 800 000 EUR för kommissionen, 99 000 000 EUR för parlamentet och 100 400 000 EUR för rådet. Den genomsnittliga kostnaden per sida var för samma år 166,37 EUR: 150,2 EUR hos kommissionen, 149,7 EUR hos parlamentet och 251,8 EUR hos rådet.

255.  Europaparlamentet anser att institutionerna bör vidta lämpliga åtgärder för att öka produktiviteten hos EU:s översättningstjänster jämfört med den privata sektorn.

256.  Europaparlamentet anser att ett klargörande krävs av varför parlamentets kostnader för frilansöversättare är i genomsnitt 12 procent högre än kommissionens kostnader.

257.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen och rådet lyckats begränsa ökningen av översättningsvolymen efter utvidgningen med de tio nya medlemsstaterna, och därmed stoppat alla kostnadsökningar.

258.  Europaparlamentet anser att de tre institutionerna bör fastställa kostnaden för översättningen på årsbasis med samma beräkningskriterier och beräkningsmetoder. Parlamentet anser att den statistik som erhålls inte bara bör användas för budgetändamål, utan också för att göra användarna medvetna om kostnaden.

259.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens vilja att studera rutinerna för godkännande och urval när det gäller begäran om översättning under 2006. Parlamentet välkomnar att rådet 2003 upprättade en förteckning över centrala dokument, vilket därmed begränsade översättningen av andra texter.

260.  Europaparlamentet rekommenderar att dessa begränsningar skall utvidgas till att omfatta längden hos skriftliga dokument och sammanfattningar.

261.  Europaparlamentet uppmuntrar parlamentsutskotten och parlamentsdelegationerna att endast lämna ut texter på utskottsledamöternas och suppleanternas språk, och föreslår att andra språkversioner kan tas fram på särskild begäran.

262.  Europaparlamentet anser generellt sett att institutionerna måste vidta de nödvändiga åtgärderna för att garantera att översättningarna är av hög kvalitet. Europaparlamentet uppmanar därför rådet, parlamentet och kommissionen att vid ansvarsfrihetsförfarandet 2006 redogöra för revisionsrätten och budgetkontrollutskottet för de åtgärder som vidtas för att kontrollera och förbättra kvaliteten hos översättningarna.

263.  Europaparlamentet anser att institutionerna bör förbättra den information som finns tillgänglig för cheferna för att övervaka översättningsprocessen samt att beakta de resultatindikatorer som revisionsrätten föreslagit(39).

264.  Europaparlamentet anser att rådet, parlamentet och kommissionen bör säkerställa effektiv och verkningsfull användning av de interna och externa resurserna, såsom databaser, datorstödd översättning, distansarbete och frilansöversättningar.

265.  Europaparlamentet anser att samtliga institutioner bör kontrollera de två andra institutionernas översättningskapacitet innan de lägger ut översättningar externt.

Särskild rapport nr 10/2006 om efterhandsutvärderingar av program omfattande mål 1 och mål 3 under perioden 1994–1999 (strukturfonderna)

266.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa i vilken utsträckning metoden för förhands-, halvtids- och efterhandsutvärdering har konsoliderats för att så långt det är möjligt undvika de logiska fel som konstaterats i revisionsrättens särskilda rapport för efterhandsutvärderingen av verksamheten 2000–2006.

267.  Europaparlamentet föreslår att samarbetet mellan GD REGIO och GD EMPL fördjupas när det gäller de gemensamma punkterna för utvärderingsmetoder.

268.  Europaparlamentet konstaterar att metodiken för nuvarande användning av Herminmodellen innebär stora problem. Parlamentet är oroat över att den nuvarande metodiken gör att man inte kan ta tillräcklig hänsyn till tjänstesektorns betydelse för vissa ekonomier, t.ex. turism. Parlamentet fruktar stora svårigheter när det gäller utvärderingen av strukturfonderna i de länder som blev medlemmar i EU 2004 på grund av särskilda omständigheter i dessa nyblivna marknadsekonomier. Parlamentet uppmanar kommissionen att innan den påbörjar utvärderingen av verksamhetsperioden 2000–2006 visa i vilken utsträckning den har ändrat metodik som resultat av denna kritik.

269.  Europaparlamentet begär också att metoden utökas med ytterligare kompletterande delar för att mäta mikroekonomiska effekter. Parlamentet menar att de privata investeringarna är viktiga för strukturfondernas effekt på lång sikt och för att skapa sysselsättning. Parlamentet kräver att de beaktas i efterhandsutvärderingen av verksamheten 2000–2006.

270.  Europaparlamentet begär att slutsatserna från revisionsrättens särskilda rapport beaktas inför framtida förhands-, halvtids- och efterhandsutvärderingar för programperioderna 2000–2006, 2007–2013 och senare programperioder för att säkerställa en samordnad strategi vid utvärderingen av strukturfonderna.

271.  Europaparlamentet stöder tanken att utvärderingen av strukturfonderna borde ses som en fortlöpande process som hela tiden styrs av slutsatser från förhands-, halvtids- och efterhandsutvärderingar av olika verksamheter. Parlamentet begär att medlemsstaterna görs delaktiga i denna process och uppmanar kommissionen att visa hur den skall omsätta dessa i idéer i praktiken så snart som möjligt.

272.  Europaparlamentet menar att man i de framtida utvärderingarna även bör redovisa strukturfondernas indirekta effekter för att redovisa strukturfondernas europeiska mervärde för medborgarna.

273.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att pilotgruppen i samband med efterhandsutvärdering av perioden 2000–2006 undersöker möjligheterna till ett utökat samarbete med den akademiska världen, inbegripet externa experter, i form av partnerskap med de institut som är specialiserade på särskilda ämnesområden.

274.  Europaparlamentet anser att ett sådant samarbete skulle göra det möjligt att förfina utvärderingen och utnyttja strukturfondernas potential ytterligare. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta på denna väg för att skapa en ledande modell för utvärdering av åtgärder för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som skulle vara en specifikt europeisk modell, men som även skulle kunna tjäna som modell på global nivå.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(5) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(7) EUT C 273, 9.11.2006, s. 2.
(8) EUT L 60, 8.3.2005.
(9) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(10) EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.
(11) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(12) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(14) EUT C 273, 9.11.2006, s. 2.
(15) EUT L 60, 8.3.2005.
(16) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(17) EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.
(18) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(19) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(20) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(21) EUT C 273, 9.11.2006, s. 2.
(22) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(23) EUT L 196, 27.7.2005, s. 1.
(24) EUT L 340, 6.12.2006, s. 5.
(25) Se rådets dokument 14138/05.
(26) Punkt 1.59 i revisionsrättens årsrapport för 2005.
(27) EUT C 288 E, 25.11.2006, s. 83.
(28) Godkännande av räkenskaperna inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ, avslutande av verksamhetsprogram inom ramen för strukturfonderna och granskningar av upphörande av den decentraliserade förvaltningen av yttre åtgärder.
(29) Åtgärd 7: Främjande av bästa praxis för att öka lönsamheten i samband med revisioner på projektnivå, åtgärd 9: Utveckling av den samordnade granskningsmodellen, och åtgärd 10: Inledande beräkning och analys av kostnaderna för kontrollerna.
(30) Årsrapport 2005 till den ansvarsbeviljande myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2005 (Artikel 86 4 i budgetförordningen) (KOM(2006)0279), punkt 2.1, s. 4.
(31) Rådets förordning (EG) nr 1083/2006, artikel 71 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
(32) Artikel 106.4 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen och de specifika sektorsreglerna i artiklarna 38.5 och 39.2 i förordning (EG) nr 1260/1999.
(33) Se Antagna Texter av den 13.2.2007, P6_TA(2007)0027, ändring 10.
(34) Se också yttrande nr 1/2006 om sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.
(35) I dess meddelande "Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2005".
(36) Punkt 2.2.1.2. i årsrapporten från Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel, "Riskhantering", s. 23.
(37) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
(38) Enligt revisionsrätten omfattar totalkostnaden översättare, sekreterare, ledning, tjänstemännen hos Översättningstjänsten, programplanering, byggnader, informationsteknik och förvaltning av humankapital (dvs. utbildning).
(39) Se punkterna 53 och 88 i revisionsrättens rapport.


Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet
PDF 434kWORD 172k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt I - Europaparlamentet (C6-0465/2006 – 2006/2071(DEC))
P6_TA(2007)0133A6-0094/2007

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (SEK(2006)0915 – C6-0465/2006)(2),

–   med beaktande av (rapporten om budget- och finansförvaltning för budgetåret 2005, avsnitt I – Europaparlamentet)(3),

–   med beaktande av internrevisorns årsrapport för 2005,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(4),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(5),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artikel 275 i EG-fördraget samt artikel 179a i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 13 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget(7),

–   med beaktande av artikel 147.1 i budgetförordningen, enligt vilken institutionerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet,

–   med beaktande av artikel 71, artikel 74.3 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0094/2007), och av följande skäl:

A.  Vid revisionsrättens granskning konstaterades inga väsentliga fel (punkt 10.4).

B.  Revisionsrätten pekade på kvarstående brister i systemen för övervakning och kontroll (punkterna 10.5–10.10).

C.  I sina svar redogjorde parlamentet för de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de brister som revisionsrätten iakttagit.

D.  D Den 23 oktober 2002 ändrades Europaparlamentets arbetsordning så att ansvarsfrihet beviljas Europaparlamentets talman och inte generalsekreteraren.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt I – Europaparlamentet (C6-0465/2006 – 2006/2071(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(8),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (SEK(2006)0915 – C6-0465/2006(9),

–   med beaktande av rapporten om budget- och finansförvaltning för budgetåret 2005, avsnitt I – Europaparlamentet)(10),

–   med beaktande av internrevisorns årsrapport,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(11),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(12),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artikel 275 i EG-fördraget samt artikel 179a i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 13 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget(14),

–   med beaktande av artikel 147.1 i budgetförordningen, enligt vilken institutionerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet,

–   med beaktande av artikel 71, artikel 74.3 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0094/2007), och av följande skäl:

A.  Vid revisionsrättens granskning konstaterades inga väsentliga fel (punkt 10.4).

B.  Revisionsrätten pekade på kvarstående brister i systemen för övervakning och kontroll (punkterna 10.5–10.10).

C.  I sina svar redogjorde parlamentet för de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de brister som revisionsrätten iakttagit.

D.  D Den 23 oktober 2002 ändrades Europaparlamentets arbetsordning så att ansvarsfrihet beviljas Europaparlamentets talman och inte generalsekreteraren.

E.  Europaparlamentets resolution av den 26 september 2006(15) om ansvarsfrihet för budgetåret 2004 bör följas upp, och det bör utvärderas vilka framsteg som har gjorts för att genomföra parlamentets rekommendationer.

F.  Europaparlamentets ledamotsstadga av den 28 september 2005(16) kommer, till följd av rådets godkännande den 19 juli 2005, att träda i kraft första dagen under den valperiod som inleds 2009.

G.  Koden för ledamotsassistenter antogs av presidiet den 25 september 2006(17),

Europaparlamentets räkenskaper med särskild inriktning på fastighetspolitiken

1.  Europaparlamentet noterar att parlamentet 2005 erhöll inkomster uppgående till 112 393 557 EUR (2004: 117 409 824 EUR).

2.  Europaparlamentet noterar följande belopp från parlamentets bokslut för budgetåret 2005:

(i EUR)

Användning av anslag

Anslag för budgetåret 2005

Anslag som förts över från budgetåret 2004

Anslag 2005

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

Artikel 9.1 och 9.4 i budgetförordningen

Disponibla anslag

1 264 024 722 (100%)

31 412 881 (100%)

281 461 344 (100%)

Gjorda åtaganden

1 249 096 468 (98,82%)

-

Utförda betalningar

941 932 832 (75,40%)

29 679 028 (94,48%)

259 853 230 (92,32%)

Anslag som förts över till budgetåret 2006

Artikel 9.1 och 9.2 i budgetförordningen

307 163 636

Artikel 9.1, 9.2 och 9.5 i budgetförordningen

200 000

Anslag som bortfaller

14 728 254

-

21 608 114 (7,68%)

Balansräkning per den 31 december 2005: 1 520 822 777

3.  Europaparlamentet konstaterar att åtaganden gjorts motsvarande 98,82 procent av de anslag som tagits upp i Europaparlamentets budget 2005 – med annulleringar på 1,18 procent – och att budgetens genomförandegrad liksom tidigare år var mycket hög.

4.  Europaparlamentet påminner dock om att denna höga genomförandegrad delvis beror på den praxis med uppsamlingsöverföringar som tillämpats konsekvent sedan 1992, genom vilken alla medel som vid årsskiftet är outnyttjade överförs till de budgetposter som avser byggnaderna, särskilt för att göra förtida inbetalningar för att minska framtida räntekostnader. I slutet av 2005 gjordes ett belopp på 124 144 556 EUR (ungefär 10 procent av anslagen) i detta sammanhang tillgängligt genom en uppsamlingsöverföring. Av detta belopp

   användes 75 700 000 EUR för köpet av byggnaderna Winston Churchill (WIC) och Salvador de Madariaga (SDM) i Strasbourg,
   överfördes 46 200 000 EUR för att göra tidiga utbetalningar för den årliga hyran av byggnaderna D4 och D5 i Bryssel,
   reserverades 2 300 000 EUR för Europahuset i Valetta.
  

Genom normala överföringar köpte parlamentet dessutom tillsammans med kommissionen Europahusen i Köpenhamn (10 600 000 EUR) och Haag (7 4 000 000 miljoner EUR).

5.  Europaparlamentet erinrar sina behöriga organ om sitt beslut att "... avbetalningar för byggnader ... bör fastställas inom ramen för budgetstrategin"(18). Parlamentet kritiserar därför sina behöriga organ för att det kontinuerligt misslyckas med att tillräckligt tydligt budgetera parlamentets fastighetspolicy för framtida förvärv (budgetposten för förvärv av fast egendom visar endast symboliska anslag för 2005, 2006 och 2007).

6.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att ändra artikel 16 i de interna föreskrifterna för genomförandet av Europaparlamentets budget, så att budgetutskottet måste ge sitt godkännande av fastighetsprojekt med väsentliga konsekvenser för parlamentets budget.

7.  Europaparlamentet uppmanar återigen budgetmyndigheten att göra budgetberäkningar som säkerställer att de belopp som förs in i budgetförslaget motsvarar de verkliga behoven för parlamentets olika politikområden. De delegerade utanordnarna uppmanas att i sina årliga verksamhetsrapporter tydligt ange årliga anslag som erhållits, åtaganden som ingåtts, utförda betalningar och oanvända anslag. Parlamentet uppmanar dessutom de delegerade utanordnarna att redogöra, vilket de delvis redan gör, för skälen till att budgetmedlen har underutnyttjats.

8.  Europaparlamentet är medvetet om att revisionsrätten inom kort kommer att offentliggöra en särskild rapport om institutionernas fastighetspolitik. Parlamentet uppmanar sitt behöriga utskott att utarbeta ett initiativbetänkande på grundval av denna särskilda rapport. Parlamentet anser för övrigt att detta utskott bör ha rätt att, om det önskar, utarbeta initiativbetänkanden utan förhandstillstånd och utanför den fastställda kvoten för sådana betänkanden, om vilken av revisionsrättens särskilda rapporter som helst.

9.  Europaparlamentet beklagar att budgetposten för parlamentets informationskontor förblir odifferentierad och önskar att det görs en översyn av bästa metoder för alla informationskontor, med beaktande av kostnads-nyttoförhållandet.

Revisionsrättens kommentarer om budgetåret 2005

10.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten vid sin granskning inte konstaterade några väsentliga fel (punkt 10.4).

11.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser angående det nya datasystemet för beräkning av personallöner samt svaret från parlamentets behöriga tjänst, i vilket det betonas att det görs systematiska efterhandskontroller sedan mars 2006.

12.  Europaparlamentet medger revisionsrättens kritik med avseende på schablonutbetalningar för personalens resor mellan de tre vanliga arbetsorterna. Parlamentet uppger dock att parlamentets administration avsåg att nå en balans mellan kraven i regelverket och behoven med avseende på institutionens särskilda arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att övervaka hur systemet med schablonbelopp fungerar och upplysa den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om man finner några tecken på missbruk.

13.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat brister i de system för övervakning och kontroll (punkt 10.9) som gäller utbetalning av tillägg och ersättningar till Europaparlamentets ledamöter. Parlamentet anser att det är oroväckande att, i mitten av 2006, endast 54 procent av tjänsteleverantörerna och 29 procent av betalningsagenterna hade lämnat in fakturor för perioden juli 2004 till juni 2005. Parlamentet noterar att internrevisionen av ersättningen för utgifter för ledamöternas assistenter kommer att slutföras i tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2006.

Internrevisorns årsrapport

14.  Europaparlamentet konstaterar att slutförde 7 rapporter: Internrevisorns årsrapport, rapporter under 2005 om uppföljningen av översynen av generaldirektoratens ram för intern kontroll, om upphandlingsförfarandet och om två av parlamentets informationskontor (enheten för internrevision antog också två rapporter om Europeiska ombudsmannen).

15.  Europaparlamentet välkomnar att internrevisorn inte bara var beredd att hjälpa parlamentets föredragande för ansvarsfrihet utan också att, för första gången personligen, officiellt redogöra för synpunkterna i årsrapporten för 2005 inför budgetkontrollutskottet, för att därmed visa att rapporten inte bara är ett internt förvaltningsverktyg utan en viktig referenspunkt i det årliga ansvarsfrihetsbeviljandet.

16.  Europaparlamentet betonar att revisionerna har bekräftat att institutionen fortfarande befinner sig i en övergångsperiod mellan två i grunden olika koncept för intern kontroll och att det kommer att krävas mer tid innan ramen för intern kontroll har genomförts på samtliga avdelningar.

17.  Europaparlamentet välkomnar att internrevisorn under 2005 inriktade sitt arbete på upphandlingsförfarandet och uppföljningen av de överenskomna handlingsplanerna till följd av översynen av ramen för intern kontroll under 2003 och 2004.

18.  Europaparlamentet betonar följande på området för upphandling:

   Rimliga garantier måste erhållas om att upphandlingen kommer att uppfylla de underliggande behoven, vara regelbunden, kostnadseffektiv och transparent.
   Tydlig och övergripande dokumentation om upphandlingen måste tillhandahållas.
   Lämpliga kriterier för uteslutande, urval och tilldelning måste fastställas.
   Punktlighet, likabehandling och transparens vid kontakter med anbudsgivare måste säkerställas.
   Det måste garanteras att den kommitté som öppnar anbuden fattar transparenta och enhetliga beslut.
   Bedömningen av anbuden måste grundas på de uppgivna kriterierna.
   Det måste finnas en fullständig verifieringskedja vid tilldelningen av kontrakt.
   Kontraktsbestämmelserna måste stämma överens med reglerna för anbudsgivning.
   För att dessa mål skall nås måste tillräckliga kontroller utföras i ett tidigt och kritiskt skede av upphandlingsförfarandet.
   Det måste införas effektivare förhandskontroller av budgetåtaganden för upphandlingar.

19.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att senast under budgetåret 2008 bedöma i vilken utsträckning dessa mål för upphandling har nåtts.

20.  Europaparlamentet erinrar om att de ramar för intern kontroll som inrättats av de delegerade utanordnarna har följande kontrollsyften: överensstämmelse med gällande lagstiftning, regler och praxis, förvaltningsinformationens och registreringarnas tillförlitlighet samt transaktionernas ekonomiska prestanda, effektivitet och ändamålsenlighet.

21.  Europaparlamentet påminner vidare om att utanordnarna måste följa 22 miniminormer för att målen för kontrollerna skall nås. Dessa normer kan sammanfattas i fem kategorier: kontrollmiljö, prestationer och riskhantering, information och kommunikation, kontrollverksamheten samt övervakning (granskning och utvärdering).

22.  Europaparlamentet betonar följande när det gäller ramen för intern kontroll (enheten för internrevision godkände 454 åtgärder med de utanordnande avdelningarna under 2003/2004 och har genomfört uppföljningsförfaranden för att bedöma huruvida dessa har genomförts på ett korrekt sätt; hittills har man på detta sätt godkänt statusen för 341 åtgärder):

   Av de 37 åtgärderna i samband med översynen av datasystemet för förvaltning av budgettransaktioner var det endast 3 som inte genomförts i slutet av 2005, och ytterligare 9 hade genomförts delvis.
   Av de 304 åtgärderna för översynen av överensstämmelsen med miniminormer för intern kontroll och kontrollmål hade 150 genomförts helt och 86 delvis och för de övriga 68 hade avdelningarna ännu inte gjort någonting.
   Enheten för internrevision har kommit överens om en reviderad plan med de utanordnande avdelningarna när det gäller alla andra åtgärder som ännu inte har genomförts till fullo, som man kommer att följa upp under 2007.

23.  Europaparlamentet beklagar att granskningarna av ersättningarna för utgifter för ledamöternas assistenter inte kommer att bli klara i tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2005. Parlamentet uppmanar sitt behöriga utskott att vid ett senare skede vederbörligen beakta resultaten av denna granskning.

Europaparlamentets ekonomiska förvaltning

24.  Europaparlamentet noterar att den analys av den ekonomiska förvaltningen som åtföljde räkenskaperna för 2005 ger en användbar redogörelse för de huvudsakliga ekonomiska händelserna under det år som granskas.

25.  Europaparlamentet konstaterar att en del av parlamentets administrativa verksamhet under 2005 fortfarande var inriktad på anpassning till föreskrifterna i den nya budgetförordningen. Detta gjordes genom införande av nya kontrollsystem, förfaranden och arbetsmetoder, inrättande av utbildningsprogram och skapande av nya ansvarsnivåer.

26.  Europaparlamentet slår fast att de första erfarenheterna av tillämpningen av den nya budgetförordningen inom en institution som parlamentet, som skall förvalta en administrativ budget, i vissa fall tyder på att det har inrättats alltför komplexa system och finansiella kretslopp.

27.  Europaparlamentet konstaterar att några generaldirektorat fortfarande anser att vissa bestämmelser i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser leder till alltför mycket byråkrati i det övergripande förfarandet för intern kontroll och utgör en omotiverad börda för förvaltningen.

28.  Europaparlamentet noterar att vid det tidigare direktoratet för ekonomistyrning utförde 18 anställda (av en total personalstyrka på 20) kontrollarbete, medan det inom den nya struktur som inrättades genom den nya budgetförordningen är 44 anställda som utför detta arbete på de olika generaldirektoraten. Utöver dessa finns det 10 revisorer (av en total personalstyrka på 12) som arbetar vid enheten för internrevision.

29.  Europaparlamentet upprepar återigen sin ståndpunkt i resolutionerna av den 26 september 2006, 12 april 2005(19), 21 april 2004(20) och 8 april 2003(21) att ansvarsfriheten inte bara bör hänföra sig till den förvaltningsverksamhet som utövats av parlamentets generalsekreterare och administration utan också omfatta de beslut som fattats av parlamentets styrande organ, alltså talmannen, presidiet och talmanskonferensen.

30.  Europaparlamentet betonar att parlamentet inte beviljar ansvarsfrihet för generalsekreteraren utan för talmannen, eftersom det är valda ledamöter och inte tjänstemän som slutligen har det politiska ansvaret för att utarbeta och genomföra budgeten. Europaparlamentet uppmanar därför talmannen och vice talmannen med ansvar för budgeten att där så är lämpligt delta vid framtida sammanträden i budgetkontrollutskottet och komma överens med utskottet om en lämplig ram för en givande politisk dialog under ansvarsfrihetsförfarandet (text utgår).

31.  Europaparlamentet välkomnar att presidiet har inlett diskussioner om sina förbindelser med budgetmyndigheten och den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten för att klargöra den exakta praktiska betydelsen av det politiska ansvar som tillskrivs medlemmar i parlamentets styrande organ när det gäller utövandet av befogenheter och beslutsfattande som får betydande ekonomiska konsekvenser. Parlamentet uppmanar det nyvalda presidiet att återuppta denna diskussion och låta de berörda utskotten delta i denna debatt.

32.  Europaparlamentet välkomnar att generalsekreteraren har utarbetat ett kortfattat och lättläst dokument som redogör för budgeten för 2004 och 2005. Detta dokument finns också tillgängligt på parlamentets webbplats.

Generaldirektörernas verksamhetsrapporter

33.  Europaparlamentet påpekar att parlamentets generalsekreterare översände generaldirektörernas verksamhetsrapporter för 2005 till budgetkontrollutskottet den 10 april 2006. I samband med detta förklarade generalsekreteraren i egenskap av delegerad utanordnare att han hade tillräckliga garantier för att parlamentets budget hade genomförts enligt principerna om en sund ekonomisk förvaltning samt att de ramar som införts för kontrollerna gav nödvändiga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

34.  Europaparlamentet välkomnar att alla generaldirektörer har lämnat en revisionsförklaring utan förbehåll om de finansiella transaktionerna inom sin enhet.

35.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts med att harmonisera de årliga verksamhetsrapporternas disposition och struktur. Parlamentet anser emellertid fortfarande att ytterligare framsteg kan göras med att förbättra läsbarheten och jämförbarheten. Parlamentet ber sina enheter att inkludera en sammanfattning på en sida med uppgifter om anslag som erhållits, åtaganden som ingåtts, utförda betalningar och vad man gjort med outnyttjade anslag (till exempel överföringar mellan budgetår, överföringar mellan budgetposter, uppsamlingsöverföringar m.m.), samt viktiga händelser under det föregående budgetåret.

36.  Europaparlamentet konstaterar att följande allmänna utmaningar kan utläsas av slutsatserna av verksamhetsrapporterna:

   Förverkligandet av ramen för intern kontroll tar mer tid i anspråk än vad man ursprungligen hade räknat med.
   Genomförandet av budgeten inom ramen för den nya budgetförordningen.
   Genomförandet av politiska krav med kort varsel.
   Rekryteringen och integreringen av ny personal.

Tilldelning av kontrakt

37.  Europaparlamentet erinrar om att enligt artiklarna 54 och 119 i genomförandebestämmelserna till budgetförordningen(22) förelägger institutionerna budgetmyndigheten rapporter om förhandlingsförfaranden och om kontrakt som inte omfattas av direktiven om offentlig upphandling. En förteckning över kontraktsparter vid kontrakt över 50 000 EUR, men under gränsen enligt dessa direktiv, offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, medan kontrakt mellan 13 800 EUR och 50 000 EUR offentliggörs på institutionernas hemsida. Dessutom uppmanade parlamentet sin generalsekreterare 2003 att varje år rapportera om de kontrakt som ingåtts(23).

38.  Europaparlamentet noterar att årsrapporten innehåller följande uppgifter om de kontrakt på 13 800 EUR eller mer som tilldelades 2005:

Typ av kontrakt

Antal

[2004 inom ()]

Procentandel

[2004 inom ()]

Belopp i EUR

[2004 inom ()]

Procentandel

[2004 inom ()]

Tjänster

199 (229)

64% (58%)

89 551 639

(180 927 304)

44% (75%)

Materiel

53 (99)

17% (25%)

29 036 604

(26 500 867)

14% (11%)

Arbeten

48 (60)

15% (15%)

13 763 856

(18 876 271)

7% (8%)

Fastigheter

12 (4)

4% (2%)

73 149 658

(15 593 025)

35% (6%)

Totalt

312 (392)

100%

205 501 756

(241 897 467)

100%

Typ av förfarande

Antal

[2004 inom ()]

Procentandel

[2004 inom ()]

Belopp i EUR

[2004 inom ()]

Procentandel

[2004 inom ()]

Genomsnittligt belopp

[2004 inom ()]

Öppet

64 (95)

21% (24%)

94 187 176

(157 909 034)

71% (70%)

1 471 675

(1 662 200)

Selektivt

112 (110)

37% (28%)

26 676 276

(39 897 441)

20% (18%)

238 181

(362 704)

Förhandlat

124 (183)

42% (48%)

11 488 646

(28 497 967)

9% (12%)

92 650

(155 727)

Totalt

300 (388)

100%

132 352 098

(226 304 442)

100%

441 174

(585 259)

39.  Europaparlamentet påpekar att 147 av de 312 tilldelade kontrakten var värda minst 50 000 EUR medan 165 var värda mellan 13 800 EUR och 50 000 EUR. Parlamentet frågar sin administration om man anser att de gällande förfarandena för tilldelning av den sistnämnda typen av kontrakt inom ramen för den reviderade budgetförordningen är tillräckligt effektiva.

40.  Europaparlamentet erinrar om att internrevisorn har granskat anbudsförfarandena i hela institutionen. Hans rekommendationer kan ses ovan.

41.  Europaparlamentet välkomnar att 91 procent av kontrakten, om man utgår från värde, tilldelades inom öppna (71 procent) och selektiva (20 procent) förfaranden.

42.  Europaparlamentet tar del av generalsekreterarens svar(24), som innehåller uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att skapa kontraktsdatabasen i enlighet med artikel 95 i budgetförordningen. Samtidigt medger parlamentet att den reviderade budgetförordningen nu föreskriver inrättandet av en gemensam central databas för alla institutioner, som skall förvaltas av kommissionen.

Politiska grupper (översyn av konton och förfaranden – budgetpost 3701)

43.  Europaparlamentet påminner om att det i punkt 2.7.3 i bestämmelserna om utnyttjande av medel från budgetpost 3701(25) föreskrivs att presidiet och budgetkontrollutskottet skall behandla de politiska gruppernas granskade årliga räkenskaper i enlighet med de befogenheter som de har tilldelats genom parlamentets arbetsordning.

44.  Europaparlamentet upprepar att de politiska grupperna själva har ansvaret för förvaltningen och användningen av sina anslag från parlamentets budget och att de befogenheter som parlamentets enhet för internrevision har inte sträcker sig till villkoren för hur anslagen i budgetpunkt 3701 utnyttjas.

45.  Europaparlamentet välkomnar att de politiska grupperna har offentliggjort sina interna finansiella bestämmelser och sina räkenskaper för 2005 på parlamentets hemsida.

46.  Europaparlamentet noterar att anslagen under budgetpost 3701 var fördelade enligt följande 2005:

(1 000 EUR)

Totalt tillgängligt belopp i budgeten

61 973

Grupplösa ledamöter

1 329

Belopp tillgängligt för grupperna

60 644

Grupp

Anslag ur EP:s budget

Gruppernas egna medel och över-föringar

Utgifter 2005

Utnyttjandegrad

Tak för över-föringar*)

Överfört till

2006

PPE-DE

17 282

4 510

15 066

69%

8 641

6 727

PSE

13 107

5 447

11 679

63%

6 554

6 554

ALDE

5 783

2 251

4 354

54%

2 892

2 892

Verts/ALE

2 712

777

2 448

71%

1 356

1 040

GUE/NGL

2 726

1 223

2 735

69%

1 363

1 214

UEN

1 672

284

1 525

78%

836

430

IND/DEM

2 182

688

2 044

71%

1 091

826

GL

1 110

219

986

74%

555

260

TOTALT

46 575

15 399

40 837

66%

23 287

19 942

*) Enligt genomförandebestämmelserna för budgetpost 3701.

47.  Europaparlamentet konstaterar att de politiska gruppernas externa revisorer har bekräftat att räkenskaperna har utförts i överensstämmelse med gällande bestämmelser och internationella redovisningsnormer.

48.  Europaparlamentet noterar att presidiet den 3 juli 2006 godkände gruppernas rapporter om budgetgenomförande och de respektive revisorernas rapporter. PSE-gruppen återbetalade i detta sammanhang 322 107 EUR och ALDE återbetalade outnyttjade medel på 788 845 EUR till parlamentets budget eftersom dessa belopp inte kunde överföras.

49.  Europaparlamentet konstaterar att de politiska grupperna – i genomsnitt – endast använde 66 procent av de tillgängliga anslagen (2004: 74 procent).

Politiska partier på europeisk nivå

50.  Europaparlamentet noterar att avslutningen av räkenskaperna för budgetåret 2005 var följande:

Budgetgenomförandet 2005 enligt avtalet (i EUR)

Parti*)

Egna tillgångar

Totalt anslag från EP

Totala inkomster

Anslag i % av stödberättigade utgifter

(max. 75%)

PPE-DE

1 053 583,60

2 398 941,14

3 452 524,74

70,08%

PSE

848 943,72

2 489 175,00

3 338 118,72

74,76%

ELDR

358 234,17

819 562,69

1 177 796,86

70,10%

EFGP

205 699,82

568 261,00

773 960,82

73,64%

AEN

38 184,98

114 330,48

152 515,46

74,96%

PDE

85 932,25

253 933,49

339 865,74

74,86%

GE

121 956,00

365 868,00

487 824,00

69,49%

EFA

84 530,51

217 906,00

302 436,51

72,05%

Totalt

2 797 065,05

7 117 977,80

10 025 042,85

72,18%

PPE-DE: Europeiska folkpartiet, PSE: Europeiska socialdemokratiska partiet, ELDR: Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet, EFPG: Europeiska federationen för gröna partier, AEN: Alliansen för nationernas Europa, PDE: Europeiska demokratiska partiet, GE: Europeiska vänsterpartiet, EFA: Europeiska fria alliansen

51.  Europaparlamentet understryker att partiernas externa revisorer har bekräftat att räkenskaperna stod i överensstämmelse med bestämmelserna i artiklarna 6, 7, 8 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå(26) och att räkenskaperna helt och hållet avspeglade de politiska partiernas ekonomiska situation vid avslutningen av budgetåret 2005.

52.  Europaparlamentet uppmärksammar dock följande:

   Europeiska vänsterpartiet (GE) översteg sin preliminära budget och gjorde en förlust på 42 000 EUR, som inte helt täcks av befintligt kapital. Partiet måste därför väsentligt förbättra sina strukturer för intern kontroll och omedelbart omstrukturera partiets kapital för att klara skulderna 2005 och garantera att det finns en tillräcklig reserv i framtiden.
   Budgetgenomförandet för Alliansen för nationernas Europa (AEN) och Europeiska demokratiska partiet (PDE) motsvarade inte partiernas preliminära budgetar, vilket ledde till att anslaget minskades och att det överblivna beloppet betalades tillbaka (110 669,52 EUR från AEN och 113 690,51 EUR från PDE).

53.  Europaparlamentet understryker att politiska partier på europeisk nivå i hög grad har utnyttjat de tillgängliga anslagen.

54.  Europaparlamentet betonar på nytt vikten av sina förslag om att ytterligare förbättra förordning (EG) nr 2004/2003, enligt vad som anförs i resolutionen av den 23 mars 2006(27).

55.  Europaparlamentet välkomnar att följande förbättringar kunde göras när det gäller finansieringen av politiska partier på europeisk nivå tack vare presidiets beslut av den 1 februari 2006:

   Stödberättigade utgifter inom det befintliga årets anslag (n) kan betalas under år n+1.
   Presidiet antog en vägledande flerårig budget för perioden 2007–2009.

56.  Europaparlamentet är övertygat om att politiska partier på europeisk nivå måste ges rätt att upprätta reserver för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter gentemot anställda och avtalsparter om partiet skulle upplösas. Kommissionen uppmanas att uppfylla sina åtaganden från medlingsförfarandet den 21 november 2006 om att lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG) nr 2004/2003 genom att införa lämpliga bestämmelser för att undanta egna medel från regeln i artikel 109 i budgetförordningen att bidrag inte får leda till vinst, särskilt bidrag och medlemsavgifter, som ackumuleras i de årliga transaktionerna för ett politiskt parti på europeisk nivå och som överstiger 25 procent av de stödberättigade kostnader som skall betalas av mottagaren enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2004/2003.

Parlamentets fastighetspolicy

57.  Europaparlamentet medger att den etablerade policyn går ut på att äga de fastigheter man använder. Parlamentet investerade därför totalt 1 400 000 000 EUR i fast egendom mellan 1992 och 2005, och sparade därmed, enligt sina egna beräkningar, ungefär 700 000 000 EUR i hyra och avgifter fram till slutet av 2006.

58.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att förse det berörda parlamentsutskottet med detaljer om kostnaderna, både sammanlagt och per ort, för att behålla parlamentets tre arbetsorter, eftersom den sista uppdatering som begärdes avsåg 2000, när unionen endast hade 15 medlemsstater. Parlamentet kan därmed få en bättre inblick i sin kostnadsstruktur och fastställa inom vilka områden besparingar kan göras.

Strasbourg

59.  Europaparlamentet erinrar om att budgetkontrollutskottet gjorde en övergripande granskning av omständigheterna i samband med köpet av byggnaderna Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) och IPE III inför förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för parlamentet för 2004.

60.  Europaparlamentet betonar att parlamentet sedan dess har köpt tre byggnader, till följd av presidiets enhälliga beslut av den 23 oktober 2006. De ekonomiska och rättsliga villkoren i köpekontraktet är följande:

   Ett försäljningspris på 143 125 000 EUR, som skall betalas kontant vid undertecknandet. De två tomterna överlåts till det symboliska priset på 1 EUR var.
   Parlamentet skulle få överta byggnaderna från och med datumet för undertecknande av köpekontraktet.
   Programmet för renovering av byggnaderna, som ursprungligen beslutats om med SCI-Erasme, skulle fortsätta och slutföras under staden Strasbourgs ansvar.
   Staden Strasbourg skulle ordna med finansiering och se till att arbetet utförs för att IPE III-byggnaden skall klassificeras som en offentlig byggnad inom första kategorin senast den 31 december 2007.

61.  Europaparlamentet noterar att presidiet vid samma tillfälle också godkände att hyra skulle betalas för de tre byggnaderna under 2006 fram till undertecknandet av ramavtalet (28 september 2006), i enlighet med rättstjänstens yttrande av den 26 juni 2006: 7 352 644,14 EUR för byggnaderna WIC och SDM, och 4 023 329,90 EUR för IPE III-byggnaden.

62.  Europaparlamentet konstaterar vidare att det i köpekontraktet anges att om parlamentet överlät hela byggnadskomplexet – till en tredje part som inte är en EU-institution eller ett EU-organ – skulle äganderätten för tomten/tomterna återgå till staden Strasbourg till det symboliska priset på 1 EUR. Priset för byggnaderna skulle beslutas tillsammans av parlamentet och staden Strasbourg eller – om detta misslyckas – avgöras genom ett expertutlåtande.

Luxemburg

63.  Europaparlamentet noterar innehållet i ramavtalet mellan de luxemburgiska myndigheterna och parlamentet avseende utbyggnaden av Konrad-Adenauer-byggnaden (KAD I och II). Ramavtalet täcker tomten, parlamentets rätt att hyra ut byggnaderna helt eller delvis och villkoren för tomträtt för eventuella köpare av byggnaderna.

64.  Europaparlamentet konstaterar dessutom att kostnaderna för projektförvaltning för ytterligare studier samt för projektförvaltning för renoveringsarbeten och arbetskontrakt för KAD uppskattades till 345 170 900 EUR (i maj 2005).

65.  Europaparlamentet betonar att man kommer att ansöka om miljöcertifiering för utbyggnaden av KAD, i enlighet med gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).

Bryssel

66.  Europaparlamentet erinrar om att man den 10 oktober 2004 undertecknade det långsiktiga hyreskontrakt med byggherren som ger tomträtt för uppförandet av byggnaderna D4-D5, med köprätt. Den totala budgeten uppgår till 325 200 000 EUR. Det har gjorts förskottsbetalningar på 192 600 000 EUR.

67.  Europaparlamentet noterar att presidiet i juli 2005 godkände inrättandet av ett kulturellt område och ett europeiskt besökscentrum i D4-byggnaden.

68.  Europaparlamentet betonar att den belgiska regeringen, senast i en skrivelse från premiärminister Guy Verhofstadt av den 28 september 2004, garanterade att marken och kostnaderna för markexploateringen skulle återbetalas till parlamentet, och att detta är det standardförfarande som också tillämpas för de andra EU-institutionerna.

69.  Europaparlamentet beklagar dock att de belgiska myndigheterna hittills inte har respekterat avtalet om markkostnaden, som uppskattas till 43 000 000 EUR, och att de motsätter sig hela det belopp som skall återbetalas till parlamentet för marken och för exploateringskostnaderna för marken för byggnaderna D4-D5, vilket parlamentets enheter har uppskattat till 30 800 000 EUR.

70.  Europaparlamentet anser att de belgiska myndigheternas erbjudande på 15 000 000 EUR är oacceptabelt. Parlamentet anser att kostnaderna för arbeten med taket över järnvägsstationen, som är en offentlig genomfartsplats, av principiella skäl inte kan finansieras av parlamentets budget.

71.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för talmannen och presidiet när det gäller att lösa tvisterna mellan de belgiska myndigheterna och Europaparlamentet, samtidigt som man värnar om parlamentets ekonomiska och institutionella angelägenheter.

72.  Europaparlamentet uppmanar därför de belgiska myndigheterna att respektera det ovannämnda avtalet.

73.  Europaparlamentet anser att uppförandet av parlamentets nya byggnader och de åtföljande investeringarna i byggnadsarbeten runt dessa fastigheter har haft effekter för det omgivande området i termer av bostäder, trafik och arbets- och levnadsförhållanden. Generalsekreteraren uppmanas därför att inom ramen för sin politik regelbundet höra företrädare för invånarna i området och rapportera om de resultat som nås för att begränsa den eventuella negativa effekten av parlamentets närvaro, i samarbete med de lokala myndigheterna och i tid inför nästa ansvarsfrihetsförfarande.

Den frivilliga pensionsplanen

74.  Europaparlamentet erinrar om att revisionsrätten i sina årsrapporter vid upprepade tillfällen, och senast 2005 (tabell 10.2), har påpekat att det måste inrättas en tillräcklig rättslig grund för parlamentets frivilliga pensionsplan. Parlamentet påminner om att det enligt revisionsrätten också krävs tydliga bestämmelser i händelse av underskott. Parlamentet konstaterar dock att parlamentets rättstjänst anser att en tillräcklig rättslig grund för den frivilliga pensionsplanen redan existerar i enlighet med Europaparlamentets självbestämmanderätt enligt artikel 199 i EG-fördraget (tidigare artikel 142 i EEG-fördraget) som ger Europaparlamentet rätt att vidta de åtgärder som man behöver för sin interna organisation, och att artikel 27 i ledamotsstadgan dessutom kommer att utgöra rättslig grund för pensionsplanen när stadgan väl träder i kraft.

75.  Europaparlamentet konstaterar att den frivilliga pensionsfonden i november 2005 hade 475 medlemmar. Dessa betalade in ett månatligt bidrag – som direkt drogs från den allmänna kostnadsersättningen – på 948 EUR, vilket utgör en tredjedel. Samtidigt betalade parlamentet in ett månatligt belopp på 1 896 EUR per medlem.

76.  Europaparlamentet uppmanar medlemmarna i den frivilliga pensionsfonden att senast i slutet av november 2007 bevisa att deras bidrag, som dras från den allmänna kostnadsersättningen, har betalats tillbaka från en privat inkomstkälla. Annars kan fondmedlemmarna anklagas för att alstra dolda extrainkomster.

77.  Europaparlamentet uppmanar sin administration att avbryta betalningarna – från och med januari 2008 – för medlemmar som inte har bevisat att deras personliga bidrag till den frivilliga pensionsfonden har betalats tillbaka från en privat inkomstkälla.

78.  Europaparlamentet påminner presidiet och sin administration om att de skulle ha föreslagit åtgärder före den 30 mars 2007 som garanterar att personliga inbetalningar till pensionsplanen av medlemmarna görs direkt mot faktura från en personlig inkomstkälla(28).

79.  Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden har lyckats att minska sitt försäkringstekniska underskott, som den redan har haft i fem år, från 43 756 745 EUR för 2004 till 28 875 471 EUR för 2005, och därmed förbättrades fondens försäkringstekniska finansieringsgrad från 76,8 procent för 2004 till 86,1 procent för 2005. Parlamentet betonar att aktiemarknaderna de senaste åren har varit mycket instabila och att det därför är osäkert hur fondens försäkringstekniska underskott kommer att utvecklas.

80.  Europaparlamentet uppmanar förvaltaren av fondens investeringar att främja "lågriskinvesteringar" och respektera de etiska investeringsstandarder som anges i parlamentets resolutioner.

81.  Europaparlamentet konstaterar att en medlem från och med 60 års ålder och efter bara fem bidragsår från och med januari 2006 kan lyfta en månatlig pension på 1 304 EUR.

82.  Europaparlamentet välkomnar att presidiet har inrättat en arbetsgrupp som skall undersöka den frivilliga pensionsfondens ekonomiska situation på grundval av en oberoende försäkringsteknisk studie. Parlamentet begär att budgetkontrollutskottet regelbundet skall få information om arbetsgruppens resultat.

83.  Europaparlamentet anser att förhållandet mellan parlamentet och pensionsfonden måste få en avtalsmässig grund så fort presidiets arbetsgrupp har slutfört sin uppgift.

84.  Europaparlamentet anser att följande bör ske efter att ledamotsstadgan träder ikraft: Den frivilliga pensionsfonden bör begränsas till utbetalning av rättigheter (som förvärvats fram till juni 2009), vilket betyder att varken Europaparlamentets ledamöter eller fondens medlemmar kan fortsätta att göra inbetalningar till fonden. Presidiet uppmanas att vidta de åtgärder som krävs.

Ledamöternas assistenter i Europaparlamentet

85.  Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut av den 25 september 2006, i vilket det antogs en kod för ledamöternas assistenter i Europaparlamentet. Parlamentet anser att varje ledamot bör få en personlig kopia av koden på sitt språk.

86.  Europaparlamentet noterar, på grundval av uppgifter från generalsekreteraren av den 24 januari 2007, att det för närvarande finns 1 416 ackrediterade assistenter, varav 433 är tjänsteleverantörer (fysiska personer), ungefär 583 har ett direkt anställningskontrakt med ledamoten och de övriga 400 är rekryterade via en tjänsteleverantör. Av dessa har ungefär 138 ett anställningskontrakt i enlighet med belgisk lag (14 procent av de ackrediterade assistenterna med anställningskontrakt). 2005 fanns det 4 060 kontrakt för ledamöternas assistenter (inbegripet 1 673 anställda och 2 387 tjänsteleverantörer – varav 1 687 var fysiska personer och 700 juridiska personer), och 492 praktikanter betalades med ersättningen för ledamöternas assistenter.

87.  Europaparlamentet betonar i detta sammanhang hur viktigt det är med granskningen av ersättningarna för utgifter för ledamöternas assistenter, som inte kommer att finnas tillgänglig förrän senare i år. Budgetkontrollutskottet uppmanas därför att följa upp denna granskningsrapport tillsammans med sina tidigare iakttagelser om ersättningar till ledamöterna(29) under ansvarsfrihetsförfarandet för 2006.

88.  Europaparlamentet noterar att man för att kunna utarbeta en stadga för assistenter måste föra förhandlingar med kommissionen och rådet samt att presidiet också önskar höra utskottet för rättsliga frågor. Det nyvalda presidiet uppmanas därför att gå vidare med denna fråga i syfte att reglera anställnings- och arbetsvillkoren samt socialförsäkrings- och skattevillkoren för assistenter.

89.  Europaparlamentet anser mot bakgrund av den pågående debatten i denna fråga att man bör förlänga mandatet för parlamentets arbetsgrupp om ledamöternas assistenter.

En plan Kyoto-plus för Europaparlamentet

90.  Europaparlamentet erinrar om några avgörande siffror som visar parlamentets enorma inverkan på miljön (siffror för 2004):

   elektricitetskostnader 6 200 000 miljoner EUR
   uppvärmning och gas 235 364 GJ/år
   utsläpp av CO² 11 245 t/år
   papper/tryckeri 70 523 kartonger med 2 500 A4-blad (846,3 t)
   vatten 167 830 m³ = 258 836 EUR
   vanligt avfall 2 098 t = 347 387 EUR
   bilparkering 5 156 platser

91.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att förse det berörda parlamentsutskottet med en analys av miljöeffekterna av parlamentets tre arbetsorter, både sammanlagt och per ort, och om de resor som detta inbegriper.

92.  Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut av den 19 april 2004 om att inrätta ett miljöledningssystem på Europaparlamentet, i enlighet med miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (EMAS-förordningen), som är ett utmärkt instrument för att hantera parlamentsverksamhetens miljöeffekter.

93.  Europaparlamentet välkomnar också andra initiativ som minskar miljöeffekterna, såsom omorganisationen av tryckeriet, införandet av nya och lättare containrar för transport av dokument, cyklar som ställs till förfogande i Bryssel och Luxemburg, anordnandet av videokonferenser och återvinning av bläckpatroner.

94.  Europaparlamentet välkomnar EMAS-registreringen som ett mycket positivt steg. Parlamentet beklagar dock att EMAS-handlingsplanen endast fastställer mycket blygsamma minskningsmål (dvs. 5 procent för uppvärmning och luftkonditionering), föreslår sena tidsfrister (dvs. 2011 för att minska energikonsumtionen för belysning) och inrättar olika studiegrupper som arbetar med enstaka förbättringar.

95.  Europaparlamentet påpekar att Europeiska unionen spelar en ledande roll i debatten om klimatförändringar på internationell nivå. Parlamentet bör därför inte bara aktivt bidra till att uppfylla EU:s åtaganden enligt Kyotoprotokollet utan också uppfylla målen i sina egna resolutioner om klimatförändringar, särskilt målet att minska koldioxidutsläppen med 30 procent fram till 2020.

96.  Europaparlamentet uppmanar sin administration att utarbeta en plan Kyoto-plus med en handlingsplan som är mer ambitiös och övergripande än de åtgärder som föreskrivs inom ramen för EMAS, i syfte att visa allmänheten att man försöker att uppnå de mål som man begär att andra skall uppnå.

97.  Europaparlamentet anser att åtgärderna i samband med en plan Kyoto-plus bör omfatta följande:

   Garantera att utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg kommer att utgöra ett gott exempel genom användning av bästa metoder ur miljösynvinkel (dvs. inrätta ett system för att samla upp, förvara och återanvända regnvatten, använda ekoteknik för att minska energikonsumtionen, använda modern teknik såsom effektiv värmeisolering eller system för klimatkontroll där värmeåtervinning och frikylning gynnas, ha solpaneler för uppvärmning av vatten och göra det möjligt att installera en kraftvärmepanna).
   Utarbeta en plan för integrerad energieffektivitet på grundval av en granskning av energikonsumtionen och en studie om de huvudsakliga orsakerna till energiförluster. Energiförlusterna skulle kunna visas genom termografiska bilder av byggnaderna.
   Överväga att byta elleverantör eller omförhandla kontraktet med den befintliga leverantören/leverantörerna i syfte att köpa energi från företag som har den minst negativa effekten för miljön.
   Ytterligare minska användningen av papper (846 ton använt under 2004).
   Eftersträva en väsentlig minskning av vattenförbrukningen (vilket inte verkar vara ett mål i den befintliga EMAS-handlingsplanen).
   Minska utsläppen från parlamentets tjänstebilar till 130 gr/km CO² fram till 2012.
   Överväga användningen av hybridfordon som tjänstebilar när så är möjligt.
   Anordna en informationskampanj i parlamentet, under vilken man – utifrån de behov och preferenser avseende transporter som tjänstemännen och övriga anställda redan uttryckt i undersökningar – lägger fram en transportplan, som skulle betona fördelarna med och uppmuntra användningen av hållbara transportmedel (dvs. att gå, cykla, åka kollektivt, dela användningen av bilar och samåka).
   Upprätta kontakter med lokala och regionala tillhandahållare av kollektivtrafik i syfte att erbjuda ett effektivare nätverk för kollektivtrafik och därigenom attrahera fler anställda från parlamentet och övriga institutioner.
   Uppmana presidiet att inrätta ett permanent och synligt informationsställe för transportförvaltning, där kunderna får information och hjälp avseende hållbara transporter.
   Främja användningen av IT-utrustning och videokonferenser för att minska antalet resor.
   Sträva efter att minska det avstånd som maten i parlamentets matsalar och restauranger transporteras innan den når konsumenten.

Lika möjligheter på Europaparlamentet

98.  Europaparlamentet anser att lika möjligheter måste vara en integrerad del av parlamentets personalpolitik. Parlamentet välkomnar därför den övergripande rapport som lades fram av vice talmannen med ansvar för jämställdhet, och som presidiet antog den 29 november 2006. Parlamentet förväntar sig att slutsatserna fullt ut genomförs.

99.  Europaparlamentet påpekar att parlamentets politik för lika möjligheter bör utgöra en integrerad del av upphandlingsförfaranden och vederbörligen beaktas vid ingåendet av kontrakt med företag som tillhandahåller tjänster för parlamentet.

100.  Europaparlamentet instämmer med de mål som fastställts av presidiet när det gäller utnämning av kvinnor på ledningsnivå. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att målen för den högre ledningen nästan har nåtts.

101.  Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid den kvarstående obalansen inom ledningen på medelhög nivå. Parlamentet välkomnar den undersökning som gjorts och de åtgärder som vidtagits av GD Personal. Parlamentet kräver dock att det skall göras en utvärdering av pilotprogrammet för utbildning för kvinnor som kan utnämnas till enhetschefer.

102.  Europaparlamentet betonar att en bättre balans mellan yrkes- och privatliv kan främja lika möjligheter. Parlamentet begär därför att det skall vidtas konkreta åtgärder för att införa mer flexibla arbetsvillkor för personalen, i syfte att komplettera de befintliga rättsliga bestämmelserna.

103.  Europaparlamentet noterar de ansträngningar som GD Personal gjort för att förbättra de administrativa och budgetrelaterade förfarandena för att ersätta personal som har barnledighet, föräldraledighet eller ledighet av familjeskäl samt personal som arbetar deltid. Parlamentet ber presidiet och budgetutskottet att avsätta de budgetmedel som krävs för att garantera att dessa anställda systematiskt ersätts.

104.  Europaparlamentet välkomnar insatserna för att ge funktionshindrade personer bättre tillgång till parlamentet, vare sig det handlar om ledamöter, assistenter, personal eller medborgare. Parlamentet välkomnar presidiets pilotprogram om praktiktjänstgöring för funktionshindrade som en positiv åtgärd, med tanke på att det långsiktiga målet är att fullt ut integrera handikappaspekten i samtliga processer som avser personalen.

105.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att fullt ut beakta resolutionen om integrering av ett jämställdhetsperspektiv av den 13 mars 2003(30) för parlamentets personalpolitik. Parlamentet rekommenderar att jämställdhetsperspektivet förs in i budgeten för 2008.

Parlamentet och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

106.  Europaparlamentet välkomnar att samarbetet mellan parlamentet och OLAF i allmänhet anses vara tillfredsställande. Parlamentet oroar sig dock för att det behövs så lång tid för att slutföra vissa undersökningar.

107.  Europaparlamentet ber budgetkontrollutskottet att bjuda in OLAF:s direktör till en diskussion om frågor av gemensamt intresse före slutet av juli 2007.

108.  Europaparlamentet är medvetet om att parlamentet och rådet inom en nära framtid kommer att diskutera översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(31).

"Raising the Game'– Reformering av parlamentets administration

109.  Europaparlamentet påpekar att omorganiseringen av parlamentets sekretariat för att skapa än större professionalism, hög kvalitet och samverkan nästan har slutförts. Parlamentet noterar att följande ändringar införts:

  

Det före detta generaldirektoratet för utskott, kommittéer och parlamentariska delegationer har delats upp på ett generaldirektorat för EU-intern politik och ett generaldirektorat för EU-extern politik, i syfte att beakta den allt större lagstiftningsbördan och specialiseringsgraden.

  

Förbindelserna har förbättrats mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

  

Man har upplöst det före detta generaldirektoratet för forskning och återinrättat det i form av utredningsavdelningar som nära samarbetar med parlamentsutskotten.

  

Parlamentsutskotten har tilldelats en expertbudget för externa studier och bidrag från oberoende experter.

  

Användningen av biblioteket har utvecklats.

  

Man har inrättat övergripande projektgrupper för prioriterade frågor.

  

Parlamentstexternas kvalitet har förbättrats.

   110. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts genom reformeringen.
   111. Europaparlamentet betonar samtidigt när det gäller externa studier att specifikationerna för studierna bör vara tydliga, anslaget tillräckligt och tidsfristerna realistiska för att forskningsinstituten skall kunna ge råd av hög kvalitet.

Uppföljning av förra årets resolution om ansvarsfrihet

112.  Europaparlamentet noterar att presidiet den 30 november 2005 utnämnde två vice talmän och två kvestorer för utarbetandet av nya bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter enligt ledamotsstadgan, som kommer att träda i kraft i juli 2009. Parlamentet begär att budgetkontrollutskottet skall få en kopia av den interimsrapport som antogs den 13 december 2006 samt andra dokument med ståndpunkter, som arbetsgruppen kan komma att utarbeta. Parlamentet betonar att granskningen av ledamöternas ersättningar kommer att vara av stor nytta för arbetsgruppen.

113.  Europaparlamentet konstaterar att presidiet för närvarande inte avser att ändra bestämmelserna om reseersättningar för ledamöterna så att de ledamöter som så önskar endast skall få ersättning för verkliga resekostnader. 27 ledamöter återbetalade delar av sina reseersättningar (148 963,57 EUR) till parlamentet under 2005.

114.  Europaparlamentet konstaterar att de delegerade utanordnarna systematiskt har sett över parlamentets långvariga kontrakt och inte har konstaterat något som skulle kunna skada parlamentets ekonomiska intressen. Parlamentet välkomnar att denna översyn i framtiden kommer att göras årligen och att resultaten kommer att ingå i de årliga verksamhetsrapporterna.

115.  Europaparlamentet konstaterar att det i samband med utvidgningen 2004 inrättades 984 tjänster för tjänstemän: 489 under 2003, 355 under 2004 och 150 under 2005. I slutet av november 2006 hade 518 tjänstemän och 336 tillfälligt anställda rekryterats. Dessutom hade 65 bulgariska och 79 rumänska kontraktsanställda också rekryterats i slutet av november 2006.

116.  Europaparlamentet noterar de rättsliga och organisatoriska problemen i samband med inrättandet av ett system med elektroniska underskrifter. Ur rättslig synvinkel skulle man behöva förtydliga hur projektet skall förenas med arbetsordningens bestämmelser om framläggande av ändringsförslag vid plenarsammanträden. Ur organisatorisk synvinkel skulle man behöva definiera om reglerna för att lägga fram ändringsförslag och parlamentsfrågor.

117.  Europaparlamentet frågar hur generalsekreteraren avser att genomföra det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

118.  Europaparlamentet erinrar om att disciplinnämnden har slutfört sitt arbete med att fastställa ansvaret för skillnaden på 4 136 125 BEF mellan kontantsituationen och motsvarande belopp 1982. Generalsekreteraren uppmanas att informera budgetkontrollutskottet om resultatet av disciplinförfarandena och huruvida beloppet, inklusive ränta, har återbetalats.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) DV/614096SV.doc.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(5) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) EUT L 60, 8.3.2005.
(9) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(10) DV/614096SV.doc.
(11) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(12) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(14) PE 349.540/Bur/ann/def.
(15) EUT L 177, 6.7.2007, s. 3.
(16) EUT L 262, 7.10.2005, s. 1.
(17) PE 377.686/BUR.
(18) Se punkt 7 i den ovannämnda resolutionen av den 26 september 2006.
(19) EUT L 196, 27.7.2005, s. 28.
(20) EUT L 330, 4.11.2004, s. 160.
(21) EUT L 148, 16.6.2003, s. 62.
(22) Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).
(23) Punkt 90 i Europaparlamentets resolution om beviljande av ansvarsfrihet för 2001 (EUT L 148, 16.6.2003, s. 62).
(24) Skrivelse till budgetkontrollutskottets ordförande av den 11 januari 2007 (300319).
(25) Presidiets beslut av den 30 juni 2003.
(26) EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.
(27) EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 127.
(28) Se punkt 88 i den ovannämnda resolutionen av den 26 september 2006.